Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad Vijeća stručnjaka u području autorskog i srodnih prava

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ZAPRAF - Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava III. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA PRAVA, Članak 7. . Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
2 ZAPRAF - Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava III. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA PRAVA, Članak 7. 1.UZ STAVAK 1.: Zahtjev za dostavom poslovnog plana organizacije koji uključuje opći plan aktivnosti, organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu organizacije te plan prihoda i rashoda za najmanje tri naredne godine djelatnosti ostvarivanja prava nije u potpunosti u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (dalje: ZAPSP). Naime, čl. 157 st. 2 propisuje uvjete za izdavanje odobrenja za kolektivno ostvarivanje. Čl. 157 st. 4. propisuje kriterije koji su pritom odlučni. Smatramo da sam kriterij „učinkovitosti“ može doći u razmatranje jedino u slučaju ako postoji više organizacija koje apliciraju za dobivanje licence, obzirom da sam pojam „najučinkovitije“ upućuje na uspoređivanje 2 ili više organizacije. Navedeni kriterij može biti odlučan ako se pojave dvije ili više organizacija koje žele kolektivno ostvarivati prava za istu kategoriju nositelja i istu vrstu prava, no navedeni zahtjev nije propisan ZAPSP-om kao primarni uvjet za izdavanje odobrenja. Slučajevi „višestrukog“ apliciranja za dobivanje licence regulirani su u čl. 7 st. 7 i 8 ovog Prijedloga Pravilnika, te smatramo da bi ova odredba trebala biti obvezujuća upravo u tim slučajevima, pa tako i predviđena na odgovarajućem mjestu u st. 7. PRIJEDLOG: Alineja 11 – briše se 2. UZ STAVAK 7: Predlaže se predvidjeti i regulirati mogućnost da zahtjev za dobivanje licence može biti istovremeno podnesen od strane više organizacija, a ne samo dvije kako stoji u sadašnjem prijedlogu teksta. Sukladno komentaru uz stavak 1. unesena je odredba koja propisuje obvezu dostave poslovnog plana organizacije sa pripadajućim ostalim financijskim planovima. Korištenjem pojma „zastupljeni nacionalni autori“ nisu obuhvaćeni svi nositelji autorskog i srodnih prava, kao ni cjelokupan nacionalni repertoar, te predlažemo da se sadašnji tekst zamjeni izrazom „nositelji prava nacionalnog repertoara“. PRIJEDLOG NOVOG TEKSTA: (7) U slučaju istovremenog podnošenja zahtjeva za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava za pojedinu vrstu prava i pojedinu kategoriju nositelja prava od strane više organizacija Zavod će pozvati te organizacije da, osim dokumentacije iz stavka 1., dostave i poslovni plan organizacije koji uključuje opći plan aktivnosti, organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu organizacije te plan prihoda i rashoda za najmanje tri naredne godine djelatnosti ostvarivanja prava. Zavod će na temelju podnesenih zahtjeva i dostavljene prateće dokumentacije utvrditi za koju organizaciju je vjerojatno da će učinkovitije ostvarivati prava uzimajući u obzir broj članova na temelju dobivenih punomoći, broj ugovora o uzajamnom zastupanju s organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava u drugim državama, razinu tehničke i stručne infrastrukture za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja prava, kvalitetu poslovnog plana te plana prihoda i rashoda za naredne tri godine djelatnosti, usmjerenost na promicanje nacionalne kulture i umjetnosti odnosno repertoara u kojima su zastupljeni nositelji prava nacionalnog repertoara, razvijenost poslovanja na području Republike Hrvatske kao i okolnost neposredne prisutnosti organizacije za kolektivno ostvarivanje prava na području Republike Hrvatske u odnosima s korisnicima i nositeljima prava, znanje hrvatskog jezika i druge okolnosti koje upućuju na to koja bi organizacija za kolektivno ostvarivanje prava najučinkovitije obavljala poslove kolektivnog ostvarivanja prava na području Republike HrvaTske. 3.UZ STAVAK 8: Trenutni prijedlog teksta predviđa mogućnost istovremenog apliciranja za dobivanje licence za kolektivno ostvarivanje prava samo dviju organizacija, dok je u praksi moguće apliciranje i više njih. Stoga se predlaže da se u prvoj i posljednjoj rečenici stavka ispred riječi „druga“ dodaju i riječi „bilo koja PRIJEDLOG NOVOG TEKSTA: (8) U slučaju kad je Zavod za pojedinu vrstu prava i pojedinu kategoriju nositelja prava već izdao odobrenje jednoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava, a bilo koja druga organizacija podnese zahtjev za istu vrstu prava i istu kategoriju nositelja prava, Zavod će najprije utvrditi ispunjava li takva organizacija uvjete za kolektivno ostvarivanje prava propisane ovim Pravilnikom. Ako Zavod utvrdi da podnositelj ne ispunjava uvjete za kolektivno ostvarivanje prava propisane ovim Pravilnikom, odbit će njegov zahtjev. Ako Zavod utvrdi da podnositelj ispunjava uvjete za kolektivno ostvarivanje prava propisane ovim Pravilnikom, pristupit će prethodnom uspoređivanju organizacije za kolektivno ostvarivanje koja već ima odobrenje za kolektivno ostvarivanje prava i druge organizacije koja je podnijela zahtjev za odobrenje za istu vrstu prava i istu kategoriju prava prema kriterijima iz stavka 7. ovoga članka što osobito uključuje okolnost neposredne prisutnosti organizacije za kolektivno ostvarivanje na području Republike Hrvatske u odnosima s korisnicima i nositeljima prava i znanje hrvatskog jezika. Ako Zavod pri prethodnom uspoređivanju utvrdi da je vjerojatno da bi druga organizacija mogla učinkovitije obavljati poslove kolektivnog ostvarivanja od one organizacije koja već ima odobrenje za istu vrstu prava i istu kategoriju prava, ponovit će postupak izdavanja odobrenja za kolektivno ostvarivanje prava u kojem će izdati odobrenje onoj organizaciji za koju utvrdi da može učinkovitije kolektivno ostvarivati prava. Ako Zavod pri prethodnom uspoređivanju utvrdi da nije vjerojatno da bi bilo koja druga organizacija mogla učinkovitije obavljati poslove kolektivnog ostvarivanja od one organizacije koja već ima odobrenje za istu vrstu prava i istu kategoriju nositelja prava, odbit će zahtjev druge organizacije. 4. PREDLAŽE SE NOVI STAVAK 9. kojim bi se na vremenski period ograničio postupak ponovnog davanja odobrenja za istu vrstu prava i istu kategoriju prava na razdoblje od 5 godina. PRIJEDLOG NOVOG TEKSTA: (9) Postupak ponovnog davanja odobrenja za istu vrstu prava i istu kategoriju prava se ne može provesti prije proteka pet godina od podnošenja zahtjeva iz prethodnog stavka. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. Predlagatelj će u skladu s prijedlogom izmijeniti članak 7.
3 Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava III. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI KOLEKTIVNOG OSTVARIVANJA PRAVA, Članak 7. 1. UZ STAVAK 1.: Budući DZIV u postupku izdavanja odobrenja utvrđuje da li je tražena dokumentacija u skladu s ZAPSP-om, smatramo da zahtjev za dostavom dokumentacije naveden u ovoj točki nije sasvim u skladu sa ZSPSP-u. Naime, čl. 157 st. 2 propisuje uvjete za izdavanje odobrenja za kolektivno ostvarivanje. Čl. 157 st. 4, pak govori o kriterijima koji su odlučni. Međutim kriterij „učinkovitosti“ odnosno odredba prema kojoj se odobrenje izdaje onoj organizaciji koja dokaže „da bi ta organizacija….najučinkovitije obavljala poslove“, može doći u razmatranje jedino u slučaju ako postoji više pretendenata, obzirom da sam pojam „najučinkovitije“ upućuje na uspoređivanje 2 ili više organizacije. Slijedom navedenog ovakva odredba nije propisana ZAPSP-om kao primarni uvjet za izdavanje odobrenja ako se radi o jednoj organizaciji, no taj kriterij može biti odlučan ako se pojavi dvije ili više organizacija koje žele kolektivno ostvarivati prava za istu kategoriju nositelja i istu vrstu prava. Kako su ti slučajevi regulirani čl. 7 st. 7 i 8 ovog Prijedloga Pravilnika, smatramo da bi ova odredba trebala biti obvezujuća upravo u tim slučajevima, pa tako i „preseljena“ na odgovarajuće mjesto u st. 7 kako je i dalje predloženo uz isti stavak. PRIJEDLOG: Alineja 11 – briše se 2. UZ STAVAK 7: - Zahtjev može, za pojedinu vrstu prava i pojedinu kategoriju nositelja prava, biti podnesen od strane VIŠE organizacija a ne samo dvije. - Iz razloga navedenih u komentaru uz stavak 1, unesena je odredba pretposljednje alineje čl. 7 st. 1. - Smatramo da predloženim tekstom „zastupljeni nacionalni autori“ nije obuhvaćen cjelokupni nacionalni repertoar, jer se on sastoji i od predmeta zaštite srodnih prava, te stoga predlažemo da se umjesto „nacionalni autori“ upotrijebi izraz „nositelji prava nacionalnog repertoara“. PRIJEDLOG NOVOG TEKSTA: (7) U slučaju istovremenog podnošenja zahtjeva za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava za pojedinu vrstu prava i pojedinu kategoriju nositelja prava od strane VIŠE organizacija ZAVOD ĆE POZVATI TE ORGANIZACIJE DA, OSIM DOKUMENTACIJE IZ STAVKA 1., DOSTAVE I POSLOVNI PLAN ORGANIZACIJE KOJI UKLJUČUJE OPĆI PLAN AKTIVNOSTI, ORGANIZACIJSKU, TEHNIČKU I KADROVSKU STRUKTURU ORGANIZACIJE TE PLAN PRIHODA I RASHODA ZA NAJMANJE TRI NAREDNE GODINE DJELATNOSTI OSTVARIVANJA PRAVA.Zavod će na temelju podnesenih zahtjeva i dostavljene prateće dokumentacije utvrditi za koju organizaciju je vjerojatno da će učinkovitije ostvarivati prava uzimajući u obzir broj članova na temelju dobivenih punomoći, broj ugovora o uzajamnom zastupanju s organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava u drugim državama, razinu tehničke i stručne infrastrukture za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja prava, kvalitetu poslovnog plana te plana prihoda i rashoda za naredne tri godine djelatnosti, usmjerenost na promicanje nacionalne kulture i umjetnosti odnosno repertoara u kojima su zastupljeni NOSITELJI PRAVA NACIONALNOG REPERTOARA, razvijenost poslovanja na području Republike Hrvatske kao i okolnost neposredne prisutnosti organizacije za kolektivno ostvarivanje prava na području Republike Hrvatske u odnosima s korisnicima i nositeljima prava, znanje hrvatskog jezika i druge okolnosti koje upućuju na to koja bi organizacija za kolektivno ostvarivanje prava najučinkovitije obavljala poslove kolektivnog ostvarivanja prava na području Republike Hrvatske. 3. UZ STAVAK 8: Predloženi tekst implicira mogućnost da samo dvije organizacije apliciraju i nije odgovarajuć ako se pojavi npr. i treća i četvrta. Stoga predlažemo dodatne riječi „bilo koja „ prije riječi „druga“ u prvoj i posljednjoj rečenici st. 8. PRIJEDLOG NOVOG TEKSTA: (8) U slučaju kad je Zavod za pojedinu vrstu prava i pojedinu kategoriju nositelja prava već izdao odobrenje jednoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava, a BILO KOJA druga organizacija podnese zahtjev za istu vrstu prava i istu kategoriju nositelja prava, Zavod će najprije utvrditi ispunjavali li takva organizacija uvjete za kolektivno ostvarivanje prava propisane ovim Pravilnikom. Ako Zavod utvrdi da podnositelj ne ispunjava uvjete za kolektivno ostvarivanje prava propisane ovim Pravilnikom, odbit će njegov zahtjev. Ako Zavod utvrdi da podnositelj ispunjava uvjete za kolektivno ostvarivanje prava propisane ovim Pravilnikom, pristupit će prethodnom uspoređivanju organizacije za kolektivno ostvarivanje koja već ima odobrenje za kolektivno ostvarivanje prava i druge organizacije koja je podnijela zahtjev za odobrenje za istu vrstu prava i istu kategoriju prava prema kriterijima iz stavka 7. ovoga članka što osobito uključuje okolnost neposredne prisutnosti organizacije za kolektivno ostvarivanje na području Republike Hrvatske u odnosima s korisnicima i nositeljima prava i znanje hrvatskog jezika. Ako Zavod pri prethodnom uspoređivanju utvrdi da je vjerojatno da bi druga organizacija mogla učinkovitije obavljati poslove kolektivnog ostvarivanja od one organizacije koja već ima odobrenje za istu vrstu prava i istu kategoriju prava, ponovit će postupak izdavanja odobrenja za kolektivno ostvarivanje prava u kojem će izdati odobrenje onoj organizaciji za koju utvrdi da može učinkovitije kolektivno ostvarivati prava. Ako Zavod pri prethodnom uspoređivanju utvrdi da nije vjerojatno da bi BILO KOJA druga organizacija mogla učinkovitije obavljati poslove kolektivnog ostvarivanja od one organizacije koja već ima odobrenje za istu vrstu prava i istu kategoriju nositelja prava, odbit će zahtjev druge organizacije. PREDLAŽE SE NOVI STAVAK 9. kojim bi se vremenski ograničio postupak ponovnog davanja odobrenja za istu vrstu prava i istu kategoriju prava na razdoblje od 5 godina. PRIJEDLOG NOVOG TEKSTA: (9) Postupak ponovnog davanja odobrenja za istu vrstu prava i istu kategoriju prava se ne može provesti prije proteka pet godina od podnošenja zahtjeva iz prethodnog stavka. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. Predlagatelj će u skladu s prijedlogom izmijeniti članak 7.