Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata Poziva za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ARGONAUTA   Uzimajući u obzir iskustvo naše udruge na projektima i aktivnostima edukacije i osvještavanja lokalnog stanovništva u malim priobalnim i otočnim zajednicama do 10.000 stanovnika smatramo da je izuzimanje OCD-ova kao nositelja ili partnera u ovom natječaju štetno. Iz našeg iskustva mali JLS sigurno nemaju kapacitet da se bave Provedbom Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, jer ne zapošljavaju kadar odgovarajućih struka niti imaju iskustva u takvom poslu. Zato se partnerstvo s okolišnim udrugama na ovakvim i sličnim natječajima uvijek do sada pokazalo uspješnijim od samostalne provedbe. Primljeno na znanje Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) (ZOGO), članak 28., stavak 1, točka 6. i članak 39., jedinice lokalne samouprave (JLS) odgovorne su za provedbu mjera izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području. Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17), koji proizlazi iz ZOGO-a, planski je dokument u kojem su navedeni potencijalni nositelji za sve mjere i aktivnosti. U tom smislu, za provedbu mjere izobrazno-informativnih aktivnosti predviđeni nositelji, koji mogu sudjelovati u pripremi, osmišljavanju i provedbi tih aktivnosti, uz, JLS, su i civilno društvo, i MZOE, HAOP, FZOEU i JP(R)S. Uloga prijavitelja kod poziva za dodjelu bespovratnih EU sredstava, a time i ovog Poziva, definirana je Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. JLS kao prijavitelj, u smislu gore navedene Uredbe, ima odgovornost predložiti aktivnosti i način na koji će osigurati njihovu provedbu. Međutim ovaj Poziv ne zabranjuje sudjelovanje udruga u toj provedbi, odnosno JLS kao korisnici sredstava dužni su provesti nabavu u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16), a ovisno o uvjetima iz dokumentacije o nadmetanju moguće je i sudjelovanje udruga.
2 branka genzić-horvat   Udruga za zaštitu okoliša Resnik, UZOR, dugi niz godina djeluje edukativno u smislu ostvarenja i postizanja ciljeva prema hijerarhiji gospodarenja otpadom (brojnim tribinama, priopćenjima, obraćanjima javnosti, djelovanjem na ciljanu skupinu koja o tome donosi odluke..) i u tome, kao prepoznatljiva u javnosti ostvaruje rezultate. isključivanje ekoloških udruga civilnog društva i koncentriranje iskuljučivo na JLS koje, do sada, na primjeru Grada Zagreba, ne samo da nisu djelovale edukativno na građane u ostvarenju propisanih ciiljeva, jer nisu ni imale takvih namjera ni političke volje,, nego su upravo služile manipulacijama da građani nisu sposobni ostvariti takve ciljeve. Ujedno su nekontrolirano trošene velike sume novca, za koje nitko neće nikad odgovarati u obilascima raznoraznih spalionica, i agažiranjem „profesionalaca“, poput upravo društva koje je izradilo ovaj Program, koji će po nalogu JLS braniti bilo koji plaćeni cilj, kao što su to radilli u Gradu Zagrebu i u kampanjama za spaljivanje otpada i donošenju PGO GZ do 2015. Izneneđuje negativistički pristup građanima, (točka 1.4.3.), umjesto poticanja, pogotovo pozitivnim poticanjem ekoloških i financijskih efekata odvojenog prikupljanja, što naravno bez dosljedne Uredbe o gospodarenju otpadom.. Uvredljiva je percepcija pojedinih „ciljanih skupina“ građana, jer otpad je općeljudsko pitanje, a iskustva koja smo imali s dobro plaćenom tvrtkom Hauška i partneri“ u Gradu Zagrebu dokazala su da su po nalogu JLS spremni odraditi i svaku i svakakvu „edukaciju“ za koju ih plati JLS. Stoga ekološke udruge civilnog društva trebaju biti neizostavnim dijelom ovog segmenta kao i pozoitivnog partnerstva i uključene u programe edukacije ili izobrazbe o održivom gospodarenju otpadom, za koje su stekle znanje, ali i pobude koje žive. Konačno na to predlagatelja obvezuje i Aarhuška konvencija. Udruga za zaštitu okoliša Resnik, UZOR Primljeno na znanje Predmet ovog e-savjetovanja su ključni elementi Poziva za provedu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koji se uskoro planira objaviti. Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) (ZOGO), članak 28., stavak 1, točka 6. i članak 39., jedinice lokalne samouprave (JLS) odgovorne su za provedbu mjera izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području. Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17), koji proizlazi iz ZOGO-a, planski je dokument u kojem su navedeni potencijalni nositelji za sve mjere i aktivnosti. U tom smislu, za provedbu mjere izobrazno-informativnih aktivnosti predviđeni nositelji, koji mogu sudjelovati u pripremi, osmišljavanju i provedbi tih aktivnosti, uz, JLS, su i civilno društvo, i MZOE, HAOP, FZOEU i JP(R)S. Uloga prijavitelja kod poziva za dodjelu bespovratnih EU sredstava, a time i ovog Poziva, definirana je Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. JLS kao prijavitelj, u smislu gore navedene Uredbe, ima odgovornost predložiti aktivnosti i način na koji će osigurati njihovu provedbu. Međutim ovaj Poziv ne zabranjuje sudjelovanje udruga u toj provedbi, odnosno JLS kao korisnici sredstava dužni su provesti nabavu u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16), a ovisno o uvjetima iz dokumentacije o nadmetanju moguće je i sudjelovanje udruga.
3 Komunalac d.o.o. Bjelovar  , Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Molim Vas objašnjenje točke 6. Dokumenta Indikativnog popisa popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja - Detaljan troškovnik projekta razrađen po stavkama za koja se traže sredstva (u excel formatu, u kojem je potrebno uključiti link kao dokaz informacije o trošku). Možete li pobliže objasniti kakav će link biti potrebno uključiti? Primljeno na znanje U sklopu projektnog prijedloga potrebno je dostaviti detaljan troškovnik projekta u Excel formatu, razrađen po stavkama za koje se traže sredstva, a u kojem je potrebno navesti link odgovarajuće web stranice na kojoj se nalazi cjenik za slične aktivnosti/usluge ili projektnom prijedlogu priložiti ponude temeljem kojih je prijavitelj predvidio procijenjene troškove.
4 Komunalac d.o.o. Bjelovar  , Indikativni popis popratne dokumentacije koja će se zahtijevati od prijavitelja Poštovani, u slučaju prijave više JLS zajedno, da li Izjava prijavitelja o osiguranju vlastitog udjela sufinanciranja mora imati podlogu u proračunu svake JLS koja se prijavljuje, tj. da li svaka JLS mora imati sredstva osiguran au proračunu za 2018. godinu? Primljeno na znanje Ukoliko će više jedinica lokalne samouprave (JLS) sporazumno osigurati zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na svom području, Prijavitelj je u sklopu projektnog prijedloga obvezan dostaviti Sporazum o udruživanju kojim se jasno utvrđuju prava i dužnosti obiju strana. Prijavitelj je obvezan potpisati Sporazum o udruživanju sa svakom JLS s kojom se udružuje. Predložak takvog sporazuma biti će dio dokumentacije Poziva. Neovisno o broju i ulozi JLS koje se udružuju, JLS koja je Prijavitelj/Korisnik preuzima potpunu pravnu i financijsku odgovornost za upravljanje i provedbu projekta, stoga je u sklopu projektnog prijedloga dovoljno dostaviti izjavu Prijavitelja o osiguranju sredstava za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava iz KF-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu ovog Poziva, te sredstava za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova unutar projektnog prijedloga.
5 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS)  , Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Sve navedene aktivnosti provode pojedine udruge civilnog društva već godinama i stoga je neozbiljno ne uključiti dobre primjere iz prakse preko organizacija civilnog društva. Primljeno na znanje Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) (ZOGO), članak 28., stavak 1, točka 6. i članak 39., jedinice lokalne samouprave (JLS) odgovorne su za provedbu mjera izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području. Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17), koji proizlazi iz ZOGO-a, planski je dokument u kojem su navedeni potencijalni nositelji za sve mjere i aktivnosti. U tom smislu, za provedbu mjere izobrazno-informativnih aktivnosti predviđeni nositelji, koji mogu sudjelovati u pripremi, osmišljavanju i provedbi tih aktivnosti, uz, JLS, su i civilno društvo, i MZOE, HAOP, FZOEU i JP(R)S. Uloga prijavitelja kod poziva za dodjelu bespovratnih EU sredstava, a time i ovog Poziva, definirana je Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. JLS kao prijavitelj, u smislu gore navedene Uredbe, ima odgovornost predložiti aktivnosti i način na koji će osigurati njihovu provedbu. Međutim ovaj Poziv ne zabranjuje sudjelovanje udruga u toj provedbi, odnosno JLS kao korisnici sredstava dužni su provesti nabavu u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16), a ovisno o uvjetima iz dokumentacije o nadmetanju moguće je i sudjelovanje udruga.
6 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS)   Poštovani, JLRS nemaju dovoljno kapaciteta i afiniteta za provedbu edukacije i informiranja stoga je suradnja s civilnim sektorom za provedbu ovog Programa nužna. Nedemokratski, necivilizacijski i protuzakonit je čin izostavljanje organizacija civilnoga društva iz ovog Programa. Protivno je Planu gospodarenja otpadom RH u kojem stoji da partner jedinicama lokalne samouprave, pa samim time, i provoditelj aktivnosti iz Programa mogu biti i udruge civilnog društva. Primljeno na znanje Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) (ZOGO), članak 28., stavak 1, točka 6. i članak 39., jedinice lokalne samouprave (JLS) odgovorne su za provedbu mjera izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području. Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17), koji proizlazi iz ZOGO-a, planski je dokument u kojem su navedeni potencijalni nositelji za sve mjere i aktivnosti. U tom smislu, za provedbu mjere izobrazno-informativnih aktivnosti predviđeni nositelji, koji mogu sudjelovati u pripremi, osmišljavanju i provedbi tih aktivnosti, uz, JLS, su i civilno društvo, i MZOE, HAOP, FZOEU i JP(R)S. Uloga prijavitelja kod poziva za dodjelu bespovratnih EU sredstava, a time i ovog Poziva, definirana je Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. JLS kao prijavitelj, u smislu gore navedene Uredbe, ima odgovornost predložiti aktivnosti i način na koji će osigurati njihovu provedbu. Međutim ovaj Poziv ne zabranjuje sudjelovanje udruga u toj provedbi, odnosno JLS kao korisnici sredstava dužni su provesti nabavu u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16), a ovisno o uvjetima iz dokumentacije o nadmetanju moguće je i sudjelovanje udruga.
7 Pero Kukuljica   Štovani, neznam uklapa li se ovaj moj prijedlog u ovu temu, svejedno ću ga iznijeti. Smatrm kako bi bilo korisno kada bi veliki trgovački centri na svojim parkiralištima bili obvezni imati "posude" za odlaganje papira, plastike, stakla, željeza, odjeće ... Budući svi odlazimo u centre tako bi nam bilo lakše i usputno razvrstavati svoj otpad. Mnogi neće tražiti reciklažna dvorišta već će koristiti "lakše" načine rješavanja otpada. Na predloženi način, vjerujem, razvrstala bi se puno veća količina otpada. Zahvaljujem se ako je netko pročitao ovaj sadržaj. Lijep pozdrav.. Primljeno na znanje Nabava kanti i kontejnera, odnosno spremnika za odvojeno sakupljanje otpada te građenje reciklažnih dvorišta nisu predmet ovog Poziva, već su to isključivo izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Napominjemo da je u tijeku otvoreni Poziv za građenje reciklažnih dvorišta na koji se mogu prijaviti jedinice lokalne samouprave.
8 Ponikve eko otok Krk d.o.o.  , Uvod Poštovani da li je mogući prijavitelj komunalno poduzeće u 100% vlasništvu više JLS-a koje je i zaduženo za gospodarenje otpadom na području JLS-a. Nije prihvaćen U okviru ovog Poziva jedinice lokalne samouprave predviđene su kao jedini prihvatljivi prijavitelji. Naime, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) (ZOGO) odgovorni dionici za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području su jedinice lokalne samouprave (JLS) koje su temeljem članka 28., stavak 1, točka 6. i članka 39. ZOGO-a dužne osigurati provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti vezanih uz održivo gospodarenje otpadom.
9 Udruga "Eko -Zadar"   Udruga "Eko - Zadar" provela je 183 radionice o selektivnom odlaganju otpada na području Zadra i zadarske županije te osmislila i pripremila 3 edukativno informativne brošure iste tematike i dječju bojanku - slikovnicu. U naše edukacije smo uključili djecu, mlade i odrasle. Zanima nas zašto su organizacije civilnog društva izuzete iz ovog Poziva ako znamo da su OCD i jedini koji kontinuirano rade na informiranju i educitanju ove tematike te osim iskustva imaju i educirani kadar. Molim Vas to promijenite kako bi mogli zajedno doprinositi konceptu 3R. Primljeno na znanje Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) (ZOGO), članak 28., stavak 1, točka 6. i članak 39., jedinice lokalne samouprave (JLS) odgovorne su za provedbu mjera izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području. Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17), koji proizlazi iz ZOGO-a, planski je dokument u kojem su navedeni potencijalni nositelji za sve mjere i aktivnosti. U tom smislu, za provedbu mjere izobrazno-informativnih aktivnosti predviđeni nositelji, koji mogu sudjelovati u pripremi, osmišljavanju i provedbi tih aktivnosti, uz, JLS, su i civilno društvo, i MZOE, HAOP, FZOEU i JP(R)S. Uloga prijavitelja kod poziva za dodjelu bespovratnih EU sredstava, a time i ovog Poziva, definirana je Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. JLS kao prijavitelj, u smislu gore navedene Uredbe, ima odgovornost predložiti aktivnosti i način na koji će osigurati njihovu provedbu. Međutim ovaj Poziv ne zabranjuje sudjelovanje udruga u toj provedbi, odnosno JLS kao korisnici sredstava dužni su provesti nabavu u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16), a ovisno o uvjetima iz dokumentacije o nadmetanju moguće je i sudjelovanje udruga.
10 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce   S obzirom na dosadašnje rezultate organizacija civilnoga društva u promicanju i poticanju provedbe održivog gospodarenja otpadom, njihove kapacitete, stečena znanja i iskustva, umreženost koja im omoguće koristiti najbolje primjere prakse u procesu edukacije i informiranja zaista nije jasno zašto su iste izuzete iz ovog natječaja. Smatramo kako se natječaji trebaju formirati na način da se postigne njihova što veća učinkovitost u postizanju zadanih ciljeva, a izuzimanje organizacija civilnoga društva tomu svakako neće doprinijeti. Smatramo kako je u cilju provedbe Plana gospodarenja otpadom RH nužno da se okolišne organizacije civilnoga društva uvrste kao potencijalni partneri i mogući nositelji na projektima koji će biti financirani u sklopu ovog Programa uz obaveznu suradnju s JLRS i komunalnim poduzećima. Naime, dugogodišnje iskustvo pokazalo je kako upravo organizacije civilnoga društva mogu potaknuti gradove i općine na ovakve projekte koji, nažalost, većini još uvijek nisu prioritet, unatoč zakonskim obvezama te potencijalnim kaznama. Znanja i iskustva okolišnih organizacija u provedbi projekta usmjerenih ka poticanju primjene prioriteta u gospodarenju otpadom su neupitna te se čak projekti udruga navode na mrežnim stranica izrađenim od strane nadležnih državnih tijela npr. http://sprjecavanjeotpada.azo.hr/page.htm?id=34 Iz komentara kolega vidljiva su iskustva okolišnih organizacija u različitim dijelovima Hrvatske, a ovdje bi nadodali i samo neka od iskustva Udruge Sunce povezana s poticanjem i promicanjem održivog gospodarenja otpadom. Na ovaj tematici Udruga Sunce radi o svog osnutka 1998. godine, a danas rašireni sustav prikupljanja otpadnog papira putem kartonskih kutija nastao na inicijativu Sunca 2001. godine te je kutije dizajnirao prof. Tomislav Lerotić, jedan od osnivača Sunca. Edukacijske aktivnosti na temu otpad poput seminara, radionica, javnih događanja organiziraju se za širu javnost te ciljane skupine. Izradili smo i edukacijske programe „Kompostiranje“, i „Odgovorno stvaranje i postupanje s otpadom“ za osnovno školski i srednjoškolski uzrast“, koji su provedeni u nizu škola, a sa ciljem integracije kompostiranja i odvojenog prikupljana u škole i školski kurikulum. Studentsku populaciju uključujemo u program društveno korisnog učenja povezanog s tematikom otpada te organiziramo seminare za studente. Provodimo i edukaciju o kompostiranju i odvojenom prikupljanju otpada za predškolski uzrast. Izrađivali smo niz edukacijsko informativnih materijala namijenjenih širem građanstvu (letci, brošure, plakati, naljepnice, video materijali). Velik dio ovih materijala bio je distribuiran u suradnji s komunalnim poduzećima putem računa za odvoz otpada. Edukacijsko informativni materijal izrađuje se i za ciljane skupine (priručnici za nastavnike za provođenje edukacije, bojanke za predškolski uzrast i dr). Već nekoliko godina intenzivno se bavimo tematikom morskog otpada i podizanjem svijesti javnosti o ovom problemu. Od 2012. godine organiziramo natjecanje „Prije i poslije-učenici za Dan planeta Zemlje“, a u suradnji s komunalnim poduzećem Čistoća d.o.o. Split. U okviru natjecanja učenici trebaju osmisliti razredni projekt kroz koji se promovira odgovorno postupanje s otpadom i principi smanji, ponovno koristi i recikliraj te se na taj način okoliš mijenja na bolje. U natjecanju je dosad sudjelovalo preko 2000 učenika. Također od 2012. godine organiziramo rasprodaju rabljene dječje odjeće i opreme. Sve aktivnosti praćene su u medijima, te ih promoviramo putem društveni mreža. Ovo su samo neke od aktivnosti koje smo dosad proveli te očekujemo kako će doprinijeti sagledavanju uloge organizacija civilnoga društva u edukaciju i promicanju održivog gospodarenja otpadom. Primljeno na znanje Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) (ZOGO), članak 28., stavak 1, točka 6. i članak 39., jedinice lokalne samouprave (JLS) odgovorne su za provedbu mjera izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području. Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17), koji proizlazi iz ZOGO-a, planski je dokument u kojem su navedeni potencijalni nositelji za sve mjere i aktivnosti. U tom smislu, za provedbu mjere izobrazno-informativnih aktivnosti predviđeni nositelji, koji mogu sudjelovati u pripremi, osmišljavanju i provedbi tih aktivnosti, uz, JLS, su i civilno društvo, i MZOE, HAOP, FZOEU i JP(R)S. Uloga prijavitelja kod poziva za dodjelu bespovratnih EU sredstava, a time i ovog Poziva, definirana je Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. JLS kao prijavitelj, u smislu gore navedene Uredbe, ima odgovornost predložiti aktivnosti i način na koji će osigurati njihovu provedbu. Međutim ovaj Poziv ne zabranjuje sudjelovanje udruga u toj provedbi, odnosno JLS kao korisnici sredstava dužni su provesti nabavu u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16), a ovisno o uvjetima iz dokumentacije o nadmetanju moguće je i sudjelovanje udruga.
11 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce  , Indikativni popis uvjeta za prihvatljivost prijavitelja Naša iskustva pokazuju kako je za uspješnu provedbu edukacijsko-informativnih aktivnosti prethodno potrebno uspostaviti sustav odvojenog prikupljanja, što u velikom broju gradova i općina nije slučaj. Stoga predlažemo da jedan od uvjeta sudjelovanje na natječaju bude uspostavljen sustav odvojenog prikupljana otpada u gradu ili općini u kojem će se provoditi edukacija i informiranje. Naime provedba edukacije bez uspostavljenog sustava ne može biti dovoljno učinkovita, a kada se radi o mlađim generacijama čak je i kontraproduktivna i nedosljedna. Primljeno na znanje Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) propisao je jedinicama lokalne samouprave obvezu uspostave sustava odvojenog prikupljanja otpada, što je usko povezano s ciljem ovog Poziva, a to je doprinijeti uspostavi sustava odvojenog prikupljanja otpada JLS kroz informiranje što većeg broja građana o pravilnom postupanju s otpadom, kao i pomoć JLS-ovima pri ispunjavanju obveza i rokova koji su im propisani novom Uredbom o komunalnom otpadu (NN 50/2017). Stoga je izobrazno-informativne aktivnosti potrebno provoditi kontinuirano, odnosno prije, tijekom i poslije uspostave sustava održivog gospodarenja otpadom. Osim toga, Ministarstvo zaštite okoliše i energetike planira tijekom 2018. objaviti i poziv za nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje otpada kako bi pomogao JLS-ovima u ispunjavanju obveza iz nove Uredbe.
12 Udruga Zelena Istra   Isključivanje udruga civilnog društva iz mogućnosti sudjelovanja na projektima koji će biti financirani u sklopu ovog Programa je protivno Planu gospodarenja otpadom RH u kojem stoji (str.69) da partner jedinicama lokalne samouprave pa samim time i provoditelj aktivnosti iz Programa mogu biti i udruge civilnog društva. Prema Programu i ovom pozivu, udruga civilnog društva nema nigdje te udruge civilnog društva ne navode. Komunalna poduzeća i JLRS nemaju dovoljno kapaciteta i afiniteta za provedbu edukacije i informiranja i zato je suradnja s civilnim sektorom odličan način da se programi edukacije i informiranje provedu kvalitetnije i bolje. Dokaz tome je što se Udruga Zelena Istra već više od 15 godina aktivno bavi edukacijom i informiranjem svih dobnih skupina o pravilnom gospodarenju otpadom u suradnji s komunalnim poduzećima i JLRS-ima. Predlažemo da se stavi mogućnost da udruge budu partneri na projektima jer bi se time omogućila kvalitetnija provedba edukacije i informiranja te da se kampanje ne svedu na skupe usluge PR agencija. Rezultati koje su udruge u području edukacije i informiranja o održivom gospodarenju otpadom ostvarile su dokaz da sinergijom možemo napraviti više i bolje. Samo Udruga Zelena Istra je provela stotine radionica u vrtićima, školama, mjesnim odborima. Organizirali smo javne akcije, radionice, sajmove razmjene. Već 6 godina provodimo sa školama natjecanje u prikupljanju starog papira. Organizirali smo i konferencije i seminare za predstavnike komunalnih poduzeća i JLRS. U suradnji s Istarskom županijom provodimo i anketu među građanima i komunalnim poduzećima. Pripremamo komunikacijsku strategiju za područje Istarske županije. Kreirali smo i info web stranicu www.izdovjisve.info, izdali smo niz brošura, letaka, interaktivnih bojanki. Zaključujemo da je u cilju provedbe Plana gospodarenja otpadom RH nužno da se udruge uvrste kao potencijalni partneri i mogući nositelji na projektima koji će biti financirani u sklopu ovog Programa uz obaveznu suradnju s JLRS i komunalnim poduzećima. Primljeno na znanje Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) (ZOGO), članak 28., stavak 1, točka 6. i članak 39., jedinice lokalne samouprave (JLS) odgovorne su za provedbu mjera izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području. Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17), koji proizlazi iz ZOGO-a, planski je dokument u kojem su navedeni potencijalni nositelji za sve mjere i aktivnosti. U tom smislu, za provedbu mjere izobrazno-informativnih aktivnosti predviđeni nositelji, koji mogu sudjelovati u pripremi, osmišljavanju i provedbi tih aktivnosti, uz, JLS, su i civilno društvo, i MZOE, HAOP, FZOEU i JP(R)S. Uloga prijavitelja kod poziva za dodjelu bespovratnih EU sredstava, a time i ovog Poziva, definirana je Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. JLS kao prijavitelj, u smislu gore navedene Uredbe, ima odgovornost predložiti aktivnosti i način na koji će osigurati njihovu provedbu. Međutim ovaj Poziv ne zabranjuje sudjelovanje udruga u toj provedbi, odnosno JLS kao korisnici sredstava dužni su provesti nabavu u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16), a ovisno o uvjetima iz dokumentacije o nadmetanju moguće je i sudjelovanje udruga.
13 ZELENA AKCIJA   Ovaj poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti u gospodarenju otpadom protuzakonit je kao i sam Program jer se u oba dokumenta kao mogući provoditelj aktivnosti ne nalaze udruge civilnog društva već se kao jedini nositelj navode JLS. To je protivno Planu gospodarenja otpadom RH u kojem stoji (str.69) da partner jedinicama lokalne samouprave pa samim time i provoditelj aktivnosti iz Programa mogu biti i udruge civilnog društva. Dakle, sasvim je očigledna činjenica da je ovaj poziv i Program potrebno izmijeniti jer su protivni temeljnom podzakonskom aktu koji regulira gospodarenje otpadom za narednih 5 godina. Osim toga, ovime se nastavlja i degradiranje udruga civilnog društva koje građane_ke godinama puno uspješnije od gradova i općina educiraju o održivom gospodarenju otpadom i koje već godinama čekaju mogućnost prijave na ovaj natječaj kako bi svoje redovne aktivnosti mogli proširiti i dopuniti novim sadržajima. Dakle, potrebno je omogućiti partnerstvo JLS i civilnog društva i to na način da nije geografski limitirano da udruge mogu biti samo partner samo JLS u kojima im je sjedište, već i u drugim JLS jer brojne udruge imaju uspješne projekte i izvan svog sjedišta u JLS u kojima često i nema udruga, a u svojim su sjedištima dosta često i u sukobu s JLS zbog osporavanja štetnih projekata. Primljeno na znanje Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) (ZOGO), članak 28., stavak 1, točka 6. i članak 39., jedinice lokalne samouprave (JLS) odgovorne su za provedbu mjera izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području. Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17), koji proizlazi iz ZOGO-a, planski je dokument u kojem su navedeni potencijalni nositelji za sve mjere i aktivnosti. U tom smislu, za provedbu mjere izobrazno-informativnih aktivnosti predviđeni nositelji, koji mogu sudjelovati u pripremi, osmišljavanju i provedbi tih aktivnosti, uz, JLS, su i civilno društvo, i MZOE, HAOP, FZOEU i JP(R)S. Uloga prijavitelja kod poziva za dodjelu bespovratnih EU sredstava, a time i ovog Poziva, definirana je Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. JLS kao prijavitelj, u smislu gore navedene Uredbe, ima odgovornost predložiti aktivnosti i način na koji će osigurati njihovu provedbu. Međutim ovaj Poziv ne zabranjuje sudjelovanje udruga u toj provedbi, odnosno JLS kao korisnici sredstava dužni su provesti nabavu u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16), a ovisno o uvjetima iz dokumentacije o nadmetanju moguće je i sudjelovanje udruga.
14 Žmergo   Rezultati organizacija civilnog društva (OCD) ostvareni provedbom programa i projekata vezanih uz izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom su respektabilni te smatramo da bi iskustva i znanja stručnjaka koji djeluju u OCD trebalo uzeti u obzir pri provedbi Programa te da se OCD uvrste kao potencijalni partneri. Kroz 20 godina provedbe edukativnih programa, većinom vezanih uz otpad, Udruga Žmergo provela je mnoge radionice, javne tribine, seminare, konferencije, samostalno ili u suradnji s drugim OCD-ima, na temu gospodarenja otpadom. Izradom priručnika Zeleni sat u školi obrađeno je 20 tema vezanih i uz otpad, a priručnik Smanjimo organski otpad – kompostirajmo osvojio je 2002.g. prvu nagradu na natječaju The Austrian Society for Environment and Technology (ÖGUT) iz Beča. Kao koordinator nacionalne kampanje Zelena čistka svake godine Žmergo surađuje s JLS iz svih županija te na taj način potiče na zajedništvo i promjenu odnosa svakog pojedinca prema otpadu. Primljeno na znanje Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) (ZOGO), članak 28., stavak 1, točka 6. i članak 39., jedinice lokalne samouprave (JLS) odgovorne su za provedbu mjera izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području. Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17), koji proizlazi iz ZOGO-a, planski je dokument u kojem su navedeni potencijalni nositelji za sve mjere i aktivnosti. U tom smislu, za provedbu mjere izobrazno-informativnih aktivnosti predviđeni nositelji, koji mogu sudjelovati u pripremi, osmišljavanju i provedbi tih aktivnosti, uz, JLS, su i civilno društvo, i MZOE, HAOP, FZOEU i JP(R)S. Uloga prijavitelja kod poziva za dodjelu bespovratnih EU sredstava, a time i ovog Poziva, definirana je Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. JLS kao prijavitelj, u smislu gore navedene Uredbe, ima odgovornost predložiti aktivnosti i način na koji će osigurati njihovu provedbu. Međutim ovaj Poziv ne zabranjuje sudjelovanje udruga u toj provedbi, odnosno JLS kao korisnici sredstava dužni su provesti nabavu u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16), a ovisno o uvjetima iz dokumentacije o nadmetanju moguće je i sudjelovanje udruga.