Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o okolišnoj dozvoli

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu predlažu nomotehnički urediti tekst Nacrta prijedloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o okolišnoj dozvoli. Djelomično prihvaćen Uredba će se nomotehnički još dodatno urediti te primjedba sama po sebi nije predmetna, pošto je to dio standardne procedure donošenja propisa.
2 Društvo građevinskih inženjera Zagreb UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI, Članak 1. Pojmovi postrojenja su pobliže određeni u čl. 4. toč. 46., 47., 48. i 49. Zakona o zaštiti okoliša, NN 80/13, 153/13 i 78/15, u daljnjem tekstu: Zakon, te ih ne treba dopunjavati, odnosno mjenjati provedbenim propisom donesenim na temelju Zakona. Određeno je nadalje u čl. 4 Uredbe sljedeće: Ova Uredba se primjenjuje na postrojenja u kojima se obavljaju i na postrojenja u kojima će se nakon izgradnje, odnosno rekonstrukcije i puštanja u rad postrojenja obavljati djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more, kao i ostalim tehničkim jedinicama, ako se u njima obavljaju djelatnosti iz popisa Priloga I. ove Uredbe. Stoga se predlaže ukinuti dio čl. 3. Uredbe, odnosno brisati dio čl. 1. Izmjene Uredbe kojima se određuje pojam postrojenja u smislu ove Uredbe. Nije prihvaćen Odgovara se da su Prilogom I. Direktive o industrijskim emisijama, odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o okolišnoj dozvoli koje se odnose na okolišnu dozvolu, spalionice i suspalionice označene jedinstvenim terminom postrojenja, te se on nedvosmisleno koristi i za njih (t. 5.2. Priloga I. Uredbe o okolišnoj dozvoli NN 8/14). Stoga nema potrebe, ali niti pravnog opravdanja, njih posebno navoditi u Uredbi, a ne isto napraviti za rafinerije, željezare, kafilerije, postrojenja kemijske sinteze itd. Spalionice i suspalionice u obvezi su stoga ishoditi okolišnu dozvolu, pod istim uvjetima kao i ostala postrojenja s popisa Priloga I. Uredbe, a ta obaveza nedvosmisleno proizlazi iz odredbi propisa o okolišnoj dozvoli. Također, isto se obrazloženje može primijeniti i za uređaje za loženje čija je obveza ishođenja okolišne dozvole propisana odredbom t. 1. Priloga 1 i koja su time svrstana u postrojenja za koje je potrebno ishoditi okolišnu dozvolu. Također, ovo pitanje je već riješeno izmjenama Zakona o zaštiti okoliša, gdje je također provedena istovjetna promjena te i ova promjena u Uredbi znači istovremeno usklađivanje s odredbama Zakona. Stoga je primjedbu potrebno odbaciti.
3 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI, Članak 1. U članku 1., točka 7. Iz definicije se ukida pojam pogon, no u važećem Zakonu o zaštiti okoliša, članak 4., točka 45. navodi se definicija pogona. Uredbu o okolišnoj dozvoli potrebno je uskladiti sa Zakonom o zaštiti okoliša i ukinuti pojam „pogon“. Djelomično prihvaćen Definicijom se ističe pojam postrojenje, budući da se djelatnosti za koje je obvezno ishoditi okolišnu dozvolu obavljaju u postrojenjima dok su, sukladno definiciji iz Zakona, pogoni dijelovi postrojenja. U primjedbi se također navodi da je potrebno izbaciti iz definicije definiciju pogona, što je i urađeno.
4 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI, Članak 2. U članku 2. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o okolišnoj dozvoli uvodi se pojam „procesne tehnike i mjere u postrojenju“, no u Zakonu o zaštiti okoliša, važećoj Uredbi o okolišnoj dozvoli te prijedlogu Izmjena i dopuna Uredbe o okolišnoj dozvoli se navedeni pojam ne definira pa je potrebno dodati definiciju za pojam „procesne tehnike i mjere u postrojenju“. Također je nejasno je što se traži u ovom stavku – je li navedeno znači da se u opisu uz procesne tehnike trebaju navesti sve NRT iz BREF-a bez obzira da li će biti primijenjene ili ne? Ukoliko da, tada takav pristup nema smisla jer što je nekom postrojenju NRT ovisi od postrojenja do postrojenja na temelju provedenih tehničkih i ekonomskih analiza uz uvjet da su zadovoljeni svi uvjeti zaštite okoliša. Predlaže se brisati ovaj stavak. Nije prihvaćen Procesne tehnike i mjere u postrojenju su vezane uz obavljanje djelatnosti u postrojenju i relevantne su s obzirom na zahtjeve primjene NRT-a i određivanja uvjeta dozvole temeljem NRT-a. U opisu postrojenja daje se opis postrojenja s obzirom na procesne tehnike koji mora sadržavati mjere i tehnike koje se predlažu kao NRT, ali u opis procesa nije obavezno stavljati mjere i tehnike koje se predlažu kao uvjeti dozvole, budući da oni dolaze kao posebna cjelina u rješenje o okolišnoj dozvoli. Iz navedenog proizlazi da se u procesnim mjerama i tehnikama navode NRT koji se primjenjuju u postrojenju, a vezano je za procese, odnosno obavljanje djelatnosti u postrojenju. Procesne tehnike su također, same po sebi dovoljno jasan i definiran pojam, i u odnosu su prema drugim pojmovima iz Zakona i Uredbe te ih nije potrebno posebno definirati.
5 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI, Članak 3. Iz navedenog nije jasno koji su to iznimni slučajevi u kojima nadležno tijelo i/ili osoba može zahtijevati stože postupanje te na temelju kojih podloga i argumenata se takvo strože postupanje može zahtijevati. Znači li navedeno da će nadležno tijelo i/ili osoba napraviti analizu potrebe strožeg postupanja u iznimnim slučajevima? Tko će izrađivati navedene analize i tko će snositi trošak izrade analize – nadležno tijelo i/ili osoba koja zahtjeva primjenu strožeg postupanja ili obveznik ishođenja rješenja o okolišnoj dozvoli koji podnosi zahtjev za ishođenje okolišne dozvole? Djelomično prihvaćen U odredbama ovog članka ne radi se o iznimnim slučajevima koji nisu propisani Zakonom, te za koje bi onda trebalo diskrecijski odlučiti, već se radi samo o nomotehničkoj formulaciji odredbe “iznimno od odredbe tog i tog članka”. Koji su to slučajevi već je propisano Zakonom te bi se to najčešće odnosilo na zahtijevanu kakvoću okoliša na lokaciji postrojenja koja se može utvrditi u prethodnom postupku procjene utjecaja na okoliš, koji se provodi prije postupka ishođenja okolišne dozvole, ako je isti bio obvezan prema odredbama Zakona te koji predstavlja okvir za utvrđivanje uvjeta okolišne dozvole. Isto tako, ako se posebnim propisima u dijelu zahtijevane kakvoće okoliša tražilo drugačije postupanje nego ono što se može postići NRT-om, nadležna tijela u tom dijelu daju svoja mišljenja u pogledu zahtijevane kakvoće okoliše te iznimno zahtjeva za strožim postupanjem nego onim što se može postići primjenom NRT-a. U slučaju potrebe izrade potrebne dokumentacije, nadležno tijelo će od operatera zatražiti izradu iste uz precizno navođenje što se traži od operatera, a što je i obaveza nadležnog tijela prema Zakonu i Uredbi. Troškove oko toga snosi operater, budući da se postupak okolišne dozvole, kojeg je ovo sastavni dio, provodi temeljem zahtjeva operatera što je isto propisano Zakonom. Radi jasnoće u odredbi članka dodaje se: “…iznimno strožeg postupanja u skladu sa Zakonom…”
6 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI, Članak 4. Iz navedenog proizlazi da nadležno tijelo može izdati Rješenje o okolišnoj dozvoli koje sadržava i odredbu o odbijanju dijela zahtjeva i to ukoliko se zahtjev djelomično prihvaća te posebnu odredbu o obvezama prema propisima ostalih nadležnih tijela i osoba, ako je takva obveza povezana s primjenom uvjeta iz dozvole“. Prema dosadašnjem iskustvu u postupcima ishođenja okolišnih dozvola, ovaj postupak unijet će dodatnu pomutnju i produžavanje postupka ishođenja rješenja o okolišnim dozvolama. Navedene članke potrebno je u izvješću koje je MZOE obvezno napraviti nakon e-savjetovanja potkrijepiti primjerima – u kojim slučajevima se može očekivati situacija iz članka 4., stavak 4. i kako će teći postupak rješavanja takvog slučaja s rokovima izvršavanja pojedinih koraka. Nije prihvaćen U ovom članku se detaljnije razrađuje odredba o obvezama prema propisima ostalih nadležnih tijela, ako je takva obveza povezana s primjenom uvjeta iz dozvole kojim se regulira pitanje predlaganja uvjeta nakon što je prijedlog knjige uvjeta dostavljen nadležnim tijelima. Time se omogućuje nadležnim tijelima da u slučajevima kada to smatraju opravdanim, predlažu uvrštavanje u rješenje i drugih uvjeta, koji nisu NRT ili se ne određuju zbog posebno zahtijevanje kakvoće okoliša, ako su na neki način povezani s ostalim uvjetima rješenja i važni su za njihovu primjenu. Obrazloženje ove odredbe također je postojeća odredba članka 18. st. 4., kojim se propisuje u kojim se dijelovima rješenja mogu uvrstiti takvi uvjeti. Ova odredba Uredbe također, sama po sebi ne može biti uzrok zastoja u postupcima, budući da je daleko najvažniji uzrok zastojima nedostavljanje na vrijeme i u rokovima, te u zahtijevanoj kakvoći potrebne dokumentacije i dokaza koje se u postupcima, a logikom postupka, traže od operatera.
7 Društvo građevinskih inženjera Zagreb UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI, Članak 5. Novi čl. 14. Uredbe kojim se u st. 1. i 3. propisuje obveza obavještavanja javnosti i zainteresirane javnosti u navedenim slučajevima je zapravo dopuna odredbi o postupcima Ministarstva koji su propisani u čl. 137. Zakona s podnaslovom: Obavještavanje druge države o radu postrojenja i čl. 138. Zakona s podnaslovom: Sudjelovanje u postupku izdavanja okolišne dozvole vezano za postrojenje u drugoj državi. Obveza obavještavanja javnosti i zainteresirane javnosti proizlazi i iz postupaka Ministarstva koji su propisani u čl. 134. Zakona s podnaslovom: Obavještavanje druge države o strategiji, planu i programu, čl. 135. Zakona s podnaslovom: Obavještavanje druge države o zahvatu, čl. 136. Zakona s podnaslovom: Sudjelovanje u postupku o zahvatu u drugoj državi i čl. 139. Zakona s podnaslovom: Obavještavanje druge države o velikoj nesreći. Stoga bi bilo znatno racionalnije posebnim člankom unutar poglavlja IX. Zakona čiji je naziv: Informiranje javnosti, sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti te pristup pravosuđu u pitanjima okoliša propisati obvezu obavještavanja javnosti i zainteresirane javnosti o postupcima Ministarstva propisanim u čl. 134., 135., 136., 137. I 138. Zakona. Propisivanje te obveze u četiri različite uredbe koje su donesene na temelju Zakona otežava pristup javnosti i zainteresirane javnosti navedenim postupcima Ministarstva. Slijedom navedenog, predlaže se razmotriti mogućnost uvrštenja sadržaja iz čl. 14. st. 1. i 3. Uredbe u odredbu Zakona. Nije prihvaćen Uredbom se dodatno razrađuje odredbe iz Zakona o zaštiti okoliša koje se odnose na prekogranično sudjelovanja, i to u dijelu postupka izdavanja okolišne dozvole. Postavljanje tih odredbi u propis o okolišnoj dozvoli nužnost je zbog ispunjavanja međunarodnih obaveza Republike Hrvatske koji se tiču pitanja izdavanja okolišnih dozvola za postrojenja koja mogu imati prekogranični utjecaj, a usklađivanje s ostalim propisima provodit će se kako se ti propisi budu dopunjavali ili mijenjali.
8 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI, Članak 5. Nije jasno na što se odnosi dio „te činjenici da odluka ovisi o rezultatu prekograničnih savjetovanja“. Znači li navedeno da Ministarstvo izvještava zainteresiranu javnost da će ishođenje Rješenja o okolišnoj dozvoli za koje se provodi postupak savjetovanja sa zainteresiranom u drugoj državi zbog prekograničnog utjecaja ovisiti o rezultatu prekograničnih savjetovanja ? Nije prihvaćen Kada Ministarstvo ocijeni da bi postrojenje moglo značajno utjecati na okoliš druge države, o tome, između ostalog obavještava svoju javnost. Budući da se rezultati prekograničnog savjetovanja moraju uzimati u obzir prilikom donošenja rješenja, o navedenoj činjenici obavještava svoju javnost.
9 Šibensko-kninska županija UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI, Članak 7. U članku 16. stavku 1. smatramo da je poslije navoda „ iz procjene utjecaja na okoliš“ potrebno dodati „za novo postrojenje“ kako bi bio u skladu sa odredbama iz članka 99. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša. Nije prihvaćen U slučaju zahtjeva za okolišnu dozvolu za novo postrojenje, uz zahtjev se prilaže stručna podloga na obrascu iz priloga IV. Uredbe o okolišnoj dozvoli, a u kojoj između ostalog mora biti popunjen i dio vezan za podatke iz postupka procjene utjecaja na okoliš. Stoga tijelo smatra da nije potrebno dodatno naglašavati “za novo postrojenje”, dok kod izmjene u postrojenju to nije slučaj, jer se u tom daju oni podaci i dijelovi stručne podloge na koje izmjena može utjecati.
10 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI, Članak 7. Potrebno je dodati kriterije na temelju kojih se donosi odluka da nove informacije o postrojenju mogu bitno utjecati na odluku i koje su to informacije. Nije prihvaćen Osnovni kriterij temeljem kojeg se donosi odluka koje informacije se objavljuju javnosti su one koje mogu bitno utjecati na postupak ishođenja okolišne dozvole, a procjenu takvog slučaja jedino može provesti tijelo koje vodi postupak, a to je Ministarstvo. Ministarstvo će po potrebi uvesti i druge, pomoćne kriterije, ako je to potrebno da bi se donijela odluka. Ti kriteriji međutim jako ovise o slučajevima o kojim se radi te ih zbog toga nije moguće navoditi kao obvezujuće u Uredbi. Time se ujedno prenose i odredbe Direktive o industrijskim emisijama.
11 M SAN EKO d.o.o. UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI, Članak 8. Poštovani, predlažemo izmjenu članka 17. stavka 2. » (2) Ako Ministarstvo zaključkom o nalazu utvrdi da operater nije ispunio uvjete iz stavka 1. ovoga članka za koje je odgovoran, Ministarstvo može dati operateru, uz obrazloženje razloga neispunjenja, primjeren rok za ispunjenje. Neuspješnim protekom roka za ispunjenje Ministarstvo može zahtjev operatera odbiti.« Obrazloženje: smatramo da je nužno, zbog nedorečenosti, proširiti predloženu odredbu i uvesti obvezu obrazloženja odbijanja zahtjeva, kao i obvezu davanja primjerenog roka, s obzirom da će u praksi biti različiti razlozi za odbijanje te se ne smije dozvoliti da svi razlozi imaju iste rokove za ispunjenje. Nije prihvaćen Maksimalan rok za ispunjenje uvjeta za izdavanje okolišnih dozvola koji se može odrediti je tri mjeseca. U okviru tog roka se mogu utvrditi zasebni rokovi u postupku. Pitanje reguliranja ispunjenja uvjeta je definirano već u stavku 1. ovog članka. Akti koje se donose u upravnom postupku u pitanjima okolišne dozvole uvijek, bez iznimke, sadrže obrazloženje zašto se nešto traži, odbija ili dopušta u postupku te nije potrebno to posebno navoditi u Uredbi.
12 Šibensko-kninska županija UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI, Članak 8. Članak 17. stavak 2. trebao bi glasiti “Ako Ministarstvo u postupku donošenja okolišne dozvole i/ili njene dopune i izmjene utvrdi da operater nije ispunio uvjete iz stavka 1. ovoga članka za koje je odgovoran, zaključkom mu može odrediti rok za ispunjavanje uvjeta, nakon kojeg zahtjev može odbiti ukoliko se ne ispune svi uvjeti.“ Nije prihvaćen Odredbom članka 17. stavak 2. regulira se samo radnja u postupku okolišne dozvole koja se odnosi na ispunjavanje uvjeta koje se utvrđuju Zaključkom o nalazu, a odnose se na stručnu podlogu zahtjeva i prijedlog knjige uvjeta okolišne dozvole, što se i propisuje u stavku 1. ovog članka. Stoga se to postupanje ne odnosi na cjelinu postupka, odnosno ne može se povezati s ostalim zahtjevima postupka koji su regulirani drugdje u Uredbi i odredbama Zakona.
13 Društvo građevinskih inženjera Zagreb UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI, Članak 11. Zakonodavac nigdje nije propisao koji su to pozitivni propisi, te je trebalo definirati koji su to pozitivni propisi, odnosno, na koje se propise navedeni članak odnosi, a u cilju jasnoće zakonske odredbe. U slučaju pozivanja na pozitivne propise Republike Hrvatske moguće je očekivati subjektivno tumačenje članka, te time i subjektivno postupanje. Osim navedenog, u čl. 224. - 258.a Zakona propisane su mjere koje poduzimaju inspektori zaštite okoliša u slučaju nezakonitih/ nepravilnih postupanja pravnih i fizičkih osoba uključivo i operatera postrojenja (zabrane rada postrojenja i/ili obavljanja djelatnosti, zabrana obavljanja radnji u proizvodnom procesu, zabrane postupanja s opasnim otpadom, mjera pečačenja i dr.), a u čl. 259. - 266. Zakona propisane su prekršajne kazne za navedena postupanja. Stoga nema osnove propisivati Uredbom mjeru za slučaj da operater postrojenja na postupa u skladu s donesenim rješenjem o okolišnoj dozvoli. Uz navedeno, u čl. 11. Izmjene Uredbe nije odgovarajuće (jednoznačno) navedeno o kakvoj se nezakonitosti/nepravinosti radi, niti koja će se mjera zbog toga poduzeti. Stoga predlažemo cijeli članak izbrisati. Prihvaćen Članak izbrisan.
14 HGK UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI, Članak 15. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je u stavku 2. potrebno jasno naznačiti može li operater samostalno izraditi potrebnu dokumentaciju i dostaviti istu nadležnom Ministarstvu ili mora angažirati ovlaštenika. Predlažemo da se tekst u tom smislu modificira. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća, unošenjem u odredbu da će Ministarstvo odlučiti odgovarajućim aktom, o tome da li u predmetni slučajevima potrebnu dokumentaciju izrađivati operater samostalno ili putem ovlaštenika. Ne može se u odredbi jednoznačno odgovoriti o kojim se to slučajevima radi, budući da postoji više razloga za vođenje postupaka po službenoj dužnosti, a različite su i okolnosti u samim postupcima.
15 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI, Članak 15. Potrebno je dodati broj priloga obrasca ili članak u kojem se propisuje sadržaj obrasca za opća obvezujuća pravila Nije prihvaćen Opća obvezujuća pravila su propis koji se posebno donosi, te se u Uredbi stoga ne donose članci kojima se propisuju obrasci iz tog propisa.
16 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI, Članak 16. Predlaže se uključiti rubriku „Sažetak obrasca“ u „Obrazac za opća obvezujuća pravila“ koji treba biti u obliku priloga Uredbe. Nije prihvaćen Opća obvezujuće pravila su poseban propis. Uredbom se regulira sadržaj Zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole putem općih obvezujućih pravila te je definiran sadržaj sažetka, a koji se prilaže uz zahtjev sukladno Zakonu o zaštiti okoliša.
17 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI, Članak 19. U članku 34., stavak 1 iza riječi emisija nema točke koja se treba brisati, a predlaže se dodavanje novog teksta. Djelomično prihvaćen Dodavanje teksta se odnosi na kraju rečenice, odnosno iza riječi industrijskih emisija. Budući da u članku postoji dva puta riječ “emisije”, i to u sredini i na kraju teksta radi jasnoće odredba se uređuje kako slijedi: U članku 34. stavku 1. iza riječi: » industrijskih emisija« briše se točka, dodaju se zarez i riječi: », prema njihovoj prirodi i potencijalu prijenosa iz jedne sastavnice okoliša u drugu, a koja se okolnost, između ostalog, utvrđuje i mišljenjima nadležnih tijela u postupku.«.
18 HGK UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI, Članak 21. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu smatraju kako izmjena koja se odnosi na novi stavak 2. nije dovoljno jasna te je potrebno pojašnjenje navedenog stavka u smislu povezanosti s člankom 34. stavkom 4. točka 1., odnosno u smislu primjene članka 19. iz ovih izmjena. Nadalje, u tekstu ovoga članka navodi se da dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8. postaju stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu mišljenja su kako je potrebno i u ovim stavcima uskladiti numeriranje i pozivanje na stavke unutar ovog članka. Nije prihvaćen Izmjena koja se odnosi na novi stavak 2. članka 21, te izmjene u stavku 4. točki 1. članka 19. su dodane s obzirom na odredbe Direktive o industrijskim emisijama. Izuzeća od primjene razina emisija mogu se primijeniti samo na donesene i objavljene Odluke o Zaključcima o NRT-u. Izmjene u članku 19. se odnose na utvrđivanje graničnih vrijednosti emisija te s tim u vezi, moraju biti povezane povezivanjem s Odlukama o Zaključcima o NRT-u. Numeriranje ostalih stavaka je provjereno.
19 HGK UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI, Članak 27. Članice Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu predlažu pojašnjenje vezano uz Opće uvjete za popunjavanje Zahtjeva. Naime, nije jasno sadrži li i dalje Zahtjev dio vezan uz Opće uvjete ili ne. U obrazloženju propisa isto nije navedeno. Nije prihvaćen Opći uvjeti iz primjedbe se mogu odnositi samo na opće uvjete za popunjavanje stručne podloge zahtjeva prema smjernicama, koje su već izbačene iz priloga IV. Radi jasnoće, cijeli prilog IV. zamjenjuje se u cijelosti novim prilogom IV.