Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE PRAVILNIK  O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU POVLASTICA U Pravilniku o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica I. u članku 10. 1. Stavak 2. brisati dredže Obrazloženje Dredže kao povlačni ribolovni alati koriste se prvenstveno na području Istarske županije, nisu pod planovima upravljanja, sada nemaju ograničenja te ih nije potrebno uvoditi. Stavak 3.: odrediti iznimku od stavka 2. ovog članka do 31. prosinca 2018. godine Obrazloženje Kako bi se ribari upoznali sa mogućnostima i sukladno potrebama proveli prijenos navedenih alata potrebno je određeno vrijeme, pa predlažemo da to bude do isteka iduće godine. Stavak 6: a) za utvrđivanje neaktivnosti ribolovnih alata iz stavka 3. ovoga članka (manje od 150 dana u pet godina) ostaviti sadašnje razdoblje od 1. siječnja 2011 godine do 31. prosinca 2015. Obrazloženje Kako posljednjih godina za određene ribolovne alate promjenom propisa nije zabranjeno ali je u naravi onemogućeno njihovo korištenje, promjena datuma mogla bi utjecati na smanjivanje prava odnosno gubljenje ribolovnih alata, to predlažemo zadržati sadašnji vremenski okvir. b). unijeti novi stavak, kojim bi se za utvrđivanje neaktivnosti ribolovnih alata iz stavka 3. ovoga članka formirala grupa pasivnih alata (mreže stajačice, vrše, udičarski alati, osti …..) te se za tu grupu uvelo pravilo da se aktivnost s jednim alatom tretira kao aktivnost sa grupom pasivnih ribolovnih alata. Obrazloženje: Mogućnost korištenja više alata je iznimno važna zbog nepredvidivosti ribolova. Na ovaj način omogućilo bi se prodaju ili zamjenu bilo kojeg alata iz grupe te bi se spriječilo eventualno buduće brisanje pojedinog alata iz grupe s kojim se trenutno nema dovoljan broj ribolovnih dana. . II. Članak 14. Omogućiti upis stajaćeg jednokrilnog kogola za lov gavuna u sve ribolovne zone. Obrazloženje: Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova omogućio je korištenje stajaćeg jednokrilnog kogola za lov gavuna u svim zonama, međutim kako je prije bio dozvoljen samo u zoni A, tako je i u povlasticama upisan samo u zonu A. Trenutno ga nije moguće niti koristiti, a niti prodati u drugu zonu, jer se zona A tretira kao vanjska zona pa nije moguće izvršiti zamjenu za unutarnju zonu. Djelomično prihvaćen Poštovani, članak 10. stavak 2. - sukladno članku 19. stavku 1. Mediteranske uredbe, u tijeku je izrada Plana upravljanja za ribolov dredžama čija se finalizacija očekuje do kraja prve polovice slijedeće stoga se prijedlog prihvaća na način da će se omogućiti prijenos do 31. svibnja 2018. godine. članka 10. stavak 3. - tijekom prosinca 2017. godine provesti će se izdavanje odobrenja za ove ribolovne alate, stoga je kao konačni datum za prijenos ovih alata definiran 31. prosinca 2017. godine. Članak 10. stavak 6. - dodana je iznimka za ribolovne alate za koje je u tijeku donošenje izuzeća od MedReg. Članak 10. novi stavak - Ministarstvo poljoprivrede razmotriti će prijedlog na način da će provesti analizu utjecaja ukoliko bi prijedlog bio prihvaćen te po potrebi napraviti dopunu ovoga Pravilnika. Članak 12. - Ministarstvo će razmotriti ovaj prijedlog.
2 ZLATKO PIŽETA PRAVILNIK  O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU POVLASTICA Poštovani, u članku 9 dodati stavak ili drugi članak kako bi se riješila nepravilnost u veličini plovila (GT) - baždarenje. Prijedlog: 1. Ako je došlo do greške u proračunu(GT) – baždarenje, odobriti oštećenim vlasnicima ribarskih plovila promjenu bruto tonaže (GT), kako bi imali mogućnost upisati točnu bruto tonažu po Uredbi EZ o definiranju karakteristika ribarskih plovila u plovidbenoj dozvoli i u povlastici. (Uredba (EU) 2017/1130 Europskog parlamenta i vijeća od 14. lipnja 2017.o definiranju karakteristika ribarskih plovila (preinaka) 2. Omogućiti vlasnicima ribarskih plovila da se pozovu na članak 119.Pomorskog zakonika, ako se posumnja u pravilnost već obavljenog baždarenja. 3. Kao i mogućnost da bez zahtjeva vlasnika ribarskih plovila, lučke kapetanije ili ovlaštene stručne službe koje se bave tim problemom izvrše ponovni proračun (GT) tamo gdje je uočena ili prijavljena nepravilnost radi nepoštivanje Uredbe EZ o određivanju karakteristika ribarskih plovila. Obrazloženje : U više navrata upozoravali smo ovlaštena Ministarstva na nepravilnost stručnih službi koja se bave tim problem da se ne poštuje Uredba EZ o određivanju karakteristika ribarskih plovila za izračun bruto tonaže (GT) na ribarskim plovilima manjim od 15 m. dužine. U dopisima poslani u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Ministarstvo poljoprivrede - Uprava ribarstva obaviješteni su o tom problemu kao i o nekim konkretnim primjerima. Kao na primjer ribarske brodice iz Umaga gdje je pogrešno proračunata bruto tonaža (GT) 9.98 na način: Loa = 14,55; Širina B1 = 4,20; VisinaT1 = 1,32 (14,55 X 4,20 X 1,32 X 0,55 X 0,225 = GT 9,98 umjesto po Uredbi EZ gdje je po istim dimenzijama proračun GT 14 a1 = 0,5194 + 0.0145 X 14,55 = 0,73037 V = 0,73037 X ( 14,55 X 4,20 X 1,32 ) = 58,9514 K1 = 0,2 +0,02 X log10 58,9514 = 0,23990 GT = 0,23990 X 58,9514 = 14,142 GT = 14 Kako bi se došlo do pozitivnog rješenja i primjene Uredbe EZ o definiranju karakteristika ribarskih plovila predlažemo, da se ustupi državni kapacitet bruto tonaže (GT) oštećenim vlasnicima ribarskih plovila ili neka se nađe drugo adekvatno rješenje. S poštovanjem, Pižeta Zlatko, Potpredsjednik Udruge profesionalnih ribara „Mare Croaticum“, Primljeno na znanje Člankom 9. stavkom 2. omogućuje se upis promjene veličine plovila u GT u povlastici ukoliko je došlo do novoga izračuna od strane nadležnog tijela, a povećanje nije uzrokovano zahvatom na plovilu. Ministarstvo poljoprivrede nije nadležno donositi odluke o pogrešci u baždaranju.
3 Karla Katavić PRAVILNIK  O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU POVLASTICA Smatram da su ovlaštenici povlastica i dalje slabo zaštićeni. Vlasnik plovila može prodati/prenjeti povlasticu/alate bez suglasnosti ovlaštenika te na taj način oštetiti ovlaštenika bez obzira na postojeći ugovor o zakupu/najmu plovila. Također bi se, u čl.11. trebalo ovlaštenika povlastice izjednačiti sa vlasnikom plovila na temelju ugovora o zakupu/najmu plovila. Nije prihvaćen Sukladno članku 17. stavku 1. Zakona o morskom ribarstvu (NN br. 62/17.) vlasnik plovila je nositelj prava na povlasticu i s njome raspolaže na način na koji on to želi. Ugovorni odnosi između najmodavca (vlasnika plovila) i najmoprimca (ovlaštenika povlastice) u slučajevima kad vlasnik i ovlaštenik nisu ista osoba nisu u djelokrugu ovog ministarstva već u nadležnosti suda te bi svaki ugovor trebao sadržavati klauzulu o nadležnom sudu u slučaju nepoštivanja ugovora svake od ugovornih strana.