Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2018. godinu.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Višnja Sudarević OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH Predlažem dopunu članka 115. stavka 1. i 116. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: Članak 115. stavak 1. „Učitelji, nastavnici, stručni suradnici, ravnatelji i tajnici školske ustanove imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati kroz programe koje je odobrilo Ministarstvo“. Članak 116. stavak 1. „ Učitelji, nastavnici, stručni suradnici, ravnatelji i tajnici mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju u najmanje dvije razine i stjecati odgovarajuća zvanja.“ Nakon provedene promjene, Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama trebalo bi uskladiti na način da se u članku 7. točka b) i c) na odgovarajuća mjesta unese i tajnik škole. Nije prihvaćen Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti predstavlja popis zakona koji se planiraju donijeti u 2018. godini. Vezano uz sadržaj pojedinog zakona pozivamo Vas da se javite na savjetovanje o nacrtu prijedloga pojedinog zakona.
2 Ivan Tomasović OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Članak 107. mijenja se i glasi: (1) Radni odnos u školskoj ustanovi zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja. (2) Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školskih ustanova, a rok za primanje prijava kandidata ne može biti kraći od osam dana. (3) U natječaju se navode i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi. (4) Radni odnos u školskoj ustanovi zasniva se s osobom koja ispunjava uvjete iz članka 105. ovog Zakona za zasnivanje radnog odnosa. (5) Potreba i prestanak potrebe za radnikom prijavljuje se uredu državne uprave, odnosno Gradskom uredu i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. (6) Ured državne uprave odnosno Gradski ured vodi evidenciju o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena te ih u skladu s njihovom kvalifikacijom upućuje na zasnivanje radnog odnosa sa školskim ustanovama koje su prijavile odgovarajuću potrebu. (7) Radnik koji je upisan u evidenciju iz stavka 6. ovog članka briše se iz evidencije ako zasnuje ili odbije zasnovati radni odnos u skladu s odredbom stavka 6. ovog članka najkasnije istekom otkaznog roka. (8) Ravnatelj školske ustanove zasniva radni odnos bez prethodne suglasnosti školskog odbora s osobom koja je, u skladu s odredbom stavka 6. ovoga članka, iskazana organizacijskim, tehnološkim ili gospodarskim viškom. (9) Ukoliko ravnatelj odbije primiti upućenu osobu, mora se o tome pisano očitovati. Očitovanje mora biti obrazloženo i potkrijepljeno objektivnim razlozima. (10) O opravdanosti razloga za odbijanje odlučuje školski odbor većinom ukupnog broja članova. Ukoliko školski odbor donese odluku da razlozi za odbijanje nisu opravdani, sa upućenom osobom zasniva se radni odnos. (11) U slučaju da školski odbor donese odluku da su razlozi odbijanja opravdani, isti o tome mora pisano obavijestiti ured državne uprave odnosno Gradski ured. (12) Školska ustanova može raspisati natječaj tek kada od ureda državne uprave odnosno Gradskog ureda iz stavka 11. ovog članka zaprimi obavijest da u evidenciji nema osoba koje ispunjavaju uvjete za rad. (13) Ured državne uprave, odnosno Gradski ured, poslove iz stavka 6., 7. i 12. ovog članka obavlja na način i u suradnji s tijelom predviđenim kolektivnim ugovorom. (14) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu i bez natječaja: na određeno vrijeme, kada obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 60 dana, s osobom kojoj je ugovor o radu na neodređeno vrijeme otkazan zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga i koja se nalazi u evidenciji ureda državne uprave, odnosno Gradskog ureda, do punog radnog vremena, s radnikom koji u školskoj ustanovi ima zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme, na temelju sporazuma školskih ustanova u kojima su radnici u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ako žele zamijeniti mjesto rada zbog udaljenosti mjesta rada od mjesta stanovanja, s osobom koja se zapošljava na radnom mjestu vjeroučitelja. (15) Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 105. ovog Zakona, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete. Članak 114. dopunjuje se i glasi: (1) O zasnivanju i prestanku radnog odnosa odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost školskog odbora, a samostalno kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 15 dana i u slučaju iz članka 107. stavka 8. ovoga Zakona. Članak 151. dopunjuje se i glasi: Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj školska ustanova: ako nije donijela školski kurikulum i godišnji plan i program rada školske ustanove te ako isti nije u skladu s odredbama članka 28. ovog Zakona, ako koristi udžbenike koji nisu odobreni sukladno posebnom zakonu (članak 56.), ako izvodi nastavu bez rješenja o početku rada protivno odredbama članka 92. stavka 1. ovoga Zakona, ako prihod ne upotrijebi za razvoj djelatnosti (članak 145.), ako ne objavljuje natječaj sukladno odredbama članka 107. stavaka 1. do 4. i članka 127. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ako ne postupa sukladno s odredbama članka 107. stavka 5. te stavcima 8. do 10. ovoga Zakona ako ne vodi dokumentaciju i evidenciju propisanu odredbama članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. i članka 140. stavka 1. ovoga Zakona, ako u svojim prostorima organizira promidžbu koja nije u skladu s ciljevima i sadržajem obrazovanja protivno odredbi članka 59. ovoga Zakona, ako se ne pridržava odluke o upisu iz članka 22. stavka 4. ovoga Zakona, ako se ne pridržava elemenata i kriterija za izbor kandidata iz članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, ako podaci nisu upisani u evidenciju u roku iz članka 139., stavka 3. ovoga Zakona, ako postupa protivno članku 106. ovoga Zakona. Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u školskoj ustanovi novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 5.000 kuna Nije prihvaćen Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti predstavlja popis zakona koji se planiraju donijeti u 2018. godini. Vezano uz sadržaj pojedinog zakona pozivamo Vas da se javite na savjetovanje o nacrtu prijedloga pojedinog zakona.
3 Antun Lisec OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH Škola, a niti bilo tko drugi, nemaju pravo napadati niti jednu od Deset Božjih Zapovijedi i nemaju pravo napadati stavove kojima nas uči Katolička Crkva. Zato se niti kroz kurikulume, niti kroz školske knjige, niti kroz priručnike za nastavnike niti kroz bilo koja druga predavanja, literaturu, goste niti na druge načine, ne smije podržavati predbračni seksualni život niti grijehe kontracepcije, sterilizacije, umjetnih oplodnji i ubijanja djece koja se još nisu rodila. Ljudski život počinje već u trenutku začeća. Brak je predvidio dragi Bog, Stvoritelj Stvijeta. Bog je previdio povezanost ljudske seksualnosti s brakom i bračnog odnosa sa začećem. Ove povezanosti se ne smije rastavljati. A rastavljaju ih predbračni i izvanbračni seksualni život, kao i grijesi kontracepcije, sterilizacije i umjetnih oplodnji. Tek začeti čovjek je navrednije stvorenje cijelog svemira u najmanjoj količini materije. Osim dragocjenog tijela ima i dragocjenu, besmrtnu dušu. Kada se rodi, u najvećem broju slučajeva, od njega će se pojavljivati novi potomci, možda do konca svijeta. Prema ljudskom životu, braku, Božjem daru plodnosti i dostojantvu začeća, treba se odnositi s velikim poštovanjem. A brak je samo ono što dragi Bog blagoslovi i što je za cijeli život, do smrti jednoga od supružnika. Roditelji s povjerenjem šalju djecu u školu i škola nema pravo zloupotrebljavati povjerenje roditelja učeći ih protiv Božje zamisli o čovjeku. Odgojem kroz kojega se promiče bilo koji grijeh, šteti se ne samo ljudskim dušama, nego zbog toga stradava psihičko i fizičko zdravlje, gube se životi, oštećuju predispozicije koje su potrebne za brak i roditeljstvo. Zbog grijeha na ovom području, pred ponor biološke propasti došli su svi narodi i narodnosti što žive na području Hrvatske. Više objašnjenja može se naći u mom tekstu „Razlozi protiv nemoralnog odgoja“ kojega se može preuzeti preko: https://jumboiskon.tportal.hr/dl/10078809-ab66-4136-af67-cf43dab53d25 Moj tekst o zaljubljenosti, izboru bračnog druga, moralnim, psihološkim i biološkim razlozima za poštivanje predbračne suzdržanosti može se preuzeti preko poveznice: https://jumboiskon.tportal.hr/dl/f106cc43-912f-4f16-9f61-e91f1d23c5e1 Dajem i poveznice za preuzimanje četiri emisije koje sam snimio na na istu temu za Radio Marija, u trajanju kraćem od 30 minuta: Prva: https://jumbo.iskon.hr/dl/314fa088-ca3b-4f6f-b3b9-932eb55b6095 Druga: https://jumbo.iskon.hr/dl/c06fc654-170a-4123-a7fd-95d9da436ba6 Treća: https://jumbo.iskon.hr/dl/adce86ef-ac2b-44b3-bae7-7120d1a7c3df Četvrta: https://jumbo.iskon.hr/dl/e2d8f544-ed77-4796-8516-155b5ef50972 Autor komentara i priloga e-savjetovanja: Dr. med. Antun Lisec (antun.lisec1@gmail.com) Primljeno na znanje Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti predstavlja popis zakona koji se planiraju donijeti u 2018. godini stoga Vas, vezano uz Vaš komentar, upućujemo na javno savjetovanju o dokumentu čiji sadržaj uređuje pitanja koja komentirate u svome tekstu.
4 Josip Kličinović OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH I prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti valjalo bi staviti i nacrt prijedloga Zakona o državnoj nagradi Ivan Filipović. Dio članova Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje izradio je nacrt prijedloga Zakona, ali kako NVOO trenutno ne funkcionira zbog nepostojenja kvoruma, taj je nacrt pospremljen. Šteta, ako se uzme u obzir da su se članovi NVOO potrudili i napisali suvremeniji Zakon od postojećeg. Dakle, na Ministarstvu je samo da ga pusti u javno savjetovanje i eventualno donese. Time bi se ispravila i nepravda po kojoj nagrađeni nagradom Ivan Filipović dobivaju višestruko manju novčanu nagradu u usporedbi sa sličnim nagradama (za sport, za znanost), ispravila bi se nepravda samog naziva nagrade (ostale su "državne nagrade", a nagrada Ivan Filipović nije državna)... Primljeno na znanje Prijedlogom plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu nije planirano donošenje Zakona o državnoj nagradi Ivan Filipović, o navodima iz Vašega komentara voditi ćemo računa prilikom izrade prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti 2019. godinu.
5 Katarina Piveta Vidučić OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH , MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Članak 107. mijenja se i glasi: (1) Radni odnos u školskoj ustanovi zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja. (2) Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školskih ustanova, a rok za primanje prijava kandidata ne može biti kraći od osam dana. (3) U natječaju se navode i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi. (4) Radni odnos u školskoj ustanovi zasniva se s osobom koja ispunjava uvjete iz članka 105. ovog Zakona za zasnivanje radnog odnosa. (5) Potreba i prestanak potrebe za radnikom prijavljuje se uredu državne uprave, odnosno Gradskom uredu i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. (6) Ured državne uprave odnosno Gradski ured vodi evidenciju o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena te ih u skladu s njihovom kvalifikacijom upućuje na zasnivanje radnog odnosa sa školskim ustanovama koje su prijavile odgovarajuću potrebu. (7) Radnik koji je upisan u evidenciju iz stavka 6. ovog članka briše se iz evidencije ako zasnuje ili odbije zasnovati radni odnos u skladu s odredbom stavka 6. ovog članka najkasnije istekom otkaznog roka. (8) Ravnatelj školske ustanove zasniva radni odnos bez prethodne suglasnosti školskog odbora s osobom koja je, u skladu s odredbom stavka 6. ovoga članka, iskazana organizacijskim, tehnološkim ili gospodarskim viškom. (9) Ukoliko ravnatelj odbije primiti upućenu osobu, mora se o tome pisano očitovati. Očitovanje mora biti obrazloženo i potkrijepljeno objektivnim razlozima. (10) O opravdanosti razloga za odbijanje odlučuje školski odbor većinom ukupnog broja članova. Ukoliko školski odbor donese odluku da razlozi za odbijanje nisu opravdani, sa upućenom osobom zasniva se radni odnos. (11) U slučaju da školski odbor donese odluku da su razlozi odbijanja opravdani, isti o tome mora pisano obavijestiti ured državne uprave odnosno Gradski ured. (12) Školska ustanova može raspisati natječaj tek kada od ureda državne uprave odnosno Gradskog ureda iz stavka 11. ovog članka zaprimi obavijest da u evidenciji nema osoba koje ispunjavaju uvjete za rad. (13) Ured državne uprave, odnosno Gradski ured, poslove iz stavka 6., 7. i 12. ovog članka obavlja na način i u suradnji s tijelom predviđenim kolektivnim ugovorom. (14) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radni odnos može se zasnovati ugovorom o radu i bez natječaja: na određeno vrijeme, kada obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 60 dana, s osobom kojoj je ugovor o radu na neodređeno vrijeme otkazan zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga i koja se nalazi u evidenciji ureda državne uprave, odnosno Gradskog ureda, do punog radnog vremena, s radnikom koji u školskoj ustanovi ima zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme, na temelju sporazuma školskih ustanova u kojima su radnici u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ako žele zamijeniti mjesto rada zbog udaljenosti mjesta rada od mjesta stanovanja, s osobom koja se zapošljava na radnom mjestu vjeroučitelja. (15) Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 105. ovog Zakona, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete. Članak 114. dopunjuje se i glasi: (1) O zasnivanju i prestanku radnog odnosa odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost školskog odbora, a samostalno kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 15 dana i u slučaju iz članka 107. stavka 8. ovoga Zakona. Članak 151. dopunjuje se i glasi: Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna kaznit će se za prekršaj školska ustanova: ako nije donijela školski kurikulum i godišnji plan i program rada školske ustanove te ako isti nije u skladu s odredbama članka 28. ovog Zakona, ako koristi udžbenike koji nisu odobreni sukladno posebnom zakonu (članak 56.), ako izvodi nastavu bez rješenja o početku rada protivno odredbama članka 92. stavka 1. ovoga Zakona, ako prihod ne upotrijebi za razvoj djelatnosti (članak 145.), ako ne objavljuje natječaj sukladno odredbama članka 107. stavaka 1. do 4. i članka 127. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ako ne postupa sukladno s odredbama članka 107. stavka 5. te stavcima 8. do 10. ovoga Zakona ako ne vodi dokumentaciju i evidenciju propisanu odredbama članka 138. stavka 1., članka 139. stavka 1. i članka 140. stavka 1. ovoga Zakona, ako u svojim prostorima organizira promidžbu koja nije u skladu s ciljevima i sadržajem obrazovanja protivno odredbi članka 59. ovoga Zakona, ako se ne pridržava odluke o upisu iz članka 22. stavka 4. ovoga Zakona, ako se ne pridržava elemenata i kriterija za izbor kandidata iz članka 22. stavka 5. ovoga Zakona, ako podaci nisu upisani u evidenciju u roku iz članka 139., stavka 3. ovoga Zakona, ako postupa protivno članku 106. ovoga Zakona. Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u školskoj ustanovi novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 5.000 kuna. Smatram da je potrebno uvrstiti ovaj dio Katarina Piveta Vidučić Nije prihvaćen Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti predstavlja popis zakona koji se planiraju donijeti u 2018. godini stoga Vas, vezano uz Vaš komentar, upućujemo na javno savjetovanju o dokumentu čiji sadržaj uređuje pitanja koja komentirate u svome tekstu.