Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Uputa za prijavitelje u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 4. POSTUPAK DODJELE, 4.1. Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava "Tablica Kriteriji odabira i maksimalan broj bodova, redak 8. Doprinos projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju (minimalni broj bodova 5, maksimalni broj bodova 20)" Smatramo logičnim i korisnim da država potiče regionalni razvoj Hrvatske. Međutim, to treba raditi na osmišljen način, jer se u suprotnom neće postići željeni učinci. Nikako nije razumno u istome pozivu miješati znanstvenu izvrsnost i regionalni razvoj. Isti je problem bio i kod poziva „Ulaganje u znanost i inovacije“ (KK.01.1.1.04). Uz ovakav miješani sustav u okviru istoga poziva, institucije iz razvijenih krajeva Hrvatske i institucije iz slabije razvijenih krajeva Hrvatske međusobno se natječu, umjesto da se razdvajanjem poziva, zasebno na one koji potiču „znanstvenu izvrsnost“ i one koji „potiču regionalni znanstveni razvoj“, stvara poticajno okruženje za njihovo partnerstvo. Ne treba otkrivati toplu vodu, nego samo učiti od drugih. Tako EK u okvirnim programima FP7 i sada Obzor 2020 ima većinu programa koji financiraju znanstveno najbolje projekte bez obzira na geografsko područje prijavitelja i partnera, ali zato ima posebne programe za jačanje IRI kapaciteta u slabije razvijenim regijama i državama Europe. U tim ciljanim programima za slabije razvijene regije, institucije iz razvijenih regija/država služe kao partneri u projektima koji prenose svoje znanje i iskustvo na institucije u slabije razvijenim regijama/državama, pomažući im u što bržem jačanju njihovih IRI kapaciteta. Takav bi model trebala preuzeti i Hrvatska u programima ERDF-a. Kako to u ovome času, vjerojatno nije moguće, predlažemo da se barem prepolovi raspon bodova, sa 5 do 20 na 0 na 5 (ili 8). Primljeno na znanje Udjel broja bodova za kriterij Doprinos projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju u ukupnom broju bodova nije moguće mijenjati jer se prema odluci Upravljačkog tijela za Operativni program konkurentnost i kohezija obavezno primjenjuje na svim otvorenim Pozivima.
2 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1.Prihvatljive kategorije troškova "za postojeće zaposlenike potrebno je dostaviti i slijedeće dokumente:" U pravilu su plaće i drugi podatci koji se traže od poduzetnika (npr. JOPPD obrasci) zaštićeni poslovnom tajnom, pa treba osigurati da ti dokumenti ne kruže nezaštićeno po državnim agencijama i službama. Nažalost, to je bio slučaj u sličnom pozivu iz OP 2007.-2013. Kao znanstvena organizacija prijaviteljica projekta sve smo dokumente partnerskih poduzeća predavali provedbenom tijelu u zatvorenim kuvertama s oznakom „poslovna tajna“, da bismo kasnije saznali da su ti dokumenti potpuno slobodno kružili po provedbenim tijelima. Stoga predlažemo, da se umjesto dostave takvih dokumenata predvidi i mogućnost da nadležno provedbeno državno tijelo dođe do podataka slanjem svoga djelatnika u partnersko poduzeće radi ostvarenja uvida u dokumente zaštićene poslovnom tajnom. Pri tome je poduzetnik obvezan dati dokumenta na uvid, a djelatnik je provedbenoga tijela prethodno obvezan potpisati izjavu o povjerljivosti. Primljeno na znanje Obim dokumentacije, način podnošenja kao i potreba ovjere trenutno su u procesu preispitivanja i razgovora među tijelima u sustavu, a u svrhu smanjenja administrativnih zahtjeva na prijavitelje. Ukoliko se prije predviđenog roka objave poziva dogode izmjene u ovom smislu, Upute za prijavitelje bit će objavljene s ažuriranim zahtjevima za potpornom dokumentacijom.
3 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1.Prihvatljive kategorije troškova "Napomena: kod pripreme prijedloga projekta, tj. proračuna projekta, prijavitelj treba uzeti u obzir projicirane stvarne sate koje će djelatnici utrošiti na provedbu projektnih aktivnosti. Iznos jediničnog troška ne može se neosnovano mijenjati tijekom provedbe projekta. Satnica se računa ponovno nakon 24 mjeseca provedbe u slučaju da trajanje projekta premašuje 24 mjeseca, a na temelju najnovijih stvarnih podataka o troškovima plaća. " Navesti precizno što se smatra neosnovanim mijenjanjem iznosa jediničnog troška. Primljeno na znanje Iznos jediničnog troška, odnosno satnicu, moguće je promijeniti kod ponovnog računanja nakon 24 mjeseca provedbe, a na temelju najnovijih stvarnih podataka o troškovima plaća. Svaka druga izmjena jediničnog troška je neosnovana.
4 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1.Prihvatljive kategorije troškova Točka 2.8.1. - Od prihvatljivih materijalnih troškova nastalih kao direktna posljedica projektnih aktivnosti, nacrt predviđa samo troškove "istraživačkog potrošnog materijala". Predlažemo da se pod prihvatljive troškove uključe i ostali materijalni troškovi kao što su “troškovi repromaterijala, potrošne robe i sličnih proizvoda koji su nastali izravno kao posljedica projektnih aktivnosti i temelje se na stvarnim troškovima” (IRI formulacija). Primjeri iz prakse za koje smatramo da nisu obuhvaćeni trenutnom formulacijom, a mjesto im je u istraživačkom projektu: izrada elektroničkih štampanih pločica, mehaničkih dijelova i kućišta za montažu elektroničkog hardvera i sl. Primljeno na znanje „Istraživački potrošni materijal“ odnosi se na potrošni materijal vezan za istraživačke aktivnosti koji može uključivati i navedene primjere. U svrhu jednakog postupanja prema prijaviteljima, nadležna tijela ne mogu dati prethodno mišljenje o prihvatljivosti troškova.
5 Nina Antičić 4. POSTUPAK DODJELE, 4.1. Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Smatramo da je dodjeljivanje 20% ukupne ocjene kriteriju broj 8 diskriminirajuće za sva razvijena područja. To znači da su znanstveno izvrsni projekti koji dolaze iz razvijenih područja u samome startu lošije pozicionirani u odnosu na projekte koji su locirani u nerazvijenom području, a ne odlikuju se izvrsnošću. Sama činjenica da se projekt odvija na području koje ima razvojne probleme ne jamči ostvarivanje razvojnih efekata u u tom području. Međutim, kriterij uopće nije povezan s pokazateljima pa se stvarni efekti projekta na nerazvijeno područje ne mogu verificirati! Nadalje, kad se zbroji kriterij povezanost s drugim projektima (br. 6) i vrijednost za novac (br 1), dobije se maksimalno 14 bodova. Suma kriterija znanstvene izvrsnosti istraživanja nikako ne smije biti niža od kriterija rješavanja razvojnih problema (8). Predlažemo reviziju kriterija bodovanja kako bi se otklonile gore navedene manjkavosti predloženog sustava bodovanja. Primljeno na znanje Udjel broja bodova za kriterij Doprinos projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju u ukupnom broju bodova nije moguće mijenjati jer se prema odluci Upravljačkog tijela za Operativni program konkurentnost i kohezija obavezno primjenjuje na svim otvorenim Pozivima.
6 Stjepko Fazinić 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1.Prihvatljive kategorije troškova Komentari u ime Ureda za projekte Instituta R. Bošković: 1) Vezano uz troškove plaća postojećeg/već zaposlenog osoblja znanstvenih organizacija zaduženih za administriranje projekta i provedbu postupaka javne nabave prema modelu A: Angažman već zaposlene osobe sa strane prijavitelja. KOMENTAR: Ukoliko plaća osoblja nije financirana iz DP nego vlastitih sredstava korisnika trebalo bi omogućiti trošak plaća iz bespovratnih sredstava u % angažmana na projektu. 2) Vezano uz ... Izračunavaju se primjenom standardne veličine jediničnih troškova iz Uredbe (EU) br. 1303/2013 sukladno članku 68. stavku 2. na način da se zadnji dokumentirani godišnji bruto 2 11 iznos troškova plaća osoblja podijeli s 1720 sati. 11: Godišnji bruto iznos plaće obuhvaća bruto 2 plaću (uključuje obvezne doprinose iz plaće, porez i prirez te obvezne doprinose na plaću) KOMENTAR: Način na koji je napisan i koji se primejnuje je u koliziji jer bi iz istog proizašlo da se odnosi na godišnje razdoblje završene financijske godine, a tumači kao 12 mjeseci koji prethode roku za dostavu prijedloga. U slučaju produljenja roka za dostavu prijedloga pri tumačenju 12 mjeseci koji prethode roku za dostavu mora se mijenjati proračun i prilagati novi dokumenti Ista uredba se korisiti i kod Obzor 2020 projekta i jasno je definirana kao „full financial year“ . 3) Vezano uz ... U okviru projektnog prijedloga potrebno je dostaviti sljedeće potporne dokumente: itd lista od 1 do 5. KOMENTAR: Administratvino opterećujuće, potrebno provjeriti usklađenost sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, nije u duhu Uredbi EU o SCO i smanjenju administrativnog opterećenja. Primljeno na znanje 1) Plaće postojećeg osoblja prijavitelja angažiranog na projektu prihvatljive su isključivo kao udio sufinanciranja prijavitelja. Oni koji su trenutno zaposleni na instituciji na teret drugih projekata ili vlastitih sredstava mogu biti zaposleni kao novozaposleno osoblje za potrebe projekta (financirano bespovratnim sredstvima), ali pod uvjetom da se postupak zaposlenja provede u skladu s pravilima i procedurama institucije. 2) U skladu s Uputom upravljačkog tijela (MRRFEU) za primjenu pojednostavljene metode financiranja predviđen je izračun na temelju troškova plaća za zadnjih 12 uzastopnih mjeseci, odnosno 12 uzastopnih mjeseci koji prethode podnošenju projektnog prijedloga. 3) Obim dokumentacije, način podnošenja kao i potreba ovjere trenutno su u procesu preispitivanja i razgovora među tijelima u sustavu, a u svrhu smanjenja administrativnih zahtjeva na prijavitelje. Ukoliko se prije predviđenog roka objave poziva dogode izmjene u ovom smislu, Upute za prijavitelje bit će objavljene s ažuriranim zahtjevima za potpornom dokumentacijom.
7 Nina Antičić 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1.Prihvatljive kategorije troškova Dokumentacija koja se na pozivu Ulaganje u znanosti i inovacije tražila od javnih znanstvenih organizacija radi dokazivanja plaća je bila nepotrebno opsežna (500 i više stranica administrativne prijave). Stoga na pozivu "JAČANJE KAPACITETA ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE" predlažemo sljedeće pojednostavljenje: 1. Akt temeljem kojeg se utvrđuje iznos bruto plaće: U slučajevima javnih znanstvenih organizacija, od prijavitelja ne treba tražiti da dostave „Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama“ u papirnatom obliku jer je to javni dokument, dostupan na web stranici NN. Dovoljna je poveznica unutar prijavnog obrasca B. 2. Akt o unutarnjem ustrojstvu javnih znanstvenih organizacija također nije potreban u papirnatom obliku već je dovoljan kao poveznica unutar prijavnog obrasca B. To je također javni dokument koji je temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, NN broj 85/15) objavljen na web stranici organizacije. 3. IP obrasci ne trebaju biti pečatirani i potpisani. Za projektni tim od 10 ljudi, ovjera IP obrazaca za 12 mjeseci (puta broj projektnih prijedloga) je ogroman gubitak vremena. Eventualno možete omogućiti davanje potpisane izjave odgovorne osobe da su svi isprinti IP obrazaca vjerodostojni. 4. Ako javne znanstvene organizacije dostavljaju obavijest s web stranice MZO-a „o isplati plaća u sustavu znanosti i visokog obrazovanja“, onda nije potrebna potvrda porezne uprave o plaćanju poreza i obveza za mirovinsko i zdavrstveno jer su te obveze plaćene od strane MZO-a. Dakle, MZO ne treba tražiti od prijavitelja dokaz koji mu upravo on sam izdaje. Ako ovo prihvatite, onda također nisu potrebni bankovni izvodi, specifikacija doprinosa, specifikacija isplate plaće za banku, …. Primljeno na znanje Obim dokumentacije, način podnošenja kao i potreba ovjere trenutno su u procesu preispitivanja i razgovora među tijelima u sustavu, a u svrhu smanjenja administrativnih zahtjeva na prijavitelje. Ukoliko se prije predviđenog roka objave poziva dogode izmjene u ovom smislu, Upute za prijavitelje bit će objavljene s ažuriranim zahtjevima za potpornom dokumentacijom.
8 Nina Antičić 2.PRAVILA POZIVA, 2.2. Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Predlažemo omogućiti da prihvatljiv partner bude i novoosnovano poduzeće. čak i ako ono nema jednu završenu financijsku godinu, odnosno izrađene financijske izvještaje za prethodnu godinu. Primljeno na znanje Vezano za Vaš prijedlog upućujemo Vas na članak 2., točka 18. Uredbe o općem skupnom izuzeću gdje navedeni kriteriji razlikuju MSP koji postoji manje od tri godine od ostalih. U skladu s tim odredbama prilagodit će se i popratna dokazna dokumentacija.
9 Pero Prebeg 4. POSTUPAK DODJELE, 4.1. Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Osim već navedenih komentara vezanih za neprimjerenost iznosa težinskog faktora kriterija 8, nužno je istaknuti da kroz ovo e-savjetovanje praktično nismo niti u mogućnosti u dovoljnoj mjeri komentirati taj kriterij, jer nije dostavljeno dovoljno informacija za to. Iz dosadašnjih natječaja vidljivo da je puni naziv navedenog kriterija "Doprinos projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju (projekt se provodi na određenoj lokaciji i uključuje teritorijalni prioritet, određen PDP-om, kao primjerice uključivanje područja izrazitog siromaštva ili određenog stupnja (ne)razvijenosti, ili pak bavljenje određenim demografskim izazovom)“. Iz navedenog slijedi da se u PDP-u mora navesti koji su to regionalni problemi čije rješavanje ima prioritet. Štoviše, s obzirom na navedeno, kao i dodjeljeni broj bodova, relano bi bilo za očekivati da to bude vezano i za jedan od Pokazatelja poziva, što možemo vidjeti da ovdje nije slučaj. Također, kod projekata s više partnera, gdje pojedini partneri mogu imati i više ispostava, a koje mogu biti u područjima različitog teritorijalnog prioriteta, nužno je PDP navede jasne upute na koji način će se dodijeliti ocjena tim projektnim prijavama. Na žalost, s obzirom da navedeno nije sadržano u dokumentu na osnovu kojeg se provodi e-savjetovanje, šira javnost neće biti niti u mogućnosti da komentira navedeno. Nužno je napomenuti da je dobivanje bodova prema navedenom kriteriju isključivo prema lokaciji provođenja projektnih aktivnosti trivijaliziranje tog kriterija do neprepoznatljivosti, jer mjesto provođenja aktivnosti ne mora biti niti na koji način povezano s „Doprinosom projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju“. Naprotiv, navedeni kriterij neće niti na koji način spriječiti rješavanje regionalnih problema drugih, čak i razvijenijih zemalja, a koji niti na koji način nisu relevantni za bilo koje područje RH. S obzirom na probleme navedene u ovom ali i drugim komentarima, dodjeljivanje 20% bodova, što je na ovakvom natječaju praktično nenadoknadivo projektima koji ih ne mogu ostvariti, nikako ne može biti održivo. Primljeno na znanje Udjel broja bodova za kriterij Doprinos projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju u ukupnom broju bodova nije moguće mijenjati jer se prema odluci Upravljačkog tijela za Operativni program konkurentnost i kohezija obavezno primjenjuje na svim otvorenim Pozivima.
10 Apsolon 5.ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA, 5.4. Podnošenje zahtjeva za predujmom/nadoknadom sredstava Potrebno je uzeti u obzir mogućnost podmirivanja troškova korisnika i „metodom nadoknade“ i „metodom plaćanja“ te kombinaciju obje metode, naročito iz razloga što se radi o ulaganjima u značajnu i skupu opremu i tehnologiju. Primljeno na znanje Pozivom su predviđene obje metode u zahtjevima za nadoknadom sredstava, osim u zahtjevu za nadoknadom sredstava za zadnja tri mjeseca provedbe i u završnom zahtjevu za nadoknadom sredstava, u kojima korisnik troškove može potraživati samo putem metode nadoknade. Isto će biti definirano Općim i Posebnim uvjetima Ugovora.
11 Saša Božić-Kraljik UPUTE ZA PRIJAVITELJE Dokumentacija koju je potrebna dostaviti je bespotrebno opsežna za znanstveno istraživačke institucije koje su pod okriljem Ministarstva znanosti i obrazovanja. Konkretno se to odnosi na Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama - dokument koji je javno dostupan kako na mrežnoj stranici Narodnih novina tako i na drugim mrežnim stranicama. Također svi dokumenti za izračun troška plaća osoblja (npr. potvrde o isplati plaća - koje više ne postoje nego se sa stranica MZO ?!? (istima kojima se prijava projekta i sva dokumentacija šalje) skida obavijest da je plaća isplaćena. Dakle MZO traži potvrdu da je to isto MZO izvršilo isplatu plaće. Da li je zaista neophodno da se sva ta dokumentacija (koja je ukoliko ima više partnera na projektu zaista obimna) dostavlja u slučaju javnih organizacija čije plaće nisu tajne, a isplata ide preko MZO-a. Dostava platnih lista u prethodnih 12 mjeseci je također besmislena, uzimajući u obzir da se plaće ne mijenjaju gotovo nikako ili vrlo malo, a posljednja 3 mjeseca bi bilo adekvatno razdoblje jer ako je netko i napredovao u zvanju plaća bi mu i za projekt trebala biti odgovarajuća trenutnoj plaći, a ne prije godinu dana kada je taj zaposleni imao možda nižu plaću. Primljeno na znanje Obim dokumentacije, način podnošenja kao i potreba ovjere trenutno su u procesu preispitivanja i razgovora među tijelima u sustavu, a u svrhu smanjenja administrativnih zahtjeva na prijavitelje. Ukoliko se prije predviđenog roka objave poziva dogode izmjene u ovom smislu, Upute za prijavitelje bit će objavljene s ažuriranim zahtjevima za potpornom dokumentacijom.
12 Apsolon 3. KAKO SE PRIJAVITI, 3.2. Podnošenje projektnog prijedloga Fusnota 29: Predlažemo isključiti ovu formulaciju jer navedeno može rezultirati scenarijem kada prijavitelj pravovremeno pošalje projektnu prijavu preporučenom pošiljkom, no Prijavitelj ne može predvidjeti hoće li pošiljka stići prije zatvaranja natječaja. Predlažemo zamijeniti u korist formulacije „Datum i točno vrijeme na paketu/omotnici predanom preporučenom pošiljkom, smatra se trenutkom predaje projektnog prijedloga na Poziv“. Primljeno na znanje Za vrijeme provedbe ovog savjetovanja došlo je do izmjena regulative i pravila o podnošenju projektnih prijedloga za financiranje iz ESI fondova te će se prijave na buduće pozive podnositi elektronskim putem.
13 Apsolon 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1.Prihvatljive kategorije troškova Potporni dokumenti za dokazivanje plaća uključuju nepotrebno velik broj dokumenata koji ne rezultiraju ništa većom pravnom sigurnošću nego što dokazuje jednostavno dostavljanje platnih lista. Nadalje, pod točkom 4. nije jasno zašto je potrebno Ministarstvu znanosti i obrazovanja dostaviti dokument kojega izdaje i svojim stranicama objavljuje to isto Ministarstvo. Zaključno, na natječaju „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ Ministarstvo gospodarstva je zahtijevalo isključivo dostavu platnih lista te nije jasno čemu se sada dodatno teži opterećivanju znanstvenih organizacija i poduzeća i dodatnom povećanju izgleda za administrativnim padom. Primljeno na znanje Obim dokumentacije, način podnošenja kao i potreba ovjere trenutno su u procesu preispitivanja i razgovora među tijelima u sustavu, a u svrhu smanjenja administrativnih zahtjeva na prijavitelje. Ukoliko se prije predviđenog roka objave poziva dogode izmjene u ovom smislu, Upute za prijavitelje bit će objavljene s ažuriranim zahtjevima za potpornom dokumentacijom.
14 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 2.6. Prihvatljivost projekta Isključuje li odredba „Projekt se provodi u potpunosti na teritoriju Republike Hrvatske“ mogućnost da određene aktivnosti budu provedene u inozemstvu. Što u slučaju kada je potrebno laboratorijsko ispitivanje nanomaterijala za koje ne postoji certificirani ispitni laboratorij u RH? Primljeno na znanje U odnosu na primjer iz Vašeg upita, odgovor je da. Iznimke su npr. stručni skupovi, edukacije koji se održavaju u inozemstvu, a mogu biti vezani za aktivnosti br. 3, 7 i 9 iz točke 2.7 Uputa.
15 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 2.3. Kriteriji za isključenje Jesu li podružnice prihvatljivi prijavitelji? Na koji će način dokazati pravi status kada podružnice po Zakonu o trgovačkim društvima nisu pravne osobe? Primljeno na znanje Potpora se ne može dodijeliti partneru koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu, podružnicu ili nastan u RH.
16 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 2.2. Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Iz kriterija za isključenje se da zaključiti da su podružnice prihvatljivi prijavitelji. Na koji će način dokazati pravi status kada podružnice po Zakonu o trgovačkim društvima nisu pravne osobe? Primljeno na znanje Potpora se ne može dodijeliti partneru koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu, podružnicu ili nastan u RH.
17 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 2.2. Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Na koji način će se dokazivati pravni status partnera? Primljeno na znanje U točki 3.1. Uputa, redni broj 10., navedeni su dokumenti potrebni za provjeru prihvatljivosti partnera.
18 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 2.1. Prihvatljivost prijavitelja Molimo Vas da specificirate opcije partnerstva. Može li prijavitelj npr. prijaviti projekt kojega čini tročlani konzorcij koji uključuje prijavitelja, partnersko poduzeće i partnerska istraživačka organizacija u skladu s odredbama učinkovite suradnje iz GBER-a „između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja“. Odredba iz Napomene na str. 10: „Neovisno o broju i ulozi partnera, Prijavitelj/Korisnik preuzima potpunu pravnu i financijsku odgovornost za upravljanje i provedbu Projekta.“ Nas jednoznačno navodi na zaključak da su prihvatljivi konzorciji s više partnera. Primljeno na znanje Točkom 2.2. definirani su kriteriji partnerstva po ovom Pozivu, u smislu broja i pravnog oblika prihvatljivih partnera.
19 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 2.1. Prihvatljivost prijavitelja Smatra li se prihvatljivim sljedeći slučaj. Prijavitelj je društvo s ograničenom odgovornošću koje je ujedno i znanstvena organizacija upisana u Upisnik znanstvenih organizacija. K tome, subjekt je osnovan po privatnom pravu te je njegov prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja. Dakle, zadovoljava sve formalne uvjete da nastupi u svojstvu prijavitelja, a ne samo partnera. Primljeno na znanje U svrhu jednakog postupanja PT1 ne daje prethodno mišljenje o prihvatljivosti prijavitelja/partnera. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja navedeni su u točki 2.1. Uputa za prijavitelje i oni moraju biti kumulativno zadovoljeni.
20 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 2.1. Prihvatljivost prijavitelja Molimo Vas da definirate „nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj“. Spram koga se promatra nezavisnost? Promatra li se nezavisnost istraživanja Fakulteta spram Sveučilišta ili pak Ministarstva nadležnog za znanost? Spram koga se promatra nezavisnost istraživanja poduzeća koja puno nezavisnije od javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih organizacija provode istraživanje i razvoj? Primljeno na znanje Pod nezavisnim provođenjem istraživanja misli se na istraživanja čije provođenje nije na korist i za potrebe subjekata koji bi iz rezultata tih istraživanja mogli na tržištu ostvariti prednost. Rezultati istraživanja moraju pod jednakim uvjetima biti dostupnim svim zainteresiranima.
21 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 2.1. Prihvatljivost prijavitelja Na koji će se način provjeravati da subjekt iz Upisnika znanstvenih organizacija ispunjava kriterije za istraživačku organizaciju? Primljeno na znanje Odgovara li prijavitelj definiciji istraživačke organizacije prema Okviru zajednice provjeravat će se u Statutu organizacije ili drugom aktu iz kojeg je moguće utvrditi prvenstveni cilj organizacije, odnosno primarne djelatnosti.
22 Apsolon 2.PRAVILA POZIVA, 2.1. Prihvatljivost prijavitelja Za utvrđivanje prihvatljivosti prijavitelja, je li nužno zadovoljiti samo jedan od prva dva kriterija ili je nužno zadovoljiti oba kako bi se prijavitelj smatrao prihvatljivim? Primljeno na znanje Kriterije prihvatljivosti prijavitelja nužno je kumulativno zadovoljiti.
23 Apsolon 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.4. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Potrebno dodatno objasniti razliku između eksperimentalnog razvoja i inovacija MSP-a u vidu projektnih aktivnosti i odnosa projektnih partnera. Naime ukoliko se od poziva očekuje R&D projekt onda potpore u vidu Inovacije MSP-a nije primjenjiva za poziv. Primljeno na znanje Termin „Potpore za inovacije za MSP-ove“ naziv je jedne od kategorija potpore za istraživanje i razvoj i inovacije iz Uredbe o općem skupnom izuzeću. Od više prihvatljivih troškova za financiranje u navedenoj kategoriji, po ovom su pozivu za partnere prihvatljivi samo troškovi dobivanja, potvrđivanja i obrane patenata i ostale nematerijalne imovine i troškovi savjetodavnih i pomoćnih usluga za inovacije.
24 Apsolon 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Za pokazatelj: Broj patentnih prijava od strane domaćih pravnih osoba: Predlažemo isključiti specifikaciju da mora biti riječ o domaćim pravnim osobama slijedom česte prakse da se predmet patentiranja zaštićuje samo na tržištima gdje je zaista potrebna zaštita intelektualnog vlasništva. Primjerice, za brojne proizvode ne postoje tvrtke u RH koje posluju u specifičnom tržišnom segmentu te zaštita nije potrebna jer niti ne postoje konkurenti koji bi upotrijebili intelektualno vlasništvo. Primljeno na znanje Pokazatelj je formuliran u Strategiji pametne specijalizacije, kao takav je obavezan te specifikaciju nije moguće promijeniti. Zaštita IV koja ne udovoljava uvjetima pokazatelja u okviru ovog Poziva je moguća te je za potrebe iste definiran prihvatljiv trošak u poglavlju 2.8.1. Uputa
25 Vesna Kotarski 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1.Prihvatljive kategorije troškova Obzirom se pozivom planiraju provoditi istraživačke aktivnosti do faze transfera tehnologije, predlažemo da osoblje koje bi radilo poslove transfera tehnologije (Uredi za transfer tehnologije) a postojeće je na instituciji prijavitelja/partnera bude prihvatljivo kao dio istraživačkog tima i sukladno tome i njihove plaće budu prihvatljive kao dio sufinanciranja prijavitelja/partnera (kao u KK.01.1.1.04 pozivu) Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlogu. Uključivanje osoblja za poslove transfera tehnologije, odnosno njihovih plaća u proračun prijavitelja/partnera će biti razmotreno prije objave Poziva.
26 Vesna Kotarski 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1.Prihvatljive kategorije troškova U kontekstu "dokazne dokumentacije za izračun plaće prema SCO/PMF" i u ovom nacrtu poziva opet svjedočimo pristupu koji je suprotan onome što primjena SCO metode podrazumijeva i opet će rezultirati dostavljanjem stotina stranica s javno dostupnim podacima i aktima kao i kod poziva KK.01.1.1.04 (Ulaganje u znanost i inovacije). Neshvatljivo je iz kojeg razloga se od prijavitelja/korisnika koji su tijela javnog prava traže ovakvi dokazi, ako je uvjet Europske komisije za primjenu SCO vrlo jasan: svi navedeni dokazi ne trebaju biti predmet provjere i verifikacije u procesu prijave projekata (ex-ante) već su korisnici dužni osigurati revizorski trag (nakon što se projekt ugovori!). Sveučilište u Zagrebu je predložilo UT umjesto dostavljanja stotina stranica "dokazne dokumentacije" uvođenje obrasca s izračunom troškova rada osoblja i potvrdom metodologije izračuna prema SCO, čiju točnost i ispravnost ovjeravaju glavni financijski službenik i odgovorna osoba prijavitelja/partnera. U procesu prijave traženu dokumentaciju ima smisla dostavljati ako se radi o postojećim zaposlenicima za koje plaću osiguravamo iz vlastitih sredstava i da to budu IP1 obrasci i ugovori o radu, a za tu razinu dokumentacije je suglasnost SAFU osigurana za prihvatljivost izdataka u pozivima za "CEKOM" projekte. Također predlažemo da se tražena dokumentacija dostavlja samo u digitalnom obliku, i gdje god je moguće kroz poveznice na mrežne stranice institucija prijavitelja/partnera. Primljeno na znanje Obim dokumentacije, način podnošenja kao i potreba ovjere trenutno su u procesu preispitivanja i razgovora među tijelima u sustavu, a u svrhu smanjenja administrativnih zahtjeva na prijavitelje. Ukoliko se prije predviđenog roka objave poziva dogode izmjene u ovom smislu, Upute za prijavitelje bit će objavljene s ažuriranim zahtjevima za potpornom dokumentacijom.
27 Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1.Prihvatljive kategorije troškova PARTNERI (PODUZETNICI) Koje kategorije troškova mogu predstavljati sufinanciranje partnera poduzetnika? Mogu li to također biti plaće postojećih zaposlenika? Primljeno na znanje Sufinanciranje partnera poduzetnika odnosi se na kategorije troškova koje su u Uputama za prijavitelje navedene kao prihvatljive za poduzetnike. Odnosno, ukoliko je trošak po pozivu prihvatljiv za poduzetnika, a intenzitet bespovratnih sredstava za taj trošak je npr. 60%, sufinanciranjem partnera smatra se 40% iznosa troška.
28 Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1.Prihvatljive kategorije troškova 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova - PRIJAVITELJI/KORISNICI (ZNANSTVENE ORGANIZACIJE) U popisu potpornih dokumenata za dokazivanje troškova plaća pod točkom 4. i 5. navedeni su potvrda o isplati (bankovni izvodi ili potvrda MZO-a u slučaju znanstvenih organizacija koje plaće zaposlenika financiraju sredstvima državnog proračuna) te pripadajuća specifikacija plaćenih doprinosa odn. Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja. U nacrtu natječaja nije navedeno za koje razdoblje je potrebno dostaviti navedenu dokumentaciju. U prethodnom natječaju „Ulaganje u znanost i inovacije-Prvi poziv“ se dostavljala dokumentacija za prethodnih 12 mjeseci. Predlažemo da se ova dokumentacija izuzme iz dokumentacije koju je obvezno dostaviti u okviru projektnog prijedloga, barem za znanstvene ustanove koje se financiraju iz državnog proračuna (MZO), pri čemu ni u kom slučaju nije upitna redovita isplata plaća te obveznih poreza i doprinosa. Uzimajući u obzir ranije spomenutu činjenicu, smatramo da se bespotrebno troše materijalni, ali i administrativni kapaciteti znanstvenih institucija, a u fazi prijave projekta i izračuna troška članova projektnog tima, platne liste za prethodnih 12 mjeseci su dostatna dokumentacija. U slučaju da se spomenuta dokumentacija ipak bude tražila, u nacrtu također nije navedeno treba li ista biti potpisana i pečatirana. Primljeno na znanje Obim dokumentacije, način podnošenja kao i potreba ovjere trenutno su u procesu preispitivanja i razgovora među tijelima u sustavu, a u svrhu smanjenja administrativnih zahtjeva na prijavitelje. Ukoliko se prije predviđenog roka objave poziva dogode izmjene u ovom smislu, Upute za prijavitelje bit će objavljene s ažuriranim zahtjevima za potpornom dokumentacijom. Platne liste (IP1 obrazac) dostavljaju se za razdoblje od 12 mjeseci koji prethode projektnom prijedlogu za stvarno obračunate i isplaćene plaće.
29 Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 2.PRAVILA POZIVA, 2.5. Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja i (ako je primjenjivo) Partnera, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Pod točkom A) navedeno je da prijavitelj mora osigurati odgovarajuće kapacitete za provedbu projekta na način da ima projektni tim s odgovarajućim iskustvom u provedbi projekata, pri čemu voditelj projekta s najmanje tri godine iskustva u vođenju projekata… Ovim uvjetom se onemogućava angažman te rast i daljnji razvoj izvrsnih istraživača u pojedinom području, a koji nemaju toliko godina iskustva u vođenju projekata. Naime, preduvjet kao što je iskustvo u vođenju projekata nije jamstvo za kvalitetniju provedbu projekta u specifičnim područjima i temama. Referentno bi trebalo biti dosadašnje iskustvo u istraživačkim aktivnostima, projektima te objavljenim radovima u specifičnim područjima istraživanja. Ovako definiranim uvjetom se omogućava umjetno zadovoljavanje forme na način da se kao voditelj projekta prijave znanstvenici koji imaju iskustva u vođenju projekata, pri čemu nisu stručni u području koje je tema projekta. Naša sugestija bi bila da se ovaj uvjet promjeni, primjerice na sljedeći način: - voditelj projekta ima najmanje 1 godinu iskustva u vođenju projekata - voditelj projekta ima kompetencije za temu u okviru koje se prijavljuje projektni prijedlog (npr. Najmanje 5 objavljenih radova na temu predmeta istraživanja, najmanje 2 godine iskustva u provedbi projekata u temi istraživanja projekta koji se prijavljuje) - članovi projektnog tima imaju ukupno minimalno 5 godina iskustva u vođenju projekata. Primljeno na znanje Navedenim uvjetom osigurava se sposobnost prijavitelja za provedbu projekta. Isti se jednako odnosi na voditelja i na osobu za administraciju projekta. Angažmanom osoba koje odgovaraju navedenim uvjetima potvrđuje se da prijavitelj posjeduje kapacitet za provedbu. kapaciteta za provedbu projekta o jednako se odnosi Navedeni uvjet formuliran je sukladno dosadašnjem iskustvu PT-a 1 iz projekata provedenih u prethodnom financijskom razdoblju.
30 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera 4. POSTUPAK DODJELE, 4.2. Odredbe vezane uz dodatna pojašnjenja tijekom postupka dodjele Poštovani, unutar kriterija ocjenjivanja, regionalna nerazvijenost nosi čak 20% bodova. Razumljivo je da se želi potaknuti manje razvijena područja kako bi se doprinjelo ujednačenom regionalnom razvoju. CISEx okuplja pravne i fizičke osobe iz svih županija, stoga zaista razumijemo tu potrebu i podržavamo takva nastojanja uvijek kad su razumna i opravdana. No, smatramo da je neprimjereno na natječaju koji treba potaknuti IRI izvrsnost čak 20% bodova staviti na taj kriterij, posebno kad kao država u cjelini zaostajemo za prosjekom EU u ulaganju u IRI. Također, ukoliko je Ministarstvo smatralo da je u redu staviti 20% bodova na nerazvijenost jer se i dalje ostavlja 85% mogućih bodova prijaviteljima iz npr. Grada Zagreba, napominjemo da je ovo natječaj u kojem se formira rang lista (nije dovoljno imati 60 bodova), stoga je vrlo izvjesno da je potpuno nemoguće da bude financiran izvrstan projekt iz razvijenijih regija. Na natječajima na kojima se sredstva dodjeljuju redoslijedom zaprimanja može biti prihvatljiv ovako visoki broj bodova na tom kriteriju, ali na ovakvom natječaju definitivno ne. Naime, pod pretpostavkom da će prosječni projekti tražiti oko 6 mil kn (a nema razloga misliti da neće jer su prosječni projekti na IRI natječaju tražili preko 10 mil kn), ima novaca za cca 20-ak projekata. Kad je išao sličan natječaj prije 3 godine, bilo je, ako se dobro sjećamo, preko 100 prijavljenih projekata. Obzirom da na ostalim kriterijima ocjenjivanja nije ostavljeno prostora za nadomjestak bodova za izvrsne projekte (kriteriji izvrsnosti, vrijednosti za novac i sl), mogli bismo razumno zaključiti da projekt iz razvijenijih županija može eventualno proći samo ako se iz nerazvijenih javi manje od 20 projekata. Stoga mislimo da je nužno preraspodijeliti bodove drugačije ili jednostavno raspisati natječaj samo za nerazvijena područja ako je to osnovni prioritet natječaja (a to proizlazi iz analize bodova) pa bar ostali ne bi trošili resurse na pripremu projektnih prijedloga koji moguće i nemaju baš neku šansu za financiranje. Također, neovisno o tome koliko na kraju bodova odlazi na taj kriterij, iznimno je bitno u UzP-u jasno propisati pod kojim uvjetima se ostvaruju bodovi ukoliko se projekt odvija u više područja različite razvijenosti. Ukoliko projekt ima partnera iz I. skupine jedinica lokalne samouprave na kojeg otpada recimo 30% proračuna, a prijavitelj je iz IV. skupine – koliko bodova projekt ostvaruje na tom kriteriju? Također, potrebno je jasno odrediti što se gleda ukoliko će kriterij dodjele bodova biti prema tome gdje ide najveća alokacija unutar projekta (ukupni proračun, ili samo ukupni prihvatljivi troškovi ili iznos dodijeljene potpore). Primljeno na znanje Navedeni kriterij, odnosno njegov udio u ukupnom broju bodova, nije moguće mijenjati. Isti je uveden za sve otvorene pozive u sklopu Operativnog programa, a u skladu s uputom Upravljačkog tijela. U sklopu dokumentacije Poziva bit će definirana metodologija za dodjelu bodova po ovom kriteriju.
31 Nataša Šijaković Vujičić 2.PRAVILA POZIVA, 2.3. Kriteriji za isključenje Po navedenim kriterijima za isključenje, npr. niti jedna od kompanija u sustavu Agrokor d.d. ne zadovljava uvjete kao potencijalni partner, bez obzira što velik broj kompanija u tom društvu posluje u pozitivi. Možete li partnera gledati kao pojedinu kompaniju a ne čitav koncern? Primljeno na znanje Prihvatljivost partnera definirana je u skladu s odredbama Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora i Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 оd 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014, a u odnosu na kojeg se u koraku provjere prihvatljivosti prijavitelja i partnera primjenjuju/provjeravaju kriteriji za isključenje. MZO ne daje prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja/partnera.
32 Tomislav Galeta 3. KAKO SE PRIJAVITI, 3.2. Podnošenje projektnog prijedloga Podnošenje prijedloga je predviđeno poštom, dok je u mnogim drugim pozivima drugim pozivima uvedena predaja prijave elektronskim putem. Nadam se kako ćete što prije uvesti elektronsku prijavu. Primljeno na znanje Regulativa i pravila o podnošenju projektnih prijedloga za financiranje iz ESI fondova do sada nisu predviđali predaju prijave elektronskim putem. Za vrijeme provedbe ovog savjetovanja došlo je do izmjena te će se prijave na buduće pozive podnositi elektronskim putem.
33 Ivan Kumić 2.PRAVILA POZIVA, 2.2. Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Može li uz obvezu postojanja partnera koji je poduzetnik, jedan od partnera biti neka druga znanstvena organizacija? Primjer: Fakultet A je prijavitelj, a kao partnera želi poduzetnika (pravnu osobu) i fakultet B. Kako je trenutno tekst složen, takva opcija (na žalost!) ne bi bila moguća. Primljeno na znanje Ovaj Poziv predviđa isključivo partnerstvo s poduzetnicima. Znanstvene organizacije mogu biti uključene u projekt kao suradničke organizacije, ali naglašavamo da ne ostvaruju pravo na bespovratna sredstva niti plaće njihovih djelatnika mogu biti dijelom proračuna projekta.
34 Amir Spahić 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.4. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Navodi se da plaće postojećih zaposlenika prijavitelja nije moguće financirati bespovratnim sredstvima. Sugeriram da se ovaj uvjet dodatno suzi tako da se odnosi samo na postojeće zaposlenik na teret državnog proračuna (ako će sredstva državnog proračuna biti moguće prikazati kao sufinanciranje). Oni koji su trenutno zaposleni na teret drugih projekata ili na vlastitim sredstvima ne bi trebali biti obuhvaćeni ovim uvjetom. Oni obično imaju ugovore na određeno vrijeme i ovime se onemogućava daljnji produžetak ugovora na novim projektima je njihov rad nije moguće financirati bespovratnim sredstvima, a novozaposlene jeste. Šteta da ih se zbog ovog uvjeta ne može zadržati na instituciji jer se radi o već formiranim i vrlo korisnim članovima kolektiva. Mislim da bi generalno pravilo trebalo biti - plaće zaposlenih na teret državnog proračuna kao vlastito ulaganje prijavitelja, a ostali trošak rada financiran bespovratnim sredstvima u omjeru koji se odnosi na projekt. Primljeno na znanje Oni koji su trenutno zaposleni na instituciji na teret drugih projekata ili vlastitih sredstava mogu biti zaposleni kao novozaposleno osoblje za potrebe projekta (financirano bespovratnim sredstvima), ali pod uvjetom da se postupak zaposlenja provede u skladu s pravilima i procedurama institucije. "Produljenje" ugovora ne smatra se novim zaposlenjem. Plaće postojećeg osoblja prijavitelja angažiranog na projektu prihvatljive su isključivo kao udio sufinanciranja prijavitelja.
35 Amir Spahić 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.4. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Da li se pod sredstva prijavitelja ubrajaju i plaće iz državnog proračuna? U prethodnim pozivima to je bilo eksplicite definirano. Nije mi poznat mehanizam kako bi institucije prikazale ili financirale dio plaće onih koji su zaposleni na teret Ministarstva jer su plaće propisane i nije moguće smanjiti intenzitet iz državnog proračuna za vrijeme trajanja nekog projekta. Primljeno na znanje Pod sredstvima prijavitelja misli se na plaće iz državnog proračuna, odnosno dio plaće koji je razmjeran angažmanu (broju sati rada) na projektu.
36 Anamarija Grbeš 2.PRAVILA POZIVA, 2.1. Prihvatljivost prijavitelja Znači li to da prihvatljiv prijavitelj može biti fizička osoba znanstvenik? Primljeno na znanje Ne. Prihvatljivi prijavitelj je pravna osoba.
37 KLARA BARIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE Generalno, Sadržaj Uputa za prijavitelje jasan i nedvosmislen. Primljeno na znanje Sadržaj Uputa za prijavitelje bit će korigiran nakon okončanja postupka javnog savjetovanja.
38 KLARA BARIĆ 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.1. Strateški i zakonodavni okvir U Napomeni: što ako je dopkumentaciju prijavitelj predao prije nego je došlo do promjene u zakonodavstvu Primljeno na znanje Prijavitelj je dužan poštovati zakonodavstvo važeće do trenutka podnošenja projektnog prijedloga.
39 Amir Spahić 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1.Prihvatljive kategorije troškova U točki 2.8.1. se nepotrebno komplicira s kategorijama troškova plaća za upravljanje/administriranje projekta. Prvo se u troškovima koje financira prijavitelj navodi model A, a zatim se pod troškovima koje su financirane bespovratnim sredstvima navode sva 3 modela. Da li je onda i model A moguć kod bespovratnih sredstava jer je tamo i naveden? Tek na ovom mjestu je definirano što su to modeli A, B i C. Ako već treba definirati modele onda to treba definirati ranije u tekstu pa tek onda navoditi koji od modela financira sam prijavitelj, a koji se mogu financirati bespovratnim sredstvima. Sami modeli su nepotpuni. Bespotrebno se definira razina angažmana za postojeće osoblje samo kod modela A. To je valjda opće pravilo za sve vrste rada na projektu - u postotku u kojem će netko biti zadužen na poslovima projekta. Stiče se dojam da je ovo pravilo relevantno samo za ovaj model. U ovom konkretnom području - upravljanje/administracija bi možda bilo korisnije riješti nedoumicu što ako se zapošljava novozaposleno osoblje na nepuno radno vrijeme. Jer postoji potreba za zapošljavanjem administratora na polovicu radnog vremena ili možda zapošljavanje potpuno nove osobe koja će imati angažman na dva ili više projekata u određenom postotku. Možda je to već pokriveno kategorijom B, ali nedoumicu bi trebalo riješiti da se u tekstu za povezani trošak navede npr. "Plaća novog zaposlenika u postotku u kojem će biti zadužen poslovima. Plaća novog zaposlenika uključujući obvezne doprinose iz plaće i na plaću 21" Djelomično prihvaćen Točka 2.8.1. navodi sve kategorije prihvatljivih troškova, a u uvodnom je dijelu navedeno koji od prihvatljivih troškova se financiraju iz kojeg izvora, odnosno koji se troškovi smatraju sufinanciranjem korisnika i koji se troškovi mogu financirati bespovratnim sredstvima. S obzirom na to da troškovi angažmana osobe za administriranje projekta i provedbu postupaka javne nabave mogu biti financirani iz bilo kojeg izvora, kod tih troškova navedeni su prihvatljivi modeli angažmana tih osoba. Udio radnog vremena se odnosi na modele A i B za izračun visine troška po pojednostavljenoj metodi financiranja. Tekst Uputa će biti korigiran kako ne bi bilo nejasnoća.
40 Amir Spahić 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1.Prihvatljive kategorije troškova U točki 2.8.1. se troškovi plaća postojećeg/već zaposlenog osoblja znanstvenih institucija navode i pod troškovima koje financira korisnik i pod troškovima financiranim bespovratnim sredstvima iz EFRR-a. To je u koliziji s tekstom točke 1.4. gdje se definira da trošak plaća postojećeg/već zaposlenog osoblja nije moguće financirati bespovratnim sredstvima. Pretpostavljam da se u točki 2.8.1. pod troškovima financiranih bespovratnim sredstvima trebaju spomenuti novozaposlene osobe umjesto postojećeg/već zaposlenog osoblja. Tekst će biti lako ispraviti, ali šteta što nije pronađen model po kojem bi i postojeće osoblje moglo dobiti adekvatnu naknadu. Ako ništa drugo bar priznavanje i refundiranje prekovremenog rada ili uvećanja satnice. Za većinu postojećeg osoblja ovo znači upravo prekovremeni rad jer se redovne radne obaveze (norma) ne mogu smanjiti za vrijeme trajanja projekta. Djelomično prihvaćen U točki 2.8.1. se troškovi plaća postojećeg/već zaposlenog osoblja znanstvenih institucija navode u uvodnom dijelu, gdje je prikazana podjela troškova prema izvoru financiranja, i u dijelu u kojem se nabrajaju svi prihvatljivi troškovi po Pozivu, neovisno o izvoru financiranja. Tekst uputa će biti korigiran kako ne bi bilo nejasnoća. Po ovom Pozivu plaće postojećih djelatnika nisu prihvatljive za financiranje bespovratnim sredstvima.
41 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1.Prihvatljive kategorije troškova "Izračunavaju se primjenom standardne veličine jediničnih troškova iz Uredbe (EU) br. 1303/2013 sukladno članku 68. stavku 2. na način da se zadnji dokumentirani godišnji bruto 2 iznos troškova plaća osoblja podijeli s 1720 sati." Riječi „godišnji bruto 2 iznos troškova plaća“ treba zamijeniti riječima „godišnji ukupni iznos troškova zaposlenja“. Naime, stavak 2. članka 68. engleske inačice Uredbe glasi (istaknut relevantni tekst): 2. For the purposes of determining staff costs relating to the implementation of an operation, the hourly rate applicable may be calculated by dividing the latest documented annual gross employment costs by 1 720 hours.” „Godišnji bruto iznos troškova plaća“ bio bi ispravan prijevod engleskog izraza „annual gross salary costs“ ili „annual gross wage costs“, ali nikako nije ispravan prijevod engleskog izraza „annual gross employment costs“, koji se nalazi u engleskoj inačici stavka 2. članka 68. Uredbe. Ispravan bi hrvatski prijevod izraza „annual gross employment costs“ trebao glasiti: „godišnji ukupni troškovi zaposlenja“. Dakle, to su svi godišnji troškovi vezani za zaposlenje nekog djelatnika, pa u skladu s tim obuhvaćaju i godišnji bruto iznos troškova plaća i troškove prijevoza i troškove svih drugih beneficija zaposlenika koje im pripadaju po važećim zakonima i/ili kolektivnom ugovoru (npr. regresi, božićnice, darovi za djecu, jubilarne nagrade i sl.). Napomena: Svi navedeni troškovi zaposlenja prihvatljivi su u projektima koji se financiraju iz programa Obzor 2020. Jako je diskriminirajuće da zbog pogreške u prijevodu, osobe zaposlene na ovakvim projektima nemaju pravo na plaćene troškove prijevoza i na druga prava koja imaju zaposlenici plaćeni iz državnog proračuna. Bilo bi krajnje vrijeme da nadležne državne službe priznaju i isprave pogrešku Nije prihvaćen Troškovi plaća osoblja koje radi na projektima financiranima iz OPKK-a računaju se primjenom Upute Upravljačkog tijela (MRRFEU) za primjenu pojednostavljenih mogućnosti financiranja pri korištenju bespovratnih sredstava Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, odnosno Smjernica o pojednostavljenim mogućnostima financiranja (SCO’s).
42 Nina Antičić 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1.Prihvatljive kategorije troškova Predlažemo da trošak doktorskog studija za asistente koji rade na projektu bude prihvatljiv trošak. Nije prihvaćen Trošak doktorskog studija po ovom Pozivu nije prihvatljiv trošak.
43 Apsolon 3. KAKO SE PRIJAVITI, 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Pod točkom 11. Predlažemo isključiti obvezu dostave izvoda iz sudskog registra jer su sve informacije javno dostupne na web stranici sudskog registra https://sudreg.pravosudje.hr/registar Nije prihvaćen S obzirom na to da kao dokaz prihvatljivosti partnera služi, osim sudskog registra, i izvod iz drugog odgovarajućeg registra države sjedišta partnera ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta partnera u koje nadležno tijelo nije nužno u mogućnosti pristupiti, izvod iz sudskog registra potrebno je dostaviti radi jednakog postupanja prema svim prijaviteljima.
44 Apsolon 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.4. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Odnosi li se to i na plaće zaposlenika koji će administrativno provoditi projekt, tj. MODEL A iz stavke 9.1.? Naime tamo je 9.1. prihvatljivi trošak koje se može financirati bespovratnim sredstvima. Nije prihvaćen Plaće osoba za administriranje projekta (9.1.) i provedbu postupaka javne nabave (9.4.) prihvatljive su za financiranje iz sredstava prijavitelja (model A) i iz bespovratnih sredstava (modeli B i C) te je na prijavitelju odluka na koji će način angažirati navedene osobe.
45 Apsolon 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.3.Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Iz sadržaja nije jasno može li u projektu sudjelovati više istraživačkih organizacija koje čine konzorcij s partnerskim poduzećem. Sadržaj je moguće različito tumačiti. Ukoliko je navedena mogućnost prihvatljiva, predlažemo navesti formulaciji „najmanje jedno poduzeće i najmanje jedna istraživačka organizacija“. Na istom tragu su i odredbe GBER-a za učinkovitu suradnju koje navode da je riječ o suradnji „između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja“. Nije prihvaćen Prihvatljivost partnera definirana je u točki 2.2. Uputa.
46 Vesna Kotarski 4. POSTUPAK DODJELE, 4.1. Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Nužno je ujednačiti težinske faktore za kriterije ocjene kvalitete i odabira, na način da odražavaju stvarne ciljeve poziva iz IRI područja: prvenstveno se misli na kriterij 8. u odnosu na kriterije 1 i 4. Kriterij 8. opet (kao i u KK.01.1.1.04) ima težinski faktor 20% što držimo neprimjerenim za ocjenjivanje istraživačkih i inovacijskih projekata jer iste treba ocjenjivanjivati prema stvarnom doprinosu njihovih rezultata na gospodarstvo i društvo općenito (impact) a ne prema lokaciji na kojoj će se projekt provoditi. U tom smislu primjeniti primjere logičnije dodjele težinskih faktora tom kriteriju kao što je slučaj kod poziva KK.01.1.1.02, KK.01.2.1.01 i KK.01.2.2.03. Nije prihvaćen Udjel broja bodova za kriterij Doprinos projektnog prijedloga rješavanju specifičnih razvojnih problema na određenom teritoriju u ukupnom broju bodova nije moguće mijenjati jer se prema odluci Upravljačkog tijela za Operativni program konkurentnost i kohezija obavezno primjenjuje na svim otvorenim Pozivima.
47 Vesna Kotarski 2.PRAVILA POZIVA, 2.2. Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Omogućiti da prihvatljivi partneri budu i druge znanstvene organizacije koje ispunjavaju uvjete prihvatljivosti definirane za prijavitelje, a ne samo poduzetnici. Na taj način će se osigurati interdiscipliranost i multidisciplinarnost što je trenutnim oblikom partnerstva ograničeno. Nije prihvaćen Ovaj Poziv predviđa isključivo partnerstvo s poduzetnicima. Znanstvene organizacije mogu biti uključene u projekt kao suradničke organizacije, ali naglašavamo da ne ostvaruju pravo na bespovratna sredstva niti plaće njihovih djelatnika mogu biti dijelom proračuna projekta.
48 Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.4. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava U opisu financijske alokacije predlažemo jasnije definirati intenzitete potpore (možda tablično prikazati) za znanstvene institucije te posebno za poduzeća. Nije prihvaćen Financiranje znanstvenih institucija u okviru ovog poziva ne podliježe intenzitetima potpore. Ukoliko budu potvrđeni kao prihvatljivi, izdaci prijavitelja (znanstvenih organizacija) se financiraju u 100%-tnom intenzitetu, a prema izvoru financiranja.
49 KLARA BARIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 1. OPĆE INFORMACIJE zar partner nije korisnik bespovratnih sredstava Nije prihvaćen Po ovom Pozivu bespovratna sredstva dodjeljuju se i prijaviteljima i partnerima no termin korisnik se, prema terminologiji ESI fondova, koristi za nositelje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno prijavitelje.
50 Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1.Prihvatljive kategorije troškova "Troškovi plaća novozaposlenog osoblja, mladih istraživača, kod prijavitelja i partnera (na stručnim i suradničkim radnim mjestima i izabranim u stručna i suradnička zvanja ili ekvivalentnim radnim mjestima) a koji će izravno sudjelovati u provedbi projekta " Izbaciti riječ „mladih“, tako da ovaj stavak glasi: „4) Troškovi plaća novozaposlenog osoblja, istraživača, kod prijavitelja i partnera (na stručnim i suradničkim radnim mjestima i izabranim u stručna i suradnička zvanja ili ekvivalentnim radnim mjestima) a koji će izravno sudjelovati u provedbi projekta“. Prihvaćen Tekst Uputa bit će korigiran.
51 Apsolon 3. KAKO SE PRIJAVITI, 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Pod točkom 7. znači li da ukoliko prijavitelj odabere opciju C za administriranje projekta da je potrebno pripremiti dokumentaciju za nadmetanje i priložiti je uz prijavu projekta? Prihvaćen Ako za potrebe administriranja projekta neće biti angažirana već zaposlena osoba kod prijavitelja, projektnoj prijavi potrebno je priložiti ili dokumentaciju natječaja za zapošljavanje (model B) ili dokumentaciju za nadmetanje za nabavu usluge (model C). Tekst uputa bit će korigiran kao bi se pojasnilo navedeno.
52 Apsolon 2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1.Prihvatljive kategorije troškova Pod točkom 2.4. je potrebno korigirati formulaciju „sredstvima ovog projekta „ s „javnim sredstvima“ jer prvotna odredba ne isključuje dvostruko financiranje javnim sredstvima. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka : „Sredstva Europske unije nisu doprinijela kupnji takve fiksne imovine. Amortizacija se može potraživati na rabljenu opremu pod uvjetom da oprema nije kupljena pomoću nacionalne ili europske potpore;“ Isto je i navedeno u fusnoti 18. Bullet 4. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru. Tekst Uputa za prijavitelje bit će korigiran.
53 Ivan Čuljak UPUTE ZA PRIJAVITELJE Najveći nedostatak ovog teksta su reference, odnosno citati, od kojih većina to ne smije biti jer se odnose na najbitnije stvari. Postoji razlika između reference i komentara, a ovdje ih je previše i preopsežni su, pa je potrebno dodatno srediti tekst. Od 1-4 su citati dokumenata , dok su od 5 nadalje komentari koji su izuzetno važni i odnose se na samu bit ovog dokumenta, dok su 15 i 16 linkovi na obrasce Dokaz tome su i reference u kojima se neke stvari posebno (bold) označavaju (npr. broj 7). Nije potreban ni broj 3, jer se Narodne novine obično navode u zagradi (NN broj i godina), tim više što postoji i poglavlje „Nacionalno zakonodavstvo“. U ref 17.: upitna je relevantnost baze podataka Instituta Ruđer Bošković jer je pitanje da li je u toj bazi obuhvaćena sva znanstvena oprema. Potrebno je držati se uvijek istog označavanja, pa je „Izvadak iz upisnika znanstvenih ustanova“, označen s malim slovima „da“ potrebno izmijeniti u „DA“, kao što je za sve ostale navedene dokumente. U tablici u 3.1. dva puta je naveden redni broj 7. Nije jasno što znači „Prijavni obrazac A 28“? U 7: Pojmovnik, pod Eksperimentalni razvoj, rečenicu je potrebno početi velikim slovom („stjecanje, kombiniranje ..), kao i Industrijsko istraživanje („planirano istraživanje...). Potrebno je u Pojmovniku bolje razjasniti razliku između ESI fondova i fondova. Prihvaćen Zahvaljujemo na sugestijama. Tekst Uputa za prijavitelje bit će revidiran po isteku postupka javnog savjetovanja.
54 KLARA BARIĆ UPUTE ZA PRIJAVITELJE, 8. POPIS KRATICA tekst u Popisu kratica treba tehnički dodtjerati Prihvaćen Tekst Uputa za prijavitelje bit će korigiran po isteku postupka javnog savjetovanja.