Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Odvjetničko društvo Župić & Partneri d.o.o. PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM Poštovani, nastavno na prijedlog referentnog razdoblja (od 01. srpnja 2014. godine do 01. rujna 2017. godine), a unutar kojeg razdoblja se računa minimalan broj ribolovnih dana rada plivaricom srdelarom, ovim putem slobodni smo ukazati kako je takvo ograničenje protuzakonito i protuustavno. Naime, predloženim razdobljem diskriminiraju se postojeći imaoci predmetnog Odobrenja za gospodarski ribolov na moru plivaricom srdelarom (dalje u tekstu: Odobrenje) i istima se onemogućava izdavanje, odnosno produljenje postojećih Odobrenja, iako su svoja Odobrenja stekli u cijelosti zakonito, pravilno i osnovano. Takvim postupanjem se također izravno krši i odredba članka 26. stavka 8. Zakona o morskom ribarstvu (NN62/17; dalje u tekstu: Zakon o morskom ribarstvu), a kojim je jasno propisano kako i na koji način se Odobrenje ukida. Među navedenim razlozima ukidanja Odobrenja izričito se taksativno navode sljedeće razlozi: - ukidanje na zahtjev vlasnika plovila, - ako se prenose prava iz Odobrenja na drugo plovilo, - ukidanje povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, ili - istek razdoblja na koje je izdano. Dakle, iz tako jasno i precizno normiranog zakonskog teksta nedvojbeno proizlazi kako nije dopušteno postojeće, ishođeno Odobrenje ukinuti na bilo koji način, osim onih načina izričito nabrojanih u članku 26. stavku 8. Zakona o morskim ribarstvu. Upravo stoga je prijedlog predmetnog Pravilnika, a kojim bi se de facto ukinulo ishođeno Odobrenje ukoliko se ne zadovolji minimalan broj ribolovnih dana rada plivaricom srdelarom unutar referentnog razdoblja nezakonit. S tim u vezi, nadalje ističemo kako takvim prijedlogom pravilnika Ministarstvo poljoprivrede RH direktno krši odredbe članka 5. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske ( NN 56/90 do 05/14, dalje u tekstu: Ustav), a kojim je izričito propisano kako u Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u skladu s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Slijedom navedenog, razvidno je kako takav prijedlog pravilnika neustavan, a budući je isti protivan odredbama Zakona o morskom ribarstvu kao višeg, relevantnog pravnog izvora. Nadalje, s tim u vezi napominjemo kako se takvim prijedlogom pravilnika retroaktivno ukidaju stečena prava pojedinih osoba, a što je izričito zabranjeno Ustavom Republike Hrvatske. Naime, članak 90. stavak 4. Ustava izričito propisuje kako zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje. Ovakvim prijedlogom pravilnika Ministarstvo poljoprivrede RH izravno postupa suprotno od navedene odredbe Ustava te retroaktivno, s povratnim djelovanjem ukida stečena prava pojedinaca, odnosno Odobrenja koja su isti prethodno, zakonito, pravilno i osnovano ishodili. Zaključno, ljubazno Vas molimo da uvažite ovdje iznesene činjenice te da izmijenite predmetnu odredbu članka 6. Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom kojom se određuju kriteriji za izdavanje Odobrenja, kako bi ista bila u skladu s Ustavom i Zakonom o morskom ribarstvu. S poštovanjem, Nije prihvaćen Poštovani, Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom srdelarom izdavana u 2014. i 2015. godini izdana su na rok od tri godine od datuma izdavanja. S obzirom da u listopadu 2017. godine prva izdana Odobrenja prestaju važiti, Ministarstvo poljoprivrede započelo je pripremu novoga Pravilnika koji definira kriterije za izdavanje Odobrenja za novo trogodišnje razdoblje. Dakle, sva plovila prije prestanka važenja Odobrenja dužna su podnijeti zahtjev za izdavanje novog Odobrenja. Ukoliko zahtjev ne podnesu, Ministarstvo im je dužno prema članku 26. stavku 8. Zakona o morskom ribarstvu (NN 62/17) Odobrenje ukinuti. Nova će se Odobrenja također izdavati na ograničeno razdoblje, kako je i propisano stavkom 7. istoga članka. Dužni smo istaknuti da se pravo obavljanja ribolova plivaricom srdelarom omogućava u definiranom vremenskom periodu pod definiranim uvjetima te da isto nije dano trajno jer se navedenim propisima osigurava održivo upravljanje ribolovnim resursima. S tim u vezi se ne može govoriti o retroaktivnom ukidanju stečenih prava jer su ista dana na određeni vremenski period, u ovom slučaju na razdoblje od tri godine. S obzirom da je kriterij za izdavanje novog Odobrenja ostvarivanje određenog broja ribolovnih dana , Ministarstvo je s ciljem da se svim vlasnicima plovila bez obzira na datum prestanka važenja Odobrenja omoguće isti uvjeti, kao period uzela vremensko razdoblje od 1. srpnja 2014. godine, do 1. rujna 2017. godine, dakle, prije stupanja na snagu novog pravilnika . Vremenski period obuhvaća i više od tri godine a definirani broj ribolovnih dana po segmentima predstavlja uistinu minimum broja ribolovnih dana u tom periodu. Ukoliko bi se uzimao period nakon objave ovoga propisa, time bi se u neravnopravan položaj stavili vlasnici onih plovila čija Odobrenja prva prestaju važiti. Svjesni smo da sva plovila nisu ostvarila dovoljan broj ribolovnih dana potreban za ishodovanje novog Odobrenja, međutim RH je dužna, prema revidiranom Planu upravljanja za ribolov okružujućom mrežom plivaricom srdelarom koji je dostavljen Europskoj komisiji, donijeti strože kriterije za izdavanje Odobrenja s ciljem smanjenja ukupnog kapaciteta plivaričarske flote radi zaštite stokova male plave ribe.
2 KALI TUNA d.o.o. PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM Obzirom da je Odobrenje neosporni preduvjet za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom, kriteriji za dobivanje/zadržavanje istog u narednom razdoblje, moraju biti definirani ovim pravilnikom ( minimalni broj ribolovnih dana, period koji će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja minimalnog broja ribolovnih dana). Nije prihvaćen Poštovani, Kriteriji za buduće razdoblje ovise o stanju stokova male plave ribe i mjerama koje je RH dužna provesti. Trenutni znanstveni savjet ukazuje da je stanje stokova ispod razine održivog prinosa te smo u skladu s time dužni provoditi mjere kojima će se smanjiti ribolovna smrtnost male plave ribe. Kriteriji za sljedeće trogodišnje ovisit će o rezultatima mjera koje se trenutno provode.
3 WWF Adria PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM, Članak 2. WWF Adria komentar: Potrebno je dodatno pojasniti definiciju pojma „ciljani ribolov“ u smislu da se 80% mase ukupnog ulova odnosi na jednu ribolovnu operaciju unutar ribolovnog dana, a ne na kumulativni ulov kroz duži vremenski period (škur, godina) u smislu onemogućavanja ciljanog ribolova na vrste koje ne spadaju pod kategoriju male plave ribe. Prihvaćen Poštovani, Primjedba je prihvaćena te je odredba proširena tako da glasi: „Ciljani ribolov“ – podrazumijeva ribolov u kojem ciljane vrste predstavljaju najmanje 70% mase ukupnog ulova u jednoj ribolovnoj operaciji.
4 KALI TUNA d.o.o. PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM, Članak 6. Ukoliko je pohrana povlastice razlog za nezadovoljavanje kriterija za izdavanje odobrenja, tada bi isti uvjeti trebali važiti za sve pohranjene povlastice bez obzira na razlog pohrane. Reciprocitet kod definiranja kriterija za izdavanje odobrenja treba biti definiran (broj dana/mjesecu pohrane povlastice). Nije prihvaćen Smatramo da plovila koja su imala povlasticu u pohrani iz drugih razloga a ne onih navedenih u članku 6., unatoč pohrani mogla su u trogodišnjem razdoblju ostvariti dovoljan broj dana.
5 Udruženje obrtnika Zadar PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM, Članak 6. - u stavku 3. ovog članka kriterij izdavanja odobrenja - minimalan broj ribolovnih dana rada plivaricom srdelarom obavljenih plovilom trebao bi biti minimalan broj ribolovnih dana u razdoblju važenja prethodno izdanog (važećeg) Odobrenja, a ne kako je to sada predloženo (od 1. srpnja 2014. do 1. rujna 2017. godine). - zbog nejasnoća oko utvrđivanja minimalnog broja ribolovnih dana u periodu od 2014.-2017. godine, predlaže se da kriterij minimalnog broja ribolovnih dana bude utvrđen ovim Pravilnikom, da bi ribari na samom početku razdoblja autorizacije unaprijed znali uvjete za nastavak poslovanja, na slijedeći način: - za plovila duljine preko svega do 12 m: 10 ribolovnih dana - za plovila duljine preko svega od 12 m do uključivo 15 m: 20 ribolovnih dana - za plovila duljine preko svega od 15 m do uključivo 18 m: 40 ribolovnih dana - za plovila dulja od 18 m do uključivo 24 m: 60 ribolovnih dana - za plovila duljine preko 24 m: 80 ribolovnih dana. Nije prihvaćen S obzorom na stanje stokova male plave ribe, RH dužna je provoditi mjere koje podrazumijevaju smanjenje ribolovnog napora, stoga kriteriji trebaju biti stroži.
6 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM, Članak 6. - U stavku 3. razdoblje za ostvarivanje minimalnog broja ribolovnih dana trebalo bi biti period za koje je izdano prethodno (važeće) Odobrenje, a ne zaključno sa 1. rujnom 2017.g. - Također, pravilnikom bi trebalo propisati i minimalnu aktivnost u narednom periodu autorizacije, jer ribari imaju pravo unaprijed znati uvjete za nastavak poslovanja. Dakle, kriteriji minimalnog broja ribolovnih dana trebali bi biti utvrđeni u pravilniku i samom Odobrenju već na početku razdoblja autorizacije, a ne kad ono već istekne. Nije prihvaćen Razdoblje u kojem je bilo potrebno ostvariti broj ribolovnih dana je prije isteka prvog odobrenja kako bi vlasnici svih plovila imali jednake uvjete. Kriteriji za slijedeće razdoblje, odnosno mjere koje će RH biti dužna provoditi ovisiti će o procjeni znanstvenog savjeta o stanju stokova .
7 KALI TUNA d.o.o. PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM, Članak 6. Stavak (1), točka 3 Budući da za definiranje kriterija (min. broj ribolovnih dana) ne postoje nikakve činjenice (znanstvene, pravne, EU regulative...), a tijekom posljednje tri godine nismo zaprimili ni jedan pisani dokument od strane Uprave Ribarstva niti Udruženja Ribarstva-Grupacija ribolova pri HGK na temu Odobrenja i kriterija za Odobrenje, predlažemo da minimalan broj ribolovnih dana rada plivaricom srdelarom bude: • Za plovila duljine preko svega do 12 m: 10 ribolovnih dana • Za plovila duljine preko svega od 12 m do uključivo 15 m: 20 ribolovnih dana • Za plovila duljine preko svega od 15 m do uključivo 18 m: 40 ribolovnih dana • Za plovila dulja od 18 m do uključivo 24 m: 60 ribolovnih dana • Za plovila duljine preko 24 m: 80 ribolovnih dana. Nije prihvaćen Ministarstvo poljoprivrede redovito održava sastanke sa svim zainteresiranim vlasnicima autoriziranih plovila na kojima ih informira o znanstvenom savjetu i mjerama koje je potrebno donositi.
8 KALI TUNA d.o.o. PRAVILNIK O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM, Članak 6. Stavak (1), točka 3: Obzirom da je Odobrenje dokument koji se izdaje na rok od tri godine tada bi se i kriteriji za dobivanje/zadržavanje istog trebali odnositi na razdoblje važenja Odobrenja. Jedino razdoblje važenja Odobrenja može biti mjerodavno za kriterij produženja istog! Pravilnikom iz 2014. Godine se ne definira razdoblje za zadovoljavanje kriterija produženja Odobrenja već se samim Odobrenjem definira trajanje istog. Nije prihvaćen Kriteriji za ostvarivanje prava na Odobrenje je razdoblje prije izdavanja prvog odobrenja u 2014 godini kako bi se izbjeglo stavljanje u u neravnopravan položaj vlasnike onih plovila čija Odobrenja prva prestaju važiti.