Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD ZAGREB NACRT PRIJEDLOGA GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2018. GODINE, UVOD Planirane statističke aktivnosti - istraživanja i s njima povezani podaci što su predviđeni Nacrtom prijedloga godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. godine ne podudaraju se u cijelosti sa svim potrebama Grada Zagreba. Naime, uvodni dio teksta uz Godišnji provedbeni plan za 2018. godinu, u dijelu što se odnosi na napomene da se „Program temelji na potrebama korisnika podataka službene statistike“, te da se „osiguravaju podaci koji proizlaze iz potreba tijela državne uprave, znanstvene zajednice, šire zainteresirane javnosti i drugih korisnika iz Republike Hrvatske“ u usporedbi s planiranim statističkim aktivnostima, kada su u pitanju potrebe Grada Zagreba, upućuje na određene nedostatnosti. Pritom uvodno želimo skrenuti pažnju općenito na specifičnu ulogu i posebnost Grada Zagreba kao najvećeg i glavnog grada Republike Hrvatske, sa statusom županije. Također nužno je istaknuti i ulogu Grada Zagreba kao sjedišta najveće urbane aglomeracije u Republici Hrvatskoj, uzimajući u obzir propise s područja regionalnog razvoja te obveze upravnog tijela Grada – Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada kao regionalnog koordinatora. S tim u vezi napominjemo da Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN, broj 147/14) definira planske dokumente politike regionalnog razvoja, među kojima županijsku razvojnu strategiju, odnosno Razvojnu strategiju Grada Zagreba te strategiju razvoja urbanog područja. Za potrebe izrade kako Razvojne strategije Grada Zagreba, tako i Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, čiji je nositelj izrade Grad Zagreb, za područje Urbane aglomeracije Zagreb i 29 jedinica lokalne samouprave, potreban je čitav niz podataka, čiji određeni dio nije obuhvaćen ni planiran predmetnim Nacrtom. Također, značajno je naglasiti podatke što su nužno potrebni za izradu „Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“, čiji je dionik u prikupljanju statističkih podataka na razini Grada Zagreba i izradi analitičkih podloga, kao jedan od partnera u procesu izrade, upravo Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada kao regionalni koordinator. Vezano za podatke što nedostaju valja napomenuti da značajan broj statističkih podataka koji su potrebni za izradu „Nacionalne razvojne strategije do 2030.“ nije dostupan na razini županije (npr. indeksi potrošačkih cijena, stopa zaposlenosti, (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 godina, EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije po sektorima), GERD (bruto domaći izdaci za istraživanje i razvoj), BERD (izdaci za istraživanje i razvoj u poslovnom sektoru), HERD (istraživanje i razvoj u visokom obrazovanju), HRST (ljudski resursi u znanosti i tehnologiji). Imajući navedeno u vidu nužnim držimo provesti određena istraživanja i ankete za Grad Zagreb, a naročito Anketu o radnoj snazi (ARS) – Modul 1.02–I–1;, Indeks potrošačkih cijena - Modul 2.06–N–I–1, ili napraviti statističke obrade određenih istraživanja na razini Grada Zagreba. Slijedom navedenog, imajući u vidu prioritetne potrebe i važnost da postoje raspoloživi podaci na razini Grada Zagreba ukazujemo na potrebu da se u Nacrtu prijedloga godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. kod određenih modula (koje ćemo nastavno detaljno specificirati) unesu odnosno dopune rezultati objavljivanja i na razini Grada Zagreba. Nije prihvaćen Vezano za komentar Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada da se u Nacrtu prijedloga GPP-a 2018. navodi da Državni zavod za statistiku „osigurava potrebe tijela državne uprave, znanstvene zajednice, šire zainteresirane javnosti i drugih korisnika iz Republike Hrvatske“ ističemo da se radi o pogrešnoj interpretaciji teksta iz uvodnog dijela. Naime, u nacrtu predmetnog dokumenta navodi se sljedeće: „Radi osiguravanja podataka koji proizlaze iz potreba tijela državne uprave, znanstvene zajednice, šire zainteresirane javnosti i drugih korisnika iz Republike Hrvatske, u Programu se, osim europskih, navode i nacionalni moduli“. Dakle, u navedenoj rečenici daje se pojašnjenje svrhe Programa statističkih aktivnosti RH 2018. – 2020., kao i naznaka modula koji su obuhvaćeni navedenim Programom. Uvrštavanje nacionalnih modula, koji se odnose na podatke koji nisu definirani EU zahtjevima, ovisi primarno o raspoloživosti resursa, kao i broju potencijalnih korisnika takvih podataka. Ujedno ističemo da Program i GPP obuhvaćaju aktivnosti svih nositelja službene statistike RH, a ne samo Državnog zavoda za statistiku. Nadalje, vezano za statističke podatke koji su potrebni za izradu raznih strategija u kojima sudjeluje ili čiji je nositelj izrade Grad Zagreb, a za koje su potrebni brojni podaci, napominjemo da je odredbom članka 13. Zakona o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 – pročišćeni tekst) utvrđeno da je upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike na temelju, u sadržaju i rokovima određenim Programom statističkih aktivnosti RH i Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti RH, odgovorno za prikupljanje, proizvodnju, obradu i diseminaciju statističkih podataka te za obradu administrativnih podataka i podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja za područje Grada Zagreba. Dakle, upravo je navedeno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike te je stoga dužno prikupljati, proizvoditi, obrađivati i diseminirati statističke podatke za područje Grada Zagreba za sve statističke aktivnosti utvrđene godišnjim provedbenim planom. Pri tome napominjemo da prilikom izrade Nacrta prijedloga GPP-a 2018., a u kojoj su sudjelovali svi nositelji službene statistike, uključujući i upravno tijelo Grada Zagreba, nismo zaprimili prijedlog o provođenju Ankete o radnoj snazi i Ankete o potrošnji kućanstava za Grad Zagreb, kao ni informaciju tko bi bio zadužen za provedbu i financiranje navedenih anketa.
2 GRAD ZAGREB Tema 1.01 Stanovništvo, 1.02-I-1 Razina objavljivanja rezultata - Potrebna je obrada podataka za Grad Zagreb Nije prihvaćen Što se tiče prijedloga da se rezultati Ankete o radnoj snazi objavljuju na razini Grada Zagreba željeli bismo napomenuti da se prilikom provođenja anketnih istraživanja pouzdanost rezultata osigurava primjerenom veličinom uzorka. Stoga se anketna istraživanja provode na reprezentativnom uzorku privatnih kućanstava u Republici Hrvatskoj pri čemu se veličina uzorka određuje na način koji osigurava statistički pouzdane rezultate na nacionalnoj razini. Kako bi se osigurali reprezentativni podaci na nižim teritorijalnim razinama, kao što su županije, odnosno Grad Zagreb, potrebno je povećati veličinu uzorka, što ujedno predstavlja i povećane troškove provođenja samog istraživanja. Nastavno na navedeno, prije povećanja uzorka neophodno je provesti stručnu analizu kojom bi se odredila njegova reprezentativna veličina te bi, u skladu s time, u proračunu trebalo planirati financijska sredstva za provedbu ankete s povećanim uzorkom, a koja bi osigurala kvalitetne rezultate na nižoj razini objave. S obzirom da je kraj godine te je izbor uzorka za 2018. u završnoj fazi, u ovom trenutku nije moguće udovoljiti Vašem zahtjevu, a posebice iz razloga što je proračun za iduću godinu već donesen.
3 GRAD ZAGREB Tema 1.01 Stanovništvo, 1.02-I-1 Naziv statističkog istraživanja - Potrebno je proširiti uzorak za Grad Zagreb Nije prihvaćen Što se tiče prijedloga da se rezultati Ankete o radnoj snazi objavljuju na razini Grada Zagreba željeli bismo napomenuti da se prilikom provođenja anketnih istraživanja pouzdanost rezultata osigurava primjerenom veličinom uzorka. Stoga se anketna istraživanja provode na reprezentativnom uzorku privatnih kućanstava u Republici Hrvatskoj pri čemu se veličina uzorka određuje na način koji osigurava statistički pouzdane rezultate na nacionalnoj razini. Kako bi se osigurali reprezentativni podaci na nižim teritorijalnim razinama, kao što su županije, odnosno Grad Zagreb, potrebno je povećati veličinu uzorka, što ujedno predstavlja i povećane troškove provođenja samog istraživanja. Nastavno na navedeno, prije povećanja uzorka neophodno je provesti stručnu analizu kojom bi se odredila njegova reprezentativna veličina te bi, u skladu s time, u proračunu trebalo planirati financijska sredstva za provedbu ankete s povećanim uzorkom, a koja bi osigurala kvalitetne rezultate na nižoj razini objave. S obzirom da je kraj godine te je izbor uzorka za 2018. u završnoj fazi, u ovom trenutku nije moguće udovoljiti Vašem zahtjevu, a posebice iz razloga što je proračun za iduću godinu već donesen.
4 GRAD ZAGREB Tema 1.03 Obrazovanje, 1.03-I-2 Razina objavljivanja rezultata - podaci za Grad Zagreb potrebni su na razini gradskih četvrti Nije prihvaćen Napominjemo da bi se specifični zahtjevi Grada Zagreba vezani za raspoloživost podataka na nižoj teritorijalnoj razini ubuduće trebali raspraviti na zajedničkim sastancima na kojima bi stručne službe Državnog zavoda za statistiku unaprijed mogle ukazati na potencijalna ograničenja, ali i predložiti kako pristupiti specifičnim zahtjevima Grada Zagreba. Također napominjemo da je nužno pravovremeno planirati statističke aktivnosti koje će se provoditi u sljedećoj godini, a posebice u kontekstu proširenja uzorka i/ili posebnih obrada podataka.
5 GRAD ZAGREB Tema 1.03 Obrazovanje, 1.03-I-3 Razina objavljivanja rezultata - Podaci za Grad Zagreb potrebni su na razini gradskih četvrti. Nije prihvaćen Napominjemo da bi se specifični zahtjevi Grada Zagreba vezani za raspoloživost podataka na nižoj teritorijalnoj razini ubuduće trebali raspraviti na zajedničkim sastancima na kojima bi stručne službe Državnog zavoda za statistiku unaprijed mogle ukazati na potencijalna ograničenja, ali i predložiti kako pristupiti specifičnim zahtjevima Grada Zagreba. Također napominjemo da je nužno pravovremeno planirati statističke aktivnosti koje će se provoditi u sljedećoj godini, a posebice u kontekstu proširenja uzorka i/ili posebnih obrada podataka.
6 GRAD ZAGREB Tema 1.03 Obrazovanje, 1.03-I-10 Razina objavljivanja rezultata - Potrebna je razina objavljivanja ili obrade podataka za Grad Zagreb Nije prihvaćen Napominjemo da bi se specifični zahtjevi Grada Zagreba vezani za raspoloživost podataka na nižoj teritorijalnoj razini ubuduće trebali raspraviti na zajedničkim sastancima na kojima bi stručne službe Državnog zavoda za statistiku unaprijed mogle ukazati na potencijalna ograničenja, ali i predložiti kako pristupiti specifičnim zahtjevima Grada Zagreba. Također napominjemo da je nužno pravovremeno planirati statističke aktivnosti koje će se provoditi u sljedećoj godini, a posebice u kontekstu proširenja uzorka i/ili posebnih obrada podataka.
7 GRAD ZAGREB Tema 1.03 Obrazovanje, 1.03-N-I-1 Razina objavljivanja rezultata - Potrebna je razina objavljivanja ili obrade podataka na razini gradskih četvrti za Grad Zagreb Nije prihvaćen Napominjemo da bi se specifični zahtjevi Grada Zagreba vezani za raspoloživost podataka na nižoj teritorijalnoj razini ubuduće trebali raspraviti na zajedničkim sastancima na kojima bi stručne službe Državnog zavoda za statistiku unaprijed mogle ukazati na potencijalna ograničenja, ali i predložiti kako pristupiti specifičnim zahtjevima Grada Zagreba. Također napominjemo da je nužno pravovremeno planirati statističke aktivnosti koje će se provoditi u sljedećoj godini, a posebice u kontekstu proširenja uzorka i/ili posebnih obrada podataka.
8 GRAD ZAGREB Tema 1.04 Kultura, 1.04-N-I-4 Razina objavljivanja rezultata - Potrebna je razina objavljivanja ili obrade podataka na razini gradskih četvrti za Grad Zagreb Nije prihvaćen Napominjemo da bi se specifični zahtjevi Grada Zagreba vezani za raspoloživost podataka na nižoj teritorijalnoj razini ubuduće trebali raspraviti na zajedničkim sastancima na kojima bi stručne službe Državnog zavoda za statistiku unaprijed mogle ukazati na potencijalna ograničenja, ali i predložiti kako pristupiti specifičnim zahtjevima Grada Zagreba. Također napominjemo da je nužno pravovremeno planirati statističke aktivnosti koje će se provoditi u sljedećoj godini, a posebice u kontekstu proširenja uzorka i/ili posebnih obrada podataka.
9 GRAD ZAGREB Tema 1.05 Zdravstvo i sigurnost, 1.05-I-6 Razina objavljivanja rezultata - U kratkom opisu sadržaja rezultata navedeno je „…po županijama,…“ dok u razini objavljivanja rezultata nema županija? Prihvaćen Razina objavljivanja rezultata je Republika Hrvatska te je tekst u rubrici Kratak opis sadržaja rezultata izmijenjen na način da je iz njega izbrisano "po županijama".
10 GRAD ZAGREB Tema 1.06 Raspodjela dohotka i životni uvjeti, 1.06-I-1 Razina objavljivanja rezultata - Dodati i Grad Zagreb, ili raditi posebne obrade za Grad Zagreb Nije prihvaćen Što se tiče prijedloga da se rezultati Ankete o dohotku stanovništva objavljuju na razini Grada Zagreba željeli bismo napomenuti da se prilikom provođenja anketnih istraživanja pouzdanost rezultata osigurava primjerenom veličinom uzorka. Stoga se anketna istraživanja provode na reprezentativnom uzorku privatnih kućanstava u Republici Hrvatskoj pri čemu se veličina uzorka određuje na način koji osigurava statistički pouzdane rezultate na nacionalnoj razini. Kako bi se osigurali reprezentativni podaci na nižim teritorijalnim razinama, kao što su županije, odnosno Grad Zagreb, potrebno je povećati veličinu uzorka, što ujedno predstavlja i povećane troškove provođenja samog istraživanja. Nastavno na navedeno, prije povećanja uzorka neophodno je provesti stručnu analizu kojom bi se odredila njegova reprezentativna veličina te bi, u skladu s time, u proračunu trebalo planirati financijska sredstva za provedbu ankete s povećanim uzorkom, a koja bi osigurala kvalitetne rezultate na nižoj razini objave. S obzirom da je kraj godine te je izbor uzorka za 2018. u završnoj fazi, u ovom trenutku nije moguće udovoljiti Vašem zahtjevu, a posebice iz razloga što je proračun za iduću godinu već donesen.
11 GRAD ZAGREB Tema 1.06 Raspodjela dohotka i životni uvjeti, 1.06-I-1 Naziv statističkog istraživanja - Proširiti uzorak za Grad Zagreb Nije prihvaćen Što se tiče prijedloga da se rezultati Ankete o dohotku stanovništva objavljuju na razini Grada Zagreba željeli bismo napomenuti da se prilikom provođenja anketnih istraživanja pouzdanost rezultata osigurava primjerenom veličinom uzorka. Stoga se anketna istraživanja provode na reprezentativnom uzorku privatnih kućanstava u Republici Hrvatskoj pri čemu se veličina uzorka određuje na način koji osigurava statistički pouzdane rezultate na nacionalnoj razini. Kako bi se osigurali reprezentativni podaci na nižim teritorijalnim razinama, kao što su županije, odnosno Grad Zagreb, potrebno je povećati veličinu uzorka, što ujedno predstavlja i povećane troškove provođenja samog istraživanja. Nastavno na navedeno, prije povećanja uzorka neophodno je provesti stručnu analizu kojom bi se odredila njegova reprezentativna veličina te bi, u skladu s time, u proračunu trebalo planirati financijska sredstva za provedbu ankete s povećanim uzorkom, a koja bi osigurala kvalitetne rezultate na nižoj razini objave. S obzirom da je kraj godine te je izbor uzorka za 2018. u završnoj fazi, u ovom trenutku nije moguće udovoljiti Vašem zahtjevu, a posebice iz razloga što je proračun za iduću godinu već donesen.
12 GRAD ZAGREB Tema 2.01 Godišnji ekonomski računi, 2.01-II-4 Razina objavljivanja rezultata - Podaci se objavljuju u Statistici u nizu i priopćenju Nije prihvaćen Napominjemo da bi se specifični zahtjevi Grada Zagreba vezani za raspoloživost podataka na nižoj teritorijalnoj razini ubuduće trebali raspraviti na zajedničkim sastancima na kojima bi stručne službe Državnog zavoda za statistiku unaprijed mogle ukazati na potencijalna ograničenja, ali i predložiti kako pristupiti specifičnim zahtjevima Grada Zagreba. Također napominjemo da je nužno pravovremeno planirati statističke aktivnosti koje će se provoditi u sljedećoj godini, a posebice u kontekstu proširenja uzorka i/ili posebnih obrada podataka.
13 GRAD ZAGREB Tema 2.06 Cijene, 2.06-N-I-1 Razina objavljivanja rezultata - Potrebna je razina za Grad Zagreb Nije prihvaćen Željeli bismo Vas obavijestiti da je osnovni izvor podataka za izradu pondera za izračun navedenog indeksa Anketa o potrošnji kućanstava te stoga razvoj i implementacija indeksa potrošačkih cijena na razini Grada ovisi o dostupnosti tih podataka. Također, ukoliko bi se ubuduće osigurali potrebni preduvjeti, izračun indeksa potrošačkih cijena za Grad Zagreb zahtijevao bi promjenu cjelokupne metodologije njegovog izračuna, odnosno točnu definiciju metodološkog koncepta izračuna indeksa što bi predstavljalo višegodišnji projekt uz upitnu kvalitetu dobivenih rezultata.
14 GRAD ZAGREB Tema 2.07 Statistika robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom, 2.07-I-1 Razina objavljivanja rezultata - Podaci se objavljuju na razini županije u Statistici u nizu Prihvaćen U tekstu Nacrta prijedloga GPP-a 2018. nadodana je razina objavljivanja rezultata "županije".
15 GRAD ZAGREB Tema 2.07 Statistika robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom, 2.07-II-1 Razina objavljivanja rezultata - Podaci se objavljuju na razini županije u Statistici u nizu Prihvaćen U tekstu Nacrta prijedloga GPP-a 2018. nadodana je razina objavljivanja rezultata "županije".
16 GRAD ZAGREB Tema 3.01 Godišnje poslovne statistike, 3.01-II-1 Razina objavljivanja rezultata - Potrebna je razina objavljivanja ili obrade podataka na nivou Grada Zagreba i općina Nije prihvaćen Napominjemo da bi se specifični zahtjevi Grada Zagreba vezani za raspoloživost podataka na nižoj teritorijalnoj razini ubuduće trebali raspraviti na zajedničkim sastancima na kojima bi stručne službe Državnog zavoda za statistiku unaprijed mogle ukazati na potencijalna ograničenja, ali i predložiti kako pristupiti specifičnim zahtjevima Grada Zagreba. Također napominjemo da je nužno pravovremeno planirati statističke aktivnosti koje će se provoditi u sljedećoj godini, a posebice u kontekstu proširenja uzorka i/ili posebnih obrada podataka.
17 GRAD ZAGREB Tema 3.02 Kratkoročne-poslovne statistike, 3.02-I-1 Razina objavljivanja rezultata - Potrebna je razina objavljivanja ili obrade podataka na nivou Grada Zagreba Nije prihvaćen Napominjemo da bi se specifični zahtjevi Grada Zagreba vezani za raspoloživost podataka na nižoj teritorijalnoj razini ubuduće trebali raspraviti na zajedničkim sastancima na kojima bi stručne službe Državnog zavoda za statistiku unaprijed mogle ukazati na potencijalna ograničenja, ali i predložiti kako pristupiti specifičnim zahtjevima Grada Zagreba. Također napominjemo da je nužno pravovremeno planirati statističke aktivnosti koje će se provoditi u sljedećoj godini, a posebice u kontekstu proširenja uzorka i/ili posebnih obrada podataka.
18 GRAD ZAGREB Tema 4.01 Poljoprivredne statistike, 4.01-I-1 Razina objavljivanja rezultata - Potrebna je razina objavljivanja ili obrade podataka na nivou Grada Zagreba Nije prihvaćen Napominjemo da bi se specifični zahtjevi Grada Zagreba vezani za raspoloživost podataka na nižoj teritorijalnoj razini ubuduće trebali raspraviti na zajedničkim sastancima na kojima bi stručne službe Državnog zavoda za statistiku unaprijed mogle ukazati na potencijalna ograničenja, ali i predložiti kako pristupiti specifičnim zahtjevima Grada Zagreba. Također napominjemo da je nužno pravovremeno planirati statističke aktivnosti koje će se provoditi u sljedećoj godini, a posebice u kontekstu proširenja uzorka i/ili posebnih obrada podataka.
19 GRAD ZAGREB Tema 4.01 Poljoprivredne statistike, 4.01-I-2 Razina objavljivanja rezultata - Potrebna je razina objavljivanja ili obrade podataka na nivou Grada Zagreba Nije prihvaćen Napominjemo da bi se specifični zahtjevi Grada Zagreba vezani za raspoloživost podataka na nižoj teritorijalnoj razini ubuduće trebali raspraviti na zajedničkim sastancima na kojima bi stručne službe Državnog zavoda za statistiku unaprijed mogle ukazati na potencijalna ograničenja, ali i predložiti kako pristupiti specifičnim zahtjevima Grada Zagreba. Također napominjemo da je nužno pravovremeno planirati statističke aktivnosti koje će se provoditi u sljedećoj godini, a posebice u kontekstu proširenja uzorka i/ili posebnih obrada podataka.
20 GRAD ZAGREB Tema 4.01 Poljoprivredne statistike, 4.01-I-4 Razina objavljivanja rezultata - Potrebna je razina objavljivanja ili obrade podataka na nivou Grada Zagreba Nije prihvaćen Napominjemo da bi se specifični zahtjevi Grada Zagreba vezani za raspoloživost podataka na nižoj teritorijalnoj razini ubuduće trebali raspraviti na zajedničkim sastancima na kojima bi stručne službe Državnog zavoda za statistiku unaprijed mogle ukazati na potencijalna ograničenja, ali i predložiti kako pristupiti specifičnim zahtjevima Grada Zagreba. Također napominjemo da je nužno pravovremeno planirati statističke aktivnosti koje će se provoditi u sljedećoj godini, a posebice u kontekstu proširenja uzorka i/ili posebnih obrada podataka.
21 GRAD ZAGREB Tema 4.03 Korištenje zemljišta i krajolika, 4.03-I-2 Razina objavljivanja rezultata - Potrebna je razina objavljivanja ili obrade podataka na nivou Grada Zagreba Nije prihvaćen Napominjemo da bi se specifični zahtjevi Grada Zagreba vezani za raspoloživost podataka na nižoj teritorijalnoj razini ubuduće trebali raspraviti na zajedničkim sastancima na kojima bi stručne službe Državnog zavoda za statistiku unaprijed mogle ukazati na potencijalna ograničenja, ali i predložiti kako pristupiti specifičnim zahtjevima Grada Zagreba. Također napominjemo da je nužno pravovremeno planirati statističke aktivnosti koje će se provoditi u sljedećoj godini, a posebice u kontekstu proširenja uzorka i/ili posebnih obrada podataka.
22 GRAD ZAGREB Tema 4.05 Statistika šumarstva, 4.05-II-1 Razina objavljivanja rezultata - Potrebna je razina objavljivanja ili obrade podataka na nivou Grada Zagreba Nije prihvaćen Napominjemo da bi se specifični zahtjevi Grada Zagreba vezani za raspoloživost podataka na nižoj teritorijalnoj razini ubuduće trebali raspraviti na zajedničkim sastancima na kojima bi stručne službe Državnog zavoda za statistiku unaprijed mogle ukazati na potencijalna ograničenja, ali i predložiti kako pristupiti specifičnim zahtjevima Grada Zagreba. Također napominjemo da je nužno pravovremeno planirati statističke aktivnosti koje će se provoditi u sljedećoj godini, a posebice u kontekstu proširenja uzorka i/ili posebnih obrada podataka.
23 GRAD ZAGREB Tema 4.05 Statistika šumarstva, 4.05-II-2 Razina objavljivanja rezultata - Potrebna je razina objavljivanja ili obrade podataka na nivou Grada Zagreba Nije prihvaćen Napominjemo da bi se specifični zahtjevi Grada Zagreba vezani za raspoloživost podataka na nižoj teritorijalnoj razini ubuduće trebali raspraviti na zajedničkim sastancima na kojima bi stručne službe Državnog zavoda za statistiku unaprijed mogle ukazati na potencijalna ograničenja, ali i predložiti kako pristupiti specifičnim zahtjevima Grada Zagreba. Također napominjemo da je nužno pravovremeno planirati statističke aktivnosti koje će se provoditi u sljedećoj godini, a posebice u kontekstu proširenja uzorka i/ili posebnih obrada podataka.
24 GRAD ZAGREB Tema 5.03 Statistika okoliša, 5.03-I-1 Razina objavljivanja rezultata - Potrebna je razina objavljivanja ili obrade podataka na nivou županije Nije prihvaćen Napominjemo da bi se specifični zahtjevi Grada Zagreba vezani za raspoloživost podataka na nižoj teritorijalnoj razini ubuduće trebali raspraviti na zajedničkim sastancima na kojima bi stručne službe Državnog zavoda za statistiku unaprijed mogle ukazati na potencijalna ograničenja, ali i predložiti kako pristupiti specifičnim zahtjevima Grada Zagreba. Također napominjemo da je nužno pravovremeno planirati statističke aktivnosti koje će se provoditi u sljedećoj godini, a posebice u kontekstu proširenja uzorka i/ili posebnih obrada podataka.
25 GRAD ZAGREB Tema 5.03 Statistika okoliša, 5.03-I-1 Načini prikupljanja podataka - S obzirom da u prikupljanju podataka sudjeluje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike, molimo staviti formulaciju kao što je bilo navedeno i u GPP 2017 Nije prihvaćen Obrasci se šalju direktno izvještajnim jedinicama koje sudjeluju u dostavi podataka te upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike ne sudjeluje u njihovom prikupljanju.
26 GRAD ZAGREB Tema 5.04 Regionalne i urbane statistike, 5.04-N-I-1 Format prikupljanja podataka (papir, elektronički medij, on-line pristup) - Smatramo da se radi o elektroničkom mediju Prihvaćen .
27 GRAD ZAGREB Tema 5.04 Regionalne i urbane statistike, 5.04-N-I-1 Načini prikupljanja podataka - S obzirom da upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike sudjeluje u prikupljanju podataka, predlažemo dodati „sudjeluje i upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike“ Nije prihvaćen S obzirom da se upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike navodi kod Izvještajnih jedinica, nema potrebe da se ponovno navodi i u polju Načini prikupljanja podataka
28 GRAD ZAGREB Tema 5.06 Znanost i tehnologija, 5.06-I-1 Razina objavljivanja rezultata - Podaci su potrebni na razini županije, odn. za Grad Zagreb, radi izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. Nije prihvaćen Napominjemo da bi se specifični zahtjevi Grada Zagreba vezani za raspoloživost podataka na nižoj teritorijalnoj razini ubuduće trebali raspraviti na zajedničkim sastancima na kojima bi stručne službe Državnog zavoda za statistiku unaprijed mogle ukazati na potencijalna ograničenja, ali i predložiti kako pristupiti specifičnim zahtjevima Grada Zagreba. Također napominjemo da je nužno pravovremeno planirati statističke aktivnosti koje će se provoditi u sljedećoj godini, a posebice u kontekstu proširenja uzorka i/ili posebnih obrada podataka.
29 GRAD ZAGREB Tema 5.06 Znanost i tehnologija, 5.06-I-2 Razina objavljivanja rezultata - Podaci su potrebni na razini županije, odn. za Grad Zagreb, radi izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. Nije prihvaćen Napominjemo da bi se specifični zahtjevi Grada Zagreba vezani za raspoloživost podataka na nižoj teritorijalnoj razini ubuduće trebali raspraviti na zajedničkim sastancima na kojima bi stručne službe Državnog zavoda za statistiku unaprijed mogle ukazati na potencijalna ograničenja, ali i predložiti kako pristupiti specifičnim zahtjevima Grada Zagreba. Također napominjemo da je nužno pravovremeno planirati statističke aktivnosti koje će se provoditi u sljedećoj godini, a posebice u kontekstu proširenja uzorka i/ili posebnih obrada podataka.
30 GRAD ZAGREB Tema 5.06 Znanost i tehnologija, 5.06-I-3 Razina objavljivanja rezultata - Podaci su potrebni na razini županije, odn. za Grad Zagreb, radi izrade Nacionalne razvojne strategije do 2030. Nije prihvaćen Napominjemo da bi se specifični zahtjevi Grada Zagreba vezani za raspoloživost podataka na nižoj teritorijalnoj razini ubuduće trebali raspraviti na zajedničkim sastancima na kojima bi stručne službe Državnog zavoda za statistiku unaprijed mogle ukazati na potencijalna ograničenja, ali i predložiti kako pristupiti specifičnim zahtjevima Grada Zagreba. Također napominjemo da je nužno pravovremeno planirati statističke aktivnosti koje će se provoditi u sljedećoj godini, a posebice u kontekstu proširenja uzorka i/ili posebnih obrada podataka.
31 GRAD ZAGREB Tema 5.07 Informacijsko društvo, 5.07-I-2 Razina objavljivanja rezultata - Potrebna je razina objavljivanja ili obrade podataka na nivou županije Nije prihvaćen Napominjemo da bi se specifični zahtjevi Grada Zagreba vezani za raspoloživost podataka na nižoj teritorijalnoj razini ubuduće trebali raspraviti na zajedničkim sastancima na kojima bi stručne službe Državnog zavoda za statistiku unaprijed mogle ukazati na potencijalna ograničenja, ali i predložiti kako pristupiti specifičnim zahtjevima Grada Zagreba. Također napominjemo da je nužno pravovremeno planirati statističke aktivnosti koje će se provoditi u sljedećoj godini, a posebice u kontekstu proširenja uzorka i/ili posebnih obrada podataka.