Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga za razvoj poduzetništva u Gradu Kninu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.4.Dodatne informacije uz projektni prijedlog Prijedlog izmjena u tablici Važni indikativni vremenski rokovi: - Izmjena Rok za podnošenje upita za pojašnjenjima – kontinuirano do 30.06.2019. - Izmjena Rok za davanja pojašnjenja – kontinuirano do 23.04.2019. Primljeno na znanje Rokovi će biti prilagođeni.
2 Sanibel obrt za savjetovanje 2.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Smatramo da prihvatljiv trošak „Plaće za novootvorena radnih mjesta uslijed početnog ulaganja izračunati kroz razdoblje od dvije godine“ prihvatljive u okviru Regionalne potpore dovest će do znatnih problema u postupku dodjele bespovratnih sredstava i provedbi projekata s obzirom da novozaposlene osobe mora biti zaposlene najmanje tri godine od dana kada je radno mjesto prvi put popunjeno, dok razdoblje provedbe projekta može biti najviše 24 mjeseca od dana kada počinje provedba. Korisnici neće biti u mogućnosti iskoristiti sufinanciranje plaća novozaposlenih punih 24 mjeseca. I dovest će do neispravnog računanja tražene potpore, što kao rezultat će imati ili neiskorištavanje maksimalnog iznosa mogućeg sufinanciranja, ili do zahtijevanja većeg iznosa ili intenziteta potpore nego je dozvoljeno. Primljeno na znanje Tekst će biti prilagođen kako bi bili jasniji uvjeti kombiniranja troškova ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovnu s troškovima plaća novozaposlenih u okviru regionalne potpore, s ciljem sprječavanja pogrešaka u projektnim prijedlozima.
3 Sanibel obrt za savjetovanje 2.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Iz točke 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?, evidentno je da su potpore koje se dodjeljuju u okviru ovog poziva primarno odnose na ulaganje u imovinu poduzeća. Također, iz točke 2.5. Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i trajnost rezultata projekta, jasno je da su poduzetnici korisnici dužni osigurati trajnost projekta i projektnih rezultata minimalno tri godine od završnog plaćanja. Kako bi korisnici osigurali postizanje rezultata svojih projekata, predlažemo uključivanje trošak osiguranja nabavljene ili izgrađene imovne u naveden popis prihvatljivih troškova, i to za relevantno razdoblje provedbe projekt i cjelokupno razdoblje trajnosti projekta od tri godine. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
4 Marijo Ćaćić, mag.oec. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.4.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Iz naslova izbaciti "iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava", budući se to navodi tek u sljedećem naslovu "1.5. Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore! Grad Knin Marijo Ćaćić, mag.oec. Voditelj Jedinice za Intervencijski plan Primljeno na znanje Razmotrit će se.
5 Miro Stolić NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE ZA OTVORENE POZIVE NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU KNINU Poštovani, iznio bih Vam svoje prijedloge. Moj prvi prijedlog je da se omogući izgradnja novih kuća za turizam, a ne samo obnova starih kuća. Jer u navedenom projektnom planu nisam nigdje naišao da će se moći graditi nove kuće za odmor. Naime moje mišljenje je da bih se tim potezom još veći razvitak turizma grada Knina. Drugi prijedlog je da se poveća maksimalni iznos de minimis potpore s 500 000 kn, na 100 000 000 kn. Smatram da bi se tim postupkom više investitora koji bi uložili u grad Knin. A samim time bi se otvorilo više radnih mjesta, te poboljšao standard grada Knina, i što je najvažnije od svega vratili bi mlade ljude u naš grad koji su ga nažalost napustili zbog nedostatka radnih mjesta. Iskreno se nadam da će te moj prijedlog stavit na ozbiljno razmatranje. Srdačan pozdrav Miro Stolić Primljeno na znanje Kriteriji Poziva ne uključuju navedena ograničenja vezana za turizam. Uzimajući u obzir ograničena sredstava za Poziv, povećanje maksimalnog iznosa de minimis potpora u traženom omjeru bi znatno umanjilo mogućnost ostvarivanja zadanih pokazatelja iz Intervencijskog plana Grada Knina.
6 Marijo Ćaćić, mag.oec. 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.3.Rok za predaju projektnog prijedloga Predlažem potpuno ukidanje krajnjeg roka za prijavu projektnih prijedloga, kako bi se omogućilo poduzetnicima neometano povlačenje sredstava iz ovog javnog poziva. Zbog operativnih razloga, može se npr. ograničiti vrijeme provedbe svih aktivnosti na projektima sa datumom završetka cijelog Programa. Na taj način će se potaknuti prijavitelji da čim prije prijave svoje projekte. Grad Knin Marijo Ćaćić, mag.oec. Voditelj Jedinice za Intervencijski plan Djelomično prihvaćen Rok predaje će biti produljen.
7 Marijo Ćaćić, mag.oec. 2.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Predlažem ubacivanje troška "kupovine zemljišta" i/ili "poslovnog prostora" u prihvatljive troškove projekta, u slučaju da je takvo ulaganje opravdano, odnosno u slučaju da se jedino na taj način mogu postići predviđeni ciljevi projekta. Predlažem povećavanje postotka maksimalnog udjela troškova upravljanja projektom i marketinga proizvoda u ukupnim troškovima s postojećih 15% na 30%! Isto tako, potrebno je jasno osigurati da novoosnovani poslovni subjekti, zahtjevanim dokumentima ne budu diskriminirani po pitanju dostave pojedinih poslovnih dokumenata (npr. novoosnovani ne mogu osigurati financijske izvještaje za prethodnu godinu, potvrde o visini plaća djelatnika, specifikacije plaćenih doprinosa, platne liste i sl.). Grad Knin Marijo Ćaćić, mag.oec. Voditelj Jedinice za Intervencijski plan Djelomično prihvaćen Tekst vezan za dodatnu dokumentaciju za prijavu koja mora biti podnesena uz projektni prijedlog će biti prilagođen kako bi bilo jasno koji su obvezni dokumenti za novoosnovana poduzeća. Maksimalni iznosi i postoci sufinanciranja dodatnih aktivnosti će biti razmotrena. S obzirom da projektni prijedlozi moraju biti spremni za početak provedbe, što je evidentno iz uvjeta za projekte koji sadržavaju komponentu gradnje, prihvaćanje projekata koji su u faza nabave zemljišta nije prihvatljiva opcija.
8 HGK 2.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova U ranijim komentarima naglašen je nedostatak kapaciteta lokalnih MSP-ova za kvalitetnu pripremu i prijavu projekta, te se očekuje kako će većina koristiti vanjske usluge za navedene aktivnosti. Ova vrsta usluga će predstavljati znatan početni trošak lokalnim poduzetnicima zbog kojeg će neki i odustati od prijave kvalitetnog projekta. Kako bi se pak smanjile moguće malverzacije u cijenama ovih usluga, iste je potrebno determinirati na određeni iznos ili postotak od ukupne vrijednosti projekta. Ovi troškovi, kao i troškovi povezani s tehničkom dokumentacijom projekta, nastaju prije podnošenja projektne prijave, stoga je njihova prihvatljivost retroaktivna. Prijedlozi izmjena : - Prihvatljive troškove za regionalne potpore proširiti s: troškovi marketinga i promocije proizvoda i usluga, edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, revizija projekta, troškovi informiranja i vidljivosti, upravljanje projektom, promicanje horizontalnih načela, - Kategorija prihvatljivih troškova za Marketing i promociju proizvoda i usluga izmijeniti tako da se brišu troškovi transporta, putni troškovi i troškovi smještaja povezani s nastupom na sajmovima te se dodaju troškovi izrade svih vrsta promidžbenih materijala, mrežnih stranica i slično. - Izmjena teksta Napomene zbog izmjena u prihvatljivosti troškova marketinga i promocije proizvoda kao i savjetodavnih usluga, kako slijedi: Napomena: Troškove vezane uz marketing i promociju proizvoda i usluga kao i troškove savjetodavnih usluga neophodnih za projekt (za upravljanje projektom, za reviziju projekta) prijavitelj može potraživati u sveukupnom maksimalnom iznosu do 30% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Djelomično prihvaćen Mogućnost sufinanciranja troškova pripreme projektnih prijedloga je uvrštena u Upute za prijavitelje. Prijedog o maksimalnim iznosima sufinanciranja će biti razmotren. Navedeni prijedlozi troškova nisu prihvatljivi u okviru regionalnih potpora. Nadopuna troškova Marketing i promocija proizvoda i usluga će biti razmotrena.
9 Marijo Ćaćić, mag.oec. 4.POSTUPAK DODJELE, 4.1.Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Potrebno je omogućiti prijaviteljima da, u slučaju manjih pogrešaka u projektnoj dokumentaciji, mogu napraviti korekciju svojih projektnih prijava bez njihovog potpunog odbacivanja. Budući većina potencijalnih prijavitelja nema puno iskustva u pripremi projektnih prijedloga, može se očekivati da će na pojedinim projektima biti manjih pogrešaka. Ukoliko bi zbog manjih, ispravljivih pogrešaka odbacivali projektne prijave, za očekivati je da ćemo imati problema sa apsorbcijom većine sredstava iz ove Grant sheme, unutar zadanog vremenskog okvira. Grad Knin Marijo Ćaćić, mag.oec. Voditelj Jedinice za Intervencijski plan Nije prihvaćen Pravila i procedure vezane za pojašnjenja tijekom postupka dodjele su propisana u zajedničkim nacionalnim pravilima i kao takva su navedena u točki 4.2 Uputa za prijavitelje. Odstupanja od propisanih procedure za pojedinačni Poziv nije dozvoljeno. Obzirom da se Poziv provodi u modalitetu trajnog Poziva, ako je Projektni prijedlog isključen iz postupka dodjele prijavitelj može podnijeti novu projektnu prijavu.
10 Marijo Ćaćić, mag.oec. 2.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.2. Neprihvatljivi troškovi Predlažem izbacivanje troškova kupnje ili zakupa zgrada ili zemljišta sa liste neprihvatljivih troškova. Potrebno je definirati da je to prihvatljivi trošak ukoliko bez njega projekt ne može ispuniti zadane ciljeve. Grad Knin Marijo Ćaćić, mag.oec. Voditelj Jedinice za Intervencijski plan Nije prihvaćen S obzirom da projektni prijedlozi moraju biti spremni za početak provedbe, što je evidentno iz uvjeta za projekte koji sadržavaju komponentu gradnje, prihvaćanje projekata koji su u faza nabave zemljišta nije prihvatljiva opcija.
11 HGK 2.PRAVILA POZIVA, 2.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? S obzirom na prethodno tražene izmjene Poziva, pravila i iskustva iz sličnih poziva za poduzetnike, te udio sufinanciranja poduzetnika, iznimno je bitno proširiti aktivnosti za regionalne potpore. Svrha ovog Poziva nije samo pokrenuti gospodarsku aktivnost na predmetnom području, već istu i zadržati kroz duže vremensko razdoblje. Iskustva su pokazala kako poduzetnici rijetko koriste vanjske usluge edukacije, stručnog osposobljavanja zaposlenika kao i marketing i promociju proizvoda. Prijedlog izmjene: Za kategoriju regionalnih potpora, proširiti prihvatljive aktivnosti s: ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga, ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga, ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, revizija projekta u skladu s točkom 5.6 Poziva, informiranje i vidljivost u skladu s točkom 5.7 Poziva, upravljanje projektom, promicanje horizontalnih načela u skladu s točkom 2.9 Poziva Nije prihvaćen Uredba Komisije (EU) br. 651/2014, definira koji troškovi su prihvatljivi u okviru koje vrste potpore. Navedeni dodatni troškovi nisu prihvatljivi u okviru regionalnih potpora. Navedeni dodatni troškovi su prihvatljivi u okviru de minimis potpora koje su dostupne, tj. Prijavitelj u okviru istog projektnog prijedloga može potraživati kombinaciju regionalne potpore i de minimis potpore.
12 HGK 2.PRAVILA POZIVA, 2.4.Broj projektnih prijedloga i bespovratnih sredstava po Prijavitelju S obzirom na male i slabe apsorpcijske kapacitete poduzetnika na području Knina, ovom formulacijom se onemogućuje prijavljivanje više projekata i sklapanje više Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetnicima koji udovoljavaju svim kriterijima Poziva, imaju provedbene kapacitete i interes za prijavu i provedbu više uzastopnih projekata. Stoga se predlaže izmjeniti tekst da glasi: „ S jednim prijaviteljem može se istodobno sklopiti samo jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješnim završetkom provedbe Ugovora, prijavitelju je dozvoljena prijava novog projektnog prijedloga u okviru ovog Poziva i sklapanje novog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.“ Nije prihvaćen Uzimajući u obzir Vaš raniji navod u vezi zainteresiranosti poduzetnika za de minimis potpore, alocirana sredstava će se zasigurno iskoristiti bez dodjeljivanja potpora za više projekata istim poduzetnicima. Maksimalni iznosi potpora su postavljeni na specificiranim iznosima kako bi što veći broj poduzetnika imalo koristi od dostupnih bespovratnih sredstava. Također bi se omogućavanjem podnošenja više projektnih prijava i sklapanja više ugovora smanjio broj poduzetnika koji dobivaju potporu, a time i ugrozilo dostizanje ciljne vrijednosti ovog pokazatelja iz Intervencijskog plana Grada Knina. Nadalje, Regionalne potpore se dodjeljuju za početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnost, te bi se moglo smatrati upitnim bili bi se drugi projekt ulaganja u istom području odmah nakon završetka prvog projekta ulaganja mogao smatrati početnim ulaganjem.
13 HGK 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.5.Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Komentari na tablicu: Ukupni iznosi, najniže i najviše vrijednosti po pojedinim vrstama potpora a) Regionalne potpore – ukupni iznos potpora po Pozivu 10.000.000,00 HRK Komentar: Rezultati konstantnog praćenja i analiza gospodarskih kretanja na području Knina, ukazuju kako neće biti dovoljno zainteresiranih poduzetnika za apsorpciju raspoloživih sredstava. Zbog visoke stope sufinanciranja projekta (55% i 65% ukupno prihvatljivih troškova + neprihvatljivi troškovi) udio poduzetnika u ukupnoj vrijednosti projekta za najnižu vrijednost potpore iznosi minimalno 620.000,00 (za mikro i male) ili 920.000,00 (za srednje). Većina MSP-ova na ovom području nije u mogućnosti osigurati (rezervirati) potrebna sredstva za sufinanciranje pa je za očekivati kako neće biti ni zainteresiranih za korištenje ovih sredstava. Prijedlog: Preraspodijeliti iznose između regionalnih i de minimis potpora tako da za Regionalne potpore ukupni iznos po Pozivu iznosi 6.000.000,00 HRK. b) De minimis potpore – Potpore male vrijednosti – ukupni iznos potpora po Pozivu 12.500.000,00 HRK; najviša vrijednost potpore po prijavitelju – 500.000,00 HRK Komentar: Analizom poduzetnika na području Grada (prosinac 2016.) koju je uz WYG savjetovanje izradio i Ured HGK za PPDS Knin, dobiveni su podaci kako je većina poduzetnika zaineresirana za De minimis potpore te da isti (u većini) nisu bili korisnici potpora male vrijednosti u proteklom razdoblju. Udio sufinanciranja poduzetnika kod De minimis potpora iznosi 15% što je velikoj većini prihvatljivo. Prijedlog: Kako bi se omogućila bolja iskorištenost raspoloživih sredstava, te poduzetnicima olakšao pristup povoljnijim financijskim sredstvima, predlaže se iznos najviše vrijednosti potpore po prijavitelju povisiti na 1.000.000,00 kn. Ovime će se direktno utjecati na broj prijavljenih projekata, broj neto otvorenih radnih mjesta i apsorpciju sredstava. S obzirom na rezultate provedene analize potencijala i interesa lokalnih poduzetnika, predlaže se povećati ukupni iznos potpora po Pozivu na 16.250.000,00 HRK. Nije prihvaćen Sukladno Uputama za prijavitelje, raspodjela sredstava je indikativna. UT/PT1 zadržava pravo preraspodjele sredstava između pojedinih vrsta potpora na razini Poziva. Ukoliko se ukaže potreba za većom alokacijom sredstava za de minimis potpore, UT/PT1 će pravovremeno izvršiti preraspodjelu sredstava. Uzimajući u obzir navedenu zainteresiranost poduzetnika za De minimis potpore, kao i ograničena sredstava za Poziv, povećanje maksimalnog iznosa de minimis potpora u traženom omjeru bi znatno umanjilo mogućnost ostvarivanja zadanih pokazatelja iz Intervencijskog plana Grada Knina.
14 Sanibel obrt za savjetovanje 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.5.Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Uzimajući u obzir da će biti veća zainteresiranost za de minimis potpore, kao i činjenica da će korisnici regionalnih potpora također koristiti de minimis potpore za dodatne aktivnosti (Razvoj i unaprjeđenje proizvoda i usluga, Marketing i promocija proizvoda i usluga, Edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, Provedba nabave za potrebe projekta, Revizija projekta, Informiranje i vidljivost, Upravljanje projektom, Promicanje horizontalnih načela) očekuje se da će postojati potreba za veću alokaciju za de minimis potpore nego regionalne potpore. Iako je navedeno da je „Raspodjela sredstava je indikativna. UT/PT1 zadržava pravo preraspodjele sredstava između pojedinih vrsta potpora na razini poziva.“ predlažemo da se u samom početku poveća raspodjela za de minimis potpore. Isto bi moglo spriječiti potrebu za ranu obustavu poziva. Nije prihvaćen Sukladno Uputama za prijavitelje, raspodjela sredstava je indikativna. UT/PT1 zadržava pravo preraspodjele sredstava između pojedinih vrsta potpora na razini Poziva. Ukoliko se ukaže potreba za većom alokacijom sredstava za de minimis potpore, UT/PT1 će pravovremeno izvršiti preraspodjelu sredstava.
15 Marijo Ćaćić, mag.oec. 2.PRAVILA POZIVA, 2.4.Broj projektnih prijedloga i bespovratnih sredstava po Prijavitelju Predlažem omogućavanje podnošenja novog projektnog prijedloga prijaviteljima koji uspješno provedu svoje projekte, pod uvjetom da je poziv još otvoren, da ima još raspoloživih sredstava i uz uvjet da paze na propisane pragove po pojedinim vrstama potpora. Grad Knin Marijo Ćaćić, mag.oec. Voditelj Jedinice za Intervencijski plan Nije prihvaćen Uzimajući u obzir navod HGK u vezi zainteresiranosti poduzetnika za de minimis potpore, alocirana sredstava će se zasigurno iskoristiti bez dodjeljivanja potpora za više projekata istim poduzetnicima. Maksimalni iznosi potpora su postavljeni na specificiranim iznosima kako bi što veći broj poduzetnika imalo koristi od dostupnih bespovratnih sredstava. Također bi se omogućavanjem podnošenja više projektnih prijava i sklapanja više ugovora smanjio broj poduzetnika koji dobivaju potporu, a time i ugrozilo dostizanje ciljne vrijednosti ovog pokazatelja iz Intervencijskog plana Grada Knina. Nadalje, Regionalne potpore se dodjeljuju za početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnost, te bi se moglo smatrati upitnim ako bi se drugi projekt ulaganja u istom području odmah nakon završetka prvog projekta ulaganja mogao smatrati početno ulaganje.
16 Marijo Ćaćić, mag.oec. 2.PRAVILA POZIVA, 2.3. Kriteriji za isključenje Primarna poljoprivredna proizvodnja je potpuno isključena, a prerada prehrambenih proizvoda djelomično ograničena u prijavi na ovaj Javni poziv. Razvoj cijelog područja grada Knina se planira upravo na proizvodnji i preradi kvalitetnih prehrambenih proizvoda te njihovim plasmanom kroz lokalnu turističku ponudu. Trenutno stanje poljoprivredne proizvodnje i prerade je dosta loše i potpore dodijeljene tom sektoru u nikojem slučaju ne mogu utjecati na narušavanje tržišne utakmice (čak niti na regionalnom tržištu, a da niti ne govorimo o nacionalnom tržištu). Isto tako, u do sad otvorenim natječajima na razini cijele države, lokalni poljoprivredni proizvođači i prerađivači su postigli zanemarive rezultate, što nam ukazuje na slab apsorbcijski kapacitet koji bi se mogao djelomično popraviti adekvatnim prilagođavanjem upravo ovog Javnog poziva. Zbog navedenog smatram da bi trebali potpuno izbaciti 5. i 6. kriterij isključivanja (str. 13. prijedloga UzP) i time omogućiti lokalnim poljoprivrednicima i prerađivačima poljoprivrednih proizvoda pristup povoljnim sredstvima iz ovog Poziva. Nejasna je formulacija ograničenja za regionalne potpore na str. 16. UzP koja kaže: "- za ograničen broj posebnih sektora ekonomske djelatnosti; programi koji se odnose na turističke djelatnosti, širokopojasnu infrastrukturu ili preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda ne smatraju se programima usmjerenima na određene sektore ekonomskih djelatnosti". Nije jasno da li ova odredba diskvalificira ulaganja u turističke djelatnosti, širokopojasnu infrastrukturu i preradu i trgovanje poljoprivrednim proizvodima, ili ih ne diskvalificira!? Vjerojatno pogreškom je u ovom dijelu korišten pojam "programi", umjesto pojma "projekti". Potrebno je preformulirati ograničenje za tražitelje regionalne potpore, koje započinje sa: "- prijaviteljima koji su iskazali negativan EBITDA ....", budući značajan broj lokalnih poduzetnika, zbog prethodno navedenih razloga, jako teško posluje pa im se može desiti da nisu imali pozitivan EBITDA ili pozitivnu razliku primitaka i izdataka. Predlažem da uvjet bude pozitivan EBIT, a kod prijavitelja koji poslovne knjige vode po Zakonu o porezu na dohodak da npr. izdaci ne smiju biti više od 5% (ili npr. 10%) veći od primitaka, a da u prethodnoj fiskalnoj godini ne smiju imati evidentiran minus primitaka i izdataka. Grad Knin Marijo Ćaćić, mag.oec. Voditelj Jedinice za Intervencijski plan Nije prihvaćen Potpore u okviru ovog Poziva se dodjeljuju sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014, i Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013. Predmetne Uredbe isključuju mogućnost dodjeljivanja potpora za primarnu poljoprivredu. Odnosno, sporni kriteriji isključivanja 5 i 6 su uvjetovani predmetnim uredbama, i kao takve ne mogu biti zanemarene. Spomenuta nejasna ograničenja posebnih sektora se također odnosi na uvjet Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014. Ograničenje se odnosi na davatelja potpora, te propisuje da davatelj potpora ne smije programe potpora ograničiti na specifične sektore djelatnosti, tj. više sektora djelatnosti mora biti prihvatljivo za primiti potpore u okviru programa. Iznimka od ograničenja se odnosi na turističke djelatnosti, širokopojasne infrastrukture ili preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda. Uvjet da prijavitelji nisu prihvatljivi ako su iskazali negativan EBITDA se odnosi isključivo za regionalne potpore. S obzirom na potreban postotak sufinanciranja od strane Korisnika regionalnih potpora, jači financijski kapacitet je potreban kako bi se osigurala uspješna provedba sufinanciranih projekata.
17 Marijo Ćaćić, mag.oec. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.5.Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Budući je lokalno gospodarstvo grada Knina u dosta lošem stanju i gotovo pa uopće nema jačih poslovnih subjekata, vjerujem da će se većina prijavitelja usmjeriti na potpore male vrijednosti. Samo iznimno se može očekivati da će pojedini prijavitelji biti zainteresirani za regionalne potpore pa predlažem smanjivanje ukupnog iznosa potpore na stavci Regionalne potpore na iznos od 3.000.000 kuna a preostali raspoloživi iznos da se prebaci na Potpore male vrijednosti. Isto tako, iz svog 15-godišnjeg iskustva u radu sa lokalnim poduzetnicima mogu preporučiti izmjenu najnižih i najviših vrijednosti potpora prema vrstama potpora. Kod regionalnih potpora minimalan iznos bi trebalo smanjiti na 200.000 kuna, a najviši iznos limitirati na 1.000.000 kuna. Kod de minimis potpora najniži iznos može ostati na razini 30.000 kuna, a najviši bi trebalo povećati do maksimalnih 1.500.000 kuna, uz napomenu da se prijavitelji trebaju sami brinuti o ograničenju od 200.000 € koliko maksimalno kumulativno smiju dobiti u tekućoj i prethodne dvije fiskalne godine. Grad Knin Marijo Ćaćić, mag.oec. Voditelj Jedinice za Intervencijski plan Nije prihvaćen Sukladno Uputama za prijavitelje, raspodjela sredstava je indikativna. UT/PT1 zadržava pravo preraspodjele sredstava između pojedinih vrsta potpora na razini Poziva. Ukoliko se ukaže potreba za većom alokacijom sredstava za de minimis potpore, UT/PT1 će pravovremeno izvršiti preraspodjelu sredstava. Uzimajući u obzir alocirana sredstava za regionalne potpore i maksimalni iznosi, kao i činjenica da je moguće da samo četiri prijavitelja/Korisnika iskoristi ukupnu alokaciju, vaš navod da „iznimno se može očekivati da će pojedini prijavitelji biti zainteresirani za regionalne potpore“, potvrđuje potrebu za trenutnom alokacijom. Nadalje, predložena kombinacija smanjivanja iznosa pojedinačnih regionalnih potpora i povećanja iznosa pojedinačnih de minimis potpora, znatno manje povoljnih uvjeta za korištenje regionalne potpore nego de minimis potpore te bi dovelo do ne korištenja regionalne potpore i ne sufinanciranja većih projekata početnog ulaganja. Povećanje maksimalnog iznosa de minimis potpora u traženom omjeru bi znatno umanjilo mogućnost ostvarivanja zadanih pokazatelja iz Intervencijskog plana Grada Knina
18 Marijo Ćaćić, mag.oec. 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Tablica 2. Pokazatelji neposrednih rezultata specifični za Poziv/Projekt Nije definirano na koji način će novoosnovani poslovni subjekti, ili poslovni subjekti osnovani tijekom tekuće godine, definirati polazišnu vrijednost pokazatelja, budući nisu poslovali u godini n-1. Kod opisa i izvora drugog pokazatelja (Očuvana radna mjesta), potrebno je dodati riječ "minimalno" u zadnjem redu pa će glasiti "... pri čemu ciljana vrijednost mora biti minimalno jednaka polazišnoj vrijednosti.". Ovo je neophodno zbog mogućeg neplaniranog povećanja broja zaposlenika iz razloga koji nisu vezani uz projekt, a što bi rezultiralo neispunjavanjem odabranih vrijednosti pokazatelja. Grad Knin Marijo Ćaćić, mag.oec. Voditelj Jedinice za Intervencijski plan Nije prihvaćen Obzirom da subjekti osnovani tijekom tekuće godine nemaju polazišne pokazatelje u godini n-1, isti se prikazuju s 0. Nije moguće očuvati više radnih mjesta nego što je polazišna vrijednost. Povećanje broja zaposlenika ne spada u očuvanje radnih mjesta već u novotvorena radna mjesta.
19 Marijo Ćaćić, mag.oec. 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Tablica 1. Pokazatelji neposrednih rezultata specifični za Investicijski prioritet Predlažem potpuno izbacivanje Tablice 1. budući nema nikakvog utjecaja na pojedinog prijavitelja. Odnosi se isključivo na MRRFEU i SAFU koji objedinjavaju podatke od svih prijavitelja. Grad Knin Marijo Ćaćić, mag.oec. Voditelj Jedinice za Intervencijski plan Nije prihvaćen Predmetna tablica prikazuje pokazatelj iz Intervencijskog plana Grada Knina kojem svi Korisnici doprinose. Obzirom da je pokazatelj naveden u Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava skopljlenim u okviru predmetnog Poziva, isti mora biti prikazan u Uputama za prijavitelje
20 Nikola Balic NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE ZA OTVORENE POZIVE NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU KNINU Poštovani, sukladno predmetu Poziva koji za cilj ima jačanje gospodarske aktivnosti te gospodarsku regeneraciju područja predlažem usklađivanje propozicija natječaja kako bi se potaknulo pokretanje i uključivanje novoosnovanih poduzeća. Također, u cilju razvoja područja vjerujem da je u interesu i osnivanje tvrtki kćeri postojećih tvrtki koje bi na taj način imale priliku utjecati na razvoj područja i koristiti prilike poput raspoložive slobodne radne snage i sl. Kako bi se ovo omogućilo predlažem da se izrijekom utvrdi mogućnost sudjelovanja novoosnovanih poduzeća, te se propozicije natječaja usklade kako bi to i vrednovale (npr. Tablica 5., kriterij 3.2., te način dokumentiranja troškova plaća 2.8.1. i dr.). Također, predlažem i uvođenje mogućnosti partnerstva (2.2.) kako bi se osigurao prijenos znanja i tehnologije prema poticanom području koja su s razlogom kroz vrijeme i okolnosti manje razvijena i manje konkurentna. S poštovanjem, Nikola Balić Nije prihvaćen Prijedlog partnerstva se ne prihvaća. Uzimajući u obzir da je Poziv usmjeren na ulaganja u materijalne i nematerijalne imovine za razliku od ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, mogućnost prijenosa tehnologije kao neposredni rezultat financiranih projekata je minimalna. Iz toga proizlazi da uključivanje partnera uz Korisnika u predmetne projekt ne bi stvorilo dodanu vrijednost projektima, već bi svaki član partnerstva nabavljao imovinu za vlastite potrebe. Nadalje, temeljem odredbi Ugovora Korisnik jamči trajnost projekta, a vlasništvo nabavljene imovine se može prenijeti na projektne partnere isključivo uz pisano odobrenje PT1 i PT2. Stoga, poduzetnicima je učinkovitije da svaki provodi vlastiti projekt. Sukladno kriterijima prihvatljivosti, novoosnovana poduzeća su prihvatljivi prijavitelji.
21 Marijo Ćaćić, mag.oec. 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.1.Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Potrebno je preformulirati traženu prijavnu dokumentaciju na način da odgovara i za novoosnovane poslovne subjekte, odnosno za poslovne subjekte koji su osnovani u tekućoj poslovnoj godini pa ne mogu dostaviti izvješća za prethodnu godinu. Grad Knin Marijo Ćaćić, mag.oec. Voditelj Jedinice za Intervencijski plan Prihvaćen Tekst vezan za dodatnu dokumentaciju za prijavu koja mora biti podnesena uz projektni prijedlog će biti prilagođen kako bi bilo jasno koji su obvezni dokumenti za novoosnovana poduzeća.
22 HGK 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.3.Rok za predaju projektnog prijedloga Provedba Intervencijskog plana Knina planirana je do 30.06.2022. Ovaj Poziv je dio tog istog IP, pa se smatra kako se ograničavanjem poduzetnika na vrlo kratki rok za podnošenje projektnih prijedloga, stavlja u znatno nepovoljniji položaj od samog Grada Knina. Poduzetnici moraju udovoljiti znatno strože kriterije od samog Grada, a za povlačenje namjenskih sredstava raspoloživ im je znatno kraći vremenski rok. Naposljetku, ciljevi i svrha Programa integrirane regeneracije nisu samo izgradnja infrastrukture, već zadržavanje stanovništva na ovom području i otvaranja radnih mjesta. Ukoliko se poduzetnike, uz sve ostale uvjete koje moraju udovoljiti u prijavi projekta, ograniči i na kratak rok za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga, upitno je ostvarenje postavljenih ciljeva na razini Programa i IP-a Knina. Ukoliko PT1 i PT2 žele ubrzati postupak ocjenjivanja projektnih prijedloga, predlaže se primjena metodologije iz Poziva „Zaželi“ kojeg provodi MRMS. U tom slučaju se može odrediti rok za dostavu projektnih prijedloga u prvom krugu do npr. 14.09.2018. nakon obrade pristiglih prijava i donošenja Odluka, Poziv se ponovno otvara do utroška sredstava. Predloženi krajnji rok trajanja Poziva (30.06.2019.) otvara mogućnost poduzetnicima na duže korištenje sredstava kao i prijavu više projektnih prijedloga nakon završetka prethodnog. Prijedlog izmjene: Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajno otvorenog Poziva do utroška sredstava ili najkasnije do 30.06.2019. Prihvaćen Rok predaje će biti produljen.
23 Marijo Ćaćić, mag.oec. 2.PRAVILA POZIVA, 2.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Predlažem ubacivanje teksta: "troškovi pripreme natječajne dokumentacije za projekt ulaganja" u prihvatljive aktivnosti u sklopu de minimis potpora. Ovo će omogućiti prijaviteljima da refundiraju sredstva uložena u pripremu projekta, što ponekad, u ovisnosti o kompleksnosti projekta, može predstavljati vrlo značajan trošak. Grad Knin Marijo Ćaćić, mag.oec. Voditelj Jedinice za Intervencijski plan Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
24 HGK 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.1.Izgled i sadržaj projektnog prijedloga U tablici s popisom potrebne dodatne dokumentacije za prijavu projekta potrebno je prilagoditi tražene dokumente prihvatljivim prijaviteljima. Naime, institucije nisu prihvatljivi prijavitelji na ovom Pozivu, a rijetko koje mikro i malo poduzeće ima izrađenu organizacijsku shemu s posebnim organizacijskim jedinicama. Prijedlog: Tekst i potrebnu dokumentaciju prilagoditi organizacijskim karakteristikama prihvatljivih prijavitelja. Dokumentacija samo na traženje PT2 dopušta PT2 da od prijavitelja traži GFI za 3 prethodne godine iako sam prijavitelj mora u trenutku prijave pozitivno poslovati samo u prethodnoj godini. Ovime se otvara mogućnost PT2 za odbijanje projektnog prijedloga iako udovoljava svim traženim kriterijima Poziva, prema nedefiniranim i do kraja razjašnjenim kriterijima. Prihvaćen Tekst će biti prilagođen s ciljem poboljšane jasnoće.
25 Sanibel obrt za savjetovanje 2.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Podržavamo prijedlog da se u popis prihvatljivih troškova uključi trošak pripreme projektnih prijedloga. Pošto se Poziv odnosi na područje koje je „deprivirano pilot područje“, tj. potrebna je regeneracija gospodarstva, jasno je da je poduzetnicima iz tog područja potrebna asistencija u pripremi projektnih prijedloga koji će biti prihvatljivi za financiranje, koje će biti moguće provesti kako su prijavljeni, te će kasnije moći postići ciljane rezultate. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
26 Sanibel obrt za savjetovanje 2.PRAVILA POZIVA, 2.5.Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i trajnost rezultata projekta Smatramo da je uvjet „Ako u trenutku predaje projektnog prijedloga prijavitelj nema imenovani projektni tim, kao dokaz sposobnosti za provedbu projekta mora dostaviti pripremljenu dokumentaciju za nadmetanje za nabavu usluge upravljanja projektom (s raspisanim uvjetima za voditelja projekta i za osobu za računovodstvo, financije i administraciju u skladu s UzP).“ Previše restriktivno uzimajući u obzir da je najniža vrijednost potpore po prijavitelju 30.000 HRK, odnosno uz sufinanciranje od 85% najniži iznos projekta je manje od 35.300 HRK. Prihvaćen Uvjet će biti prilagođen.
27 Marijo Ćaćić, mag.oec. 2.PRAVILA POZIVA, 2.5.Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i trajnost rezultata projekta Budući, zbog strukture lokalnog gospodarstva, možemo očekivati veći broj jednostavnih projekata, manje vrijednosti i manje kompleksnosti, smatram da rigorozni uvjeti koji definiraju sastav i kompetencije projektnog tima nemaju smisla. Provedba jednostavnih projekata nije upravljački i administrativno zahtjevna pa se može prepustiti samim poduzetnicima, po uzoru na natječaje koje raspisuju Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvo poljoprivrede. Za eventualna pitanja, dileme i nedoumice moći će se obratiti Lokalnoj razvojnoj agenciji koja osim savjetovanja može organizirati i radionice (možda i obligatorne) za upravljanje projektima. Grad Knin Marijo Ćaćić, mag.oec. Voditelj Jedinice za Intervencijski plan Prihvaćen Uvjet će biti prilagođen.
28 Iskra Tadić 2.8.Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Sa ciljem povećanja kvalitete projektnih prijava predlažem u prihvatljive troškove dodati: Savjetodavne usluge razvoja projektnih prijava. Na taj će se način omogućiti poduzetnicima, bez iskustva, da zajedno sa stručnjacima izrade projektne prijave. Prihvaćen Prihvaćeno, prihvatljivi su i troškovi usluga pripreme prijave na ovaj Poziv.
29 Ivan Čuljak NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE ZA OTVORENE POZIVE NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU KNINU Potrebno je ispraviti Tablicu 5. Kriteriji odabira, jer za 3.1. nedostaje broj (nula) i opis ("nije navedeno", ili "nije jasno opisano/obrazloženo") bodova, što je navedeno za sve ostale kategorije. U cijeloj tablici pogrešno je navedeno numerivanje (pod 1. su 1.1 i 2.2. pod 2. je 1.1. pod 4. su 1.1. pa 2.2. pa 4.3. zatim 4.4) Prihvaćen Numeriranje će biti ispravljeno.