Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o službenoj odori čuvara prirode

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Katica Bezuh PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODORI ČUVARA PRIRODE , Članak 1. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013) u stavku 5. članka 208. propisuje obvezu donošenja ovog pravilnika u kontekstu obveze za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode iz stavka 2. istog članka. Obveza propisivanja izgleda odore za "ostale djelatnike" JU ne može se direktno povezati s odredbom navedenog članka. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Zakonom o zaštiti prirode u članku 208. stavku 5. propisano je da izgled odore propisuje ministar pravilnikom, a u stavku 3. istoga članka da glavni čuvar i čuvar prirode nose službenu odoru za vrijeme obavljanja službe. Ostavlja se mogućnost, a ne obveza, da i ostali djelatnici javnih ustanova nose službenu odoru koja se izgledom i znakovljem razlikuje od službene odore čuvara prirode, i to samo ukoliko su je prema unutarnjem aktu ili odluci ravnatelja javne ustanove dužni nositi.
2 Željka Rajković PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODORI ČUVARA PRIRODE , Članak 1. Nije jasno zašto se djelatnici javnih ustanova dijela na, s jedne strane, "čuvare prirode i glavne čuvare prirode" i, s druge strane "ostale djelatnike javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima Republike Hrvatske". Ako se radi o službenoj odori, onda je to službena odora koju su djelatnici dužni nositi tijekom obavljanja službene djelatnosti i dužnosti, kako piše u pravilniku. Predlažem da se pravilnik zove "Pravilnik o službenoj odori djelatnika javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima Republike Hrvatske" i da se u skladu s time svugdje u tekstu to ispravi. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Zakon o zaštiti prirode u članku 208. stavku 5. određuje da izgled odore propisuje ministar pravilnikom. Svi ostali djelatnici javne ustanove, osim čuvara prirode i glavnih čuvara prirode, nisu dužni nositi službenu odoru (npr. konobari ili tehničko osoblje), već su je dužni nositi samo oni kojima je to, i ako je, propisano unutarnjim aktom ili odlukom ravnatelja javne ustanove. Stoga se ne može prihvatiti u komentaru predloženi naziv pravilnika. Štoviše, službena odora ostalih djelatnika izgledom i znakovljem razlikuje od službene odore čuvara prirode.
3 Katica Bezuh PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODORI ČUVARA PRIRODE , Članak 3. Zbog jasnoće odredbi članka 3. predlažem da se stavak 1. preformulira na način: (1) Čuvari prirode imaju pravo na službenu odoru koju nose tijekom obavljanja službe. Ostali djelatnici nose službenu odoru na način i sukladno Pravilniku o radu JU ( čl. 26. st.1. Zakona o radu.). Također predlažem da se stavak 2. preformulira tako da glasi : Čuvari prirode I ostali djelatnici mogu dolaziti na posao I odlaziti s posla u civilnoj odjeći. Stavak 3. predlažem da se izmjeni I glasi: Čuvari prirode I ostali djelatnici dužni su održavati urednom službenu odour , vodeći raćuna o ugledu javne ustanove za što odgovaraju ravnatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. Glede stavka 1. primjedba je prihvaćena zbog jednostavnijeg izričaja tako da se umjesto riječi „službene djelatnosti i dužnosti“ koristi riječ „službe“. Na isti način izmijenjen je i stavak 3. članka 8. Komentar i prijedlog izmjene stavka 1. na način da ostali djelatnici nose službenu odoru na način i sukladno Pravilniku o radu javne ustanove ( čl. 26. st.1. Zakona o radu.), se ne prihvaća budući navedenom odredbom Zakona o radu nisu svi poslodavci (u ovom slučaju javne ustanove) dužni donijeti Pravilnik o radu, već su to dužni samo oni koji zapošljavaju najmanje 20 zaposlenika, a velik dio javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima prirode ne zapošljava toliko djelatnika. Komentari na stavke 2. i 3. i prijedlozi njihovih izmjena ne mijenjaju suštinu odredaba i nije ih potrebno izmijeniti, te se stoga ne prihvaćaju.
4 Katica Bezuh PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODORI ČUVARA PRIRODE , Članak 4. Predlažem spojiti stavak 1. i stavak 2. tako da glasi: Na službenoj odori obavezno se nosi znak zaštićenih područja u RH i naziv i znak javne ustanove. Predlažem da se provjeri usklađenost znaka zaštićenih područja definiranog u članku 2. st. 1. Pravilnika o vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u RH (NN 108/2014) , a uzimajući u obzir činjenicu da je odora obvezna i za čuvare prirode koji su zaposlenici županijskih JU. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća. Prvi dio komentara kojim se predlaže spajanje stavaka 1. i 2. se ne prihvaća, budući se stavak 5. istog članka odnosi na znakove iz stavaka 1. i 2., pa su stoga odredbe o znakovima razdvojene u dva stavka (1. i 2.). Drugi dio komentara se prihvaća i jasno su razdvojeni znakovi iz Pravilnika o jedinstvenom vizualnom identitetu (Narodne novine, broj 108/2014) od znakova na službenoj odori. S tim u svezi: - stavak 4. izmijenjen je na način da glasi: " Izgled znakova, naziva i natpisa, kao i odnosi među znakovima, nazivima i natpisima na službenoj odori, propisuju se Vrstama oznaka i uputama za označavanje službenih odora koje čine Prilog 2., sastavni dio ovoga Pravilnika." - stavak 2. članka 8. izmijenjen je na način da glasi: "Na jednom od odjevnih dijelova službene odore uvijek mora biti vidljiv znak zaštićenih područja i znak javne ustanove.“ - u Prijelazne i završne odredbe dodani su članci 18., 19. i 20. koji glase: "Članak 18. U smislu ovog Pravilnika Logotip s natpisom “PARKOVI HRVATSKE” nije sastavni dio znaka zaštićenih područja na službenoj odori. Članak 19. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika smatra se da je dano odobrenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode za korištenje znaka zaštićenih područja u smislu iz članka 18. ovoga Pravilnika na službenoj odori javnim ustanovama za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode osnovanim od predstavničkih tijela jedinice područne (regionalne) samouprave odlukom ili jedinice lokalne samouprave. Članak 20. (1) Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima Republike Hrvatske, dužne su uskladiti odredbe svojih unutarnjih akata koji propisuju izgled znakova, naziva i natpisa na službenoj odori u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.“
5 Katica Bezuh PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODORI ČUVARA PRIRODE , Članak 8. Smatram da je prva rečenica stavka 1. nepotrebna i da ju treba brisati. Predlažem da stavak 1. glasi: Čuvari prirode i ostali djelatnici odlučuju o kombinaciji odjeće i obuće, te pokrivala za glavu koju će nositi tijekom obavljanja službe na određeni dan ovisno o vremenskim prilikama. Također predlažem da se stavak 3. briše kao nepotreban jer je obveza nošenja i kombiniranje propisano u stavku 1. Djelomično prihvaćen Primjedba da se briše prva rečenica u stavku 1. se prihvaća. Prijedlogom izričaja stavka 1. ne mijenja se suština odredbi pa se prijedlog ne prihvaća. Prijedlog da se briše stavak 3. se ne prihvaća budući se tim stavkom određuje obveza nošenja kape ili šešira kao dijela službene odore na otvorenom prostoru.
6 Katica Bezuh PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODORI ČUVARA PRIRODE , Članak 12. Ovaj članak je potrebno nomotehnički i gramatički urediti. Predlažem da stavak 3. glasi: Ako nije došlo do uništenja pojedinih dijelova službene odore tijekom obavljanja službe, izdat će se novi dijelovi odore na trošak čuvara prirode ili drugog djelatnika koji je oštetio ili uništio pojedini dio službene odore. Nije prihvaćen Primjedba da je članak potrebno nomotehnički i gramatički urediti nije prihvaćena i nije jasno na što se odnosi. Prijedlog izričaja stavka 3. se ne prihvaća budući se prijedlogom ne mijenja suština odredbe.
7 Katica Bezuh PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODORI ČUVARA PRIRODE , Članak 13. Predlažem da se izraz etiketa zamjeni izrazom uputa. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća budući je termin etiketa uobičajen i priznat u području tekstilnog inženjerstva.
8 Katica Bezuh PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODORI ČUVARA PRIRODE , Članak 14. predlažem da se na kraju rečenice prvog stavka doda.... , a sukladno unutarnjem aktu ili odluci ravnatelja iz čl.1. ovog Pravilnika. Stavak 3. predlažem preformulirati tako da glasi: Prilikom redovne zamjene službene odore kojoj je istekao rok uporabe ne vraća se javnoj ustanovi već ostaje osobi koja ju je zadužila radi daljnjeg zbrinjavanja. Odora kojoj je istekao rok ne smije se dati na daljnje korištenje druoj osbi. Nije prihvaćen Prijedlog dodavanja teksta na kraju prvog stavka ne prihvaća se budući nije potrebno navoditi unutarnji akt javne ustanove ili odluku ravnatelja u slučaju prestanka ugovora o radu ili premještaja na drugo radno mjesto čuvara/ostalog djelatnika javne ustanove. Prestanak ugovora o radu i premještaj na drugo radno mjesto čuvara/ostalog djelatnika ne uređuje se ovim Pravilnikom. Člankom 1. ovoga Pravilnika tek se određuju ostali djelatnici javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područijma Republike Hrvatske koji su dužni nositi službenu odoru sukladno unutarnjem aktu ili odluci ravnatelja javne ustanove.