Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM Predlaže se da subvencija plaće za osobu s invaliditetom bude izuzeta od ovrhe te da se taj subvencionirani iznos isplaćuje na zaštićeni račun budući da se radi o potpori plaće koju osigurava Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom zbog smanjenog radnog učinka uvjetovanog invaliditetom. Primljeno na znanje Primanja koja su u cijelosti ili djelomično izuzeta od ovrhe definirana su Ovršnim zakonom ili posebnim propisom. Mogućnost da se i subvencija plaće osobe s invaliditetom izuzme od ovrhe bit će predmet razmatranja prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom te novog Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Ovaj Prijedlog pravilnika odnosi se isključivo na produženje roka za procjenu radne učinkovitosti u centrima za profesionalnu rehabilitaciju, a kako bi poslodavci i osobe s invaliditetom i dalje mogli koristiti poticaje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI).
2 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM Predlažemo da poslodavci budu oslobođeni plaćanja usluga profesionalne rehabilitacije koje provode centri za profesionalnu rehabilitaciju. Budući da je ova usluga priznata Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, da ju provode centri za profesionalnu rehabilitaciju kao ustanove čiji je jedan od osnivača Republika Hrvatska, smatramo da je državni interes kroz mjere profesionalne rehabilitacije osposobiti što veći broj osoba s invaliditetom koje imaju preostalu radnu sposobnost kako bi se poboljšao njihov položaj na tržištu rada. Ovim prijedlogom se postiže izjednačavanje položaja nezaposlenih i zaposlenih osoba s invaliditetom, odnosno sprječava se da odluka o upućivanju na profesionalnu rehabilitaciju zaposlene osobe ovisi o volji ili financijskim mogućnostima poslodavca. Ovaj je prijedlog sukladan prijedlogu izmjena Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom kojim je predviđeno osnaživanje profesionalne rehabilitacije. Stoga smatramo da bi se profesionalna rehabilitacija i zaposlenih osoba trebala financirati iz sredstava uplaćenih s osnove novčanih naknada. Nije prihvaćen Predložene izmjene nisu predmet uređenja ovoga Pravilnika. Naime, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom propisuju potencijalne naručitelje usluga profesionalne rehabilitacije, koji su ujedno dužni i financirati te usluge. Za zaposlene osobe s invaliditetom naručitelj može biti poslodavac, ali i primjerice HZMO, dok će za nezaposlene osobe s invaliditetom naručitelj biti HZZ. Nezaposlene osobe s invaliditetom koje su nakon usluge rehabilitacijske procjene upućene u neku od ostalih usluga (radni centar, virtualna radionica i dr.), imaju već izrađen nalaz i mišljenje o procjeni radne učinkovitosti ili pak nalaz i mišljenje o potrebnoj prilagodbi radnog mjesta, pa za te osobe (kada se zaposle) poslodavac neće morati ponovno naručivati uslugu, te će subvenciju plaće ostvarivati od prvog dana zapošljavanja. Također, važno je napomenuti da nemaju sve osobe s invaliditetom smanjenu radnu učinkovitost, pa im stoga i neće biti potrebna procjena od strane centra za profesionalnu rehabilitaciju. Međutim, ako poslodavac ipak smatra da osoba s invaliditetom ima smanjenu radnu učinkovitost, isti može zatražiti procjenu (ali ne prije isteka roka od 3 mjeseca od dana zapošljavanja). U tom slučaju, poslodavac plaća uslugu procjene i temeljem iste može ostvariti subvenciju plaće za osobu s invaliditetom. Cijena usluge je iznimno niska u odnosu na sve postupke koje stručnjaci centra za profesionalnu rehabilitaciju moraju provesti. Nakon što poslodavac ostvari pravo na subvenciju plaće, istu može primati praktički do kraja radnog vijeka zaposlene osobe s invaliditetom, a sredstva uložena u procjenu vraćaju mu se već za nekoliko mjeseci.
3 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM Slijedom više pritužbi osoba s invaliditetom, uočili smo da neke od njih, zbog vrste i stupnja invaliditeta ne mogu odraditi puno radno vrijeme (primjer: osobe s tetraplegijom koje ne mogu zbog svoga stanja i fizioloških potreba provesti na radnom mjestu sjedeći punih 8 sati u invalidskim kolicima ili je slučaj osobe s visokom amputacijom obiju nogu i koja ne može u protezama izdržati puno radno vrijeme koje zbog zdravstvenih i higijenskih razloga iziskuju skidanje nakon nekoliko sati nošenja). Stoga predlažemo da se osobama koje imaju sklopljene ugovore na puno radno vrijeme, a zbog svoga zdravstvenog stanja uvjetovanog invaliditetom, ne mogu odraditi puno radno vrijeme - subvencionira plaća za dio radnog vremena koji ne mogu odraditi, kako bi im se osiguralo ostvarivanje pune plaće kao da radi puno radno vrijeme što znači da bi radnik dobio punu plaću, a poslodavac bi ostvario kompenzacijski dio za ono radno vrijeme koje radnik zbog opravdanih razloga nije mogao odraditi. Predlažemo da se ovom subvencijom pokriju i obveze po osnovi doprinosa, poreza i prireza kako bi se poslodavca motiviralo na zapošljavanje osoba s invaliditetom. Mišljenja smo da je navedeni prijedlog u skladu s načelom i obvezom osiguravanja razumne prilagodbe, a na temelju mišljenja i procjene centra za profesionalnu rehabilitaciju. Ovo smatramo jednom od važnih i zaštitnih i poticajnih mjera. Sadašnje zakonsko uređenje ne pokriva slučajeve poput navedenih primjera budući da prema sadašnjim propisima osoba s invaliditetom mora odraditi u cijelosti puno radno vrijeme ili imati sklopljen ugovor na nepuno radno vrijeme da bi mogla ostvariti subvenciju od 10 do 70 %. Nije prihvaćen Smatramo nejasnim prijedlog da se osobama koje imaju sklopljene ugovore o radu na puno radno vrijeme, a zbog svoga zdravstvenog stanja uvjetovanog invaliditetom, ne mogu odraditi puno radno vrijeme, subvencionira plaća za dio radnog vremena koji ne mogu odraditi. Naime, postavlja se pitanje kako je uopće moguće sklopiti ugovor o radu na puno radno vrijeme, a pritom ne ispunjavati ugovornu obvezu i ne odrađivati ugovoreno radno vrijeme. Subvencija plaće osobe s invaliditetom dodjeljuje se u skladu s pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.lipnja 2014. Sukladno članku 33. stavak 5. Uredbe intenzitet potpore ne smije premašiti 75% prihvatljivih troškova, odnosno plaće. Subvencija plaće ostvaruje se u određenom postotku, ovisno o procjeni centra za profesionalnu rehabilitaciju (10-70%), a može se ostvariti samo za osobe koje su upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom i imaju sklopljen ugovor o radu s poslodavcem za najmanje 20 sati tjedno. Ovisno o tome radi li se o ugovoru o radu na puno ili nepuno radno vrijeme, za izračun subvencije plaće primjenjuje se razmjeran dio osnovice, pa tako poslodavac za osobu s kojom ima sklopljen ugovor o radu na puno radno vrijeme ostvaruje pravo na punu subvenciju plaće (ovisno o procjeni 10-70% minimalne plaće). Što se pak tiče utvrđivanja činjenice može li osoba s invaliditetom raditi puno ili skraćeno radno vrijeme, isto je u nadležnosti tijela vještačenja. Naime, prema Zakonu o mirovinskom osiguranju vijeće vještaka ima mogućnost kod utvrđivanja djelomičnog gubitka radne sposobnosti utvrditi i sposobnost za rad u 70% do 100% radnog vremena.