Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o provedbi uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zagrebačka burza d.d. III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU PREDLOŽENOG ZAKON, Članak 8. U članku 8. stavku 1. točki 2. tekst: "i zapise telefonskih poziva," predlažemo brisati. Alternativno predlažemo da se točka 2. stavka 1. članka 8. izmijeni na sljedeći način: "2. ako se radi o subjektima nadzora Agencije iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovog Zakona, pregled razmjene podataka uključujući i zapise telefonskih poziva, pod uvjetom da subjekt nadzora Agencije iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovog Zakona ima zapise telefonskih poziva." Naime navedeno je i u skladu s člankom 41. predmetne Uredbe iz izričaja kojeg jasno proizlazi da nadzorna tijela imaju pravo zahtijevati postojeće snimke telefonskih razgovora, cit.: "koje nadzirani subjekti imaju", dakle da se snimke predaju samo pod uvjetom da nadzirani subjekt ima snimke, odnosno da snima razgovore. Djelomično prihvaćen Članak 8. stavak 1. točka 2. mijenja se na način da glasi: „pregled razmjene podataka uključujući i postojeće zapise telefonskih razgovora, elektroničke komunikacije i druge evidencije o prometu podataka koje nadzirani subjekti imaju, ako se radi o subjektima nadzora Agencije iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona“. Ovakva formulacija u skladu je s odredbom članka 41. stavka 1. točke (f) Uredbe u kojem je regulirano da se nadležnim tijelima daje ovlast da „zahtijevaju postojeće snimke telefonskih razgovora, elektroničke komunikacije i druge evidencije o prometu podataka koje nadzirani subjekti imaju“. Tumačenje Burze u predloženom komentaru nije u skladu s izvornom formulacijom istog članka u Uredbi, stoga je uvažen komentar koji se odnosi na potrebu pojašnjenja članka 8. stavka 1. točke 2., ali uz vlastiti prijedlog navedene odredbe kako je gore navedeno.
2 Zagrebačka burza d.d. III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU PREDLOŽENOG ZAKON, Članak 8. U članku 8. stavku 1. točki 1., predlažemo iza riječi: "...dokumentu", dodati sljedeći tekst: "vezanom za područje primjene kako je isto regulirano Uredbom (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti...". Nije prihvaćen U članku 41. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 2016/1011 (dalje u tekstu: „Uredba“) navedeno je da nadležna tijela, da bi ispunila zadaće koje imaju na temelju Uredbe, raspolažu, u skladu s nacionalnim propisima, nadzornom ovlasti da imaju pristup svakom dokumentu i drugim podatcima u bilo kojem obliku te dobivaju ili izrađuju njihovu presliku. Iz same formulacije članka 8. stavka 1. točke 1. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 (dalje u tekstu: „Zakon“) razvidno je već da je ista u skladu s formulacijom gore navedenog članka 41. stavka 1. točke (a) Uredbe te da se formulacija „dokument“, odnosi na područje primjene Uredbe, a dodavanje predloženog teksta iza iste samo bi dodatno opterećivalo zakonski tekst. Također, napominjemo kako je člankom 4. stavkom 1. Zakona jasno propisana nadležnost Agencije vezano uz provedbu Uredbe.
3 Zagrebačka burza d.d. III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU PREDLOŽENOG ZAKON, Članak 11. U članku 11. stavku 1. točki 2., predlažemo iza riječi "suglasnost", dodati sljedeći tekst: "u odnosu na odobrenje ili suglasnost područje kojih je regulirano Uredbom (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti..." Nije prihvaćen Napominjemo da je člankom 4. stavkom 1. Zakona jasno propisana nadležnost Agencije vezano uz provedbu Uredbe, a iz same formulacije članka 11. stavka 1. točke 2. Zakona razvidno je da je ista u skladu s odredbom članka 41. stavka 1. Uredbe, u kojem je regulirano da nadležna tijela raspolažu, u skladu s nacionalnim propisima, nadzornim ovlastima da bi ispunila zadaće koje imaju na temelju Uredbe. Slijedom svega navedenog, dodavanje predloženog teksta iza iste samo bi dodatno opteretilo zakonski tekst.
4 Zagrebačka burza d.d. III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU PREDLOŽENOG ZAKON, Članak 11. U članku 11. stavku 1. točki 1. predlažemo iza riječi: "djelatnosti" dodati sljedeći tekst: "na koju se primjenjuje i koja je regulirana Uredbom (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti..." Nije prihvaćen U članku 41. stavku 1. točki (i) Uredbe navedeno je da nadležna tijela, da bi ispunila zadaće koje imaju na temelju Uredbe, raspolažu, u skladu s nacionalnim propisima, nadzornom ovlasti da izriču privremenu zabranu izvršavanja profesionalne aktivnosti. Iz same formulacije članka 11. stavka 1. točke 1. Zakona razvidno je već da je ista u skladu s formulacijom gore navedenog članka 41. stavka 1. točke (i) Uredbe te da se formulacija „djelatnosti“, odnosi na područje primjene Uredbe, a dodavanje predloženog teksta iza iste samo bi dodatno opterećivalo zakonski tekst. Također, napominjemo kako je člankom 4. stavkom 1. Zakona jasno propisana nadležnost Agencije vezano uz provedbu Uredbe.