Izvješće o provedenom savjetovanju - KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU MIROVINSKIH PRAVA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Franjo Golubić I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Osporavam obrazloženje iz prijedloga zakona da je obveza prijenosa mirovinskih prava iz obveznog mirovinskog sustava RH a propisana propisima navedenim u čl.2 prijedloga zakona, Pravilnikom o osoblju ili drugim pravnim aktima EU jer je Ugovorom o EU propisna samo obveza država članica da u svojim nacionalnim zakonodavstvima samo omoguće zbrajanje ukupnog staža ostvarenog u različitim zemljama članicama radi stjecanja prava na mirovinu ili druga davanja u sustavu socijalne skrbi. Uredbom o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti br.883/2004 propisano je detaljnije postupanje država članica. Pravilnik o osoblju samo propisuje mogućnost prijenosa doprinosa iz sustava EU u privatne mirovinske fondove ili nacionalni mirovinski fond, u koliko dužnosnik ili službenik ne ostvari pravo na mirovinu na mirovinu sukladno propisima EU te bi samo to trebalo biti predmet ovog zakona jer ne postoji propisana obveza EU propisima o prijenosu ranije ostvarenih mirovinskih doprinosa, uplaćenih u nacionalne sustave, u mirovinski sustav EU te stoga ove odredbe zakona nemaju pravno uporište u EU propisima, već isto predstavlja ne jednako postupanje prema drugim kategorijama zaposlenika koji su ostvarili svoj mirovinski staž u različitim država EU. Stoga je navedeni prijedlog zakona u suprotnosti s čl.14 Ustava RH jer se istim uvodi nejednako postupanje prema društvenom položaju i zaposlenju za jednu skupinu dužnosnika i zaposlenika u tijelima EU dok istovremeno pravo na prijenos mirovinskih prava, sukladno važećem zakonu o mirovinskom osiguranju, nije omogućeno drugim zaposlenicima koje rade ili su radili na području dvije ili više država EU. Molim obrazloženje u kojim propisima EU je navedena obveza prijenosa mirovinskih prava iz sustava RH u sustav EU jer isto nije propisano ugovorom o pristupanju EU kao niti uredbom o koordinaciji u sustavu socijalne skrbi Nije prihvaćen U odredbi članka 11. Priloga VIII. Pravilnika o osoblju određena je obveza država članica da omoguće prijenos mirovinskih prava iz nacionalnog mirovinskog sustava u sustav EU i obrnuto.
2 Franjo Golubić I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Predlažem da se u čl.5 , sukladno obrazloženju iz čl.2, prvi dio rečenice u čl.5 koji glasi ; " ovaj se zakon primjenjuje na osiguranike koji prenose mirovinska prava u sustav EU " briše i da se ista odredba čl. primjenjuje samo na prijenos mirovinskih prava u sustav obveznog mirovinskog osiguranja RH Nije prihvaćen Ovaj Zakon se odnosi na osiguranike koje prenose mirovinska prava u sustav EU kao i na dužnosnike i službenike EU koji prenose mirovinska prava u sustav obveznog mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske.
3 Franjo Golubić I. OPĆE ODREDBE, Članak 6. Predlažem da se čl.6 briše jer isti nema uporište u pravnoj stečevini EU i predstavlja nejednako postupanje kao što je već obrazloženo u komentaru pod čl.2 Nije prihvaćen Ovim člankom se osigurava mogućnost, a ne obvezu sklapanja sporazuma s drugim institucijama Europske unije čiji zaposlenici nisu osigurani u sustavu EU na temelju Pravilnika o osoblju.
4 Franjo Golubić  , II. PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA U SUSTAV MIROVINSKOG Predlažem da se glava II prijenos mirovinskih prava u sustav mirovinskog osiguranja EU, i to čl.7, 8, 9, 10, 11, 12, i 13. u cijelosti brišu jer prijenos navedenih prava kao što je već obrazloženo u čl.2 nije pravno utemeljen na pravnoj stečevini EU kao niti na Pravilniku o osoblju a na koje se predlagač zakona u obrazloženju zakona poziva. Posebno osporavam da se vrijednosti bodovi izračunavaju na način kao da je osiguranik kod prijenosa prava navršio pune godine života i staža za odlazak u mirovinu, da se na uplaćene doprinose obračunava kamata te da se primjeni za prijenos mirovinskih prava kojieficijent 0,70 jer isti nije detaljno računski već samo paušalno obrazložen Nije prihvaćen U odredbi članka 11. Priloga VIII. Pravilnika o osoblju određena je obveza država članica da omoguće prijenos mirovinskih prava iz nacionalnog mirovinskog sustava u sustav EU i obrnuto.
5 Franjo Golubić V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 22. Predlažem da se čl.22 briše jer je isti u suprotnosti s čl.90 st.4 i 5. Ustava RH koji govori da zakoni i drugi propisi državnih tijela koje imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje, a da samo pojedine odredbe zakona iz posebno opravdanih razloga mogu imati povratno djelovanje. Međutim ovom prijedlogu zakona posebno opravdani razlozi nisu navedeni te stoga ne postoji razlog za retrogradnu primjenu ovog prijedloga zakona. Nije prihvaćen Ne postoji povratno djelovanje zakona s obzirom da se pravo na prijenos može ostvariti tek stupanjem na snagu ovog zakona.
6 Franjo Golubić V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 23. Predlažem da se čl.23 briše, sukladno obrazloženju navedenom u komentaru na čl.22, a isto tako predstavlja nejednako postupanje odnosu na propise određene u općem mirovinskom zakonu gdje osiguranici nemaju pravo na naknadno određivanje ostvarenih prava u mirovinskom osiguranju generacijske solidarnosti ukoliko ne navrše ponovo najmanje jednu godinu mirovinskog staža. Nije prihvaćen Ne postoji povratno djelovanje zakona s obzirom da se pravo na prijenos može ostvariti tek stupanjem na snagu ovog zakona.