Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zagrebačka banka d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZRAVNU NAPLATU 1. S obzirom da se naplata zadužnice zahtjeva putem zahtjeva za izravnu naplatu, nejasno je što vjerovnik treba upisati pod rubrikom (a s obzirom da se na zadužnicu ne stavlja potvrda ovršnosti): Ovršna odluka/nagodba/nalog ovršan/na je dana i na nju je stavljena potvrda ovršnosti Predlaže se na obrazac za izravnu naplatu staviti napomenu da se ova rubrika pri zahtjevu za naplatu zadužnice, ostavi praznom. 2. Nadalje, u zahtjevu za izravnu naplatu navedeno je da je kod naplate putem zadužnice, potrebno navesti javnog bilježnika/broj upisnika i nadnevak/mjesto izdavanja zadužnice. Molimo pojašnjenje da li se ovdje misli na broj upisnika koji se vodi pri javnom bilježniku. Naime, banka nema uvida u Registar zadužnica, te ne može vidjeti broj pod kojim je zadužnica upisana u Registar. 3. Predlaže se Pravilnikom definirati obrazac zahtjeva za izravnu naplatu kod povećanja/umanjenja iznosa naplate po zadužnici koja je već podnesena FINI na naplatu, te za naplatu zadužnice s računa jamaca ukoliko se naplata po zadužnici već provodi s računa dužnika. Primljeno na znanje U rubrici za upis datuma ovršnosti obrascem je predviđeno prazno mjesto za upis podataka o ovršnosti ovršne odluke/nagodbe/naloga te iz samog teksta obrasca proizlazi da nije potrebno upisivati podatke za zadužnicu/bjanko zadužnicu. U odnosu na podatke o broju upisnika javnog bilježnika koje je potrebno upisati u slučaju podnošenja zahtjeva za naplatu po zadužnici/bjanko zadužnici, smatra se da se u odnosu na navedeni podatak upisuje broj potvrde (solemnizacije) pod kojim je u javnobilježničkom upisniku potvrda zavedena, a ne registarski broj iz Registra zadužnica i bjanko zadužnica. Prilikom ponovnog podnošenja zadužnice/bjanko zadužnice Financijskoj agenciji na temelju koje je naplata već tražena i djelomično provedena moguće je ispuniti novi obrazac zahtjeva za izravnu naplatu u kojem se upisuje iznos za koji se traži naplata.
2 HRVOJE ŠIMIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZRAVNU NAPLATU, Obrazac Zahtjeva za izravnu naplatu vezano za točku 2 Zahtjeva za izravnu naplatu potrebno ga je uskladiti sa sudskom praksom kada sud određuje ovrhu na temelju ovršne isprave (zadužnice) - proizlazi da ovrhovoditelj nema ovršnu ispravu podobnu za određivanje ovrh jer iz ovršne isprave (bjanko zadužnice) proizlazi da zatezna kamata teče od dana dospijeća do isplate, pa kako ovršnom ispravom datum dospijeća nije određen (niti odrediv), ovršna isprava u pogledu tog dijela ovrhovoditeljeva potraživanja je bez pravnog učinka. stav VTS RH Pž-4775/10-3 od 7. rujna 2010. godine: "Međutim, u odnosu na ovrhovoditeljevo potraživanje zakonskih zateznih kamata koje teku od dospijeća svakog pojedinačnog iznosa navedenog u rješenju o ovrsi pa do isplate, ovrhovoditelj nema ovršnu ispravu podobnu za određivanje ovrhe. Naime, iz ovršne isprave (bjanko zadužnice) proizlazi da zatezna kamata teče od dana dospijeća do isplate. Međutim, kako ovršnom ispravom datum dospijeća nije određen (niti odrediv), ovršna isprava u pogledu tog dijela ovrhovoditeljeva potraživanja je bez pravnog učinka. Naime, ako je ovrhovoditelj smatrao da ima pravo potraživati kamate od dospijeća svakog pojedinačnog iznosa pa do isplate, tada je sukladno ranije navedenoj odredbi članka 4. stavak 3. Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice trebao u bjanko zadužnici točno odrediti svaki pojedinačni iznos svog potraživanja te datum od kada na taj iznos teku zatezne kamate ili, sukladno odredbi članka 26. stavak 5. Ovršnog zakona na koju se u žalbi ovrhovoditelj poziva, u ovršnoj ispravi propisati mogućnost prema kojoj će biti on i nakon popunjavanja bjanko zadužnice ovlašten da sam odredi opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine. Kako to ovrhovoditelj u bjanko zadužnici nije učinio, prvostupanjski je sud pravilnom primjenom odredbe članka 26. stavak 1. Ovršnog zakona ocijenio da ovršna isprava na temelju koje se predlaže određivanje ovrhe u pogledu ovrhovoditeljeva potraživanja zakonskih zateznih kamata nije podobna određivanje ovrhe." Primljeno na znanje Ne radi se o primjedbi i prijedlogu na tekst Pravilnika.