Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o tržištu plina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA Grupacija distributera i opskrbljivača prirodnim plinom HGK na sastanku održanom 24. studenog 2017. raspravljala je o Nacrtu prijedloga zakona o tržištu plina. Načelno, energetski subjekti koji obavljaju ove djelatnosti u RH zadovoljni su s predloženim nacrtom kojim će se ipak na period od 3 godine definirati uvjeti poslovanja ovog sektora. Primjedbe koje su iskazane zadiru u sam koncept Zakona i tiču se stvarnog i potpunog otvaranja tržišta plina koje se ovim Zakonskim rješenjem odgađa za iduće 3 godine uz zadržavanje Opskrbe u obvezi javne usluge, odnosno reguliranja cijene plina za kućanstva i u idućem 3 godišnjem razdoblju. Opskrbljivači postavljaju pitanje zašto se jedino cijena plina za kućanstva regulira od strane države (putem Agencije) dok je cijena svih ostalih energenata za sve kategorije kupaca tržišna i slobodno se formira na tržišnim principima, cijena lož ulja, cijena propan-butana, ogrjevnog drveta, drvenih peleta, pa uključivo i cijena električne energije čiju takozvanu „univerzalnu uslugu“ određuje pružatelj ove usluge samostalno, dakle HEP, a ne država ili Agencija. Osim što se zadržava ovakva regulirana cijena do 2021. zadržavanjem Opskrbe u obvezi javne usluge ista se zadržava i nakon 2021. uz jedinu promjenu da će se način određivanja opskrbljivača u obvezi javne usluge provoditi putem javnog natječaja i na taj način određivati nositelje ove usluge za svako distribucijsko područje. Nadalje na sastanku je raspravljano i postavilo se pitanje treba li nakon 2021. godine uopće postojati regulirana usluga Opskrba u obvezi javne usluge ili se koncept opskrbe u obvezi javne usluge treba napustiti, s time da se zadrži samo institut „zajamčenog opskrbljivača“ kao obveza javne usluge. Isto tako gotovo svi opskrbljivači (uz samo jedan glas protiv) smatraju da tržište treba otvoriti odmah i bez prijelaznog perioda od 3 godine i napustiti koncept opskrbe u obvezi javne usluge, kako je danas zakonski definirana ova djelatnost, odnosno napustiti državno reguliranje konačne maloprodajne cijene plina za segment kućanstava koji se primjenjuje jedino za plin koji kupuju kućanstva i niti jedan drugi energent u RH i niti jednu drugu kategoriju kupaca. Istovremeno na sastanku je izražena bojazan hoće li Zakon biti donesen na vrijeme, odnosno dovoljno rano kako bi se mogli definirati svi zakonski i podzakonski propisi, te na vrijeme sklopiti svi ugovorni odnosi. Pomicanjem roka za donošenje Zakona pomaknulo bi se donošenje i svih ostalih propisa kao i definiranje ugovornih obveza. Distributeri i opskrbljivači koji obavljaju ove djelatnosti kao integrirana poduzeća koja nisu imali, niti po ovom prijedlogu imaju, obavezu pravnog razdvajanja ovih djelatnosti na distribuciju i opskrbu izražavaju ne slaganje niti sa odredbama članka 11. stavaka 3. i 4. vezanim uz odredbe o „Tajnosti podataka“. Isto tako svi distributeri i opskrbljivači izražavaju bojazan da će sukladno članku 45. točki 21. u svezi s registrom obračunskim mjernih koja će se prema prijedlogu zakona voditi na jednom mjestu za cijelu RH doći do ozbiljnih ugrožavanja tajnosti podataka za koje su upravo oni odgovorni, a sami nemaju mogućnost pune kontrole nad ovim podacima. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen - Radi zaštite kupaca iz kategorije kućanstvo odnosno onih koji koriste javnu uslugu opskrbe, a kako je i omogućeno člankom 3. Direktive 2009/73/EZ, iskorištena je mogućnost djelomičnog reguliranja tog segmenta opskrbe plinom. Nadalje, opskrbljivač na veleprodajnom tržištu odnosno prijelazno razdoblje od 3 godine ostavljeno je isključivo kao mogućnost za opskrbljivače u obvezi javne usluge radi specifičnosti tržišta u RH te se koncept javne usluge opskrbe plinom ostavlja isključivo kao mogućnost za one opskrbljivače koji i dalje žele obavljati tu djelatnost. Svi opskrbljivači u obvezi javne usluge, a koji tu djelatnost više ne žele obavljati, imaju mogućnost prestati obavljati tu djelatnost u bilo kojem trenutku sukladno prijelaznim i završnim odredbama nacrta prijedloga zakona. Dio oko tajnosti podataka se prihvaća te je sukladno zaprimljenom komentaru članak 11. nacrta prijedloga zakona izmijenjen. Također, bojazan vezana uz ugrožavanja tajnosti podataka po pitanju registra obračunskih mjernih mjesta otklonjena je u člankom 11. nacrta prijedloga zakona sukladno kojem operator tržišta plina, a koji je nadležan za registar obračunskih mjernih mjesta, mora poštivati odredbe o tajnosti podataka, dok će svi detalji biti dodatno propisani podzakonskim aktom (Opći uvjeti opskrbe) koji je predviđen člankom 93. nacrta prijedloga zakona.
2 Međimurje plin d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA Smatramo da nacrt prijedloga novog Zakona o tržištu plina neodgovarajuće definira tržište plina, odnosno definira samo opskrbu plinom u obvezi javne usluge. Opskrba plinom u obvezi javne usluge u takvom obliku kako je predložena u nacrtu novog Zakona ne postoji u zemljama Europske unije u okruženju. Opskrba plinom u obvezi javne usluge trebala bi biti opskrba plinom u općem gospodarskom interesu, no u svrhu reguliranja cijene plina za kućanstvo za ugrožene kupce koji imaju pravo na opskrbu plinom pod posebnim reguliranim uvjetima. Svi ostali kupci trebaju biti kupci na liberaliziranom tržištu plina. Naime, glavnina nacrta Zakona o tržištu plina usredotočena je samo na opskrbu plinom u obvezi javne usluge, tako da smatramo da bi bilo bolje rješenje izraditi novi prijedlog koji bi definirao javnu uslugu samo za ugrožene kupce (s time da se jasnije definira koji su to kupci i s kojim pravima). Prijedlog Zakona o tržištu plina trebao bi podržavati slobodno tržište i odabir opskrbljivača plinom. Nacrtom Zakona predloženo je objedinjavanje javne usluge i provođenje postupka javnog natječaja, za što nismo mogli ustanoviti koji bi to bili razlozi i potrebe za takvim postupanjem u odnosu na druge energente, posebno ističemo drva i ugljen. Nadalje, obzirom na liberalizaciju tržišta plinom, u kojem smjeru treba biti i prijedlog Zakona, uvođenje registra obračunskih mjernih mjesta je u suprotnosti, kao što je i u suprotnosti s zaštitom i obradom osobnih podataka sukladno općoj uredi Europske unije o zaštiti podataka (GDPR), koja stupa na snagu u svibnju 2018. godine i kojom je jasno definirana zaštita podataka krajnjih kupca. Nije prihvaćen Odbijen - Radi zaštite kupaca iz kategorije kućanstvo odnosno onih koji koriste javnu uslugu opskrbe, a kako je i omogućeno člankom 3. Direktive 2009/73/EZ, iskorištena je mogućnost djelomičnog reguliranja tog segmenta opskrbe plinom u skladu sa praksama drugih država članica Europske unije. Također, a sukladno zahtjevima ERU propisa bilo je neophodne propisati transparentne postupke određivanja opskrbljivača u obvezi javne usluge, zajamčenog opskrbljivača i opskrbljivača na veleprodajnom tržištu, a kada je riječ o javnoj usluzi opskrbe i zajamčenoj opskrbi. Registar obračunskih mjernih mjesta nije u suprotnosti sa zaštitom i obradom osobnih podataka sukladno EU propisima, te je zaštita podataka po pitanju registra obračunskih mjernih mjesta regulirana člankom 11. nacrta prijedloga zakona sukladno kojem operator tržišta plina, a koji je nadležan za registar obračunskih mjernih mjesta, mora poštivati odredbe o tajnosti podataka, dok će svi detalji biti dodatno propisani podzakonskim aktom (Opći uvjeti opskrbe) koji je predviđen člankom 93. nacrta prijedloga zakona.
3 BROD-PLIN d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA Šaljemo primjedbu na odredbu čl.47.st.4.točka e). e) u slučaju neovlaštene potrošnje i neovlaštene distribucije plina . – dio rečenice "i neovlaštene distribucije plina" tražimo da se briše jer nema definicije što je neovlaštena distribucija plina. Smatramo da je to sve neovlaštena potrošnja. Neovlaštenu potrošnju potrebno je u Zakonu detaljnije definirati jer sudovi odbijaju zahtjeve za naknadu štete. Predlažemo da se čl. 47.st. 4 e) dopuni tako da se ovdje dodaju članci ili dijelovi članaka 74. 75. I 76. Mrežnih pravila. Smatramo da je potrebno da se u tekst Zakona doradi i barem doda minimalno definicija što je neovlaštena potrošnja i kako se obračunava. Prihvaćen Prihvaćen – U definicije je dodan pojam neovlaštena potrošnja, u članku 47. nacrta prijedloga zakona brisan je pojam neovlaštena distribucija, a u dužnosti krajnjeg kupca je dodana obveza plaćanja naknade za neovlaštenu potrošnju.
4 E.ON Hrvatska d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA Mišljenja smo da je „Nacrt prijedloga Zakona o tržištu plina“ (dalje u tekstu: Zakon) napravljen na preopćeniti način i nedovoljno precizno što ostavlja preveliki prostor za interpretaciju namjere zakonodavca i mogućnost da se kroz donošenje podzakonskih akata namjera zakonodavca da ovim Zakonom osigura primjenu pravne stečevine Europske unije ne realizira. Navedeno se odnosi na: 1. Ulogu i način određivanja Opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina (dalje u tekstu OVT) 2. Način rezervacije i korištenja kapaciteta skladišta plina 3. Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu te utvrđivanje referentne cijene na veleprodajnom tržištu 4. Mehanizmi sprečavanja zloupotrebe OVT 5. Terminski plan donošenja Zakona, općih akata i metodologija 1. Uloga i način određivanja Opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina (dalje u tekstu OVT) OVT kao institucija proizašla iz dosadašnjih zakonodavnih rješenja , čija svrha je nominalno bila da se zaštiti sigurnost i pouzdanost opskrbe krajnjih kupaca, na način da podrži „Opskrbljivače u obvezi javne usluge“ (dalje u tekstu: OOJU) u dijelu obveza koje sami nisu u mogućnosti ispuniti dok isti to ne budu sposobni, do sada nije rezultirala željenim ciljem odnosno OUJ nisu unaprijedili niti konsolidirali svoje poslovanje. Istovremeno institucija OVT-a zloupotrebljavana je za zadržavanje umjetno niskih cijena u opskrbi krajnjih kupaca kategorije kućanstvo i opstrukciju tržišta u segmentu krajnjih kupaca kategorije poduzetništvo. Troškovi vezani uz transportne kapacitete, uravnoteženje i fleksibilnost opskrbe poduzetništva djelomično su prebacivani na kategoriju kućanstvo i time na teret OVT-a pa posljedično opskrbljivači koji nisu ujedno i OOUJ nisu niti teoretski mogli konkurirati OOJU. Iz ovog nacrta Zakona nije vidljivo na koji način će se isto spriječiti i u periodu do 01. listopada 2021. kao ni temeljem čega se očekuje da će OOJU i do tog datuma biti spremni samostalno funkcionirati bez podrške OVT-a. 2. Način rezervacije i korištenja kapaciteta skladišta plina Dosadašnja zakonska rješenja definirala su 60% rezervacije ukupnih skladišnih kapaciteta za potrebe OVT. Ta činjenica i netransparentan način rezervacije preostalog kapaciteta praktično su onemogućili korištenje skladišnih kapaciteta Opskrbljivačima na tržištu koji bez mogućnosti skladišta i uz prethodno spomenutu zloupotrebu OVT nisu mogli konkurirati OOJU u segmentu kućanstva kao ni u segmentu poduzetništvo. Iz nacrta zakona nije vidljivo na koji način će se odrediti udio ukupnog kapaciteta skladišta za potrebe OVT niti ka koji način će se ponuditi zakup preostalih kapaciteta. Netransparentna primjena zakupa skladišnih kapaciteta u RH de facto u potpunosti eliminira bilo kakav realan razvoj tržišne utakmice. Nužno je uvesti aukcijski model prodaje skladišnih kapaciteta kako bi se eliminirao dosadašnji sustav gdje su zakupljeni nepotrebni kapaciteti da bi se kasnije prodavali na sekundarnom tržištu u svrhu ostvarenja profita na preprodaji skladišnih kapaciteta. 3. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu te utvrđivanje referentne cijene na veleprodajnom tržištu Nacrtom zakona definirano je donošenje ove metodologije te određivanje referentne cijene na veleprodajnom tržištu bez da je definirano, niti na čemu se navedena metodologija treba bazirati kao niti koji su elementi cijena koje iz te metodologije proizlaze i posebice koji su elementi referentne cijene na veleprodajnom tržištu. Smatramo da, s obzirom da je zakonodavac taj koji donosi smjer i intenciju Zakona, da se mora definirati ove elemente, jer u suprotnom krajnji rezultat ovog zakona ovisi o metodologiji, koju donosi agencija, s time da joj način nije uvjetovan Zakonom odnosno od zakonodavca. U konačnici Agencija metodologijom može definirati identičan model dosadašnjem modelu u važećem Zakonu. Smatramo da se Zakonom mora propisati obveza definiranje metodologije i posebice referentne cijene na način da ista bude bazirana na tržišnim osnovama i da se točno propiše što sve referentna cijena OVT-a sadrži (energija, transport, skladište, fleksibilnost, uravnoteženje, …) 4. Mehanizmi sprečavanja zloupotrebe OVT Dosadašnja iskustva pokazala su opstrukciju tržišta u segmentu krajnjih kupaca kategorije poduzetništvo. Troškovi vezani uz transportne kapacitete, uravnoteženje i fleksibilnost opskrbe poduzetništva djelomično su prebacivani na kategoriju kućanstvo i time na teret OVT-a pa posljedično opskrbljivači koji nisu ujedno i OOUJ nisu niti teoretski mogli konkurirati OOJU. Na taj način ne samo da je onemogućavan razvoj tržišta već su nanošene direktne financijske štete OVT-u. Smatramo da je nužno u samom zakonu utvrditi obvezu Agencije da se prilikom donošenja općih akata i metodologija mora spriječiti zloupotreba OVT-a za narušavanje tržišne utakmice kao i definirati mehanizme nadzora nad korištenjem opskrbe OVT-a. Ovo se posebice odnosi na Mrežna pravila distribucijskog sustava odnosno na sve mehanizme alokacije količina na distribucijskom sustavu. 5. Terminski plan donošenja Zakona, općih akata i metodologija S obzirom da je objava izvješća predviđena 15. siječnja 2018. godine, uvažavajući parlamentarnu proceduru, smatramo da je potrebno „čvršće“ definirati rokove donošenja općih akata i metodologija, jer u slučaju kašnjenja ovaj i ovakav Zakon neće moći biti primijeniti s 1. listopada 2018. godine kada bi on u suštini trebao početi funkcionirati. To se posebice odnosi na Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu te utvrđivanje referentne cijene na veleprodajnom tržištu, natječaj za OVT-a i Pravila korištenja sustava skladišta plina. Naime s obzirom na prethodno navedeni problem definiranja skladišnih kapaciteta potrebnih OVT-u, činjenicu da sezona utiskivanja u skladište plina počinje 1. travnja, smatramo da OVT mora biti definiran , a OOJU odlučiti da li žele opskrbu od OVT-a i skladišne kapacitete raspodijeliti prije 1. travnja. U suprotnom smatramo da je nemoguće na transparentan način provesti natječaj za OVT-a i definirati sve odnose na tržištu prije 01. listopada 2018 te će posljedično Vlada RH Uredbom biti prisiljena tijekom kolovoza prolongirati primjenu postojećeg zakona za godinu dana. Prihvaćen Djelomično prihvaćen –Opskrbljivač na veleprodajnom tržištu odnosno prijelazno razdoblje od 3 godine ostavljeno je isključivo kao mogućnost za opskrbljivače u obvezi javne usluge radi specifičnosti tržišta u RH te se koncept javne usluge opskrbe plinom ostavlja isključivo kao mogućnost za one opskrbljivače koji i dalje žele obavljati tu djelatnost. Svi opskrbljivači u obvezi javne usluge, a koji tu djelatnost više ne žele obavljati, imaju mogućnost prestati obavljati tu djelatnost u bilo kojem trenutku sukladno prijelaznim i završnim odredbama nacrta prijedloga zakona. Intencija predmetnih odredbi je upravo transparentno propisivanje načina odabira sudionika na tržištu plina u obvezi javne usluge. Nadalje, pravila raspodjele skladišnih kapaciteta, a koja uključuju način zakupa i raspodjele skladišnih kapaciteta, predviđena su podzakonskim aktima iz članka 90. (Pravila korištenja sustava skladišta plina) i članka 92. (Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki, naknada i cijena), a koji će se donijeti u roku od tri mjeseca od stupanja nacrta prijedloga zakona na snagu. Također, metodologijom iz članka 92. će se detaljno propisati način određivanja cijena, a koje će se temeljiti na tržišnim osnovama. Nadalje, akt iz članka 89. (Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava), a koji se donosi u roku od tri mjeseca od stupanja nacrta prijedloga zakona na snagu, obuhvaćaju mjerna pravila koja uključuju mehanizme alokacije količina plina izmjerenih na izlazima iz transportnog sustava koji su ujedno i ulazi u distribucijske sustave.
5 Gradska plinara Bjelovar d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA Nemamo većih primjedbi na izmjene Zakona o tržištu plina obzirom da obavljamo isključivo djelatnost Operatora distribucijskog sustava, a Zakonske obaveze u ovom dijelu nisu bitnije mijenjane. Obzirom da svi energetski subjekti u RH koji obavljaju djelatnost distribucije plina nisu imali obavezu pravnog razdvajanja djelatnosti na distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, u koliko nisu obavljali druge djelatnosti izvan sektora plina, izuzev Gradske plinare Zagreb koja ima priključeno više od 100.000 kupaca, skrećemo pozornost na članak 11. stavak 3. i stavak 4. vezane uz odredbe o „Tajnosti podataka“ koji smatramo da bi trebao uvažiti ovu činjenicu jer ovi energetski subjekti distribuiraju, odnosno plinom opskrbljuju mali broj kupaca (manje od 100.000). Dakle skrećemo pažnju na slijedeće činjenice i smatramo da navedene energetske subjekte treba izuzeti od primjene ovih odredbi. Tajnost podataka članak 11. stavak 3. i stavak 4. Obzirom da obavezu pravnog razdvajanja djelatnosti operatora distribucijskog sustava i opskrbljivača prirodnog plina imaju samo oni energetski subjekti koji plin distribuiraju za više od 100.000 korisnika plinskog distribucijskog sustava, nije financijski opravdano ni pravno utemeljeno da jedan djelatnik ne može radno vrijeme imati tako raspoređeno da radi poslove za razne organizacijske dijelove poduzeća. Stoga se od primjene ove odredbe treba izuzeti sve one energetske subjekte koji istovremeno su integrirani distributeri i opskrbljivači prirodnog plina ako distribuciju plina obavljaju za manje od 100.000 korisnika plinskog distribucijskog sustava, te u koliko nemaju zakonsku obavezu pravnog razdvajanja energetskih djelatnosti operatora distribucijskog sustava i opskrbljivača prirodnim plinom. Predlažemo da se u članku 11. doda stavak 7. Operatori distribucijskih sustava s manje od 100.000 korisnika plinskog distribucijskog sustava, koji nemaju obvezu pravnog razdvajanja djelatnosti distribucije plina i opskrbe prirodnim plinom, nisu vezani odredbama stavka 3 i stavka 4. ovog članka. Prihvaćen Prihvaćen – Navedeno je nadopunjeno u članak 11. sukladno zaprimljenom komentaru.
6 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA, I. OPĆE ODREDBE Iako se Prijedlogom Zakona o tržištu plina predviđa potpuna liberalizacija tržišta plina, odnosno deregulacija cijene plina nakon 1.10.2021.g., smatramo da je tržište plina u Republici Hrvatskoj već sada spremno za potpunu liberalizaciju. Potpunom liberalizacijom tržišta plina, koja bi podrazumijevala ukidanje uloge opskrbljivača na veleprodajnom tržištu kao posrednika između opskrbljivača u obvezi javne usluge i opskrbljivača plinom/trgovca plinom ostvarila bi se zdrava konkurencija na tržištu plina koja bi pozitivno utjecala na daljnji razvoj i likvidnost tržišta plina u Republici Hrvatskoj. Uvođenjem zajamčene opskrbe, svi krajnji kupci (koji su ujedno i korisnici javne usluge), bit će osigurani od eventualnih financijskih poremećaja u poslovanju opskrbljivača plinom te su na taj način zaštićeni, čime bi se ispunio zahtjev Direktive EK/2009/73. U slučaju realizacije zajamčene opskrbe, smatramo da bi se ostvarili svi uvjeti za potpuno otvaranje tržišta plina od 1.10.2018.g. Krajnja cijena plina zajamčenog opskrbljivača bi trebala pokrivati sve njegove troškove nabave plina na tržištu, a visoka cijena njegove usluge poticati krajnje kupce na brzu promjenu opskrbljivača. Pod potpunim otvaranjem tržišta, podrazumijevamo i ukidanje prioriteta prava pristupa na sustavu skladištu plina u Republici Hrvatskoj, osim za opskrbljivače plinom koji opskrbljuju krajnje kupce iz kategorije kućanstvo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje – Tržište plina u Republici Hrvatskoj liberalizirano je za sve kategorije kupaca od 01. kolovoza 2008. godine. Radi zaštite kupaca iz kategorije kućanstvo odnosno onih koji koriste javnu uslugu opskrbe, a kako je i omogućeno člankom 3. Direktive 2009/73/EZ, iskorištena je mogućnost djelomičnog reguliranja tog segmenta opskrbe plinom. Nadalje, opskrbljivač na veleprodajnom tržištu odnosno prijelazno razdoblje od 3 godine ostavljeno je isključivo kao mogućnost za opskrbljivače u obvezi javne usluge radi specifičnosti tržišta u RH te se koncept javne usluge opskrbe plinom ostavlja isključivo kao mogućnost za one opskrbljivače koji i dalje žele obavljati tu djelatnost. Svi opskrbljivači u obvezi javne usluge, a koji tu djelatnost više ne žele obavljati, imaju mogućnost prestati obavljati tu djelatnost u bilo kojem trenutku sukladno prijelaznim i završnim odredbama nacrta prijedloga zakona.
7 LNG Hrvatska d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. . Nije prihvaćen Nije dana primjedba
8 Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. . Nije prihvaćen Nije dana primjedba
9 Termoplin d.d. I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. U definiciji opskrbe u obvezi javne usluge ne navodi se opskrba plinom onih energetskih subjekata, pravnih i fizičkih osoba kojom se toplinskom energijom proizvedenom iz plina opskrbljuju kućanstvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje toplinska energija. Da li se iz toga može zaključiti da će vlasnici stanova koji koriste toplinsku energiju plaćati cijenu plina po tržišnim uvjetima? Primljeno na znanje Primljeno na znanje – Predmetno nije više dio definicije javne usluge s obzirom da nije u skladu s odredbama EU Direktive 2009/73/EZ te je Republika Hrvatska zaprimila Povredu prava po predmetnom pitanju.
10 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Promjeniti čl.5 st.10 Budući da Davatelj koncesije može biti: a) Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, tijela državne uprave, u ime Republike Hrvatske, b) nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ime jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te c) pravne osobe posebnim propisima ovlaštene za davanje koncesija. Umjesto navedenog predlažemo da ovdje stoji Davatelj koncesije te da se to uskladi sa cijelim tekstom ovog Zakona – jer se taj pojam koristi i u Zakonu o koncesijama, te stoga što je širi od ovdje navedenog. Nije prihvaćen Odbijen – U slučaju koncesija za distribuciju plina iste dodjeljuju nadležna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave stoga je isto potrebno jasno propisati. Zakon o koncesijama definira davatelja koncesija za sve mogućnosti izdavanja koncesija u Republici Hrvatskoj, dok se zavisno o području definira konkretan davatelj koncesija koji je u ovom slučaju nadležno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.
11 E.ON Hrvatska d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Promijeniti stavak 4.: (4) Radi očuvanja sigurnosti opskrbe plinom interes Republike Hrvatske je osigurati dostatne skladišne kapacitete za opskrbu zaštićenih kupaca za razdoblje od 1. studenog do 31. ožujka u sustavu podzemnog skladišta plina u postotku potrebnih količina plina sukladno uredbi o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom, a koje se temelji na podacima koje operator transportnog sustava dostavlja Ministarstvu za prethodnih 60 mjeseci. Nije prihvaćen Odbijen – Obzirom na volumen potrošnje svih zaštićenih kupaca, a uzimajući u obzir tehničke karakteristike skladišta plina, nije moguće isto propisati za sve zaštićene kupce, već je isto propisano za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe.
12 E.ON Hrvatska d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Uredba se odnosi na sve zaštićene kupce, a ne samo na kupce koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge. Primljeno na znanje Primljeno na znanje – Uredba se odnosi na sve zaštićene kupce, dok će se unutar same Uredbe propisati specifične odredbe koje se odnose na osiguranje dostatnih skladišnih kapaciteta za opskrbu u obvezi javne usluge.
13 MET Croatia Energy Trade d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Članak 5., stavak 8. Smatramo da bi trebalo biti jasno navedeno da se obveza osiguranja potrebnih uvjeta za redovitu i sigurnu opskrbu odnosi samo na zaštićene kategorije (kućanstvo, zajamčena opskrba) a ne na sve krajnje kupce. Nije prihvaćen Odbijen – Predmetno se odnosi na sve sudionike na tržištu, a što uključuje i sve krajnje kupce.
14 MET Croatia Energy Trade d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Članak 5., stavak 4. Prijedlog izmjene: "u postotku koji određuje (operator skladišta plina, Ministarstvo, HERA ili drugo tijelo) temeljem podataka o potrebnim količinama plina za Opskrbu u obvezi javne usluge koje je operator transportnog sustava dostavio Ministarstvu za prethodnih 60 mjeseci sukladno uredbi o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom." Nije prihvaćen Odbijen – Postotak će se urediti Uredbom o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom, a koju donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
15 MET Croatia Energy Trade d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Članak 5., stavak 4. Smatramo da postoje sljedeće nejasnoće u primjeni ove odredbe: a) da li to znači da je zakup skladišta za opskrbu javne usluge ograničen samo na razdoblje od 1. studenog do 31. ožujka? b) što se događa sa skladišnim kapacitetima za preostali dio godine? c) što znači formulacija "u postotku potrebnih količina plina sukladno uredbi o zaštićenim kupcima" s obzirom da navedena uredba ne propisuje nikakve postotke d) "a koje se temelji" - na što se odnosi riječ "koje"? e) prema Uredbi o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom krug zaštićenih kupaca je širi od kućanstava pa treba biti jasno da se uzimaju u obzir samo potrebne količine plina za kućanstva f) tko utvrđuje taj postotak i koliko često? Primljeno na znanje Primljeno na znanje – Predmetno će se razjasniti i propisati u Uredbi o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom. Također, Uredba se odnosi na sve zaštićene kupce, dok će se unutar same Uredbe propisati specifične odredbe koje se odnose na osiguranje dostatnih skladišnih kapaciteta za opskrbu u obvezi javne usluge.
16 MET Croatia Energy Trade d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 5. Članak 5., stavak 3. Predlažemo brisanje ove odredbe kao protivne europskoj regulativi koja predviđa liberalizaciju tržišta plina. Nadalje, smatramo da ova odredba ne zadovoljava standarde pravne određenosti. Nejasno je što znači dati da energetski subjekti koji obavljaju javne usluge daju određenim kategorijama "prvenstvo", bez propisanog ikakvog kriterija kako se to prvenstvo ostvaruje ili obvezu donošenja odluke/propisa kojim se ti kriteriji definiraju. Vezano uz kategorije kojima se pruža zaštita, predviđeno je prvenstvo za osiguranje dostatne količine plina i) koja je potrebna za život i rad građana te ii) poslovanje i razvoj gospodarskih i društvenih subjekata. Ovakva formulacija je sveobuhvatna i ne obuhvaća samo kućanstva već i neodređene kategorije "rad građana" "poslovanje gospodarskih i društvenih subjekata". Prvenstvo pri osiguranju plina suštinski se može pružiti svima - od kućanstava do poduzetnika bez ikakvog kriterija. Prihvaćen Prihvaćen – Dorađeno sukladno komentaru, a u skladu s mogućnostima članka 3. EU Direktive 2009/73/EZ.
17 PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom II. OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI, Članak 11. Ne primjenjiva je odredba čl.11. stavka 3. i stavka 4. kojom operator distribucijskog sustava ne smije otkrivati komercijalno osjetljive informacije ostalim dijelovima poduzeća, te u svrhu razdvajanja informacija, dijelovi poduzeća (opskrba i distribucija) ne smiju koristiti zajedničke službe (npr. pravna služba, osim čisto administrativnih funkcija ili funkcija informacijske tehnologije). Obzirom da kao distributer nemamo pravno razdvojene djelatnosti opskrbu od distribucije, smatramo da su neprihvatljive odredbe čl.11. stavka 3. i stavka 4. te bi ih sukladno navedenom trebalo izbrisati. Prihvaćen Prihvaćen – Navedeno je nadopunjeno u članak 11. sukladno zaprimljenom komentaru.
18 Gradska plinara Bjelovar d.o.o. II. OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI, Članak 11. Predlažemo da se u članku 11. doda stavak 7. Operatori distribucijskih sustava s manje od 100.000 korisnika plinskog distribucijskog sustava, koji nemaju obvezu pravnog razdvajanja djelatnosti distribucije plina i opskrbe prirodnim plinom, nisu vezani odredbama stavka 3 i stavka 4. ovog članka. Prihvaćen Prihvaćen – Navedeno je nadopunjeno u članak 11. sukladno zaprimljenom komentaru.
19 Termoplin d.d. II. OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI, Članak 11. Obzirom na pravni ustroj većine energetskih subjekata u Republici Hrvatskoj, a osobito imajući u vidu činjenicu da se nameće zabrana korištenja zajedničkih službi (kao što je npr. zajednička pravna služba), predmetne odredbe smatramo neprihvatljivima, u praksi teško provedivima, te osobito proturječnima odredbi članka 73. st. 8. Nacrta. Budući da uz Nacrt prijedloga Zakona obveznici primjene Zakona nisu zaprimili nikakva dodatna pojašnjenja, nejasna je intencija zakonodavca kao i sama realna svrha takvih odredaba. Predlažemo brisanje odredbe stavka 3. i. 4. članka 11. Nacrta prijedloga Zakona. Prihvaćen Prihvaćen – Navedeno je nadopunjeno u članak 11. sukladno zaprimljenom komentaru.
20 HGK Članak 13., Članak 14. Članak 14. stavak 1. točka 10. predlažemo promjenu datuma sa 1. veljače na 10. srpnja Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen – Operator transportnog sustava dužan je predati Agenciji na odobrenje desetogodišnji plan razvoja, a za čiju su mu izradu između ostalog potrebni predmetni podaci. Nastavno na navedeno, rok za dostavu podataka će se pomjeriti u skladu s mogućnostima odnosno obvezama operatora transportnog sustava za predaju desetogodišnjeg plana, a sukladno rokovima za određivanje tarifa prema Tarif Network Code-u.
21 INA Industrija nafte d.d. Članak 13., Članak 14. Briše se komentar. Prihvaćen Komentar brisan od strane podnositelja komentara
22 HGK IV. OPERATOR TRANSPORTNOG SUSTAVA, Članak 21. Članak 21. stavak 2. točka 2. i točka 3.- pojasniti odnosno prema potrebi razmotriti brisanje točke 2. i 3.. Vezano za čl. 21 st 2. točka 2 i 3. Formulacija iz točke 2. nije možda razumljiva te proizlazi da su stručnjaci iz navedenih društava unatoč stručnosti automatski isključeni iz mogućnosti promjene radnog mjesta. Naime imajući u vidu tržište rada , postavlja se možda pitanje iz koje djelatnosti bi se trebao regrutirati kadar koji upravlja transportnim sustavom odnosno zašto ne i iz sustava vertikalno integriranih subjekata. Nije prihvaćen Odbijen – Predmetno je na istovjetan način propisano u EU Direktivi 2009/73/EZ isključivo kada je riječ o neovisnom operatoru transportnog sustava (ITO model), dok je u Republici Hrvatskoj operator transportnog sustava neovisno društvo (TSO model), dakle nije dio vertikalno integriranog subjekta te se navedeno ne primjenjuje.
23 INA Industrija nafte d.d. IV. OPERATOR TRANSPORTNOG SUSTAVA, Članak 21. Briše se komentar. Prihvaćen Komentar brisan od strane podnositelja komentara
24 E.ON Hrvatska d.o.o. V. OPERATOR SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA, Članak 30. Promijeniti stavak 4.: 4. prioritetno raspodijeliti skladišne kapacitete za potrebe opskrbe zaštićenih kupaca u skladu s uredbom o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom, kao i aktom iz članka 90. ovoga Zakona Nije prihvaćen Odbijen – Obzirom na volumen potrošnje svih zaštićenih kupaca, a uzimajući u obzir tehničke karakteristike skladišta plina, nije moguće isto propisati za sve zaštićene kupce, već je isto propisano za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe.
25 E.ON Hrvatska d.o.o. V. OPERATOR SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA, Članak 30. Uredba se odnosi na sve zaštićene kupce, a ne samo na kupce koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge. Primljeno na znanje Primljeno na znanje – Uredba se odnosi na sve zaštićene kupce, dok će se unutar same Uredbe propisati specifične odredbe koje se odnose na osiguranje dostatnih skladišnih kapaciteta za opskrbu u obvezi javne usluge.
26 MET Croatia Energy Trade d.o.o. V. OPERATOR SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA, Članak 30. Članak 30., stavak 1.,točka 4. Potrebno je ovu točku uskladiti s čl. 5. ZTP. Skladišni kapaciteti se ne raspoređuju u skladu sa Uredbom o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom s obzirom da uredba ne sadrži nikakve kriterije za raspodjelu skladišnih kapaciteta. Sukladno čl. 5. ZTP, postotak koji je rezerviran za kućanstva izračunava se temeljem podataka koje dostavlja operator transportnog sustava sukladno uredbi (podataka o potrebnim količinama za prethodnih 60 mjeseci). Kao što je već navedeno u komentaru na čl. 5., neko tijelo treba biti određeno kao tijelo koje utvrđuje, temeljem podataka koje dostavlja operator transportnog sustava, koji je to postotak skladišnih kapaciteta i to treba biti podložno kontroli. Primljeno na znanje Primljeno na znanje – Predmetno će se razjasniti i propisati u Uredbi o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom. Također, Uredba se odnosi na sve zaštićene kupce, dok će se unutar same Uredbe propisati specifične odredbe koje se odnose na osiguranje dostatnih skladišnih kapaciteta za opskrbu u obvezi javne usluge.
27 LNG Hrvatska d.o.o. VI. OPERATOR TERMINALA ZA UPP, Članak 33. . Prihvaćen Nije dan komentar
28 LNG Hrvatska d.o.o. VI. OPERATOR TERMINALA ZA UPP, Članak 35. . Prihvaćen Nije dan komentar
29 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. VII. OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, Članak 37. Zamjeniti termin "predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave" sa terminom "davatelj koncesije" Objašnjenje u u čl. 5 Nije prihvaćen Odbijen – U slučaju koncesija za distribuciju plina iste dodjeljuju nadležna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave stoga je isto potrebno jasno propisati. Zakon o koncesijama definira davatelja koncesija za sve mogućnosti izdavanja koncesija u Republici Hrvatskoj, dok se zavisno o području definira konkretan davatelj koncesija koji je u ovom slučaju nadležno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.
30 Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. VII. OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, Članak 45. Članak 45.st.1. dopuniti dodavanjem nove točke 33. (33) utvrđivati tehničke zahtjeve i troškove uvođenja naprednih mjernih uređaja sukladno odredbama zakona kojim se uređuje energetski sektor (na ovakav je način regulirana električna energija u Zakonu o tržištu električne energije – čl.40.st.1.t.25). Kako nacrtom prijedloga Zakona o tržištu plina nije propisana obveza uvođenja „pametnih“ naprednih mjernih uređaja za očitanje potrošnje plina niti je definiran vremenski okvir u kojem bi se trebale provesti aktivnosti vezane uz uvođenje naprednih mjernih uređaja niti postoje prekršajne odredbe vezane uz te aktivnosti, smatramo da bi regulator (HERA), u skladu sa svojim nadležnostima, to trebao obuhvatiti kroz nacrt prijedloga novog Zakon o tržištu plinom kao i druge akte koji reguliraju to pitanje. Za razliku od tržišta električne energije gdje je regulator (HERA) kroz Opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, propisao rok od 15 godina za prelazak svih potrošača na daljinsko očitanje, kod tržišta plina, regulator nije odredio rok za prelazak na pametna brojila, budući da Direktivom 2009/73/EZ nije točno određen rok, već je u Prilogu I iste, dana preporuka da:“ države članice osiguravaju provedbu inteligentnih sustava mjerenja koji doprinose aktivnom sudjelovanju potrošača na tržištu opskrbe plinom. Provedba tih sustava mjerenja može biti podložna ekonomskoj procjeni svih dugoročnih troškova i koristi za tržište te pojedinog potrošača, ili tome koji je oblik inteligentnog mjerenja ekonomski razuman i troškovno učinkovit te koji je vremenski okvir ostvariv za njihovu distribuciju“. Smatramo da bi određivanje roka za uvođenje „pametnih“ mjernih uređaja za očitanje plina utjecao i u konačnici rezultirao značajnim uštedama i unapređenjima poslovanja u energetskom sektoru kroz: 1. Praćenje potrošnje u stvarnom vremenu 2. Plaćanje računa za plin prema stvarnoj potrošnji, a ne prema procjenama 3. Manji broj prigovora i reklamacija od strane potrošača zbog potcijenjene ili precijenjene akontacijske potrošnje 4. Smanjenje troškova poslovanja (do 20%) budući će se zbog mogućnosti obustave isporuke plina uslijed neplaćanja od strane krajnjeg kupca, smanjiti troškovi vrijednosnog usklađenja, troškovi prisilne naplate i dr.troškovi, a koji su do sada u cijelosti opterećivali poslovanje opskrbljivača. Na ove troškove opskrbljivači u pravilu nisu mogli utjecati jer su velikim djelom posljedica nepostupanja operatora distribucijskog sustava koji nisu provodili zahtjeve opskrbljivača vezano za prestanak isporuke odnosno isključenje kupaca uslijed neplaćanja. 5. Poboljšanje energetske učinkovitosti 6. Smanjenje gubitaka u distribuciji plinom 7. Nova ulaganja i modernizacija distributivne mreže 8. Mogućnost povlačenja i financiranja „pametnih“ mjernih uređaja iz EU sredstava za razvoj Nije prihvaćen Odbijen – Predmetno je uređeno člankom 38. stavkom 1. Zakona o energiji (''Narodne novine'' broj 120/12, 14/14 i 102/15), kojim je propisano da operator mreže/sustava utvrđuje tehničke zahtjeve i troškove uvođenja naprednih mjernih uređaja i sustava za njihovo umrežavanje te ih dostavlja Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (dalje: HERA). Stavkom 2. navedenog članka Zakona propisano je da HERA provodi analizu troška i dobiti te pribavlja mišljenje predstavnika tijela za zaštitu potrošača za uvođenje naprednih mjernih uređaja za krajnje kupce, dok je stavkom 3. propisano da ministar utvrđuje odlukom plan i program mjera za uvođenje naprednih mjernih uređaja za krajnje kupce, a stavkom 4. da provođenje navedene odluke nadzire HERA.
31 Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. VII. OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, Članak 45. U članku 45. – obveze Operatora distribucijskog sustava (dalje ODS), dodati stavak a) Operator distribucijskog sustava dužan je obustaviti isporuku plina krajnjem kupcu, po zahtjevu opskrbljivača. U članku 45. Dužnosti operatora distribucijskog sustava, nije navedena dužnost distributera da ograniči ili prekine ugovorenu distribuciju plina po nalogu opskrbljivača plinom već je isto navedeno kao pravo operatora distribucijskog sustava u članku 47. Prava operatora distribucijskog sustava. Društvo smatra da obustava isporuke krajnjem kupcu po nalogu opskrbljivača mora biti dužnost distributera te da se dodatno mora propisati i rok u kojem je distributer dužan istu izvršiti te definirati postupanje u slučaju da obustava nije izvršena (dostava stanja plinomjera po kojem će opskrbljivač izvršiti konačan obračun kupcu, trenutak od kada za to obračunsko mjesto prestaje pravo distributera za naplatu usluge distribucije i sl). U praksi se pokazalo da distributer iz raznih razloga nije u mogućnosti izvršiti prekid isporuke zbog čega dolazi do štetnih okolnosti za opskrbljivača. Bez definiranog roka za obustavu i bez da je definirana obustava po nalogu opskrbljivača kao dužnost distributera, opskrbljivač se dovodi u situaciju da se u slučaju spora zbog naknade štete nema dovoljno jasno zakonsko uporište pri izračunu štete. Ista stvar je i kod raskida ugovora o opskrbi plinom. Nužno je propisati rok u kojem je distributer dužan postupiti po zahtjevu krajnjeg kupca za obustavu isporuke ili po zahtjevu opskrbljivača za obustavu isporuke. U slučaju kada krajnji kupac zahtijeva obustavu isporuke plina smatramo da nije prihvatljiva dosadašnja uputa HERA-e da trošak obustave distributer obračunava opskrbljivaču, a opskrbljivač krajnjem kupcu već bi trošak obustave distributer trebao obračunati direktno kupcu koji je uputio zahtjev za demontažu plinomjera. b) Operator distribucijskog sustava dužan je izvršiti očitanja plinomjera najmanje 2 puta godišnje radi utvrđenja stvarne potrošnje. Ukoliko se obračunsko mjerno mjesto ne očita najmanje 1 godišnje, ODS je dužan poduzeti mjere obustave isporuke plina krajnjem kupcu. Navedeno treba biti zakonska obveza zbog činjenice da se plinomjeri ne očitavaju redovno te se nakon nekoliko godina kada se plinomjer očita kupci „redovito“ pozivaju na zastaru duga osobito ako se radi o dugogodišnjem neočitanju. Time bi se spriječila mogućnost koju kupci koriste, a ODS ništa po tom pitanju ne poduzima. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen – U dužnosti operatora distribucijskog sustava dodana je predložena odredba. Što se tiče obveze očitanja navedeno je regulirano aktom iz članka 89. (Mrežna pravila distribucijskog sustava).
32 PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom VII. OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, Članak 45. Predlaže se brisanje odredbe čl.45. toč. 21. iz razloga što ista nije u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU 2016/679). Potpuno je nejasan razlog postojanja takvog registra pri operatoru tržišta plina, a time i obveza operatora distribucijskog sustava da operatoru tržišta plina dostavlja i ažurira podatke o obračunskim mjernim mjestima krajnjih kupaca priključenih na distribucijski sustav za potrebe registra obračunskih mjernih mjesta. Nije prihvaćen Odbijen – Registar obračunskih mjernih mjesta će između ostalog pojednostaviti postupak promjene opskrbljivača plinom, kao i omogućiti operatoru tržišta plina ispunjavanje dužnosti u pogledu članka 48. nacrta prijedloga zakona.
33 Termoplin d.d. VII. OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, Članak 45. Budući da obveznici primjene ovog Zakona nisu zaprimili nikakva pojašnjenja zakonodavca vezano za predmetni nacrt, nejasan je razloga iz kojeg bi operatori distribucijskog sustava bili dužni davati informacije jedinicama područne (regionalne) samouprave za praćenje odnosa između ponude i potražnje plina na svom području, izradu procjena buduće potrošnje i raspoložive ponude. Navedene radnje, a osobito planiranje izgradnje dodatnih kapaciteta i razvoj distribucijskog sustava jedna je od osnovnih djelatnosti operatora distribucijskog sustava, slijedom čega je nejasno u čemu bi bila nadležnost jedinica područne (regionalne) samouprave i što bi ista sa dostavljenim podacima. Točkom 21. predmetnog članka određuje se obveza operatoru distribucijskog sustava da operatoru tržišta plina dostavlja i ažurira podatke o obračunskim mjernim mjestima krajnjih kupaca priključenih na distribucijski sustav za potrebe registra obračunskih mjernih mjesta. Iz navedene odredbe se ne vidi svrha nametnute odredbe, niti su dodatno obrazloženi razlozi za istu. Ujedno, radi se o tajnim podacima, slijedom čega je takva odredba u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU 2016/679). Ovim odredbama se nepotrebno dodatno nameće obveza ODS-u, dok je točka 21. ujedno i u suprotnosti sa drugim zakonskim aktima pa se stoga predlaže brisanje točke 16. i 21. članka 45. Nacrta prijedloga Zakona. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen – Dužnost iz članka 45. točke 16. je djelomično izmijenjena sukladno komentaru s obzirom da je koncesionar dužan davati podatke davatelju koncesije sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Nadalje, registar obračunskih mjernih mjesta će između ostalog pojednostaviti postupak promjene opskrbljivača plinom, kao i omogućiti operatoru tržišta plina ispunjavanje dužnosti u pogledu članka 48. nacrta prijedloga zakona, dok je tajnost podataka uređena člankom 11. nacrta prijedloga zakona.
34 Termoplin d.d. VII. OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, Članak 45. Operator distribucijskog sustava dužan je pisanim putem obavijestiti Agenciju o opskrbljivaču/trgovcu u poteškoćama koji nije podmirio dospjele novčane obveze u razdoblju od najmanje 50 dana prema operatoru distribucijskog sustava. Ukoliko se već operatoru distribucijskog sustava nameće obveza takvog obavještavanja Agencije, ističemo da je potpuno nejasno iz kojeg razloga se navodi rok od 50 dana, osobito ukoliko se imaju u vidu valute plaćanja između sudionika na tržištu plina, kao i odredbe pozitivnih propisa Republike Hrvatske o najduljem roku za podmirenje dospjelih obveza. Slijedom navedenog, predlaže se brisanje navedene obveze ODS-u ili usklađenje roka u skladu sa zakonskom obvezom podmirenja dospjelih obveza. Prihvaćen Prihvaćen – Usklađeno je s propisom o financijskom poslovanju te je rok s 50 dana povećan na 60 dana.
35 Termoplin d.d. VII. OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, Članak 46. Nacrtom se nameće obveza operatoru distribucijskog sustava temeljem koje je dužan izraditi Plan razvoja plinskog distribucijskog sustava u skladu sa Strategijom energetskog razvoja i Programom provedbe Strategije energetskog razvoja te planovima i programima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području obavlja energetsku djelatnost distribucije plina. Plan razvoja plinskog distribucijskog sustava u praksi je teško, gotovo nemoguće uskladiti sa Strategijom energetskog razvoja te planovima i programima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donesenim na temelju Strategije. Operatori distribucijskog sustava mogu navedene planove i programe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uzeti u obzir prilikom izrade Plana razvoja plinskog distribucijskog sustava, međutim neprihvatljivo je da im se nameće dužnost da plan razvoja plinskog distribucijskog sustava izrađuju u skladu sa planovima i programima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovo osobito ističemo ukoliko se ima u vidu činjenica da operatori distribucijskog sustava izrađuju planove izgradnje ili rekonstrukcije plinske mreže i plinskih priključaka za višegodišnje razdoblje, a planove izgradnje ili rekonstrukcije plinske mreže jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obično izrađuju za dnevnopolitičke potrebe, te se najčešće izrađuju u istoj godini kada bi trebali biti i realizirani. Ujedno, važećim Zakonom propisuje se da operator distribucijskog sustava jedinicama područne (regionalne) samouprave dostavlja informacije o provođenju plana razvoja plinskog distribucijskog sustava, na zahtjev. Ovim Nacrtom nameće ta obveza bez iznimke. Slijedom navedenog, predlaže se usklađenje stavka 1. i. 2. predmetnog članka sa stvarnim stanjem na način da se izbaci obveza temeljem koje je ODS dužan izraditi Plan razvoja plinskog distribucijskog sustava u skladu sa planovima i programima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te da se definira jedan realniji način suradnje i usklađenja. Ujedno, predlaže se brisanje nametnute obveze iz st. 4. i 5. Nacrta, odnosno usklađenje sa važećim Zakonom na način da se informacije dostavljaju i dalje na zahtjev. Nije prihvaćen Odbijen – Sukladno strategiji koju donosi Hrvatski Sabor, a koja je krovni dokument Republike Hrvatske, usklađuju se planovi razvoja energetskog sektora u RH. Također, planirani investicijski projekti moraju biti usklađeni s prostornim planovima odnosno planovima i programima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području obavlja pojedina energetsku djelatnost.
36 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. VII. OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, Članak 47. Brisati ili definirati pojam neovlaštena distribucija plina kroz pojam neovlaštene potrošnje je sve obuhvaćeno Prihvaćen Prihvaćen – U definicije je dodana neovlaštena potrošnja, u članku 47. nacrta prijedloga brisan je pojam neovlaštena distribucija, a u dužnosti krajnjeg kupca je dodana obveza plaćanja naknade za neovlaštenu potrošnju.
37 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. VII. OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, Članak 47. Distributeri imaju problema vezanih uz naplatu i definiciju što je neovlaštena potrošnja što je sve definirano podzakonskim aktima, ali zbog stava sudaca koji odbijaju postupiti u skladu sa podzakonskim aktom ovo bi sve trebalo definirati i u samom tekstu Zakona. st.4 e) u slučaju neovlaštene potrošnje - Neovlaštena potrošnja plina od strane krajnjeg kupca smatra se preuzimanje plina mimo obračunskog mjernog mjesta ili putem plinomjera onesposobljenog za ispravan rad, samovoljno priključenje na distribucijski sustav te preuzimanje plina putem plinomjera s kojega je skinuta ili oštećena plomba operatora distribucijskog sustava. -Krajnji kupac, kao i druga pravna ili fizička osoba za koju je utvrđena neovlaštena potrošnja plina dužan je platiti naknadu za neovlaštenu potrošnju plina operatoru distribucijskog sustava. -Naknada za neovlaštenu potrošnju plina određuje se mjesečno, kao umnožak priključnog kapaciteta obračunskog mjernog mjesta, cijene energije uravnoteženja, te trajanja neovlaštene potrošnje plina. Prihvaćen Prihvaćen – Dodana je definicija neovlaštene potrošnje, dok je u dužnostima krajnjeg kupca dodana obveza plaćanja naknade za neovlaštenu potrošnju. Naknada za neovlaštenu potrošnju plina je definirana aktima iz članka 88. (Mrežna pravila transportnog sustava) i 89. (Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava), a može se dodatno unaprijediti kroz postupak javne rasprave za svaki od propisa koji se donose na temelju nacrta prijedloga zakona.
38 E.ON Hrvatska d.o.o. VII. OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, Članak 47. Operator distribucijskog sustava ima pravo: ... 4. ograničiti ili prekinuti ugovorenu distribuciju plina: ... f) u slučajevima kad se korisnik ne pridržava svojih ugovornih obveza, u skladu s aktom iz članka 93. ovoga Zakona Brisati alineju f) – korisnik distribucijskog sustava zakonom nije definiran. Važećim Mrežnim pravilima distribucijskog sustava definiran je: korisnik sustava – opskrbljivač plinom koji koristi distribucijski sustav za opskrbu krajnjeg kupca, temeljem ugovora o distribuciji plina, Distribucija plina je javna usluga i ne može se obustaviti distribucija plina, a posljedično i opskrba krajnjih kupaca jer se „korisnik“ ne pridržava svojih obveza Akt iz članka 93. ovog zakona je Opći uvjeti opskrbe plinom i nema nikakve veze s operatorom distribucijskog sustava Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen – Ispravljeno sukladno komentaru na način da je razjašnjen korisnik sustava kao i pozivanje na podzakonske akte.
39 E.ON Hrvatska d.o.o. IX. TRŽIŠTE PLINA, Članak 52. Čl. 52. Dodati Stavak: Jedna od mjera za promoviranje učinkovitog tržišnog natjecanja i osiguranje optimalnog funkcioniranja tržišta plina iz stavka 4. ovoga članka je i obveza primjene odredbe članka 73. stavak 1. i 3. i na operatora distribucijskog sustava koji je dio vertikalno integriranoga energetskog subjekta koji ima manje od 100.000 kupaca priključenih na distribucijski sustav. Nije prihvaćen Odbijen – Navedeno u članku 52. se odnosi na sve sudionike na tržištu.
40 E.ON Hrvatska d.o.o. IX. TRŽIŠTE PLINA, Članak 52. Čl 52. St. 1. Dodati: .... , a nulto stanje u roku od 6 mjeseci od stupanja zakona na snagu. Prihvaćen Prihvaćen – Rok za provedbu analize funkcioniranja tržišta plina dodan je u prijelazne i završne odredbe.
41 MET Croatia Energy Trade d.o.o. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 55. Članak 55., stavak 4. Predlažemo da tekst ovog članka glasi: "U postupku promjene opskrbljivača, postojeći opskrbljivač ne može uskratiti suglasnost na promjenu opskrbljivača osim u slučaju da na dan pokretanja postupka promjene opskrbljivača postoje neplaćena dospjela dugovanja krajnjeg kupca koja su nastala po osnovi isporuke plina. Dosadašnji opskrbljivač dužan je opskrbljivati krajnjeg kupca do okončanja postupka promjene opskrbljivača." Prihvaćen Prihvaćen – Ispravljeno sukladno komentaru.
42 MET Croatia Energy Trade d.o.o. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 55. Članak 55., stavak 4. S obzirom na nedoumice koje u praksi stvara značenje "podmirio dospjele obveze" smatramo da bi trebalo biti jasno propisano kako je riječ isključivo o dospjelim obvezama vezanim uz isporučeni plin (uključujući i kamate na neplaćen račun za plin) a ne ugovornim kaznama (primjerice ugovornoj kazni zbog prijevremenog raskida ugovora) ili potraživanjima koja opskrbljivač ima prema kupcu po bilo kojoj osnovi (primjerice temeljem isporuke komunalnih usluga). Predlažemo brisati dio "ili po prethodnom upozorenju opskrbljivača krajnji kupac nije ispunio dospjele obveze, odnosno kada postoji sporazum o ispunjenju obveza, rok za ispunjavanje obveze ne može biti kraći od osam dana od dana dostavljanja upozorenja" kao nejasan i nepotreban. Također predlažemo brisati formulaciju "postavljati dodatne uvjete" kao nejasnu. Prihvaćen Prihvaćen – Ispravljeno sukladno komentaru.
43 Termoplin d.d. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 55. Odredba članka 65. st. 8. Nacrta određuje da ugovor o opskrbi krajnjeg kupca, osim ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge i zajamčene opskrbe, može sadržavati posebne uvjete prodaje, uključivo pravo na naknadu u slučaju prijevremenog raskida ugovora. Obzirom na navedeno, predlažemo da se odredba čl. 55. st. 4. Nacrta, kojom se utvrđuju kriteriji raskida ugovora o opskrbi plinom u slučaju izbora novog opskrbljivača, uskladi sa odredbom članka 65. st. 8. Nacrta na način da dosadašnji opskrbljivač može postavljati dodatne uvjete samo u slučaju da krajnji kupac nije podmirio dospjele obveze, a koje uključuju i naknadu za prijevremeni raskid iz čl. 65. st. 8, ili po prethodnom upozorenju opskrbljivača krajnji kupac nije ispunio dospjele obveze, odnosno kada postoji sporazum o ispunjenju obveza, time da rok za ispunjavanje obveze ne može biti kraći od osam dana od dana dostavljanja upozorenja. Ujedno, obzirom na način na koji je tržište plina uređeno, osobito imajući u vidu obveze opskrbljivača prema veledobavljaču i operatoru tržišta plina, kao i dugotrajnost sudskih postupaka, predlažemo da se u članak 55. Zakona ugradi odredba da krajnji kupac ne može ugovor o opskrbi plinom raskinuti 12 mjeseci od njegova sklapanja, a sve iz razloga što su za tog krajnjeg kupca već ugovorene količine plina sukladno ugovornim uvjetima. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen – Ispravljeno sukladno komentaru po pitanju rješavanja dospjelih novčanih obveza s temelja naknade za prijevremeni raskid ugovora.
44 Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 56. Čl.56. st.1. dodatno objasniti termin „proaktivna komunikacija s kupcima“ Čl. 56. st.1. predloženo je slijedeće: Nakon početka postupka promjene opskrbljivača zabranjeno je svim energetskim subjektima koji sudjeluju u postupku promjene opskrbljivača neposredno obraćanje krajnjem kupcu bilo kojim vidom proaktivne komunikacije koji bi imao za cilj odustajanje krajnjeg kupca od zahtjeva za promjenu opskrbljivača. Citirani članak nedorečen je i nepotpun te predlažemo dodatno pojašnjenje termina “proaktivne komunikacije s kupcem”, osobito ako se u obzir uzme činjenica da je velik broj kupaca promijenio opskrbljivača iz neinformiranosti, zavaravajućeg načina prodaje drugih opskrbljivača, netočnih i neistinitih informacija prodajnih predstavnika drugih opskrbljivača i slično. Proaktivna komunikacija s kupcem je pojam preslobodnog i preširokog tumačenja, i kao takav može se tumačiti na razne načine. Kako je cilj izrade zakonskog akta jasno i nedvosmisleno reguliranje prava i obveza pravnih subjekata, potrebno je predmetni članak jasno definirati zbog kasnije nemogućnosti različite interpretacije. Uz to, sve do okončanja postupka promjene opskrbljivača, krajnji kupac ima važeći ugovor o opskrbi plinom sa postojećim opskrbljivačem, nepodmirena potraživanja, eventualne sporazume o obročnim otplatama, utuženja itd. Po Općim uvjetima opskrbe plinom tek po okončanju postupka promjene (starog, postojećeg) opskrbljivača slijedi sklapanje ugovora o opskrbi sa novim. Prema tome nacrt prijedloga Zakona izravno onemogućava i ugrožava poslovanje energetskih subjekata – opskrbljivača plinom, u smislu da im veže ruke ograničavajući komunikaciju i informiranje kupaca oko pokrenutog postupka promjene opskrbljivača. Kupac nije promijenio opskrbljivača u pokrenutom postupku promjene sve dok nije uspješno okončan taj isti postupak promjene opskrbljivača. Prihvaćen Prihvaćen – U članku je jasno propisano da se predmetno odnosi na bilo kakav oblik komunikacije koji bi imalo za cilj odustajanje krajnjeg kupca od zahtjeva za promjenom opskrbljivača.
45 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 56. Zakonom o zaštiti potrošača propisan je dozvoljen način komuniciranja s kupcem i što se smatra nepoštenom i zavaravajućom prodajom. Zabraniti bilo kakvu komunikaciju je u suprotnosti s tržišnim natjecanjem. Temeljem tržišnog poslovanja je mogućnost komuniciranja s kupcem te s obzirom da je drugim zakonskim aktima propisana zaštita kupaca, predlažemo brisanje svih odredbi ovog članka koji se odnose na zabranu komunikacije s kupcem. Prihvaćen Prihvaćen – Prihvaćeno na način da je zabrana komunikacije moguća u skladu s propisom kojim se uređuje zaštita potrošača.
46 E.ON Hrvatska d.o.o. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 56. Čl. 56. St. 8. Dodati alineju 1. - pridržavati se odredbi o tajnosti podataka definiranih člankom 11. ovog zakona. Prihvaćen Prihvaćen – Dodano sukladno komentaru.
47 MET Croatia Energy Trade d.o.o. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 56. Članak 56., stavak 6. Molimo pojašnjenje o kakvoj je službenoj iskaznici riječ. Opskrbljivači koji nisu u obvezi javne usluge nemaju službene iskaznice. Da li se misli na bilo kakav identifikacijski dokument i kako bi takav dokument trebao dokazati ovlaštenje na zastupanje opskrbljivača? Prihvaćen Prihvaćen – Članak je nadopunjen na način da je jasno o kakvoj je iskaznici riječ. Predmetno se odnosi na iskaznicu opskrbljivača plinom.
48 MET Croatia Energy Trade d.o.o. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 56. Članak 56., stavak 4. Trebalo bi formulirati na način da svim energetskim subjektima koji sudjeluju u postupku promjene opskrbljivača nije dopušteno posredno ili neposredno nagovaranje krajnjih kupaca da odustanu od promjene opskrbljivača te sprečavanje ili ometanje procedure promjene opskrbljivača. Opskrbljivač nije jedini sudionik koji bi mogao ometati proceduru promjene. Prihvaćen Prihvaćen – Članak je nadopunjen sukladno komentaru.
49 MET Croatia Energy Trade d.o.o. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 56. Članak 56., stavak 1. Postupak promjene opskrbljivača je uređeni postupak koji se prema propisima odvija u 15 radnih dana od dana podnošenja zahtjeva za promjenom opskrbljivača. Pregovori oko ugovaranja uvjeta opskrbe plinom odvijaju se tijekom čitave godine. Većina ugovora o opskrbi sadrže odredbe o automatskom produljenju ako se ne dostavi obavijest o tome da se ne želi produljenje ugovora ili obavijest o raskidu do određenog vremenskog razdoblja. Takva obavijest se mora dostaviti i mjesecima prije podnošenja zahtjeva za promjenom opskrbljivača kako bi se izbjeglo produljenje ugovora i plaćanje ugovornih kazni u slučaju prijevremenog raskida. Dakle, trenutak početka proaktivne komunikacije i neposrednog obraćanja kupcu započinje puno prije formalnog početka promjene opskrbljivača, čim sudionik na tržištu sazna da kupac ne želi produljiti ugovor ili ga želi raskinuti s nekim danom. S obzirom na navedeno, smatramo da nije dostatno obuhvatiti samo period nakon početka postupka promjene opskrbljivača. Primljeno na znanje Primljeno na znanje – Navedeno nije moguće jer bi se time narušilo tržišno natjecanje.
50 Termoplin d.d. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 57. Predlažemo brisanje odredbe članka 57. st. 7. Nacrta. Opskrba plinom u obvezi javne usluge nakon 2021. godine i dalje je definirana ovim prijedlogom Zakona kao regulirana usluga, ali će se odabir opskrbljivača temeljiti na natječaju, a ne na principu povijesnog nasljeđa što je trenutni slučaj. U tom kontekstu ne slažemo se da bitan kriterij za odabir bude najniža marža opskrbljivača jer se na takav način u regulirano područje uvodi tržišni kriterij i konkurencija, a što je suprotno osnovnoj definiciji: opskrba plinom u obvezi javne usluge = regulirano područje. U tom kontekstu smatramo kako HERA treba na temelju poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge te dozvoljenih troškova definirati maržu opskrbljivača koja prati stvarne troškove i koja ima ugrađeni rizik odlaska kupca/promjene opskrbljivača na tržišnu opskrbu u bilo kojem trenutku kao i ponovno vraćanje kupaca na javnu uslugu, a što opskrbljivač u obvezi javne usluge mora prihvatiti. Suglasni smo da se opskrbljivač u obvezi javne usluge nakon 2021. godine određuje na natječaju, ali smatramo da bi osnovni kriteriji za odabir trebali biti: sigurnost i stabilnost opskrbe, jamstvo da se mogu rezervirati dovoljne količine plina i dovoljni transportni/distribucijski kapaciteti u svako doba. Primljeno na znanje Primljeno na znanje – Pored marže koja je jedan od elemenata odabira, osnovni kriteriji za odabir su i sigurnost i stabilnost opskrbe, a koji su obuhvaćeni člankom 60. nacrta prijedloga Zakona koja podrazumijeva između ostalog financijsku i tehničku sposobnost.
51 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 58. Aktivacija zajamčene opskrbe ne bi trebala započeti dostavom obavijesti o opskrbljivaču plinom kako se trenutno može protumačiti iz odredbi članka 58. Prijedloga Zakona o tržištu plina. Nakon zaprimanja obavijesti o opskrbljivaču u poteškoćama od strane energetskih subjekata, potrebna je kontrola i poduzimanje mjera od strane Agencije kako bi se utvrdilo pravo financijsko stanje opskrbljivača iz zaprimljene obavijesti. Predlaže se promjena teksta u točci 3. stavka 1. članka 58. na način da glasi: 3. Agencija zaprimila pisanu obavijest o opskrbljivaču/trgovcu u poteškoćama sukladno članku 14. stavku 1. točki 11., članku 27. stavku 1. točki 8., članku 30. stavku 1. točki 7., članku 33. stavku 1. točki 6., članku 45. stavku 1. točki 7., članku 48. stavku 1. točki 15., članku 53. stavku 1. točki 3. i članku 61. stavku 1. točki 9. ovoga Zakona te je nakon postupka provjere utvrdila da dosadašnji opskrbljivač plinom više nema uvjete za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom. Također smatramo da nema smisla da se Agenciji dostavljaju obavijesti o trgovcu u poteškoćama s obzirom da on temeljem svoje energetske dozvole nema prava opskrbe krajnjih kupaca na distribucijskom sustavu. Prihvaćen Prihvaćen – Izmijenjena definicija tako da glasi „opskrbljivač u poteškoćama“, te dosljedno primijenjena u tekstu zakona. Prema odredbama članka 58. stavka 2., Agencija je nakon zaprimanja obavijesti dužna postupiti u skladu s aktom iz članka 93. ovoga Zakona koji se donosi na temelju nacrta prijedloga zakona.
52 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 61. Zajamčeni opskrbljivač bi plin trebao nabavljati na tržištu, a cijena njegove usluge bi trebala biti dovoljno visoka da svi njegovi troškovi budu podmireni te da kupci budu motivirani na odabir novog opskrbljivača. Prema Prijedlogu Zakona o tržištu plina, opskrbljivačima plinom koji se bave tržišnom djelatnošću su nametnute obveze sklapanja ugovora sa zajamčenim opskrbljivačem prema istim ugovornim uvjetima koje je on prethodno ponudio drugom opskrbljivaču, što smatramo neprihvatljivim i neprovedivim. Ugovornim uvjetima su između ostalog propisani trajanje ugovora koje može biti više godišnje, obveza preuzimanja određenih količina plina i sl. Nije jasno što se događa s ugovorenim obvezama, kada krajnji kupci promjene opskrbljivača plinom pa zajamčeni opskrbljivač više neće imati potrebe za nabavom plina. Nastavno na navedeno, predlažemo brisanje točke 12. u članku 61. i točke 2. u stavku 2. članka 64. Prijedloga Zakona o tržištu plina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje – Razjašnjena je intencija predmetnih odredbi s obzirom da je zajamčenom opskrbljivaču nužno osigurati uvjete za preuzimanje opskrbe plinom kupaca dosadašnjeg opskrbljivača. Navedeno uključuje pravo na sklapanje ugovora o transportu, distribuciji i prodaji plina.
53 E.ON Hrvatska d.o.o. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 62. Članak 62. Točka 2. Potrebno je uskladiti s člankom 57. stavak 7. – OOJU trebao bi naplaćivati sukladno marži koju je ponudio na javnom natječaju. Prihvaćen Prihvaćen – Ispravljeno sukladno komentaru.
54 Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 64. U članku 64. stavak 1. – prava opskrbljivača, dodati točku 5. Opskrbljivač ima pravo ODS-u uputiti zahtjev za obustavu isporuke plina na obračunskom mjernom mjestu ukoliko nema sklopljen ugovor o opskrbi plinom za to mjerno mjesto odnosno nema saznanja tko je vlasnik / posjednik nekretnine koji troši plin, a isti nije regulirao svoj status kod opskrbljivača. Time bi se kupcu nametnula obveza i dužnost sklapanja ugovora o opskrbi plinom sa izabranim opskrbljivačem naročito u situacijama stjecanja vlasništva nekretnine ugovorom o darovanju, rješenjem o nasljeđivanju i dr. odnosno kada vlasnik nekretnine stječe nekretninu na drugačiji način u odnosu na kupoprodaju te kada ti novi vlasnici ne poduzimaju ništa kako bi regulirali odnos sa opskrbljivačem. Nije prihvaćen Odbijen – Predmetno nije predmet nacrta prijedloga Zakona, već podzakonskih akata koji će se donijeti po stupanju nacrta prijedloga zakona na snagu te će se isto razmatrati u okviru njihovog donošenja.
55 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 64. Predlaže se brisanje točke 2. stavka 2. članka 64. (veza na komentar u članku 61.) Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen – Razjašnjena je intencija predmetnih odredbi s obzirom da je zajamčenom opskrbljivaču nužno osigurati uvjete za preuzimanje opskrbe plinom kupaca dosadašnjeg opskrbljivača. Navedeno uključuje pravo na sklapanje ugovora o transportu, distribuciji i prodaji plina.
56 Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 65. Članak 65.a - dodati novi članak (1) Prema ugovoru o opskrbi krajnjeg kupca svaki opskrbljivač može zahtijevati od operatora transportnog ili distribucijskog sustava obustavu isporuke krajnjem kupcu zbog neispunjenih obveza krajnjeg kupca iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca, izuzev ugroženih i zaštićenih kupaca iz članka 69. ovog Zakona. (2) Operator transportnog ili distribucijskog sustava obvezan je, na temelju podnesenog zahtjeva opskrbljivača i ako se ne radi o ugroženim i zaštićenim kupcu sukladno zakonu kojim se uređuje energetski sektor, privremeno obustaviti isporuku plina, pri čemu ista ne može započeti u petak, subotu ili nedjelju, na državni praznik ili dan prije praznika. (na ovakav je način regulirana električna energija u Zakonu o tržištu električne energije). Prihvaćen Prihvaćen – Prijedlog pod točkom 1. je obuhvaćen pravima opskrbljivača plinom, dok je prijedlog pod točkom 2. obuhvaćen pravima operatora transportnog i distribucijskog sustava.
57 PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 65. U čl.65. stavku 8. potrebno navođenje roka dospijeća naknade za prijevremeni raskid ugovora sa svrhom osiguravanja položaja postojećeg opskrbljivača, a time i jasnijeg reguliranja prelaska kupca kod drugog opskrbljivača u slučaju ispunjenja dospjelih novčanih obveza, te bi isto trebalo regulirati i u odredbama čl. 56. Sukladno navedenom odredba bi glasila: Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca, osim Ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge i zajamčene opskrbe, može sadržavati posebne uvjete prodaje, uključivo pravo na naknadu u slučaju prijevremenog raskida ugovora koja dospijeva danom završetka postupka promjene opskrbljivača, s tim da je i u tom slučaju opskrbljivač obvezan postupati na način kojim se ponuđenim uvjetima prodaje ili cijenama ne narušava tržišno natjecanje i ravnopravan položaj kupaca na tržištu plina. Nije prihvaćen Odbijen – Predmetno nije predmet nacrta prijedloga zakona, već ugovora o opskrbi krajnjeg kupca.
58 MET Croatia Energy Trade d.o.o. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 65. Članak 65.., stavak 1. i stavak 2. Smatramo da ograničenje prava na sklapanje ugovora o opskrbi plinom koje je sadržano u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom (Narodne novine 158/2013), prema kojima novi opskrbljivač smije sklopiti ugovor o opskrbi plinom s krajnjim kupcem tek nakon okončanja postupka promjene opskrbljivača, nije u skladu s liberalizacijom tržišta te da najviše pogoduje trenutnom opskrbljivaču. S obzirom da su Opći uvjeti doneseni temeljem istovjetnih odredaba važećeg Zakona o tržištu plina, smatramo da je u novom Zakonu o tržištu plina potrebno otkloniti mogućnost takvog tumačenja, te izričito navesti da su ugovorne strane slobodne u bilo kojem trenutku sklopiti ugovor o opskrbi. Sklapanje ugovora prije dovršetka promjene opskrbljivača ne znači ništa drugo nego da novi opskrbljivač i krajnji kupac unaprijed utvrđuju uvjete pod kojima će se vršiti opskrba plinom od budućeg datuma koji je dan početka opskrbe od strane novog opskrbljivača. Ne postoji opravdani razlog za ograničavanje stranaka u slobodi ugovaranja na način da im se brani sklapanje ugovora o opskrbi prije okončanja postupka promjene opskrbljivača. Na europskom tržištu plina krajnji kupac i novi opskrbljivač mogu sklopiti ugovor o opskrbi plinom u bilo kojem trenutku. Uobičajeno je da se ugovor o opskrbi plinom sklapa prije samog dana početka opskrbe plinom od strane novog opskrbljivača (ponekad i po više mjeseci prije početka isporuke). Navedeno je i logično, s obzirom da je u interesu krajnjeg kupca i novog opskrbljivača da potpišu ugovor iz kojeg jasno proizlaze obveze za obje strane. Krajnji kupac tako može pravovremeno obavijestiti starog opskrbljivača o raskidu ugovora ili o tome da ne želi njegovo produljenje te izbjeći ugovornu kaznu zbog nepravovremenog raskida ugovora s postojećim opskrbljivačem, a pritom se ne nalazi u neizvjesnoj poziciji glede toga tko će ga ubuduće opskrbljivati i po kojoj cijeni jer ima sklopljen ugovor s novim opskrbljivačem. S druge strane, novi opskrbljivač može za krajnjeg kupca osigurati na tržištu plina ugovorene količine plina po ugovorenoj cijeni s obzirom da se kupac obvezao u ugovoru na određene količine plina po određenoj cijeni. Postojeće uređenje onemogućava opskrbljivaču da osigura i zajamči krajnjim kupcima nižu cijenu plina i sigurnost opskrbe. Primjerice, novi opskrbljivač ne može u 4 mjesecu, kada je cijena plina povoljna, sklopiti ugovor o opskrbi s kupcem te mu osigura cijenu za plin koji će biti isporučen u razdoblju opskrbe od 01.10. Opskrbljivač može osigurati plin po toj cijeni samo ako ima ugovor i može računati na to da je početak opskrbe dan koji je određen ugovorom o opskrbi. Prema postojećem uređenju, obrazac za promjenu opskrbljivača temeljem kojeg je moguće pokrenuti i obaviti promjenu opskrbljivača ne sadržava sve bitne elemente ugovora o opskrbi (primjerice, ne sadržava cijenu po kojoj će se isporučivati plin). Dakle, ako kupac i novi opskrbljivač ne bi mogli postići dogovor oko cijene plina i drugih elemenata ugovora (nakon provedene promjene opskrbljivača provedene isključivo temeljem potpisanog zahtjeva krajnjeg kupca za promjenom opskrbljivača) i kupac i novi opskrbljivač su dovedeni u neizvjesnu poziciju u kojoj mogu zloupotrijebiti svoju poziciju i činjenicu da ugovor još nije sklopljen i pokušati pregovarati oko nedefiniranih ugovornih uvjeta. U svakom slučaju, plin bi se isporučivao od strane novog opskrbljivača a cijena ne bi bila nigdje definirana. Također, bitno je napomenuti kako postojeći opskrbljivači nemaju nikakva ograničenja pri produženju postojećih ugovora o opskrbi. U bilo kojem trenutku, kad smatraju da je cijena plinom najpovoljnija, mogu pristupiti krajnjem kupcu te mu ponuditi sklapanje ugovora ili aneksa kojim se uređuje opskrba plinom i u budućem razdoblju. Primjerice, ako trenutačni opskrbljivač ima sklopljen ugovor s kupcem od 01.10.2016.-01.10.2017., u bilo kojem trenutku može kupcu ponuditi cijenu i sklapanje novog ugovora za narednu plinsku godinu (01.10.2017.-01.10.2018.). Kada bi se zauzeo stav da bilo koji drugi potencijalni opskrbljivač koji želi pružati uslugu opskrbe krajnjem kupcu u budućem razdoblju (u gornjem primjeru to je 01.10.2017.-01.10.2018.) ne smije sklopiti ugovor s krajnjim kupcem prije okončanja postupka promjene opskrbljivača (u gornjem primjeru to bi bilo najranije 01.10.2017.) to bi značilo da su svi potencijalni opskrbljivači izravno diskriminirani u odnosu na postojeće opskrbljivače plinom jer ne smiju ponuditi sklapanje ugovora u trenutku kad je cijena najpovoljnija. Cilj plinske regulacije je upravo suprotan te ide za liberalizacijom tržišta i uklanjanja prepreka ulasku na tržište potencijalnih opskrbljivača. Nadalje, bitno je ukazati i na sve zlouporabe koje nastaju zbog ovakvog rješenja. Krajnji kupac nakon postizanja dogovora o uvjetima ugovora s novim opskrbljivačem obavještava postojećeg opskrbljivača o tome da ne želi produljenje ugovora o opskrbi s postojećim opskrbljivačem ili da ga raskida kako bi ispunio svoju obvezu pravovremene obavijesti o raskidu te izbjegao ugovornu kaznu. Neki opskrbljivači plinom, nakon primitka zahtjeva za raskid njihovog ugovora o opskrbi s krajnjim kupcem ili obavijesti o tome da se ugovor neće produljiti, aktivno pristupaju krajnjem kupcu te upućuju krajnjeg kupca da izjavi novom opskrbljivaču kako se ne smatra vezanim dogovorom s novim opskrbljivačem kao protuzakonitim. Postojećim rješenjem je sloboda ugovaranja kao jedno od osnovnih pravila i načela obveznog prava dovedena u pitanje zbog krajnje nejasne zaštitne svrhe. Slijedom navedenog, Zakonom o tržištu plina trebalo bi jasno propisati da se ugovori o opskrbi mogu sklapati u bilo kojem trenutku. Prihvaćen Prihvaćen – Usklađeno sukladno komentaru.
59 MET Croatia Energy Trade d.o.o. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 65. Predlažemo dopuniti stavak 1. članka 65. na način da glasi: "Prava i obveze između svakog opskrbljivača i krajnjeg kupca uređuju se ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca koji se može sklopiti prije pokretanja postupka promjene opskrbljivača, a najkasnije se sklapa po završetku postupka promjene opskrbljivača." Prihvaćen Prihvaćen – Usklađeno sukladno komentaru.
60 E.ON Hrvatska d.o.o. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 65. Dodati novi stavak 2. i 3. (2) Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca sklapa se prije početka postupka promjene opskrbljivača. (3) Po sklapanju Ugovora o opskrbi krajnjeg kupca, opskrbljivač je dužan pokrenuti postupka promjene opskrbljivača na način da se ista obavi s željenim datumom početka opskrbe definiranim Ugovorom Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen – Usklađeno sukladno komentaru na način da se predmetno dijelom dodalo u članak 65. stavak 1. nacrta prijedloga Zakona.
61 E.ON Hrvatska d.o.o. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 65. Važećim općim uvjetima opskrbe plinom u poglavlju vezanom uz promjenu opskrbljivača definirano je sklapanje Ugovora nakon uspješno provedene promjene opskrbljivača. Obrazloženje Agencije je da je to posljedica zakonskog rješenja pa to treba novim zakonom regulirati. Takvo rješenje nema nikakve veze s logikom slobodnog tržišta. Njime se onemogućava pravo kupca da sklopi novi ugovor o opskrbi u trenutku kada to kupac želi, odnosno kada je to za njega najpovoljnije, i prisiljava ga se da ili prijevremeno raskida postojeći ugovor o opskrbi s svim posljedicama prijevremenog raskida ili da novi ugovor o opskrbi mora sklopiti u trenutku isteka važećeg ugovora kada uvjeti na tržištu mogu biti potpuno nepovoljni za kupca. Primljeno na znanje Primljeno na znanje – Članak 65. je usklađen na način da je omogućeno sklapanje ugovora i prije postupka promjene, dok ugovor stupa na snagu danom završetka postupka promjene opskrbljivača.
62 Termoplin d.d. XI. OPSKRBLJIVAČ PLINOM, Članak 65. Vezano na čl. 65. st. 8 Nacrta predlažemo da se pored definicije/prava na obračun naknade za prijevremeni raskid definira i dospijeće iste naknade. Ovaj prijedlog temeljimo na dosadašnjem iskustvu te različitoj sudskoj praksi koja znatno otežava i usporava daljnju naplatu ove vrste potraživanja, a u pojedinim slučajevima zbog nedovoljne upućenosti u zakonsku regulativu plinskog gospodarstva i preispituje pravo na obračun te time stavlja opskrbljivača u nepovoljni položaj. Obzirom na istaknuto predlažemo da navedena odredba glasi: Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca, osim Ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge i zajamčene opskrbe, može sadržavati posebne uvjete prodaje, uključivo pravo na naknadu u slučaju prijevremenog raskida ugovora koja dospijeva na naplatu danom podnošenja zahtjeva za promjenu opskrbljivača, s tim da je i u tom slučaju opskrbljivač obvezan postupati na način kojim se ponuđenim uvjetima prodaje ili cijenama ne narušava tržišno natjecanje i ravnopravan položaj kupaca na tržištu plina. Nije prihvaćen Odbijen – Datum dospijeća naknade u slučaju raskida ugovora je predmet ugovora, a ne nacrta prijedloga Zakona.
63 E.ON Hrvatska d.o.o. XII. KRAJNJI KUPAC, Članak 66. Čl.66. St.3 Točka 3. Dodati riječ opskrbe ispred riječi plinom. Prihvaćen Prihvaćen – Usklađeno sukladno komentaru.
64 Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. XII. KRAJNJI KUPAC, Članak 67. U članku 67. – dužnosti krajnjeg kupca, dodati stavak Krajnji kupac dužan je podmirivati račune na ime obračunate potrošnje plina u rokovima dospijeća. Krajnji kupac dužan je pravovremeno obavještavati opskrbljivača o svim činjenicama vezanim za obračunsko mjerno mjesto koje se odnose na vlasništvo nekretnine te dostaviti dokumentaciju kojom se isto dokazuje (Ugovor o kupoprodaji nekretnine, rješenje o nasljeđivanju, Ugovor o darovanju i sl.). Krajnji kupac dužan je opskrbljivaču dostaviti OIB i adresu prebivališta / sjedišta ukoliko se ista razlikuje od adrese obračunskog mjernog mjesta. Nije prihvaćen Odbijen – Navedeno je predmet ugovora o opskrbi krajnjeg kupca između opskrbljivača i krajnjeg kupca.
65 MET Croatia Energy Trade d.o.o. XII. KRAJNJI KUPAC, Članak 68. Članak 68., stavak 3. Krajnji kupac je definiran ZTP-om kao bilo koji kupac koji kupuje plin za vlastitu uporabu. Dakle taj termin obuhvaća i obrte, male, srednje i velike poduzetnike, itd. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. S obzirom na predmet zaštite prava potrošača u hrvatskom pravnom sustavu, neprimjereno je tu zaštitu širiti na sve pravne osobe i osobe koje obavljaju obrtničku i profesionalnu djelatnost. Nadalje, formulacija "odgovarajuća" primjena propisa kojim se uređuje pravo potrošača dodatno doprinosi pravnoj nesigurnosti jer nije unaprijed poznato koje pravilo i standard treba zadovoljiti te ostavlja mjesto diskrecijskoj primjeni propisa. Ovaj stavak sadrži i referencu na članak 93.st.4. kojim se uređuju Opći uvjeti opskrbe plinom (odnosno što HERA njima regulira). U članku 93. stavkom 4. ovoga Zakona nema spomena zaštiti potrošača već se primjerice navode odredbe koje Opći uvjeti opskrbe plinom osobito moraju sadržavati kako bi se zaštitili svi krajnji kupci. Dakle, formulacija da se "na krajnjeg kupca se na odgovarajući način primjenjuju odredbe propisa kojim se uređuju prava potrošača u skladu sa člankom 93. stavkom 4. ovoga Zakona" nije precizna niti točna s obzirom da čl. 93. st. 4. ne uređuje prava potrošača niti je jasno što znači kako bi se propisi o zaštiti potrošača mogli primijeniti u skladu s člankom 93. stavkom 4. Ovlast HERA-i da propiše sve što smatra potrebnim za zaštitu krajnjih kupaca koja je dana čl.93. je dostatna za zaštitu krajnjih kupaca. Primjena ili odgovarajuća primjena Zakona o zaštiti potrošača i ostalih propisa o zaštiti potrošača treba biti ograničena samo na kategoriju potrošača kako su definirani Zakonom o zaštiti potrošača (fizičkih osoba koje sklapaju ugovor izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti). Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen – Članak je izmijenjen na način da se primjenjuje i propisi kojima se uređuju prava potrošača i akt iz članka 93. nacrta prijedloga Zakona.
66 Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. XIV. RAZDVAJANJE DJELATNOSTI, Članak 73. Članak 73. st.8. – Brisati stavak 8. (8) Odredbe stavaka 1. i 3. ovoga članka ne primjenjuju se na operatora distribucijskog sustava koji je dio vertikalno integriranoga energetskog subjekta koji ima manje od 100.000 kupaca priključenih na distribucijski sustav. Smatramo da navedeni kriterij razdvajanja energetske djelatnosti opskrbe i distribucije plinom, sa granicom od 100.000 kupaca priključenih na distribucijski sustav je previsok za naše tržište i da se treba provesti potpuno razdvajanje djelatnosti distribucije plinom od djelatnosti opskrbe plinom, a što će stvoriti pretpostavke za povezivanje i okrupnjavanje operatora distribucijskog sustava kao i opskrbljivača na području RH. Obzirom da je Gradska plinara Zagreb d.o.o. u trenutku donošenja ovog kriterija za razdvajanje energetskih djelatnosti jedina imala više od 200.000 potrošača, u travnju 2008.g. osnovano je novo društvo Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. čime je došlo do razdvajanja energetske djelatnosti opskrbe i distribucije plina u dva samostalna pravna subjekta. Time smo postali jedina tvrtka u RH koja je morala razdvojiti energetsku djelatnost opskrbe i distribucije plinom zbog ovog kriterija, a čime smo dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na ostale operatere distribucijskog sustava koji su dio vertikalno integriranog energetskog subjekta jer u cijelosti sami snosimo rizik naplate kupaca. Konkretno mi smo dužni trošak distribucije plinom i fiksnu mjesečnu naknadu, platiti ODS u propisanom roku od 20 dana od izdavanja računa, bez obzira da li smo mi naše potraživanje od krajnjeg kupca naplatili ili ne. Energetski subjekti koji imaju ove dvije djelatnosti u okviru istog društva su u povoljnijem položaju jer nisu izloženi riziku naplate kao mi koji u cijelosti snosimo rizik naplate. Stoga ukoliko regulator ne prihvati naš prijedlog, tražimo da se osigura alternativnu mogućnost za opskrbljivače na način da se rizik naplate od krajnjih kupaca proporcionalno podjeli sa distributerima na način da sukladno % naplate od krajnjih kupaca, u istom % opskrbljivač podmiruje obveze prema distributerima za trošak distribucije i fiksne mjeseče naknade. Nije prihvaćen Odbijen – Mogućnost koja je propisana u skladu je s odredbama EU Direktive 2009/73/EZ.
67 E.ON Hrvatska d.o.o. XIV. RAZDVAJANJE DJELATNOSTI, Članak 73. Čl. 73. St. 8. Dodati: osim po odluci Agencije iz članka 52. Nije prihvaćen Odbijen – Mogućnost koja je propisana u skladu je s odredbama EU Direktive 2009/73/EZ.
68 E.ON Hrvatska d.o.o. XVII. NAČELO UZAJAMNOSTI, Članak 86. Čl. 86. St. 3. Dodati alineje: - kršenjem odredbi članka 11. ovog zakona - diskriminacije korisnika distribucijskog sustava Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen – Dodana je alineja kojom se prigovor podnosi u slučaju kršenja odredbi članka 11. nacrta prijedloga Zakona.
69 HGK XVIII. OPĆI AKTI, Članak 88. Članak 88. potrebno je dopuniti na način da se kupcima plina koji, dokazivo stvarnim pokazateljima i ostvarenim rezultatima u tekućoj plinskoj godini imaju odstupanje manje od 10% u odnosu na količinu koju je potrebno ostvariti radi prelaska u viši i cjenovno povoljniji Tarifni model, omogući prelazak u taj viši i cjenovno povoljniji model. Metodologije koje donosi Agencija se trebaju uskladiti s navedenim kako bi gospodarstvenici na vrijeme mogli planirati svoje troškove za naredne poslovne godine. Nije prihvaćen Odbijen – Navedeno se uređuje aktom iz članka 92. nacrta prijedloga Zakona (Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina ).
70 E.ON Hrvatska d.o.o. XVIII. OPĆI AKTI, Članak 89. Čl. 89. St. 6. Riječ transportnog zamijeniti s distribucijskog Prihvaćen Prihvaćen – Usklađeno sukladno komentaru.
71 E.ON Hrvatska d.o.o. XVIII. OPĆI AKTI, Članak 90. Čl. 90. St. 2. alineja 6. Dopuniti: - rezervacija na aukcijskom principu i korištenje kapaciteta sustava skladišta plina. Nije prihvaćen Odbijen – Navedeno se uređuje aktom iz članka 90. nacrta prijedloga Zakona (Pravila korištenja sustava skladišta plina) i metodologijom iz članka 92. nacrta prijedloga Zakona.
72 E.ON Hrvatska d.o.o. XVIII. OPĆI AKTI, Članak 92. Čl. 92. Dodati novi stavak 2. metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu moraju biti bazirane na tržišnim cijenama relevantnih likvidnih burzi u okruženju , a tarife Agencija utvrđuje kvartalno. Tarifne stavke uključuju cijenu energiju i transporta do VTT. Nije prihvaćen Odbijen – Navedeno se uređuje metodologijom iz članka 92. nacrta prijedloga Zakona, a koja će se donijeti najkasnije u roku od 3 mjeseca od stupanja Zakona na snagu, a kako je predviđeno prijelaznim i završnim odredbama.
73 MET Croatia Energy Trade d.o.o. XVIII. OPĆI AKTI, Članak 93. Članak 93., stavak 7. Smatramo da bi bilo korisno predvidjeti najkraće trajanje javne rasprave s obzirom da je riječ o jednom od ključnih dokumenata kojim se uređuje tržište plina i nema načina da se provjeri da li je riječ o posebno opravdanim okolnostima koje dozvoljavaju da javna rasprava može trajati i kraće niti sankcije ako nisu razlozi opravdani. Trebalo bi predvidjeti sankcije ako javna rasprava nije provedena ili nije provedena u odgovarajućem trajanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje – Prijedlogom je predviđeno trajanje javne rasprave od najmanje 15 dana.
74 MET Croatia Energy Trade d.o.o. XVIII. OPĆI AKTI, Članak 93. Članak 93., stavak 8. Smatramo da je potrebno predvidjeti centralizirano mjesto za objavu javne rasprave za sve energetske subjekte koji imaju obvezu javne rasprave (primjerice e-savjetovanje ili internetske stranice HERA-e), pored njihovih internetskih stranica. Ovako se događa situacija da se podaci o javnoj raspravi objavljuju na nizu internetskih stranica i praćenje izmjene propisa i sudjelovanje u izmjenama nije transparentno niti se postiže svrha odredbe o javnoj raspravi. Također, trebalo bi predvidjeti sankcije ako javna rasprava nije provedena ili nije provedena u odgovarajućem trajanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje – Predmetno je uređeno drugim propisima kojima se uređuje obveza javnog savjetovanja.
75 Termoplin d.d. XVIII. OPĆI AKTI, Članak 93. Potpuno je nejasna odredba članka 93. st. 1. Nacrta gdje se navodi da se opći uvjeti opskrbe plinom i uvjeti kvalitete opskrbe plinom propisuju općim uvjetima opskrbe plinom. Slijedom navedenog, ukoliko se radi o greški, predlaže se ispravak predmetne odredbe. U suprotnom, predlaže se dodatno pojašnjenje te odredbe na način da ista čini smisaonu cjelinu iz koje će obveznici primjene Zakona jasno i nedvojbeno moći utvrditi namjeru zakonodavca. Nadalje, stavkom 5., točkom 5. istog članka propisuje se zabrana obvezivanja krajnjeg kupca na čuvanje bilo kakvih podataka iz ugovora, obračuna i računa (osobito cijene, načina promjene cijene i mjernih podatka) kao tajnih podataka, dok se istovremeno člankom 11. „Tajnost podataka“ energetskim subjektima nameće apsurdna obveza temeljem koje su dužni osigurati tajnost povjerljivih poslovnih podataka čak i ostalim dijelovima poduzeća, i to na način da se zabranjuje korištenje zajedničkih služba. Ovlasti koje se ovom odredbom daju krajnjim kupcima nisu u skladu sa načelima obveznog prava, neosnovano zadiru u utvrđivanje ugovornih odnosa dviju ravnopravnih sudionika u obveznopravnom procesu sklapanja dvostranoobveznog pravnog akta, dok se s druge strane neosnovano energetskim subjektima nameću gore opisane restrikcije, a što sve dodatno potvrđuje krajnju neosnovanost nametnutih obveza energetskim subjektima vezano za tajnost podataka propisanih odredbom čl. 11. Nacrta. Predlaže se brisanje odredbe stavka 5. toč. 5. ovog članka ili izmjena na način da se krajnji kupci upravo obvežu na čuvanje tajnosti podataka iz sklopljenih ugovora, a osobito ocijene, načina promjene cijene i mjernih podatka. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen – Članak 93. nacrta prijedloga Zakona je detaljno izmijenjen i dodatno usklađen s odredbama EU Direktive 2009/73/EZ. Sadržaj ugovora o opskrbi plinom uređuje se člankom 65. nacrta, a zabrana obvezivanja krajnjeg kupca na čuvanje podataka o cijenama, načinu njihove promjene i podatka o potrošnji tog kupca kao tajnih podataka, će se dodatno urediti aktom iz članka 93. nacrta prijedloga Zakona (Opći uvjeti opskrbe plinom).
76 LNG Hrvatska d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA, XIX. NADZOR . Prihvaćen Nije dan komentar
77 Anić i partneri odvjetničko društvo XIX. NADZOR, Članak 95. Nakon vođenih razgovorima sa predstavnicima trgovačkih društava koje u svojoj proizvodnji koriste plin i općenito u svom radu prate Zakon o tržištu plina i ostale podzakonske propise kojima se uređuje plinsko tržište predlažemo da se vrlo ozbiljno razmotri da se izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina omogući da oni kupci plina koji, dokazivo stvarnim pokazateljima i ostvarenim rezultatima u tekućoj plinskoj godini imaju odstupanje manje od 10 % u odnosu na količinu koju je potrebno ostvariti radi prelaska u viši i cjenovno povoljniji Tarifni model; ipak mogu prijeći u taj viši i cjenovno povoljniji Tarifni model; a sukladno navedenome predlažemo da se odredbama budućeg Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Hrvatskoj regulatornoj agenciji u budućnosti omogući HERA-i da u graničnim slučajevima manjih odstupanja samoinicijativno ili temeljem opravdanog zahtjeva korisnika plina (a tako i za korisnike drugih energenata) posebnom odlukom operatoru i korisniku dozvoli prelazak u viši i cjenovno povoljniji Tarifni model, što dugoročno gledano u budućnosti može svima donijeti koristi jer će time i njihov cjenovno niži proizvod postati konkurentniji na tržištu. Nije prihvaćen Odbijen – Navedeno se uređuje aktom iz članka 92. nacrta prijedloga Zakona (Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina).
78 Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. XIX. NADZOR, Članak 95. U čl. 95. st.5. toč.5. izmijeniti dio teksta Naime, čl.95. st.5. toč.5. predlaže se slijedeće: (5) Uvjeti za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca iz stavka 2. točke 1. ovoga članka osobito sadrže: 5. zabranu obvezivanja krajnjeg kupca na čuvanje bilo kakvih podataka iz tog ugovora, obračuna i računa (osobito cijene, načina promjene cijene i mjernih podatka) kao tajnih podataka. Smatramo da bi cijena navedena ugovoru o opskrbi sklopljenim sa pravnim osobama (nije zakonski regulirana) trebala predstavljati tajni podatak odnosno ne bi se trebala iznositi trećim osobama. Ugovorni odnos je odnos između dva pravna subjekta (ukoliko govorimo o kupcima kategorije poduzetništvo) te je cijena bitan sastavni dio ugovora. Navedeno se mora sagledati i iz perspektive nove regulative i smjernica EU kojom se, stupanjem na snagu Zakon o zaštiti osobnih podataka, štite svi osobni podaci od objavljivanja istih trećim osobama (osobito kada se radi o ugovoru između dva pravna subjekta kojim isti uređuju svoj odnos, međusobna prava i obveze). Navedeni Zakon predviđa stroge novčane kazne za prekršitelje koji „učine dostupnim podatke koji se tiču ugovornog odnosa dva pravna subjekta“. Obzirom na navedeno, ugovorena cijena trebala bi se smatrati tajnim podatkom budući je ista bitan sastavni dio ugovora prema odredbama Zakona o obveznim odnosima. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen – Članak 93. nacrta prijedloga Zakona je detaljno izmijenjen i dodatno usklađen s odredbama EU Direktive 2009/73/EZ. Sadržaj ugovora o opskrbi plinom uređuje se člankom 65. nacrta, a zabrana obvezivanja krajnjeg kupca na čuvanje podataka o cijenama, načinu njihove promjene i podatka o potrošnji tog kupca kao tajnih podataka, će se dodatno urediti aktom iz članka 93. nacrta prijedloga Zakona (Opći uvjeti opskrbe plinom).
79 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O. XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 109. Predlažemo izmjenu članka na način da glasi: (1) Opskrbljivač plinom koji je do stupanja na snagu ovoga Zakona nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo za područje jedinice područne (regionalne) samouprave, određuje se opskrbljivačem plina u obvezi javne usluge za to područje prema važećim uvjetima na dan stupanja na snagu ovoga Zakona do 01. listopada 2021. godine. (2) Opskrbljivač plinom iz stavka 1. ovoga članka ima pravo obavijestiti Agenciju o namjeri prestanka obnašanja obveze javne usluge opskrbe plinom. (3) Obavijest iz stavka 2. ovoga članka se temelji na odluci odgovorne osobe dostavljene pisanim putem u skladu s propisom kojim se uređuju trgovačka društva. (4) Sukladno zaprimljenim obavijestima iz stavka 2. ovoga članka i odlukama iz stavka 3. ovoga članka, Agencija će provesti javni natječaj sukladno člancima 59. i 60. ovoga Zakona. (5) Ako u trenutku dostave obavijesti iz stavka 2. i odluke iz stavka 3. ovog članka Agencija nije donijela odluku o zajamčenom opskrbljivaču iz članka 58. ovog Zakona, opskrbljivač plinom iz stavka 2. ovoga članka dužan je obnašati obvezu javne usluge opskrbe plinom za područje te jedinice područne (regionalne) samouprave do odabira novog nositelja obveze sukladno stavku 4. ovoga članka. (6) Agencija, nakon provedenog javnog natječaja iz stavka 4. ovoga članka, rješenjem ukida obvezu javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo opskrbljivaču plinom iz stavka 2. ovoga članka, te imenuje novog nositelja obveze. (7) Opskrbljivač u obvezi javne usluge ima, za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe, mogućnost nabavljati plin na tržištu ili do 01. listopada 2021. godine, po reguliranim uvjetima, kupovati plin od opskrbljivača na veleprodajnom tržištu. (8) Ako je opskrbljivač u obvezi javne usluge odabrao kupovati plin od opskrbljivača na veleprodajnom tržištu, dužan je, prije početka pojedine plinske godine, sklopiti ugovor o prodaji plina s opskrbljivačem na veleprodajnom tržištu na način da isti sklopi do 01. ožujka 2018. godine za razdoblje od 01. travnja do 01. listopada 2018. godine, do 01. lipnja 2018. godine za razdoblje od 01. listopada 2018. godine do 01. listopada 2019. godine, do 01. lipnja 2019. godine za razdoblje od 01. listopada 2019. godine do 01. listopada 2020. godine i do 01. lipnja 2020. godine za razdoblje od 01. listopada 2020. godine do 01. listopada 2021. godine. (9) Opskrbljivač u obvezi javne usluge koji sklapa ugovor iz stavka 8. ovoga članka, dužan je od opskrbljivača na veleprodajnom tržištu, ugovoriti cjelokupnu količinu plina za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe za predmetno ugovorno razdoblje. (10) Opskrbljivač u obvezi javne usluge, osim dužnosti iz članka 62. ovoga Zakona, dužan je u skladu s uredbom o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom, za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge, do prvog studenog raspolagati zalihom plina na skladištu u Republici Hrvatskoj u iznosu od najmanje 90% količine propisane uredbom o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen – Pojedine odredbe su razjašnjene sukladno prijedlogu.
80 MET Croatia Energy Trade d.o.o. XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 109. Članak 109., stavak 4. Smatramo da ne postoji razlog za propisivanje obveze da je opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan ugovoriti cjelokupnu količinu plina od jednog subjekta. Prihvaćen Odbijen – Opskrbljivač u obvezi javne usluge ima mogućnost izbora nabave plina za potrebe kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe od opskrbljivača na veleprodajnom tržištu ili na tržištu. U slučaju da nabavljaju plin na tržištu mogu sklopiti ugovor sa više opskrbljivača/trgovaca.
81 MET Croatia Energy Trade d.o.o. XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 109. Članak 109., stavak 10. Smatramo da postoji nejasnoća kako se prenosi i kako se određuje dio zakupljenih skladišnih kapaciteta koji se prenose. Kao dodatno pitanje, tko i po kojim kriterijima određuje koliko skladišnih kapaciteta pripada opskrbljivaču u obvezi javne usluge koji želi izravno zakupiti skladišne kapacitete? Nije prihvaćen Odbijen – Predmetno će se propisati Uredbom o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja opskrbe plinom.
82 MET Croatia Energy Trade d.o.o. XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 109. Članak 109., stavak 11. Tko i po kojim kriterijima određuje koliko skladišnih kapaciteta pripada opskrbljivaču u obvezi javne usluge koji želi izravno zakupiti skladišne kapacitete i koji je postupak ugovaranja? Kao dodatan komentar, količine nisu propisane Uredbom, predlažemo specificirati tko utvrđuje količine temeljem podataka koje su sudionici na energetskom tržištu dužni dostavljati sukladno uredbi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje – Predmetno će se propisati Uredbom o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja opskrbe plinom, a koju na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike donosi Vlada Republike Hrvatske.
83 HGK XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 110. Predlaže se dodati novi članak 110.a. koji glasi: „Članak 110.a. (1) Operator sustava skladišta plina dužan je od 1.travnja 2018. raspodijeliti 61% ukupno raspoloživog broja standardnih paketa skladišnog kapaciteta opskrbljivačima prirodnog plina u obvezi javne usluge koji plin prodaju isključivo za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo, a u skladu s uredbom o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom i u skladu s aktom iz članka 90. Zakona. (2) Opskrbljivač prirodnog plina iz stavka 1. ovog članka ima pravo svoj udio u pripadajućem odgovarajućeg dijelu skladišnih kapaciteta iz čl.110. stavak 9. točka 6. ustupiti opskrbljivaču ili trgovcu plina od kojeg nabavlja plin isključivo i samo za potrebe opskrbe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo. (3) Ukoliko je opskrbljivač prirodnog plina iz stavka 1. ovog članka iskoristio pravo ustupanja iz stavka 2. ovog članka, opskrbljivač ili trgovac prirodnim plinom kojemu je tako pravo dano, ustupljene skladišne kapacitete koristiti isključivo u danu svrhu opskrbe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo.“ Prihvaćen Djelomično prihvaćen – Predmetno je dodano u članak 109. i 111. nacrta prijedloga Zakona.
84 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O. XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 110. Predlažemo izmjenu točke 5. stavka 9. članka 110. na način da glasi: 5. ako mu je opskrbljivač u obvezi javne usluge ustupio takvo pravo, za opskrbljivača u obvezi javne usluge kojemu prodaje plin na veleprodajnom tržištu, ugovoriti zakup skladišnih kapaciteta u Republici Hrvatskoj prema obvezi propisanoj uredbom o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom te prvog studenog raspolagati zalihom plina u iznosu od najmanje 90% količine propisane uredbom o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom, Prihvaćen Prihvaćen – Nadopunjeno sukladno komentaru.
85 MET Croatia Energy Trade d.o.o. XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 110. Članak 110., stavak 8. Smatramo da bi formulu i način utvrđivanja referentne cijene trebalo objaviti najmanje 2 tjedna prije objave natječaja kako bi svi sudionici na tržištu zainteresirani za natječaj imali dovoljno vremena da analiziraju formulu za izračun cijene i donesu odluku o tome da li su zainteresirani za prijavljivanje na natječaj. Nije prihvaćen Odbijen – Trajanje natječaja će biti dovoljno dugo da svi sudionici na tržištu imaju dovoljno vremena da analiziraju formulu za izračun cijene i donesu odluku o sudjelovanju u natječaju
86 MET Croatia Energy Trade d.o.o. XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 110. Članak 110., stavak 9., točka 1. Opskrbljivač se bira temeljem cijene koju ponudi i koja može biti niža od referentne cijene te bi stoga trebalo biti jasno predviđeno da je opskrbljivač dužan prodavati plin po cijeni temeljem koje je odabrana na natječaju dokle god je ona niža od referentne cijene. U protivnom, moglo bi doći do zlouporaba na način da se za potrebe natječaja ponudi jeftinija cijena za potrebe natječaja a potom se cijena izmijeni. Prihvaćen Prihvaćen – Nadopunjeno sukladno komentaru.
87 MET Croatia Energy Trade d.o.o. XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 110. Članak 110., stavak 9., točka 5. Kao što je u ranijim komentarima naznačeno, Uredbom o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom nisu propisane količine te stoga ovu odredbu treba izmijeniti. Nejasno je tko i po kojim kriterijima određuje koliko skladišnih kapaciteta pripada opskrbljivaču u obvezi javne usluge koji želi izravno zakupiti skladišne kapacitete i koji je postupak ugovaranja? Ovim stavkom nije predviđeno odgovarajuće umanjenje skladišnih kapaciteta koji pripadaju opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu ako opskrbljivači u obvezi javne usluge izravno ugovaraju skladište a ne putem opskrbljivača na veleprodajnom tržištu. Što se događa ako nije ispunjena obveza popunjavanja zaliha plina u iznosu od najmanje 90% propisanih količina? Primljeno na znanje Primljeno na znanje – Predmetno će se propisati Uredbom o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja opskrbe plinom.
88 MET Croatia Energy Trade d.o.o. XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 110. Članak 110., stavak 9., točka 6. Smatramo da je potrebno pojasniti ovu odredbu. Kome se prenose skladišni kapaciteti? Primljeno na znanje Primljeno na znanje – Predmetno će se propisati Uredbom o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja opskrbe plinom.
89 INA Industrija nafte d.d. XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 110. Briše se komentar. Prihvaćen Komentar brisan od strane podnositelja
90 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O. XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 111. Predlažemo da se u članku 111. ubace novi stavki koji glase: (1) Operator sustava skladišta plina dužan je od 1. travnja 2018. raspodijeliti 60% ukupno raspoloživog broja standardnih paketa skladišnog kapaciteta opskrbljivačima plinom koji opskrbljuju krajnje kupce iz kategorije kućanstvo, a u skladu s uredbom o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom i u skladu s aktom iz članka 90. Zakona. (2) Opskrbljivač plinom iz stavka 1. ovog članka ima pravo svoj udio u raspoloživom broju standardnih paketa skladišnog prostora ustupiti opskrbljivaču ili trgovcu plina od kojeg nabavlja plin za potrebe opskrbe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo. (3) Ako je opskrbljivač plinom iz stavka 1. ovog članka iskoristio pravo ustupanja iz stavka 2. ovog članka, opskrbljivač ili trgovac plinom kojemu je takvo pravo dano, ustupljene skladišne kapacitete ima pravo koristiti isključivo za danu svrhu opskrbe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstva. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen – Predmetno je dodano u članak 109. i 111. nacrta prijedloga Zakona.
91 MET Croatia Energy Trade d.o.o. XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 111. Članak 111., stavak 3. Predlažemo da se propiše uspostava registra obračunskih mjesta uspostavi barem mjesec dana ranije prije početka plinske godine (01.10.) jer je veliki dio promjena opskrbljivača vezan upravo za početak opskrbe 01.10. svake godine. Nije prihvaćen Odbijen – Stavkom je reguliran najkasniji mogući rok, a koji uvažava vrijeme potrebno za uspostavu registra.
92 E.ON Hrvatska d.o.o. XXI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 113. Smatramo potrebnim da zakonodavac rokove prilagodi RWE načelnom komentaru na nacrt, navedenom pod točkom 5., a sve u cilju da zakon zaživi u željenom obliku 1. listopada 2018. godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje – Terminski plan implementacije nacrta prijedloga Zakona uvažava navedeno.