Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 25. Savjetujemo da se u ovaj Pravilnik ugradi članak po kojemu se projekti koji nisu upisani u bazu ne mogu odobriti za financiranje niti na jednom natječaju iz ESI ili nacionalnih izvora financiranja. Samo takvom odredbom, kao i odredbom da su JLS obavezne imati akte strateškog planiranja (Nacrt prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem) može osigurati strateško planiranje s najniže razine i ozbiljan pristup planiranju razvoja. Sukladno tome smo ranije predložili da se u ovu Bazu unose kategorije projekata kao strateški projekti razvoja i ostali projekti navedeni u bazi projekata strategija razvoja. Nije prihvaćen Za unošenje ovakve odredbe u podzakonski akt, potrebna je utemeljenost u zakonu, što trenutno nije slučaj s obzirom da se Pravilnik donosi temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 147/14).
2 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira IV. UNOS PODATAKA, Članak 10. Molimo razmislite o promjeni čl.10. Ako ostane takav kakav je upisivat će se kao projekti planirani radovi u svakoj ulici pojedine JLS kao projekti bez mogućnosti brisanja i upisivat će se projekti koji su projektna ideja i daleko su od bilo kojeg stupnja spremnosti. Ako se baza ograniči na strateške projekte strateških akata na lokalnoj razini, a ti projekti su i u strateškim dokumentima na regionalnoj razini dobiti će se puno točnija baza za koju je moguće planirati natječaje, što će rezultirati planiranim i vođenim razvojem, a ne ad hoc donošenjem odluka kako je to sada. Kad na lokalnoj razini bude potreba za unošenjem novih projekata u bazu morati će se mijenjati strateški akti čime će i lokalne strategije razvoja imati svoj puni smisao jer se na temelju njih treba planirati proračun te JLS jer se onda na temelju nje unosi u bazu i sl. Nije prihvaćen Kako bi se osigurao sveobuhvatan pregled svih projekata, neovisno o fazi pripreme u kojoj se nalaze, Pravilnikom su kao obveznici unosa podataka definirana sva javna tijela u Republici Hrvatskoj. Za koordinaciju poslova vezanih za bazu (što uključuje i verifikaciju unesenih podataka) biti će zaduženi regionalni koordinatori. Pravilnik se donosi na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 147/14), a s obzirom na to da je Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem još u postupku donošenja, prijedlog nije moguće prihvatiti.
3 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira III. OBVEZNICI UPISA PODATAKA , Članak 5. Predlažemo da se u čl.5. doda da unos podataka obavljaju tijela upisana u Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija koji se vodi prema MRRFEU jer ako se prepusti upis u bazu svim obveznicima doći će do dvostrukog upisivanja projekata. Upisivat će ih upravni odjeli pojednih JLS, razvojne agencije i županije i slično. Na taj način oni koji su zaduženi za strateško planiranje na lokalnoj razini, praćenje provedbe strategija i koji to rade za određeno geografsko područje unose ono što je strateškim dokumentima tog geografskog područja. Nije prihvaćen Kako bi se osigurao sveobuhvatan pregled svih projekata, neovisno o fazi pripreme u kojoj se nalaze, Pravilnikom su kao obveznici unosa podataka definirana sva javna tijela u Republici Hrvatskoj. Za koordinaciju poslova vezanih za bazu (što uključuje i verifikaciju unesenih podataka, čime se izbjegava mogućnost dvostrukog unosa traženih podataka) zaduženi su regionalni koordinatori.
4 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira II. SVRHA BAZE, Članak 3. Podržavamo navedeno u čl.3. st. 2 iz kojega je razvidno kako unos u bazu mora biti na temelju akata strateškog planiranja. Predlažemo specificiranje da se u Bazu mogu nositi svi projekti iz bazi projekata strateških akata jer to MRRFEU i drugima daje uvid u potrebe na terenu, ali da se onda i propisno rangiraju prema tome radi li se o strateškim projektima ili projektnim idejama iz baza projekata strateških akata. Nije prihvaćen Pravilnik se donosi na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 147/14), a s obzirom na to da je Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem još u postupku donošenja, prijedlog nije moguće prihvatiti.
5 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Predlažemo čl.2., st. 1. uskladiti s Nacrtom prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem. Nije prihvaćen Pravilnik se donosi na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 147/14), a s obzirom na to da je Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem još u postupku donošenja, prijedlog nije moguće prihvatiti.
6 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA V. RAZINE OVLAŠTENJA, Članak 15. Predlažemo da se pod ovlaštenja doda provjera usklađenosti sa strateškim dokumentima na županijskoj razini i neka vrsta kontrole/odobrenja upisa, a kako bi se izbjeglo dupliciranje upisa ili sl. Nije prihvaćen Poslovi regionalnih koordinatora propisani su Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 147/14). Za koordinaciju poslova vezanih za bazu (što uključuje i verifikaciju unesenih podataka, čime se izbjegava mogućnost dvostrukog unosa traženih podataka) zaduženi su regionalni koordinatori.
7 Miroslav Schlossberg VIII. KLASIFIKACIJA PODATAKA PREMA DOSTUPNOSTI, Članak 24. U clanku 24, tocka 2 nabrojani su javni podaci: naziv nositelja projekta, lokacija, značaj i teritorijalni obuhvat, upravno područje, ukupna procijenjena vrijednost i stupanj pripremljenosti projekta. a) naziv nositelja projekta - naziv u slobodnom tekstualnom obliku moze se cesto radi greske u tipkanju pogresno protumaciti. Stoga predlazem dodati i informaciju o jedinstvenom broju - npr. OIB identifikacijski broj (vrsta podataka: brojcani) za nositelja projekta kao jedinstvena oznaka nositelja projekta. OIB ce takodjer omoguciti buduce integracije s drugim bazama za brzi unos novih nositelja projekta (npr. u bazu se unosi OIB a ostali podaci se automatski preuzmu iz sudskog registra). OIB bi se takodjer trebao smatrati javnim podatkom. b) lokacija - nije dovoljno jasno o kojem podatku se radi. Predlazem dodati jedno od ili oboje: lokacija (mjesto, postanski broj) ili lokacija (geografksi oblik: latitude, longitude). c) znacaj i teritorijalni obuhvat - moguce opcije znacaja su vec opisane u clankcima 20. i 21. i to je OK. Uvijek treba koristiti isto nazivlje (znaci ne smije biti polje slobodnog tekstualnog oblika vec izabrati jedno od ponudjenog). d) ukupna procijenjena vrijednost - nije jesno kako ce biti upisano. Miksani podaci se ne bi smjeli koristiti (malo HRK, malo EUR). Treba odluciti u kojoj valuti ce biti upisano (domaca ili strana). Predazem navesti jedno od: ukupna procijenjena vrijednost (valuta: HRK) ili ukupna procijenjena vrijednost (valuta: EUR) ili nesto trece, ali dedicirano navesti valutu koja ce se koristiti. e) stupanj pripremljenosti projekta - nije jasno hoce li ovo biti slobodno opisno polje ili postotak provedbe ili nesto trece? Predlazem da ovo polje opisuje status projekta i to uvijek istim rijecima ili postotak ili obje informacije (npr. stupanj pripremljenosti projekta (stupanj, postotak) - tj. stupanj pripremljenosti projekta: spremno (5%) ili stupanj pripremljenosti projekta: zavrseno (100%)), odluku je potrebno navesti u pravilnik. Prihvaćen Kako bi se omogućilo automatsko prikupljanje podataka, planirana je integracija IT sustava s drugim informacijskim sustavima i različitim nacionalnim registrima podataka, uključujući baze podatka nacionalnih i europskih statistika. Iako će integracija ovisiti o tehničkim mogućnostima i dostupnosti podataka, prihvaća se prijedlog o uvrštavanju podatka o osobnom identifikacijskom broju (OIB), uz naziv nositelja projekta Priručnik za korištenje središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja će korisnicima dati detaljne upute za unos podataka o projektima, čime će biti otklonjena mogućnost korištenja različitog nazivlja i unosa miksanih podataka.
8 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. VI. VRSTE RAZVOJNIH PROJEKATA, Članak 21. Predlažemo dodatno definirati minimalne kriterije po kojima bi se neki projekt mogao nazvati projektom od regionalnog ili lokalnog značaja - da se uopće mogu kandidirati za utvrđivanje od strane župana i/ili ŽPV - da li postoji neki minimalni prag vrijednosti projekta, pripremljenost projektne dokumentacije, spremnost za realizaciju i slično. Nije prihvaćen Svrha Pravilnika nije utvrđivanje kriterija koji se odnose na značaj pojedinog projekta. Člankom 21. stavcima (3) i (4) Pravilnika definirani su projekti od regionalnog i lokalnog značaja.
9 Primorsko-goranska županija Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja Nije jasna razlika između Središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja i Središnjeg elektroničkog registra projekata sukladno članku 5. Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Središnji elektronički registar razvojnih projekata je informacijska baza razvojnih projekata koji su u pripremi od strane javnih tijela. Sukladno članku 5. NP Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, upis podataka u središnji elektronički registar razvojnih projekata ustrojava se u skladu s posebnim zakonom, odnosno Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem koji je u postupku donošenja. Ovim Pravilnikom se uređuje ustrojavanje te sadržaj i vođenje središnje elektroničke baze razvojnih projekata u skladu s odredbama važećeg Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, do stupanja na snagu Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem.
10 Primorsko-goranska županija II. SVRHA BAZE, Članak 3. Potrebno je definirati kriterije prema kojima bi se odredilo što je projektna ideja. Mišljenja smo da bi se trebala unositi projektna ideja u visokom stupnju razrađenosti, odnosno konkretni projektni prijedlog. Primljeno na znanje Priručnik za korištenje središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja će korisnicima dati detaljne upute za unos podataka o projektima.