Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene Nacrta prijedloga zakona o inspekcijama u gospodarstvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nezavisni hrvatski sindikati PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE U vezi inspekcije na području rada i zaštite na radu, želimo upozoriti na Konvencije Međunarodne organizacije rada, koje je ratificirala Republika Hrvatska i koje je dužna poštivati pri donošenju zakonodavstva koje uređuje pitanje inspekcije; Konvencija br. 81. o inspekciji rada u industriji, Konvencija br.129. o inspekciji rada u poljoprivredi. Iz obrasca prethodne procjene nije vidljivo hoće li Inspektorat biti zasebno tijelo ili će biti u okviru nekog ministarstva, odnosno, kako je iz nekih medijskih najava vidljivo, Ministarstva gospodarstva, naglašavamo važnost da Inspektorat ima samostalan položaj, kakav je imao Državni inspektorat do 2014. godine (državna upravna organizacija izravno odgovorna Vladi RH), radi osiguranja potpune neovisnosti u radu inspekcije. Također, napominjemo kako je potrebno izmijeniti i Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, a kako bi se omogućilo spajanje inspekcija. Prihvaćen U fazi prethodne procjene analizirano je postojeće stanje u obavljanju inspekcijskih poslova, koje pokazuje preveliku segmentiranost u djelokrugu inspekcija. Model unutarnjem ustrojstva odrediti će se kroz međuresorne aktivnosti nadležnih tijela i drugih dionika, te će se urediti zakonskim prijedlogom.
2 HOK PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2 ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Analizom stanja jasno je utvrđena potreba suzbijanja sive ekonomije tj. neregistriranih djelatnosti jer sadašnji način provedbe nadzora ne daje učinkovite rezultate. Ovo je problem na koji Hrvatska obrtnička komora ukazuje dugo vremena. Smatramo da se učinkovitost može ostvariti tako da se zakonski omogući kontrola privatnih prostora na jednostavniji način nego li do sada jer je postupak ishođenja sudskog naloga složen i dugotrajan. Također je potrebno uspostaviti sustav redovitih i češćih kontrola za što treba jasno definirati postupak provjera i prijava, a unutar objedinjenih inspekcijskih službi odrediti i organizacijsku jedinicu koja će se baviti specifičnim nadzorom neprijavljenih djelatnosti. Za veću učinkovitost predlaže se konkretno više nadzirati velike nabavke repromaterijala, opreme, sirovina i energenata od strane osoba koje nemaju prijavljenu samostalnu djelatnost, osobe koje su prestale obavljati djelatnost te objave reklama na društvenim mrežama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Krešimira Gojanović PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2 ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, svakako pozdravljam napore da se unaprijedi rad inspekcija u gospodarstvu, a u cilju jednakog tržišnog natjecanja za sve poslovne subjekte. Inspektori bi trebali bolje surađivati sa dobronamjernim građanima koji žele poštivati zakone, ali da bi ih mogli poštivati, prvo ih moraju upoznati i razumjeti. Ima inspektora koji ništa neće da objasne ljudima, ne da im se odgovarati na pitanja, tumačiti propise, i sl. Trebalo bi osnovati jedan jedinstveni državni inspektorat koji bi imao i savjetodavne službe za građane, obrtnike, male poduzetnike, umjetnike.....gdje bi se građani uvijek mogli obratiti sa pitanjima, prigovorima, prijedlozima, i sl. Takav inspektorat treba njegovati partnerski i savjetodavni odnos sa građanima i malim poduzetnicima, da poduče građane što se ne smije raditi, i da ne naplaćuju kazne odmah od prve - pogotovo ne siromasima koji su tek pokrenuli neki posao. Kažnjavati treba one velike subjekte koji se ne obaziru na upozorenja i uporno krše propise, i treba znati razlučiti onog koji je neki propis prekršio iz neznanja, od onog koji krši propise namjerno i sa ciljem da prevari. To znači i da bi inspektori trebali biti pametne, pravedne osobe sa visokim etičkim integritetom i da građani u njih imaju povjerenja. Okupiti sve inspekcije na jednom mjestu u jednom jedinstvenom državnom inspektoratu svakako bi doprinjelo boljoj organizaciji njihovog rada, te i boljoj informiranosti građana i poslovnih subjekata. Takav inspektorat trebao bi onda napraviti i dobro organiziranu web stranicu sa jasno objašnjenim bitnim propisima za sve gospodarske subjekte, da to ljudima bude pred očima da znaju što se ne smije raditi, a u slučaju nekih nejasnoća, da inspektorat ima i savjetodavnu službu kojoj se građani mogu obratiti s pitanjima i dobiti jasne i jednostavne odgovore bez prevelike birokracije. Smanjiti birokraciju u svakom slučaju, ona uništava male poduzetnike i krade im ogromne količine vremena, a sigurno je i da inspektore prevelika birokracija može učiniti ne-efikasnima. Sivu ekonomiju treba smanjiti, ali prije toga treba i malim poduzetnicima olakšati uvjete rada na tržištu, i inspektori ne treba da budu osobe kojih će se građani bojati i od čijih će kazni strijepiti, nego oni trebaju biti dobronamjerni savjetnici koji će svim poslovnim subjektima pomoći da rade po zakonu i poštuju propise. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 HOK PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3 UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Postavljeni cilj rasterećenja gospodarstva, osobito mikro imalih obrtnika i poduzetnika od učestalih i neujednačenih inspekcijskih nadzora ocjenjujemo vrlo pozitivno, u smislu uklanjanja administrativnih prepreka u gospodarstvu. Sukladno navedenom u Obrascu, o potrebi postupanja temeljenog na težini povrede propisa, posebice u slučaju lakših povreda ističemo zahtjev obrtnika da inspekcije trebaju unaprijediti djelovanje na način da postanu pomoć obrtniku svojim savjetom, umjesto da se učinkovitost inspektora mjeri iznosom naplaćenih kazni. Predlažemo za obavljanje nadzora propisati da inspektor ima obvezu u nadzoru kod obrtnika koji je mikro ili mali subjekt gospodarstva prvo ukazati na uočene propuste te dati savjet o načinu pravilne i najučinkovitije primjene propisa čiju provedbu nadzire i tom savjetu sastaviti službenu zabilješku te odrediti rok u kojem je porpust potrebno otkloniti. Na taj način postići će se edukacija i preventivno postupanje te smanjiti broj nepravilnosti i prekršaja. Nadalje, kod inspekcijskih nadzora primjetne su razike i značajna odstupanja inspektora ovisno o inspekcijskoj službi iz koje dolazi, pa čak i kod pojedinih inspektora. U Obrascu je i to identificirano kao neujednačenost i nekoordiniranost. Tome doprinose i nejasnoće u pojedinim propisima i njihove česte izmjene, a za obrtnike to znači veliku nesigurnost na koji način trebaju postupiti. Stoga predlažemo propisati ovlasti i obvezu izrade obvezatnih uputa i objašnjenja za provedbu inspekcijskog nadzora. Takve upute trebale bi slijediti svaku izmjenu propisa. Obrtnici posebno ukazuju na potrebu ujednačenog postupanja inspektora po anonimnim prijavama, koje nerijetko podnose osobe koje žele naštetiti ugledu obrtnika. Inspektor koji postupak uvijek pokreće po službenoj dužnosti, takve prijave trebao bi vrlo pažljivo razmotriti i po njima postupati samo u iznimnim slučajevima, te primjenom dostupnih tehnologija provjeriti njihov izvor. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.