Izvješće o provedenom savjetovanju - UREDBA O DOPUNAMA UREDBE O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marina Krajnović UREDBA Nije tema ovog javnog savjetovanja, ali je u vezi s plaćanjem upravnih pristojbi: potrebno je razjasniti formulaciju iz Zakona o upravnim pristojbama (NN 115/16) da se „pristojbe plaćaju na propisani račun“. Nije dovoljno jasno koji bi to bio račun. Npr. na koji račun se plaća pristojba za upravne postupke koje provode općine i gradovi? Također nije jasno na koji račun se plaća pristojba kad stranka izjavi žalbu na rješenje općine/grada, a žalba se upućuje županiji kao drugostupanjskom tijelu. Plaća li se pristojba za žalbu općini/gradu ili županiji? Prvostupanjsko tijelo zaprima žalbu (ponekad je i uzima na zapisnik), a o žalbi rješava drugostupanjsko tijelo. Čl. 20. st. 4. Zakona o upravnim pristojbama propisuje: „Pristojbe uplaćene izravno na propisani račun za pismena i radnje pred tijelima jedinica lokalne samouprave i njihovim upravnim tijelima prihod su jedinica lokalne samouprave pred čijim je tijelima plaćena pristojba.“ Iz formulacije je jasno čiji bi trebao biti prihod od pristojbe, no nije jasno uplaćuje li se pristojba izravno u korist proračuna jedinice lokalne samouprave ili na neki drugi (propisani) račun i koji bi to bio propis kojim se će propisati račun (npr. Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za tekuću godinu). Kod pripreme propisa potrebno je izbjegavati ovakve uopćene formulacije. Također, iako je od stupanja na snagu novog Zakona o upravnim pristojbama prošlo gotovo godinu dana, još uvijek ne funkcionira sustav e-pristojbe (ili barem šira javnost nije upoznata s njim). Potrebno je: - unijeti jasnije odredbe u Zakon o upravnim pristojbama te razjasniti pojam „propisanog računa“ - omogućiti plaćanje pristojbi putem sustava e-pristojbe - izdati uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u vezi s uplatama pristojbi na propisane račune, kao prijelazno rješenje dok se čeka novela Zakona o upravnim pristojbama Upute je potrebno distribuirati putem Ministarstva financija, Državne riznice, a ne putem nacionalnih udruga općina i gradova jer nisu sve jedinice lokalne samouprave članice takvih udruga. Primljeno na znanje Navedeno nije predmet ove Uredbe.
2 Auto SL 91 d.o.o. Pula UREDBA, Članak 3.   Unatoč nomotehničkoj izmjeni dopuni, zakonodavac tarifama iz nomenklature kojom se utvrđuju pristojbe u naravi ne potiče nabavku novijih vozila viših ekoloških / tehnoloških standarda čime se nepovoljno djeluje na obnovu i modernizaciju voznog parka u RH. Ne potiče se odnosno nema pozivian utjecaj na trend smanjenja prosjećne starosti vozila i modernizaciju voznog parka , a najviše kroz nabavku vozila koja nisu uključena u poslovne procese i ne sudjeluju u rashodnovnim troškovima , dakle građanstvo. Primljeno na znanje Navedeno nije predmet ove Uredbe, ali isto će biti uređeno Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine. Naime, u EU zakonodavstvo se uvodi tzv. Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila (WLTP, tj. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) ili novi sustav mjerenja emisija CO2, budući da je utvrđeno da „informacije o potrošnji goriva i emisijama CO2 koje su dobivene ispitivanjem vozila u skladu s NEDC-om (tj. New European Driving Cycle) više nisu zadovoljavajuće i više ne prikazuju stvarne emisije". Novi sustav mjerenja emisija CO2 će dati puno preciznije podatke o emisijama CO2 od dosadašnjih, a izmjenama Zakona visina posebnog poreza na motorna vozila će se urediti uvažavajući potrebu smanjenja ukupnog poreznog tereta, a radi, između ostaloga, stvaranja povoljnijeg poreznog tretmana motornih vozila s novijom i ekološki prihvatljivijom tehnologijom.