Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova za 2018. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Krtinić Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova za 2018. godinu Prijedlog je potrebno nadopuniti s upisivanjem Nacrta prijedloga Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (EU). Ova je problematika obuvaćena EUROPSKOM KONVENCIJOM O NAVIJAČKOM NASILJU NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA (potpisana u Strasbourgu, 19.kolovoza 1985. godine), a postojeći Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima ("NN"117/03., 71/06., 43/09. i 34/11.) sadrži određene pravne praznine koje neumitno valja riješiti odgovarajućom izmjenom i dopunom. Naime, u postojeći Zakon prvenstveno je potrebno: - pored pirotehničkih sredstava sankcionirati kao prekršaj posjedovanje, paljenje i bacanje i DRUGIH EKSPLOZIVNIH TVARI; - da se pored prosudbe redara inkorporira i prosudba POLICIJE oko kvalifikacije predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja kod njihovog pokušaja unošenja ili unošenja u športski objekt; - da se kao prekršaj sankcionira i ODBIJANJE UTVRĐIVANJA PRISUTNOSTI ALKOHOLA U ORGANIZMU ODGOVARAJUĆIM MJERNIM UREĐAJEM; - da se kao prekršaj sankcionira i POSJEDOVANJE PREDMETA ZA MASKIRANJE (MASKE, KAPE, PODKAPE ZA MOTOR, MARAME S PROREZIMA ZA OČI I SLIČNO); - da se pored ostalih oblika netrpeljivosti kao prekršaj sankcionira i netrpeljivost na temelju RODNOG IDENTITETA ILI SPOLNE ORIJENTACIJE; - da se kao prekršaj sankcionira i VRIJEĐANJE REDARA PRI OBAVLJANJU NJIHOVIH DJELATNOSTI; - da se kao prekršaj sankcionira i SUDJELOVANJE ILI POTICANJE NA TUČNJAVU ILI NAPAD NA DRUGE GLEDATELJE, REDARE, SLUŽBENE OSOBE ORGANIZATORA NATJECANJA, SPORTAŠE ILI DRUGE OSOBE; - da se propiše kako se pored gledatelja niti neki DRUGI SUDIONIK ŠPORTSKOG NATJECANJA za vrijeme dolaska na športsko natjecanje, tijekom športskog natjecanja i nakon odlaska sa športskog natjecanja ne smije protupravno ponašati, te da će se i DRUGOM SUDIONIKU ŠPORTSKOG NATJECANJA koji se protupravno ponaša zabraniti i spriječiti dolazak na športsko natjecanje, udaljiti ga se iz športskog objekta i iz okolice športskog objekta ili mjesta održavanja športskog natjecanja te da mu se mogu izreći ovim Zakonom i posebnim zakonima propisane prekršajne i kaznenopravne sankcije; - preoblikovati mjere policije iz članka 25. na način da je za postupanje policije dostatan već i OSNOV SUMNJE da se osoba koja se upućuje na športsko natjecanje protupravno ponaša; - pored ostalih taksativno navedenih prijevoznih sredstava propisati ovlast policije da obavi pregled i bilo kojeg DRUGOG VOZILA koje prevozi navijače na športsko natjecanje i sa športskog natjecanja, te mogućnost isključenja takvog vozila iz prometa do isteka vremena od dva sata nakon završetka športskog natjecanja ukoliko se njime služi osoba koja se upućuje na športsko natjecanje koja se protupravno ponaša; - propisati ovlast policiji da se osobe koje se upućuju na športsko natjecanje, a postoji sumnja da se protupravno ponašaju IZNIMNO MOGU ZADRŽATI I NA DRUGIM PROSTORIMA I OBJEKTIMA ILI U VOZILIMA; - propisati da su športaši, treneri i članovi upravljačkih tijela športskih klubova dužni u svojim javnim nastupima popularizirati športske ideje koje isključuju rasistički ili drugi nesnošljiv pristup i DRUGIM OSOBAMA, a ne samo prema športašima i navijačima suparničkih športskih klubova; - propisati da sredstva javnog priopćavanja ne smiju iznositi ili objavljivati stavove drugih osoba, koji izražavaju rasistički ili drugi nesnošljiv pristup niti prema DRUGIM OSOBAMA, a ne samo prema nekom športskom klubu, njegovim športašima i njegovim navijačima; - sankcionirati kao kazneno djelo i delikt uslijed kojeg je DIJETE, ODNOSNO MALOLJETNA OSOBA LAKŠE OZLIJEĐENA ILI JE PRI TOM POČINJENA ŠTETA ZNATNE VRIJEDNOSTI. Tomislav Krtinić Nije prihvaćen O problematici navedenoj u komentaru nužno je pribaviti mišljenje Nacionalnog odbora za prevenciju i smanjenje nasilja na sportskim natjecanjima, koji je osnovan na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja u sportu (Narodne novine br. 51/13, 35/15 i 100/15). S tim u vezi, ukazujemo da je u tijeku reizbor članova navedenog Nacionalnog odbora, te stoga trenutno nije moguće pribaviti navedeno mišljenje.
2 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova za 2018. godinu, Prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu Nastavno na brojne ranije kontakte i razgovore, uključivši pri tome i zaključke s posljednjeg sastanka održanog s predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova u Uredu pravobranitelja za osobe s invaliditetom, 9. listopada 2017. godine, a vezano za probleme s izgledom, izdavanjem, korištenjem i kontrolom korištenja znaka pristupačnosti, predlažemo Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova za 2018. godinu dopuniti s Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: ZSPC). Odredbom članka 40. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15), te odredbom članka 2. Pravilnika o znaku pristupačnosti („Narodne novine“, broj 78/08 i 87/14), propisano je da pravo na znak pristupačnosti ima osoba s 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto. Ranije dostavljeni prijedlozi izmjena i dopuna vezani za odredbe ZSPC-a i Pravilnika o znaku pristupačnosti, izneseni su u izvješćima o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2013., 2014., 2015. i 2016. godinu, kao i tijekom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama Ministarstva unutarnjih poslova, koje je provedeno od 12. do 27. travnja 2017. godine. U svakodnevnom radu i postupanju ovog Ureda, obradom predstavki i pritužbi građana uočeno je da: - ZSPC nije usklađen s Uredbom o metodologijama vještačenja, pa posredno i Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom - postoji loša primjena Pravilnika o znaku pristupačnosti u praksi na terenu - su česte povrede prava na znak pristupačnosti - postoji velika zlouporaba znaka pristupačnosti zbog neadekvatne kvalitete i mogućnosti kontrole same iskaznice/znaka Slijedom navedenog predlažemo: 1. Usklađivanje ZSPC-a s Uredbom o metodologijama vještačenja 2. Promjenu nadležnosti za Pravilnik o znaku pristupačnosti na način da Pravilnik prijeđe u nadležnost Ministarstva unutarnjih poslova 3. Izmjenu članka 40. ZSPC-a tako da glasi: „Članak 40. (...) 3. Znak pristupačnosti izdaje se na ime osobe s invaliditetom, odnosno za vozila udruga osoba s invaliditetom na ime udruge, a izgled znaka, uvjete za njegovo stjecanje, način obilježavanja parkirališnog mjesta te prava koja se na temelju njega mogu ostvarivati, propisuje ministar nadležan za unutarnje poslove u suglasnosti s ministrom nadležnim za poslove prometa. 4. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako izda znak pristupačnosti osobi koja za to ne ispunjava uvjete iz ovoga članka. 5. Za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 6. Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja svoj znak pristupačnosti ustupi drugoj osobi na korištenje ili koja znak pristupačnosti koristi suprotno odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka. 7. Osobi koja bude dva ili više puta pravomoćno kažnjena za prekršaj iz stavka 6.ovoga članka, privremeno će se oduzeti znak pristupačnosti na rok od tri godine.“. Obrazloženje nužnog usklađivanja ZSPC-a: Uredba o metodologijama vještačenja objavljena je 12. srpnja 2017. godine u „Narodnim novinama“, broj 67/17, a stupila je na snagu 20. srpnja 2017. godine. Navedenom Uredbom propisane su metodologije vještačenja koje obuhvaćaju načine za utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti osobe, radne sposobnosti, utvrđivanje tjelesnog oštećenja odnosno oštećenja organizma te razine potpora. Zbog promjene načina i vrste utvrđivanja oštećenja i invaliditeta, nužne su i promjene u različitim pojedinačnim propisima (zakonima, pravilnicima i drugi podzakonskim aktima) kojima se na temelju utvrđenog invaliditeta / tjelesnog oštećenja ostvaruju određena prava, što je vrlo vidljivo kod utvrđivanja prava na znak pristupačnosti. Obrazloženje nužnosti promjene nadležnosti: S obzirom da je Ministarstvo unutarnjih poslova nadležno za Zakon o sigurnosti prometa na cestama iz kojeg kao podzakonski akt proizlazi Pravilnik o znaku pristupačnosti, smatramo nepotrebnim da nadležno tijelo za isti bude Ministarstvo zdravstva. Od 2008. godine nije vidljiva potreba da Ministarstvo zdravstva obnaša nadležnost jer nema ovlasti provedbe Pravilnika ni u kojem segmentu kriterija za dobivanje, a niti za kontrolu provedbe. Također, s obzirom na današnji djelokrug poslova nije razvidna funkcija Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, budući da se predmetni Pravilnik donosi uz suglasnost ministra nadležnog za promet, a stvarno pitanje uređenja načina parkiranja vozila (prometa u mirovanju) nema veze s prometom za koji je ovo Ministarstvo kao središnje tijelo državne uprave nadležno. Obrazloženje povećanja iznosa novčanih kazni: Postoji nedovoljno sankcioniranje od strane nadležnih organa za te i slične prekršaje, sankcije su preblage, te je potrebno s obzirom na brojne primjere nepoštivanja i zloupotreba u praksi drastično povećati prekršajnu kaznu za nedozvoljeno parkiranje na mjestima rezerviranim za vozila osoba s invaliditetom. Nije prihvaćen Prije svega, ukazujemo da je na sastanku održanom 9. listopada 2017. godine, koji se spominje u komentaru pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, postignut dogovor da se Ministarstvu unutarnjih poslova dostavi prijedlog izmjene članka 40. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br. 67/08, 48/10 – Odluka USRH, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka USRH, 92/14 i 64/15), usklađen s odredbama Uredbe o metodologijama vještačenja (Narodne novine br. 67/17), kako bi Ministarstvo iniciralo postupak izmjene navedenog Zakona. Nadalje, prijedlog pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za promjenu nadležnosti za donošenje Pravilnika o znaku pristupačnosti (Narodne novine br. 78/08 i 87/14) nije prihvatljiv, s obzirom da nije jasno niti na odgovarajući način obrazloženo na koji način bi promjena nadležnosti mogla utjecati na ublažavanje problema s kojima se osobe s invaliditetom susreću u svakodnevnom životu. Također, prijedlog pravobraniteljice za osobe s invaliditetom koji se odnosi na povećanje kazne za osobu s invaliditetom koja svoj znak pristupačnosti ustupi drugoj osobi na korištenje ili koja ga koristi suprotno zakonskim odredbama nije moguće prihvatiti, s obzirom da smatramo da pojačana represija (sukladno prijedlogu pravobraniteljice – isključivo prema osobama s invaliditetom) nije način na koji se mogu riješiti problemi premalog broja parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom odnosno prevelikog broja izdanih znakova pristupačnosti. Napominjemo da je postupak izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama upravo završen, odnosno donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br. 108/17), koji je stupio na snagu 16. studenog 2017. godine te nisu planirane izmjene odnosno dopune navedenog Zakona u 2018. godini.
3 Tea Biljak Prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu, Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (EU) . Nije prihvaćen Komentar se odbija jer se sastoji samo od pravopisnog znaka točke (.) te je očito da se radi o pogreški.