Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Telemach Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA  O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA Izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (dalje: Pravilnik) od 19. svibnja 2014. godine utrostručen je iznos godišnje naknade za korištenje RF spektra za javnu pokretnu komunikacijsku mrežu (dalje: Naknada) uz obrazloženje kako se promjena uvodi kao dodatna mjera fiskalne konsolidacije za 2014. godinu na prihodovnoj strani državnog proračuna, usmjerena na smanjenje prekomjernog deficita u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske donesenim 17. travnja 2014. godine. Kao što smo isticali i tijekom javne rasprave koja je prethodila navedenom povećanju Naknade isto je protivno temeljnim načelima Autorizacijske Direktive (Direktiva 2002/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o ovlaštenjima na području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga) jer, između ostaloga,: • nije objektivno opravdano (budući da povod takvom povećanju, smanjenje hrvatskog deficita, nije povezan sa sektorom mobilnih elektroničkih komunikacija i dosiže vrlo visoku regulatornu naknadu koja je u cijelosti nepovezana sa dobiti i sposobnosti plaćanja obveznika), • diskriminatorno je jer su njegovi učinci tegobniji za Tele2 nego za druge operatore (povećani iznos Naknade je odgovarao iznosu od 97% EBITDA Tele2 d.o.o. iz 2013. godine, iznosu od 5% EBITDA HT d.d. iz 2013. godine te iznosu od 14% EBITDA Vipnet d.o.o. iz 2013. godine, Tele2 je jedini mobilni operator koji ne pruža i fiksne usluge te ne može amortizirati dodatno porezno opterećenje prihodima od fiksnih usluga), • uvećana Naknada je neproporcionalna s obzirom na svoju namjeravanu svrhu (porez radi punjenja proračuna), • nekompatibilno je sa ciljevima promicanja tržišnog natjecanja i razvoja internog tržišta budući da stavlja Tele2 u znatno nepovoljniji položaj te ne uspostavlja efektivnu i učinkovitu konkurenciju sa ciljem ostvarivanja pogodnosti za potrošače. Dakle, iako pozdravljamo izneseni prijedlog umanjenja Naknade koji odražava politiku Vlade Republike Hrvatske usmjerenu ka rasterećenju gospodarstva od fiskalnih i parafiskalnih nameta, smatramo da predloženo umanjenje nije dovoljno te da je Naknadu nužno umanjiti na iznos na kojem je bila prije nego je došlo do njenog protupravnog povećanja, a kako bi se izašlo iz stanja protupravnosti. Nadalje, kada bismo i zanemarili činjenicu da je spomenuto povećanje bilo uvedeno protupravno te prihvatili kao legitimnu i legalnu odluku donositelja da Naknadu poveća isključivo radi fiskalne konsolidacije na prihodnoj strani državnog proračuna usmjerene na smanjenje prekomjernog proračunskog deficita, Naknadu bi opet bilo nužno umanjiti na iznos prije spomenutog povećanja jer BDP raste već deset tromjesečja za redom te je Republika Hrvatska službeno izašla iz Procedure prekomjernog proračunskog manjka (EDP) već prije pola godine. Slijedom gore navedenog predlažemo da navedeni članak, umjesto kako je predloženo, glasi: U članku 10. stavku 2. izraz u zagradama: "(60 × a × b × c)" zamjenjuje se izrazom u zagradama: "(20 × a × b × c)". Nije prihvaćen U odnosu na iznesene primjedbe o navodnoj neusklađenosti Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 62/14.) s pravnom stečevinom Europske unije, navodnom protupravnom postupanju te nezadovoljavanju načela objektivnosti, razmjernosti i nediskriminacije, ovim putem ponavljamo obrazloženje dano u javnom savjetovanju o navedenom Prijedlogu Pravilnika iz svibnja 2014. godine: Člankom 84. Zakona o elektroničkim komunikacijama jasno je propisana nadležnost ministra mora, prometa i infrastrukture u određivanju visine naknade za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra, pri čemu se mora osigurati optimalna uporaba radiofrekvencijskog spektra, u skladu s načelima objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije, a pri tome osobito treba voditi računa o regulatornim načelima i ciljevima iz članka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Republika Hrvatska u cijelosti je uskladila svoj zakonodavni okvir s mjerodavnom pravnom stečevinom EU u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, pa tako i s odredbama Okvirne direktive i Direktive o ovlaštenjima. Načelo objektivnosti ostvaruje se poticanjem učinkovite uporabe i djelotvornim upravljanjem radiofrekvencijskim spektrom te opravdanom gospodarskom vrijednosti spektra. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je na temelju analize trenutačne uporabe radiofrekvencijskog spektra u javnim mrežama pokretnih komunikacija predložilo izmjenu visine godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra, i to u obliku izmjena odgovarajućeg podzakonskog propisa, prijedlog kojega je bio objavljen na internetskim stranicama Ministarstva, zajedno s obrazloženjem odredaba i razlozima za njegovo donošenje, o kojem je provedena javna rasprava na način i u trajanju propisanom člankom 22. Zakona o elektroničkim komunikacijama, i koji je nakon donošenja bio objavljen u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske, čime je zadovoljeno i načelo transparentnosti. Načelo razmjernosti ovisi o ciljevima koji se određenom mjerom namjeravaju postići. Navedeno povećanje predmetne naknade razmjerno je gospodarskoj vrijednosti radiofrekvencijskog spektra potvrđenoj u postupku javne dražbe, povećanju iskoristivosti spektra u vidu proširenja ponude usluga i uvođenja novih tehnologija, koje se postiglo uvođenjem tehnološki neutralnih dozvola te sinergijskim učinkom združivanja različitih frekvencijskih područja u jedinstvenu mrežu. Time je ispunjeno i načelo razmjernosti. Navedeni Pravilnik se, nakon stupanja na snagu, na jednak način primjenjivao na sve operatore pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj, odnosno na sve adresate koji obavljaju ovu vrstu djelatnosti elektroničkih komunikacija, čime je zadovoljeno i načelo nediskriminacije. Kao što je već navedeno, nadležni ministar mora, prometa i infrastrukture imao je valjanu pravnu osnovu, sadržanu u Zakonu o elektroničkim komunikacijama, za određivanje gospodarske vrijednosti prava na uporabu predmetnog radiofrekvencijskog spektra, odnosno pravo odgovarajuće prilagodbe visine naknade koja se plaćala za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra, pa prema tome nisu utemeljeni navodi o protupravnom postupanju, odnosno protupravnom povećanju visine predmetne naknade u Pravilniku iz svibnja 2014. godine. U odnosu na prijedlog da se visina predmetne naknade umanji na iznos koji se primjenjivao prije stupanja na snagu Pravilnika iz svibnja 2014. godine, mišljenja smo da će se predloženim smanjenjem visine godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra za jednu trećinu postojećeg iznosa zamjetno rasteretiti i osloboditi investicijski potencijal operatora pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj, kao jedna od konkretnih mjera administrativnog rasterećenja hrvatskog gospodarstva u cjelini, a navedeno smanjenje, koje uvažava mogućnosti državnog proračuna, trebalo bi pozitivno utjecati na stvaranje poticajnog okruženja za daljnja ulaganja na tržištu elektroničkih komunikacija.
2 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA  O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA (NN 154/08, 28/09, 97/10, 92/12, 62/14, 147/14, 138/15, 77/16) Očitovanje Hrvatskog Telekoma d.d. Zagreb, 14.12.2017.g. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je 28. studenog 2017.g. javnu raspravu o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (NN 154/08, 28/09, 97/10, 92/12, 62/14, 147/14, 138/15, 77/16, dalje u tekstu: Pravilnik) kojim se predlaže smanjiti visinu godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra (dalje u tekstu: RF spektar) za jednu trećinu postojećeg iznosa, na način da se dosadašnji faktor 60 u formuli iz članka 10. st. 2. Pravilnika zamjenjuje faktorom 40. Prema obrazloženju prijedloga, cilj predmetnog smanjenja je rasteretiti investicijski potencijal mobilnih operatora u RH što čini jednu od mjera administrativnog rasterećenja hrvatskog gospodarstva. Hrvatski Telekom d.d. (dalje u tekstu: HT) pozdravlja najavljeno smanjenje naknade za RF spektar, međutim, predloženi iznos smanjenja kao i predložena odgoda učinka smanjenja naknade do 2019.g. nisu prihvatljivi već je u svrhu administrativnog rasterećenja mobilnih operatora potreban veći iskorak od predloženog. • Smanjenje predmetne naknade za jednu trećinu trenutnog iznosa nije dovoljno već naknadu treba spustiti na razinu prije povećanja koje je nastupilo u 2014.g. Takav stav temelji se na činjenici kako povećanje naknade iz 2014.g. nije uslijedilo kao odgovor na povećanje vrijednosti dodijeljenog RF spektra već je isključivo služilo kao mjera za smanjenje proračunskog deficita, što prema našem mišljenju nije opravdana okolnost za povećanje predmetne naknade. Makar je predloženo smanjenje naknade za jednu trećinu trenutnog iznosa pozitivan signal tržišnim sudionicima, smatramo kako prijedlog treba ići još dalje u smjeru rasterećenja mobilnih operatora i to na način da se faktor 60 u formuli iz članka 10. st. 2. Pravilnika zamijeni faktorom 20, koji je bio primjenjiv sve do donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (NN 62/14). Takvim rasterećenjem mobilnih operatora oslobodio bi se investicijski potencijal za cijelo tržište u iznosu od oko 360 milijuna kuna godišnje (dodatni iznos kojeg mobilni operatori trenutno plaćaju na ime naknade za RF spektar, a ne bi ga plaćali da nije bilo povećanja iz 2014.g.), što do 2021.g. čini više od 1 milijarde kuna. 360 milijuna kuna godišnje čini oko 15% ukupnih ulaganja svih operatora u 2016.g. Promatrajući HT, HT trenutno plaća 154 milijuna kuna godišnje više za RF spektar nego što bi plaćao da nije bilo povećanja iz 2014.g. Taj iznos predstavlja oko 10% ukupnih HT-ovih godišnjih ulaganja te 33% godišnjih ulaganja u širokopojasni pristup. Iznos od 154 milijuna kuna godišnje dovoljan je za izgradnju dodatnih 45.000 širokopojasnih priključaka godišnje odnosno 135.000 priključaka do 2021.g. čime se može povećati dostupnost priključaka širokopojasnog pristupa Internetu velikih brzina za dodatnih 9% kućanstava u RH. • Predloženo smanjenje naknade za neupareni RF spektar treba krenuti u primjenu već s 1.1.2018.g. i to na način da utjecaj smanjenja bude ostvaren za cijelo razdoblje 2018.g. Mobilni operatori su u drugoj polovini 2017.g. prema trenutno važećim iznosima platili godišnje naknade za uporabu RF spektra za obračunsko razdoblje koje je u tijeku, a čiji se značajan dio odnosi na 2018.g. Prema objavljenom prijedlogu, smanjenje naknade za RF spektar ne bi se primjenjivalo na obračunsko razdoblje koje je u tijeku već isključivo na obračunska razdoblja koja slijede nakon toga. Takav prijedlog nije opravdan jer odgađa najavljeno rasterećenje investicijskog potencijala mobilnih operatora kao i ulaganja u razvoj mobilnih i fiksnih mreža nove generacije do 2019.g., a bez opravdanog razloga za takvu odgodu ovako važnog administrativnog rasterećenja. Naš prijedlog je izmijeniti odredbe o primjeni prijedloga na način da sniženje naknade za neupareni RF spektar bude primjenjivo i na obračunsko razdoblje koje je u tijeku. Pri tome smo otvoreni za razgovor o načinu na koji bi se isto provelo, odnosno ostvario povrat preplaćenih iznosa. Sukladno tome predlažemo brisanje članka 3. Pravilnika, te izmjenu u članku 4. Pravilnika na način da isti glasi: „Ovaj Pravilnik objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2018.“ Nije prihvaćen U odnosu na primjedbu da povećanje visine godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra iz 2014. godine nije uslijedilo kao odgovor na povećanje vrijednosti dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra, već je isključivo služilo kao mjera za smanjenje proračunskog deficita, treba ukazati na činjenicu da je predmetno povećanje bilo obrazloženo potrebom provedbe dodatne mjere fiskalne konsolidacije za 2014. godinu na prihodnoj strani državnog proračuna, usmjerene na smanjenje prekomjernog proračunskog deficita. Međutim, treba naglasiti i to da je povećanje gospodarske vrijednosti radiofrekvencijskog spektra bilo opravdano ishodom prethodno provedene javne dražbe radiofrekvencijskog spektra prve digitalne dividende, koji je pokazao da je tržišna vrijednost ovoga dijela spektra veća od vrijednosti koja se naplaćivala prema ranijim propisima, zatim povećanjem iskoristivosti tog spektra u vidu proširenja ponude usluga i uvođenja novih tehnologija, što je ostvareno izdavanjem tehnološki neutralnih dozvola svim operatorima pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj, te sinergijskim učinkom združivanja različitih frekvencijskih područja u jedinstvenu mrežu. Slijedom gore navedenog, mišljenja smo da će se ovim smanjenjem visine godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra za jednu trećinu postojećeg iznosa zamjetno rasteretiti i osloboditi investicijski potencijal operatora pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj, kao jedna od konkretnih mjera administrativnog rasterećenja hrvatskog gospodarstva u cjelini, a navedeno smanjenje, koje uvažava mogućnosti državnog proračuna, trebalo bi pozitivno utjecati na stvaranje poticajnog okruženja za daljnja ulaganja na tržištu elektroničkih komunikacija. U odnosu na primjedbe da utjecaj smanjenja visine naknade treba biti ostvaren za cijelo razdoblje 2018. godine te da se smanjenje naknade neće primjenjivati na obračunsko razdoblje koje je u tijeku, a što da bez opravdanog razloga odgađa najavljeno administrativno rasterećenje, valja istaknuti da u skladu s člankom 90. Ustava Republike Hrvatske podzakonski propisi ne mogu imati povratno djelovanje (već to mogu imati, iz posebno opravdanih razloga, samo pojedine odredbe zakona). Budući da se prema članku 17. stavku 2. Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 154/08., 28/09., 97/10., 92/12., 62/14., 147/14., 138/15. i 77/16.) predmetna naknada plaća unaprijed za razdoblje od godine dana, a prema stavku 10. istog članka uplaćene se naknade ne vraćaju, ne postoje ustavnopravne mogućnosti za primjenu predmetnog smanjenja visine naknade na obračunsko razdoblje koje je u tijeku, odnosno koje je počelo teći prije dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Zaključno, u odnosu na prijedlog da se u završnoj odredbi ovoga Pravilnika, osim stupanja na snagu, uvede i pojam primjene Pravilnika, valja ukazati na Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 64/06.), u dijelu koji se odnosi na stupanje na snagu i početak primjene zakona i drugih propisa, a u kojem je objašnjeno da Ustav Republike Hrvatske poznaje samo institut stupanja na snagu zakona i drugih propisa.
3 A1 Hrvatska d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA  O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA Poštovani, VIPnet d.o.o. (dalje u tekstu: Vipnet) kao operator elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, nastavno na javno savjetovanje otvoreno od strane Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, ovim putem dostavlja svoja stajališta, primjedbe i prijedloge vezane na Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 154/08., 28/09., 97/10., 92/12., 62/14., 147/14., 138/15. i 77/16.) (dalje u tekstu: „Prijedlog pravilnika o naknadama“), kako slijedi: 1. Vipnet podržava najavljeno smanjenje godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra za 33% međutim, neovisno o tom povećanju operatori će i dalje plaćati dvostruko veći iznos nego je to bio slučaj do 2014. godine Vipnet pozdravlja predložene odredbe Prijedloga pravilnika o naknadama kao pozitivan, ali istovremeno samo djelomičan korak prema potrebnom parafiskalnom rasterećenju operatora mobilnih elektroničkih komunikacijskih mreža s obzirom na zahtjeve za ostvarivanjem ciljeva Digitalne Agende koju se Republika Hrvatska obvezala ispuniti što podrazumijeva kontinuirane investicije. Naime, predmetna naknada povećana je tri puta kao mjera fiskalne konsolidacije za 2014. godinu na prihodnoj strani državnog proračuna. S predloženim smanjenjem od 33% operatori mobilnih elektroničkih komunikacijskih mreža će i dalje plaćati dvostruko veći iznos nego je to bio slučaj do 2014. godine. Dodatno, ovim sniženjem naknade za korištenje radijskih frekvencija i dalje će godišnja naknada biti među najvišima u EU. Slijedom navedenog smatramo da postoji prostor za daljnja smanjenja te stoga predlažemo da se Prijedlogom pravilnika definira smanjenje naknada postupno u sljedećem razdoblju u kojem bi se predmetna naknada najkasnije u 2019. godini izjednačila sa onom prije povećanja u 2014. godini. Dodatno, Vipnet podržava održavanje kontinuiranog dijaloga o mogućnostima daljnjeg sniženja naknada za korištenje radijskih frekvencija i kao i o uvjetima dodjele radijskih frekvencija u predstojećem periodu što je nužno s obzirom na buduće planirane dodjele radijskih frekvencija i ostvarenje 5G koncepta koji je također jedan od EU ciljeva. 2. Vipnet smatra da je radi zadovoljavanja načela objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije prilikom izmjena Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra, potrebno voditi računa o utjecaju izmjena pravilnika na pojedine operatore s obzirom na obračunsko razdoblje pojedine dozvole izdane operatorima, te je stoga potrebno uskladiti datum stupanja na snagu Prijedloga pravilnika o naknadama na način da su svi operatori u jednakopravnom položaju. Iznosi koje pojedini operatori godišnje plaćaju su proporcionalni količini radiofrekvencijskog spektra dodijeljenog pojedinom operatoru, međutim, stvarni financijski učinak smanjenja predmetne naknade po svakom operatoru je drugačiji s obzirom na početak računovodstvene primjene novih naknada i obračunsko razdoblje pojedine dozvole izdane operatorima. Zbog navedenog, pozdravljamo kao dan stupanja na snagu i primjene Prijedloga pravilnika o naknadama, odredi najranije za dan 1. siječnja 2018. godine, kako bi svi operatori bili dovedeni u ravnopravni položaj. Dodatno, predlažemo da se osigura da se financijski učinak naknade osjeti već početkom 2018. godine na način da se naknada za ostatak obračunskog razdoblja za izračun visine naknade za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra koje je počelo teći prije stupanja na snagu pravilnika, smanji za dio razdoblja u 2018. godini. S poštovanjem, VIPnet d.o.o. Nije prihvaćen U odnosu na iznesene primjedbe o potrebi daljnjeg smanjenja visine predmetne naknade, jer da je predloženo smanjenje samo djelomičan korak prema potrebnom parafiskalnom rasterećenju operatora pokretnih komunikacija, mišljenja smo da će se predloženim smanjenjem visine godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra za jednu trećinu postojećeg iznosa zamjetno rasteretiti i osloboditi investicijski potencijal operatora pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj, kao jedna od konkretnih mjera administrativnog rasterećenja hrvatskog gospodarstva u cjelini, a navedeno smanjenje, koje uvažava mogućnosti državnog proračuna, trebalo bi pozitivno utjecati na stvaranje poticajnog okruženja za daljnja ulaganja na tržištu elektroničkih komunikacija. U odnosu na prijedlog postupnog smanjenja visine naknade u sljedećem razdoblju ukazujemo na činjenicu da Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), u okviru svojeg djelokruga, redovito provjerava način izračuna svih naknada za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra, te nakon izvršene provjere, prema potrebi, dostavlja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture prijedlog izmjena načina izračuna i visine naknada. Također treba naglasiti da je HAKOM, u suradnji s operatorima pokretnih komunikacija, osnovao radnu skupinu sa zadaćom razmatranja svih mogućih izazova u uvođenju i razvoju 5G mreža u Republici Hrvatskoj. U odnosu na istaknutu potrebu usklađivanja dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika kako bi svi operatori bili u jednakopravnom položaju te smanjenje visine predmetne naknade za dio obračunskog razdoblja koje je u tijeku, valja naglasiti sljedeće: U skladu s člankom 90. Ustava Republike Hrvatske podzakonski propisi ne mogu imati povratno djelovanje (već to mogu imati, iz posebno opravdanih razloga, samo pojedine odredbe zakona). Budući da se prema članku 17. stavku 2. Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ("Narodne novine", br. 154/08., 28/09., 97/10., 92/12., 62/14., 147/14., 138/15. i 77/16.) predmetna naknada plaća unaprijed za razdoblje od godine dana, a prema stavku 10. istog članka uplaćene se naknade ne vraćaju, ne postoje ustavnopravne mogućnosti za primjenu predmetnog smanjenja visine naknade na obračunsko razdoblje koje je u tijeku, odnosno koje je počelo teći prije dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Slijedom navedenog, i uvažavajući činjenicu da pojedine dozvole izdane operatorima pokretnih komunikacija imaju različita obračunska razdoblja, to se u cilju što žurnijeg stupanja na snagu i početka primjene ovoga Pravilnika, a što u skladu s ustavnim načelom vladavine prava mora biti propisano na jasan i nedvojben način, predlaže stupanje na snagu Pravilnika prvoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".