Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Termoplin d.d. PRAVILNIK O ODREĐIVANJU VISINE STVARNIH TROŠKOVA UPORABE PODATAKA DOKUMENTACIJE DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA Zakonom o držanoj izmjeri i katastru nekretnina uvodi se obveza vlasnicima infrastrukture da su bez ikakve naknade dužni predavati vlastite podatke o infrastrukturi, a koji podaci se financiraju sredstvima samih vlasnika i upravitelja infrastrukture. Te iste podatke Državna geodetska uprava izdavati će kao javne isprave te ih naplaćivati sukladno ovom Pravilniku. Takav odnos naspram vlasnika/upravitelja infrastrukture smatramo krajnje neprihvatljivim, a ujedno se time vlasnicima i upraviteljima nanosi materijalna šteta. Slijedom navedenog, smatramo nužnim da se u Zakonu odredi davanje primjerene novčane naknade vlasnicima infrastrukture za predavanje vlastiti podataka za javnu uporabu, a koja naknada bi eventualno bila propisana ovim Pravilnikom. Primljeno na znanje Navedeno nije predmet ovog pravilnika nego drugog propisa kojim se definira navedena obaveza.
2 Mladen Rapaić PRAVILNIK O ODREĐIVANJU VISINE STVARNIH TROŠKOVA UPORABE PODATAKA DOKUMENTACIJE DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA, Članak 6. dodati: "Uz svaki isporučeni podatak odnosno skup podataka, isporučuju se i metapodaci o porijeklu i kvaliteti (minimalno: godina nastanka, točnost/mjerilo). Podacima koji se isporučuju u GIS odnosno tabličnom formatu pridružuje se Opis podatka, koji objašnjava sadržaj tablica, značenje kolona/atributa, kratica i dr." Prihvaćen Prilikom izdavanja podataka korisniku će se dostaviti prateći metapodaci potrebni za uporabu podataka.
3 Adam Agotić PRAVILNIK O ODREĐIVANJU VISINE STVARNIH TROŠKOVA UPORABE PODATAKA DOKUMENTACIJE DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA, Članak 10. Primjedba uz stavak 3. Do sada se zahtjev za izdavanje podataka kao stalnom korisniku podnosio zasebno za svaki puk, odnosno ispostavu, a kad se pogleda novi primjer Zahtjeva pretpostavljam da će i sada ostati tako, odnosno da se neće moći podnjeti jedan zahtjev koji će vrijediti za sve katastarske urede. Ako sam u pravu, može li se samo u stavku 3 dodati iza "jednom godišnje" sljedeći tekst: ", zasebno po katastarskom uredu" ili nešto slično, da se otkloni dilema oko ovoga. Meni bi osobno bilo puno draže da možemo podnjeti jedan zahtjev godišnje na razini svih katastara u RH i ako postoji mogućnost to tako razrješiti, bilo bi puno jednostavnije i manje papirologije Nije prihvaćen Trenutno važeći Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina definira mjesnu nadležnost izdavanja podataka katastra nekretnina što je i navedeno u prilogu 5.
4 Adam Agotić PRAVILNIK O ODREĐIVANJU VISINE STVARNIH TROŠKOVA UPORABE PODATAKA DOKUMENTACIJE DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA, Članak 12. U članku 17. stavak 4 se spominju "izvedeni proizvodi", a nije baš definirano što su to sve izvedeni proizvodi. Je li izvedeni prozivod naprimjer podloga za građevine i zahvate u prostoru, ili geodetska podloga za potrebe projektiranja. Ovdje opet dolazimo u situaciju da jamčimo da podatke katastra koje smo preuzeli nećemo umnažati ili davati drugim osobama na korištenje, a jasno nam je da je projektiranje nemoguće bez prosljeđivanja tih podataka ostalim sudionicima u projektiranju. Smatra li se sad ovo izvedeni proizvod, ili su ovo "čisti" podaci katastra jer projektant vrlo jednostavno može filtirati te podatke, meni je nejasno, a bih se volio dovesti u situaciju da me netko tereti za nezakonitu distribuciju podataka.... Primljeno na znanje U članku 16. stavak 1. točka 3. definirano je da izrada izvedenih proizvoda podrazumijeva proizvodnju novih proizvoda temeljenih na podacima iz ovoga Pravilnika. Navedeni koeficijenti odnose se na posebne namjene.
5 Adam Agotić PRAVILNIK O ODREĐIVANJU VISINE STVARNIH TROŠKOVA UPORABE PODATAKA DOKUMENTACIJE DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA, Članak 12. Ovaj članak je možda malo nezgodno ili neprecizno napisan pa mislim da bi bilo dobro ili ga malo detaljnije obrazložiti ili izmjeniti tekst. Tko su korisnici koji sudjeluju u sufinanciranju izrade i održavanja podataka, pa prema nekoj logici to je zapravo svaka osoba koja je naručila geodetski elaborat za potrebe održavanja katastra naprimjer. Svaka takva osoba je poštivajući Zakon uložila svoja sredstva u održavanje katastra, a slično se može primjeniti i na upravitelje vodova... Ovo bi valjalo pojasniti nama korisnicima u konačnici Nije prihvaćen Odredba definira sklapanje sporazuma. Za obveze definirane zakonom ne sklapaju se sporazumi.
6 Adam Agotić PRAVILNIK O ODREĐIVANJU VISINE STVARNIH TROŠKOVA UPORABE PODATAKA DOKUMENTACIJE DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA, Članak 13. Vječiti problem koji imamo sa "umnažanjem podataka". Onog trena kad naručimo katastarske podatke za izradu naprimjer elaborata, mi ih umnožimo višestruko za potrebe izrade elaborata, odnosno za implementaciju u elaborat. Ovo je ostala po meni nedovoljno definirana situacija po kojoj smo svi do sada bili u prekršaju. Naprimjer, kad izrađujem elaborat u 5 primjeraka, u svakom se nalazi kopija posjedovnog lista ili izvod iz katastarskog plana koji prethode stanju prije provedbe (elaborati cesta i slično). Ja ustinu podatke koristim samo za svrhu koju sam i naveo, a to je izrada elaborata, ali sam ih i umnožio, a izjavu dajem da ih neću umnažati... u prekršaju sam. Primljeno na znanje U pravilniku koji definira izradu geodetskog elaborata pojasnit će se da izrada elaborata u dovoljnom broju primjeraka ne predstavlja umnožavanje u smislu ove odredbe.
7 Mladen Rapaić 8. PODACI REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA, 8.1.PODACI IZ POPISA PROSTORNIH JEDINICA Predlažem da se sljedeći popisi: • popis županija, • popis gradova i općina, • popis katastarskih prostornih jedinica (katastarske općine, katastarski uredi i ispostave), te • popis naselja (naselja, gradovi/općine, županije) oslobode plaćanja stvarnih troškova te da se omogući njihovo slobodno preuzimanje sa stranica DGU. Time će se potaknuti sve korisnike da koriste ove službene, podatke i postupno maknuti iz uporaba raznorazne pogrešne i zastarjele liste i pojedinačne nazive. Uz popis mora biti uvršten i matični broj svakog entiteta. Isto tako, u svrhu ispravnog korištenja i jednoznačnog određivanja, predlažem da se: • popisi prostornih jedinica mjesne samouprave, a naročito • popisi ulica (!!) oslobode svih troškova, te da se, u suradnji s JLS omogući slobodan pristup istima, bilo na stranicama DGU, bilo na stranicama svake JLS. Mislim da ne treba posebno obrazlagati kolike bi koristi ovo donijelo u standardizaciji geografskog nazivlja. Djelomično prihvaćen Državna geodetska uprava omogućit će dostupnost popisa do određene razine elektronskim putem bez naknade.
8 Mladen Rapaić 8. PODACI REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA, 8.2. PODACI IZ GRAFIČKOG DIJELA REGISTRA PROSTORNIH JEDINICA Predlažem da se u katalog proizvoda, uvrste i povijesni podaci Registra prostornih jedinica (SHP format) koji korespondiraju datumima popisa Državnog zavoda za statistiku (popisi stanovništva, poljoprivrede i sl., koliko se to unazad može) kako bi se mogli grafički podaci RPJ-a povezati s podacima DZS-a, jedan-na-jedan. Minimalna razina je razina naselja, a poželjno i niže, ako je moguće. Prihvaćen Prijedlog će se provesti u katalogu proizvoda.
9 Igor Matišić 9.1.1. Katastarski plan, 9.1.1.3. Digitalni katastarski plan Ograničiti izdavanje ovog proizvoda (i u mrežnim uslugama) na fizičke i pravne osobe koje imaju suglasnost DGU za obavljanje promjena na kat. česticama katastra zemljišta i nekretnina. Razmisliti o tome da se podjela proizvoda digitalnog katastarskog plana vrati na trag postojećeg Pravilnika odnosno obavi prema čl. 73 prijedloga ZODIKN, pri čemu planovi grafičke izmjere i iz HDKS/GK dobiveni vektorizacijom imaju nižu cijenu od plana izvorno izrađenog za katastar nekretnina s atributiziranim lomnim točakama. Nije prihvaćen Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina je definirano da su podaci javni. Stvarni trošak izdavanja podataka iz jedinstvenog informacijskog sustava je isti.
10 Milan Akmačić 9.1.1. Katastarski plan, 9.1.1.3. Digitalni katastarski plan Nužno uvesti više kategorija za preuzimanja (plaćanje). Prijedlog može biti; općina, grad, županija, RH, ili po broju k.č. npr 5 grupa. Ovakav način naplate nije moguće izpoštivati za npr. pravne subjekte(javna poduzeća) koji radi svojeg djelovanja rade na cijelom području RH. Nije prihvaćen Omogućit će se dostupnost podataka putem mrežnih usluga po prihvatljivim naknadama.
11 Igor Matišić 9.1. GEODETSKO – TEHNIČKI DIO, 9.1.2. Zbirka elaborata (parcelacijski, geodetski, elaborat katastarske izmjere,elaborat komasacije ) Ovlaštenim osobama bi za potrebe DGE ovi proizvodi (u svrhu identificiranja postojećih međa i sl.) trebali biti maksimalno jefitni, a možda i besplatni. Djelomično prihvaćen Ovisno o dinamici skeniranja i razvoju tehničkih funkcionalnosti kroz Sustav digitalne arhive i Sustav digitalnog geodetskog elaborata podaci će se učiniti dostupnim.
12 Adam Agotić PRAVILNIK O ODREĐIVANJU VISINE STVARNIH TROŠKOVA UPORABE PODATAKA DOKUMENTACIJE DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA, PRILOG 2. Više puta sam čitao ovaj prilog i uspoređivao ga sa člankom 15. i čini mi se da ima više nepodudarnosti ili barem nejasnoća. U članku 15. svaku 4 se govori o besplatnom pregledu podataka i upotrebi za izradu proizvoda dodane vrijednosti (ubrajaju li se u to podloge za projektiranje), a pod točkom 1.1 priloga se spominje naknada od 5 000,00kn za korištenje prostornih mrežnih usluga iz stavka 5 članka 15. što su valjda "mrežne usluge pregleda sa višom razinom", zatim u točki 2.2 (što mi se čini da je krivo i da bi trebalo pisati točka 1.2 se spominju mrežne usluge preuzimanja i pod točkom 2 ostale mrežne usluge. Točka 3 su mrežne usluge pregleda iz članka 15.st 4, ali izostavljeno je da swe tamo spominje i mogućnost upotrebe tih podataka.... Također se spominje inicijalno preuzimanje podataka i njegov trošak, što je to uopće i kako se definira, te pre-definirani set podataka, što to znači? pod točkom 2.2, zadnji odlomak također je napisano da su podaci dostupni za područje RH, ali da se područje može ograničiti na županiju i u tom slučaju cijenu izračunati u odnosu na obuhvat županije? Po kojoj formuli se to onda radi, 1/21 ukupne cijene ili? to nisam nigdje pronašao definirano.... Vjerojatno je sve ovo dobro koncipirano, međutim ovako izgleda poprilično konfuzno pa se radujem nekoj prezentaciji ili predavanju sa realnim primjerima ovoga. Nažalost ovako sročeni tekstovi članka 15 i ovog priloga su izuzetno nejasni i po meni ih treba malo bolje opisati, ali se ne usudim niti nuditi neke konkretne prijedloge jer nemam ideju koja je uopće bila namjera zakonodavca ovdje. Djelomično prihvaćen Definirat će se način izračuna cijene u slučaju ograničavanja obuhvata na županiju. Mrežne usluge pregleda (WMS) biti će dostupne svima, pa i za stvaranje dodanih vrijednosti bez naknade, ali bez odgovornosti DGU za nefunkcioniranje sustava. Za višu razinu usluge istog servisa pretpostavlja se naknada od 5000 kn godišnje. Za usluge preuzimanja podataka definirane su posebne naknade.