Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. PRAVILNIK O GODIŠNJIM, TROMJESEČNIM I DRUGIM IZVJEŠTAJIMA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA U privitku dostavljamo komentare članica Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava: Prijedlozi izmjena: U članku 3. stavku 7. riječi „finanicjskih insturmenata“ mijenjaju se i postaju „financijskih instrumenata“. U članak 3. nakon stavka 7. slijedeći stavak pod brojem 7. postaje stavak 8.; slijedeći stavak 8. postaje stavak 9.; slijedeći stavak 9. postaje stavak 10. U stavku 10. alineja 2. riječ „investcijskih“ mijenja se i postaje „investicijskih“. U stavku 10. alineja 3. riječ „primjenjenih“ mijenja se i postaje „primijenjenih“. U obrascu IFP kolona naziva „Na izvještajni datum ekućeg razdoblja“ mijenja se i glasi „Na izvještajni datum tekućeg razdoblja“. U obrascu IVMF u retku „Amortizirani trošak“ riječ „Finanicjska“ mijenja se i postaje „Financijska“, te riječ „Finanijcske“ mijenja se i postaje „Financijske“. U izvještaju NDGT nakon točke „2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit“ dodaje se točka „3. Financijska imovina i obveze po amortiziranom trošku“. Komentari: PRILOG 1. KONTNI PLAN MIROVINSKOG FONDA Molimo potvrdu da skupina „22 – Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku“ uključuje i obveze po osnovu repo ugovora. Molimo potvrdu da se sve promjene tečajeva prikazuju samo u skupinama 60 i 71, dok se isključivo promjene u cijeni prikazuju u (ne)realiziranim dobicima/gubicima u skupinama 62, 63, 72, 73 i 96x. Molimo potvrdu da se skupina 64x odnosi na negativne efekte od umanjenja imovine koja se vrednuje po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit i imovine koja se vodi po amortiziranom trošku. Molimo potvrdu da se skupina 75 odnosi na ukidanje negativnih efekata od umanjenja imovine koja se vrednuje po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit i imovine koja se vodi po amortiziranom trošku, odnosno, negativni efekti se ne poništavaju kroz klasu 64x već se ukidanje umanjenja knjiži na klasu 75. PRILOG 2. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI MIROVINSKOG FONDA Molimo potvrdu da se prinos tekućeg razdoblja u obrascu IPPF odnosi samo na tekuće razdoblje o kojem se izvještava (npr., ako je izvještaj za 30.06. tada se prikazuje prinos ostvaren u razdoblju od 1.1.-30.06.). Molimo potvrdu kod obrasca IVMF da zbroj vrijednosti mora odgovarati neto imovini na poziciji AOP 25, te da se u tom slučaju ostale obveze (prema članovima, naknade društvu i depozitaru) i ostala potraživanja (prema članovima, dividende i sl.) prikazuju u pozicijama „Ostale metode“. Molimo potvrdu da pozicija „Realizirani dobitak / gubitak“ u izvještaju RDGT uključuje konta skupine 63 i 73 (odnosno samo promjenu cijene, a ne i tečajne razlike sa skupina 60 i 71, te da za dužničke vrijednosne papire ne uključuje kuponsku kamatu). Molimo potvrdu da se na poziciji „Datum zadnje procjene“ u izvještaju NDGT prikazuje datum procjene za vrijednosne papire koji se vrednuju metodom procjene, dok se za ostale vrijednosne papire prikazuje izvještajni datum. Molimo potvrdu da se na pozicijama „Trošak nabave (nominalna vrijednost) ili početna vrijednost izvještajnog razdoblja“ i „Knjigovodstvena ili fer vrijednost“ u izvještaju NDGT ne uključuje vrijednost kuponske kamate. Molimo potvrdu da se na poziciji „Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz račun dobiti i gubitka“ u izvještaju NDGT osim nerealiziranih dobitaka i gubitaka proizašlih iz promjene cijene (skupina konta 62 i 72) uključuje još i promjenu tečajeva (skupina konta 60 i 71) i amortizacija diskonta ili premije (skupina konta 70x). Molimo potvrdu da se na poziciji „Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostalu sveobuhvatnu dobit“ u izvještaju NDGT prikazuju efekti priznati na pozicijama 96x i 96y za izvještajno razdoblje. Molimo potvrdu da se na poziciji „Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite“ u izvještaju NDGT prikazuju efekti priznati na pozicijama 96z. Molimo potvrdu da se na poziciji „Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke“ u izvještaju NDGT prikazuju efekti priznati na pozicijama 64x i 75. Prihvaćen Izmijenjen članak 3. Da, na skupini kt 22 iskazuju se obveze po repo-ugovoru ako se vrednuje po amortiziranom trošku. Promjena fer vrijednosti FIRDG zbog tečajnih razlika iskazuje se na skupinama konta 60x i 71x. Tečajne razlike nastale prilikom prodaje VP iskazuju se zajedno sa realiziranim dobicima/gubicima (skupina kt 63 i 73) Promjene fer vrijednosti vlasničkog vrijednosnog papira iz FIOSD zajedno sa tečajnim razlikama iskazuje se na skupini kt 96x, ako je dužnički VP (FIOSD) onda se tečajne razlike iskazuju na skupini kt 60 i 71. Skupina kt 64x. se odnosi na negativne efekte od umanjenja imovine koja se vrednuje po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit i imovine koja se vodi po amortiziranom trošku. skupina kt 75 odnosi se na ukidanje negativnih efekata od umanjenja imovine koja se vrednuje po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit i imovine koja se vodi po amortiziranom trošku. Odnosno, negativni efekti se ne poništavaju kroz klasu 64x već se ukidanje umanjenja knjiži na klasu 75. Da. zbroj vrijednosti mora odgovarati neto imovini u Izvještaju o financijskom položaju AOP 25. Ostale obveze (prema članovima, naknade društvu i depozitaru) i ostala potraživanja (prema članovima, dividende i sl.) prikazuju se ili kao amortizirani trošak ili ostale metode. U Izvještaju o realiziranim dobicima (gubicima) od prodaje financijskih instrumenata mirovinskog fonda prikazuju se razlika između cijene po kojoj je VP kupljen i cijene po kojoj je VP prodan zajedno sa tečajem, a kod dužničkih vrijednosnih papira ne uključuje se kuponska kamata. U Izvještaju o nerealiziranim dobicima (gubicima) financijskih instrumenata i umanjenju vrijednosti imovine mirovinskog fonda: ne uključuje se kuponska kamata; na temelju komentara, izbrisan je stupac datum zadnje procjene; Na temelju komentara, dodana su dva stupca u kojima se iskazuju posebno tečajne razlike, a posebno amortizacija diskonta ili premije; stupac umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke" uključuje konta grupe 64x i 75; stupac "Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (u izvještajnom razdoblju)" uključuje razliku između početnog i zaključnog stanja izvještajnog razdoblja skupine konta 96x; stupac "Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite" uključuje konta skupine 96z. Izvještaj jer dorađen prema vašem prijedlogu na način da su obuhvaćeni podaci i za treću kategoriju financijske imovine i obveza po amortiziranom trošku.