Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. PRAVILNIK U privitku dostavljamo komentare članica Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava: Članak 7. stavak 1. Riječi „članka 15. stavak 6.“ predlaže se zamijeniti riječima „članka 15. stavak 4.“ zbog predloženih promjena u navedenom članku 15. Članak 10. Komentar: Predlažemo da Agencija propiše koju cijenu na aktivnom tržištu mirovinska društva trebaju koristiti za vrednovanje imovine mirovinskog fonda, tj. onu koja je relevantna sukladno čl. 13. st. 9. Pravilnika (eventualno svaku cijenu bez obzira na ostvareni promet tog dana). Članak 10. stavak 1. Predlaže se dopuniti ovaj stavak tako da glasi: (1) Fer vrijednost prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na aktivnom tržištu izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnih papira protrgovanih na uređenom tržištu u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj te prijavljenih OTC transakcija (ne uključujući blok transakcije) na dan za koji se vrednuje imovina i obveze mirovinskog fonda, uzimajući u obzir kriterije iz članka 13. stavka 9. točke a) i b) ovog Pravilnika. Članak 10. stavak 2. Predlaže se dopuniti ovaj stavak tako da glasi: 2) Fer vrijednost vlasničkih vrijednosnih papira kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na aktivnom tržištu izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnih papira protrgovanih na uređenom tržištu u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj na dan za koji se vrednuje imovina i obveze mirovinskog fonda, uzimajući u obzir kriterije iz članka 13. stavka 9. točke c) ovog Pravilnika. Članak 15. Komentar: Nije propisano vrednovanje repo ugovora i ugovora o povratnoj kupnji te je stoga odgovarajući stavak iz prethodne verzije pravilnika vraćen u tekst. Komentar uz stavak 3: Popis slučajeva moguće prodaje za mirovinske fondove kategorije A i C nije u skladu s MSFI 9. MSFI 9 točkom B.4.1.3.A i B.4.1.3.B propisuje samo primjere te je iz navedenog razloga dovoljno u Pravilniku pozvati se na navedenu točku standarda (primjerice nije naveden otkup ili prodaja netom prije dospijeća obveznice). Komentari uz stavak 4: Smatramo da navedeno ne bi trebalo biti sastavni dio računovodstvenih politika jer se iste revidiraju jednom godišnje, a poslovni modeli predstavljaju dugoročnu strategiju društva te bi trebali biti izdvojeni u poseban dokument. Prema mišljenju angažiranih financijskih konzultanata mirovinsko društvo nije dužno obrazlagati razloge prodaja iz fondova kategorije A i C sve dok su ista u skladu s relevantnim točkama MSFI 9 te u skladu s kriterijima učestalosti i iznosa prodaje koju društvo odredi. Komentari uz stavak 6: Predlaže se omogući i digitalni zapis odluke. Predlaže se izmjena članka 15. u cijelosti tako da glasi: (1) Financijske obveze vrednuju se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope (točka 5.4. MSFI 9), osim financijskih obveza navedenih u točki 4.2.1. MSFI 9. (2) Financijska imovina koja ispunjava uvjete navedene u točki 4.1.2 MSFI 9 vrednuje se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope (točka 5.4. MSFI 9). (3) Mirovinsko društvo dužno je u internim aktima propisati obilježja prodaje imovine u budućim razdobljima koja uključuju najmanje: - učestalost prodaje imovine uzimajući u obzir primjerice broj transakcija u poslovnoj godini, postotak od ukupnog broja transakcija u zadnjih godinu dana i sl. te - vrijednosti prodaje u odnosu na ukupnu vrijednost ulaganja u financijski instrument koji je predmet same prodaje navedenog poslovnog modela i sl. (4) Odluka o prodaji imovine iz stavka 3. ovoga članka sastavlja se u pisanom ili digitalnom obliku i minimalno sadrži opis okolnosti zbog kojih mirovinsko društvo donosi odluku o prodaji imovine. (5) Repo ugovor o prodaji i ponovnoj kupnji vrednuje se od datuma namire tako da se instrument koji je predmet transakcije u imovini mirovinskog fonda i dalje vrednuje u skladu s pravilima za tu vrstu instrumenta, dok se obveze za primljena novčana sredstva vrednuju po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope. (6) Mirovinsko društvo dužno je voditi evidenciju o učestalosti, vrijednosti i vremenu prodaje te razloge prodaje imovine prije roka dospijeća klasificiranu u poslovnom modelu iz stavka 2. ovoga članka. Članak 16. Komentar uz stavak 1: Predlaže se dopuna radi pojašnjenja efekata rezerviranja na AC i FVOCI kategorije. Komentar uz stavak 2. točka b): Ocjena kreditnog rizika u određenim slučajevima ne može sadržavati sve čimbenike navedene u relevantnoj točki MSFI 9, tj. navedeni članak samo opisuje određene scenarije koji mogu utjecati na ocjenu („may be relevant“) pa se predlaže brisati riječ „minimalno“. Komentar uz stavak 3): Potrebno je propisati preciznije kada je mirovinsko društvo dužno rezultate procjene iznosa rezervacija uključiti u NAV; na zadnji (radni) dan tromjesečja, na prvi dan slijedećeg izvještajnog razdoblja ili u rokovima iz članka 13. stavka 6. Predlažemo da iznose rezervacija mirovinsko društvo procijeni i uključi u izračun NAV-a najkasnije sedmog radnog dana nakon zadnjeg dana izvještajnog razdoblja. Predlaže se izmjena stavka 1. 2. i 3. tako da glase: (1) Za financijsku imovinu mirovinskog fonda koja se mjeri u skladu s točkama 4.1.2 i 4.1.2.A MSFI 9, mirovinsko društvo dužno je priznati rezervacije za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke sukladno odredbama točke 5.5. MSFI 9. Rezervacije za umanjenje vrijednosti imovine koja se mjeri u skladu s točkama 4.1.2. utječu na vrijednosti financijske imovine u izvještaju o financijskom položaju, a efekti se priznaju u računu dobiti ili gubitka. Rezervacije za umanjenje vrijednosti imovine koja se mjeri u skladu s točkama 4.1.2.A. ne utječu na vrijednosti financijske imovine u izvještaju o financijskom položaju već se iskazuju u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, a efekti se priznaju u računu dobiti ili gubitka. (2) Mirovinsko društvo dužno je internim procedurama propisati: a) način izračuna očekivanih kreditnih gubitaka za financijsku imovinu iz stavka 1. ovoga članka, b) kvalitativne i kvantitativne kriterije za određivanje znatnog povećanja (smanjenja) kreditnog rizika, uzimajući u obzir čimbenike navedene u točki B.5.5.17. MSFI 9. c) način i učestalost ažuriranja metoda i pretpostavki koje se koriste za procjenu očekivanih kreditnih gubitaka. (3) Mirovinsko društvo dužno je kontinuirano pratiti raspoložive i dostupne informacije važne za procjenu kreditnog rizika izdavatelja te svaki put u slučaju okolnosti koje upućuju na znatnu promjenu kreditnog rizika, a minimalno na dan koji odgovara izvještajnim razdobljima, procijeniti iznose rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke. Djelomično prihvaćen čl. 10. Prihvaća se. čl.15. st. 2. Ne prihvaća se radi specifičnosti djelatnosti fonda. čl. 15. st. 3. Prihvaća se, uz napomenu kako nije opravdano često mijenjati navedeni interni akt. čl. 15. st. 4. Ne prihvaća se. Društvo je dužno obrazložiti prodaju imovine prije dospijeća. čl. 15. st. 5. Prihvaća se. Ali u istom obliku mora sadržavati i priloge, tj. ulazne podatke. čl. 15. st. 5. Nije pogreška. Navedena odredba nije u skladu sa MSFI 9. Istina je da 99% repo-ugovora u koje ulažu mirovinski fondovi knjiži na navedeni način. čl. 16. st. 1. Ne vidi se potreba dodavanja navedenih odredbi. čl. 16. st. 2. Slažemo se. Ideja odredbe je da su nastoji uzeti u obzir sve raspoložive informacije, ali ne očekuje se da će uvijek biti sve dostupne. čl. 16. st. 3. Prihvaća se. Dodan je stavak 6.