Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Uredbe o preuzimanju Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke vijeća 2001/220/PUP

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor