Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG DRUŠTVA KOJE UPRAVLJA OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA U privitku dostavljamo komentare članica Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava: PRILOG 1 Kontni plan za mirovinsko društvo: Komentar: Predloženi kontni plan je sveden na razrede i grupe, s tim da neke grupe iz prijašnjeg kontnog plana nedostaju. Može li društvo grupe koje nedostaju u novom kontnom planu nastaviti koristiti iz starog kontnog plana? Može li unutar grupe konta koje su ostale nepromijenjene nastaviti koristiti stare sintetike i analitike? Ako da, gdje ih prikazati u Izvještajima obzirom da su tamo obuhvaćene samo grupe prikazane u novom kontnom planu? Komentar uz točku 10x Jamstveni polog: Da li ovo znači da društvo jamstveni polog mora prebaciti na sintetiku koja se razlikuje od sintetike za stanje novca po žiro računu (do sad je jamstveni bio na 1005, tj. sintetika ista kao i za žiro-račune)? Komentar uz točku 17 Ostala imovina: Kako se cijeli razred zove ‘’Novčana sredstva i potraživanja’’ smatramo da bi ova grupa trebala ostati ‘’Ostala potraživanja’’. Komentar uz točku 21 Financijske obveze: Gdje se prikazuju eventualne kamate na financijske obveze? Komentar uz točku 32x Jamstveni polog: Ako Društvo jamstveni polog uloži u trezorske zapise i vodi ih po amortiziranom trošku dužno je po MSFI 9 napraviti umanjenje za očekivane kreditne gubitke. Da li će iznos jamstvenog pologa odgovarati ulaganju u trezorski zapis ili će iznos biti umanjen za očekivane kreditne gubitke? PRILOG 2. Financijski izvještaji mirovinskog društva Komentari na obrazac IFP: Da li je kod stavka „02+03+05+06+07+08+17+19 Ostala imovina“ potrebno izuzeti stavku 19x? Gdje se prikazuju eventualne kamate na financijske obveze kod stavka „21 Financijske obveze“? Da li je kod stavka „24+25+26+27+28+29 Ostale obveze“ potrebno izuzeti stavku 29x? Komentari na obrazac ISD: Kod stavke „731-662“ trebalo bi pisati 732-662. Kod stavke „71+730+739+74-660-661-669“ trebalo bi pisati „71+730+731+739-660-661-669“ (nedostaje 731, a 74 više nije propisan u kontnom planu). Kod stavke „75+76+77-65-671-69“ trebalo bi umjesto 671 pisati 67. Prihvaćen Da, možete grupe koje nedostaju u novom kontnom planu nastaviti koristiti iz starog kontnog plana. Naravno, unutar grupe konta koje su ostale nepromijenjene možete nastaviti koristiti stare sintetike i analitike. Zadnja rečenica komentara nije jasna, pravilnikom su propisani minimalni zahtjevi, a dodatnu analitiku za potrebe vašeg poslovanja potrebno je prilagoditi zadanom analitičkom okviru. U okviru skupine konta 10 dužni ste evidentirati jamstveni polog na odvojenom analitičkom kontu (može biti i kt 1005). Prihvaća se naziv razreda. Jamstveni polog odgovora knjigovodstvenoj vrijednosti iz bilance Društva, odnosno gleda se kao iznos umanjen za očekivane kreditne gubitke. Izmijenjeno 19x prema prijedlogu. Isti treba biti princip. Ako se kamate prikazuju zajedno sa imovinom, isto tako se trebaju prikazivati i obveze. Izmijenjeno 29x prema prijedlogu. Izmijenjeno u Izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti prema prijedlozima.