Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o parametrima za provjeru sukladnosti i parametrima radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju, vrsti i opsegu analiza uzoraka u svrhu ispitivanja parametara za provjeru sukladnosti, vrijednostima parametara, učestalosti uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju u programu monitoringa, načinu monitoringa, načinu provedbe procjene rizika u programu monitoringa, načinu odobravanja planova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju, metodama i točkama uzorkovanja, metodama laboratorijskog ispitivanja parametara sukladnosti u vodi za ljudsku potrošnju i načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vodoopskrba Kupa d.o.o. PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI I PARAMETRIMA RADIOAKTIVNIH TVARI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, VRSTI I OPSEGU ANALIZA UZORAKA U SVRHU ISPITIVANJA PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI, VRIJEDNOSTIMA PARAMETARA, UČESTALOSTI UZIMANJA UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU MONITORINGA, NAČINU PROVEDBE PROCJENE RIZIKA U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU ODOBRAVANJA PLANOVA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, METODAMA I TOČKAMA UZORKOVANJA, METODAMA LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA PARAMETARA SUKLADNOSTI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE 1. Naziv Pravilnika treba skratiti i ostaviti kao što je i sada : Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju, a u članku 1. je navedeno što se njime propisuje. 2. Parametar ukupni broj aerobnih mezofilnih bakterija na 22°C/72 h i 37°C/48 je indikatorski parametar koji nema utjecaja na ljudsko zdravlje već se više odnosi na starost i sanitarno održavanje vodoopskrbnog sustava, te kao takav ne treba biti naveden u Prilogu II, parametri skupine A. Također nije potrebno postavljati granice MDK, već može biti kao napomena (bez abnormalnih promjena). 3. P. aeruginosa u vodi za ljudsku potrošnju nema značajnog utjecaja na zdravlje ako se popije i nije opasna za zdrave ljude, a kako se određuje na mjestima potrošnje vode (pipama) koja su u sastavu unutarnje mreže u objektima smatramo također da takav ne treba biti naveden u Prilogu II, parametri skupine A. Također nije potrebno postavljati granice MDK, već može biti kao napomena (bez abnormalnih promjena). 4. MDK vrijednost za rezidualni klorov dioksid nije propisana jer on isplinjava u kontaktu sa zrakom (to je plin koji je fizikalno otopljen u vodi (dispergiran), a tek s vremenom polako disocira i hidrolizira na klorite (ClO2-) i klorate (ClO3-), te je jedini relevantni podatak koncentracija klorita i klorata na koje se razgrađuje, a za njih je propisana MDK vrijednost. Ljiljana Brižić ( Rukovoditelj Sektora kontrole kvalitete vode Sisački vodovod d.o.o.) i Sanja Sklepić Vukadinović (Voditeljica Odjela kontrole kvalitete vode Vodoopskrba Kupa d.o.o.) Djelomično prihvaćen 1. Naziv Pravilnika je sažet na sadržaj koji je za Pravilnik najznačajniji. 2. Ukupni broj aerobnih mezofilnih bakterija na 22°C/72 h i 37°C/48 ostavlja se kao indikatorski parameter, ali se podižu razine MDK vrijsnosti za broj kolonijana 37°C/48=100. 3. Parametar Pseudomonas aeruginosa je prebačen u indikatorske parametre, a prati se u analizama za potrebe monitoringa kao indikatorski parameter i za potrebe tehničkih pregleda. 4. Prihvaćen, brisan je klor dioksid kao parametar.
2 VG VODOOPSKRBA d.o.o. PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI I PARAMETRIMA RADIOAKTIVNIH TVARI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, VRSTI I OPSEGU ANALIZA UZORAKA U SVRHU ISPITIVANJA PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI, VRIJEDNOSTIMA PARAMETARA, UČESTALOSTI UZIMANJA UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU MONITORINGA, NAČINU PROVEDBE PROCJENE RIZIKA U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU ODOBRAVANJA PLANOVA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, METODAMA I TOČKAMA UZORKOVANJA, METODAMA LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA PARAMETARA SUKLADNOSTI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE 1. Naziv Pravlinika potrebno je ostaviti kao što je bio i do sada: Pravinik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju. 2. Parametar aerobne bakterije na 37°C/48 h podići granice MDK odnosno izjednačiti na 100 cfu/mL kao što je i na 22°C/72 h jer se radi o indikatorskom parametru. 3. Za parametar Pseudomonas aeruginosa se i dalje treba provoditi ispitivanje u vodi za ljudsku potrošnju u okviru redovnih kontrola zdravstvene ispravnosti budući da se radi o oportunističkom patogenu. 4. Što se tiče ostalih parametara, na našem vodoopskrbnom sustavu nema odstupanja od MDK vrijednosti pa ne moramo dodavati ili češće pratiti neke pokazatelje. Kata Gorenc, VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, 07.12.2017. Prihvaćen 1. Prihvaćeno. Primjedba na naziv Pravilnika te je naziv sažet na sadržaj koji je za Pravilnik najznačajniji. 2. U cijelosti prihvaćeno. Za Parametar aerobne bakterije na 37°C/48 h MDK je izjednačen na 100 cfu/mL kao što je i na 22°C/72 h. 3. Prihvaćeno. Parametar Pseudomonas aeruginosa je prebačen u indikatorske parametre, a prati se u analizama za potrebe monitoringa kao indikatorski parametar i za potrebe tehničkih pregleda. 4. Primljeno na znanje.
3 Vera Santo PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI I PARAMETRIMA RADIOAKTIVNIH TVARI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, VRSTI I OPSEGU ANALIZA UZORAKA U SVRHU ISPITIVANJA PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI, VRIJEDNOSTIMA PARAMETARA, UČESTALOSTI UZIMANJA UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU MONITORINGA, NAČINU PROVEDBE PROCJENE RIZIKA U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU ODOBRAVANJA PLANOVA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, METODAMA I TOČKAMA UZORKOVANJA, METODAMA LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA PARAMETARA SUKLADNOSTI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE, Članak 1. Pravilnikom je propisano: - parametri, vrste i opseg analiza uzoraka vode za ljudsku potrošnju u svrhu ispitivanja njezine zdravstvene ispravnosti u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole - učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju za provedbu monitoringa vode za ljudsku potrošnju - učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju monitoringa radioaktivnih tvari - učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju u objektima od javnozdravstvenog interesa i u sklopu sustava samokontrole subjekata u poslovanju s hranom A smatram da bi se trebalo propisati i minimalna učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju u svrhu samokontrole pravnih osoba koje isporučuju vodu za ljudsku potrošnju. Nije prihvaćen Pravilnikom nije predviđeno propisivanje minimalne učestalosti uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju u svrhu samokontrole pravnih osoba koje isporučuju vodu za ljudsku potrošnju, jer je isto obuhvaćeno HACCP planovima, odnosno planovima sigurnosti. Propisana je minimalna učestalost uzimanja vode za ljudsku potrošnju na vodocrpilištu.
4 Vera Santo PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI I PARAMETRIMA RADIOAKTIVNIH TVARI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, VRSTI I OPSEGU ANALIZA UZORAKA U SVRHU ISPITIVANJA PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI, VRIJEDNOSTIMA PARAMETARA, UČESTALOSTI UZIMANJA UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU MONITORINGA, NAČINU PROVEDBE PROCJENE RIZIKA U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU ODOBRAVANJA PLANOVA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, METODAMA I TOČKAMA UZORKOVANJA, METODAMA LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA PARAMETARA SUKLADNOSTI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE, PRILOG III. Prilog III METODE ISPITIVANJA PARAMETARA, stavak 1: "Za sve kvantitativne metode određivanja mikroorganizama gdje propisana M.D.K. iznosi 0, rezultati analiza mogu se iskazivati kao?" Nedostaje <1 Prihvaćen Prihvaćen.
5 Vera Santo PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI I PARAMETRIMA RADIOAKTIVNIH TVARI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, VRSTI I OPSEGU ANALIZA UZORAKA U SVRHU ISPITIVANJA PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI, VRIJEDNOSTIMA PARAMETARA, UČESTALOSTI UZIMANJA UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU MONITORINGA, NAČINU PROVEDBE PROCJENE RIZIKA U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU ODOBRAVANJA PLANOVA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, METODAMA I TOČKAMA UZORKOVANJA, METODAMA LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA PARAMETARA SUKLADNOSTI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE, PRILOG II. Prilog II. 3. Učestalost uzorkovanja, Tablica 1, Napomena 3. : U napomeni 3. krivo je objašnjenje izračuna učestalosti ili je kriv izračun. Prema izračunu od 16 uzoraka objašnjenje izračuna treba glasiti: "Navedena učestalost izračunava se kako slijedi: npr. 4 300 m 3 /d = 16 uzoraka (četiri za više od 100 m 3 /d + 12 za ukupnih 4 300 m 3 /d)." Ili prema objašnjenju danom u Pravilniku, treba ispraviti izračun na 13 uzoraka : "Navedena učestalost izračunava se kako slijedi : npr. 4 300 m 3 /d = 13 uzoraka (četiri za prvih 1 000 m 3 /d + 9 za dodatnih 3 300 m 3 /d)." Nije prihvaćen Izračun je preuzet iz Direktive 98/83.
6 Vera Santo PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI I PARAMETRIMA RADIOAKTIVNIH TVARI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, VRSTI I OPSEGU ANALIZA UZORAKA U SVRHU ISPITIVANJA PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI, VRIJEDNOSTIMA PARAMETARA, UČESTALOSTI UZIMANJA UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU MONITORINGA, NAČINU PROVEDBE PROCJENE RIZIKA U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU ODOBRAVANJA PLANOVA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, METODAMA I TOČKAMA UZORKOVANJA, METODAMA LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA PARAMETARA SUKLADNOSTI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE, Članak 20. (3) podstavak 2; "rezultati dobiveni iz uzoraka prikupljenih u redovitim intervalima tijekom razdoblja od najmanje tri godine s točaka uzorkovanja koje su reprezentativne za cijelu zonu opskrbe moraju biti manji od 60 % vrijednosti tog parametra" Mislim da nedostaje MDK u "moraju biti manji od 60 % MDK vrijednosti tog parametra" (3) podstavak 3; "rezultati dobiveni iz uzoraka prikupljenih u redovitim intervalima tijekom razdoblja od najmanje tri godine s točaka uzorkovanja koje su reprezentativne za cijelu zonu opskrbe moraju biti manji od 30 % vrijednosti tog parametra" Mislim da nedostaje MDK u "moraju biti manji od 30 % MDK vrijednosti tog parametra" Prihvaćen Prihvaćen.
7 Vera Santo PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI I PARAMETRIMA RADIOAKTIVNIH TVARI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, VRSTI I OPSEGU ANALIZA UZORAKA U SVRHU ISPITIVANJA PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI, VRIJEDNOSTIMA PARAMETARA, UČESTALOSTI UZIMANJA UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU MONITORINGA, NAČINU PROVEDBE PROCJENE RIZIKA U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU ODOBRAVANJA PLANOVA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, METODAMA I TOČKAMA UZORKOVANJA, METODAMA LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA PARAMETARA SUKLADNOSTI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE, Članak 12. (1) Smatram da nije opravdano za sva crpilišta propisati istu učestalost uzorkovanja bez obzira koliko se stanovnika snabdijeva vodom ili koja je količina zahvaćene vode iz navedenog crpilišta. Predložena Tablica iz nekih prethodnih verzija nacrta je bolja, jer se u njoj propisuje veća učestalost ispitivanja ukoliko je veća količina zahvaćene vode, a manja učestalost ispitivanja za neke male vodovode. (Primjer: Vinkovački vodovod d.o.o. koji skrbi o regionalnom crpilištu te 24 mala crpilišta, trebao bi tijekom hidrološke godine provesti 50 ispitivanja na parametre skupine B što iznosi cca 500 000 kn). Prihvaćen Učestalost uzorkovanja je određena jedanput godišnje, ali je ostavljeno da se ispitivanja po potrebi rade i češće ukoliko postoji razlika u vodi u odnosu na kišna i sušna razdoblja i/ili geološke karakteristike tla.
8 sanja bebek PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI I PARAMETRIMA RADIOAKTIVNIH TVARI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, VRSTI I OPSEGU ANALIZA UZORAKA U SVRHU ISPITIVANJA PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI, VRIJEDNOSTIMA PARAMETARA, UČESTALOSTI UZIMANJA UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU MONITORINGA, NAČINU PROVEDBE PROCJENE RIZIKA U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU ODOBRAVANJA PLANOVA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, METODAMA I TOČKAMA UZORKOVANJA, METODAMA LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA PARAMETARA SUKLADNOSTI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE Prijedlozi Komunalnog poduzeća d.o.o., Knin : 1. Naziv pravilnika je predug, predlažemo naziv "Pravilnik o parametrima kontrole zdravstvene ispravnosti vode za piće" 2. Ukupne kolonije i pseudomonas nije potrebno ispitivati u svakom uzorku, ali iste smatramo da se ne smiju potpuno izbaciti iz analiza. Potrebno ih je ispitivati u sirovoj vodi, a u vodi za piće reducirano. Predlažemo da se ne ispituju u analizi A nego samo u analizi B ili odrediti neki klizni plan ispitivanja. Odnosno, kada je analiza sirove vode pozitivna onda bi bilo potrebno izvršiti ispitivanje ovih bakterija u svim analizama. Branko Vazgeč, tehnolog Komunalno poduzeće d.o.o., Knin Kontakt 022/66 02 24, vazgec@komunalno-knin.hr Djelomično prihvaćen 1. Naziv Pravilnika je sažet na sadržaj koji je za Pravilnik najznačajniji. 2. Parametar Pseudomonas aeruginosa je prebačen u indikatorske parametre, a prati se u analizama za potrebe monitoringa kao indikatorski parameter i za potrebe tehničkih pregleda. Parametri ukupne kolonije na 22°C/72 h i 37°C/48 određuju se kao indikatorski parametar, ali se podižu razine M.D.K. vrijednosti za broj kolonija na 37°C/48=100.
9 Marija Ivić PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI I PARAMETRIMA RADIOAKTIVNIH TVARI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, VRSTI I OPSEGU ANALIZA UZORAKA U SVRHU ISPITIVANJA PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI, VRIJEDNOSTIMA PARAMETARA, UČESTALOSTI UZIMANJA UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU MONITORINGA, NAČINU PROVEDBE PROCJENE RIZIKA U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU ODOBRAVANJA PLANOVA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, METODAMA I TOČKAMA UZORKOVANJA, METODAMA LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA PARAMETARA SUKLADNOSTI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE, Članak 11. U čl.11.(st.3. ili nova st.) trebalo bi definirati ponašanje i odgovornost subjekata u poslovanju s hranom koji zbog ekonomske situacije (cijena vode i dr. )imaju dvojne priključke koje koriste samovoljno ( vodopskrbna mreža i potrošačevo izvorište ili sustav) bez ugrađenog nepovratnog ventila i opasnosti od prelijevanja vode iz nekontroliranog sustava u vodoopskrbnu mrežu osobito u seoskim sredinama gdje je mala protočnost vode,a time i niske koncentracije rezidualnog klora. Primljeno na znanje Predloženo nije predmet ovoga Pravilnika.
10 Marija Ivić PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI I PARAMETRIMA RADIOAKTIVNIH TVARI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, VRSTI I OPSEGU ANALIZA UZORAKA U SVRHU ISPITIVANJA PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI, VRIJEDNOSTIMA PARAMETARA, UČESTALOSTI UZIMANJA UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU MONITORINGA, NAČINU PROVEDBE PROCJENE RIZIKA U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU ODOBRAVANJA PLANOVA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, METODAMA I TOČKAMA UZORKOVANJA, METODAMA LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA PARAMETARA SUKLADNOSTI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE, Članak 7. Prije uzorkovanja vode nužno je provesti dezinfekciju i pokazati potvrdu o učinjenoj kako bi se osigurala sukladnost za novu instalaciju i otklonila sumnja sa isporučitelja vode kome će se nesukladnost kasnije pripisivati kroz prijave,istraživanja mjesta nesukladnosti i popravne radnje.Općepoznato je stanje da se na novim objektima ne provodi ili rijetko provodi ista i to kasnije mora rješavati isporučitelj vode kojega se ništa ne pita u svemu tome te provodi i dezinfekciju unutrašnje mreže potrošača kako bi osigurao sukladnost na slavini potrošača.Nedefinirana je uloga pravne osobe koja može provoditi dezinfekciju,izdavanje potvrde o provedenoj dezinfekciji,sredstvu kojim se izvodi za nas koji smo u vodoopskrbi i preradi vode najeduciraniji to izvoditi u praksi no isto ne možemo naplatiti niti izdati potvrdu. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog nije sukladan Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08 i 49/09).
11 Josip Ćosić PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI I PARAMETRIMA RADIOAKTIVNIH TVARI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, VRSTI I OPSEGU ANALIZA UZORAKA U SVRHU ISPITIVANJA PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI, VRIJEDNOSTIMA PARAMETARA, UČESTALOSTI UZIMANJA UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU MONITORINGA, NAČINU PROVEDBE PROCJENE RIZIKA U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU ODOBRAVANJA PLANOVA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, METODAMA I TOČKAMA UZORKOVANJA, METODAMA LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA PARAMETARA SUKLADNOSTI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE, Članak 7. Neopravdano je traženje 100 % uzoraka u svim stanovima, jer isto nije ničim stručno opravdano. Najčešće se radi o jednom investitoru, i istim instalacijama , ugrađenim materijalima i jednom isporučitelju, te je isto dodatni parafiskalni namet poduzetnicima. Nejasno je kome se ovdje dodaje posao? Zavodima i laboratorijima? Kako ćete pravdati ove parafiskalne namete poduzetnicima? Isto je i za smještajne objekte. U čemu je opravdanost uzimati u 50% soba uzorke?, pogotovo na istim horizontalama/ vertikalama? U čemu je tu utemeljenost? Prihvaćen Učestalost uzorkovanja smanjena je na 50 % od ukupnog broja stanova, ravnomjerno raspoređenih po katovima građevine. Učestalost uzorkovanja smanjena je na 25 % smještajnih jedinica.
12 Ivan Čuljak PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI I PARAMETRIMA RADIOAKTIVNIH TVARI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, VRSTI I OPSEGU ANALIZA UZORAKA U SVRHU ISPITIVANJA PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI, VRIJEDNOSTIMA PARAMETARA, UČESTALOSTI UZIMANJA UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU MONITORINGA, NAČINU PROVEDBE PROCJENE RIZIKA U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU ODOBRAVANJA PLANOVA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, METODAMA I TOČKAMA UZORKOVANJA, METODAMA LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA PARAMETARA SUKLADNOSTI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE Nacrt je potrebno povući iz procedure i vratiti na doradu. Svi zakoni trebaju biti jasni, koncizni i nedvosmisleni što ovdje nije slučaj, počevši od predugog i preširokog naslova kojeg treba izmijeniti u „PRAVILNIK O KVALITETI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU“, a nakon toga u Članku 1. navesti: „Ovim se Pravilnikom utvrđuje...“ i navesti sve parametre.. Nije potrebno navoditi da Pravilnik donosi ministar zdravstva uz suglasnost ministra graditeljstva, jer je ishođena prethodna suglasnost ministra graditeljstva i drugih zainteresiranih dionika a za sadržaj i provedbu ovog Pravilnika odgovara (samo) ministar zdravstva. Drugi bitan razlog je da se sve zakompliciralo brojnim „napomenama“ u prilozima. Konkretno u Tablici 2 u 2.1., već se u zaglavlju iza opisa u zagradi navode napomene, a zadnji stupac nosi oznaku „Napomene“. U Tablici 1. Priloga II u zaglavlju se navodi Parametri skupine A: Broj uzoraka godišnje (Napomena 3. i 5.). Odmah ispod toga je brojčana vrijednost i u zagradi (Napomena 4.), Napomena 1 u Tablici 5 Priloga I sadrži podnapomene a) i b), kao i brojni drugi primjeri pa je praćenje napomena o napomenama i napomena u napomenama gotovo nemoguće. U Tablici 2., (Prilog 1) nije jasno zašto su posebno označene (podvučene i označene zvjezdicom) E. coli i P: aeroginosa? Ako je to zbog latinskih imena, nije jasno zašto isto ne vrijedi i za Tablicu 1. U Tablici 3 Priloga I, kao napomene se za olovo navode 3 i 4, ali za bakar samo 3. Međutim uzorci za oba metala se uzimaju direktno iz slavine bez prethodnog puštanja vode i radi se o ljudskoj konzumaciji pa je to potrebno ispraviti. U Tablici 3. nedostaje jedinica i MDK za klor dioksid. U Napomeni 9. iste tablice potrebno je dodati ime (PAH policiklički aromatski ugljikovodici), kao što je u napomeni 11 napravljeno za THM. U Tablici 4 potrebno je ispravno pisati kemijske formule (CaCO3, °C itd.) U napomeni 7 i 12 iza iste tablice potrebno je izmijeniti „M.D.K.“ u „MDK“, kao što je i drugdje u tekstu odnosno držati se uvijek istog izraza, a uobičajeno je MDK bez točkica. U Prilogu II, Tablica 1., potrebno je izmijeniti „Utroška KMnO4“ u „Utrošak KMnO4“. Iza tablice se opisuju napomene i to od 1 do 4, ali u tablici su samo 3 napomene? U Tablici 1 u 2.1. potrebno je izbaciti nespretan opis „Koncentracija vodikovih iona u pH (izraženo u pH jedinicama)“ u općeprihvaćenu „pH vrijednost“, ili samo „pH“, kao što je i drugdje u tekstu. U istoj tablici potrebno je zamijeniti „nitrat“ s „nitrati“ i „nitrit“ s „nitriti“. Ako ne postoji mjerna nesigurnost za čitav niz tvari iz donjeg dijela tablice, nije jasno zašto su ovdje navedeni. U Tablici 2 Priloga II potrebno je ispraviti „Cijamid“ u „Cijanidi“. U Tablici 2 Priloga II potrebno je ispraviti „Fluorid“ u „Fluoridi“. Djelomično prihvaćen Prihvaćena je primjedba na naziv Pravilnika te je naziv sažet na sadržaj koji je za Pravilnik najznačajniji. Pravilnik donosi ministar zdravstva uz suglasnost ministra graditeljstva sukladno članku 10. stavak 1. i stavak 3. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju. Napomene su prenesene iz Direktive 98/83 i one se ne mogu mijenjati. Prihvaća se brisanje podcrtavanja pojedinih mikrobioloških parametara. Prihvaća se brisanje parametra klor dioksid. Dodaje se puni naziv za PAH-ove (policiklički aromatski ugljikovodici). Prihvaća se obrazloženje vezano uz nomenklaturu- CaCo3, MDK i ostale nazive. Vezano za koncentraciju vodikovih iona u PH, preuzet je izričaj iz Direktive te je primjedba primljena na znanje.
13 Alenka Turković-Juričić PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI I PARAMETRIMA RADIOAKTIVNIH TVARI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, VRSTI I OPSEGU ANALIZA UZORAKA U SVRHU ISPITIVANJA PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI, VRIJEDNOSTIMA PARAMETARA, UČESTALOSTI UZIMANJA UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU MONITORINGA, NAČINU PROVEDBE PROCJENE RIZIKA U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU ODOBRAVANJA PLANOVA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, METODAMA I TOČKAMA UZORKOVANJA, METODAMA LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA PARAMETARA SUKLADNOSTI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE, Članak 21. u čl.21 .dodati točku f) ili dopuniti točku c) na način da se stupnjuje procjenjeni rizik temeljem kojeg će ići obveza Vodovoda o prijavljivanju odstupanja tj, nesukladnosti pojedinog parametra institucijama i pučanstvu . Trenutno je na snazi obveza prijavljivanja odstupanja bilo kojeg parametra od MDK bez obzira na realan stupanj rizika istog po ljudsko zdravlje . Tako definirana obveza pokazala se potpuno promašenom, administrativnom i često dovodila do zbunjivanja potrošača pogotovo kad je odstupanje bilo malog rizika ili beznačajno ,a popravna radnja bila za to odstupanje jedostavni i brzi dio uobičajenog operativnog programa rada Vodovoda . Postaje problematično uzbunjivati potrošače da bi jednostavnim ispiranjem i ponovnim uzorkovanjem odmah dobili isprave vrijednosti .Takve situacije je vrlo teško objasniti potrošačima . Primljeno na znanje Predložena primjedba će biti razmotrena u mišljenju Stručnog povjerenstva iz članka 20. stavka 1. podstavka 3. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju ("Narodne novine", br. 56/13, 64/15 i 104/17).
14 Alenka Turković-Juričić PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI I PARAMETRIMA RADIOAKTIVNIH TVARI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, VRSTI I OPSEGU ANALIZA UZORAKA U SVRHU ISPITIVANJA PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI, VRIJEDNOSTIMA PARAMETARA, UČESTALOSTI UZIMANJA UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU MONITORINGA, NAČINU PROVEDBE PROCJENE RIZIKA U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU ODOBRAVANJA PLANOVA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, METODAMA I TOČKAMA UZORKOVANJA, METODAMA LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA PARAMETARA SUKLADNOSTI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE, Članak 12. čl.12.dodati mogućnost : Na temelju procjene rizika stanja sliva crpilišta predvidjeti da se smanji i /ili ukoni dio parametara iz skupine B oslanjajući se na geomorfloške i geokemijske karakteristike izvora, katastra potencijalnih onečišćivača u slivu te na dosadašnje rezultate ispitivanja koji potvrđuju da se određeni parametar kreće daleko ispod granice kvantifikacije ili MDK tj. procjenjuje se da nije realno očekivati pogoršanje ispravnosti vode izvora . Time se apelira na činjenicu različitosti izvorske vode i treba definirati kriterije praćenja za svako pojedino. Djelomično prihvaćen Smanjeno je uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju na crpilištu s 2 uzorka na 1 uzorak godišnje.
15 Alenka Turković-Juričić PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI I PARAMETRIMA RADIOAKTIVNIH TVARI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, VRSTI I OPSEGU ANALIZA UZORAKA U SVRHU ISPITIVANJA PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI, VRIJEDNOSTIMA PARAMETARA, UČESTALOSTI UZIMANJA UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU MONITORINGA, NAČINU PROVEDBE PROCJENE RIZIKA U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU ODOBRAVANJA PLANOVA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, METODAMA I TOČKAMA UZORKOVANJA, METODAMA LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA PARAMETARA SUKLADNOSTI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE, Članak 7. čl.10.... dopuniti s točnom dokumentacijom Ministarstva zdavstva koja se izdaje za provođenje sanitacije i dezinfekcije vodoopskrbnih objekta i vodoopskrbnih instalacija kako bi bila jasna i opće poznata pravila za natječajnu dokumentaciju . Dodatno na mrežnim stanicama Ministarstva treba objaviti popis ovlaštenih subjekta koje mogu izvoditi dezinfekciju vodovodnih instalacija . Dakle važno je definirati uvjete za provođenje dezinfekcije kućnih instalacija ili vodoopskrbnih objekta, a ne generalno tražiti da to budu pravne osobe koje su zadužene za provođenje općih DDD mjera jer su metode dezinfekcije vodoopskrbnih objekta i instalacija specifične . Isto tako opravdano je omogućiti osobama koje postavljaju vodoovodne instalacije ili grade vodoopskrbne objekte da provode mjere dezinfekcije naravno uz definirane uvjete i dozvole . Nije prihvaćen Dostavljeni prijedlog nije predmet ovoga Pravilnika, već je predmet Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08 i 43/09), odnosno njegovih podzakonskih akata.
16 Alenka Turković-Juričić PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI I PARAMETRIMA RADIOAKTIVNIH TVARI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, VRSTI I OPSEGU ANALIZA UZORAKA U SVRHU ISPITIVANJA PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI, VRIJEDNOSTIMA PARAMETARA, UČESTALOSTI UZIMANJA UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU MONITORINGA, NAČINU PROVEDBE PROCJENE RIZIKA U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU ODOBRAVANJA PLANOVA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, METODAMA I TOČKAMA UZORKOVANJA, METODAMA LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA PARAMETARA SUKLADNOSTI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE, Članak 5. stavak1. U programu monitoringa izostaviti slijedeće mikrobiloške parametre : UBB 37 i 22oC te Pseudomonas aeruginosa . Obrazloženje: broj kolonija hetreotrofnih bakterija na 37 i 22 oC ima malu vrijednost kao pokazatelj prisutnosti patogenih organizama te nisu bitni u općem ( zupanijsko-državnom) programu monitoringa. Ovi parametri su važni isključivo u tzv. internom monitoringu koji služi pravnim osobama koje upravljaju vodoopskrbnim sustavom .To se posebno odnosi na praćenje učinkovitosti procesa dezinfekcije, te čistoće i integriteta distribucijskog sustava i prisutnosti biofilma . Stoga se predlaže zadržati ih kao parametri ali za potrebe programa samokontrole . Isto tako treba ih zadržati za tehnički pregled objekta jer su značajni i pridonose kvaliteti procjene čistoće i dezinfekcije novih cjevovoda . Pseudomonas aeruginosa treba pratiti isključivo u tzv.internim programima samokontrole naročito u zdravstvenim ustanovama gdje mogu uzrokovati intrahospitalne infekcije bolesnih osoba. U vodovodnim sustavima je odličan pokazatelj stanja u sustavu obrade vode npr. uređaja za mikrofiltarciju , reverznu osmozu . S obzirom da je Pseudomonas aeruginosa široko prisutan u zemlji, otpadnim vodama... vazno ga je uključiti i u analize za tehnički pregled objekata jer iskustva pri ispitivanju npr. nedovoljno ispranih cjevovoda pokazuju njegovu prisutnost. Djelomično prihvaćen Ukupni broj aerobnih mezofilnih bakterija na 22°C/72 h i 37°C/48 ostavlja se kao indikatorski parameter, ali se podižu razine MDK vrijsnosti za broj kolonijana 37°C/48=100. Parametar Pseudomonas aeruginosa je prebačen u indikatorske parametre, a prati se u analizama za potrebe monitoringa kao indikatorski parameter i za potrebe tehničkih pregleda.
17 Alenka Turković-Juričić PRAVILNIK O PARAMETRIMA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI I PARAMETRIMA RADIOAKTIVNIH TVARI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, VRSTI I OPSEGU ANALIZA UZORAKA U SVRHU ISPITIVANJA PARAMETARA ZA PROVJERU SUKLADNOSTI, VRIJEDNOSTIMA PARAMETARA, UČESTALOSTI UZIMANJA UZORAKA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU MONITORINGA, NAČINU PROVEDBE PROCJENE RIZIKA U PROGRAMU MONITORINGA, NAČINU ODOBRAVANJA PLANOVA SIGURNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, METODAMA I TOČKAMA UZORKOVANJA, METODAMA LABORATORIJSKOG ISPITIVANJA PARAMETARA SUKLADNOSTI U VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST JAVNE VODOOPSKRBE Naziv Pravilnika treba skratiti tj. pojednostaviti, a u čl 1. pojedinačno navest na što se odnosi. Dovoljan je naziv "Pravilnik o parametrima sukladnosti vode za ljudsku potrošnju" Prihvaćen Prihvaćena je primjedba na naziv Pravilnika te je naziv sažet na sadržaj koji je za Pravilnik najznačajniji.