Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o tehničkom pregledu građevine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Projektni biro Split d.o.o. PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE Poštovani, - čl.3, st.2 - Davanje mišljenja projektanta glavnog projekta da je izgrađena građevina usklađena s glavnim projektom bez da je angažiran od strane investitora tijekom izgradnje građevine smatramo potpuno neprofesionalno i nekorektno prema projektantu. Za ovu problematiku odgovoran je nadzorni inženjer, a projektant glavnog projekta može dati mišljenje o izvršenom projektantskom nadzoru ukoliko je za isti bio angažiran. Propisivanje obaveza ovlaštenim osobama koje ih nisu u mogućnosti stručno i odgovorno izvršiti je kontraproduktivno jer se navikava ovlaštene osobe da se izjave može potpisivati bez stvarnog uvida u izvršene radove i istovremeno omalovažava ostaleizjave tražene zakonom i pravilnicima. Nije prihvaćen Sukladno članku 140. i 141. Zakona o gradnji sudionici u gradnji se pozivaju na tehnički pregled. Traži se mišljenje projektanta, a izjave daju nadzorni inženjer i odgovorna osoba izvođača, prema odredbama drugih pravilnika.
2 Primorsko-goranska županija PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE Predmetnim Pravilnikom predlaže se pojednostaviti postupak izdavanja uporabnih dozvola za nezavršene zgrade na način da se propiše da se u postupku izdavanja uporabne dozvole na završavanju nezavršene zgrade, odnosno nezavršenog dijela zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju u okviru ozakonjenih gabarita te se na istoj može izvesti fasada te ravni, kosi ili zaobljeni krov bez nadozida ili s nadozidom do najviše 0,6 m bez mogućnosti njegova povećanja bez građevinske dozvole, provodi tehnički pregled na kojem se utvrđuje jesu li radovi na završavanju izvedeni u skladu s glavnim projektom, sa završnim izvješćem nadzornog inženjera o izvedbi radova i pisanom izjavom izvođača radova o izvedenim radovima i uvjetima održavanja, bez potrebe davanja na uvid dokumentacije propisane odredbom članka 135. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13 i 20/17). Nije prihvaćen Navedeni prijedlog je predmet drugog pravilnika - Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, (Narodne novine, 112/17), odnosno određen je člankom 144. st. 2. i 3. Zakona o gradnji.
3 sanja bebek PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE Poštovani, imamo problem već treću godinu jer ne možemo ishoditi uporabnu dozvolu za izgrađenu građevinu zbog toga što izjava izvođača nije usklađena s Pravilnikom o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine ("Narodne novine 43/13). Obrazloženje: Kao investitori, nakon okončanja radova, zatražili smo od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Šibensko - kninske županije, Ispostava Knin, izdavanje uporabne dozvole za izgrađeni kolektor, priložili svu potrebnu dokumentaciju, uključivo i Izjavu glavnog izvođača radova o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine potpisanu od strane glavnog inženjera građenja, odnosno voditelja radova kao odgovorne osobe na izgradnji građevine, izuzev što se na istoj ne nalazi pečat tvrtke koja je ugovorila i izvela radove. Razlog radi kojeg nije otisnut pečat tvrtke izvođača radova, koji je u stečajnom postupku, je činjenica da stečajni upravitelj odbija ovjeriti, opravdavajući svoje nepostupanje na način da nije pronađeno ništa od dokumentacije koja se odnosi na projekt, odnosno izvedbu radova. Prvostupanjsko tijelo rješavajući po zahtjevu Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin, svojim rješenjem odbacuje zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za izvedene radove na oborinskom kolektoru, navodeći u obrazloženju istog da nije priložena izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine koja nije usklađena sa čl. 2., 4. i 5. Pravilnika o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (Nar. nov. br. 43/14). Uložena je žalba , koju je rješenjem Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja odbacilo i vratilo na prvostupanjsku obradu. Ishodili smo i mišljenje od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u kojem se iznosi da je predmetna izjava valjana i bez otiska pečata izvođača. Međutim, mišljenje nije obvezujuće. Prijedlog: Potrebno je Pravilnikom ili nekim drugim aktom riješiti ovaj problem zbog toga što Investitor trpi štetu. Vjerujemo da nismo jedini s ovim problemom. Komunalno poduzeće d.o.o., Knin Sanja Bebek, savjetnik u izradi i provedbi projekata Nije prihvaćen Nije predmet ovog pravilnika. Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (Narodne novine, 43/14) ne propisuje pečat tvrtke nego potpis inženjera gradilišta (voditelja građenja), odnosno voditelja radova.
4 Luka Magaš PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE Poštovani, Potpisujem komentar kolege Tomislav87 jer projektant glavnog projekta nemože dati relevantno mišljenje u slučajevima kad nije sudjelovao u stručnom ili makar projektantskom nadzoru. Za usklađenost glavnog projekta (za koji odgovara projektant glavnog projekta) i izgrađene građevine trebali bi odgovarati isključivo izvođač i nadzorni inženjer. LP. Nije prihvaćen Sukladno članku 140. i 141. Zakona o gradnji sudionici u gradnji se pozivaju na tehnički pregled.
5 Tomislav87 PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE Poštovani, Smatram da je nepotreban članak 3. (2) kojim Projektant daje mišljenje o usklađenosti građevine s glavnim projektom. Naime, ukoliko Projektant ne vrši neki oblik nadzora tijekom gradnje, smatram da ne može dati ispravno mišljenje, niti mu je plaćeno vrijeme potrebno da ustvrdi da li je izvedena sukladno glavnom projektu. Ukoliko vrši nadzor na građevini, ponovno smatram mišljenje nepotrebnim, jer će sve potrebno navesti u svom završnom izvješću. Srdačan pozdrav Nije prihvaćen Sukladno članku 140. i 141. Zakona o gradnji sudionici u gradnji se pozivaju na tehnički pregled.
6 Hrvatska komora arhitekata I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Članak 1. U stavku (1) izostaviti dio teksta „ ..odnosno glavnog projekta“. Obrazloženje: Temeljem Zakona o gradnji NN 153/13 i 20/17, graditi se može i na temelju izvedbenog projekta koji ne smije biti izrađen protivno glavnom projektu. Preferiranje gradnje po glavnom projektu umjesto po izvedbenom projektu, koje se utvrđuje i ovim prijedlogom Pravilnika, za posljedicu može imati umanjenje kvalitete izgrađene građevine te manju mogućnost kontrole gradnje, što nikako nije cilj sveukupne građevinske regulative. Nije prihvaćen „ ..odnosno glavnog projekta“ odnosi se na građenje na temelju glavnog projekta bez građevinske dozvole, za 3. skupinu građevina.
7 Bruno Lacković I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Kako bi se jednoznačno odredilo područje važenja ovog Pravilnika, predlažemo da stavak 2. članka 1. glasi: "Odredbe ovog Pravilnika se ne primjenjuju na građevine iz članka 182., 184., 186., 188. i 190. Zakona o gradnji (NN153/13 i 20/17)." Nije prihvaćen Odredbe su jasno napisane.
8 Davor Crnković I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Predlaže se da se za građevine za koje je izdana privremena uporabna dozvola s rokom isteka 6 mjeseci od dana formiranja čestice u Katastru temeljem članka 145. stavka 1. podstavka 2. ne provodi tehnički pregled, već da investitor podnese zahtjev za uporabnu dozvolu pozivajući se na važeću privremenu uporabnu dozvolu i prilažući dokaz o tome da je čestica formirana. S obzirom da u ovom slučaju građevina zadovoljava sve uvjete za izdavanje uporabne dozvole osim onoga da je formirana čestica smatram suvišnim sazivanje tehničkog pregleda i svih predstavnika javnopravnih tijela s obzirom da su izjave izvođača radova i završna izvješća nadzornih inženjera identična s onima s tehničkog pregleda za privremenu uporabnu dozvolu. Eventualno može imati smisla zahtjevati izjavu investitora da od zadnjeg tehničkog pregleda do dana podnošenja zahtjeva za uporabnu dozvolu nisu na građevini izvođeni nikakvi radovi osim redovitog održavanja. Nije prihvaćen Prijedlog nije u skladu sa Zakonom o gradnji.
9 Društvo građevinskih inženjera Zagreb II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 2. Primjedba na stavak (3): Neovisni stručnjak kojeg odredi tijelo graditeljstva ne može biti niti osoba koja je u svojstvu odgovorne osobe obavljala poslove voditelja projekta. Prihvaćen Umetnuto u Pravilnik
10 Društvo građevinskih inženjera Zagreb II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 2. Primjedba na stavak (1) i (2) Voditelj postupka izdavanja uporabne dozvole iz stavka (1) ovog članka, odnosno, neovisna osoba iz stavka (2) ovog članka, mora biti osoba koja mora imati položen stručni ispit osoba koje obavljaju poslove graditeljstva (čime se osigurava da imenovana osoba posjeduje potrebno stručno obrazovanje, stručno radno iskustvo te potrebna znanja iz građevinsko-tehničke regulative; ….jer bez svega navedenog osoba ne može niti pristupiti niti položiti stručni ispit), jer ovako sročen članak dopušta da se voditeljima tehničkog pregleda, a pogotovo u slučajevima imenovanja neovisnih stručnjaka, imenuje osoba koja nema nikakvih znanja o gradnji građevina. Nije prihvaćen U skladu s Zakonom o općem upravnom postupku i odlukom o unutarnjem ustrojstvu nadležnog upravnog tijela.
11 Društvo građevinskih inženjera Zagreb II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 2. Primjedba na članak (2) Nužno je definirati tko imenuje voditelja tehničkog pregleda građevine - ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i upravno tijelo velikog grada, Grada Zagreba i županije nadležno za upravne poslove graditeljstva (u daljnjem tekstu: tijelo graditeljstva), odnosno tijelo kojem je podnesen zahtjev za tehnički pregled, s obzirom da isto nije definirano niti ovim Pravilnikom, niti Zakonom o gradnji. Nije prihvaćen Nadležno upravno tijelo prema Zakonu o gradnji
12 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 2. U stavku 2. ovoga članka trebalo bi dodati sljedeće: Neovisni stručnjak, kojeg odredi tijelo graditeljstva u svojstvu voditelja tehničkog pregleda, mora biti redovni član strukovne Komore. Nije prihvaćen Ne može se uvjetovati članstvo u komori, osoba može biti i predstavnik javnopravnog tijela ili druga stručna osoba.
13 Ivan Žeruk II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 2. uz čl.3.st.3. uključiti i izuzeće osobe koja je obavila energetski pregled i/ili bila sudionik u gradnji Djelomično prihvaćen Izuzeće osobe koja je provela energetski pregled je ugrađeno u pravilnik. Sudionici u gradnji su već navedeni.
14 Ivan Žeruk II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 2. uz čl.3.st.2. - Kod određivanja neovisne osobe potrebno je odrediti minimalne stručne kompetencije i/ili reference koje ta osoba mora ispuniti - npr kroz dokazivanje stručnog iskustva kroz referentne poslove. Primjerice kao što postoje minimalni kriteriji za upis u komoru ovlaštenih inženjera / voditelja građenja itd... zatim Zakonom o gradnji u čl.34. propisana su bitna ograničenja - u kojim sve slučajevima ovlaštena osoba ne smije izdati energetski certifikat dok za sudjelovanje u tehničkom pregledu nije propisan uvjet "neovisnosti" stručnjaka. Nije prihvaćen Određeno je odredbama Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, 47/09) i Zakona o gradnji
15 Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 2. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva upravno tijelo velikog grada, Grada Zagreba i županije nadležno za upravne poslove graditeljstva (u daljnjem tekstu: tijelo graditeljstva), može odrediti drugu stručnu osobu određene struke ili neovisnu stručnu osobu kao svog predstavnika koja će biti u svojstvu voditelja tehničkog pregleda. (3) Tehnički pregled osim voditelja tehničkog pregleda obavljaju stručne osobe ili neovisni stručnjaci (za građevinski dio, elektro dio, strojarski i tehnološki dio i dr.) te predstavnici javnopravnih tijela koji su izdali potvrdu na glavni ili idejni projekt. (4) Voditelj tehničkog pregleda može biti ujedno i druga stručna osoba ili neovisni stručnjak za određeni dio građevine. (5) Na neovisne stručnjake i stručne osobe primjenjuju se odredbe Zakona o općem Nije prihvaćen Određeno je pravilnikom i Zakonom o gradnji.
16 Mirna Amadori II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 2. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva upravno tijelo velikog grada, Grada Zagreba i županije nadležno za upravne poslove graditeljstva (u daljnjem tekstu: tijelo graditeljstva), može odrediti drugu stručnu osobu određene struke ili neovisnu stručnu osobu kao svog predstavnika koja će biti u svojstvu voditelja tehničkog pregleda. (3) Tehnički pregled osim voditelja tehničkog pregleda obavljaju stručne osobe ili neovisni stručnjaci (za građevinski dio, elektro dio, strojarski i tehnološki dio i dr.) te predstavnici javnopravnih tijela koji su izdali potvrdu na glavni ili idejni projekt. (4) Voditelj tehničkog pregleda može biti ujedno i druga stručna osoba ili neovisni stručnjak za određeni dio građevine. (5) Na neovisne stručnjake i stručne osobe primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku koje se odnose na vještake. Nije prihvaćen Određeno je pravilnikom i Zakonom o gradnji.
17 Srđan Basrak II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 2. U stavku 3. članka 2. treba stajati i da ta osoba ne može izraditi energetski certifikat za tu zgradu. Nadalje, potrebno je detaljnije odrediti potrebne kvalifikacije i znanja koja mora zadovoljiti "neovisni stručnjak" ali i predstavnik javnopravnog tijela, te njegovu odgovornost. Naime, u praksi se događa da tzv. neovisni stručnjaci budu sudski vještaci, a predstavnici javnopravnih tijela majstori koji spajaju instalacije, a zapravo nemaju apsolutno nikakvog znanja o projektiranju i izvođenju, a njihovo mišljenje i suglasnost je uvjet za izdavanje uporabne dozvole iako vrlo često imamo primjedbe koje nemaju nikakvo uporište niti u zakonskim odredbama niti u pravilima struke. Štoviše, primjedbe nerijetko nemaju veze sa zdravim razumom. U stvari takvi tzv. neovisni stručnjaci traže samo izliku da još jednom dođu provjeriti da li je otklonjen izmišljeni nedostatak i ponovo naplate izlazak na teren. I samo ću još dodati da u tim situacijama to često naplaćuju bez računa tj. na "crno", a investitoru je tada lakše njima podilaziti nego ići u pravnu bitku da bi dokazali da su oni u krivu jer ionako za svoje neznanje ne snose nikakve sankcije. Djelomično prihvaćen Izuzeće osobe koja je provela energetski pregled je ugrađeno u pravilnik. Na neovisne stručnjake primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku koje se odnose na vještake. Traži se obrazloženo mišljenje predstavnika javnopravnog tijela i/ili neovisnog stručnjaka, isključivo o izgrađenosti građevine u skladu s građevinskom dozvolom, prema odredbi članka 141. st. 2. Zakona o gradnji
18 Zdravko Bašić II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 2. Molim vas da se pojasni uloga predstavnika javno pravnih tijela na tehničkom pregledu. Naime, moje mišljenje je da bi na tehničkom pregledu predstavnici javno pravnih tijela trebali samo kontrolirati da li se građevina izvela prema projektu (na kojeg su oni dali potvrdu), odnosno prema njihovim uvjetima. Praksa je da oni na tehničkom pregledu traže svega i svašta, nose projektnu dkumentaciju sa sobom pa naknadno dostavljaju izvješća, traže nešto što nisu naveli u svojim uvjetima (kolega je pisao uvjete) itd. Nije prihvaćen Određeno je odredbom članka 141. st. 2. Zakona o gradnji
19 Društvo građevinskih inženjera Zagreb II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 3. Primedba na stavak (6): Ne davanje mišljenja projektanta, a vezano za usklađenost projektne dokumentacije i izgrađene građevine ili jednog njezinog dijela, ne može se smatrati kao suglasnost, jer ista može imati i naknadne pravne posljedice po projektanta, a navedeno mišljenje je ionako sastavni dio završnog izvješća nadzornog inženjera. Nije prihvaćen Sukladno članku 140. i 141. Zakona o gradnji sudionici u gradnji se pozivaju na tehnički pregled. Projektant daje mišljenje, a izjave daju nadzorni inženjer i odgovorna osoba izvođača, sukladno odredbama drugih pravilnika.
20 Društvo građevinskih inženjera Zagreb II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 3. Primjedba na stavak (4): Potrebno je predvidjeti što se događa u situacijama kada netko od sudionika neopravdano i opetovano ne pristupa tehničkom pregledu (iako su prema stavku (1) ovog članka dužni prisustvovati), te time dovodi do stalnog odgađanja tehničkog pregleda i onemogućava završetak postupka i izdavanje uporabne dozvole. Nije prihvaćen Nedolazak sudionika u gradnji je predviđen u prekršajnim odredbama Zakona o gradnji. Tehnički pregled može se održati bez predstavnika sudionika u gradnji, u skladu s člankom 140. stavak 4. Zakona o gradnji.
21 Društvo građevinskih inženjera Zagreb II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 3. Primjedba na stavak (2): Stavak (2) nije u skladu s odredbama Zakona o gradnji. Mišljenje o usklađenosti izgrađene građevine ili njezinog dijela s glavnim projektom treba dati nadzorni inženjer, sukladno članku 58. stavku (1) Zakona o gradnji, premo kojem je nadzorni inženjer dužan u provedbi stručnog nadzora građenja nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke. Osim navedenog, sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera, članku 22. stavku (1), točki 3. završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine sadrži izjavu o usklađenosti građenja građevine s građevinskom dozvolom, projektima, Zakonom o gradnji i posebnim propisima. Završno izvješće nadzornog inženjera je propisani prilog zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole – ovaj Pravilnik, članak 5., stavak (2), točka 13. Stoga na tehničkom pregledu projektant ne treba davati tu izjavu o usklađenosti. Nije prihvaćen Sukladno članku 140. i 141. Zakona o gradnji sudionici u gradnji se pozivaju na tehnički pregled. Traži se mišljenje projektanta, a izjave daju nadzorni inženjer i odgovorna osoba izvođača, prema odredbama drugih pravilnika.
22 Hrvatska komora arhitekata II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 3. Članak 3. HKA kao samostalna i neovisna strukovna organizacija, u cilju čuvanja ugleda, časti i prava ovlaštenih arhitekata, temeljem Zakona o komori skrbi o tome da članovi Komore savjesno i u skladu sa zakonom i propisima, poštujući javni interes obavljaju svoje poslove. Stoga, s ciljem zaštite svojih članova, tražimo da se u Članku 3., stavak (2) briše u cjelosti, ili da se izmjeni na način da se odredi prema projektantskom nadzoru. Predlažemo da stavak (2) glasi: -Projektant koji je obavljao projektantski nadzor, ukoliko je projektantski nadzor ugovoren za građevinu, dužan je na tehničkom pregledu dati očitovanje o provedenom projektantskom nadzoru. Obrazloženje: Projektant koji nije imenovan za nadzornog inženjera i samim tim nije provodio stručni nadzor ne može dati mišljenje o usklađenosti izgrađene građevine ili njezinog dijela s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole. Mišljenje o usklađenosti izgrađene građevine s glavnim projektom pretpostavlja osobna saznanja o svim elementima izgrađene građevine i saznanja o svim fazama procesa izgradnje građevine, a što su inače obveze nadzornog inženjera. Svako takvo mišljenje projektanta o usklađenosti izgrađene građevine ili njezinog dijela s glavnim projektom upitno je u svojoj istinitosti te kao Komora koja štiti prava svojih članova tražimo brisanje sporne odredbe. Vezano na navedeno, smatramo da prisiljavanje projektanta na davanje mišljenja navođenjem kaznenih odredbi u Članku 163. stavak (5), Zakona o gradnji, NN 153/13 i 20/17, posljedično zbog nepostupanja po predloženom Pravilniku, predstavlja kršenje samog Zakona i kršenje prava ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera. Nije prihvaćen Sukladno članku 140. i 141. Zakona o gradnji sudionici u gradnji se pozivaju na tehnički pregled.
23 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 3. stavak 4. komentar: Može ili mora i u kojim slučajevima voditelj tehničkog pregleda ima tu obavezu i pravo – dopušta se velika sloboda odlučivanja voditelju, što u konačnici ima za posljedicu disperziju odluka i postupaka. stavak 5. komentar: Koja je to priroda stvari….? Dosta općenito i također dopušta manipulaciju odlukama. Komentar: Članak vrlo općenito definirane ovlasti i prava voditelja tehničkog pregleda što dovodi u opasnost od manipulacije i nedosljednosti u donošenju odluka na različitim tehničkim pregledima s različitim voditeljima tehničkog pregleda. Otvara se prostor za manipuliranje (u jednom slučaju nešto može a u drugom slučaju to isto ne može, jer je to tako odredio voditelj tehničkog pregleda). Nije prihvaćen Odredba je u sukladu s odredbom članka 140. st. 4. Zakona o gradnji Voditelj tehničkog pregleda mora postupati u skladu sa Zakonom o gradnji i drugim propisima.
24 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 3. Stavak 2. ovoga članka: Ovo treba izbaciti, jer izjavu o izvedenim radovima daje voditelj radova ,a Završno izvješće daje nadzorni inženjer. Kako će projektant dati izjavu, ako nema ugovoren projektantski nadzor te nema na osnovu čega dati izjavu? Ako projektant mora dati izjavu, onda mora biti i obveza investitora da plati projektantski nadzor. Nije prihvaćen Sukladno članku 140. i 141. Zakona o gradnji sudionici u gradnji se pozivaju na tehnički pregled. Međusobni ugovorni odnosi nisu predmet pravilnika.
25 Ivan Žeruk II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 3. uz čl.3. st.6. - mišljenje projektanta ukoliko nije sudjelovao u poslovima pri izgradnji je diskutabilno. S druge strane mišljenje revidenta je bitno ukoliko je propisana kontrola izvedbenog projekta tj. izvođač ne bi smio započeti s radovima za koje je tražena kontrola izvedbenog projekta dok ta kontrola nije obavljena a samim time je kontraproduktivno "ispustiti" mišljenje revidenta. Kroz postupak pozivanja na tehnički pregled - obveza investitora je obavijestiti sudionike u gradnji, između ostaloga i revidenta. Ukoliko investitor propusti obavijestiti revidenta ili to n eučini pravovremeno dolazi se u situaciju da je mišljenje "dano" bez znanja onoga tko ga je trebao dati. Nije prihvaćen Sukladno članku 140. i 141. Zakona o gradnji sudionici u gradnji se pozivaju na tehnički pregled. Zaključak za tehnički pregled donosi se prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o gradnji Svi su dužni postupiti po zakonu.
26 Ivan Žeruk II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 3. uz čl.3. st.2. - Propisuje se što je dužnost projektanta glavnog projekta no previđena je činjenica da ako projektant nije sudjelovao u procesu gradnje kao stručni nadzor ili u nekom drugom svojstvu - zapravo nema uvida u stvarno izvedeno stanje. Npr. bitni konstruktivni elementi zgrade su po završetku radova skriveni; nema raspoloživih podataka je li armatura ugrađena sukladno projektu, montaža i zaštita čelične konstrukcije obavljena propisno itd... drugim riječima, to su poslovi stručnog nadzora kojemu su propisane obveze za vrijeme gradnje. Prema čl. 48. Zakona o gradnji projektant je sudinok u gradnji ali ukoliko nije uključen u samo izvođenje na gradilištu - on ne zna niti može znati što se sve na terenu događalo pa samim time ne može biti niti suglasan niti protivan usklađenosti izgrađene građevine s glavnim projektom. Nije prihvaćen Sukladno članku 140. i 141. Zakona o gradnji sudionici u gradnji se pozivaju na tehnički pregled. Traži se mišljenje projektanta, a izjave daju nadzorni inženjer i odgovorna osoba izvođača, prema odredbama drugih pravilnika.
27 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 3. 1. Članak 3, stavak 1. brisati „i“ iza „prisustvovati“ 2. Članak 3, stavak 2. - Pitanje svrhe i točnosti mišljenja projektanta glavnog projekta o usklađenosti izgrađene građevine u slučajevima kada projektant nije ugovorio projektantski nadzor, a s obzirom da dio radova nije moguće provjeriti na dovršenoj građevini. - Nije navedeno tko i po kojim cijenama sata/usluge treba nadoknaditi troškove projektantu glavnog projekta proizašle iz obveze iz ovog stavka. Za izradu mišljenja potrebno je utrošiti vrijeme te izvršiti pregled građevine. Neki tehnički pregledi traju i više dana, a evidentni su i putni troškovi. - S obzirom na istu ulogu i nadzornog inženjera (prema čl. 58. st. 1. Zakon o gradnji nadzorni inženjer dužan je nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, …) te bez pokrivanja troškova, smatramo ovu obvezu nepotrebnom i neprovedivom 3. Članak 3 - Nije navedeno koje su posljedice negativnog mišljenja projektanta glavnog projekta o usklađenosti izgrađene građevine, odnosno da izgrađena građevina nije usklađena s glavnim projektom. Ukoliko ih nema, koja je svrha takvog izvješća? predsjednik Povjerenstva za zakonodavstvo HKIS Tomislav Tkalčić Djelomično prihvaćen “i” je brisan Sukladno članku 140. i 141. Zakona o gradnji sudionici u gradnji se pozivaju na tehnički pregled.
28 Srđan Basrak II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 3. Stavak 2. članka 3. treba izbaciti jer projektant ne može dati mišljenje o usklađenosti ako nije vršio nadzor. Stavak 4. je također u tom smislu ponekad neprovediv jer investitor više ne održava nužno kontakt s projektantom i ne zove ga na tehnički pregled, pa je i u redu da se pregled održi bez projektanta, ali onda se po stavku 6. smatra da je mišljenje dano jer se nije javio u roku a da ga zapravo nitko nije obavijestio?! Nije prihvaćen Sukladno članku 140. i 141. Zakona o gradnji sudionici u gradnji se pozivaju na tehnički pregled.
29 Dražen Flanjak II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 3. Uz stavak (6) Ako projektant ili revident ne da mišljenje, onda nije napisao niti da je izgrađena građevina u skladu s glavnim projektom niti da nije, niti da je izvršena kontrola niti da nije, pa nije jasno za koje mišljenje se smatra da je dano, pozitivno ili negativno. Predlažem brisanje ovog stavka. Nije prihvaćen Sukladno članku 140. i 141. Zakona o gradnji sudionici u gradnji se pozivaju na tehnički pregled.
30 Dražen Flanjak II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 3. Projektant ne sudjeluje u građenju i nadziranju gradnje građevine kao projektant, pa je bezpredmetno od njega zahtjevati mišljenje o usklađenosti izgrađene građevine s glavnim projektom kada su za to zaduženi drugi, izvođač i nadzorni inženjer. Ako se već želi nekakva izjava projektanta onda neka bude u smislu očitovanja projektanta da li je obavljan projektantski nadzor, u kojem opsegu i da li njime utjecalo na usklađenost sa građevinskom dozvolom. Nije prihvaćen Sukladno članku 140. i 141. Zakona o gradnji sudionici u gradnji se pozivaju na tehnički pregled.
31 Zdravko Bašić II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 3. Stavak dva ovog članka je totalna nebuloza. Najčešće projektant glavnog projekta izradi projekt, ishoduje dozvolu i više nema nikakvog kontakta s građevinom. Onda ga se poziva na tehnički pregled da da svoje mišljenje a građevinu najčešće nije ni vidio. Zakonodavac ga poziva a tko plaća troškove njegova prisustvovanja ako se odazove? A onda na kraju biser, ako projektant ne da mišljenje, smatra se da je mišljenje dano! A imamo nadzorne inženjere svih struka koji pišu svoja završna izvješća i imamo izvođača koji piše svoju pisanu izjavu. U slučaju da projektant ima ugovoren projektantski nadzor, onda je zahtjev iz stavka 2 u redu, ali projektantski nadzor nije više obvezan i investitor ga najčešće ne ugovara. Nije prihvaćen Sukladno članku 140. i 141. Zakona o gradnji sudionici u gradnji se pozivaju na tehnički pregled. Međusobni ugovorni odnosi nisu predmet pravilnika.
32 Damir Borović II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 3. Bilo bi dobro dodati kako se na tehnički pregled poziva zaključkom i kome se on dostavlja Nije prihvaćen Zaključak za tehnički pregled donosi se prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o gradnji Zakonom o gradnji je propisano kome se dostavlja
33 Društvo građevinskih inženjera Zagreb II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 4. Nužno je odrediti da neovisni stručnjaci iz stavka (2) imaju položen stručni ispit osoba koje obavljaju poslove graditeljstva. Nije prihvaćen Ne može se uvjetovati, može biti i predstavnik javnopravnog tijela ili druga stručna osoba.
34 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 4. stavak 2. dopuna: Neovisni stručnjak, kojeg odredi tijelo graditeljstva mora biti redovni član strukovne Komore. Općenito: Da li voditelj tehničkog pregleda, predstavnik javnopravnih tijela i neovisni stručnjak imaju pravo pisati primjedbe na glavni projekt koji je sastavni dio građevinske dozvole i time na neki način poništiti građevinsku dozvolu iako je sve izvedeno sukladno Zakonu i Propisima (nedostatak iz glavnog projekta otklonjen tijekom građenja)? Nije prihvaćen Ne može se uvjetovati članstvo u komori, osoba može biti i predstavnik javnopravnog tijela ili druga stručna osoba. Voditelj tehničkog pregleda, predstavnici JPT i neovisni stručnjaci moraju postupati u skladu sa zakonima i propisima. - Na tehničkom pregledu nemaju pravo dati primjedbe na glavni projekt! Kontrola glavnog projekta nije predmet tehničkog pregleda.
35 Ivan Žeruk II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 4. uz čl.4. - Potrebno je razlučiti kriterije provedbe za tehničke preglede prema razini zahtjevnosti gradnje - 1., 2. i 3. skupina jer predviđeni postupak ne pravi bitnu razliku između građevina pojedinih skupina. S druge strane Zakon o gradnji predviđa i izdavanje uporabnih dozvola za određene građevine po bitno pojednostavljenim kriterijima uz određene "ograde". Tako da primjerice za zgradu površine 399 m2 izgrađenu prije 2007. imamo pojednostavljenu proceduru. Za istu takvu zgradu izgrađenu za vrijeme važenja Zakona o prostornom uređenju i gradnji dovoljno je nadležnom upravnom tijelu predati završno izvješće nadzornog inženjera nakon čega se ista može početi koristiti. zatim - prema Zakonu o gradnji prije "pojednostavljenja" kroz izmjene NN 20/17 imali smo 5 skupina građevina s tim da su se za 4. i 5. skupinu nadzor provodio samo u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti. Sada imamo "pojednostavljenu" situaciju da nešto što je prije bilo zgrada 4. skupine - sada postaje zgrada 2. skupine, treba više nadzornih inženjera u provedbi gradnje i više javnopravnih tijela te složeniji tehnički pregled.... Nije prihvaćen Uređeno je Zakonom o gradnji.
36 Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 4. (1) U svrhu provedbe tehničkog pregleda i utvrđivanja je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom i temeljnim zahtjevima građevine obavlja se očevid na građevini za koju je zatražena uporabna dozvola, te uvid u dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, kao i uvid u dokumentaciju koju je izvođač dužan imati na gradilištu prema građevinskoj dozvoli, odnosno glavnom projektu te drugu dokumentaciju kojom se dokazuju bitni zahtjevi za građevinu. Nije prihvaćen Određeno je odredbama članaka 135. i 139. Zakona o gradnji.
37 Mirna Amadori II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 4. (1) U svrhu provedbe tehničkog pregleda i utvrđivanja je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom i temeljnim zahtjevima građevine obavlja se očevid na građevini za koju je zatražena uporabna dozvola, te uvid u dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, kao i uvid u dokumentaciju koju je izvođač dužan imati na gradilištu prema građevinskoj dozvoli, odnosno glavnom projektu te drugu dokumentaciju kojom se dokazuju bitni zahtjevi za građevinu. Nije prihvaćen Određeno je odredbama članaka 135. i 139. Zakona o gradnji.
38 Dražen Flanjak II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 4. Cijeli stavak (3) predlažem da se promjeni i da glasi: Po provedbi radnji iz stavka 1. ovoga članka, svaki predstavnik javnopravnog tijela daje pisano mišljenje je li građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole, odnosno s potvrđenim glavnim projektom za građevine 3. skupine, u dijelu koji je u nadležnosti javnopravnog tijela. Nije prihvaćen Za građevine 3. skupine, prema odredbi članka 140. st. 3. Zakona o gradnji propisano je da na tehničkom pregledu uz sudionike u gradnji sudjeluje samo predstavnik tijela graditeljstva.
39 Zdravko Bašić II. OBAVLJANJE TEHNIČKOG PREGLEDA, Članak 4. Moj komentar iz članka 2 vezano za predstavnike javno pravnih tijela i njihovih obveza na tehničkom pregledu je ovdje pojašnjen. Moje mišljenje je da bi iz stavka 3 trebalo izbaciti dio "u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim propisom koji je u nadležnosti javnopravnog tijela" jer se tu otvara široki prostor. Dovoljno je ostaviti dio "posebnim uvjetima koje je to tijelo utvrdilo". Nije prihvaćen Odredba je u skladu sa Zakonom o gradnji.
40 Društvo građevinskih inženjera Zagreb III. ZAPISNIK, Članak 5. Primjedba na stavak (3), točku 6: Sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera, članku 22. stavku (1), točki 3. završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine sadrži izjavu o usklađenosti građenja građevine s građevinskom dozvolom, projektima, Zakonom o gradnji i posebnim propisima. Stoga predlažemo točku 6. iz stavka (3) brisati u cijelosti. Nije prihvaćen Sukladno članku 140. i 141. Zakona o gradnji sudionici u gradnji se pozivaju na tehnički pregled
41 Društvo građevinskih inženjera Zagreb III. ZAPISNIK, Članak 5. Primjedba na stavak (2): Smatramo da je projekt izvedenog stanja nužan dio dokumentacije za tehnički pregled. Slijedom navedenog, u stavku (2), iza točke 14. predlažemo dodati novu točku koja glasi: 15. podatke o projektu izvedenog stanja. Nije prihvaćen projekt izvedenog stanja nije obavezan prema odredbama Zakona o gradnji.
42 Društvo građevinskih inženjera Zagreb III. ZAPISNIK, Članak 5. Primjedba na stavak (2), točka 3.: Potrebno je dodati i popis svih neprisutnih predstavnika, a koji su bili dužni prisustvovati, te navod od kojih neprisutnih sudionika u gradnji je dostatno mišljenje ili drugo očitovanje u pisanom obliku. Prihvaćen Popis predstavnika JPT i sudionika u gradnji koji nisu prisutni na tehničkom pregledu – ugrađeno je u pravilnik.
43 Hrvatska komora arhitekata III. ZAPISNIK, Članak 5. Članak 5. stavak (3), točka 6. Kao i u Članku 3, stavak (2), predlažemo izmjenu, tako da točka 6. glasi: „6. mišljenje projektanta koji je obavljao projektantski nadzor o izvedenim radovima na građevini“ Nije prihvaćen Sukladno članku 140. i 141. Zakona o gradnji sudionici u gradnji se pozivaju na tehnički pregled.
44 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike III. ZAPISNIK, Članak 5. u stavku 2. treba dodati da u zapisnik treba upisati i imena neovisnih stručnjaka. stavak 3. podstavka 3. komentar: Tko određuje da li se građevina može koristiti odnosno staviti u pogon, čija je to odgovornost, odnosno tko je taj koji definira da li su nešto temeljna svojstva građevine ili ne (nadzorni inženjer ili članovi povjerenstva tehničkog pregleda ili voditelj tehničkog pregleda)? stavak 3. podstavka 6. komentar: Treba definirati tko daje izjavu, samo glavni projektant ili projektanti svih struka. stavak 3. podstavka 8. komentar: Što je s mišljenjem neovisnih stručnjaka? stavak 4. komentar: Da li neovisni stručnjaci potpisuju zapisnik? stavak 5. komentar: Da li neovisni stručnjaci dobivaju zapisnik? Djelomično prihvaćen Imena neovisnih osoba unose se u zapisnik – ugrađeno u pravilnik.
45 Ivan Žeruk III. ZAPISNIK, Članak 5. uz čl.2. točka 7 - potrebno je uskladiti terminologiju s Pravilnikom o katastru infrastrukture (NN 29/17) - umjesto geodetskog elaborata vodova imamo geodetske elaborate infrastrukture Prihvaćen Unešeno u pravilnik
46 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE - SOIH III. ZAPISNIK, Članak 5. U skladu s čl. 58. st. 2. Ustava Republike Hrvatske (Posebnu skrb država posvećuje zaštiti osoba s invaliditetom i njihovu uključivanju u društveni život) i čl. 9. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (Pristupačnost), dajemo mišljenje na čl. 5. st. 3. Prijedloga Pravilnika o tehničkom pregledu građevine. Smatramo da je potrebno, a kako je učinjeno trenutno važećim čl. 7. st. 3. Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04), izričito propisati obvezu provjeravanja i unošenja u zapisnik o tehničkom pregledu građevine podataka i činjenica u pogledu ispunjavanja uvjeta pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Mišljenja smo da nije dovoljno samo propisati obvezu unošenja u zapisnik podataka i činjenica u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu. Iako je Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), temeljem kojeg se donosi novi Pravilnik, uvjet sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe propisan člankom 12. i prema strukturi Zakona spada među temeljne zahtjeve za građevinu propisane člankom 8. (sigurnost i pristupačnost građevine tijekom uporabe su zakonski već obuhvaćene pojmom temeljnih zahtjeva za građevinu), smatramo da je ovakav Prijedlog Pravilnika manjkav iz dva razloga te da dovodi do diskriminacije osoba s invaliditetom, ne omogućavajući im pristup, kretanje, boravak i rad na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta. Prvo, sam Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) sadrži nedostatak u članku 12. određujući da „građevine moraju biti projektirane i izgrađene vodeći računa o pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti“, neopravdano izostavljajući obvezu osiguranja pristupačnosti i uporabe od strane osoba s invaliditetom, na koju obvezu je Republika Hrvatska obvezana gore navedenim pravnim propisima. Naime, opseg pojma „osobe smanjene pokretljivosti“ ne obuhvaća sve osobe s invaliditetom, stoga ovakav Prijedlog Pravilnika izostavlja pravo na pristupačnost osobama s invaliditetom koje nisu smanjene pokretljivosti, ali im je pristupačnost građevinama otežana ili onemogućena zbog drugog oblika invaliditeta (gluhe osobe, slijepe osobe, osobe s intelektualnim teškoćama). Drugo, smatramo da u Republici Hrvatskoj ne postoji dovoljna svijest o pojmu i opsegu pojma invaliditeta i pravu na pristupačnost te da je potrebno propisom izričito obvezati na provjeru pristupačnosti prilikom tehničkog pregleda građevine. Posebno upućujemo na terminologiju Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13), koji je na snazi. U navedenom Pravilniku pristupačnost se definira kao „nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad“, a odnosi na osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti. Iz navedenog Pravilnika vidljivo je da su definicije osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti pojmovno razlučene i različitog sadržaja. S obzirom na sve navedeno, predlažemo da čl. 5. st. 3. Prijedloga Pravilnika propisuje obveze pri tehničkom pregledu građevine kako slijedi: „U zapisnik o tehničkom pregledu unose se svi podaci i činjenice značajne za izdavanje uporabne dozvole, a naročito u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, koji uključuju pristupačnost građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, te lokacijskih uvjeta ili drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom (…)“. Nije prihvaćen Propisano je odredbama Zakona o gradnji obveza ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu. Kako je sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe jedan od temeljnih zahtijeva za građevinu, podrazumijeva se da se prilikom tehničkog pregleda provjerava ispunjavanje toga temeljnog zahtjeva. Pravilnik o tejničkom pregledu (NN 108/04) koji je na snazi, donesen je u vrijeme kada pristupačnost građevine tijekom uporabe još nije bila određena kao temeljni zahtjev, pa je u tom pravilniku bila posebno naglašena potreba za njenom provjerom na tehničkom pregledu.
47 Dražen Flanjak III. ZAPISNIK, Članak 5. Kako se gradi i prema glavnom projektu, a da izvedbeni nije niti napravljen, mišljenja sam da se umjesto stavak (2) točka 6. treba napisati: 6. popis svih projekata po kojima je građeno Vezano uz projektanta i njegovo "neznanje" što se i kako gradilo, predlažem stavak (3) točku 6 brisati ili napisati vezano uz projektantski nadzor: 6. očitovanje projektanta o provedbi projektantskog nadzora, njegovom opsegu i usklađenosti s glavnim projektom Nije prihvaćen Jasna je odredba – kad nema izvedbenog projekta, ne upisuje se.
48 Društvo građevinskih inženjera Zagreb III. ZAPISNIK, Članak 6. Potrebno je definirati postupanje u slučaju da predstavnik javnopravnog tijela ne dostavi izdvojeni zapisnik tijelu graditeljstva u dodatnom roku definiranim stavkom (3) ovoga članka. Prihvaćen Ugrađeno u pravilnik Tijelo graditeljstva saziva nastavak tehničkog pregleda.
49 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike III. ZAPISNIK, Članak 6. stavak 1. komentar: Da li investitor piše i dostavlja dokaz i koja je forma tog dokaza ili su za to zaduženi nadzorni inženjeri, te kome se dostavlja dokaz o otklonjenim nedostatcima? stavak 2. komentar: Da li neovisni stručnjak koji je uvidio nedostatak dostavlja izdvojeni zapisnik ? Nije prihvaćen Nije primjedba već komentar Investitor je dužan obavijestiti tijelo graditeljstva o otklonjenom nedostatku prema odredbi članka 142. Zakona o gradnji.
50 Zdravko Bašić III. ZAPISNIK, Članak 6. Što se događa ako se ne ispoštuje rok iz stavka 3? A to se u realnom svijetu događa. Prihvaćen Ugrađeno u pravilnik Tijelo graditeljstva saziva nastavak tehničkog pregleda.
51 Leo Penović III. ZAPISNIK, Članak 6. Potrebno je definirati što se smatra dokazom iz stavka 1 ovog članka. Naime taj dokaz je do sada u praksi bio izdvojeni zapisnik predstavnika javno pravnog tijela. Mislim da je prikladnije riječ "dokaz" iz prvog stavka zamijeniti riječju "obavijest". Dakle investitor bi po otklanjanju nedostataka obavijestio voditelja tehničkog pregleda da su isti otklonjeni a na nastavku tehničkog pregleda bi se postupalo sukladno odredbama stavaka 2, 3 i 4 ovog članka. Nije prihvaćen Sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o gradnji.
52 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike III. ZAPISNIK, Članak 7. U stavku 1. treba definirati slučajeve uslijed kojih se odbija zahtjev za izdavanje uporabne dozvole. Nije prihvaćen Sukladno odredbama Zakona o gradnji.
53 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike III. ZAPISNIK, Članak 8. Općenito: PREVELIKE, A NEDEFINIRANE OVLASTI VODITELJU TEHNIČKOG PREGLEDA I PUNO PROSTORA OSTAVLJENO ZA RAZLIČITU INTERPRETACIJU ODLUKAMA ŠTO ĆE ZA POSLJEDICU IMATI DOSTA POTEŠKOĆA NA TERENU. Nije prihvaćen Sukladno odredbama članka 146. stavka 2. Zakona o gradnji propisano je da izdavanje uporabne dozvole za dio građevine prije dovršetka cijele građevine moguće samo u slučaju da je ista predviđena u glavnom projektu. Iz navedenoga je razvidno da projektant mora odrediti ove uvjete koje se na tehničkom pregledu provjeravaju.
54 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike III. ZAPISNIK, Članak 8. stavak 1. komentar: Što je sa mišljenjem neovisnih stručnjaka? Ovdje bi trebalo pisati ako dio građevine dobije uporabnu dozvolu onda se taj dio može koristiti prije dovršetka cijele građevine a ne ako voditelj i predstavnici utvrde… Nije prihvaćen Sukladno odredbama Zakona o gradnji
55 Bruno Lacković PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU GRAĐEVINE, IV. ZAVRŠNE ODREDBE Predlažemo da se u poglavlju Završne odredbe zadrži tekst iz članka 15. Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (NN108/04) koji glasi: "Izjava izvođača, završno izvješće nadzornog inženjera, te druge izjave, izvješća i očitovanja iz ovoga Pravilnika u vezi s radovima odnosno građevinama čije je izvođenje odnosno građenje započeto do stupanja na snagu ovoga Pravilnika izrađuju odnosno daju se na temelju dokumentacije s kojom se raspolaže." Nije prihvaćen Određeno u prijelaznim odredbama Zakona o gradnji.
56 Društvo građevinskih inženjera Zagreb IV. ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 9. Nužno je odrediti postupanje u slučajevima koji su započeti, a nisu dovršeni do stupanja na snagu ovog Pravilnika. Nije prihvaćen Određeno u prijelaznim odredbama Zakona o gradnji.