Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga za razvoj poduzetništva u Gradu Benkovcu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD BENKOVAC NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE ZA OTVORENE POZIVE NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU BENKOVCU Obzirom na analizu stanja grada Benkovca u pripremi intervencijskog plana te metodologije izrade samog plana koja je uslijedila poljoprivreda i vezane djelatnosti iznimno su važne za postizanje zadanih pokazatelja IPom. Izbacivanjem OPG-a kao prihvatljivih prijavitelja sa natječaja za poduzetništvo dovodi se u rizik provedba IP-a. Poduzetnici u poljoprivredi, tj.OPG od samo početka i kroz navedenu metodologiju a uz podršku tima tehničke pomoći i MRRFEU; MRMS ali i ostalih bili su jedan od najvažnijih dionika u procesu i njihov doprinos u provedbi IP-a je nezamjenjiv, stoga apleiramo da se sudjelovanje OPG omogući kako je i planirano. Nadalje, nije nam jasno zašto je došlo do ovakvog obrata u samoj zadnjoj fazi i zašto se ranije nije reagiralo ako je trebalo. Koji su točno razlozi i koje odluke treba odnijeti i na kojim razinama da bi se omogućilo njihovo sudjelovanje. Primljeno na znanje U skladu s Uputama za prijavitelje prihvatljivi prijavitelji u okviru potpora male vrijednosti su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe (EU) br. 651/2014. Definicijom iz spomenutog Priloga I. obuhvaćeni su i OPG-ovi te su isti stoga prihvatljivi prijavitelji u okviru potpora male vrijednosti, a dodatnim usklađenjem Uputa za prijavitelje OPG-ovi će se definirati i kao prihvatljivi prijavitelji u okviru regionalnih potpora. U okviru obje kategorije potpora prihvatljivi će biti samo oni OPG-ovi koji su upisani u Upisnik dopunskih djelatnosti u skladu s Pravilnikom o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN 76/14) s obzirom da se u skladu s člankom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i člankom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 potpore ne mogu dodijeliti u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje.
2 HGK 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.5. Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Komentari na tablicu: Ukupni iznosi, najniže i najviše vrijednosti po pojedinim vrstama potpora a) Regionalne potpore – ukupni iznos potpora po Pozivu 5.000.000,00 HRK Komentar: Rezultati konstantnog praćenja i analiza gospodarskih kretanja na području Benkovca, ukazuju kako neće biti dovoljno zainteresiranih poduzetnika za apsorpciju raspoloživih sredstava. Zbog visoke stope sufinanciranja projekta (55% i 65% ukupno prihvatljivih troškova + neprihvatljivi troškovi) udio poduzetnika u ukupnoj vrijednosti projekta za najnižu vrijednost potpore iznosi minimalno 620.000,00 (za mikro i male) ili 920.000,00 (za srednje). Većina MSP-ova na ovom području nije u mogućnosti osigurati (rezervirati) potrebna sredstva za sufinanciranje pa je za očekivati kako neće biti ni zainteresiranih za korištenje ovih sredstava. Prijedlog: Preraspodijeliti iznose između regionalnih i de minimis potpora tako da za Regionalne potpore ukupni iznos po Pozivu iznosi 4.000.000,00 HRK. b) De minimis potpore – Potpore male vrijednosti – ukupni iznos potpora po Pozivu 6.900.000,00 HRK; najviša vrijednost potpore po prijavitelju – 500.000,00 HRK Komentar: Analizom poduzetnika na području Grada dobiveni su podaci kako je većina poduzetnika zaineresirana za De minimis potpore te da isti (u većini) nisu bili korisnici potpora male vrijednosti u proteklom razdoblju. Udio sufinanciranja poduzetnika kod De minimis potpora iznosi 15% što je velikoj većini prihvatljivo. Prijedlog: Kako bi se omogućila bolja iskorištenost raspoloživih sredstava, te poduzetnicima olakšao pristup povoljnijim financijskim sredstvima, predlaže se iznos najviše vrijednosti potpore po prijavitelju povisiti na 1.000.000,00 kn. Ovime će se direktno utjecati na broj prijavljenih projekata, broj neto otvorenih radnih mjesta i apsorpciju sredstava. S obzirom na rezultate provedene analize potencijala i interesa lokalnih poduzetnika, predlaže se povećati ukupni iznos potpora po Pozivu na 7.900.000,00 HRK. Nije prihvaćen Sukladno Uputama za prijavitelje, raspodjela sredstava je indikativna. UT/PT1 zadržava pravo preraspodjele sredstava između pojedinih vrsta potpora na razini Poziva. Ukoliko se ukaže potreba za većom alokacijom sredstava za De minimis potpore, UT/PT1 će pravovremeno izvršiti preraspodjelu sredstava. Uzimajući u obzir navedenu zainteresiranost poduzetnika za De minimis potpore, kao i ograničena sredstava za Poziv, povećanje maksimalnog iznosa De minimis potpora u traženom omjeru bi znatno umanjilo mogućnost ostvarivanja zadanih pokazatelja poziva.
3 Sanibel obrt za savjetovanje 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.5. Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Za projektne prijedloge za koje se traže minimalni iznosi potpore, uz navedeno ograničenje od 15% za sve dodatne troškove (točka 2.8), korisnici ne mogu platiti dodatne troškove provedbe projekata kao što su obavezno upravljanje projektom navedeno u točki 2.5. Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i trajnost rezultata projekta, obavezno Informiranje i vidljivost, i zasigurno uz potporu i projekt tog iznosa ne mogu provest bilo kakve projekte koji pozitivno doprinose gospodarskoj regeneraciji, jačanju gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika, ili koji će kao rezultat doprinijeti očuvanju ili otvaranju novih radnih mjesta. Stoga smatramo da je neophodno povećati najnižu vrijednost potpore po prijavitelju u ovom Pozivu. Nije prihvaćen Minimalan iznos potpore neće biti povećan s obzirom na prilagodbu uvjeta u vezi upravljanja projektom i posljedično smanjenje troškova za provedbu projekata.
4 Sanibel obrt za savjetovanje 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.5. Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore Uzimajući u obzir da će biti veća zainteresiranost za de minimis potpore, kao i činjenica da će korisnici regionalnih potpora također koristiti de minimis potpore za dodatne aktivnosti (Razvoj i unaprjeđenje proizvoda i usluga, Marketing i promocija proizvoda i usluga, Edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, Provedba nabave za potrebe projekta, Revizija projekta, Informiranje i vidljivost, Upravljanje projektom, Promicanje horizontalnih načela) očekuje se da će postojati potreba za veću alokaciju za de minimis potpore nego regionalne potpore. Iako je navedeno da je „Raspodjela sredstava je indikativna. UT/PT1 zadržava pravo preraspodjele sredstava između pojedinih vrsta potpora na razini poziva.“ predlažemo da se u samom početku poveća raspodjela za de minimis potpore. Isto bi moglo spriječiti potrebu za ranu obustavu poziva. Nije prihvaćen Sukladno Uputama za prijavitelje, raspodjela sredstava je indikativna. UT/PT1 zadržava pravo preraspodjele sredstava između pojedinih vrsta potpora na razini Poziva. Ukoliko se ukaže potreba za većom alokacijom sredstava za de minimis potpore, UT/PT1 će pravovremeno izvršiti preraspodjelu sredstava.
5 GRAD BENKOVAC 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.5. Obveze koje se odnose na državne potpore / Vrste, iznos i intenzitet potpore - Primljeno na znanje -
6 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije 2.PRAVILA POZIVA, 2.1.Prihvatljivost prijavitelja Molimo da se u poglavlju 2. Pravila poziva, odjeljak 2.1. Prihvatljivost partnera, stavak a) Regionalne potpore, izbriše dio "osim OPG-ova". S obzirom da su prijavitelji prihvatljivi sukladno Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe (EU) br. 651/2014., ne vidimo razloga da se isključi iti jedan pravni oblik, posebno što uredba navodi "Poduzeće je svaki subjekt koji se bavi ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik. To uključuje, posebno, samozaposlene osobe i obiteljske poduzetnike koji se bave obrtom ili drugim djelatnostima ....". Iako se OPG bavi primarnom poljoprivrednom djelatnosti koja nije prihvatljiva aktivnost, isti se može baviti i dopunskim djelatnostima (posebno tradicijski proizvodi i/ili prerada poljoprivrednih proizvoda koji za krajnji cilj ima prehrambeni i/ili kozmetički proizvod). Obrt, zadruga, trgovačko društvo ili neki drugi pravni oblik mogu se baviti poljoprivrednom proizvodnjom te su isti prihvatljivi korisnici regionalne potpore ukoliko istu traže za neku od prihvatljivih aktivnosti (odjeljak 2.3.). Prihvaćen Komentar prihvaćen. Uvjet će biti prilagođen.
7 GRAD BENKOVAC 2.1.Prihvatljivost prijavitelja, Tablica 4. Poduzeća s obzirom na udio kapitala/glasačkih prava Prihvatljivi prijavitelj pored navedenog: -mora u trenutku prijave imati osnovanu podružnicu/otvorenu poslovnu jedinicu na području grada Benkovca najmanje godinu dana;dokazuje se Izvodom iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta prijavitelja ili važećim jednakovrijednim dokumentom koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja, odnosno uvidom u Obrazac 4.-Izjava prijavitelja. Nije prihvaćen Sukladno točki 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, Predmet Poziva jest podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Benkovca. Svrha Poziva jest Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Benkovca s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Ograničavanje dolaska i ulaganja novih poduzeća na području grada Benkovca bi imalo negativan utjecaj na doprinos postizanju predmeta i svrhe Poziva. Stoga projedlog nije u skladu s ciljem i predmetom poziva. Nadalje, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014, nije dozvoljeno postavljanje uvjeta na dodjele državnih potpora koje same po sebi, s obzirom na uvjete koji su s njima povezani ili s obzirom na način financiranja, podrazumijevaju neizbježnu povredu prava Unije. Uvjeti za koje dodjela potpore ovisi o obvezi Korisnika da ima poslovni nastan, poslovnu jedinicu ili podružnicu u određenom području se smatra takvom povredom prava Unije.
8 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije 2.PRAVILA POZIVA, 2.3.Kriteriji za isključenje Nejasan je dio "za ograničen broj posebnih sektora ekonomske djelatnosti; programi koji se odnose na turističke djelatnosti, širokopojasnu infrastrukturu ili preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda ne smatraju se programima usmjerenima na određene sektore ekonomskih djelatnosti". Isto znači da su turističke djelatnosti, širokopojasnu infrastrukturu ili preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda prihvatljivi za ulaganje pa tim više nije jasno zašto OPG nije prihvatljiv prijavitelj za regionalnu potporu. Nisu jasno naznačeni posebni sektori ekonomskih djelatnosti. Misli li se pri tome na Uredbu br. 1893/2006 o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima? Predlažemo da se jasno naznači (predlažemo kao prilog natječaju) prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD)2007. koje djelatnosti nisu prihvatljive (kao što je to u primjeru trgovine),ili one koje jesu. Primljeno na znanje Spomenuta nejasna ograničenja posebnih sektora se također odnosi na uvjet Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014. Ograničenje se odnosi na davatelja potpora, te propisuje da davatelj potpora ne smije programe potpora ograničiti na specifične sektore djelatnosti, tj. više sektora djelatnosti mora biti prihvatljivo za primiti potpore u okviru programa. Iznimka od ograničenja se odnosi na turističke djelatnosti, širokopojasne infrastrukture ili preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda. Uvjet da prijavitelji nisu prihvatljivi ako su iskazali negativan EBITDA se odnosi isključivo za regionalne potpore. S obzirom na potreban postotak sufinanciranja od strane Korisnika regionalnih potpora, jači financijski kapacitet je potreban kako bi se osigurala uspješna provedba sufinanciranih projekata.
9 HGK 2.PRAVILA POZIVA, 2.4.Broj projektnih prijedloga i bespovratnih sredstava po Prijavitelju Komentar: S obzirom na male i slabe apsorpcijske kapacitete poduzetnika na području Benkovca, ovom formulacijom se onemogućuje prijava više projekata i sklapanje više Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, poduzetnicima koji udovoljavaju svim kriterijima Poziva, imaju provedbene kapacitete i interes za prijavu i provedbu više uzastopnih projekata. Stoga se predlaže tekst izmijeniti da glasi: „ S jednim prijaviteljem može se istodobno sklopiti samo jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Uspješnim završetkom provedbe Ugovora, prijavitelju je dozvoljena prijava novog projektnog prijedloga u okviru ovog Poziva i sklapanje novog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.“ Nije prihvaćen Uzimajući u obzir Vaš raniji navod u vezi zainteresiranosti poduzetnika za De minimis potpore, alocirana sredstava će se zasigurno iskoristiti bez dodjeljivanja potpora za više projekata istim poduzetnicima. Maksimalni iznosi potpora su postavljeni na specificiranim iznosima kako bi što veći broj poduzetnika imalo koristi od dostupnih bespovratnih sredstava. Nadalje, Regionalne potpore se dodjeljuju za početno ulaganje i početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti, te bi se moglo smatrati upitnim ako bi se drugi projekt ulaganja u istom području odmah nakon završetka prvog projekta ulaganja mogao smatrati početno ulaganje.
10 Sanibel obrt za savjetovanje 2.PRAVILA POZIVA, 2.5.Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i trajnost rezultata projekta Smatramo da je uvjet „Ako u trenutku predaje projektnog prijedloga prijavitelj nema imenovani projektni tim, kao dokaz sposobnosti za provedbu projekta mora dostaviti pripremljenu dokumentaciju za nadmetanje za nabavu usluge upravljanja projektom (s raspisanim uvjetima za voditelja projekta i za osobu za računovodstvo, financije i administraciju u skladu s UzP).“ Previše restriktivno uzimajući u obzir da je najniža vrijednost potpore po prijavitelju 30.000 HRK, odnosno uz sufinanciranje od 85% najniži iznos projekta je manje od 35.300 HRK. Prihvaćen Uvjet će biti prilagođen.
11 HGK 2.PRAVILA POZIVA, 2.7.Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? S obzirom na prethodno tražene izmjene Poziva, pravila i iskustva iz sličnih poziva za poduzetnike te udio sufinanciranja poduzetnika, iznimno je bitno proširiti aktivnosti za regionalne potpore. Svrha ovog Poziva nije samo pokrenuti gospodarsku aktivnost na predmetnom području, već istu i zadržati kroz duže vremensko razdoblje. Iskustva su pokazala kako poduzetnici rijetko koriste vanjske usluge edukacije, stručnog osposobljavanja zaposlenika kao i marketing i promociju proizvoda. Prijedlog izmjene: Za kategoriju regionalnih potpora, proširiti prihvatljive aktivnosti s: ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga, ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga, ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, provedba nabave za potrebe projekta, revizija projekta u skladu s točkom 5.6 Poziva, informiranje i vidljivost u skladu s točkom 5.7 Poziva, upravljanje projektom, promicanje horizontalnih načela u skladu s točkom 2.9 Poziva Nije prihvaćen Uredba Komisije (EU) br. 651/2014, definira koji troškovi su prihvatljivi u okviru koje vrste potpore. Navedeni dodatni troškovi nisu prihvatljivi u okviru regionalnih potpora. Navedeni dodatni troškovi su prihvatljivi u okviru De minimis potpora koje su dostupne, tj. Prijavitelj u okviru istog projektnog prijedloga može potraživati kombinaciju regionalne potpore i de minimis potpore.
12 Sanibel obrt za savjetovanje 2.PRAVILA POZIVA, 2.8.  Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta Podržavamo prijedloge da se u popis prihvatljivih troškova uključi trošak pripreme projektnih prijedloga. Pošto se Poziv odnosi na područje koje je „deprivirano pilot područje“, tj. potrebna je regeneracija gospodarstva, jasno je da je poduzetnicima iz tog područja potrebna asistencija u pripremi projektnih prijedloga koji će biti prihvatljivi za financiranje, koje će biti moguće provesti kako su prijavljeni, te će kasnije moći postići ciljane rezultate. Prihvaćen Uvjet će biti prilagođen.
13 Davor Lonić 2.PRAVILA POZIVA, 2.8.  Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta kao nadogradnja na prijedlog Iskre Tadić, u koliko se prihvati predložena izmjena, a trebala bi, potrebno je kao nastanak tih troškova savjetodavne usluge pripreme i razvoja projektne prijave, prihvatiti navedeni trošak koji je nastao prije podnošenja prijave , te sukladno tome izmijeniti točku 3. općih uvjeta prihvatljivosti, te uz troškove revizorskog izvješća, dodati i troškove savjetodavne usluge razvoja i izrade projektne prijave. Prihvaćen Uvjet će biti prilagođen.
14 Iskra Tadić 2.PRAVILA POZIVA, 2.8.  Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta Sa ciljem povećanja kvalitete projektnih prijava predlažem u prihvatljive troškove dodati: Savjetodavne usluge razvoja projektnih prijava. Na taj će se način omogućiti poduzetnicima, bez iskustva, da zajedno sa stručnjacima izrade projektne prijave. Prihvaćen Uvjet će biti prilagođen.
15 HGK 2.8.  Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova U ranijim komentarima naglašen je nedostatak kapaciteta lokalnih MSP-ova za kvalitetnu pripremu i prijavu projekta, te se očekuje kako će većina koristiti vanjske usluge za navedene aktivnosti. Ova vrsta usluga će predstavljati znatan početni trošak lokalnim poduzetnicima zbog kojeg će neki i odustati od prijave kvalitetnog projekta. Kako bi se pak smanjile moguće malverzacije u cijenama ovih usluga, iste je potrebno determinirati na određeni iznos ili postotak od ukupne vrijednosti projekta. Ovi troškovi, kao i troškovi povezani s tehničkom dokumentacijom projekta, nastaju prije podnošenja projektne prijave, stoga je njihova prihvatljivost retroaktivna. Prijedlozi izmjena : - Prihvatljive troškove za regionalne potpore proširiti s: troškovi marketinga i promocije proizvoda i usluga, edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika, revizija projekta, troškovi informiranja i vidljivosti, upravljanje projektom, promicanje horizontalnih načela, - Kategorija prihvatljivih troškova za Marketing i promociju proizvoda i usluga izmijeniti tako da se brišu troškovi transporta, putni troškovi i troškovi smještaja povezani s nastupom na sajmovima te se dodaju troškovi izrade svih vrsta promidžbenih materijala, mrežnih stranica i slično. - Izmjena teksta Napomene zbog izmjena u prihvatljivosti troškova marketinga i promocije proizvoda kao i savjetodavnih usluga, kako slijedi: Napomena: Troškove vezane uz marketing i promociju proizvoda i usluga kao i troškove savjetodavnih usluga neophodnih za projekt (za upravljanje projektom, za reviziju projekta) prijavitelj može potraživati u sveukupnom maksimalnom iznosu do 30% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Primljeno na znanje Mogućnost sufinanciranja troškova pripreme projektnih prijedloga i eventualni maksimalni iznosi sufinanciranja će biti razmotreni. Navedeni prijedlozi troškova nisu prihvatljivi u okviru regionalnih potpora. Nadopuna troškova marketinga i promociju proizvoda i usluga će biti razmotrena.
16 Sanibel obrt za savjetovanje 2.8.  Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Smatramo da prihvatljiv trošak „Plaće za novootvorena radnih mjesta uslijed početnog ulaganja izračunati kroz razdoblje od dvije godine“ prihvatljive u okviru Regionalne potpore dovest će do znatnih problema u postupku dodjele bespovratnih sredstava i provedbi projekata s obzirom da novozaposlene osobe mora biti zaposlene najmanje tri godine od dana kada je radno mjesto prvi put popunjeno, dok razdoblje provedbe projekta može biti najviše 24 mjeseca od dana kada počinje provedba. Korisnici neće biti u mogućnosti iskoristiti sufinanciranje plaća novozaposlenih punih 24 mjeseca. I dovest će do neispravnog računanja tražene potpore, što kao rezultat će imati ili neiskorištavanje maksimalnog iznosa mogućeg sufinanciranja, ili do zahtijevanja većeg iznosa ili intenziteta potpore nego je dozvoljeno. Prihvaćen Tekst će biti prilagođen kako bi bili jasniji uvjeti kombiniranja troškova ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovnu s troškovima plaća novozaposlenih u okviru regionalne potpore, s ciljem sprječavanja pogrešaka u projektnim prijedlozima.
17 Sanibel obrt za savjetovanje 2.8.  Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Iz točke 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?, evidentno je da su potpore koje se dodjeljuju u okviru ovog poziva primarno odnose na ulaganje u imovinu poduzeća. Također, iz točke 2.5. Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i trajnost rezultata projekta, jasno je da su poduzetnici korisnici dužni osigurati trajnost projekta i projektnih rezultata minimalno tri godine od završnog plaćanja. Kako bi korisnici osigurali postizanje rezultata svojih projekata, predlažemo uključivanje trošak osiguranja nabavljene ili izgrađene imovne u naveden popis prihvatljivih troškova, i to za relevantno razdoblje provedbe projekt i cjelokupno razdoblje trajnosti projekta od tri godine. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
18 Davor Lonić 2.8.  Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Kao što je to slučaj kod De minimis potpora, i u slučaju regionalnih potpora, potrebno je u prihvatljive troškove uključiti i troškove upravljanja projektom (kao troškovi usluga za upravljanje projektom ili troškovi plaća postojećeg ili novozaposlenog osoblja prijavitelja za upravljanje projektom). Također, potrebno je u prihvatljive troškove uključiti i troškove usluge razrade i pripreme projektne prijave. Djelomično prihvaćen Uredba Komisije (EU) br. 651/2014, definira koji troškovi su prihvatljivi u okviru koje vrste potpore. Navedeni dodatni troškovi nisu prihvatljivi u okviru regionalnih potpora. Navedeni dodatni troškovi su prihvatljivi u okviru De minimis potpora koje su dostupne, tj. Prijavitelj u okviru istog projektnog prijedloga može potraživati kombinaciju regionalne potpore i de minimis potpore. Uvjet vezan za usluge pripreme projektnog prijedloga će biti prilagođen.
19 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije 2.8.  Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Mišljenja smo kako dio "Za novozaposlenog djelatnika izračun se vrši na temelju dokumentiranih podataka o visini plaće drugog zaposlenog osoblja raspoređenog na isto ili slično radno mjesto, a čiji su zadnji godišnji troškovi dostupni za referentno razdoblje odnosno za 12 uzastopnih mjeseci koji prethode projektnom prijedlogu." u ovom slučaju nije primjenjiv. To bi značilo, ukoliko mikro, malo ili srednje poduzeće nema u svojoj organizaciji takvo radno mjesto (npr. upravljanje projektom) neće moći dokazati prihvatljivost troška, iako je takav trošak prihvatljiv (Odjeljak 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganju su dozvoljena?, sekcija B) DE MINIMIS POTPORE). Isto može ugovoriti upravljanje kao uslugu, ali može i zaposliti djelatnika na upravljanju projektom te se na taj način omogućava i zapošljavanje osoba s iskustvom u provedbi projekata na području Grada. Predlažemo brisanje ovog dijela bez bojazni od zloupotrebe financiranja novozapošljavanja (za upravljanje, javnu nabavu i reviziju trošak ne smije biti veći od 15% u odnosu na ukupna potraživanja) Primljeno na znanje Tekst će biti prilagođen s ciljem poboljšane jasnoće.
20 HGK 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.1.Izgled i sadržaj projektnog prijedloga U tablici s popisom potrebne dodatne dokumentacije za prijavu projekta prilagoditi tražene dokumente prihvatljivim prijaviteljima. Naime, institucije nisu prihvatljivi prijavitelji na ovom Pozivu, a rijetko koje mikro i malo poduzeće ima izrađenu organizacijsku shemu s posebnim organizacijskim jedinicama. Prijedlog: Tekst i potrebnu dokumentaciju prilagoditi organizacijskim karakteristikama prihvatljivih prijavitelja. Dokumentacija samo na traženje PT2 dopušta PT2 da od prijavitelja traži GFI za 3 prethodne godine, iako sam prijavitelj mora u trenutku prijave pozitivno poslovati samo u prethodnoj godini. Ovime se otvara mogućnost PT2 za odbijanje projektnog prijedloga iako udovoljava svim traženim kriterijima Poziva, prema nedefiniranim i do kraja razjašnjenim kriterijima. Prihvaćen Tekst će biti prilagođen s ciljem poboljšane jasnoće.
21 HGK 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.3.Rok za predaju projektnog prijedloga Provedba Intervencijskog plana Knina planirana je do 30.06.2022. Ovaj Poziv je dio tog istog IP, pa se smatra kako se ograničavanjem poduzetnika na vrlo kratki rok za podnošenje projektnih prijedloga, stavlja u znatno nepovoljniji položaj od samog Grada Knina. Poduzetnici moraju udovoljiti znatno strože kriterije od samog Grada, a za povlačenje namjenskih sredstava raspoloživ im je znatno kraći vremenski rok. Naposljetku, ciljevi i svrha Programa integrirane regeneracije nisu samo izgradnja infrastrukture, već zadržavanje stanovništva na ovom području i otvaranja radnih mjesta. Ukoliko se poduzetnike, uz sve ostale uvjete koje moraju udovoljiti u prijavi projekta, ograniči i na kratak rok za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga, upitno je ostvarenje postavljenih ciljeva na razini Programa i IP-a Knina. Ukoliko PT1 i PT2 žele ubrzati postupak ocjenjivanja projektnih prijedloga, predlaže se primjena metodologije iz Poziva „Zaželi“ kojeg provodi MRMS. U tom slučaju se može odrediti rok za dostavu projektnih prijedloga u prvom krugu do npr. 14.09.2018. nakon obrade pristiglih prijava i donošenja Odluka, Poziv se ponovno otvara do utroška sredstava. Predloženi krajnji rok trajanja Poziva (30.06.2019.) otvara mogućnost poduzetnicima na duže korištenje sredstava kao i prijavu više projektnih prijedloga nakon završetka prethodnog. Prijedlog izmjene: Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajno otvorenog Poziva do utroška sredstava ili najkasnije do 30.06.2019. Prihvaćen Rok predaje će biti produljen.
22 HGK 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.4.Dodatne informacije uz projektni prijedlog Prijedlog izmjena u tablici Važni indikativni vremenski rokovi: - Izmjena Rok za podnošenje upita za pojašnjenjima – kontinuirano do 30.06.2019. - Izmjena Rok za davanja pojašnjenja – kontinuirano do 23.04.2019. Primljeno na znanje Rokovi će biti prilagođeni.