Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA UCITS FONDA, Prilog 4. Izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) i umanjenju vrijednosti UCITS fonda Prije su se zasebno iskazivale i neto tečajne razlike od ulaganja. Postavlja se pitanje je li ih potrebno iskazivati kroz nerealizirane dobitke/gubitke kroz RGD. Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK također napominje kako nedostaje 3. Kategorija Financijska imovina i obveze po amortiziranom trošku. Prihvaćen Na temelju prijedloga izmijenjen je obrazac.
2 HGK PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA UCITS FONDA, PRILOG 2 Godišnji i polugodišnji izvještaji UCITS fonda Primjedbe Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK: Vezano na Izvještaj o financijskom položaju napominjemo da se na skupini konta 52 vode se prema prijedlogu iz kontnog plana depoziti, a ne repo poslovi. Također, predlaže se obrisati duplo unesenu skupinu konta 50. Unutar reda konta skupine 34 Izvedenice predviđeno je iste evidentirati samo u Imovini fonda no ne i kao obvezu. Proširiti Ukupne obveze ili omogućiti unos u kroz imovinu kao negativnu stavku. Ne postoji skupina 85 već skupina konta 55. Ulaganje u investicijske fondove nije predviđeno u nazivu skupine konta 20. Gdje bi se takva vrsta obveze trebala iskazati? Ako u AOP19, onda bi se AOP 18 trebao zvati drugačije, tj. biti izjednačen s prijedlogom naziva skupine konta 20. Vezano na Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK ističe da nigdje nisu navedene skupine konta 76 i 79. Također se postavlja pitanje zašto se AOP 62 odnosi samo na dužničke VP. Vezano na Izvještaj o posebnim pokazateljima UCITS fonda molimo pojašnjenje izračuna prinosa fonda. Djelomično prihvaćen 1) Prihvaćeno. 2) Prihvaćeno. 3) Ne prihvaća se. Izvedenice su financijska imovina koja se vrednuje po fer vrijednosti i prikazuje se u okviru skupine konta 21, odnosno u IFP-u na poziciji AOP 19 4) Prihvaćeno. 5) Prihvaćeno. Ispravljen je naziv skupine konta 20, tako da se obveza za uplatu po ulaganjima u udjele investicijskih fondova iskazuje na AOP 18. 6) Prihvaćen djelomično. Skupina konta 79 je obračunski konto. 7) Ne prihvaća se. S obzirom u vrstu financijske imovine u koju mogu ulagati UCITS fondovi, jedino dužnički i vlasnički VP sukladno odredbama MSFI mogu biti klasificirani u BM FI OCD 8) omjer cijene udjela (u valuti fonda) na kraju izvještajnog razdoblja i cijene udjela (u valuti fonda) na kraju prethodnog (usporednog) izvještajnog koristeći primjerenu formulu za izračun postotka.
3 HGK PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA UCITS FONDA, PRILOG 1  Kontni plan UCITS fondova Komentar Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK: Vezano na 2- Obveze fonda nejasno je gdje bi se trebale iskazati npr. obveze s osnove ulaganja u investicijske fondove s javnom ponudom, s obzirom da je skupina konta 20 rezervirana samo za ulaganja u prenosive VP i instrumente tržišta novca. Vezano na 3- Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK predlaže i ostalu financijsku imovinu, kao npr. dani depoziti, predvidjeti na skupini konta Fin. Imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti gubitka. Predlažemo dodati sljedeće skupine konta: 37 - Ulaganja u depozite i usklađenje vrijednosti 38 - Ostala financijska imovina i usklađenje vrijednosti Također predlažmo da dosadašnja skupina konta 75 – Ostali prihodi ostane na ovoj skupini, a da se nova skupina konta Dobit od ukidanja rezervacija umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke veže uz skupinu konta koja do sada nije postojala br. 76. Prihvaćen Prijedlozi prihvaćeni
4 HGK PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA UCITS FONDA, Članak 5. Komentar Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK: u dijelu Pravilnika koji propisuje Izvještavanje o klasama udjela UCITS Fonda (čl. 5) propisano je da je potrebno za svaku Klasu udjela pripremati i izvještaje o prihodima rashodima po pojedinoj klasi te imovina i obveze po pojedinoj klasi kao i vrijednost neto imovine po pojedinoj klasi. Smatramo da navedeno nepotrebno opterećuje društva prilikom pripremanja ionako opsežnog izvještavanja o poslovanju fondova bez dodane vrijednosti i informacija udjelničarima te isto svodi Klase udjela u opsegu izvještavanja i praćenja na nivo zasebnog fonda čime se negira sama bit postojanja klasa prvenstveno kroz efikasnije upravljanje različitih skupina ulagatelja objedinjenih kroz jedan investicijski proizvod. Dodatno, upozoravamo da trenutne tehničke mogućnosti društava koja evidentiraju klase udjela ne pružaju analitičke podatke potrebne za sastavljanje ovakvih izvještaja. Konačno, skrećemo pozornost na Mišljenje ESME a vezano uz kategorizaciju klasa udjela u EU na „technical share classes” i “overlay share classes” (str. 3. toč. 13. i 14.). https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/opinion_on_ucits_share_classes.pdf Nadalje isto Mišljenje toč. 25b. navodi potrebu za operativnim i računovodstvenim razdvajanjem samo u dijelu overlay share classes. Mišljenja smo da je predložena klasifikacija dobra te da bi se ista trebala primijeniti i na klase fondova trenutno postojeće u RH s obzirom da sve trenutno potpadaju pod „technical share classes” te samim time nema potrebe za daljnjim razdvajanjem kako rač. evidencije tako i izvještavanja. Prihvaćen Prema prijedlogu izmijenjen je članak
5 HGK PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA UCITS FONDA, Članak 3. Komentar Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK: Nastavno na obvezu društvima za upravljanje propisanu člankom 13. Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 da u financijskim izvještajima investicijskih fondova objavljuju informacije o uporabi transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa te nastavno na mail kojim je HANFA uputila preko Udruženja u srpnju ove godine shemu s prijedlogom ujednačenog prikaza spomenutih informacija u bilješkama uz financijske izvještaje investicijskih fondova, potrebno je razmotriti da se navedena shema objavi kao prilog ovog Pravilnika, kao i da se spomene kroz članak 3. ovog Pravilnika. Primljeno na znanje Kako se trenutno održavaju konzultacije o primjeni odredbi navedene Uredbe na nivou EU, smatra se da nije opravdano trenutno uputu Agencije objaviti u okviru Pravilnika.