Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene Nacrta prijedloga Zakona o tržištu plina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Bruno Ivković Obrazac prethodne procjene Nacrta prijedloga Zakona o tržištu plina, PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Gradska plinara Zagreb d.o.o. Zakon o tržištu plina – savjetovanje kolovoz 2017. godine Predlažemo slijedeće: Da se u čl.3st.2 doda nova točka koja glasi: plinska instalacija je instalacija od glavnog zapora za zatvaranje na kraju priključka koji služi za prekid opskrbe plinom odnosno od spremnika plina do ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih uređaja i trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova,« -da se promijeni definicija priključka čl.3 st.39. priključak – fizički priključak na transportni sustav ili distribucijski sustav koji obuhvaća mjernu opremu i obračunsko mjerno mjesto, promijeni tako da glasi priključak-fizički priključak na transportni sustav ili distribucijski sustav, uključivo opremu koja je na njemu ugrađena te da se doda nova definicija za obračunsko mjerno mjesto obračunsko mjerno mjesto – dio transportnog ili distribucijskog sustava koji obuhvaća plinomjer i drugu mjernu, regulacijsku i sigurnosnu opremu, na kojem se obavlja mjerenje radi obračuna isporučenog plina. -da se u čl.46. iza st.h) doda st.i) koji glasi: i) u slučaju nepostojanja važećeg ugovora o opskrbi plinom -u čl.63. Krajnji kupac je dužan proglasi st.(1) i doda novi podstavak (2) iza stavka (1) koji glasi: 2. imati važeći ugovor o opskrbi plinom za svako pojedino obračunsko mjerno mjesto, Iza postojećeg stavka 3. doda novi stavak 5. koji glasi: 5. omogućiti operatoru distribucijskog sustava na čiji sustav je krajnji kupac priključen nesmetan pristup svojoj plinskoj instalaciji i plinskom priključku radi obustave isporuke plina u stavku 3. zamjeni tekst „plinski uređaj“ s tekstom „plinska instalacija“ Postojeći stavak 2. postaje stavak 3., postojeći stavak 3. postaje 4., postojeći 4. Postaje 6., a postojeći 5. postaje 7. Na kraju članka doda novi stavak (2) koji glasi: (2) Krajnji kupac je odgovoran za korištenje plina u skladu s odredbama ovog Zakona, aktima iz članaka 84., 85. i 89. ovoga Zakona. -u čl.99st.1. U prvoj alineji zamjeni tekst „svoje plinske uređaje“ s tekstom „svoje plinske instalacije“, iza teksta „članku 63.“ doda tekst „stavku 1.“ U st.1. alineja 2. iza teksta „članku 63.“ doda je se tekst „stavku 1.“, a u stavku 1. alineji 2. Iza teksta „članak 63.“ dodaje se tekst „u stavku 1., a tekst „točki 2.“ mijenja se tekstom „točki 3“ iza druge alineje dodaje se nova koja glasi: -ne omogući operatoru distribucijskog sustava na čiji je krajnji kupac priključen nesmetan pristup svojoj plinskoj instalaciji i plinskom priključku radi obustave isporuke plina sukladno čl.63.st.(1) točka 5. A alineji 4. zamjeni tekst „plinski uređaj“ s tekstom „plinsku instalaciju“, u st.1. alineja 4. iza teksta „članku 63.“ doda je se tekst „stavku 1.“, a tekst „točki 3.“mijenja se tekstom „točki 4“ u st.1. alineja 5. iza teksta „članku 63.“ doda je se tekst „stavku 1.“, a tekst „točki 4.“mijenja se tekstom „točki 5“ u st.1. alineja 6. iza teksta „članku 63.“ doda je se tekst „stavku 1.“, a tekst „točki 5.“mijenja se tekstom „točki 6“ Prijedlog izmjena Zakona o tržištu plina koji se odnosi na nedorečenosti istog iz kuta gledanja odnosa Gradske plinare Zagreb d.o.o. kao ODS-a i krajnjeg kupca. Osnovne značajka prijedloga izmjena: • obvezivanje krajnjeg kupca na posjedovanje važećeg ugovora o opskrbi plinom i pravo i obvezu ODS-a da u slučaja nepostojanja istoga izvrši obustavu isporuke plina (ukoliko ne postoji važeći ugovor utoliko ne postoji ni opskrbljivač koji bi mogao izdati nalog za obustavu) • potrebno je istaknuti da je krajnji kupac obvezan pored održavanja plinskih uređaja održavati i ostale dijelove plinske instalacije kako bi se izbjegli česti izvori prijepora s kupcima koji smatraju da je održavanje plinske instalacije u odgovornosti ODS-a. Upravo zbog gore navedenog, a kako bi se izbjegla pravna nesigurnost, potrebno je iz Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima preuzeti definiciju pliske instalacije. • definiranje krajnjeg kupca kao odgovorne osobe za korištenje plina u skladu sa ovim Zakonom, čime bi se izbjeglo izbjegavanje odgovornosti za korištenje plina suprotno odredba ovog Zakona i aktima iz članaka 84., 85. i 89. ovoga Zakona. • Kažnjavanje krajnjeg kupca i u slučaju kada ne omogući izvršenje obustave isporuke plina. • Potrebno je izdvojiti obračunsko mjerno mjesto iz plinsko priključka radi različitih odredbi zakona i drugih propisa o postupanju ODS-a sa plinskim priključkom i obračunskim mjernim mjestom (način ugovaranja i izvođenja, kontroliranja, ispitivanja i održavanja…) Gradska plinara Zagreb d.o.o. Prihvaćen Navedene primjedbe će biti uzete u obzir prilikom izrade Nacrta prijedloga Zakona o tržištu plina.