Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga za razvoj poduzetništva u Gradu Belom Manastiru

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marija Krišto NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE ZA OTVORENE POZIVE NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU BELOM MANASTIRU Usluge pripreme projektnog prijedloga nisu navedene u prihvatljivim troškovima. Kako mnogo poduzetnika nema vlastiti projektni tim i iskustvo u pripremi projektne dokumentacije, smatram da bi i ovaj trošak trebao biti prihvatljiv, kao što je prihvatljiv i u većini drugih natječaja. Prihvaćen Prihvaća se.
2 Ivan Čuljak NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE ZA OTVORENE POZIVE NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU BELOM MANASTIRU Potrebno je izmijeniti Tablicu 5. Kriteriji odabira. Za 3.1. se ne navodi u kojem slučaju i zbog čega se dodjeljuje 0 bodova, a numeriranje cijele tablice je pogrešno (1. 1.1., 2.2., 2. 1.1., 3. 3.1. itd.) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Sanibel obrt za savjetovanje 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Predlažemo da navedete izvor provjere postizanja ciljanog pokazatelja otvorena i očuvana radna mjesta. Trenutno je samo navedeno da je ciljana vrijednost uzima broj zaposlenih kod prijavitelja prema procjeni prijavitelja, međutim nigdje nije definirano kojim dokumentom se potvrđuje postizanje ciljanih pokazatelja. Prihvaćen Tekst će biti prilagođen. Izvor: 1) za poduzetnika obveznika poreza na dobit: GFI-POD 2) za poduzetnika obveznika poreza na dohodak: JOPPD
4 IC consulting 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.4.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Ukoliko se žele potaknuti ulaganja koja će otvarati radna mjesta, ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava je izrazito mali (svega 8- 9 ozbiljnijih projekata). Molimo da se uzme u obzir povećanje istog. Nije prihvaćen Ukupne iznose potpora u ovoj fazi nije moguće mijenjati, obzirom da je vrijednost svakog od programa/projekata definirana unutar Intervencijskog plana.
5 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.4.Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Nakon konzultacija s poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Belog Manastira koji su klijenti Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira pohvaljujemo nacrt ovog poziva i napominjemo kako planirani projekti višestruko premašuju raspoloživa sredstva po ovom pozivu i molimo da se razmisli o povećanju istih. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.5.Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Procjenjena najniža vrijednost potpore po prijavitelju i najviša vrijednost potpore su u skladu s potrebama na terenu. Pohvaljujemo i planirani intenzitet potpore od 85%. Mi smo svojim klijentima napomenuli da ukoliko su u sustavu PDV-a taj iznos potpore ne ukljujčuje PDV, a ukoliko nisu da im je PDV prihvatljiv trošak. Molimo naznačiti u pozivu da je PDV prihvatljiv trošak ukoliko je nepovrativ. Primljeno na znanje Uvest će se potrebne izmjene u tekstu radi jasnoće.
7 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 2.PRAVILA POZIVA, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Vezano uz prihvatljivost prijavitelja u dijelu Prihvatljivi prijavitelj pored navedenog: - mora u trenutku prijave imati osnovanu podružnicu / otvorenu poslovnu jedinicu na području Grada Belog Manastira. Imamo pitanje: Kako će se dokazivati pravni status poslovne jedinice kad one po ZTD-u nisu pravne osobe niti su upisane u Sudski registar? Za podružnice je vidljivo u Sudskom registru za svaku odluka o osnivanju. Primljeno na znanje Uvest će se potrebne izmjene u tekstu radi jasnoće.
8 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 2.PRAVILA POZIVA, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Pozdravaljamo što u nacrtu Uputa nema ograničenja vrste registrirane djelatnosti prema NKD-u koja je prihvatljiva za ulaganje već samo u kriterijima za isključenje stoji koje vrste registriranih djelatnosti prema NKD-u nisu prihvatljive za ulaganje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Lidija Janjić 2.PRAVILA POZIVA, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Kroz cijeli poziv spominje se intervencijski plan grada Belog Manastira i Općine Darda. No, područje prihvatljivosti ulaganja može biti isključivo na području grada Belog Manastira. Radi li se o omašci ili je područje Općine Darda kao prihvatljivo područje ulaganja zaista isključeno iz ovog Poziva? Primljeno na znanje Područje prihvatljivosti ulaganja isključivo je na području grada Belog Manastira.
10 Lidija Janjić 2.PRAVILA POZIVA, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Iz uvjeta nije jasno je li novoosnovano poduzeće prihvatljivi prijavitelj. Primljeno na znanje Sukladno kriterijima prihvatljivosti, novoosnovana poduzeća su prihvatljivi prijavitelji.
11 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 2.PRAVILA POZIVA, 2.3.Kriteriji za isključenje Molimo pojasnite dodatno situaciju kada je tvrtka sklopila predstečajnu nagodbu. Nije u stečaju i pokraj imena tvrtke u sudskom registru ne piše u stečaju, a po navedenim kriterijima za isključenje "je u nagodbi s vjerovnicima". Tvrtka dalje nesmetano posluje, zapošljava i proširuje proizvodne kapacitete. Primljeno na znanje Poduzeće koje je sklopilo predstečajnu nagodbu s vjerovnicima te ima pravomoćno rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi izdano od strane nadležnog trgovačkog suda nije u jednoj od situacija isključenja vezanih za stečajne ili predstečajne postupke navedene u točki 2.3 Uputa za prijavitelje.
12 Lidija Janjić 2.PRAVILA POZIVA, 2.3.Kriteriji za isključenje U točki 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga navodi se da je potrebno dostaviti JOPPD obrazac za mjesec koji prethodi mjesecu predaje projektne prijave. Ako je uvjet da poduzetnik mora imati minimalno jednu zaposlenu osobu u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektne prijave, isti nije naveden u kriterijima prihvatljivosti niti isključenja prijavitelja. U tom slučaju potrebno je ažurirati kriterije ili točku 3.1. s popisom obvezne dokumentacije prilikom predaje projektne prijave. Primljeno na znanje Tekst će biti prilagođen s ciljem poboljšane jasnoće.
13 Lidija Janjić 2.PRAVILA POZIVA, 2.3.Kriteriji za isključenje Iz kriterija isključenja nije jasno može li se potpora dodijeliti poduzećima u javnom vlasništvu. Primljeno na znanje Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji danoj u Prilogu I Uredbe Komisije 651/2014. Spomenuti Prilog I, članak 3, stavak 4 navodi kako se „poduzeće ne može smatrati malim i srednjim poduzećem ako jedno ili više tijela javne vlasti zajedno ili samostalno, izravno ili neizravno upravlja s 25 % ili više kapitala ili glasačkih prava u dotičnom poduzeću.“ osim u slučajevima navedenim u stavku 2. istoga članka. U stavku 2(d), navedeno je da se poduzeće može svrstati u neovisna poduzeća, to jest u ona koja nemaju drugih partnerskih poduzeća čak i ako su određeni ulagači dosegli ili premašili prag od 25 %, pod uvjetom da ti ulagači nisu, u smislu stavka 3., bilo samostalno ili zajednički povezani s dotičnim poduzećem. To se, između ostalog, odnosi na poduzeće koje je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave s godišnjim proračunom manjim od 10 milijuna EUR i s manje od 5 000 stanovnika.
14 Sanibel obrt za savjetovanje 2.PRAVILA POZIVA, 2.5.Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i trajnost rezultata projekta Smatramo da je uvjet „Ako u trenutku predaje projektnog prijedloga prijavitelj nema imenovani projektni tim, kao dokaz sposobnosti za provedbu projekta mora dostaviti pripremljenu dokumentaciju za nadmetanje za nabavu usluge upravljanja projektom (s raspisanim uvjetima za voditelja projekta i za osobu za računovodstvo, financije i administraciju u skladu s UzP).“ Previše restriktivno uzimajući u obzir da je najniža vrijednost potpore po prijavitelju 30.000 HRK, odnosno uz sufinanciranje od 85% najniži iznos projekta je manje od 35.300 HRK. Isto tako, uzimajući u obzir maksimalan iznos potpora koje se mogu dodijeliti pojedinom projektu u okviru ovog Poziva, odnosno veličinu sufinanciranih projekata, smatramo da je ovaj uvjet previše restriktivan. Prihvaćen Uvjet će biti prilagođen.
15 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 2.PRAVILA POZIVA, 2.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Planirane prihvatljive aktivnosti su u skladu s potrebama poduzetnika na području Grada Belog Manastira i u skladu s istraživanjem o razvojnim potrebama poduzetnika koje je provela BARA. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
16 HGK 2.8.Opči zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova U ranijim komentarima naglašen je nedostatak kapaciteta lokalnih MSP-ova za kvalitetnu pripremu i prijavu projekta, te se očekuje kako će većina koristiti vanjske usluge za navedene aktivnosti. Ova vrsta usluga će predstavljati znatan početni trošak lokalnim poduzetnicima zbog kojeg će neki i odustati od prijave kvalitetnog projekta. Kako bi se pak smanjile moguće malverzacije u cijenama ovih usluga, iste je potrebno determinirati na određeni iznos ili postotak od ukupne vrijednosti projekta. Ovi troškovi, kao i troškovi povezani s tehničkom dokumentacijom projekta, nastaju prije podnošenja projektne prijave, stoga je njihova prihvatljivost retroaktivna. Prijedlozi izmjena : - Prihvatljive troškove za regionalne potpore proširiti s: troškovi marketinga i promocije proizvoda i usluga, edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, revizija projekta, troškovi informiranja i vidljivosti, upravljanje projektom, promicanje horizontalnih načela, - Kategorija prihvatljivih troškova za Marketing i promociju proizvoda i usluga izmijeniti tako da se brišu troškovi transporta, putni troškovi i troškovi smještaja povezani s nastupom na sajmovima te se dodaju troškovi izrade svih vrsta promidžbenih materijala, mrežnih stranica i slično. - Izmjena teksta Napomene zbog izmjena u prihvatljivosti troškova marketinga i promocije proizvoda kao i savjetodavnih usluga, kako slijedi: Napomena: Troškove vezane uz marketing i promociju proizvoda i usluga kao i troškove savjetodavnih usluga neophodnih za projekt (za upravljanje projektom, za reviziju projekta) prijavitelj može potraživati u sveukupnom maksimalnom iznosu do 30% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta Primljeno na znanje Mogućnost sufinanciranja troškova pripreme projektnih prijedloga i eventualni maksimalni iznosi sufinanciranja će biti razmotreni. Navedeni prijedlozi troškova nisu prihvatljivi u okviru regionalnih potpora (za razvoj poduzetništva na području Belog Manastira dodjeljuju se samo potpore male vrijednosti). Nadopuna troškova marketinga i promocije proizvoda i usluga će biti razmotrena.
17 Sanibel obrt za savjetovanje 2.8.Opči zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Iz točke 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?, evidentno je da su potpore koje se dodjeljuju u okviru ovog poziva primarno odnose na ulaganje u imovinu poduzeća. Također, iz točke 2.5. Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i trajnost rezultata projekta, jasno je da su poduzetnici korisnici dužni osigurati trajnost projekta i projektnih rezultata minimalno tri godine od završnog plaćanja. Kako bi korisnici osigurali postizanje rezultata svojih projekata, predlažemo uključivanje trošak osiguranja nabavljene ili izgrađene imovne u naveden popis prihvatljivih troškova, i to za relevantno razdoblje provedbe projekt i cjelokupno razdoblje trajnosti projekta od tri godine. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
18 Sanibel obrt za savjetovanje 2.8.Opči zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Podržavamo prijedloge da se u popis prihvatljivih troškova uključi trošak pripreme projektnih prijedloga. Pošto se Poziv odnosi na područje koje je „deprivirano pilot područje“, tj. potrebna je regeneracija gospodarstva, jasno je da je poduzetnicima iz tog područja potrebna asistencija u pripremi projektnih prijedloga koji će biti prihvatljivi za financiranje, koje će biti moguće provesti kako su prijavljeni, te će kasnije moći postići ciljane rezultate. Potrebno je naravno uzeti u obzir i vrijednost projekata kod priznavanja ove vrste troškova. Naime, za projektne prijedloge za koje se traže minimalni iznosi potpore, uz navedeno ograničenje od 15% za sve dodatne troškove, korisnik ne može platiti te dodatne troškove, npr. obavezno upravljanje projektom navedeno u točki 2.5. Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i trajnost rezultata projekta, UZP, niti obavezno Informiranje i vidljivost, a još manje i savjetodavne usluge pripreme projektnog prijedloga. Nadalje, uz potporu i projekt tog iznosa, korisnici ne mogu provest bilo kakve projekte koji pozitivno doprinose gospodarskoj regeneraciji, jačanju gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika, ili koji će kao rezultat doprinijeti očuvanju ili otvaranju novih radnih mjesta. Stoga smatramo da je neophodno povećati najnižu vrijednost potpore po prijavitelju u ovom Pozivu. Djelomično prihvaćen Uvjet vezan za sufinanciranje troškova pripreme projektnih prijedloga će biti prilagođen. Minimalan iznos potpore neće biti povećan s obzirom na prilagodbu uvjeta u vezi upravljanja projektom i posljedično smanjenje troškova za provedbu projekata.
19 Iskra Tadić 2.8.Opči zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Sa ciljem povećanja kvalitete projektnih prijava predlažem u prihvatljive troškove dodati: Savjetodavne usluge razvoja projektnih prijava. Na taj će se način omogućiti poduzetnicima, bez iskustva, da zajedno sa stručnjacima izrade projektne prijave. Prihvaćen Uvjet će biti prilagođen.
20 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 2.8.Opči zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Molimo u planirane prihvatljive troškvoe dodati da prihvatljiv trošak bude kupnja vozila za transport. Naime tvrtka OTOMED j.d.o.o., koja je registrirana na području Grada Belog Manastira, bavi se prodajom medicinske opreme i ortopedskih pomagala i želi kupiti vozilo za transport svojih proizvoda. Također, troškovi plaća novozaposlenih djelatnika nisu navedeni u tablici prihvatljivih troškova, a ako se oni podrazumjevaju pod stavkom "Razvoj i unaprjeđenje proizvoda i usluga" molimo da se tamo navede da su prihvatljivi troškovi plaća postojećeg ili novozaposlenog osoblja prijavitelja za potrebe unaprjeđenja proizvoda i usluga. Nije prihvaćen Sukladno članku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013, de minimis potpora ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta. Plaće novozaposlenog osoblja prijavitelja su prihvatljive isključivo za upravljanje projektom.
21 HGK 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.1.Izgled i sadržaj projektnog prijedloga U tablici s popisom potrebne dodatne dokumentacije za prijavu projekta potrebno je prilagoditi tražene dokumente prihvatljivim prijaviteljima. Naime, institucije nisu prihvatljivi prijavitelji na ovom Pozivu, a rijetko koje mikro i malo poduzeće ima izrađenu organizacijsku shemu s posebnim organizacijskim jedinicama. Prijedlog: Tekst i potrebnu dokumentaciju prilagoditi organizacijskim karakteristikama prihvatljivih prijavitelja. Dokumentacija samo na traženje PT2 dozvoljava PT2 da od prijavitelja traži GFI za 3 prethodne godine iako sam prijavitelj mora u trenutku prijave pozitivno poslovati samo u prethodnoj godini. Ovime se otvara mogućnost PT2 za odbijanje projektnog prijedloga iako udovoljava svim traženim kriterijima Poziva, prema nedefiniranim i do kraja razjašnjenim kriterijima. Prihvaćen Tekst će biti prilagođen s ciljem poboljšane jasnoće.
22 Lidija Janjić 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.1.Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Potrebno je dodatno pojašnjenje obvezne dokumentacije prilikom predaje projektnog prijedloga. Primljeno na znanje Iz komentara nije razvidno koje se dodatno pojašnjenje traži.
23 HGK 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.3.Rok za predaju projektnog prijedloga Provedba Intervencijskog plana Knina planirana je do 30.06.2022. Ovaj Poziv je dio tog istog IP, pa se smatra kako se ograničavanjem poduzetnika na vrlo kratki rok za podnošenje projektnih prijedloga, stavlja u znatno nepovoljniji položaj od samog Grada Knina. Poduzetnici moraju udovoljiti znatno strože kriterije od samog Grada, a za povlačenje namjenskih sredstava raspoloživ im je znatno kraći vremenski rok. Naposljetku, ciljevi i svrha Programa integrirane regeneracije nisu samo izgradnja infrastrukture, već zadržavanje stanovništva na ovom području i otvaranja radnih mjesta. Ukoliko se poduzetnike, uz sve ostale uvjete koje moraju udovoljiti u prijavi projekta, ograniči i na kratak rok za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga, upitno je ostvarenje postavljenih ciljeva na razini Programa i IP-a Knina. Ukoliko PT1 i PT2 žele ubrzati postupak ocjenjivanja projektnih prijedloga, predlaže se primjena metodologije iz Poziva „Zaželi“ kojeg provodi MRMS. U tom slučaju se može odrediti rok za dostavu projektnih prijedloga u prvom krugu do npr. 14.09.2018. nakon obrade pristiglih prijava i donošenja Odluka, Poziv se ponovno otvara do utroška sredstava. Predloženi krajnji rok trajanja Poziva (30.06.2019.) otvara mogućnost poduzetnicima na duže korištenje sredstava kao i prijavu više projektnih prijedloga nakon završetka prethodnog. Prijedlog izmjene: Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajno otvorenog Poziva do utroška sredstava ili najkasnije do 30.06.2019. Prihvaćen Rok predaje će biti produljen.
24 HGK 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.4.Dodatne informacije uz projektni prijedlog Prijedlog izmjena u tablici Važni indikativni vremenski rokovi: - Izmjena Rok za podnošenje upita za pojašnjenjima – kontinuirano do 30.06.2019. - Izmjena Rok za davanja pojašnjenja – kontinuirano do 23.04.2019. Prihvaćen Rokovi će biti prilagođeni.
25 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 4.POSTUPAK DODJELE, 4.1.Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Napomena za točku 2. Razloženost proračuna i financijska održivost projekta: obrazac A u MIS-u ne dopušta adekvatno obrazložiti održivost projekta najmanje tri godine, a na popisu dokumentacije koja je dio projektnog paketa nema poslovnog plana ili investicijske studije stoga je prijedlog da u kriterijima za ocjenu pod tom točkom bude: Proračun projekta je opisan i logički definiran i da tu bude od 1 do 5 bodova, ta da se doda točka Jasno je opisana i logički obrazložena financijska održivost projekta najmanje tri godine nakon završetka projekta koja također treba imati 1 do 5 bodova. Napomena za točku 3.2. u Kriterijima odabira: obrtnici nemaju GFI-POD, već samo DOH obrazac i njihov dohodak / godišnji primitak se vidi iz tog obrasca. Napomena za točku 4. Izvedivost plana provedbe za podtočku Identificirani su rizici i metode njihove prevencije / ublažavanja - u obrascu A nema polja u kojemu se radi analiza rizika, to je obično u drugim pozivima nadoknađivao obrazac B koji u ovom slučaju nije predviđen, niti mi sugeriramo da bude predviđen. Predlažemo da se taj dio makne iz tablice za ocjenu kao i da se iz ove točke makne dio za jasno opisan proračun, a da se sukladno tome povećaju bodovi za vremenski okvir i objašnjenje elemenata projekta. Prihvaćen Određeni kriteriji ocjenjivanja kvalitete će biti prilagođeni po potrebi na temelju prilagođenog Prijavnog obrasca koji će biti korišten za prijavu na Poziv. Prijave na Poziva će se vršiti putem novog prijavnog obrasca i postupka prijave preko internetske stranice https://efondovi.mrrfeu.hr/, koji sadržava više prostora za opise i obrazloženja, kao i više specifičnih pitanja nego prethodni prijavni obrazac A.