Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Goranka Tropčić Zekan Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ Poštovani, U ovom pozivu nije priložen Popis tehničkih uvjeta, pa je moguće pretpostaviti da će biti isti ili sličan kao u prethodnom pozivu KK.04.2.1.03. za energetsku obnovu i korištenje OIE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Stoga bih komentirala navedene tehničke uvjete jer smatram da se neopravdano potiče samo dio opreme i tehničkih rješenja na uštrb drugih, ne manje kvalitetnih tehničkih rješenja. U točkama 9. Sustavi grijanja i točki 11. Sustavi hlađenja nisu navedene dizalice topline zrak-zrak, tj. sustavi s direktnom ekspanzijom, iako se radi o energetski učinkovitoj opremi i proizvodima, koji su i vrlo zastupljeni u praksi. U točki 10. Sustav pripreme potrošne tople vode navodi se samo solarni kolektorski sustav, iako postoje i druga energetski učinkovita rješenja – sve navedeno u točki 9. Sustavi grijanja, a posebice dizalice topline. Potrebno je dodati i ostale sustave iz točke 9. U točki 12. Sustavi prozračivanja navode se pak samo dizalice topline zrak-zrak (u prethodnim točkama izostavljeno), a zapravo se učinkovitost sustava prozračivanja iskazuje primarno pomoću iskoristivosti sustava za povrat topline, tzv. faktora rekuperacije, a dodatno s učinkovitošću izvora toplinske i rashladne energije, međutim to je već definirano u 9. Sustavi grijanja i 11. Sustavi hlađenja. Predlažem da se minimalni faktor rekuperacije postavi na 70%. S poštovanjem, Goranka Tropčić Zekan, dipl.ing.stroj. Primljeno na znanje Detalji vezani uz tehničke uvjete koji moraju biti zadovoljeni radi sufinanciranja energetske obnove u zgradama javnog sektora bit će sadržani u Aneksu Uputa za prijavitelje predmetnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Radi više informacija upućujemo vas na tehničke uvjete objavljene u okviru zatvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga ref. broja KK.04.2.1.03. „Energetska obnova zgrada i korištenje OIE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ (http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=42955). Također, na predmetni Poziv primjenjuje se važeće nacionalno zakonodavstvo. Novougrađena oprema i radovi moraju zadovoljavati važeći Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) , kao i tehničke uvjete koji će biti detaljnije raspisani u Uputama za prijavitelje predmetnog Poziva. Tehnički uvjeti za već postojeću ugrađenu opremu i radove moraju zadovoljavati Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama koji je bio važeći za vrijeme ugradnje istih.
2 Goranka Padavić Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ Poštovani, U nacrtu ključnih elemenata uočili smo kriterije: Predmet projektnog prijedloga je energetska obnova zgrade (ETC-a) u kojoj se najmanje 80% od ukupnog prostorno-vremenskog kapaciteta zgrade mora koristiti za ne-gospodarske odnosno društvene djelatnosti koje obavljaju prihvatljivi prijavitelji, a iste moraju biti više od 50% financirane javnim sredstvima. Uz navedeno, dodatni kriteriji su:  najviše 20% prostorno-vremenskog kapaciteta zgrade (ETC-a) koristi se za pomoćne gospodarske djelatnosti, pod uvjetom da su izravno vezane ili u funkciji temeljne društvene djelatnosti koja se obavlja u predmetnoj zgradi (ETC-u), te za pomoćne gospodarske djelatnosti, zajedno s gospodarskim djelatnostima koje nisu u funkciji temeljne društvene djelatnosti koja se obavlja u predmetnoj zgradi, i/ili  najviše 10% prostorno-vremenskog kapaciteta zgrade (ETC-a) koristi se za gospodarske djelatnosti, koje nisu izravno vezane ili u funkciji temeljne društvene djelatnosti koja se obavlja u predmetnoj zgradi (ETC-u). Obraćam Vam se u ime našeg klijenta Doma za starije i nemoćne osobe koji ne zadovoljava traženi kriterij u kojem mora biti više od 50% financirani javnim sredstvima. Prema našim saznanjima i ostali Domovi za starije i nemoćne osobe ne mogu zadovoljiti traženi kriterij. Dom za starije i nemoćne osobe u 100% je vlasništvu JRLS. Iz strukture prihoda razvidno je slijedeće: - Prihodi od korisnika čine 62% ukupnog prihoda - Vlastiti prihodi 2% - Ostali prihodi 0,1% - Prihodi od JRLS odnosno prihodi iz proračuna čine 36% ukupnog prihoda - 97,90% od ukupnog prostorno-vremenskog kapaciteta zgrade koristi za ne-gospodarske odnosno društvene djelatnosti Molim Vas da uvjete natječaja razmotrite kako bismo mogli naš projekt prijaviti na natječaj, jer već 3 godine pokušavamo sa prijavama te je cjelokupna dokumentacija je već izrađena. Primljeno na znanje U Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja navedeno je kako, između ostalih, prihvatljivi prijavitelji u sklopu Poziva mogu biti jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su vlasnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima prihvatljivi prijavitelji obavljaju društvene djelatnosti. U Nacrtu ključnih elemenata Poziva navedeno je kako se obveze koje se odnose na državne potpore i potpore male vrijednosti (de minimis potpore) ne odnose na projektne prijedloge koji će biti sufinancirani u okviru ovog Poziva, a državne potpore nisu prisutne ukoliko je zadovoljen jedan od kriterija prihvatljivosti iz Indikativnog popisa osnovnih kriterija prihvatljivosti prema kojem predmet projektnog prijedloga mora biti energetska obnova zgrade (ETC-a) u kojoj se najmanje 80% od ukupnog prostorno-vremenskog kapaciteta zgrade mora koristiti za društvene djelatnosti koje obavljaju prihvatljivi prijavitelji, a iste moraju biti više od 50% financirane javnim sredstvima, uz ispunjenje dodatnih uvjeta navedenih u predmetnom kriteriju prihvatljivosti (ako je primjenjivo). Ostali detalji vezani uz uvjete kada nisu prisutni elementi državnih potpora bit će raspisani u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
3 Boris Marinko Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ Poštovani Ovo nije komentar nego pitanje iz prakse. Imamo zgradu koju bi htjeli prijaviti za energetsku obnovu. Zgrada ima dvije etaže i nekorišteni tavanski prostor bez nadozida. Prizemlje se u cijelosti koristi kao društvena javna namjena, u kojem je smještena zdravstvena djelatnost i dvorana u kojoj se uglavnom odvijaju sve manifestacije u okviru naselja. Na katu su smještena 4 stambena prostora u kojima stanari imaju status zaštićenih najmoprimaca a stvarni vlasnik je općina. Pitanje je dali bi se obnova po bilo kojem osnovu mogla prijaviti za cijelu zgradu, pa makar samo što se tiče vanjske ovojnice zgrade. Prema priloženom nacrtu poziva nigdje ne vidim ovu mogućnost. Primljeno na znanje U Uvodu Nacrta ključnih elemenata Poziva navedeno je kako je cilj istoga smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju iste prije energetske obnove, kao i korištenje obnovljivih izvora energije, u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti. U Nacrtu ključnih elemenata Poziva navedeno je kako se obveze koje se odnose na državne potpore i potpore male vrijednosti (de minimis potpore) ne odnose na projektne prijedloge koji će biti sufinancirani u okviru ovog Poziva, a državne potpore nisu prisutne ukoliko je zadovoljen jedan od kriterija prihvatljivosti iz Indikativnog popisa osnovnih kriterija prihvatljivosti prema kojem predmet projektnog prijedloga mora biti energetska obnova zgrade (ETC-a) u kojoj se najmanje 80% od ukupnog prostorno-vremenskog kapaciteta zgrade mora koristiti za društvene djelatnosti koje obavljaju prihvatljivi prijavitelji, a iste moraju biti više od 50% financirane javnim sredstvima, uz ispunjenje dodatnih uvjeta navedenih u predmetnom kriteriju prihvatljivosti (ako je primjenjivo). Ostali detalji vezani uz uvjete kada nisu prisutni elementi državnih potpora bit će raspisani u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
4 Branko Knežević Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ Poštovani, U nacrtu Poziva pod dijelom "Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti: - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su: c. osnivači javnih ustanova ili ustanova koje obavljaju društvene djelatnosti u zgradama koje su predmet projekta, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu prihvatljive javne ustanove/ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske" Nadalje, pod točkom I. Kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga stoji: "- Prijavitelj za zgradu (ETC) koja je predmet projektnog prijedloga ima: - dokaz vlasništva (zemljišnoknjižni izvadak) ili - dokaz pravnog slijeda izvanknjižnog vlasništva (ugovor o kupoprodaji ili drugi dokument kojim se stječe vlasništvo nekretnine) i - izjavu o suglasnosti vlasnika zgrade (ETC-a) vezano uz provedbu projekta energetske obnove predmetne zgrade u slučaju kada Prijavitelj nije vlasnik zgrade" Mišljenja sam da na kraju točke dva (dokaz pravnog slijeda izvanknjižnog vlasnika) umjesto slova I treba stajati ILI, jer prema sadašnjem tekstu ispada da prijavitelj treba imati dokaz pravnog slijeda izvanknjižnog vlasništva i izjavu o suglasnosti vlasnika nekretnine. Mišljenja sam da bi prijavitelj trebao imati samo dokaz vlasništva ili dolaz pravnog slijeda izvanknjižnog vlasništva ili izjavu o suglasnosti vlasnika zgrade. S poštovanjem, Branko Knežević Nije prihvaćen U Indikativnom popisu osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnog prijedloga (1. Kriteriji prihvatljivosti projektnog prijedloga), nakon navođenja dokaza vlasništva odnosno dokaza pravnog slijeda izvanknjižnog vlasništva, koje je potrebno da Prijavitelj ima za zgradu (ETC) koja je predmet projektnog prijedloga, u nastavku stoji „i“ jer je potrebno da Prijavitelj, uz jedan od navedenih dokaza, ako je primjenjivo, odnosno u slučaju kada prijavitelj nije vlasnik navedene zgrade, ima i Izjavu o suglasnosti vlasnika zgrade koja je predmet projektnog prijedloga, a kojom vlasnik potvrđuje kako je suglasan da se na predmetnoj zgradi može provesti energetska obnova.
5 Tea Žakula Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ Poštovani, U Nacrtu poziva navodi se da je „predmet projektnog prijedloga energetska obnova zgrade (ETC-a) koja će rezultirati uštedom za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (QHnd)…“ Trenutni kriteriji, odnosno smanjenje potrebne energije, uzima u obzir isključivo obnovu ovojnice. Molim Vas obrazloženje za korištenje parametra potrebne energije za grijanje (QHnd) i hlađenje (i QCnd) a ne isporučene (ili primarne) energije koja uzima u obzir i sve gubitke sustava grijanja i hlađenja i koja je, za razliku od potrebne energije, procjena stvarne potrošnje energije, odnosno one vidljive na računima za pojedine energente. S obzirom da se ovakvim projektima od strane Europske komisije želi potaknuti CJELOVITA energetska obnova zgrada, logično je da se kao kriterij koristi isporučena ili primarna energija koje u obzir uzimaju ne samo karakteristike ovojnice već i sustava grijanja, hlađenja i ventilacije te proizvodnje energije. Ovo je bila i tema Stručnog povjerenstvo za praćenje izrade Nacrta programa energetske obnove zgrada javnog sektora 2016-2020. na kojem su mnogi stručnjaci koji su sudjelovali kao članovi Povjerenstva, uključivo mene, upozorili na ovaj problem, o čemu postoje i zapisnici. Srdačan pozdrav. doc. dr. sc. Tea Žakula, docentica i voditeljica Laboratorija za energetsku učinkovitost na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu Nije prihvaćen Postignuta ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) u odnosu na godišnju potrošnju energije (energetske potrebe zgrada) za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta je specifični kriterij prihvatljivosti unutar Investicijskog prioriteta 4c, obvezatno primjenjiv na Specifični cilj 4c1, usvojen na 2. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (http://www.strukturnifondovi.hr/odrzana-2-sjednica-odbora-za-pracenje-operativnog-programa-konkurentost-i-kohezija-2014-2020). Specifični kriteriji prihvatljivosti su eliminacijski kriteriji koji nužno moraju biti ispunjeni kako bi pojedina operacija mogla biti prihvatljiva za sufinanciranje sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Na razini Specifičnog cilja 4c1 Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, smanjenje primarne potrošnje energije na godišnjoj razini u javnim zgradama (kWh/god) je pokazatelj neposrednih rezultata. Glavni projekt energetske obnove zgrade javnog sektora, između ostalog, mora biti izrađen u skladu s Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) u smislu zadovoljenja propisanih uvjeta na isporučenu i primarnu energiju. S obzirom da je 80% energije koja se troši u zgradi energija za grijanje i hlađenje, smanjenje energetske potrošnje i gubitaka mora biti ključni prioritet u energetskoj obnovi zgrada. Evaluacija energetskog svojstva zgrade samo preko primarne energije otvara mogućnost da se isto poboljša, a da se pritom ne smanje gubitci odnosno visoke energetske potrebe zgrada s lošim karakteristikama ovojnice. Obnova ovojnice zgrade ključna je za smanjenje energetskih potreba zgrada nakon čega je moguće ispravno dimenzionirati tehničke sustave poput grijanja i hlađenja. Optimizirajući potražnju za energijom kao prvi korak energetske obnove izbjegavamo predimenzioniranje sustava za grijanje i hlađenje. Dimenzioniranje tehničkih sustava i primjena obnovljivih izvora energije u zgradama koje imaju povećane energetske potrebe radi neučinkovite ovojnice nije ispravan put i zbog tzv. lock – in efekta. Što je najvažnije, bez obnove ovojnice nema niti dodatnih koristi koje EU očekuje od energetske obnove zgrada. Prvenstveno je to rast građevinske industrije, povećanje broja radnih mjesta, rast BDP-a, smanjenje energetskog siromaštva, poboljšanje udobnost prostora, rast vrijednosti nekretnina. Građevinska industrija ostvaruje otprilike 9% europskog BDP-a i izravno osigurava 18 milijuna radnih mjesta. Građevinskim aktivnostima koje uključuju radove obnove ostvaruje se gotovo dvostruko veća vrijednost od izgradnje novih zgrada, a više od 70 % dodane vrijednosti u građevinskom sektoru ostvaruju mala i srednja poduzeća.
6 Konektor-Split d.o.o. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ Poziv na dostavu projektnih prijedloga potrebno je uskladiti sa Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020 i dogovorom s EK (str. 113 Program energetske obnove zgrada javnog sektora). Naime, Nacrtom ključnih elemenata Poziv na dostavu projektnih prijedloga definiran je kriterij „smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (Q H,nd ) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50%“. Q H,nd jest računski određena količina topline koju sustavom grijanja treba tijekom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutarnje projektne temperature u zgradi tijekom razdoblja grijanja zgrade, dakle potreba zgrade za grijanjem kao rezultat fizikalnih svojstava zgrade. Programom energetske obnove zgrada javnog sektora i dogovorom s EK je definirano, citat: „Bespovratnim sredstvima će se podupirati mjere energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera“. Godišnja potrošnja energije za grijanje/hlađenje je rezultat fizikalnih svojstava zgrade i tehničkih sustav zgrade, oprema za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju, te sustav automatizacije i upravljanja zgrade. To je onda isporučena energija za grijanje i hlađenje a ne Q H,nd. Kada je cilj smanjenje isporučene energije za grijanje i hlađenje moguće je primijeniti troškovno optimalno rješenje. Kada je cilj samo smanjenje Q H,nd moguće je da se za sanaciju odabere zgrada u kojoj se uopće ne koristi grijanje/hlađenje, odnosno neće biti nikakvih ušteda energije za grijanje/hlađenje. Nije prihvaćen Postignuta ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) u odnosu na godišnju potrošnju energije (energetske potrebe zgrada) za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta je specifični kriterij prihvatljivosti unutar Investicijskog prioriteta 4c, obvezatno primjenjiv na Specifični cilj 4c1, usvojen na 2. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (http://www.strukturnifondovi.hr/odrzana-2-sjednica-odbora-za-pracenje-operativnog-programa-konkurentost-i-kohezija-2014-2020). Specifični kriteriji prihvatljivosti su eliminacijski kriteriji koji nužno moraju biti ispunjeni kako bi pojedina operacija mogla biti prihvatljiva za sufinanciranje sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Na razini Specifičnog cilja 4c1 Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, smanjenje primarne potrošnje energije na godišnjoj razini u javnim zgradama (kWh/god) je pokazatelj neposrednih rezultata. Glavni projekt energetske obnove zgrade javnog sektora, između ostalog, mora biti izrađen u skladu s Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) u smislu zadovoljenja propisanih uvjeta na isporučenu i primarnu energiju. S obzirom da je 80% energije koja se troši u zgradi energija za grijanje i hlađenje, smanjenje energetske potrošnje i gubitaka mora biti ključni prioritet u energetskoj obnovi zgrada. Evaluacija energetskog svojstva zgrade samo preko primarne energije otvara mogućnost da se isto poboljša, a da se pritom ne smanje gubitci odnosno visoke energetske potrebe zgrada s lošim karakteristikama ovojnice. Obnova ovojnice zgrade ključna je za smanjenje energetskih potreba zgrada nakon čega je moguće ispravno dimenzionirati tehničke sustave poput grijanja i hlađenja. Optimizirajući potražnju za energijom kao prvi korak energetske obnove izbjegavamo predimenzioniranje sustava za grijanje i hlađenje. Dimenzioniranje tehničkih sustava i primjena obnovljivih izvora energije u zgradama koje imaju povećane energetske potrebe radi neučinkovite ovojnice nije ispravan put i zbog tzv. lock – in efekta. Što je najvažnije, bez obnove ovojnice nema niti dodatnih koristi koje EU očekuje od energetske obnove zgrada. Prvenstveno je to rast građevinske industrije, povećanje broja radnih mjesta, rast BDP-a, smanjenje energetskog siromaštva, poboljšanje udobnost prostora, rast vrijednosti nekretnina. Građevinska industrija ostvaruje otprilike 9% europskog BDP-a i izravno osigurava 18 milijuna radnih mjesta. Građevinskim aktivnostima koje uključuju radove obnove ostvaruje se gotovo dvostruko veća vrijednost od izgradnje novih zgrada, a više od 70 % dodane vrijednosti u građevinskom sektoru ostvaruju mala i srednja poduzeća.
7 Robertina Zdjelar Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ Javni sektor bi trebao osim javnih ustanova obuhvatiti i javna poduzeća, barem u kontektu mjere podizanja energetske učinkovitosti. Trgovačka društva kojima je osnivač JLP(R)S nisu prihvatljiv prijavitelj kada je o zgradama izvan javnog sektora, pa onda barem da se uključi u ovu grupu. Nije prihvaćen U Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja su samo indikativno navedeni prihvatljivi prijavitelji. Konačni popis prihvatljivih prijavitelja bit će naveden u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
8 Davor Govorčinović Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ U Uvodu je navedeno što se sve smatra društvenim djelatnosti pa među ostalim naveden je sport i vatrogasna djelatnost te nadalje dani je popis prihvatljivih korisnika. U malim sredinama odnosno nekim jedinicama lokalne samouprave ne postoje profesionalne vatrogasne postrojbe nego postoje može ih nazvati stožerna vatrogasna društva koja su nositelji vatrogasnih aktivnosti na širem području odnosno a području više općina i gradova te djeluju kroz Vatrogasne zajednice. Objekti u kojima oni djeluju su njihovo vlasništvo odnosno vlasništvo svakog pojedinog Dobrovoljnog vatrogasnog društva a isti je slučaj i sa sportskim udrugama. Ovim pozivom istima se onemogućuje javljanje na isti jer objekti u kojima oni djeluju njihovo su vlasništvo a ne države, JLP(R)S-a ili pak javnih ustanova i vjerskih zajednica. Stoga predlažem da se u prihvatljive prijavitelje uvrste i vatrogasna društva i sportske udruge koje u svome vlasništvu imaju objekte koji bi bili predmet ovoga Poziva. Djelomično prihvaćen U Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja su samo indikativno navedeni prihvatljivi prijavitelji. Konačni popis prihvatljivih prijavitelja bit će naveden u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
9 Nevenka Vuković Varga Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Uvod 1. Na predmetni poziv planiraju se prijaviti Društveni domovi u vlasništvu Općine. Takve zgrade, građene odmah nakon II.svjetskog rata u pravilu imaju u svom sastavu i trgovinu i najčešće je to jedina trgovina u naselju. Trgovački sadržaj u takvim je zgradama od samog početka pa se u mnogima zadržao i do danas. Vlasnik zgrade je u cjelini Općina, a trgovina ( ponegdje i manji ugostiteljski sadržaj) je u najmu, dakle-troškovi za energiju su na teret općinskog proračuna i, osim za iznos najma, sama Općina NE ostvaruje značajniju financijsku korist i prihod. Obzirom da je takav sadržaj, koji je nekompatibilan osnovnoj namjeni, na više od 20% netto površine , da li to isključuje takve zgrade iz mogućnosti prijave za energetsku obnovu? Obzirom da Općina plaća sve račune za energente, zgrada jest zasebna ETC, a bez tog uvjetno „komercijalnog“ dijela zgrada se ne može obnoviti. Društveni domovi ( u nekim općinama preimenovani u Domove kulture) su u mnogim malim naseljima zgrade velikih površina, često sa više od 800 m2 korisne površine, u lošem stanju, koriste se za priredbe, predavanja i tribine, općinske urede i rad udruga te je njihova adaptacija i održavanje veliki financijski zalogaj za male općine sa malim prihodima. Umjesto % komercijalne površine realniji uvjet bio bi limit prihoda od komercijalne djelatnosti koja se odvija u zgradi, odnosno da u slučaju iznajmljivanja prostora- isto nije prepreka za prijavu, ako javni naručitelj ima 100% vlasništva te podmiruje sve troškove za energiju. Energetska obnova je za takve zgrade javni interes. 2. Nastavno imamo slučaj da je u Društvenom domu smještena trgovina u najmu koji završava za 2 mjeseca te se nakon toga prostor planira preurediti u ambulante Doma zdravlja. Glavnim projektom se u postojećem stanju prikazuje stvarno postojeće stanje ( trgovina) a u planiranom stanju će se prikazati novoplanirano stanje ( ambulante) koje će se izvesti u sklopu obnove zgrade. Troškovi za prenamjenu tog prostora mogu se prikazati kao neprihvatljivi troškovi jer su dio iste investicije. Ukoliko je takva situacija po sadašnjim kriterijima prihvatljiva ( a prijavitelj smatra da jest) moralo bi se u uvjete za prijavu dodati: ako je projektom obnove predviđena prenamjena komercijalnog u javni sadržaj zgrada je prihvatljiva za obnovu što se može dokazati npr samo izjavom prijavitelja ili pismenim sporazumom ili ugovorom s budućim najmoprimcem . Molimo da se uzmu u obzir ovakve situacije koje su vjerojatno česte u praksi Primljeno na znanje 1. U Indikativnom popisu osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga su pod točkom 1. Kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga samo indikativno navedeni osnovni kriteriji prihvatljivosti koje moraju zadovoljiti projektni prijedlozi. Konačni detaljniji popis svih kriterija prihvatljivosti projektnih prijedloga bit će naveden u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje. U Nacrtu ključnih elemenata Poziva navedeno je, također, kako se obveze koje se odnose na državne potpore i potpore male vrijednosti (de minimis potpore) ne odnose na projektne prijedloge koji će biti sufinancirani u okviru ovog Poziva, a državne potpore nisu prisutne ukoliko je zadovoljen jedan od kriterija prihvatljivosti iz Indikativnog popisa osnovnih kriterija prihvatljivosti prema kojem predmet projektnog prijedloga mora biti energetska obnova zgrade (ETC-a) u kojoj se najmanje 80% od ukupnog prostorno-vremenskog kapaciteta zgrade mora koristiti za društvene djelatnosti koje obavljaju prihvatljivi prijavitelji, a iste moraju biti više od 50% financirane javnim sredstvima, uz ispunjenje dodatnih uvjeta navedenih u predmetnom kriteriju prihvatljivosti (ako je primjenjivo). Ostali detalji vezani uz uvjete kada nisu prisutni elementi državnih potpora bit će raspisani u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje. 2. U Indikativnom popisu osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga, točki 1. Kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga, detaljno su navedeni svi primjeri energetsko funkcionalnih cjelina (ETC-a) za koje se može podnijeti projektni prijedlog u okviru ovog Poziva. Konačni popis svih kriterija prihvatljivosti, kao i uvjeta za prihvatljivi ETC, bit će navedeni u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
10 Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Uvod HCK Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo obavlja javne ovlasti uređene Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, ali i društvene djelatnosti iz područja socijalne skrbi (pomoć u kući uz organiziranje dostave kuhanih obroka, poludnevni boravak za starije, rad s mladima na izvršenju odgojnih mjera i kazni, FEAD-Humanitarni paket za Slavoniju 1…) sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. Sve aktivnosti organiziraju se i provode u zgradi koja je vlasništvo Crvenog križa Valpovo. Međutim, Crveni križ je udruga ili neprofitna pravna osoba koja provodi javnu djelatnost propisanu zakonom. Gradsko društvo crvenog križa Valpovo djeluje od 1880. godine, a utemeljili su ih grof Rudolf Normann-Ehrenfelška st., Općinska poglavarstva Valpova, Hrvatska seljačka zadruga i Obrtni zbor Valpovo. Od tada društvo djeluje kao javno provodeći aktivnosti od općeg društvenog značaja i brige o najosjetljivijim kategorijama građana. Od osnutka RH društvo se moralo registrirati kao udruga, a Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu uređuju se javne ovlasti, djelatnosti i financiranje društva sukladno potrebama lokalne zajednice. Propisano zakonom Hrvatski Crveni križ na temelju javnih ovlasti: 1. izvršava obveze Republike Hrvatske kao potpisnice Ženevskih konvencija u dijelu međunarodnih poslova koji su mu povjereni, 2. zastupa i promiče ideje i načela Međunarodnog pokreta i zalaže se za zaštitu svih žrtava i zaštitu ljudskih prava, 3. organizira i vodi Službu traženja, 4. traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć, 5. pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u redovnim i izvanrednim akcijama solidarnosti u Republici Hrvatskoj za pomoć osobama u potrebi i žrtvama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća, s posljedicama masovnih stradanja i epidemija u zemlji i svijetu, 6. sudjeluje u akcijama međunarodne pomoći i solidarnosti žrtvama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća, s posljedicama masovnih stradanja i epidemija u zemlji i svijetu u suradnji s Međunarodnim odborom Crvenog križa, humanitarnim agencijama Ujedinjenih naroda, Europske unije i drugima, 7. oblikuje doktrinu prve pomoći, brine se o njezinom unapređenju i usklađivanju s europskim smjernicama te primjeni u svim programima edukacije na području Republike Hrvatske, 8. sudjeluje u provedbi nacionalnog programa prve pomoći za građane, obavlja osposobljavanje i obnovu znanja volontera Hrvatskog Crvenog križa i građana za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu, školovanju, prometnim i svim drugim nesrećama, pripadnika spasilačkih ekipa, pripadnika vatrogasnih postrojbi, policije i drugih. Organizira i provodi osposobljavanje, stručno usavršavanje i obnovu znanja instruktora, predavača i ispitivača prve pomoći i o tome vodi evidenciju, 9. sudjeluje u provedbi programa prve pomoći za kandidate za vozače motornih vozila i vozače, provodi osposobljavanje iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, organizira i provodi osposobljavanje, stručno usavršavanje i obnovu znanja predavača i ispitivača iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći, i o tome vodi evidenciju, 10. provodi osposobljavanje i obnovu znanja radnika za pružanje prve pomoći na radu, 11. promiče dobrovoljno davanje krvi, organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi, okuplja davatelje i vodi o njima evidenciju, utvrđuje mjerila za priznanja dobrovoljnim davateljima krvi i dodjeljuje im potvrde i priznanja, 12. vodi Službu spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja na temelju međunarodno prihvaćenih standarda, provodi tečajeve za osposobljavanje spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja, vodi evidenciju o osposobljenosti spasilaca, instruktora i voditelja spasilačkih postaja te provodi obnovu znanja i praktičnih vještina spasilaca. Donosi pravila i standarde za rad spasilačkih postaja i provodi procjenu rizika na kupalištima, 13. ustrojava, obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu i to ekipe za: procjenu situacije i koordinaciju aktivnosti, prvu pomoć, zaštitu života na vodi, higijensko-epidemiološku zaštitu, njegu povrijeđenih i oboljelih, rad u mobilnim zdravstvenim stanicama, socijalni rad, psihosocijalnu potporu stanovništvu, pripremu i organizaciju izmještajnih centara, službu traženja, logistiku, osiguranje pitke vode, osiguranje komunikacija, tehničku pomoć i prevenciju sekundarnih stradanja, 14. provodi kontinuirano informiranje i obučavanje stanovništva, a posebno djece i mladeži o opasnosti od mina i drugih eksplozivnih naprava. Zato je važno da se u prihvatljive prijavitelje uvrste i udruge koje provode javne ovlasti za obavljanje djelatnosti propisane zakonom, (Zakon o Hrvatskom Crvenom križu), a koje u svom vlasništvu imaju zgrade koje su predmet ovog Poziva. Djelomično prihvaćen U Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja su samo indikativno navedeni prihvatljivi prijavitelji. Konačni popis prihvatljivih prijavitelja bit će naveden u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
11 Zagrebački holding d.o.o. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Bilo bi uputno u sklopu prihvatljivih prijavitelja uključiti i trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalnih samouprava. Nije prihvaćen U Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja su samo indikativno navedeni prihvatljivi prijavitelji. Konačni popis prihvatljivih prijavitelja bit će naveden u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
12 HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA POŽEGA Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Požega kao udruga djeluje na području 3 grada (Požega, Pleternica,Kutjevo) te 5 općina (Brestovac, Čaglin, Kaptol, Jakšić i Velika). Izdvajanja JLS iznose 0,7% izvornih prihoda pojedine općine ili grada, a kako su izvorni prihodi mali, tako su izdvajanja za rad GDCK Požega mala te imamo mogućnosti imati zaposleno 3 radnika uključujući ravnatelja te pokrivanje osnovnih režijskih troškova. Zgrada u kojoj se GDCK Požega (Požega, Osječka 12) stara je preko 100 godina, ima drvenu stolariju a i fasada nije obnavljana budući da nije bilo mogućnosti (financijske).MOLIMO VAS DA KAO MOGUĆEG PRIJAVITELJA UVRSTITE DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA BUDUĆI DA ISTA SUKLADNO ZAKONU O HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU IMAJU JAVNE OVLASTI I VLASNICI SU ZGRADA U KOJIMA SU SMJEŠTENI. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega organiziraju se akcije dobrovoljnog darivanja krvi (vezano uz zdravstveni sustav), vrši se prikupljanje te raspodjela humanitarne pomoći osobama u potrebi sukladno Zakonu o hum.pomoći, organizirana su predavanje te ispit iz predmeta Pružanje prve pomoći za vozače, na radu, građane, organiziran je dnevni boravak za osobe starije životne dobi te obavljamo sve druge aktivnosti u skladu za zakonskim te podzakonskim aktima a u sklopu društvenih djelatnosti tj. od opće koristi za građena na području na kojem djelujemo. Djelomično prihvaćen U Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja su samo indikativno navedeni prihvatljivi prijavitelji. Konačni popis prihvatljivih prijavitelja bit će naveden u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
13 Sandro Krizman Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Obzirom da prema važećem Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, NN 65/17) „građevine javne i društvene namjene su građevine namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi),...“, te obzirom na činjenicu da su Klinički bolnički centri u RH javne ustanove, čiji je osnivač Vlada RH i koja za svoju javnu djelatnost koristi građevine u svojem vlasništvu ili vlasništvu JL(R)S-a (s dozvolom dugoročnog korištenja), zanima me hoće li za predmetni Poziv Klinički bolnički centri u RH biti prihvatljivi prijavitelji? Prihvaćen U Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja navedeno je kako prihvatljivi prijavitelj može biti javna ustanova koja obavlja društvenu djelatnost ako kumulativno ispunjava sljedeća dva uvjeta: a. da je osnovana od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske ili prihvatljive javne ustanove/ustanove ili vjerske zajednice, i b. da je zgrada u kojoj obavlja društvenu djelatnost u njenom vlasništvu ili u vlasništvu prihvatljive javne ustanove/ustanove ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske.
14 Nikola Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Spadaju li u prihvatljive javne ustanove i ustanove koje nisu osnovane od strane jedinica lokalne/regionalne samouprave ili RH, ali koje sukladno statutu spadaju u javne ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti te se njihove aktivnosti više od 50% financiraju javnim sredstvima? Također, prijavitelj na natječaj je javna ustanova osnovana od druge javne ustanove/ustanove koja obavlja društvene djelatnosti. Hoće li se prilikom evaluacije natječajne prijave provjeravati osnivač javne ustanove/ustanove koja je Prijavitelj u ovom natječaju? Primljeno na znanje U Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja navedeno je kako prihvatljivi prijavitelj može biti javna ustanova koja obavlja društvenu djelatnost i ukoliko je osnovana od strane druge prihvatljive javne ustanove/ustanove te da je zgrada u kojoj obavlja društvenu djelatnost u njenom vlasništvu ili u vlasništvu te druge prihvatljive javne ustanove/ustanove. Prilikom evaluacije razmatrat će se tko je osnovao javnu ustanovu/ustanovu koja je osnivač javne ustanove koja je prijavitelj. U smislu ovog Poziva prihvatljivim javnim ustanovama/ustanovama smatraju se javne ustanove/ustanove osnovane od Republike Hrvatske, ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili druge javne ustanove/ustanove ili vjerske zajednice, koje obavljaju društvene djelatnosti.
15 Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Poštovani, na području naše županije su dvije udruge (Crveni križ i Dobrovoljno vatrogasno društvo) zainteresirane za prijavu na Poziv. Obje udruge su osnovane od strane građana, zgrade koje bi prijavili nalaze se u njihovom vlasništvu, a djelatnost koju obavljaju je isključivo društvena. Budući da ih ne možemo svrstati niti u jednu skupinu prihvatljivih prijavitelja koji je naveden u Nacrtu ključnih elemenata Poziva, zanima nas bi li se udruge mogle uvrstiti kao prihvatljivi prijavitelji. Djelomično prihvaćen U Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja su samo indikativno navedeni prihvatljivi prijavitelji. Konačni popis prihvatljivih prijavitelja bit će naveden u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
16 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Udruge i/ili neprofitne organizacije koje obavljaju djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, imaju javne ovlasti te im je financiranje uređeno zakonom (Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja). Djelomično prihvaćen U Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja su samo indikativno navedeni prihvatljivi prijavitelji. Konačni popis prihvatljivih prijavitelja bit će naveden u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
17 Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Udruge ili neprofitne pravne osobe čije su javne ovlasti, djelatnosti i financiranje uređene zakonom (Zakon o Hrvatskom Crvenom križu), a koje imaju u vlasništvu zgrade koje su predmet ovog Poziva. Djelomično prihvaćen U Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja su samo indikativno navedeni prihvatljivi prijavitelji. Konačni popis prihvatljivih prijavitelja bit će naveden u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
18 Alma Papić Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Prihvatljivi prijavitelji nisu usklađeni s odredbama Zakona o sportu koji određuje što predstavlja javnu sportsku građevinu (članak 65) i kome ona može biti povjerena na upravljanje (članak 69). Iz navedenoga proizlazi da se indikativni popis prihvatljivih prijavitelja treba proširiti u skladu sa člankom 69 Zakona o sportu koji određuje kome se još može povjeriti upravljanje javnim sportskim građevinama. Zakon o sportu, Članak 65. (1) Sportskim građevinama smatraju se uređene i opremljene površine i građevine u kojima se provode sportske djelatnosti, a koje osim općih uvjeta propisanih posebnim propisima za te građevine zadovoljavaju i posebne uvjete u skladu s odredbama ovoga Zakona. (2) Javnim sportskim građevinama smatraju se građevine koje su u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba te se trajno koriste u izvođenju programa javnih potreba u sportu. Zakon o sportu, Članak 69. Upravljanje javnim sportskim građevinama može se povjeriti i sportskim klubovima i savezima, sportskoj zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima registriranima za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina. Djelomično prihvaćen U Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja su samo indikativno navedeni prihvatljivi prijavitelji. Konačni popis prihvatljivih prijavitelja bit će naveden u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
19 Nikola Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti U tekstu javnog poziva nisu precizno definirani radovi i način obnove vanjske ovojnice, zato vas molim da mi odgovorite jesu li dolje navedeni primjeri prihvatljiv trošak kod energetske obnove javnih zgrada: 1. Djelomična zamjena vanjske stolarije odnosno djelomična izolacija pojedinih građevinskih dijelova vanjske ovojnice (npr. dio vanjskog zida ili dio krova). Najčešći primjer je taj da se na pojedinim školama proteklih godina izvršila djelomična zamjena vanjske stolarije koja je u dobrom stanju no sa koeficijentima toplinske provodljivosti Uw=1,8-2,2 W/m2K što ne zadovoljava važeći Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 128/15. Na toj stolariji se ne može postići velika ušteda dok istovremeno postoji stvarna potreba za zamjenom preostale dotrajale vanjske stolarije na istoj zgradi škole. 2. Kod izolacije zidova prema tlu, iskop materijala s vanjske strane zida i kasnije zatrpavanje istog te iskop uz predmetni objekt koji se vrši radi izvođenja fasade podnožja zida (izolacija toplinskog mosta). Kvalitetna izvedba fasade i sanacija toplinskih mostova prema pravilima struke nije moguća bez navedenih radova. 3. Uklanjanje postojeće fasade (npr. kod ventiliranih fasada zbog prodora vlage u toplinsku izolaciju te gubitkom toplinsko-izolacijskih svojstva iste potrebno je ukloniti sve slojeve fasade kako bi se mogla izvesti nova toplinska izolacija odnosno fasada prema pravilima struke). Primljeno na znanje Detalji vezani uz tehničke uvjete koji moraju biti zadovoljeni radi sufinanciranja energetske obnove u zgradama javnog sektora bit će sadržani u Aneksu Uputa za prijavitelje predmetnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Radi više informacija upućujemo vas na tehničke uvjete objavljene u okviru zatvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga ref. broja KK.04.2.1.03. „Energetska obnova zgrada i korištenje OIE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“ (http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=42955). Također, na predmetni Poziv primjenjuje se važeće nacionalno zakonodavstvo. Novougrađena oprema i radovi moraju zadovoljavati važeći Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15), kao i tehničke uvjete koji će biti detaljnije raspisani u Uputama za prijavitelje predmetnog Poziva. Tehnički uvjeti za već postojeću ugrađenu opremu i radove moraju zadovoljavati Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama koji je bio važeći za vrijeme ugradnje istih.
20 AZRA D.O.O. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Molim Vas da u prihvatljive aktivnosti svrstate i Izvedbeni projekt, obzirom da je izrada istog neophodna kod kompleksnijih kapitalnih ulaganja. Nije prihvaćen Izrada izvedbenog projekta za energetsku obnovu zgrada nije zakonska obveza te stoga isti ne može biti sufinanciran u okviru ovog Poziva.
21 Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Prema sadašnjem prijedlogu teksta stoji da prijavitelj mora imati izrađen glavni projekt energetske obnove i sve potrebne pripadajuće elaborate prilikom prijave projekta, a ujedno je izrada glavnog projekta jedna od aktivnosti za koju se traže sredstva. Ujedno, traži se da se proces izrade glavnog projekta radi prema modelu javne nabave koja će biti sastavni dio Poziva. Drugim riječima, traži se unaprijed da Prijavitelj provede jednu od aktivnosti poziva koja će tek biti ugovorena nakon što se eventualno sredstva odobre, odnosno projekt prođe na natječaju. Ukoliko je izrada glavnog projekta energetske obnove stavljena kao predmet financiranja, odnosno aktivnost koja se ugovara, ne smije biti i uvjet prijave na natječaj u istom obliku. Uvjet bi trebao biti nacrt ili prijedlog idejnog rješenja, a tek onda se ide u izradu glavnom projekta kad se sredstva ugovore. Nije prihvaćen Zadovoljava li projekt specifični kriterij prihvatljivosti koji se odnosi na postizanje ušteda energije za grijanje/hlađenje od najmanje 50% na godišnjoj razini može se vidjeti iz glavnog projekta, a ne idejnog rješenja. Zbog navedenog je potrebno glavni projekt priložiti uz projektni prijedlog. Aktivnost izrade glavnog projekta (s pripadajućim elaboratima, ako je primjenjivo) može biti sufinancirana (u intenzitetu bespovratnih sredstava od najviše 85%) samo ukoliko je nabava iste bila provedena u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, koji je važio u vrijeme nabave, za Prijavitelje koji su obveznici Zakona o javnoj nabavi, odnosno načela opisanih u Postupcima nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (isti su javno objavljeni na www.strukturnifondovi.hr) za Prijavitelje koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi te, naravno, ukoliko je usklađena sa svim ostalim kriterijima prihvatljivosti koji će biti definirani u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
22 Luka Predragović Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Pod I. a) Projektna dokumentacija trebala bi biti izrađena na osnovu mjernih podataka o prosječnoj potrošnji energenata (struja, plin, derivati) i voda proteklom trogodišnjem razdoblju radi utvrđivanja referentnih energetskih vrijednosti. b) Predhodni i priznati pripremni radovi trebali bi biti instalacija mjerne opreme i sučelja SCADA za pohranu podataka i softver za energetski manegement Pod II. Uvođenje norme o energetskoj učinkovitosti ISO 50001 Nije prihvaćen Glavni projekt energetske obnove s pripadajućim elaboratima, ako je primjenjivo, treba biti izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17) te ostalim propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji i posebnih propisa. Detalji o prihvatljivim projektnim aktivnostima te tehničkim uvjetima koje je potrebno zadovoljiti radi sufinanciranja energetske obnove u zgradama javnog sektora bit će raspisani u konačnoj verziji Poziva za dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
23 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativno, ukupni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru Poziva Preporučamo povećanje omotnice za ovaj poziv na dostavu projektnih prijedloga sa sadašnjih 380.000,000,00 kn jer smatramo kako planirana sredstva neće biti dostatna za financiranje potreba na terenu pogotovo imajući na umu planirani min. iznos vrijednosti projektnih prijedloga od 80.000 kn i max. iznos od 40.000.000 kn. Primljeno na znanje U Nacrtu ključnih elemenata Poziva, poglavlju „Indikativno, ukupni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru Poziva“, navodi se kako raspoloživa bespovratna sredstva Državnog proračuna RH, osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 380.000.000,00 kuna, s mogućnosti povećanja iste. Prijedlog za povećanje raspoložive financijske alokacije ovisi o uspješnosti provedbe dosadašnjih Poziva na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu javnih zgrada, uključujući buduće rezultate predmetnog Poziva te odobrenju Upravljačkog tijela.
24 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele Pohvaljujemo ovaj prijedlog nacrta ključnih elemenata poziva na dostavu projektnih prijedloga. Molimo razmislite o povećanju postotka sufinanciranja provedbe mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Grad Beli Manastir kao ratom pogođeno produčje spada u II skupinu prema indeksu razvijenosti što bi značilo sufinanciranje projekata s 55%, međutim nalazi se u Osječko-baranjskoj županiji koja prema stupnju razvijenosti spada u I skupinu. Tu bi trebalo pojasniti ovisi li postotak sufinanciranja mjera EE i korištenja obnovljivih izvora energije o tome gdje je svrstana županija ili JLS. Smatramo kako je neovisno o tome bilo sufinanciranje za naše područje 60% ili 55% to malen postotak. Prijavitelji će razliku morati pokrivati iz vlastitih sredstava ili kroz Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini što znači prebacivanje potrebe za sufinanciranjem na nacionalna sredstva, pa je naš prijedlog da se to pokuša izbjeći povećanjem postotka sufinanciranja u djelu provedbe mjera EE i korištenja obnovljivih izvora energije. Nije prihvaćen Intenziteti iznosa bespovratnih sredstava za sve prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga definirani su uzevši u obzir nacionalni kontekst i zakonodavstvo te regulativu Europske unije, pravila i praksu. Postotak sufinanciranja ovisi o podjeli na Primorsku i Kontinentalnu Hrvatsku s obzirom na referentne klimatske podatke, što je propisano u Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17) i Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15). U Nacrtu ključnih elemenata Poziva, poglavlju „Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele“, u okviru tabele s intenzitetima bespovratnih sredstava po pojedinačnim aktivnostima, navedeno je kako intenzitet (stopa) sufinanciranja ovisi o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13).
25 Damir Marasović Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele Tekst prijedloga Poziva je u svim važnim detaljima potpuno isti kao u prethodnom Pozivu koji se odnosio na zgrade koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. U tom javnom savjetovanju sam učestvovao pa ponavljam svoj prijedlog: 1. Prijedlog: Izjednačiti postotak poticaja u provedbi mjera energetske učinkovitosti za primorski i kontinentalni dio Hrvatske. Obrazloženje: Izdvajanjem iz tablice dodatka za razvijenost županije ostaje ogoljen prijedlog prema kojem je postotna visina poticaja za primorski dio Hrvatske 35 % a za kontinentalni 50 %! Zašto? Za to nema nikakvog prihvatljivog razloga. Ako ste imali u vidu niže temperature u kontinentalnom dijelu zbog čega je ulaganje nešto veće, a dio koji ostaje kao trošak investitoru želite izjednačiti, niste u pravu. U prvom redu zato jer su povoljniji klimatski uvjeti (more i sunce) u primorju komparativna prednost tog područja. Oduzmete li im to što ostaje? Doslovno ništa!Taj prijedlog je neprihvatljiva krajnost. A može se problem postaviti i na slijedeći način. Zašto ne izjednačiti u apsolutnom iznosu poticaje, koji su ustvari poklon države odnosno EU? Koristeći gornju logiku to biste postigli tako da odredite poticaje 50 % za primorski a 35 % za kontinentalni dio. To bi bila također neprihvatljiva krajnost. Ostaje moj prijedlog za koji mislim da ga morate prihvatiti. Sve ostalo je diskriminacija. Osim toga različit postotak destimulativno djeluje na investiture u primorju. Postavite se u položaj onoga koji se odlučuje za takvu investiciju a pred njim je složeni postupak izrade dokumentacije i prijave, što košta, a i dugi period povrata investicije, izračunat ili procijenjen, Dulji nego na kontinentu. Ako je namjera bila ono što sam gore pretpostavio, tj. izjednačavanje visine ulaganja, što je naravno pogrešno, pogrešna Vam je i procjena ulaganja u pojedine mjere energetske učinkovitosti. To nije samo ulaganje u ovojnicu zgrade (zid, krov, ostakljenje,...) nego i u termotehnička postrojenja, u rasvjetu, u automatizaciju sustava i drugo. Odnos ukupnih ulaganja kod kojih će se, uz usvojene stope poticaja, izjednačiti potrebna ulaganja investitora, iznosi 1000 prema 1300. Ulaganja u nijednu od mjera neće dostići taj odnos pa će ona u primorskom dijelu biti veća nega na kontinentu. A moraju biti manja. Slijedi pojedinačno pojašnjenje: - Investicija u neprozirne dijelove ovojnice zgrade je veća u kontinentalnom dijelu samo u trošku dobave toplinske izolacije. Ako potrebna debljina izolacije i jest približno 50 % veća, nije i cijena, jer cijenu pored troška materijala određuje i trošak stroja, radne snage i ostalog. Svi ostali radovi na zgradi u tom dijelu, a to su postavljanje i skidanje skele, obrada zida kao priprema za postavljanje izolacije, ugradnja izolacije, izrada završnog zaštitnog sloja, su jednako, ili približno jednako, skupi. - Investicija u ostakljenje koje treba dovesti na današnju tehnološku razinu minimalno se razlikuje. Samo ostakljenje može biti nešto skuplje ali je cijena prozorskog okvira, ugradnje ostakljenja u okvir, transporta do mjesta ugradnje, skidanja postojećeg prozora, obrade tako nastalog otvora za ugradnju novog prozora i ugradnje novog prozora, potpuno ista. - Investicija u postrojenje grijanja je u kontinentalnom dijelu veća ali nikako ne u omjeru razlike vanjskih temperature a ni učina potrebnih postrojenja za grijanje. Analiza svih troškova izvedbe pokazala bi minimalnu razliku u ukupnoj cijeni. - Investicija u postrojenje pripreme potrošne tople vode je ista. Iznimno, kod primjene solarnih kolektora, pokazala bi se razlika i to samo u njihovoj cijeni. A postavlja se i pitanje je li korektno dati veće poticaje ako se kolektori ugrađuju tamo gdje je ponuda sunčeve energije manja?! - Investicija u rashladno postrojenje je, a i tu je predviđen poticaj na uštede, u primorskom dijelu veća, uz opet veći poticaj za investiciju u kontinentalnom dijelu. - Zamjena žarulja u kontinentalnom dijelu se financira s 50 % a u primorskom s 35 %. - Automatizacija sustava upravljanja zgradom košta jednako, neovisno o mjestu ugradnje a poticaji su opet različiti. 2. Prijedlog: Izjednačiti postotak poticaja za nadzor gradnje za primorski i kontinentalni dio Hrvatske. Obrazloženje: Za nadzor izvedbe, za zgradu iste veličine i namjene, treba jednako i znanja i vremena, pa bi cijena morala biti ista. Naravno i poticaji. 3. Prijedlog: Izmjeniti postotni udio poticaja u dijelu koji ovisi o razvijenosti županije, makar i na račun poticaja određenih prema klimatskim podacima za mjesto ugradnje. Na jedan od slijedećih načina: 0 – 15 – 30 % ili 0 – 10 – 20 – 30 % (županije su po razvijenosti klasificirane u četiri grupe!). Obrazloženje: Čini mi se nepotrebnim to obrazlagati osim kazati da je potrebna veća pažnja prema slabije razvijenim područjima i izjednačavanju životnih prilika u svim krajevima Hrvatske. Uostalom, takvu praksu provodi i EU u odnosu između razvijenih i nerazvijenih dijelova Unije. Naravno, ako EU nije postavila ograničenja u tom smislu. 4. Prijedlog: U područja koja su dodatno poticana s većim postotkom uključiti i otoke, neovisno o tome kojoj županiji pripadaju. Obrazloženje: Ovo je prilika da se s deklarativne podrške razvoju otoka prijeđe na stvarnu. Otoci se spominju tek u kriterijima vrednovanja pojedinih prijedloga. Naravno, bez nekog efekta jer jedan bod od maksimalnih sto daje tek simboličnu prednost kod usporedbe prijedloga. A ako taj bod i bude odlučujući, na visinu poticaja to se neće osjetiti. 5. Pitanje: Zašto kriteriji vrednovanja prijedloga nisu predmet javnog savjetovanja? Nije prihvaćen 1., 2. i 3. Intenziteti iznosa bespovratnih sredstava za sve prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga definirani su uzevši u obzir nacionalni kontekst i zakonodavstvo te regulativu Europske unije, pravila i praksu. Postotak sufinanciranja ovisi o podjeli na Primorsku i Kontinentalnu Hrvatsku s obzirom na referentne klimatske podatke, što je propisano u Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17) i Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15). Također, u Programu energetske obnove zgrada javnog sektora 2016.-2020. (NN 22/17) navodi se kako je specifična prosječna potrošnja zgrada na kontinentu veća (215 kWh/m2) od one u primorju (159 kWh/m2), te su stoga i postotci sufinanciranja za Kontinentalnu Hrvatsku veći od onih za Primorsku Hrvatsku. 4. Svrha ocjenjivanja kvalitete je ocjenjivanje projektnih prijedloga prema kriterijima odabira na temelju metodologije definirane u Uputama za prijavitelje. Kriteriji za odabir operacija i pripadajuće metodologije u okviru Investicijskog prioriteta 4c „Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te u stambenom sektoru“, Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“, usvojeni su 13. svibnja 2015. godine na 2. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (http://www.strukturnifondovi.hr/odrzana-2-sjednica-odbora-za-pracenje-operativnog-programa-konkurentost-i-kohezija-2014-2020). U Nacrtu ključnih elemenata Poziva, u Indikativnom popisu osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga, točki 2. Kriteriji odabira projektnih prijedloga, naveden je kriterij Doprinos rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju, odnosno Doprinos uravnoteženom regionalnom razvoju. U tablici Intenziteta bespovratnih sredstava stopa sufinanciranja određena je prema indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13). 5. Kriteriji odabira, odnosno vrednovanja projektnih prijedloga, indikativno su navedeni u Indikativnom popisu osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga, točki 2. Kriteriji odabira projektnih prijedloga. Kriteriji za odabir operacija i pripadajuće metodologije usvojeni su 13. svibnja 2015. godine na 2. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ te time i obvezni u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga.
26 Ivan Marević Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele Obzirom da su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti iste već razvrstane u određene skupine prema indeksu razvijenosti, besmisleno je i nepošteno sada praviti razliku u intenzitetu potpore između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ovisno o tome da li se nalaze u Primorskoj ili Kontinentalnoj Hrvatskoj. Za JLS/JP(R)S koje su Odlukom razvrstane u istu skupinu treba biti i ista stopa sufinanciranja, neovisno o tome da li se nalaze u Primorskoj ili Kontinentalnoj Hrvatskoj. Nije prihvaćen Intenziteti iznosa bespovratnih sredstava definirani su uzevši u obzir nacionalni kontekst i zakonodavstvo te regulativu Europske unije, pravila i praksu. Postotak sufinanciranja ovisi o podjeli na Primorsku i Kontinentalnu Hrvatsku s obzirom na referentne klimatske podatke, što je propisano u Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17) i Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15). Također, u Programu energetske obnove zgrada javnog sektora 2016.-2020. (NN 22/17) navodi se kako je specifična prosječna potrošnja zgrada na kontinentu veća (215 kWh/m2) od one u primorju (159 kWh/m2), te su stoga i postotci sufinanciranja za Kontinentalnu Hrvatsku veći od onih za Primorsku Hrvatsku.
27 Sanja Vušković Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativno, najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru predmetne dodjele Ukoliko se ovaj poziv pridržava Odluke o razvrstavnju jedinica područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti postotak bespovratnih sredstava bi trebao biti prema stupnju razvijenosti, a ne prema razlici da li je Primorska ili Kontinentalna Hrvatske. Sramotno je da će po ovome jedan Grad Zagreb koji ima najveći stupanj razvijenosti i spada u IV. skupinu dobiti 50% bespovratnih sredstava,dok će svi nerazvijeni otoci koji imaju mali stupanj razvijenosti i spadadaju u II. skupinu dobiti 40% bespovratnih sredstava. Nije prihvaćen Intenziteti iznosa bespovratnih sredstava definirani su uzevši u obzir nacionalni kontekst i zakonodavstvo te regulativu Europske unije, pravila i praksu. Postotak sufinanciranja ovisi o podjeli na Primorsku i Kontinentalnu Hrvatsku s obzirom na referentne klimatske podatke, što je propisano u Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17) i Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15). Također, u Programu energetske obnove zgrada javnog sektora 2016.-2020. (NN 22/17) navodi se kako je specifična prosječna potrošnja zgrada na kontinentu veća (215 kWh/m2) od one u primorju (159 kWh/m2), te su stoga i postotci sufinanciranja za Kontinentalnu Hrvatsku veći od onih za Primorsku Hrvatsku.
28 MIHAELA MEHADŽIĆ Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Molimo da se predvidi situacija kada je dio zgrade koji predstavlja ETC a koji se ne obnavlja kroz Europski fond za regionalni razvoj, nego za njega postoji izrađena projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju sa kojom se investitor planira javiti na drugi EU fond npr. Ruralni fond. Zašto se dodatni bodovi daju samo jednoj grupi prihvatljivih prijavitelja? Na ovaj način se prednost daje središnjoj vlasti, naspram drugih prijavitelja. Predlažemo da se bodovi raspodijele na kvalitetu samog projekta koji se prijavljuje. Predlaže se dodati: Projekt rekonstrukcije i dogradnje za dio zgrade koji predstavlja ETC a koji se ne obnavlja kroz ovaj poziv Primljeno na znanje U Indikativnom popisu osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga, točki 1. Kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga, detaljno su navedeni svi primjeri energetsko funkcionalnih cjelina (ETC-a) za koje se može podnijeti projektni prijedlog u okviru ovog Poziva. Konačni popis svih kriterija prihvatljivosti, kao i uvjeta za prihvatljivi ETC, bit će navedeni u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje. Također, u Indikativnom popisu osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga, točki 2. Kriteriji odabira projektnih prijedloga, u okviru kriterija Dizajn i zrelost projekta uvršten je podkriterij „Predmetna zgrada (ETC) u vlasništvu i uporabi središnje vlasti“. Isti je uvršten kao podkriterij jer se Specifičnim ciljem 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, u okviru kojeg će predmetni Poziv biti objavljen, u prvom redu podupire mjera koja pridonosi ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), a to je da svaka država članica mora osigurati da se od 1. siječnja 2014. godine svake godine obnovi (u smislu energetske učinkovitosti) 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti, kako bi se udovoljilo minimalnim zahtjevima energetske učinkovitosti. Ista Direktiva ističe da zgrade javnih tijela moraju biti uzor prilikom obnova zgrada. Uvjet iz Direktive naveden je i u Programu energetske obnove zgrada javnog sektora 2016.-2020. (NN 22/17).
29 Nikola Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Kod ocjenjivanja kvalitete projektnog prijedloga jedan od kriterija je i da predmetna zgrada (ETC) bude u vlasništvu i uporabi središnje vlasti. Znači li to da će zgrade koje nisu u vlasništvu i uporabi središnje vlasti dobivati manji broj bodova i zašto? Ovakav kriterij ocjenjivanja nije u skladu s principom jednakog tretmana. Smatramo da navedeno nije pošteno prema prijaviteljima koji se nalaze na razini lokalne i regionalne vlasti te onima kojima je lokalna ili regionalna vlast osnivač, a u svojem vlasništvu imaju zgradu (ETC). Nije prihvaćen U Indikativnom popisu osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga, točki 2. Kriteriji odabira projektnih prijedloga, u okviru kriterija Dizajn i zrelost projekta uvršten je podkriterij „Predmetna zgrada (ETC) u vlasništvu i uporabi središnje vlasti“. Isti je uvršten kao podkriterij jer se Specifičnim ciljem 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, u okviru kojeg će predmetni Poziv biti objavljen, u prvom redu podupire mjera koja pridonosi ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), a to je da svaka država članica mora osigurati da se od 1. siječnja 2014. godine svake godine obnovi (u smislu energetske učinkovitosti) 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti, kako bi se udovoljilo minimalnim zahtjevima energetske učinkovitosti. Ista Direktiva ističe da zgrade javnih tijela moraju biti uzor prilikom obnova zgrada. Uvjet iz Direktive naveden je i u Programu energetske obnove zgrada javnog sektora 2016.-2020. (NN 22/17).
30 AZRA D.O.O. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Predmet projektnog prijedloga je energetska obnova zgrade (ETC-a) u kojoj se najmanje 80% od ukupnog prostorno-vremenskog kapaciteta zgrade mora koristiti za ne-gospodarske odnosno društvene djelatnosti koje obavljaju prihvatljivi prijavitelji, a iste moraju biti više od 20% financirane javnim sredstvima. Prijedlog novog teksta je u dijelu postotka financiranja javnim sredstvima, i to da bude donja granica javnog sufinanciranja 20%. Ovakav prijedlog jest zbog činjenice da Domovi za starije i nemoćne osobe u RH ne mogu zadovoljiti kriterij od 50% financiranja javnim sredstvima, jer su isti financirani javnim sredstvima u cca 30%, dok je ostalo financiranje iz mirovina korisnika. Molimo Vas da uvažite ovakav prijedlog iz razloga što ne postoji drugi natječaj na koji bi Domovi mogli kandidirati svoje projekte, a činjenica jest da je 90% Domova u RH alarmantno treba obnovu zgrada u kojima pružaju svoje usluge. Primljeno na znanje U Nacrtu ključnih elemenata Poziva navedeno je kako se obveze koje se odnose na državne potpore i potpore male vrijednosti (de minimis potpore) ne odnose na projektne prijedloge koji će biti sufinancirani u okviru ovog Poziva, a državne potpore nisu prisutne ukoliko je zadovoljen kriterij prihvatljivosti naveden u upitu. Ostali detalji vezani uz uvjete kada nisu prisutni elementi državnih potpora bit će raspisani u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
31 Domagoj B. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Poštovani, kriteriji prihvatljivosti iz Nacrta glase: Predmet projektnog prijedloga je energetska obnova zgrade (ETC-a) u kojoj se najmanje 80% od ukupnog prostorno-vremenskog kapaciteta zgrade mora koristiti za ne-gospodarske odnosno društvene djelatnosti koje obavljaju prihvatljivi prijavitelji, a iste moraju biti više od 50% financirane javnim sredstvima. Uz navedeno, dodatni kriteriji su: najviše 20% prostorno-vremenskog kapaciteta zgrade (ETC-a) koristi se za pomoćne gospodarske djelatnosti, pod uvjetom da su izravno vezane ili u funkciji temeljne društvene djelatnosti koja se obavlja u predmetnoj zgradi (ETC-u), te za pomoćne gospodarske djelatnosti, zajedno s gospodarskim djelatnostima koje nisu u funkciji temeljne društvene djelatnosti koja se obavlja u predmetnoj zgradi, i/ili najviše 10% prostorno-vremenskog kapaciteta zgrade (ETC-a) koristi se za gospodarske djelatnosti, koje nisu izravno vezane ili u funkciji temeljne društvene djelatnosti koja se obavlja u predmetnoj zgradi (ETC-u). Predmet projektnog prijedloga u konkretnom slučaju je zgrada u kojoj 15% prostorno-vremenskog kapaciteta zauzima ljekarna koja nije društvena djelatnost, ali se ne može svrstati niti u čistu gospodarsku djelatnost. Ostatak zgrade je u vlasništvu Grada i koristi se za obavljanje društvenih djelatnosti. Prijedlog je da se jasnije definiraju "pomoćne gospodarske djelatnosti", kao i dodatni kriteriji vezani na postotak prostorno-vremenskog kapaciteta, te da se prihvatljivim djelatnostima učini ljekarništvo, te slične djelatnosti koje se ne smatraju čistim gospodarskim. Primljeno na znanje U Nacrtu ključnih elemenata Poziva navedeno je kako se obveze koje se odnose na državne potpore i potpore male vrijednosti (de minimis potpore) ne odnose na projektne prijedloge koji će biti sufinancirani u okviru ovog Poziva, a državne potpore nisu prisutne ukoliko je zadovoljen kriterij prihvatljivosti naveden u upitu. Ostali detalji vezani uz uvjete kada nisu prisutni elementi državnih potpora bit će raspisani u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
32 Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Poštovani, vjerska zajednica koja obavlja društvenu djelatnost u svom vlasništvu ima zgradu u kojoj se obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja te je zainteresirana za prijavu postojeće zgrade na Poziv. Međutim, za navedenu zgradu postoji građevinska dozvola kojom se odobrava dogradnja postojeće zgrade. Dogradilo bi se jedno krilo, koje bi se malim dijelom (zidom) nastavljalo na postojeću zgradu. Budući da će radovi na dogradnji započeti prije početka projekta energetske obnove (postojeće zgrade), zanima nas je li prijava navedene postojeće zgrade prema Vašem stajalištu prihvatljiva. Primljeno na znanje U Uvodu Nacrta ključnih elemenata Poziva navedeno je kako se svaki projektni prijedlog odnosi na jednu energetsku funkcionalnu cjelinu (ETC), zasebnu funkcionalnu i energetsku cjelinu za koju je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju energije i vode (postojeću ili čije je formiranje predviđeno projektnim prijedlogom uvođenjem zasebnog mjerenja energenata i vode daljinskim mjerenjem spojenim na sustav ISGE-a), te parametre koji utječu na potrošnju. Postojeća zgrada je ona koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga zgrada koja je prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) ili posebnom zakonu s njom izjednačena te koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost. U Indikativnom popisu osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga, točki 1. Kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga, indikativno se navode kriteriji prihvatljivosti projektnog prijedloga, a detaljno su navedeni svi primjeri energetsko funkcionalnih cjelina (ETC-a) za koje se može podnijeti projektni prijedlog u okviru ovog Poziva. Konačni popis svih kriterija prihvatljivosti, kao i uvjeta za prihvatljivi ETC, bit će navedeni u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
33 Davor Begić Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Poštovani imam pitanje u vezi slijedećih kriterija prihvatljivosti: Predmet projektnog prijedloga je energetska obnova zgrade (ETC-a) u kojoj se najmanje 80% od ukupnog prostorno-vremenskog kapaciteta zgrade mora koristiti za ne-gospodarske odnosno društvene djelatnosti koje obavljaju prihvatljivi prijavitelji, a iste moraju biti više od 50% financirane javnim sredstvima. Uz navedeno, dodatni kriteriji su: najviše 20% prostorno-vremenskog kapaciteta zgrade (ETC-a) koristi se za pomoćne gospodarske djelatnosti, pod uvjetom da su izravno vezane ili u funkciji temeljne društvene djelatnosti koja se obavlja u predmetnoj zgradi (ETC-u), te za pomoćne gospodarske djelatnosti, zajedno s gospodarskim djelatnostima koje nisu u funkciji temeljne društvene djelatnosti koja se obavlja u predmetnoj zgradi, i/ili najviše 10% prostorno-vremenskog kapaciteta zgrade (ETC-a) koristi se za gospodarske djelatnosti, koje nisu izravno vezane ili u funkciji temeljne društvene djelatnosti koja se obavlja u predmetnoj zgradi (ETC-u). Imamo situaciju gdje je vlasnik dobrovoljnog vatrogasnog doma JLS, no u sklopu DVD-a nalazi se kafić koji zauzima 18,67% ukupne neto površine zgrade. Vlasnik zgrade je JLS, a prostor koji koristi kafić je u najmu. Dali bi prema navedenim kriterijima projektni prijedlog za energetsku obnovu bio prihvatljiv ili ne? Navedena situacija nije jedinstven slučaj jer je u manjim sredinama takva situacija i slična česta pa me odgovor iznimno zanima. Primljeno na znanje U Nacrtu ključnih elemenata Poziva navedeno je kako se obveze koje se odnose na državne potpore i potpore male vrijednosti (de minimis potpore) ne odnose na projektne prijedloge koji će biti sufinancirani u okviru ovog Poziva, a državne potpore nisu prisutne ukoliko je zadovoljen kriterij prihvatljivosti naveden u upitu. Ostali detalji vezani uz uvjete kada nisu prisutni elementi državnih potpora bit će raspisani u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
34 AZRA D.O.O. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Ukoliko bi prijavitelj projekta bio JR(P)S koji zgradu koja je u njegovom vlasništvu iznajmljuje prihvatljivom korisniku, da li je takav projekt prihvatljiv za prijavu i sufinanciranje po ovom Natječaju? Naime, radi se o iznajmljivanju kompletne zgrade po tržišnim cijenama. Primljeno na znanje U Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja navedeno je kako, između ostalih, prihvatljivi prijavitelji u sklopu Poziva mogu biti jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su vlasnici zgrada koje su predmet projekta, u kojima prihvatljivi prijavitelji obavljaju društvene djelatnosti. U Nacrtu ključnih elemenata Poziva navedeno je kako se obveze koje se odnose na državne potpore i potpore male vrijednosti (de minimis potpore) ne odnose na projektne prijedloge koji će biti sufinancirani u okviru ovog Poziva, a državne potpore nisu prisutne ukoliko je zadovoljen jedan od kriterija prihvatljivosti iz Indikativnog popisa osnovnih kriterija prihvatljivosti prema kojem predmet projektnog prijedloga mora biti energetska obnova zgrade (ETC-a) u kojoj se najmanje 80% od ukupnog prostorno-vremenskog kapaciteta zgrade mora koristiti za društvene djelatnosti koje obavljaju prihvatljivi prijavitelji, a iste moraju biti više od 50% financirane javnim sredstvima, uz ispunjenje dodatnih uvjeta navedenih u predmetnom kriteriju prihvatljivosti (ako je primjenjivo). Ostali detalji vezani uz uvjete kada nisu prisutni elementi državnih potpora bit će raspisani u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
35 AZRA D.O.O. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Prijedlog je da se doda sljedeći tekst; • najviše 20% prostorno-vremenskog kapaciteta zgrade (ETC-a) ili najviše 20% prihoda koji se ostvaruje u ETC-u može se odnositi na pomoćne gospodarske djelatnosti , pod uvjetom da su izravno vezane ili u funkciji temeljne društvene djelatnosti koja se obavlja u predmetnoj zgradi (ETC-u), te za pomoćne gospodarske djelatnosti, zajedno s gospodarskim djelatnostima koje nisu u funkciji temeljne društvene djelatnosti koja se obavlja u predmetnoj zgradi, Naime, prihvatljivi prijavitelj bi se prijavio na natječaj, no osim društvene djelatnosti u zgradi (ETC-u) koja bi se prijavila na natječaj, obavljaju se i pomoćne gospodarske djelatnosti koje su u funkciji temeljne društvene djelatnosti, no za iste nije moguće izračunati koji dio/postotak se odnosi na prostorno vremenski kapacitet zgrade iz razloga što se u istim prostorijama u istom vremenu odvijaju i jedna (društvene) i druga ( pomoćna gospodarska) djelatnost . Jedini način za točan izračun može se pribaviti iz knjigovodstvenih evidencija, i to tako da se usporedi prihod od društvene djelatnosti i prihod od pomoćne gospodarske djelatnosti. Primljeno na znanje U Indikativnom popisu osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga su pod točkom 1. Kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga samo indikativno navedeni osnovni kriteriji prihvatljivosti koje moraju zadovoljiti projektni prijedlozi. Konačni detaljniji popis svih kriterija prihvatljivosti projektnih prijedloga bit će naveden u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
36 Institut za oceanografiju i ribarstvo Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Naš komentar odnosi se na poglavlje Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga; 1. Kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga, a vezan je za točku: “Predmet projektnog prijedloga je zgrada (ETC) koja nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro“ Budući da se na ovakav način onemogućava sudjelovanje onih prijavitelja (nepokretnih kulturnih dobara) koji zadovoljavaju sve ostale kriterije prihvatljivosti te imaju mogućnost provedbe energetskih mjera zgrade zbog posjedovanja suglasnosti konzervatora na izrađen glavni projekt energetske obnove zgrade, predlaže se da se doda i : “Predmet projektnog prijedloga je zgrada (ETC) koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro, a posjeduje suglasnost konzervatora na izrađen glavni projekt energetske obnove zgrade." Nije prihvaćen Predmetni kriterij prihvatljivosti projektnih prijedloga definiran je uzevši u obzir nacionalni kontekst i zakonodavstvo te regulativu Europske unije, pravila i praksu. U Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020., navodi se kako je zgrade zaštićene kulturne, odnosno graditeljske baštine, potrebno zasebno obraditi zbog specifičnih uvjeta koje je potrebno ispuniti prilikom energetske obnove. Specifičnost zgrada nepokretnog kulturnog dobra iskazana je kroz Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) izuzećem građevnih dijelova ili zgrada u cjelini upisanih u Registar kulturnih dobara od ispunjavanja minimalnih tehničkih zahtjeva kod rekonstrukcije u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite ukoliko bi se time narušavala bitna spomenička svojstva zgrade. Zaštita spomeničkih svojstava se u praksi primarno usmjerava na konstrukcije vanjske ovojnice, dok su tehnički sustavi u zgradama kroz povijest bili bitno podložniji rekonstrukcijama i zamjenama. Zbog toga, potencijal energetske obnove zgrada kulturne baštine je znatno manji u pogledu ukupnog smanjenja energetskih potreba zgrade, ali postoji znatni potencijal povećanja učinkovitosti tehničkih sustava zgrade.
37 AZRA D.O.O. Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Obzirom da je stvarna situacija na terenu takva da mnogo JLS-a obavlja svoju djelatnost u zgradama čije je vlasništvo dio javno ali i dio privatno, molim da se uvede sljedeći kriterij prihvatljivosti, kako bi i prihvatljivi prijavitelji koji su u takvim situacijama imali mogućnost prijave na ovaj natječaj; - minimalno 80% prostornog kapaciteta mora biti u vlasništvu prihvatljivog prijavitelja, dok najviše 20% prostornog kapaciteta može biti u privatnom vlasništvu te da se traži dokaz privatnog vlasnika u obliku Izjave da je spreman sufinancirati svoj dio Primljeno na znanje U Uvodu Nacrta ključnih elemenata Poziva navedeno je kako je cilj istoga smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju iste prije energetske obnove, kao i korištenje obnovljivih izvora energije, u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti. Obveze koje se odnose na državne potpore i potpore male vrijednosti ne odnose se na projektne prijedloge koji će biti financirani u okviru ovog Poziva. Također, u Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja su samo indikativno navedeni prihvatljivi prijavitelji. Konačni popis prihvatljivih prijavitelja bit će naveden u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
38 Ljiljana Stojsavljević-Križan Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Da li je zgrada kina prihvatljivi objekt za energetsku obnovu, budući da se u njoj obavlja gospodarska djelatnost – kinoprikazivačka djelatnost? Naime, Grad je vlasnik zgrade, a djelatnost prikazivanja filmova će obavljati partner na projektu, a to je gradska ustanova – Pučko otvoreno učilište? Primljeno na znanje U Uvodu Nacrta ključnih elemenata Poziva navedeno je kako je cilj istoga smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju iste prije energetske obnove, kao i korištenje obnovljivih izvora energije, u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti. Jedan od kriterija prihvatljivosti iz Indikativnog popisa osnovnih kriterija prihvatljivosti je da navedene društvene djelatnosti moraju više od 50% biti financirane javnim sredstvima. Društvenim djelatnostima u smislu ovog Nacrta ključnih elemenata Poziva smatraju se: odgoj i obrazovanje, znanost, kultura, zdravstvo, socijalna skrb, upravna, pravosudna, uredska djelatnost, sport, stanovanje zajednica i vatrogasna djelatnost. Konačni kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga bit će navedeni u Uputama za prijavitelje predmetnog Poziva. U Indikativnom popisu uvjeta za prihvatljivost prijavitelja su samo indikativno navedeni prihvatljivi prijavitelji. Konačni popis prihvatljivih prijavitelja bit će naveden u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.
39 Mirta Mihalić Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Da li će Pozivom biti predviđeno bodovanje projekata koji valoriziraju postojeće oblikovanje pročelja? Naime, mislim da je izuzetno bitno prilikom energetske obnove zadržati postojeće karakteristike pročelja, a prvenstveno odabir materijala završne obrade pročelja. Energetska obnova javnih zgrada treba služiti kao primjer i pružiti kvalitetno arhitektonsko rješenje kako u smislu energetske učinkovitosti tako i pri očuvanju slike grada i karakteristika pojedinih razdoblja gradnje. Nije prihvaćen U Indikativnom popisu kriterija odabira projektnih prijedloga, prema kojima se vrši ocjenjivanje kvalitete projektnog prijedloga, je samo indikativno naveden popis kriterija odnosno podkriterija odabira. Konačni popis kriterija odnosno podkriterija odabira projektnog prijedloga s brojem bodova, kao i s maksimalnim brojem bodova te bodovnim pragom za sve kriterije odabira, bit će navedeni u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje. Dodatno, ovlašteni arhitekti kao ovlašteni projektanti glavnih projekata energetske obnove zgrada te kao članovi Hrvatske komore arhitekata, pri obavljanju svoje profesionalne djelatnosti uvijek su dužni pridržavati se načela i pravila ponašanja utvrđenih Kodeksom strukovne etike, čime iskazuju svoju odgovornost prema javnosti, okolišu, struci, naručiteljima i korisnicima, te međusobno i prema svojim zaposlenicima. Svoju profesionalnu djelatnost dužni su obavljati u skladu s ovlastima utvrđenim Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: Zakon), Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Statutom i drugim aktima Komore, te drugim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona.
40 Marko Stojanović Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Unutar kriterija prihvatljivosti projektnih prijedloga navodi se da je predmet projektnog prijedloga zgrada koja nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro. Takvom definicijom kriterija prihvatljivosti onemogućuje se energetska obnova zgrada koje su ili u vlasništvu JLS ili sjedišta JLS, a zaštićene su kao pojedinačno zaštićena nepokretna kulturna dobra. Nije prihvaćen Predmetni kriterij prihvatljivosti projektnih prijedloga definiran je uzevši u obzir nacionalni kontekst i zakonodavstvo te regulativu Europske unije, pravila i praksu. U Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020., navodi se kako je zgrade zaštićene kulturne, odnosno graditeljske baštine, potrebno zasebno obraditi zbog specifičnih uvjeta koje je potrebno ispuniti prilikom energetske obnove. Specifičnost zgrada nepokretnog kulturnog dobra iskazana je kroz Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) izuzećem građevnih dijelova ili zgrada u cjelini upisanih u Registar kulturnih dobara od ispunjavanja minimalnih tehničkih zahtjeva kod rekonstrukcije u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite ukoliko bi se time narušavala bitna spomenička svojstva zgrade. Zaštita spomeničkih svojstava se u praksi primarno usmjerava na konstrukcije vanjske ovojnice, dok su tehnički sustavi u zgradama kroz povijest bili bitno podložniji rekonstrukcijama i zamjenama. Zbog toga, potencijal energetske obnove zgrada kulturne baštine je znatno manji u pogledu ukupnog smanjenja energetskih potreba zgrade, ali postoji znatni potencijal povećanja učinkovitosti tehničkih sustava zgrade. Stoga se u Nacrtu ključnih elemenata Poziva kao sektorski specifični kriterij prihvatljivosti navodi kako je predmet projektnog prijedloga zgrada koja nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro, neovisno tko je vlasnik, osnivač ili korisnik iste.
41 Marko Zlonoga Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Poštovani, kada je krenula energetska certifikacija zgrada 2011. godine prvo su certificirane javne zgrade, većinom kroz sufinancirane programe RH. Velika većina tih zgrada ima certifikate starije od navedenog datuma od 13.studenoga 2012. godine. Smatramo da se te zgrade, a radi se o većinom starim i energetski lošim zgradama (jer su te bile prve na redu za certifikaciju) na ovakav način diskriminira i isključuje iz mogućnosti energetske obnove samo zato što su ranije bile dovoljno revne i ambiciozne da naprave energetski cerftifikat što ranije kako bi se mogle uključiti u energetsku obnovu! To je zapravo paradoks! (Pitamo se zbog čega energetski certifikat vrijedi 10 godina ako nije dovoljno dobar za energetsku obnovu). Osim toga, zgrade poput domova zdravlja i ostalih zgrada zdravstvene namjene nemaju sredstava za novo certificiranje jer bi to značilo i novo projektiranje a sve je to zapravo bacanje proračunskih novaca i s obzirom da imaju sve spremno za energetsku obnovu ovakvo dodatno bacanje novaca nije objašnjivo (pogotovo poreznim obveznicima)! Ispada da zgrade koje su prve željele obnovu moraju dva puta proći certificaranje i dva puta ga platiti! Apeliram na Vas da pomaknete i promijenite kriterij starosti energetski certifikata (ne stariji od 1.1.2012. ili da uopće nemate taj kriterij, nego da su svi certifikati sa izvješćima važeći za energetsku obnovu) i time omogućite energetsku obnovu svima! Marko Zlonoga, dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt i energetski certifikator MODUL E3 d.o.o. Nije prihvaćen U skladu s Indikativnim popisom popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja, Prijavitelj prilaže Izvješće o energetskom pregledu zgrade i važeći energetski certifikat zgrade koja je predmet energetske obnove ne stariji od 13. studenoga 2012. godine za potrebe ovog poziva, datuma primjene Metodologije provođenja energetskog pregleda građevina u skladu s Direktivom 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19.5.2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada. Prije usvajanja Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ morali su biti zadovoljeni određeni ex –ante uvjeti iz pojedinih područja. Metodologija provođenja energetskog pregleda građevina koja je bila u primjeni prije 13. studenoga 2012. godine nije zadovoljavala uvjete iz ex –ante analize za područje energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Stoga su kao dio dokumentacije potrebne za ostvarivanje sufinanciranja iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ prihvatljiva Izvješća o energetskom pregledu i važeći energetski certifikat zgrada ne stariji od 13. studenoga 2012. godine.
42 Nevenka Vuković Varga Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Dom kulture izgrađen 1950 g , posjeduje važeću građevinsku dozvolu iz 2016.g za rekonstrukciju zgrade a kojom su obuhvaćeni i radovi koji su ujedno i energetska obnova zgrade (poboljšanje ovojnice,rekonstrukcija grijanja i ventilacije učinkovitim sustavima, kompletna zamjena rasvjete LED rasvjetom),te dodatno izvedba statičkih rekonstrukcija nekih stropova i rekonstrukcije hidroinstalacija . Obzirom na zahtjeve propisa i zadovoljenje bitnih zahtjeva za zgradu te uvjete javnih poduzeća , sastavni dio dokumentacije su i elaborati Zaštite na radu, zaštite od požara, toplinske i akustičke zaštite; dakle obim radova je znatno veći jer predstavlja cjelovitu rekonstrukciju zgrade. Radovi nisu započeli. Istim projektom, međutim ,predviđa se povećanje grijane netto površine u odnosu na postojeće stanje rekonstrukcijom sadašnjeg velikog tavana u grijani prostor . To, osim što je neprihvatljivo za prijavu na ovaj Javni poziv, znatno povećava investiciju te je investitor spreman odustati od nekih radova te planiranog proširenja na način da projekt bude prihvatljiv za prijavu. Za navedene izmjene ishoditi će se izmjena i dopuna građevinske dozvole, ali, po Zakonu o gradnji, isto se može izvršiti tijekom gradnje. Pitanje: _ mora li investitor , osim glavnog projekta za energetsku obnovu, priložiti Građevinsku dozvolu za rekonstrukciju ? -mora li i ako da- kada dostaviti Izmjenu i dopunu građevinske dozvole koja će biti sukladna Glavnom projektu za energetsku obnovu? Primljeno na znanje U Indikativnom popisu osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga, točki 1. Kriteriji prihvatljivosti projektnih prijedloga, između ostalih, naveden je kriterij kako je predmet projektnog prijedloga energetska funkcionalna cjelina (ETC), postojeća ili čije je formiranje predviđeno projektnim prijedlogom (pri čemu je ETC zasebna funkcionalna i energetska cjelina za koju je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju energije i vode te parametre koji utječu na potrošnju). Postojeća zgrada je ona koja je izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga zgrada koja je prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) ili posebnom zakonu s njom izjednačena te koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost. U Indikativnom popisu popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja, između ostalog, naveden je i zadnji važeći dokaz da je zgrada koja je predmet projektnog prijedloga postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), kao i akt za građenje za planirani zahvat na zgradi koja je predmet projektnog prijedloga, koji se prilaže ako je primjenjivo. Ostali detalji vezani uz popis popratne dokumentacije koju je potrebno priložiti projektnom prijedlogu bit će objavljeni u Uputama za prijavitelje Poziva na dostavu projektnog prijedloga.
43 Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Uz financijska izvješća može se dodati i Izvješća o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći koja su relevantna za udruge koje se bave javnom djelatnosti. Primljeno na znanje U Indikativnom popisu popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja je samo indikativno navedena popratna dokumentacija. Konačni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja bit će naveden u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga, u Uputama za prijavitelje.