Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA ALTERNATIVNOG INVESTICIJSKOG FONDA, Članak 3. Komentar Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK: Nastavno na obvezu društvima za upravljanje propisanu člankom 13. Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 da u financijskim izvještajima investicijskih fondova objavljuju informacije o uporabi transakcija financiranja vrijednosnih papira i ugovora o razmjeni ukupnog prinosa te nastavno na mail kojim je HANFA uputila preko Udruženja u srpnju ove godine shemu s prijedlogom ujednačenog prikaza spomenutih informacija u bilješkama uz financijske izvještaje investicijskih fondova, potrebno je razmotriti da se navedena shema objavi kao prilog ovog Pravilnika, kao i da se spomene kroz članak 3. ovoga Pravilnika. Primljeno na znanje Kako se trenutno održavaju konzultacije o primjeni odredbi navedene Uredbe na nivou EU, smatra se da nije opravdano trenutno uputu Agencije objaviti u okviru Pravilnika.
2 HGK PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA ALTERNATIVNOG INVESTICIJSKOG FONDA, PRILOG 3.  Financijski izvještaji zatvorenog AIF-a Vezano na Izvještaj o financijskom položaju, unutar reda konta skupine 34 Izvedenice predviđeno je iste evidentirati samo u Imovini fonda no ne i kao obvezu. Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK predlaže proširiti Ukupne obveze ili omogućiti unos u / kroz imovinu kao negativnu stavku. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Izvedenice su financijska imovina koja se vrednuje po fer vrijednosti i prikazuje se u okviru skupine konta 21, odnosno u IFP-u na poziciji AOP 209
3 HGK PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA ALTERNATIVNOG INVESTICIJSKOG FONDA, PRILOG 2.  Financijski izvještaji otvorenog AIF-a   Vezano na Izvještaj o financijskom položaju, unutar reda konta skupine 34 Izvedenice predviđeno je iste evidentirati samo u Imovini fonda no ne i kao obvezu. Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK predlaže proširiti Ukupne obveze ili omogućiti unos u/kroz imovinu kao negativnu stavku. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Izvedenice su financijska imovina koja se vrednuje po fer vrijednosti i prikazuje se u okviru skupine konta 21, odnosno u IFP-u na poziciji AOP 28
4 HGK PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA ALTERNATIVNOG INVESTICIJSKOG FONDA, Prilog 5. Izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) i umanjenju vrijednosti AIF-a Prije su se zasebno iskazivale i neto tečajne razlike od ulaganja. Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK postavlja pitanje je li ih potrebno iskazivati kroz nerealizirane dobitke/gubitke kroz RGD. Također, skrećemo pozornost da kod Vrste ulaganja 11 Ostala ulaganja nedostaje 3. Kategorija Financijska imovina i obveze po amortiziranom trošku. Prihvaćen Na temelju prijedloga izmijenjen je obrazac.
5 HGK PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA ALTERNATIVNOG INVESTICIJSKOG FONDA, Članak 4. Komentar Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK : člankom 4. propisano je da je za svaku Klasu udjela potrebno pripremati i izvještaje o prihodima rashodima po pojedinoj klasi te imovina i obveze po pojedinoj klasi kao i vrijednost neto imovine po pojedinoj klasi. Smatramo da navedeno nepotrebno opterećuje društva prilikom pripremanja ionako opsežnog izvještavanja o poslovanju fondova bez dodane vrijednosti i informacija udjelničarima te isto svodi Klase udjela u opsegu izvještavanja i praćenja na nivo zasebnog fonda čime se negira sama bit postojanja klasa prvenstveno kroz efikasnije upravljanje različitih skupina ulagatelja objedinjenih kroz jedan investicijski proizvod. Dodatno, upozoravamo da trenutne tehničke mogućnosti društava koja evidentiraju klase udjela ne pružaju analitičke podatke potrebne za sastavljanje ovakvih izvještaja. Konačno, skrećemo pozornost na Mišljenje ESME a vezano uz kategorizaciju klasa udjela u EU na „technical share classes” i “overlay share classes” (str. 3. toč. 13. i 14.). https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/opinion_on_ucits_share_classes.pdf Nadalje isto Mišljenje toč. 25b. navodi potrebu za operativnim i računovodstvenim razdvajanjem samo u dijelu overlay share classes. Mišljenja smo da je predložena klasifikacija dobra te da bi se ista trebala primijeniti i na klase fondova trenutno postojeće u RH s obzirom da sve trenutno potpadaju pod „technical share classes” te samim time nema potrebe za daljnjim razdvajanjem kako rač evidencije tako i izvještavanja. Nadalje, u odnosu na odredbu stavka 3. ovoga članka, Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK predlaže dodati i alineju 4. izvješće o prvih 10 ulagatelja AIF-a. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.