Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Deloitte d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE Poštovani, po uzoru i radi postizanja konkurentnosti s ostalim zemljama srednje Europe u kojima se primjenjuje ovaj zakon, predlažemo uvođenje dodatne mjere umanjenja stope poreza na dohodak (npr. za 30%) za zaposlenike koji 100% vremena rade na IR projektu koji se prijavljuje. Učinak - dodatna stimulacija zaposlenicima da sudjeluju na IR projektima i ujedno mjera sprječavanja odljeva visoko kvalificirane radne snage. Nije prihvaćen Radna skupina za izradu nacrta ovog Zakona je tijekom svog rada slične mjere uvrstila u nacrt u svrhu stimuliranja zapošljavanja visokokvalificirane radne snage (primjerice : Potpore za jačanje kapaciteta poslovnog sektora zapošljavanjem visokokvalificiranog osoblja u djelatnostima istraživanja, razvoja i inovacija,Porezne i druge potpore za novoosnovana inovativna poduzeća), međutim radi potrebe što hitnijeg donošenja zakona sukladno Nacionalnom programu reformi 2017., te nedovoljnog vremena za razradu spomenutih mjera, zaključeno je da se te i sliče mjere uključe u druge programe i propise.
2 Deloitte d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE Poštovani, radi postizanja konkurentnosti s ostalim zemljama srednje Europe u kojima se primjenjuje ovaj zakon, predlažemo uvođenje sljedeće odredbe: u slučaju kada korisnik ostvari gubitak u godini provođenja projekta ili je ostvarena porezna olakšica veća od porezne osnovice, ukupni ili dio preostalih porezno priznatih troškova istraživanja i razvoja mogu se prenijeti i prijaviti kao prihvatljivi troškovi za umanjenje porezne osnovice u idućoj godini. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o porezu na dobit i Zakonu o porezu na dohodak (oba lex generalis) poreznim obveznicima je omogućen je prijenos poreznog gubitka u razdoblju do 5 godina (" Porezni gubitak prenosi se i nadoknađuje umanjivanjem porezne osnovice u sljedećih pet godina, ako Zakon ne određuje drukčije."-članak 17.st.2. Zakona o porezu na dobit i "Porezni gubitak koji se ne može nadoknaditi (odbiti) u poreznom razdoblju u kojemu je nastao, prenosi se i nadoknađuje umanjenjem dohotka po osnovi kojega je utvrđen, u sljedećih pet poreznih razdoblja."-članak 38.st.3 Zakona o porezu na dohodak). Ovaj zakon je lex specialis u odnosu na Zakon o porezu na dobit i Zakon o poreznu na dohodak, a kako ne isključuje mogućnost prijenosa poreznog gubitka propisanog navedenim zakonima, ovi se zakoni primjenjuju i u slučajevima potpora po ovom zakonu.
3 Ivan Čuljak NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE Potrebno je izmijeniti "Predmet zakona" u "Predmet Zakona". Potrebno je izmijeniti "Cilj zakona" u "Cilj Zakona". U Članku 3. potrebno je izmijeniti "Cilj ovog zakona je..." u: "Cilj ovog Zakona je..." Djelomično prihvaćen U pogledu prijedloga ispravka naziva ispred članka (Predmet zakona i Cilj zakona) , ne prihvaća se prijedlog jer se odnosi na generički pojam, dok se prijedlog prihvaća u pogledu teksta članaka 3.
4 Apsolon Značenje pojmova, Članak 4. Definicija (n) početak projekta. Iz navedenog proizlazi da preuzete obveze za neprihvatljive troškove ne određuju trenutak početka projekta. Predlažemo primijeniti GBER definiciju "prva zakonski obvezujuća obveza za naručivanje opreme ili bilo koja druga obveza koja ulaganje čini neopozivim". Djelomično prihvaćen Definicija je djelomično korigirana i glasi: "početkom projekta smatra se prva preuzeta obveza sa svrhom realizacije projekta izvršena od strane prijavitelja projekta nakon prijave projekta u okviru prihvatljivih troškova". Stoga se prijedlog djelomično prihvaća, jer je naglasak ovog članka na obvezama nastalima nakon prijave projekta.
5 Apsolon Značenje pojmova, Članak 4. Definicija (l) učinkovita suradnja. Što se smatra "neovisnom strankom"? Iz definicije nije jasno na koji način se određeni subjekt smatra neovisnim ili zavisnim subjektom. Primljeno na znanje Neovisne stranake su one koje su samostalni pravni subjekti
6 Apsolon Značenje pojmova, Članak 4. Definicija (j) znanstvena organizacija. Uzevši u obzir nacrt Zakona, ispostavlja se da su prihvatljivi prijavitelji isključivo poduzeća koja su nositelji statusa znanstvene organizacije izdane od strane AZVO. Smatraju li se prihvatljivim prijaviteljima subjekti koji su "organizacije za istraživanje i širenje znanja" sukladno definiciji iz Komunikacija Komisije – Okvir Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01)? Primljeno na znanje Korisnik potpore, po nacrtu prijedloga Zakona, može biti pravna i fizička osoba, obveznik poreza na dobit odnosno poreza na dohodak u skladu s propisima o porezu na dobit i porezu na dohodak, registrirana na području Republike Hrvatske, kojoj se odobrava potpora na temelju ovog Zakona.
7 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera Značenje pojmova, Članak 4. Stavak 4n: potrebno je pojasniti početak projekta. Pretpostavljamo da troškovi nisu prihvatljvii prije predaje prijave, već od dana predaje projektnog prijedloga pa sugeriramo da se to jasno navede. Prihvaćen Definicija je djelomično korigirana i glasi: Početkom projekta smatra se prva preuzeta obveza sa svrhom realizacije projekta izvršena od strane prijavitelja projekta nakon prijave projekta u okviru prihvatljivih troškova. Stoga se prijedlog prihvaća, jer je naglasak ovog članka na obvezama nastalima nakon prijave projekta.
8 HOK II. PRAVILA I KRITERIJI, Korisnici državne potpore Smatramo da su stavku 3. članka 6. može uputiti i na primjenu hrvatskog Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, s obzirom da je definicija mikro, malih i srednjih poduzetnika usklađena s Uredbom. Nije prihvaćen Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva usklađen je sa Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora („Službeni list Europske unije“, br. L 187/1 od 26. lipnja 2014., (Uredba o općem izuzeću), kao i ovaj Zakon, pa stoga nije potrebno navođenje propisa nižeg ranga u odnosu na Uredbu o općem izuzeću.
9 HOK II. PRAVILA I KRITERIJI, Korisnici državne potpore HOK podržava odredbu prema kojoj i fizičke osobe mogu biti korisnici potpore i to neovisno o načinu oporezivanja, što znači da i obveznici poreza na dohodak mogu ostvariti pravo na potporu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
10 Apsolon II. PRAVILA I KRITERIJI, Korisnici državne potpore (Čl.6, st.2) Iz navedenog proizlazi da prijavitelj mora imati imati sjedište na području RH. navedeno predstavlja iznimno ograničenje i isključujući faktor za brojna poduzeća u Republici Hrvatskoj koja imaju poslovni nastan u RH, no nalaze se u stranom vlasništvu čija se sjedišta nalaze u drugim državama. S obzirom na to da je nerealno očekivati da će velika poduzeća orebacivati svoja sjedišta u RH, predlažemo da stavite zahtjev prema kojemu je dovoljno da poduzeće ima poslovni nastan u RH. Postojeće ograničenje definitivno ne doprinosi privlačenju direktnih stranih investicija jer prema postojećoj definiciji neće moći biti korisnici poreznih olakšica za R&D. Prihvaćen Odredba je izmijenjena na način da glasi "(1)Korisnik potpore, po nacrtu prijedloga Zakona, može biti pravna i fizička osoba, obveznik poreza na dobit odnosno poreza na dohodak u skladu s propisima o porezu na dobit i porezu na dohodak, registrirana na području Republike Hrvatske, kojoj se odobrava potpora na temelju ovog Zakona.
11 Apsolon II. PRAVILA I KRITERIJI, Korisnici državne potpore (Čl.6, st.1) Iz navedenog proizlazi da korisnici ne mogu biti subjekti koji obavljaju ne-ekonomsku djelatnost. Što je s korisnicima koji istovremeno obavljaju ekonomske i ne-ekonomske djelatnosti te istovremeno imaju dvojni pravni subjektivitet prema zakonodavstvu EU u području državnih potpora, a slijedom čega ih se u obavljanju ekonomskih djelatnosti definira kao poduzeća? Primjerice, visoka učilišta i znanstvene organizacija u situacija kada se bave pružanje roba i usluga na tržištu. Nije prihvaćen Članak je izmijenjen i glasi: Korisnik potpore, po nacrtu prijedloga Zakona, može biti pravna i fizička osoba, obveznik poreza na dobit odnosno poreza na dohodak u skladu s propisima o porezu na dobit i porezu na dohodak, registrirana na području Republike Hrvatske, kojoj se odobrava potpora na temelju ovog Zakona.
12 HOK Korisnici državne potpore, Članak 6. Vezano uz stavak 3. članka 6. smatramo da se kao temelj za definiciju MSP moglo navesti i hrvatski Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, jer je definicija usklađena s Uredbom. Nije prihvaćen Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva usklađen je sa Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora („Službeni list Europske unije“, br. L 187/1 od 26. lipnja 2014., (Uredba o općem skupnom izuzeću), kao i ovaj Zakon, pa stoga nije potrebno navođenje propisa nižeg ranga u odnosu na Uredbu o općem izuzeću.
13 HOK Korisnici državne potpore, Članak 6. HOK podržava odredbu kojom se kao mogući korisnik potpore uz pravne osobe definiraju i fizičke osobe i to neovisno o načinu oporezivanja. To znači da će i obveznici poreza na dohodak moći koristiti potpore. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
14 Deloitte d.o.o. II. PRAVILA I KRITERIJI, Prihvatljivi troškovi Poštovani, potrebno je pojašnjenje na koji način će se računati iznos ove kategorije troška – da li kao 15% od ukupne vrijednosti projekta ili po stvarnim računima (uključujući dodatne režijske troškove za koje će biti potrebno prikupljati pojedinačne račune)? Predlažemo da se troškovi materijala i potrošne robe izdvoje u zasebnu kategoriju koja bi se računala po stvarnom trošku, a da se dodatni režijski troškovi računaju kao 15% od prihvatljivog troška osoblja. Prihvaćen Odredba je izmijenjena na način da glasi: (1) Prihvatljivi troškovi istraživačko-razvojnih projekata u smislu ovoga Zakona su sljedeći:.... d) izdaci poslovanja (troškovi materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda), nastali izravno kao posljedica projekta e) dodatni režijski troškovi izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja iz ovog stavka.
15 HOK Prihvatljivi troškovi , Članak 8. Predlažemo da se poveća postotak prihvatljivih troškova za patente i licence u podstavku c) stavak 1. ovog članka jer je to za mikro subjekte kakvi su obrtnici često jedini dostupan izvor novih znanja i rezultata istraživanja. Ograničenje od 30% neće dovesti do željenih ulaganja u razvoj. Nije prihvaćen Cilj je Zakona povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj i povećanje broja poduzetnika koji ulažu u istraživanje i razvoj prvenstveno da bi se potaknulo ulaganje poduzetnika u jačanje vlastitih kapaciteta za provođenje projekata istraživanja i razvoja, odnosno da se najveći dio ovog procesa odvija unutar samog poduzeća. Od ovog zakona se očekuje u tom smislu povoljan utjecaj na stvaranje novih izuma i drugih autorskih djela koja se štite pravima intelektualnog vlasništva (patenti, dizajn, autorska prava, te ostala prava intelektualnog vlasništva), te se smatra da ova mjera dovodi do povećanja broja domaćih patenata i drugih prava intelektualnog vlasništva proizašlih iz projekata. Nabava patenta ili licence ne može biti jedini trošak, a postoje i druge mjere koje adresiraju potrebe za podugovaranjem usluga (bespovratne potpore iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.).
16 HOK Prihvatljivi troškovi , Članak 8. Vezano uz stavak 1. podstavak b) ukazujemo da je člankom 12. ovog Nacrta razdoblje realizacije projekta ograničeno na najdulje 3 godine. U vez s tim i na temelju ograničenja iz podstavka b) stavka 1. ovog članka, samo će oprema koja se sastoji od računala i računalnih programa moći biti u cijelosti prihvatljiv trošak. Za svu ostalu opremu Zakonom o porezu na dobi propisana je amortizacija kroz 10 godina, a u slučaju podvostručenih stopa kroz najmanje 5 godina. Stoga se dio troškova nabave opreme od najmanje 2/5 ukupnih troškova za druge vrste opreme neće moći ostvariti kroz ove potpore. Primljeno na znanje Sukladno članku 12 st. 6 Zakona o porezu na dobit odnosno čl. 35 st. 4 Zakona o porezu na dohodak moguće je godišnje amortizacijske stope podvostručiti. Detalji vezani uz postupak praćenja realizacije projekta bit će propisani Pravilnikom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte.
17 INA Industrija nafte d.d. Prihvatljivi troškovi , Članak 8. Članak 8. Navedene kategorije prihvatljivih troškova projekata istraživanja i razvoja potrebno je uskladiti s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora („Službeni list Europske unije“, br. L 187/1 od 26. lipnja 2014., Uredba o općem izuzeću) odnosno dodati dio koji se odnosi na troškove zgrada i zemljišta, u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt. Za zgrade se, u skladu s računovodstvenim načelima, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi. Članak 8. (4) Nije definirana mogućnost da provedbeno tijelo iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od korisnika potpore potražuje dostavljanje dodatnih podataka i/ili obrazloženja kako bi se opravdao iznos prijavljenih iznosa troškova i/ili zahtijeva opravdanje potrebe određenih troškova u primjerenim rokovima. Nije prihvaćen Dozvoljeno je da nacionalno zakonodavstvo bude restriktivnije od Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora („Službeni list Europske unije“, br. L 187/1 od 26. lipnja 2014., Uredba o općem izuzeću) , koje pravo je Radna skupina iskoristila, iz razloga što je prvenstvena svrha ovog zakona ulaganje u istraživanje i razvoj proizvoda i usluga, dok se poticanje ulaganja u zgrade i zemljišta stimulira drugim propisima (primjerice za zgrade Zakonom o poticanju ulaganja ). Sukladno članku 15. nacrta prijedloga Zakona, Pravilnikom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte propisat će se postupak dodjele potpore, način ostvarivanja prava, način praćenja provedbe projekta te druga pitanja u vezi ostvarivanja državne potpore.
18 Apsolon Prihvatljivi troškovi , Članak 8. (Točka d.) predlažemo radvojiti režijske troškove od troškova materijala i potrošne robe. Ujedno preporučamo da samo režijski troškovi imaju ograničenje od 15%. U brojnim industrijama poput kemijske i farmaceutske, troškovi materijala i potrošne robe predstavljaju jednu od najznačajnijih kategorija te se ovim putem stavlja značajno ograničenje. Prihvaćen Odredba je izmijenjena na način da glasi: (1) Prihvatljivi troškovi istraživačko-razvojnih projekata u smislu ovoga Zakona su sljedeći:.... d) izdaci poslovanja (troškovi materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda), nastali izravno kao posljedica projekta e) dodatni režijski troškovi izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja iz ovog stavka.
19 Apsolon Prihvatljivi troškovi , Članak 8. (Točka c.) Predlažemo da se ograničenje od 30% svih ukupnih troškova projekta ograniči samo na prihvatljive troškove. Na taj način prijavitelj može izdvojiti određeni dio troškova u kategoriju neprihvatljivih troškova. Slijedom navedenog, potencijalno značajni iznosi nabave intelektualnog vlasništva ne bi nadišli navedene pragove i onemogućili prijavu projekta. Nije prihvaćen Nacrt prijedloga Zakona upravo i propisuje vrstu i postotak prihvatljivih troškova, što podrazumijeva da svu ostali troškovi izvan tih kategorija neprihvatljivi.
20 Apsolon Prihvatljivi troškovi , Članak 8. (Točka c.) Uključuju li prihvatljive savjetodavne usluge isključivo usluge za istraživanje i razvoj ili su prihvatljive usluge vezane uz komercijalizaciju? Primljeno na znanje Savjetodavne usluge odnose se isključivo na usluge za istraživanje i razvoj. Mjera predviđena ovim Zakonom potiče ulaganja u prvi korak u inovacijskom procesu, od studije izvedivosti koji treba dati odgovor na smislenost i isplativost istraživačko-razvojnih projekata, preko provedbe projekta istraživanja, do faze razvoja prototipa ili pilot postrojenja.
21 Apsolon Prihvatljivi troškovi , Članak 8. (Točka b.) Smatra li prihvatljivom nabava instrumena i opreme za istraživanje i razvoj ili samo njena amortizacija? Primljeno na znanje Prihvatljiva je samo amortizacija instrumenata i opreme za istraživanje i razvoj. Odredba je izmijenjena na način da glasi:"Prihvatljivi troškovi istraživačko-razvojnih projekata u smislu ovoga Zakona su sljedeći:.... b) troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt .Ako se instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, sukladno računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta"
22 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera Prihvatljivi troškovi , Članak 8. Članak 8b): potrebno je definirati da je riječ o amortizaciji dugotrajne imovine u dijelu i opsegu u kojem se ista koristi za projekt. Potrebno je napomenuti regulaciju vezano uz amortizaciju imovine koja je eventualno nabavljena kroz potpore. Članak 8d): troškove materijala koji se koristi za istraživanje i razvoj potrebno je izdvojiti u posebnu kategoriju prihvatljivih troškova, bez ogranićenja. Naime, u nekim projektima će troškovi materijala za izradu prototipa biti možda i najveći dio troška. Što se tiće režijskih i ostalih troškova, pretpostavljamo da ste mislili na flat rate od 15%, a u tom slučaju isti se obično primjenjuje na direkte troškove rada. Treba preciznije definirati. U svakom slučaju, smatramo d aje dobro da bude flat rate bez potrebe dokazivanja i pravdanja tih troškova računima, zbog pojednostavljenja praćenja i smanjenja papirologije. Prihvaćen Odredba je izmijenjena na način da glasi:"Prihvatljivi troškovi istraživačko-razvojnih projekata u smislu ovoga Zakona su sljedeći:.... b) troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt .Ako se instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, sukladno računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta" Propisivanje postupanja za slučaj amortizacije imovine koja je evenatulano nabavljena kroz potpore biti će izvršeno Pravilnikom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte . "Odredba je izmijenjena na način da glasi: (1) Prihvatljivi troškovi istraživačko-razvojnih projekata u smislu ovoga Zakona su sljedeći:.... d) izdaci poslovanja (troškovi materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda), nastali izravno kao posljedica projekta e) dodatni režijski troškovi izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja iz ovog stavka. Stoga kao što je vidljivo troškovi materijala,potrošne robe i sl. nastali izravno kao posljedica projekta nemaju ograničenje. "
23 Apsolon Prihvatljivi troškovi , Članak 8. Nije definirana mogućnost da Ministarstvo ili provedbeno tijelo od korisnika potpore potražuje dostavljanje dodatnih podataka i/ili obrazloženja kako bi se opravdao iznos prijavljenih troškova i/ili zahtijeva opravdanje potrebe određenih troškova u primjerenim rokovima. Primljeno na znanje Obaveza dostave dodatnih podataka i dokumentacije i/ili obrazloženja opravdanja iznosa prijavljenih troškova biti će regulirana kroz postupak praćenja realizacije projekata te usklađenosti prijavljenih i stvarnih projektnih troškova u Pravilniku o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte.
24 Apsolon Prihvatljivi troškovi , Članak 8. Navedene kategorije prihvatljivih troškova projekata istraživanja i razvoja potrebno je uskladiti s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora („Službeni list Europske unije“, br. L 187/1 od 26. lipnja 2014., Uredba o općem izuzeću) odnosno dodati dio koji se odnosi na troškove zgrada i zemljišta, u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt. Za zgrade se, u skladu s računovodstvenim načelima, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi. Nije prihvaćen Dozvoljeno je da nacionalno zakonodavstvo bude restriktivnije od Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora („Službeni list Europske unije“, br. L 187/1 od 26. lipnja 2014., Uredba o općem izuzeću) , koje pravo je Radna skupina iskoristila, iz razloga što je prvenstvena svrha ovog zakona ulaganje u istraživanje i razvoj proizvoda i usluga, dok se poticanje ulaganja u zgrade i zemljišta stimulira drugim propisima (primjerice za zgrade Zakonom o poticanju ulaganja ).
25 Apsolon Prihvatljivi troškovi , Članak 8. Po kojim kriterijima će se kriterijima procijenjivati prihvatljivost određenih kategorija troškova od strane Ministarstva ili provedbenog tijela? Hoće li postojati mogućnost pružanja pojašnjenja ili revizije takve odluke, u slučaju da određene kategorije troškova ne budu prihvaćene? Primljeno na znanje Pravilnikom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte detaljnije će se propisati postupak prijave projekta, način utvrđivanja prihvatljivosti projekta, prijavitelja i troškova te postupak dodjele potpore.
26 Apsolon Prihvatljivi troškovi , Članak 8. Potrebno je precizno definirati koji troškovi se smatraju prihvatljivima u kategoriji "dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja". Primljeno na znanje Odredba je izmijenjena na način da glasi: " (1) Prihvatljivi troškovi istraživačko-razvojnih projekata u smislu ovoga Zakona su sljedeći:.... d) izdaci poslovanja (troškovi materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda), nastali izravno kao posljedica projekta e) dodatni režijski troškovi izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja iz ovog stavka." Slijedom navedenog, izdaci poslovanja se obračunavaju u stvarnom iznosu troška, a dodatni režijski troškovi u paušalnom iznosu. Pravilnikom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte detaljnije će se propisati postupak prijave projekta, način utvrđivanja prihvatljivosti projekta, prijavitelja i troškova.
27 Apsolon Prihvatljivi troškovi , Članak 8. Potrebno je definirati koji se način izračunavaju "dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta" Prihvaćen Odredba je izmijenjena na način da glasi: " (1) Prihvatljivi troškovi istraživačko-razvojnih projekata u smislu ovoga Zakona su sljedeći:.... d) izdaci poslovanja (troškovi materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda), nastali izravno kao posljedica projekta e) dodatni režijski troškovi izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja iz ovog stavka." Slijedom navedenog, izdaci poslovanja se obračunavaju u stvarnom iznosu troška, a dodatni režijski troškovi u paušalnom iznosu.
28 Apsolon Prihvatljivi troškovi , Članak 8. Je li predviđena mogućnost dodatnih poticajnih mjera za otvaranje novih radnih mjesta koja se odnose na zapošljavanje novih istraživača i tehničara? Primljeno na znanje Radna skupina za izradu nacrta ovog Zakona je tijekom svog rada predvidjela ovu mjeru u svrhu stimuliranja zapošljavanja visokokvalificirane radne snage (primjerice : Potpore za jačanje kapaciteta poslovnog sektora zapošljavanjem visokokvalificiranog osoblja u djelatnostima istraživanja, razvoja i inovacija,Porezne i druge potpore za novoosnovana inovativna poduzeća), međutim radi potrebe što hitnijeg donošenja zakona sukladno Nacionalnom programu reformi 2017., te nedovoljnog vremena za razradu spomenutih mjera, zaključeno je da se te i sliče mjere uključe u druge programe i propise.
29 HOK Maksimalni intenziteti potpore, Članak 10. U stavku 4. članka 10. izostavljena su mikro poduzeća. Predlažemo propisati uvećanje intenziteta potpore za kategoriju mikro poduzeća u visini od 30 postotnih bodova. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvatljiv iz razloga što bi maksimalni intenziteti potpore bili prekoračeni u odnosu na one propisane člankom 25. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora („Službeni list Europske unije“, br. L 187/1 od 26. lipnja 2014., u daljnjem tekstu: Uredba o općem izuzeću).
30 Ivan Čuljak Maksimalni intenziteti potpore, Članak 10. Potrebno je izmijeniti naslov: „Predmet zakona“ u „Predmet Zakona“. Potrebno je izmijeniti „Cilj zakona“ u „Cilj Zakona“. U Članku 3. potrebno je izmijeniti „Cilj ovog zakona je...“ u : „Cilj ovog Zakona je...“ U Članku 10. potrebno je izmijeniti „...svaka aktivnost mora biti u okviru jedne od kategorija istraživanja: temeljnog, industrijskog ili eksperimentalnog razvoj.“ u : "...svaka aktivnost mora biti u okviru jedne od kategorija istraživanja: temeljnog, industrijskog ili eksperimentalnog razvoja.“ Prihvaćen Ispravak je unijet u tekst nacrta prijedloga Zakona.
31 HOK Trajanje projekta , Članak 12. Predlažemo propisati dulje razdoblje realizacije projekta od najmanje 5 godina, kako bi se omogućilo priznavanje potpore za cjelokupni iznos troškova nabavljene opreme, vezano uz ograničenje iz članka 8. stavka 1. podstavka b) ovog Nacrta. Nije prihvaćen Sukladno članku 12 st. 6 Zakona o porezu na dobit odnosno čl. 35 st. 4 Zakona o porezu na dohodak moguće je godišnje amortizacijske stope podvostručiti.
32 Apsolon Trajanje projekta , Članak 12. Predlažemo produljiti trajanje projekta na puno dulji period, barem na 7 godina u slučajevima kada projekti uključuju sve 3 kategorije istraživanja i razvoja. Nije prihvaćen Prema dosadašnjim iskustvima iz provedbe potpora utvrđeno je da je planiranje troškova projekta na tako dugi rok nerealno u većini slučajeva, a posebno planiranje trošova za sve tri kategorije istraživanja i razvoja jer je u startu nemoguće realno predvidjeti sve moguće troškove, posebno kod raspona aktivnosti i troškova između temeljnog istraživanja i eksperimentalniog razvoja. Naime, ne mogu se planirati rezultati istraživanja koje prethodi slijedećoj fazi.
33 Apsolon Maksimalni iznos dodijeljene potpore, Članak 13. (stavak 4) Prema navedenom tekstu, čini se da se potiču ugovorna istraživanja poduzeća sa znanstvenim organizacijama, no vjerujemo da je prvotna intencija bila da se potiče učinkovita suradnja na način definiran GBER-om. Ukoliko je navedeni iskaz točan, potrebno je promijeniti tekst članka. Primljeno na znanje Točno je da je intencija teksta da se potiču ugovorna istraživanja poduzeća sa znanstvenim ogranizacijama, što je i istaknuto kod navođenja cilja Zakona (Cilj ovoga zakona je povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj i ..., a to je poticanje suradnje poduzetnika sa znanstvenim organizacijama na istraživačko-razvojnim projektima). Učinkovita suradnja se potiče posebno samo za industrijska istraživanja i eksperimentalni razvoj ( a ne za sve kategorije) i to na način da se intenziteti potpore uvećavaju za 15 postotnih bodova u slučaju učinkovite suradnje definirane Zakonom.
34 Apsolon Maksimalni iznos dodijeljene potpore, Članak 13. (Stavak 2) Što u slučajevima kada projekt uključuje sve 3 vrste istraživanja i razvoja te niti jedno ne čini više od polovice prihvatljivih troškova projekta? Primljeno na znanje Odgovor na vaše pitanje je sadržan u članku 13. stavak 3., koji glasi: "U slučaju da je više od polovice prihvatljivih troškova projekta nastalo djelatnostima obuhvaćenim kategorijama industrijskog istraživanja i temeljnog istraživanja zajedno, projekt se definira kao pretežno industrijsko istraživanje."
35 Apsolon Maksimalni iznos dodijeljene potpore, Članak 13. (Stavak 1) Iznimno niski iznosi potpora koje poduzetnik može ostvariti. navedeni iznosi definitivno odvraćaju iznimno velik broj poduzeća da uopće pristupe korištenju poreznih olakšica. S druge strane, u stavku 4. omogućeni iznimno visoki iznosi u skladu s GBER-om. Primljeno na znanje Intencija Zakona je da se potiče suradnja poduzeća sa znanstvenim ogranizacijama, što je i istaknuto kod navođenja cilja Zakona (Cilj ovoga zakona je povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj i ..., a to je poticanje suradnje poduzetnika sa znanstvenim organizacijama na istraživačko-razvojnim projektima). Visoki iznosi su stoga i predviđeni za poticanje takvog vida suradnje.
36 Dario Sekula Maksimalni iznos dodijeljene potpore, Članak 13. Poštovani, u članku 13, stavak 6 spominje se umjetno razdvajanje potpore na nekoliko projekata u svrhu izbjegavanja postavljenih pragova u stavku 1 istog članka. Iz navedenog nije dovoljno jasno što točno se podrazumijeva pod umjetno razdvajanje te da li to npr. ograničava prijavu projekta koji se legitimno sastoji od više faza, a koje se možebitno protežu i kroz dulji vremenski period. Sugestija je stoga da se jasnije definira što točno znači umjetno razdvajanje projekta za koji se traži potpora (bilo u zakonu bilo u pratećem pravilniku). Primljeno na znanje Postupak prijave projekta i njenog vrednovanja i način utvrđivanja prihvatljivosti projekta, prijavitelja i troškova bit će reguliran Pravilnikom. Ne ograničava se prijava projekata koji traju kroz duži vremenski period jer nakon završetka trogodišnjeg perioda realizacije, može se prijaviti nova faza.
37 INA Industrija nafte d.d. Prijava, praćenje i nadzor , Članak 17. Članak 17. Potrebno je uskladiti terminologiju u Nacrtu prijedloga Zakona; predlažemo: provodi se postupak administrativne provjere i ocjene prihvatljivosti projekta, aktivnosti i troškova. Prihvaćen Odredba je izmijenjena na način da glasi: "(2) Nakon primitka Prijave provodi se postupak administrativne provjere i ocjene prihvatljivosti projekta, aktivnosti i troškova, kojim se utvrđuje udovoljava li Prijava formalne i materijalne uvjete za dodjelu potpore propisane odredbama ovoga Zakona i Pravilnika."
38 Hrvatski nezavisni izvoznici softvera Prijava, praćenje i nadzor , Članak 17. Potrebno je dodatno pojasniti proceduru oko godišnjih izvješća u smislu rokova, te isto tako i rokove za davanje potvrde o odobrenju potpore za prethodno razdoblje. Predlažemo sljedeće: - Korisnik predaje godišnje izvješće o projektu istovremeno kad predaje i godišnju poreznu prijavu (do najkasnije 30.04.). - S predajom PD prijave, izvješće o ostvarenim troškovima dostavlja i Ministarstvu, odnosno provedbenom tijelu koje potom u roku (kojeg treba definirati) donosi odobrenje troškova - Po odobrenju troškova Korisnik dokumentom dopunjava PD prijavu (bilo bi idealno da Ministarstvo šalje odobrenje direktno Poreznoj upravi te Korisniku). Naime, naravno da bi bilo idealno da Korisnik prije predaje PD prijave ima potvrdu Ministarstva da su troškovi odobreni (smanjuje si rizik), no ne znamo koliko je to realno izvedivo. Iz tog razloga predlažemo ovakav model jer bi se u suprotnom moglo dogoditi da Korisnik ne može predati PD prijavu kad želi (možda mu odgovara npr. 28.02.) jer do tada ne dobije odobrenje troškova. Prihvaćen Odredba je izmijenjena na način da glasi:" (4) Korisnik potpore dužan je tijekom realizacije projekta i korištenja potpore davatelju potpore ili provedbenom tijelu podnositi Godišnje izvješće o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore (u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće), te podnositi ministarstvu nadležnom za financije i poreznu upravu isto Godišnje izvješće uz prijavu poreza na dobit odnosno poreza na dohodak, u skladu s rokovima propisanim posebnim propisom kojim se uređuje porez na dobit odnosno porez na dohodak. Sadržaj Godišnjeg izvješća propisan je Pravilnikom. (5) Na temelju predanog Godišnjeg izvješća korisniku potpore dostavlja se Odobrenje za korištenje potpore za prethodno razdoblje."
39 Apsolon Prijava, praćenje i nadzor , Članak 17. Potrebno je uskladiti terminologiju u Nacrtu prijedloga Zakona; predlažemo: provodi se postupak administrativne provjere i ocjene prihvatljivosti projekta, aktivnosti i troškova. Prihvaćen Odredba je izmijenjena na način da glasi: "(2) Nakon primitka Prijave provodi se postupak administrativne provjere i ocjene prihvatljivosti projekta, aktivnosti i troškova, kojim se utvrđuje udovoljava li Prijava formalne i materijalne uvjete za dodjelu potpore propisane odredbama ovoga Zakona i Pravilnika."