Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu odluke o otpisu potraživanja s naslova najma stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice O D L U K U Prije svega koristimo priliku iskazati zadovoljstvo stavom predlagatelja o potrebi izrade Odluke. Naime, Odlukom se utječe na smanjenje dugogodišnje pravne nesigurnosti u kojoj se, nažalost još uvijek, nalaze korisnici prava na stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stambenih objekata u državnom vlasništvu, a koji mahom spadaju u posebno ranjive skupine. Također, za pozdraviti je nastojanje da se uvede reda u odnose proizašle iz sklopljenih ugovora o najmu stambenih jedinica te reguliranje prava i obveza korisnika koji koriste stambene jedinice bez takovih ugovora. Ovo posebice kada se ima u vidu navod iz obrazloženja Odluke kako je SDUOSZ u trenutku ustrojavanja (1. svibnja 2013. g.) preuzeo na upravljanje i gospodarenje 18.809 predmeta sa utvrđenim pravom na stambeno zbrinjavanje korisnika kojima je dodijeljena stambena jedinica u vlasništvu RH i koji su temeljem zapisnika o uvođenju u posjed u razdoblju od 1995. do 30. travnja 2014. g. iste dobili na korištenje, a za koje nisu uopće ispostavljeni ugovori o najmu ili su uspostavljeni samo za dio razdoblja korištenja dodijeljenom stambenom jedinicom. S tim u vezi napominjemo kako smo temeljem zaprimljenih pritužbi i sami svjedočili poteškoćama s kojima su se susretali korisnici stambenog zbrinjavanja davanjem u najam stana na PPDS-u, a posebice glede nemogućnosti otkupa stambenog objekta zbog neriješenih vjerovničko dužničkih odnosa prema SDUOSZ-u, a koji je, pak, prouzročen nesklapanjem ugovora o najmu između SDUOSZ-a, odnosno njegovih pravnih prednika, i korisnika stambenog zbrinjavanja. Mišljenja smo kako bi se problemi u vezi s naplatom najma efikasnije mogli riješiti uz primjenu već postojeće Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomični otpis potraživanja (NN, broj: 52/13 i 94/14-dalje u tekstu: Uredba). Naime, Uredba je općenormativni propis više pravne snage u odnosu na Odluku, procedura otpisa potraživanja dostatno je regulirana, a ista je i objavljena u Narodnim novinama. Slijedom toga, osigurana je njezina jedinstvena primjena prema svima te ravnopravnost građana pred zakonom. Isto stajalište, kako to proizlazi iz Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji SDUOSZ-a za 2015. g., zauzelo je i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na sastanku održanom sa predstavnicima SDUOSZ-a u rujnu 2015. g. Međutim, kako se krenulo u izradu Prijedloga Odluke čija je svrha razrješavanje višegodišnjih problema oko sklapanja ugovora o najmu, plaćanja najamnine te otpisa zastarjelih potraživanja korisnicima stambenog zbrinjavanja, bez provedbe postupka prisilne naplate na redovnim sudovima, smatramo kako bi trebalo odredbe predmetne Odluke što je moguće više uskladiti s odredbama Uredbe. Radi jasnoće i preglednosti potrebno je nomotehnički doraditi tekst na način da se ujednači označavanje odredbi Odluke, odnosno da se, kao što je to i učinjeno u točki III., i u ostalim točkama stavci budu numerirani. Nije prihvaćen Budući da je člankom 3. stavkom 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomični otpis potraživanja propisano kako se odredbe navedene uredbe ne odnose na dugove i potraživanja s osnove stečenog bez osnove, ista nije primjenjiva u slučajevima kada s korisnicima stambenih jedinica Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje nije sklopio ugovor o najmu stambene jedinice. Naime, u slučajevima u kojima sa korisnicima nije sklopljen ugovor o najmu došlo je do stjecanja bez osnove.
2 PGP Sisak O D L U K U Kada je predmetna sjednica Vlade RH održana, datum iste nije vidljiv. Primljeno na znanje Predmetna Odluka još nije donesena od strane Vlade Republike Hrvatske.
3 PGP Sisak O D L U K U, I. Diskriminacijska Odluka jer se ista odnosi samo na područja posebne državne skrbi, a ne i na područja izvan područja posebne državne skrbi, točnije gradove. Nije prihvaćen Područja posebne državne skrbi su područja koja svojim razvojem zaostaju za ostalim dijelovima Republike Hrvatske i čije se naseljavanje potiče Zakonom o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine broj: 86/2008, 57/2011, 51A/2013, 148/2013, 76/2014 i 18/2015). Sukladno navedenom propisu predmetna Odluka se odnosi isključivo na područja posebne državne skrbi.
4 Ured pučke pravobraniteljice O D L U K U, II. Točkom II. stavkom 1. Odluke propisano je kako se ovlašćuje SDUOSZ da utvrdi i otpiše potraživanja za najam stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi korisnicima kojima je utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (NN, broj: 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14 i 18/15) koji su uvedeni u posjed stambene jedinice, koji su stvarno i kontinuirano prebivali i boravili u stambenoj jedinici od uvođenja u posjed, te koji u vrijeme utvrđivanja prava na otpis duga prebivaju i borave u dodijeljenim stambenim jedinicama. U navedenoj odredbi, u dijelu gdje se citira Zakon o područjima posebne državne skrbi (dalje u tekstu: ZPPDS), nisu, pretpostavljamo omaškom, citirane sve izmjene i dopune ZPPDS-a, odnosno nije citirana izmjena i dopuna ZPPDS-a 147/14. Budući se radi o bitnim izmjenama i dopunama ZPPDS-a, kojima su unesene značajne novine u taj Zakon te radi ispravnosti citiranja ZPPDS-a, trebalo bi ispraviti odredbu tom pogledu. Također, predlažemo izmijeniti formulaciju u toj odredbi gdje se, nakon citiranja ZPPDS-a, navodi „koji su stvarno i kontinuirano prebivali i boravili, te koji u vrijeme utvrđivanja prava na otpis duga prebivaju i borave u dodijeljenim stambenim jedinicama.“ Zakonom o prebivalištu (NN, broj: 144/12 i 158/13) definirani su pojmovi prebivališta i boravišta. Tako je prema članku 2. stavku 1. toga Zakona propisano kako je prebivalište mjesto i adresa u republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi. Stavkom 2. toga Zakona propisano je da je boravište mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila u smislu odredbe stavka 1. toga članka. Iz navedenog proizlazi kako osoba ne može na jednoj prijavljenoj adresi istovremeno imati prebivalište i boravište. Slijedom toga, predlažemo da taj dio odredbe glasi „koji su stvarno i kontinuirano prebivali ili boravili, te koji u vrijeme utvrđivanja prava na otpis duga prebivaju ili borave u dodijeljenim stambenim jedinicama.“ Prihvaćen Komentar je prihvaćen.
5 PGP Sisak O D L U K U, II. Stavak II predmetne točke - suglasnošću /službena isprava/ ne utvrđuje se iznos mjesečne najamnine i način plaćanja, već se Ugovorom o najmu stvara dvostrani ugovorni odnos izmedju najmodavca i najmoprimca. Korisnici koji posjeduju Suglasnost nemaju utvrđeni mjesečni iznos najamnine te do sada nisi ni bili u obvezi istu podmirivati. PGP Sisak ukazuje i na kontradiktornost navoda u Odluci: upravo u točci V stavak II nalaže se promntno sklapanje Ugovora o najmu čime se korisnici obvezuju na plaćanje najamnine po uvjetima propisanim u Zakonu o najmu stanova /Narodne novine broj 91/1996,48/1998,66/1998,22/2006/. Ukazujemo kako korisnici neće biti u obvezi plaćati retroaktivno ugovorenu najamninu sukladno novo sklopljenim Ugovorima o najmu.Kao parametar nadležno tijelo mora uzeti dan sklapanja Ugovora o najmu, a ne uvođenje u posjed korisnika. Nije prihvaćen Na strani korisnika koji sa ovim uredom nisu sklopili ugovor o najmu došlo je do stjecanja bez pravne osnove. Sklapanje ugovora o najmu stambenih jedinica uz obvezu plaćanja najamnine po uvjetima propisanim u Zakonu o najmu stanova (Narodne novine broj 91/1996, 48/1998, 66/1998, 22/2006) je obveza koja proizlazi iz samog Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine broj: 86/2008, 57/2011, 51A/2013, 148/2013, 76/2014 i 18/2015).
6 PGP Sisak O D L U K U, II. PGP Sisak uočava diskriminacijsku stavku III. Zastaru ne bi trebalo vezivati za zastarne rokove sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Postavlja se pitanje što je s korisnicima koji duguju dvije godine ili bilo koji drugi kraći period, a upravo to im može biti prepreka za ostvarivanje nekog drugog elementarnog prava. Parametar po PGP Sisak trebao bi biti socijalno-imovinski status korisnika bez ograničavanja roka dugovanja. Nije prihvaćen Upravo kako se ne bi diskriminirali korisnici koji su uredno plaćali svoja potraživanja s naslova najma, uzet je u obzir rok zastare od 3 godine koji je propisan člankom 229. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/2005, 41/2008,125/2011, 78/2015) , odnosno rok čijim protekom vjerovnik (u ovom slučaju Republika Hrvatska) ne može naplatiti svoja potraživanja. Uzimajući u obzir sve okolnosti koje su dovele do donošenja predmetne Odluke, osim načela jednakosti, ovako postavljena vremenska odrednica je rezultat uzimanja u obzir načela dobrog financijskog upravljanja, ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.
7 Ured pučke pravobraniteljice O D L U K U, III. Prema točki III. stavku 1. Odluke proizlazi kako se postupak za otpis potraživanja pokreće na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti. Mišljenja smo da je ovako stipulirana odredba neprecizna i nejasna te u konačnici može rezultirati nejednakim postupanjem prema strankama. Nejasno je tko je zapravo ovlaštenik pokretanja postupka za otpis potraživanja i u kojim slučajevima. Ukoliko je svrha donošenja Odluke otpis potraživanja starijih od tri godine, a koja su, u smislu članka 226. Zakona o obveznim odnosima (NN, broj: 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15) zastarjela, trebalo bi radi jednakosti građana pred zakonom propisati da se postupak pokreće po službenoj dužnosti. Pokretanje postupka na zahtjev stranke mogla bi biti iznimka propisana in favorem stranke koja ispunjava uvjete za otpis potraživanja, a o kojoj SDUOSZ nema saznanja. U prilog ovakvom stajalištu govori i stavak 3. iste točke Odluke prema kojem proizlazi da kada se zahtjev pokreće na zahtjev stranke, podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno za točnost podataka iz zahtjeva, pa postoji mogućnost da navedeno odvrati stranku od podnošenja zahtjeva iako udovoljava uvjetima iz Odluke za otpis potraživanja. Kod ove odredbe dodatno je nejasno što znači „pokretanje zahtjeva na zahtjev stranke“. Zaključujemo kako je i ovdje došlo do omaške prilikom sastavljanja odredbe, pa bi odredbu trebalo ispraviti na način da se riječ zahtjev navedena između riječi se i pokreće zamijeni riječju postupak. - točkom III. stavkom 4. obvezan je podnositelj zahtjeva na prilaganje dokumentacije i to: akt temeljem kojeg je korisniku stambena jedinica dana na korištenje te ostalu dokumentaciju na zahtjev SDUOSZ-a. Budući nije precizirano koja je to ostala dokumentacija, mišljenja smo kako bi ju zbog pravne sigurnosti stranaka u postupku trebalo pobliže navesti. Nije prihvaćen Iz razloga velikog broja korisnika na koje se predmetna Odluka može primijeniti postupci će se pokretati po službenoj dužnosti i na zahtjev stranke upravo iz razloga koji ste naveli. Ostala dokumentacija je dokumentacija koja će biti potrebna kako bi utvrdio činjenično stanje i donio pojedinačnu Odluku. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje će prilikom donošenja pojedinačne Odluke poštivati sva pravna načela, posebice načelo pomoći stranci, načelo utvrđivanja materijalne istine, načelo učinkovitosti i ekonomičnosti.
8 PGP Sisak O D L U K U, III. Stavak I -pokretanje postupka za otpis potraživanja na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti , PGP Sisak mišljenja je kako jedno isključuje drugo.Ako se i pokreće po službenoj dužnosti moraju se definirati kriteriji za pokretanje istog. Da li će nadležno tijelo sustavno pratiti na zastaru korisnika nije definirano.PGP Sisak mišljenja je kako je potrebno precizirati predmetnu točku. Stavak IV točka 2 - potrebno je ovu stavku konkretizirati i decidirano navesti što se prilaže još uz zahtjev. Ovo daje mogućnost stvaranja neujednačene upravne prakse nadležnog tijela i odugovlačenje samog postupka na štetu korisnika kao stranke u postupku. PGP Sisak izražava stav kako bi SDUZOSZ sukladno zakonskim ovlastima morao službenim putem pribaviti tu ostalu dokumentaciju. Nije prihvaćen Predmetna Odluka se donosi s ciljem pravednog i odgovornog upravljanja stambenim jedinicama. Ista propisuje kako će se potraživanja otpisati korisnicima koji su stvarno i kontinuirano prebivali i boravili u stambenoj jedinici od uvođenja u posjed, te koji u vrijeme utvrđivanja prava na otpis duga prebivaju i borave u dodijeljenim stambenim jedinicama. To je osnovni uvjet koji korisnik treba zadovoljiti. Prilikom donošenja pojedinačne odluke o otpisu potraživanja ovaj ured poštovati će pravni poredak Republike Hrvatske i voditi računa da ne dolazi do odugovlačenja postupaka ili bilo kojeg drugog postupanja na štetu korisnika.
9 Ured pučke pravobraniteljice O D L U K U, IV. Prema točki IV. Odluke proizlazi kako je čelnik SDUOSZ-a ovlašten, nakon što se utvrdi postojanje uvjeta iz točke II. ove Odluke, donijeti pojedinačnu Odluku o otpisu potraživanja korisniku stambene jedinice u vlasništvu Republike Hrvatske. Ovu točkom Odluke trebalo bi nadopuniti novim stavkom kojim se navodi da nezadovoljna stranka ima mogućnost podnošenja pravnog lijeka protiv odluke o otpisu potraživanja. Kako odluku o otpisu potraživanja donosi SDUOSZ kao središnje tijelo državne uprave, protiv odluke o otpisivanju ne može se izjaviti žalba, ali bi trebalo navesti mogućnost podnošenja tužbe nadležnom upravnom sudu. Nije prihvaćen Korisnicima stambenih jedinica koji ne budu zadovoljni sa donesenom pojedinačnom odlukom sukladno članku 122. Zakona o općem upravnom postupku mogu uložiti prigovor. Čelnik tijela odlučuje rješenjem o prigovoru u roku od osam dana od zaprimanja prigovora. Protiv rješenja čelnika može se pokrenuti upravni spor. Smatramo da to ne treba decidirano stajati u ovoj Odluci jer se direktno primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku.
10 PGP Sisak O D L U K U, IV. Predmetna točka ne definira formu pojedinačne Odluke o otpisu potraživanja korisnika stambene jedinice koju donosi čelnik SDUZOSZ.Korisnicima se mora dati mogućnost ulaganja pravnog lijeka na predmetnu odluku čelnika SDUZOSZ, i to mora decidirano stajati u predmetnoj točci. Nije prihvaćen Korisnicima stambenih jedinica koji ne budu zadovoljni sa donesenom pojedinačnom odlukom sukladno članku 122. Zakona o općem upravnom postupku mogu uložiti prigovor. Čelnik tijela odlučuje rješenjem o prigovoru u roku od osam dana od zaprimanja prigovora. Protiv rješenja čelnika može se pokrenuti upravni spor. Smatramo da to ne treba decidirano stajati u ovoj Odluci je se direktno primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku.
11 Ured pučke pravobraniteljice O D L U K U, VII. Točkom VII. propisano je kako ta Odluka stupa na snagu danom donošenja. S obzirom na ovako stipuliranu odredbu zaključujemo da se Odluka neće objaviti u službenom glasilu Republike Hrvatske, odnosno u Narodnim novinama. Člankom 31. stavkom 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, broj: 150/11, 119/14 i 93/16-dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se odlukom uređuju pojedina pitanja iz nadležnosti Vlade ili određuju mjere, daje suglasnost ili potvrđuju akti drugih tijela i pravnih osoba, te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne donosi propis, a člankom 32. stavkom 2. Zakona propisano je da se odluke, rješenja i zaključci mogu objaviti u „Narodnim novinama“, ako se tako odluči prilikom donošenja tih akata. Navedenom odlukom odlučuje se o pravu na otpis potraživanja s osnove najma stambenih jedinica u državnom vlasništvu i to za sve osobe koje su stambeno zbrinute od 1995. do 30. travnja 2013. g., odnosno o 18.809 predmeta. Stoga smatramo kako bi ju, zbog važnosti društvenih odnosa koji se njome reguliraju te publicitetne funkcije javnog glasila, trebalo objaviti u Narodnim novinama. Također ukazujemo i na stajalište Ustavnog suda RH izraženog u Odluci, broj: U-I-3845/2006 i U-I-5348/2012 od 23. siječnja 2013. g., objavljenoj u NN, broj: 12/13, pod točkama 17. i 17.1. prema kojem proizlazi da je u postupku izvršenja te Odluke zakonodavac slobodan i dalje zadržati ovlast „državnih tijela“ u smislu članka 90. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske da iznimno, zbog osobito važnih razloga, određuju drugačije razdoblje stupanja na snagu pravilnika, naredbi i naputaka od onoga koji je propisao zakonodavac („osmoga dana od dana objave“). Ustav priječi, međutim, da državna tijela to razdoblje određuju „s danom objave“. Najkraće razdoblje vakacije i ovdje mora biti jedan dan, što znači da pravilnik, naredba ili naputak iznimno može stupiti na snagu na snagu samo „prvi dan/prvog dana od dana objave“, a istovjetna pravila na odgovarajući način važe i za sve druge propise. Imajući u vidu navedenu Odluku USRH, predlažemo stupanje na snagu predmetne Odluke prvog dana nakon objave u Narodnim novinama. Prihvaćen Komentar je prihvaćen.