Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza I“.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Zidarević - Europska civilna inicijativa Zagreb Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza I“ Načelno podržavam ovaj Nacrt. Kako živimo u društvu koje poslednjih godina potencira stvaranje razlika i stvaranje "drugoga", neophodna je sveobuhvatna i konstantna edukacija svih gradjanki i gradjana RH, o svojim pravima ali i poštovanju prava drugih i "drugačijih". Ono što je bitano je da se omogući da sva Vijeća nacionalnih manjina budu u kriterijumima prihvatljivosti. Nije prihvaćen Vijeća nacionalnih manjina nisu prihvatljivi prijavitelji niti partneri, jer je cilj ovog Poziva osnažiti doprinos organizacija civilnoga društva u odgoju i obrazovanju djece za aktivne i odgovorne građane. Pritom su ciljane skupine učenici, učitelji i nastavnici neovisno o nacionalnoj pripadnosti.
2 Gong Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza I“, 2. Predmet Poziva i opće informacije Korisno bi bilo opisati rezultate istraživanja o provedbi Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, kao što su rezultati izvještaja AZOO i Vijeća Europe (glavnog istraživača Matije Batura) iz 2017. ili istraživanja NCVVO-a. Također, potrebno je spomenuti i novija istraživanja vezana uz građansku kompetenciju i političku pismenost, a ne samo ova provedena prije uvođenja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole . Među njim su npr. istraživanja Instituta za društvena istraživanjaživanja i suradnika (Bagić, Ilišin, Spajić - Vrkaš) vezana uz mlade i ona vezana uz opću populaciju kao što je istraživanje čiji nalazi su objavljeni u publikaciji: Od podanika do građana: razvoj građanske kompetencije mladih. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i GONG. Zagreb, 2016. Prihvaćen Prihvaća se.
3 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza I“, 3. Ciljevi Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Organizacije civilnoga društva potrebno je uključiti u procese sustavne i kvalitetne provedbe građanskog odgoja i obrazovanja … te cjeloživotnog učenja, uključujući i obrazovanje odraslih.“ (str.5 Nacrta ključnih elemenata) Godine 2005. Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prema (Ne)moć građanskog odgoja i obrazovanja str.24) utvrdio je zainteresiranost veću od četiri petine ispitanika za uključivanje građanskog odgoja na visokoškolskoj razini. Navedeni izvori dokazuju potrebu za građanskim odgojem i nakon srednje škole a što je kreiranjem ovakvog poziva izostavljeno. Sukladno prijedlogu proširenja Specifičnih ciljeva Poziva na studente i odrasle, potrebno je proširiti popis specifičnih pokazatelja Poziva. Izmijeniti Specifične ciljeve Poziva 1. Povećati broj učenika sa stečenim znanjima i vještinama u područjima građanskog odgoja i obrazovanja 2. Povećati broj učitelja i nastavnika educiranih za kvalitetno međupredmetno i predmetno poučavanje građanskog odgoja i obrazovanja 3. Povećati broj studenata visokoškolskih institucija sa stečenim znanjima i vještinama u područjima građanskog odgoja i obrazovanja 4. Povećati broj odraslih sa stečenim znanjima i vještinama u područjima građanskog odgoja i obrazovanja Nije prihvaćen Slažemo se da postoji potreba za građanskim odgojem i nakon srednje škole te će studenti i odrasli, kao i predškolska djeca, kao ciljane skupine biti uključeni u fazi II. Poziva.
4 Emina Bužinkić 3. Ciljevi Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Specifični ciljevi Poziva: Specifični ciljevi poziva usredotočeni su isključivo na postizanje brojčanih rezultata te su zbog toga limitirajući i ne odgovaraju u potpunosti na zahtjeve koje postavlja opći cilj. Indikatori obuhvata u obliku broja sudionika jesu važni no pored toga pažnju treba usmjeriti na kvalitetu i utjecaj koji projekti proizvode. Osim toga, specifične ciljeve poziva treba uskladiti u odnosu na opći cilj koji ističe ulogu organizacija civilnoga društva - ona nije vidljiva u ova dva specifična cilja. Djelomično prihvaćen Specifični ciljevi će se dopuniti i uskladiti u odnosu na opći cilj.
5 Gong 3. Ciljevi Poziva na dostavu projektnih prijedloga, Specifični ciljevi Poziva: Specifični ciljevi poziva se odnose samo na povećanje znanja i vještina učenika i učitelja, dok se opći cilj i pokazatelji odnose i na povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva i jačanje njihovog doprinosa provedbi građanskog odgoja i obrazovanja. Predlažemo usklađivanje općeg cilja sa specifičnima i onda njihovo usklađivanja s indikatorima na način da se u specifičnim ciljevima također predvidi povećan broj organizacija civilnog društva koje provode programe građanskog obrazovanja u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama. Dodatno, u indikatorima je osim samog broja uključenih učenika, učitelja, organizacija i volontera važno predvidjeti i indikator trajanja edukacija, suradnji i zajedničkih aktivnosti jer je obično slabija kvaliteta kratkih edukacija u odnosu na dugotrajnije edukacije, mentorstva i zajedničke projekte, iako će u ove druge sigurno moći biti uključen manji broj korisnika nego u prve. Također, potrebno je predvidjeti indikatore koji se odnose na društveni utjecaj, a ne samo brojčane indikatore. Djelomično prihvaćen Specifični ciljevi će se dopuniti i uskladiti u odnosu na opći cilj. Slažemo se da je važno pratiti društveni utjecaj, no pokazatelji koji se postavljaju pred korisnike se moraju moći mjeriti te su stoga iskazani brojčano. Mjerenje učinka projekata provedenih u okviru OPULJP svakako mora biti zadaća nadležnih tijela državne uprave.
6 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara 6. Kriteriji prihvatljivosti, 6.2. Kriteriji prihvatljivosti partnera Predlažemo dodavanje pisma namjere obrazovnih institucija kao dokaz da će obrazovne institucije zaista i sudjelovati u provedbi projekta jer će se unutar istog razdoblja pojaviti između 22 i 77 projekata sa sličnim programima. Nije prihvaćen Svaki partner potpisuje Izjavu partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjavu o partnerstvu kojom, između ostaloga, potvrđuje da će aktivno sudjelovati u provedbi projekta. Izjava je dio natječajne dokumentacije.
7 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara 6. Kriteriji prihvatljivosti, 6.2. Kriteriji prihvatljivosti partnera Sukladno prijedlogu proširenja Specifičnih ciljeva Poziva na studente i odrasle, potrebno je proširiti popis partnera i na visokoškolske institucije te navesti je li takav popis konačan. Nije prihvaćen Slažemo se da postoji potreba za građanskim odgojem i nakon srednje škole te će studenti i odrasli, kao i predškolska djeca, kao ciljane skupine biti uključeni u fazi II. Poziva.
8 DOTA 6. Kriteriji prihvatljivosti, 6.2. Kriteriji prihvatljivosti partnera Predlažem da se omogući sudjelovanje ustanova za predškolski odgoj da se elementi građanskog odgoja mogu bar djelomično provoditi u vrtićima. Postoji zanimljivi programi prilagođeni već maloj djeci, dok vrtići pate od nedostaka stručnih kadrova za provođenje dodatnih aktivnosti. Nije prihvaćen Studenti i odrasli, kao i predškolska djeca, kao ciljane skupine bit će uključeni u fazi II. Poziva.
9 Miroslav Petrović 6. Kriteriji prihvatljivosti, 6.2. Kriteriji prihvatljivosti partnera Predlažem da ustanove visokog obrazovanja mogu biti prihvatljivi partneri, ukoliko je dobro obrazložena potreba i svrsishodnost njihovog sudjelovanja u pojedinim predloženim projektnim aktivnostima. Naime, 1) U obrazloženju Poziva se referira na dobre prakse europskih zemalja (prema istraživanju 'Citizenship Education in Europe' EACEA-e) koji su „uspostavili različite oblike potpore učiteljima i nastavnicima, poput mrežnih stranica i priručnika, a tijela uključena u pružanje podrške uključuju obrazovne institucije na nacionalnoj i lokalnoj razini, javne i privatne centre za profesionalni razvoj, istraživačke centre i organizacije civilnoga društva“. Prema tome, trenutno se mogu uključiti stručnjaci iz ustanova visokog obrazovanja kao pojedinci i/ili eksperti i/ili vanjski suradnici (i prema tome biti i honorirani), ali dugoročna, održiva institucionalna suradnja i time uspostava sustavnih mehanizma potpore nastavnicima koji uključuju ekspertizu iz sustava visokog obrazovanja nije omogućena (a možda je i poželjna i potrebna). 2) Navedene prihvatljive projektne aktivnosti navode niz aktivnosti u kojima ustanove visokog obrazovanja imaju dokazano iskustvo i kompetencije te uspješno provedene projekte (npr. kroz prethodne IPA-e a u međuvremenu pogotovu kroz programe ERASMUS+) u kojima su surađivali sa OCD-ovima i Srednjim školama (kao partneri ali i kao nositelji projekata na teme: neformalno obrazovanje, jačanje kapaciteta nastavnika, podrška u razvoju kurikuluma –građanski odgoj, medijska pismenost, digitalna pismenost, demokratska kultura, oblikovanje javnih politika, aktivno građanstvo –fokus mladi, kako predavati o Europskoj Uniji u srednjim školama, itd.) Ukratko, predlažem nadopunu prihvatljivih partnera u okviru ovog Poziva: - javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) - sve pravne osobe upisane u odgovarajući registar Predlažem isto tako, da se za ustanove iz visokog obrazovanja pod uvjete stavi sljedeća specifikacija koja vrijedi samo za njih: Partneri koji su ustanove osnovane sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju moraju ispuniti dodatne sljedeće uvjete: -prethodno iskustvo u provedbi predloženih projektnih aktivnosti -dokazano prethodno iskustvo suradnje sa nositeljem projekta (OCD-om) Prihvaćen Prihvaća se.
10 Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara 6.3. Kriteriji prihvatljivosti projekta, Prihvatljive aktivnosti U ovom nacrtu ključnih elemenata nije definirano u kojem će iznosu/omjeru ulaganja u imovinu predstavljati prihvatljivi trošak. Primljeno na znanje Navedeno će biti definirano Uputama za prijavitelje.
11 Frane Gojanović 6.3. Kriteriji prihvatljivosti projekta, Prihvatljive aktivnosti U godišnjem planu za dostavu projektnih prijedloga financiranih iz ESF, pod navedeni projekt u prihvatljive aktivnosti su bile stavljene i razvijanje poduzetničkih vještina djece i održivi razvoj. Da li su navedene aktivnosti isto prihvatljive? Primljeno na znanje Poziv je revidiran u odnosu na godišnji plan, a navedene aktivnosti su prihvatljive ukoliko doprinose ciljevima Poziva.