Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga "Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet   U okviru javnog savjetovanja o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu predlaže: 1. da se u okviru stručne prakse kao prihvatljivi trošak predvidi i financijska nadoknada za mentore studentima na stručnoj praksi. Naime, prema našem dosadašnjem iskustvu (a mentori našim studentima su stomatolozi u ordinacijama) za vrijeme trajanja stručne prakse smanjuje se broj pacijenata (sporiji rad studenta u odnosu na iskusnog stomatologa) a time i sam prihod ordinacije. Financijskom nadoknadom ordinaciji ili stomatologu bi se osigurala potrebna motiviranost za prihvaćanje studenata na stručnu praksu: Takva je i praksa u europskim državama koje provode stručnu praksu studenata dentalne medicine. 2. financijsko poticanja studenata da stručnu praksu odrade u manje razvijenim krajevima RH, te je i ta sredstva nužno predvidjeti kao prihvatljivi trošak - financijsku naknadu studentima (honorar). Predlažemo da neto iznos bude ograničen na 20,00 kn/sat i to isključivo za stručnu praksu odrađenu u slabije razvijenim dijelovima RH. U konačnici cilj ove mjere bio bi mladim stomatolozima približiti slabije razvijena područja RH i potaknuti njihovo buduće zapošljavanje upravo na područjima gdje i nedostaje najviše stomatologa (pa i ostalog stručnog kadra). 3. za obavljanje stručne prakse, kao prihvatljivi trošak neophodno je predvidjeti financijska sredstva za potrošni materijal. Naime, student koji je na praksi troši više materijala jer radeći/učeći ponavlja neke postupke i time se povećava potrošnja materijala (koja se ne bi dogodila kod iskusnog stomatologa!). 4. predvidjeti kao prihvatljivi trošak i trošak osiguranja od profesionalne odgovornosti za studente u vremenu provedenom na stručnoj praksi. Naime, mentori studenata koji rade u njihovim ordinacijama zahtijevaju takvo osiguranje kako ne bi trpjeli po možebitnim odštetnim zahtjevima pacijenata na kojima rade studenti na praksi. Ukratko ovo bi bile naše opaske i prijedlozi koje po potrebi možemo detaljnije elaborirati i u direktnom susretu. U nadi razmatranja i prihvaćanja naših prijedloga, Srdačno, Dekan Stomatološkog fakulteta Prof.dr.sc. Hrvoje Brkić Prihvaćen Prihvaća se. Pri izradi natječajne dokumentacije odnosno Uputa za prijavitelje (Financijski zahtjevi), navedeno će se uzeti u obzir.
2 Nina Antičić   Fakultet strojarstva i brodogradnje predlaže da u raspisu Poziva, trošak konzultanta za pripremu projektnog prijedloga bude prihvatljiv trošak. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Razdoblje provedbe projekta započinje danom sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te istječe završetkom obavljanja projektnih aktivnosti. S obzirom da razdoblje prihvatljivosti izdataka projekta traje od početka razdoblja provedbe projekta, troškovi povezani s pripremom projekta nisu prihvatljivi.
3 Zdenko Amidžić   Koliko je vremena trebalo da netko od onih koji mogu nešto promjeniti u obrazovanju primijete da jedan magistar hrvatskog jezika i sl. nakon pet godina fakulteta izlazi na tržište rada kao visokoobrazovan s jednim danom u praktičnoj nastavi u školi! Da li je potrebno pet godina fakulteta za jedan predmet, ako je ,zašto peta godina ne bude praktična nastava nakon koje student polaže stručni ispit , te tako na tržište rada izlazi kompletan, sa znanjem, iskustvom i stručnim ispitom!? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ustroj i izvedba studijskih programa u nadležnosti su visokih učilišta kvalitetu kojih prati i vanjski vrednuje Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Predmetni poziv usmjeren je ostvarivanju ciljeva unapređenja kvalitete visokog obrazovanja te stjecanja stručnih kompetencija potrebnih za obavljanje poslova i zanimanja u različitim profesijama, pa tako i za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama.
4 Akademija dramske umjetnosti  , 1Temelji i opće odredbe U opisu cijelog projekata nigdje se ne spominje umjetničko visoko obrazovanje, a iz priloženih pokazatelja i analiza razvidno je da umjetničko polje nije uzeto u obzir. Akademija dramske umjetnosti tradicionalno provodi stručnu praksu kao dio nastavnog programa, a ostvarivanje prava iz ovog fonda znatno bi unaprijedilo postojeću praksu i povećalo mogućnost zapošljavanja akademijinih alumnija. Iz opće dokumentacije nije jasno razvidno da li otvorena mogućnost sudjelovanja, odnosno prijavljivanja umjetničkih sastavnica u ovaj fond. Prihvaćen Prihvaća se. U opisu Poziva ne navodi se posebno umjetničko visoko obrazovanje kao što se ne spominju specifično znanstvena područja. Razlog tome je što poziv obuhvaća studijske programe u svim znanstvenim područjima i u umjetničkom području te nema prepreke da se među prijaviteljima nađu i umjetničke sastavnice Sveučilištima te prijave i studijski programi u umjetničkom području u sklopu kojih se izvodi stručna praksa.
5 Strukovna udruga djelatnika u upravljanju ljudskim resursima -Centar HR 1Temelji i opće odredbe, 1.2Ciljevi poziva Opći cilj preformulirati: Povećanje zapošljivosti studenata omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina za rad i vještina upravljanja karijerom Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zahvaljujemo na prijedlogu te zadržavamo prvotnu formulaciju za koju procjenjujemo da je najprikladnija s obzirom na specifične ciljeve te pripadajuće elemente odnosno aktivnosti Poziva. S obzirom da je ovaj opći cilj naveden kao indikativan, po finalizaciji svih aktivnosti i ostalih uvjeta Poziva, finalizirat će se i opći cilj.
6 Strukovna udruga djelatnika u upravljanju ljudskim resursima -Centar HR 1Temelji i opće odredbe, 1.3Ciljne skupine U ciljne skupine dodati i poslodavce. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ciljne skupine kao i pokazatelji u okviru ovog Poziva definirani su u skladu s Operativnim programom „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. U okviru specifičnog cilja 10.ii.1 poslodavci nisu ciljna skupina. Nositelj projekta je dužan za svakog sudionika provjeriti njegovu pripadnost ciljnoj skupini i prikupiti odgovarajući dokaz kako bi se mogao evidentirati u pokazatelje.
7 Strukovna udruga djelatnika u upravljanju ljudskim resursima -Centar HR 1Temelji i opće odredbe, 1.4Pokazatelji U pokazatelje dodati: Broj poslodavaca uključenih u projektne aktivnosti sa studentima Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ciljne skupine kao i pokazatelji u okviru ovog Poziva definirani su u skladu s Operativnim programom „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Pri pripremi samog Poziva uzet će se u obzir svi aspekti provedbe i obveza izvještavanja kako bi se u što većoj mjeri nositelji projekata rasteretili od prikupljanja podataka o ciljnim skupinama i pokazateljima koji nisu nužni za ostvarenje cilja Poziva ili pokazatelja Operativnog programa.
8 Jelena Kupsjak  , 3Prihvatljivi prijavitelji/partneri Možda bi trebalo proširiti da se mogu prijaviti i "njihove sastavnice" kako bi se jasno omogućilo autonomnim sastavnicima kao što su odjeli i centri da samostalno prijave projekte jer ipak različiti studijski programi i različite struke imaju i specifične potrebe na polju obavljanja stručne prakse. Izmjenjeni tekst bi glasio : "Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su: javna i privatna visoka učilišta i njihove sastavnice, upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15). Partnerstvo na projektu nije obvezno . " Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sastavnice sveučilišta nemaju pravnu osobnost te u okviru ovog Poziva ne mogu biti prijavitelji ni partneri. Isto tako sastavnice sveučilišta nisu samostalno upisane u Upisnik visokih učilišta, već uvijek uz navod pripadajućeg Sveučilišta. Prema predmetnom Zakonu, nositelji studijskih programa su sveučilišta ili visoka učilišta koja ustrojavaju i izvode studijske programe, dok u izvedbi mogu sudjelovati i sveučilišni odjeli.
9 Strukovna udruga djelatnika u upravljanju ljudskim resursima -Centar HR  , 3Prihvatljivi prijavitelji/partneri Prihvatljivi partneri – dodati: Sve pravne i fizičke osobe upisane u odgovarajući registar (poslodavci) Strukovne i interesne udruge poslodavaca Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U nacrtu prijedloga ključnih Elemenata navedeno je da u prihvatljive prijavitelje ulaze sve pravne osobe upisane u odgovarajući registar. S obzirom da udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske, udruge su kao takve sadržane u formulaciji ‘sve pravne osobe upisane u odgovarajući registar“. Nadalje, fizičke osobe nisu mogući prihvatljivi prijavitelji/partneri u okviru korištenja sredstava iz Operativnog programa 'Učinkoviti ljudski potencijali'. Svi prijavitelji/partneri moraju imati pravnu osobnost.
10 Strukovna udruga djelatnika u upravljanju ljudskim resursima -Centar HR  , 3Prihvatljivi prijavitelji/partneri Prijedlog: partnerstvo na projektu će se dodatno vrednovati Prihvaćen Prihvaća se. Kriteriji odabira i metodologija bodovanja projektnih prijedloga bit će detaljnije definirani u natječajnoj dokumentaciji.
11 Raul Kevrić  , 3Prihvatljivi prijavitelji/partneri Što to znači "Sve pravne osobe upisane u odgovarajući registar?" Sve pravne osobe su upisane u neki registar. Da bi bilo jasno na koju kategoriju se natječaj odnosi, nedostaje još nešto. Ili je natječaj zbilja takav da je prihvatljivi partner bilo koja pravna osoba koju je moguće registrirati u RH? Ako je tako to treba nedvosmisleno napisati. Prihvaćen Prihvaća se. Prihvatljivi partner može biti bilo koja pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj U natječajnoj dokumentaciji Poziva bit će detaljnije specificirano što označava navedena formulacija kao i ostali uvjeti za partnere.
12 Akademija dramske umjetnosti  , 4Prihvatljive aktivnosti pod točkom 2.6. na kraju teksta dodati: „i kulturno-umjetničkim institucijama“ Prihvaćen Prihvaća se. Pri izradi natječajne dokumentacije odnosno Uputa za prijavitelje, navedeno će se uzeti u obzir.
13 Jelena Kupsjak  , 4Prihvatljive aktivnosti 2.5. treba izbaciti "svijet rada" i proširiti tako da glasi "uključivanje mentora iz gospodarstva, obrtništva, kulture i drugih strukovnih sektora u izvedbu studijskog programa kao gostujuće predavače." 2.6. treba preformulirati da glasi " Izrada završnih i diplomskih radova kao i projektnih prijedloga u suradnji s dionicima u gospodarstvu, obrtništvu, kulturi i drugim strukovnim sektorima" Prihvaćen Prihvaća se. Pri izradi natječajne dokumentacije odnosno Uputa za prijavitelje, navedeno će se uzeti u obzir.
14 Strukovna udruga djelatnika u upravljanju ljudskim resursima -Centar HR  , 4Prihvatljive aktivnosti Prijavitelj mora provesti aktivnost 3.1. iz Elementa 3., sve aktivnosti iz Elementa 1., te barem jednu aktivnost iz Elemenata 4. – dodati: i barem jednu aktivnost iz Elementa 2. Prihvaćen Prihvaća se. Pri izradi natječajne dokumentacije odnosno Uputa za prijavitelje, navedeno će se uzeti u obzir.