Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ina Kardoš, dr. med. spec. med. rada i sporta PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA Ovakav način probira koji,osim što je bespotrebno neusklađen sa Direktivom dovodi u opasnost opstojnost zdravstvenog sustava za ovaj segment.Osim obrazovanog osoblja,prema preporukama Europske direktive,trebao bi postojati najmanje 1 laboratorij na 100.000 ispitanika. U RH su trenutačno tri laboratorija koja nisu dovoljna za sadašnju zdravstvenu zaštitu pacijenata tako da bi se "pacijenti" koje pojedinci namjeravaju mobilizirati iz skupine vozača i kandidata za vozača bili apsolutno neprimjereno prisiljeni dijagnostiku obaviti u privatnom sektoru po cijeni od cca 700 kuna. Nije nebitno za naglasiti da je većini vozača koji dolaze na pregled kod spec. med. rada vozačka dozvola potrebna za rad što nas jasno navodi na zaključak kako nisu u poziciji biti mjesecima i duže na listi čekanja.Nastavno na sve navedeno ne vidim za potrebno postupati drugačije od onoga što je propisala Direktiva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Marija Muše-Danielov PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA Smatram nužnim i zato predlažem, uskladiti tekst iz čl.13.b Pravilnika koji govori o opstrukcijskom apejičkom sindromu, sa Direktivom EU 85/2014, na način da se Direktiva u cjelosti citira, sukladno službenom prijevodu, izbacivanjem iz teksta Pravilnika dijelove u zagradama, kao što su to učinile i druge europske zemelje u propisima vezanim za preglede vozača. (Tekst direktive na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0085&from=HR) Prema navedenom, čl.13 Pravilnika trebao bi glasiti: članak 13. Vozači i kandidati za vozače prve skupine ocjenjuju se nesposobnima ili privremeno nesposobnima kada boluju od sljedećih bolesti ili stanja: b) opstrukcijski apnejički sindrom ( izbrisati: kojeg je utvrdio certificirani somnolog – stručnjak za medicinu spavanja u akreditiranom centru za medicinu spavanja ili subspecijaliziranom laboratoriju za poremećaje disanja tijekom spavanja tijekom cjelonoćne polisomnografije ili poligrafije u skladu sa stručnim smjernicama.) ( izbrisati:Somnolog je obvezan utvrditi vrstu poremećaja disanja tijekom spavanja, stupanj opstrukcijskog apnejičkog sindroma).. Umjereni opstrukcijski apnejički sindrom je sindrom u kojem je broj apneja i hipopneja po satu, odnosno indeks apneja-hipopneja, između 15 i 29, a ozbiljni opstrukcijski apnejički sindromoje onaj u kojem indeks apneja – hipopneja iznosi 30 ili više). Vozač ili kandidat za vozača za kojeg se sumnja da pati od umjerenog ili ozbiljnog opstrukcijskog apnejičkog sindroma ( izbrisati:temeljem procjene prekomjerne dnevne pospanosti s pomoću Epworthove ljestvice pospanosti i rizika za opstrukcijski apnejički sindrom temeljem pozitivnog rezultata na upitniku STOP-BANG) biti će upućen tražiti dodatni ovlašteni medicinski savjet od somnologa prije izdavanja ili produljenja vozačke dozvole. Vozača ili kandidata za vozača može se savjetovati da ne upravljaju vozilom do potvrde dijagnoze. ( izbrisati: Ovlašteni medicinski savjet izdaje se isključivo nakon cjelonoćne polisomnografije ili poligrafije. Somnolog je obvezan propisati odgovarajuću terapiju nakon postavljene dijagnoze opstrukcijskog apnejičkog sindroma, te procijeniti učinkovitost terapije a sve zbog osiguranja sigurnog upravljanja vozilom.) Vozaču ili kandidatu za vozača koji se utvrdi da ima umjeren ili ozbiljan opstrukcijski apnejički sindrom može se izdati vozačka dozvola ako dokaže odgovarajuću kontrolu nad vlastitim stanjem, pridržavanje odgovarajućeg liječenja ( izbrisati: obveznim očitanjem elektroničkog zapisa s memorijske kartice terapijskog uređaja) i poboljšanje stanja, ako ono postoji, koje je potvrđeno ovlaštenim medicinskim mišljenjem. Povremeni zdravstveni pregledi u vremenskim razmacima od najviše tri godine za vozača ili kandidata za vozača koji pripada prvoj skupini (izbrisati: iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika) i jedne godine za vozača ili kandidata za vozače koji pripada drugoj( izbrisati: skupini iz članka 3. stavka 3. ovog Pravilnika), obvezni su za vozača ili kandidata za vozača koji se liječi od umjerenog ili ozbiljnog opstrukcijskog apnejičkog sindroma u svrhu utvrđivanja razine pridržavanja liječenja (izbrisati: obveznim očitanjem elektroničkog zapisa s memorijske kartice uređaja), potrebe za nastavkom liječenja i daljnjim redovitim praćenjem. Obrazloženje: smatram stručno neopravdanim u Pavilniku navoditi instrumente i/ili dijagnostičkoterapijske postupke koje bi trebalo primjeniti u probiru i dijagnostici opstrukcijskog apnejičkog premećaja, kao što to misle i učinile su brojne europske zemelje, osim Slovenije. Najveći broj pregleda vozača su pregledi kandidata za vozače – mladih zdravih osoba u dobi između 17 I 20 godina, pa iz tih razloga ne postoji stručno utemeljenje za provođenje probira na svim kandidatima za vozače. (učestalost OAS-e je 2-4% u općoj populaciji, ozbiljna 1%). Preporučeni upitnici ( Epworthova skala pospanosti i STOP BANG upitnik) temelje se većim dijelom na subjektivnim odgovorima ispitanika, pa već time daju visoki stupanj pristranosti i netočnosti. Zbog različitih razloga suradljivost vozača za daljnju obradu i praćenje je vrlo mala. Vozači zabrinuti za svoje vozačke dozvole nastoje minorizirati svoje simptome. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama čl. 233.st.3 . ako se na liječničkom pregledu ili u tijeku liječenja utvrdi da vozač boluje od bolesti ili ima invalidnost radi koje nije više sposoban sigurno upravljati vozilom, liječnik koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabrani liječnik dužan je uz upozorenje bolesniku o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju u kojoj osoba ima prijavljeno prebivalište. Liječnici koji obavljaju preglede vozača imaju uvida u pet elemenata: spol, dob, težinu i visinu, postojanje nedavnih prometnih nezgoda koji uključuju ozljede ili oštećenje imovine, a uzrokovani su pospanošću, uz klinički pregled i podatke o komorbiditetu mogu kvalitetno postaviti sumnju na postojanje povećanog rizika da osoba boluje od opstrukcijskog apnejičkog sindroma te zatražiti dodatnu obradu, kao i za bilo koje drugo stanje ili bolest koja potencijalno predstavlja zapreku za sigurno upravljanje motornim vozilima. Prihvaćen Članak 13.b stavak 3. Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača I kandidata za vozače (“Narodne novine” broj 137/15) mijenja se i glasi: “Kandidati ili vozači za koje se sumnja da pate od umjerenog ili ozbiljnog opstruktivnog apnejičkog sindroma bit će upućeni da traže dodatni ovlašteni medicinski savjet prije nego im se izda ili produlji vozačka dozvola. Može ih se savjetovati da ne upravljaju vozilom do potvrde dijagnoze.“.
3 Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA HDMR HLZ predlaže izmjenu čl.6 Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače Članak 6. stavak 2. se mijenja i predlaže se da glasi; Zdravstveni pregled vozača koji upravljaju vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F i G kategorije obavljaju se prilikom produljenja vozačke dozvole, ako je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana, i nakon 70. godine života vozača. Obrazloženje: Strukturalne i funkcionalne promjene u vrijeme starenja fiziološki dovode do slabljenja percepcije. Kod starijih osoba važni su također mišićno–koštani problemi, pad intelektualnih funkcija, a isto tako i usporavanje psihomotoričkih funkcija – produžava se npr. reakcijska brzina. Također kod starijih osoba dolazi do raznoraznih tjelesnih i duševnih promjena koji imaju za posljedicu smanjenu sposobnost reakcija, vida, snalaženja, koordinacije itd. U istraživanjima koja su obuhvatila sve prouzročitelje i sudionike cestovnih prometnih nesreća osobe starije od 55 godina, uzrokuju manje nesreća nego prometno najbrojnija dobna skupina od 18 do 54 godine, ali su posljedice nesreća starijih ljudi, ako ih prouzroče ili u njima sudjeluju, bitno tragičnije – prije svega u smislu najteže ozlijeđenih i mrtvih. Sadašnja normativa utvrđuje da NE POSTOJI obvezni kontrolni zdravstveni pregled starije osobe, nakon prethodnog pregleda za utvrđivanje sposobnosti upravljanja motornim vozilom, koji se najčešće obavlja u dobi od 18 godina. Sposobnost upravljanja motornim vozilom kao sredstvom zadovoljavanja osobnih potreba i uključivanja u društvo zauzima središnje mjesto u samostalnosti mnogih starijih osoba. Zato se zauzimamo za zaštitu prava pojedinca da upravlja motornim vozilom samo onda kada ima za to potrebne psihofizičke sposobnosti i na taj način se želi poboljšati sigurnost svih sudionika u prometu na cestama. Obveza je države osigurati provođenje zdravstvenih pregleda pri svakom produženju vozačke dozvole kako bi se u potpunosti riješilo pitanje i kontinuitet zdravstvene sposobnosti za upravljanje motornim vozilima ako su osobe tjelesno i psihički sposobni za upravljanje motornim vozilom. Posebno je značajno istaći da je nemoguće oduzeti vozačku dozvolu npr. osobi koja jednom u mladosti (18.g.) dobije vozačku dozvolu, a koja tijekom životnog ciklusa, a posebno nakon 65 ili 70 godina starosti ima zdravstvene poteškoće koje mu onemogućavaju da upravlja motornim vozilom. Veliki broj osoba se u starijoj životnoj dobi suočava s demencijom, te ukoliko to zdravstveni pregled ne utvrdi, predstavljaju sigurnosni cestovni rizik za sve sudionike u prometu. Svim članicama EU ostavljena je mogućnost samostalnog uređivanja zakonodavnih okvira vezanih za primjenu zdravstvenih pregleda za osobe starije od 65 ili 70 godina. Prakse u pojedinim zemljama su potpuno različite, zavisno od relevantnih stručnih mišljenja, strukture i obrazovanja, nacionalne populacije, stupnja društvene odgovornosti, cestovne i druge infrastrukture, standarda života građana, statistike, zakonodavne normiranosti, procjena stanja voznog parka, prosječne životne dobi građana, te analize niza drugih parametara specifičnih za svaku pojedinu zemlju - članicu EU. MEĐUTIM, o potrebi redovitih, periodičnih pregleda govori i velika CONSOL studija u kojoj je utvrđeno da više od 80 % EU zemalja ima obvezne periodične zdravstvene preglede vozača, a neke od tih zemalja i obveznu provjeru vozačkih sposobnosti i znanja. http://www.consolproject.eu/attachments/article/16/CONSOL%20Report_WP5.1_final.pdf Napominjemo; 1. Svake godine Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske sustavno prati stanje sigurnosti na cestama, analizira podatke i izdaje Bilten o sigurnosti cestovnog prometa. U Biltenu su izneseni osnovni podaci i trendovi prometnih nesreća i njihovih posljedica u proteklih 50 godina kako bi se poglavito iz grafičkog prikaza vidio dramatičan rast tragičnih posljedica prometnih nesreća. Kao najčešći uzrok prometne nereće utvrđena je pogreška vozača 94,8%, neočekivana pojava na cesti je 1,4% , a iznenadni kvar vozila čini svega 0,5% Potpuno je razvidno da je „ljudski faktor“ najznačajni uzrok prometnih nesreća. 2. U Biltenu za 2016.g. također je objavljen podatak o dobnoj strukturi vozača koji su skrivili prometne nereće iz kojih je vidljivo da je najveći broj nesreća 3.127 u dobnoj skupini 65 i više godina (str.118 Biltena) i 1048 prometnih nesreća s nastradalim osobama. 3. Analiza prometnih nesreća koje su skrivili vozači po dobnim strukturama od 2007.-2016. ukazuje na porast broja nereća u dobnoj strukturi 65 i više godina u 2015. i 2016.g. tj. s 2.786 u 2014.g. povećan je broj na 3.074 i 3.127. 4. Prema podacima MUP-a, u Republici Hrvatskoj je 264.942 vozača starijih od 65 godina. 5. O utjecaju godina na fizičke i psihičke sposobnosti postoji bezbroj relevantnih i stručnih radova koji objašnjavaju promjene u sposobnosti za obavljanje niza poslova starijih ljudi, ali isto tako i o njihovoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima npr. Bilban M. Elderly drivers in road accidents. Arh Hig Toksikol 2002;289-296. Davidse RJ. Older drivers and ADAS: Wich systems improve road safety'. IATSS Research, 2006;30:6-20. Velika europska studija GOAL 2013.g. (Growing Older, staying mobile) na preko 300 strana ukazuje da postoje jasni dokazi o povećanju rizika prometnih nereća kod stanja koja se javljaju u starijoj dobi i od kojih su neka isključivo vezana uz stariju dob. Potpuno je jasno da kod starijih osoba dolazi do raznoraznih tjelesnih i duševnih promjena koji imaju za posljedicu smanjenu sposobnost reakcija, vida, snalaženja, koordinacije itd. 6. Podaci s drugostupanjske komisije za zdravstvene preglede vozača i kandidata za vozače u Republici Hrvatskoj ukazuju da najviše žalbi na ocjenu prvostupanjske komisije imaju vozači kojima to nije profesija (amateri) 86% i to starija populacija, dakle vozači koji su ocjenjeni nesposobnim za vožnju, a koji su bili nezadovoljni (ili nekritični !) te su uložili žalbu na ocjenu zdravstvene sposobnosti. Najnoviji događaji u prometu s tragičnim smrtnim posljedicama potvrđuju sve stručne studije i analize o potrebnim kontrolnim pregledima starijih osoba s dobnom granicom od najmanje 70 godina starosti života. Posebno napominjemo da je Ministarstvo zdravstva podržalo navedenu odredbu u Konačnom prijedlogu izmjena Zakona izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i u e raspravi o tome se više puta očitovalo, braneći svoje mišljenje. https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5152 Smatramo da se radi o nacionalnom interesu u širem smislu i stručnoj obvezi struke medicine rada da uvrsti u predmetni Pravilnik dobnu granicu obveznih kontrolnih pregleda. Primljeno na znanje Pitanje obveznog zdravstvneog pregleda prilikom produljenja vozačke dozvole kod osoba starijih od 70 godina mora imati uporište u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17). U članku 222. stavak 2. propisano je da : »(2) Vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F i G kategorije izdaje se s rokom važenja od 10 godina. Prilikom produljenja vozačke dozvole vozač je dužan podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozača u slučaju kada je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana.«.
4 Tomislav Furlan PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA Prijedlog izmjene PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE Članak 6. stavak 2. mijenja se i glasi: Zdravstveni pregled vozača koji upravljaju vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F i G kategorije obavljaju se prilikom produljenja vozačke dozvole, ako je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana, i obvezno nakon 70. godine života vozača. Obrazloženje: Brojni su čimbenici pridonijeli porastu broja starijih ljudi u razvijenim društvima. Pri tome se susrećemo i s rastućim udjelom starijih vozača – vozača sa svim bolestima i teškoćama što ih donosi starost. Strukturalne i funkcionalne promjene u vrijeme starenja već fiziološki dovode do slabljenja percepcije. Kod starijih osoba važni su također mišićno–koštani problemi, pad intelektualnih funkcija, a isto tako i usporavanje psihomotoričkih funkcija – produžava se npr. reakcijska brzina. U istraživanjima koja su obuhvatila sve prouzročitelje i sudionike cestovnih prometnih nesreća osobe starije od 55 godina, uzrokuju manje nesreća nego prometno najbrojnija dobna skupina od 18 do 54 godine, ali su posljedice nesreća starijih ljudi, ako ih prouzroče ili u njima sudjeluju, bitno tragičnije – prije svega u smislu najteže ozlijeđenih i mrtvih. Postavljamo pitanje ispravnosti zdravstvene selekcije starijih osoba te odluke zakonodavca da NE POSTOJI obvezni kontrolni zdravstveni pregled starije osobe, nakon prethodnog pregleda za utvrđivanje sposobnosti upravljanja motornim vozilom, koji se najčešće obavlja u dobi od 18 godina. Sposobnost upravljanja motornim vozilom kao sredstvom zadovoljavanja osobnih potreba i uključivanja u društvo zauzima središnje mjesto u samostalnosti mnogih starijih osoba. Zato se zauzimamo za zaštitu prava pojedinca da upravlja motornim vozilom samo onda kada ima za to potrebne psihofizičkesposobnosti i na taj način želimo poboljšati sigurnost svih sudionika u prometu na cestama. O potrebi redovitih, periodičnih pregleda govori i velika CONSOL studija u kojoj je utvrđeno da više od 80 % EU zemalja ima obvezne periodične zdravstvene preglede vozača, a neke od tih zemalja i obveznu provjeru vozačkih sposobnosti i znanja. http://www.consolproject.eu/attachments/article/16/CONSOL%20Report_WP5.1_final.pdf Posebno napominjemo da je Ministarstvo zdravstva podržalo navedenu odredbu u Konačnom prijedlogu izmjena Zakona izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i u e raspravi o tome se više puta očitovalo, braneći svoje mišljenje. https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5152 Kao prilog navedenom: http://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/strasna-tragedija-u-samoboru-automobil-naletio-na-pjesake-jedno-dijete-preminulo-u-bolnici-drugo-ozlijedeno/6759849/ http://www.jutarnji.hr/vijesti/zagreb/pobuna-gradana-nakon-tragedije-kakvu-samobor-ne-pamti-nema-nikakvih-kontorola-nema-uopce-kamera-a-trebate-vidjeti-kako-to-izgleda-navecer/6765021/ Primljeno na znanje Pitanje obveznog zdravstvenog pregleda prilikom produljenja vozačke dozvole osoba starijih od 70 godina mora imati uporište u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17). U članku 222. stavak 2. propisano je da : »(2) Vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F i G kategorije izdaje se s rokom važenja od 10 godina. Prilikom produljenja vozačke dozvole vozač je dužan podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozača u slučaju kada je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana.«.
5 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA Kao dugogodišnji dijabetičar(42 godine na inzulinu) vozač od 83 godine, predlažem povezivanje ministarstava zdravlja i MUP-a putem OIB-a, kako bi mogli prilikom zdravstvene kontrole imati uvid u eventualne izazvane prometne nezgode. Isto tako prilikom kontrole prometa ukucavanjem OIB-a prometni policajac imao bi uvid u osnovno zdravstveno stanje vozača s napomenom(vid, dijabetes, ili sl.). Podizanje cijene zdravstvenog pregleda uvijek je nepopularno, kao i učestalost, čime se neće doprinijeti smanjenju prometnih nezgoda, već izbjegavanju zdravstvenih pregleda. Nije prihvaćen Zdravstvena ograničenja u kodiranom obliku obvezni su dio vozačke dozvole i definirana su Pravilnikom o vozačkim dozvola (NN 43/13, 77/13, 155/13, 01/15, 33/16, 108/16 i 86/17).
6 Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 6. Upravni odbor HDMR HLZ raspravljao je o problemu provođenja dijagnostike opstrukcijskog apnejičkog sindroma i zaključio da se sve kolege jave na e- savjetovanje, jer smatraju kako je nužno izmjeniti Pravilnik u članku 13. b) stavak 3. Obrazloženje: Pravilnik ne navodi i ne propisuje metode za pojedina zdravstvena stanja. Sukladno tome ne treba navoditi niti upitnik kao metodu dijagnosticiranja problema sa spavanjem. Tim više, jer se radi o nespecifičnoj subjektivnoj metodi koja će zahtijevati dalju obradu. Takova metoda će izazvati neopravdane daljnje medicinske postupke, gubitak vremena i dodatne financijske troškove vozača i kandidata za vozače i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO-a). Stoga se predlaže da se iz čl 13.b) u trećem stavku izbriše dio koji je naveden u zagradi i nije niti dio Direktive EU. – Članak čl 13.b) se mijenja i i predlaže se da glasi; Vozač ili kandidat za vozača za kojeg se sumnja da pati od umjerenog ili ozbiljnog opstrukcijskog apnejičkog sindroma biti će upućen da traži dodatni ovlašteni medicinski savjet od somnologa prije izdavanja ili produljenja vozačke dozvole. Vozača ili kandidata za vozača može se savjetovati da ne upravljaju vozilom do potvrde dijagnoze. Prihvaćen Članak 13. b stavak 3. Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača I kandidata za vozače (“Narodne novine” broj 137/15) mijenja se i glasi: “Kandidati ili vozači za koje se sumnja da pate od umjerenog ili ozbiljnog opstruktivnog apnejičkog sindroma bit će upućeni da traže dodatni ovlašteni medicinski savjet prije nego im se izda ili produlji vozačka dozvola. Može ih se savjetovati da ne upravljaju vozilom do potvrde dijagnoze.“.
7 3L PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 6. Članak 6., i) Ističemo mnogo nedefiniranih pojmova koji se u praksi mogu individualno tumačiti (i zlouporabiti), odnosno predlažemo definiranje istih od strane specijalista dijabetologa odnosno usklađivanje s odredbama drugih europskih zemalja (npr. učestalost pregleda). Također ukazujemo na, u pravilu, velike razlike u kontroli bolesti osoba oboljelih od dijabetesa tipa 1 i tipa 2. neregulirana šećerna bolest - neregulirana? opetovanom teškom hipoglikemijom - opetovana? stručnim medicinskim mišljenjem - stručno? redovitim zdravstvenim nadzorom - redovito? dokazati da razumije rizik hipoglikemije - kako? kome? kada? Nije prihvaćen Primjedba je nejasna, niti je razvidno tko ju dostavlja. Zdravstvna ograničenja kod vozača koji boluju od šećerene bolesti prenjeti su iz Direktive Komisije 2016/1106/EZ od 07. 07. 2016. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog prarlamenta i vijeća o vozačkim dozvolama (SL L 183, 08.07.2016.).
8 Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 6. Prim.dr.sc.AzraHuršidić Radulović, Predsjednica HDMR osobno upućuje prijedlog, mišljenje i obrazloženje vezano za predmetni Pravilnik koji je na e savjetovanju, posebno član 13.b.stavak 3. Pravilnika koji se odnosi na opsktruktivni apnejički sindrom. Predlažem da se članak 13.b) stavak 3. Pravilnika izmijeni na na način da se u potpunosti i precizno primjeni odredba Direktive 2014/85/EZ u točki 11.3, te da glasi; Kandidati ili vozači za koje se sumnja da pate od umjerenog ili ozbiljnog opstruktivnog apnejičkog sindroma bit će upućeni da traže dodatni ovlašteni medicinski savjet prije nego im se izda ili produlji vozačka dozvola. Može ih se savjetovati da ne upravljaju vozilom do potvrde dijagnoze. Obrazloženje: Obveza je Republike Hrvatske da provodi i PRECIZNO implementira sve odredbe Direktiva EU. Naime, harmonizacija označava koordinaciju i implementaciju sustava država članica Europske unije radi izbjegavanja zakonskih odredaba koje mogu negativno utjecati na načelo funkcioniranja zajedničkog i slobodnog „kretanje roba, usluga i kapitala“. U ovom slučaju točku 11.3 Direktive koja u svim elementima provedbenosti i sadržajnosti jasno definira postupanje i govori o opstruktivnom apnejičkom sindromu. Na osnovu svega gore navedenog predlažem, i smatram potrebnim i obveznim, da se Direktiva primjeni na prethodno navedeni način. Prihvaćen Članak 13.b stavak 3. Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača I kandidata za vozače (“Narodne novine “ broj 137/15) mijenja se i glasi: “Kandidati ili vozači za koje se sumnja da pate od umjerenog ili ozbiljnog opstruktivnog apnejičkog sindroma bit će upućeni da traže dodatni ovlašteni medicinski savjet prije nego im se izda ili produlji vozačka dozvola. Može ih se savjetovati da ne upravljaju vozilom do potvrde dijagnoze.“.
9 Vjeran Nikolić-Heitzler PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 6. U članku 6, točka h/ 3 U slučaju perkutane koronarne intervencije (PCI) stabilizacijom stanja upravljanje vozilom je moguće sedam dana nakon intervencije . U članku 6, točka h/4 U slučaju urgentne PCI akutnog koronarnog sindroma bez simptomatske angine pektoris i drugih posljedica koje utječu na sigurno upravljanje vozilom upravljanje vozilom je moguće četiri tjedna nakon intervencije. U članku 6,točka h/10 briše se dio teksta ...... perkutana koronarna intervencija (PCI s/ bez ugradnje stenta ).. Ostaje ... kirurška ugradnja aortokoronarne premosnice .... Nije prihvaćen Članak Pravilnika govori o stanjima kada se vozači i kandidati za vozače ocjenjuju nesposobnim ili privremeno nesposobnim i usklađeni su za zahtijevima Direktive Komisije 2016/1106/EZ od 07. 07. 2016. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog prarlamenta I vijeća o vozačkim douvolama (SL L 183, 08.07.2016.).
10 MARIJA ZAVALIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 6. Marija Zavalić -predležem i izmjene u dijelu koji se odnosi na sleep apneu , članak 13, točka b), a što smo uveli 2015 godine u Pravilnik, sve sukladno odredbama Direktive : Stoga Umjesto: Vozač ili kandidat za vozača za kojeg se sumnja da pati od umjerenog ili ozbiljnog opstrukcijskog apnejičkog sindroma (temeljem procjene prekomjerne dnevne pospanosti s pomoću Epworthove ljestvice pospanosti i rizika za opstrukcijski apnejički sindrom temeljem pozitivnog rezultata na upitniku STOP-BANG) biti će upućen da traži dodatni ovlašteni medicinski savjet od somnologa prije izdavanja ili produljenja vozačke dozvole. ... Napisati: Vozač ili kandidat za vozača za kojeg se, na osnovi anamneze, posumnja da pati od umjerenog ili ozbiljnog opstrukcijskog apnejičkog sindroma bit će prije izdavanja ili produljenja vozačke dozvole upućen na pregled specijalistu koji se bavi opstruktivnim apnejičkim sindromom. ... Obrazloženje: Kod svih bolesti ili stanja, po doktrini, treba postupiti tako da je nit vodilja anamneza (može biti i u Kartonu pacijenta) u kojoj postoje naznake da se radi o ovom sindromu. Tako postupamo kod svih bolesti i stanja pa ne vidim razloga da tako ne postupimo i kod opstruktivnog apnejičkog sindroma. Pa ne radimo svima EEG da eventalno isključimo sumnju na generaliziranu ili parcijalnu epi. Nemamo certificirane specijaliste kardiologe, dijabetologe pa ne vidim razloga zašto moramo slati vozače i kandidate za vozače certificiranim somnolozima (tko provodi certifikaciju ?? MZ, Komora). Po kontaktima sa kolegama u zemljama EU saznajemo da samo u Sloveniji moraju vozači i kandidati za vozača ispunjavati upitnike, da to dodatno košta. Puno je bolja anamneza , a mi smo liječnici, a ne skupljači odgovora iz Upitnika. Nek Upitnike daju kolege koji se bave ovim područjem kada mi posumnjamo na ovaj sindrom. Po saznanjima HZZZSR u zadnjih 5 godina postoji sumnja da je samo 1 vozač prijavljen MUP-u zbog sumnje na sleep apneu pa bez analize podataka o učestalosti ove bolesti u populaciji RH smatram stručno i znanstveno neutemeljenim svim vozačima i kandidatima raditi upitnik. Prihvaćen Članak 13. b stavak 3. Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača I kandidata za vozače ”Narodne novine broj 137/15) mijenja se i glasi: “Kandidati ili vozači za koje se sumnja da pate od umjerenog ili ozbiljnog opstruktivnog apnejičkog sindroma bit će upućeni da traže dodatni ovlašteni medicinski savjet prije nego im se izda ili produlji vozačka dozvola. Može ih se savjetovati da ne upravljaju vozilom do potvrde dijagnoze.“.
11 Vjeran Nikolić-Heitzler PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA, Članak 8. Članak 8.točka f/3 Ugrađen trajni elektrostimulator srca - treba proći najmanje šest tjedana po operaciji do ponovljenog dopuštenja za vožnju u slučaju ako nema drugih diskvalificirajućih stanja. Članak 8.točka f/6 Bolest srčanog zaliska pri NYHA III. ili IV ili s frakcijom izbacivanja (EF) manjom od 35%, mitralnom stenozom i teškom plućnom hipertenzijom ili s teškom ehokardiografskom aortnom stenozom ili aortnom stenozom koja uzrokuje sinkopu; osim u slučaju potpune asimptomatske teške aortne stenoze, ako su ispunjeni zahtjevi ispitivanja za fizički napor. Članak 8.točka f/7 Perkutana koronarna intervencija (PCI)- upravljanje vozilom je dopušteno šest tjedana nakon intervencije . Vozači prethodno moraju ispuniti neke zadane uvjete , uredno podnijeti test opterećenja, 90% od maksimalnih vrijednosti, bez depresije ST segmenta veće od 2 mm, frakcija izbacivanja mora biti veća od 40% Kirurška ugradnja aortokoronarne premosnice (CABG), Tri mjeseca po operacijskom zahvatu ultrazvučno se procjenjuje uspjeh zahvata. Ako su simptomi minimalni (bol u prsištu, palpitacije,zaduha kao i muskulo-skeletna bol) proglašavaju se sposobnima uz redovite nadzorne kontrolne preglede. Nije prihvaćen Članak Pravilnika govori o stanjima kada se vozači i kandidati za vozače ocjenjuju nesposobnim ili privremeno nesposobnim i usklađeni su za zahtijevima Direktive Komisije 2016/1106/EZ od 07. 07. 2016. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog prarlamenta I vijeća o vozačkim dozvolama (SL L 183, 08.07.2016.).