Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o sadržaj obrasca te pretpostavke za podnošenje podnesaka u elektroničkom obliku pred trgovačkim sudovima, oblike zapisa podnesaka u elektroničkom obliku (formate) te organizaciju i djelovanje informacijskog sustava

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K Predmet Pravilnika, Članak 1. Bilo bi lijepo, korisno i praktično da pred svim sudovima i javnopravnim tijelima postoji mogućnost podnesaka u elektroničkom obliku (kao što je i regulativom predviđeno, ali u praksi se pokušava onemogućiti), a bilo bi zgodno da oblik, ukoliko se defninra kao ovim pravilnikom, bude jedinstven ili gotovo jedinstven. Primljeno na znanje Člankom 492.a Zakona o parničnom postupku propisana je mogućnost podnošenja podnesaka u elektroničkom obliku samo pred trgovačkim sudovima. Radi podnošenja podnesaka elektroničkim putem u postupku pred trgovačkim sudovima Ministarstvo pravosuđa uspostavlja informacijski sustav te uređuje pretpostavke za podnošenje podnesaka u elektroničkom obliku, oblike zapisa podnesaka u elektroničkom obliku (formate), organizaciju i djelovanje informacijskog sustava ovim pravilnikom. Podnošenje podnesaka elektroničkim putem pred svim sudovima u Republici Hrvatskoj biti će moguće po ostvarenju odgovarajućih preduvjeta.
2 Mario Klačmer Način pristupa, Članak 7. Putem kojeg jedinstvenog informacijskog sustava? eSpis? Ili jedinstvenog poslužnog mjesta kao što je to kod ZIS-a? Način pristupa je puno bolje napisan u "Pravilniku o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama" gdje se kaže Članak 5. (1) Pristup zemljišnim knjigama elektroničkim putem ostvaruje se putem Jedinstvenog poslužnog mjesta zemljišnih knjiga i katastra (oss.uredjenazemlja.hr) podsustava Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra Dakle, u ovom slučaju točnije bi bilo (1) Pristup trgovačkom sudu elektroničkim putem ostvaruje se putem Jedinstvenog poslužnog mjesta sudova (e-usluge.pravosudje.hr) Ili (1) Pristup trgovačkom sudu elektroničkim putem ostvaruje se putem poslužnog mjesta za dostavu podnesaka u elektroničkom obliku trgovačkim sudovima. Ili (1) Pristup trgovačkom sudu elektroničkim putem ostvaruje se putem usluge podošenja podnesaka trgovačkim sudovima kako sastavne usluge unutar sustava eGrađani (kao što je to i usluga podnošenja e-prijedloga za upis u zemljišnu knjigu). Kako je za slanje podneska potrebno biti registriran u sustavu eGrađani, nije jasno kako je administrator sustava Ministarstvo pravosuđa. Djelomično prihvaćen Tekst odredbe nomotehnički je usklađen s izmjenom teksta odredbe članka 5. stavka 1. točke 2. Nacrta prijedloga Pravilnika. Ističe se kako je registracija u sustavu e-Građani potrebna radi registracije korisnika, odnosno dodjele sigurnog elektroničkog pretinca u informacijskom sustavu, čiji je administrator Ministarstvo pravosuđa
3 Mario Klačmer Značenje pojedinih pojmova, Članak 5. eSpis jeste jedinstveni informacijski sustav za upravljanje i rad na sudskim predmetima, ali je nejasna definicija pod "2. jedinstveni informacijski sustav je Jedinstveno poslužno mjesto (e-usluge.pravosudje.hr) podsustava eSpis". Da li je eSpis jedinstveni informacijski sustav ili je to Jedinstveno poslužno mjesto? Ili se mislilo reći da je Jedinstveno poslužno mjesto podsustav eSpisa? Ili je eSpis podsustav Jedinstvenog poslužnog mjesta? Naime, formalno gledano Jedinstveno poslužno mjesto (e-usluge.pravosudje.hr) nije jedinstveni informacijski sustav a nije niti podsustav eSpisa (onda bi to bila i npr. eOglasna ploča sudova a koja se kao takva u Pravilniku o radu u sustavu eSpis ne definira kao podsustav eSpisa). Radi se samo o jednoj od uluga sustava eGrađani koju pruža institucija Ministarstvo pravosuđa. Naime, u pravilniku o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama stoji to bolje napisano "(1) Pristup zemljišnim knjigama elektroničkim putem ostvaruje se putem Jedinstvenog poslužnog mjesta zemljišnih knjiga i katastra (oss.uredjenazemlja.hr) podsustava Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra" Dakle, predlažem to poslužno mjesto nekako nazvati i reći 2. Jedinstveno poslužno mjesto za podnošenje podnesaka u elektroničkom obliku pred sudovima (e-usluge.pravosudje.hr) pruža uslugu podošenja podnesaka trgovačkim sudovima u skopu sustava eGrađani . Nadalje, pod "3. siguran elektronički poštanski pretinac je pretinac elektroničke pošte pod nadzorom administratora sustava," nije jasno kojeg administratora sustava? eSpis sustava? Da li se radi o administratoru sustava eSpis u sudu? Ili administratoru središnjeg sustava eSpis? Ili administratoru Ososbnog korisničkog pretinca (OKP) sustava eGrađani? Djelomično prihvaćen U odnosu na točku 2. članka 5. stavka 1. Nacrta prijedloga Pravilnika tekst odredbe izmijenjen je na način da je odredba nomotehnički uređena te je napravljena inverzija točke 1. i 2. navedenog članka radi jasnijeg izričaja, odnosno pojašnjenja da je predmetni informacijski sustav poslužno mjesto (e-usluge.pravosudje.hr) podsustava eSpis. Napominje se kako je člankom 7. stavkom 3. Nacrta prijedloga Pravilnika jasno je definirano kako je administrator informatičkog sustava Ministarstvo pravosuđa.
4 HP-Hrvatska pošta d.d. Značenje pojedinih pojmova, Članak 5. U članku 5. stavak 1. točka 3. mijenja se i glasi: „3. siguran elektronički poštanski pretinac je pretinac elektroničke pošte pod nadzorom administratora sustava ili nadzorom organizacije koja obavlja djelatnost elektroničke dostave, a koji zadovoljava postavljene kriterije.“ OBRAZLOŽENJE: Izmjena se predlaže radi usklađivanja s važećom odredbom čl.492.c. Zakona o parničnom postupku prema kojem se dostava pismena sigurnim elektroničkim putem obavlja putem informacijskog sustava posredovanjem organizacije koja obavlja djelatnost elektroničke dostave. Navedenom izmjenom omogućilo bi se obavljanje navedenih poslova i drugim ovlaštenim subjektima koji zadovoljavaju postavljene kriterije, s obzirom da je iz citirane zakonske odredbe vidljivo da intencija Zakona o parničnom postupku nije bila Pravilnikom omogućiti isključivu ovlast samo jednom subjektu za obavljanje navedenih poslova. Nije prihvaćen Nacrtom prijedloga Pravilnika propisuje se mogućnost obavljanja elektroničke dostave u postupcima pred trgovačkim sudovima putem informacijskog sustava čiji je administrator Ministarstvo pravosuđa.
5 Mario Klačmer Dodjela prava pristupa sustavu, Članak 8. Pa zar se dostava sudskih pismena strankama (odvjetnicima) ne vrši preko Osobnog korisničkog pretinca sustava eGrađani? Ili kao što je to kod jedinstvenog poslužnog mjesta Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra ZIS preko opcije Moj sandučić? Ako je tako, eSpis je spojen sa sustavom Jedinstvenog registra osoba i nema potrebe za dostavom OIB-a i e-mail adresa. Vrijede li gmail i yahoo adrese koje nisu u formatu ime.prezime? Vrijede li generičke e-mail adrese? Zato najbolje sve u osobni korisnički pretinac (OKP) gdje je osoba već automatski identificirana OIB-om (bolja opcija jer se sve obavijesti državnih tijela koncentriraju u jedan sandučić) ili u Moj sandučić (lošija opcija, jer sad je to već treći sandučić za građane, naime postoji OKP, sandučić za ZIS i sad ovaj za trgovačke sudove). Podsjećam da već sada pravosuđe (eSpis) šalje obavijesti u OKP osobama na koje se odnose novi oglasi na e-Oglasnoj ploči sudova. Nije prihvaćen Dostavu strankama nije moguće obavljati putem sustava e-Građani zbog tehničkih ograničenja kod zaprimanja dokumenata. Također sustav e-Građani nema mogućnost potpisa, odnosno potvrde primitka, što je nužno zbog dokazivanja potvrde primitka pismena.
6 Mario Klačmer Vanjski korisnici, Članak 6. Da li se pod siguran elektronički pretinac misli Osobni korisnički pretinac sustava eGrađani? Ako da, trebalo bi tako navesti. Npr. u "Pravilniku o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama" se kaže "(3) Korisnik ostvaruje pristup sustavu putem osobnog korisničkog pretinca u sustavu e-Građani". Nije prihvaćen Prijedlog za drugačijim reguliranjem članka 6. Nacrta prijedloga Pravilnika nije prihvaćen u odnosu na sigurni elektronički poštanski pretinac iz razloga jer se u navedenom članku ne govori o osobnom korisničkom pretincu sustava e-Građani, već je riječ o otvaranju posebnog sigurnog elektroničkog pretinca u sklopu informacijskog sustava koji je različit o osobnog korisničkog pretinca sustava e-Građani.
7 Ratimir Komarica Poslovanje kod podnošenja podneska, Članak 12. Iz stavka (2) mislim da slijedi da će popis svih mogućih razloga za oslobođenje plaćanja pristojbi biti raspoloživ za odabir u aplikaciji, ali bez obzira na to predlažem da se razlog oslobođenja navede i u predmetnom podnesku. Nije prihvaćen Razlozi za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi uređeni su odredbama Zakona o sudskim pristojbama, dok je sadržaj podneska uređen Zakonom o parničnom postupku. Ako postoji razlog za oslobođenje od plaćanja sudske pristojbe, stranka je o toj činjenici dužna obavijestiti sud, slijedom čega nema potrebe posebno navoditi da je stranka dužna to učiniti podneskom. Uz podnesak će biti moguće u sustavu dostaviti i priloge, kao na primjer dokaz o oslobođenju od plaćanja sudske pristojbe.
8 Ratimir Komarica Poslovanje kod podnošenja podneska, Članak 12. Ad (2): ..... dužan je u sustavu i podnesku naznačiti razlog oslobođenja. Nije prihvaćen Razlozi za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi uređeni su odredbama Zakona o sudskim pristojbama, dok je sadržaj podneska uređen Zakonom o parničnom postupku. Ako postoji razlog za oslobođenje od plaćanja sudske pristojbe, stranka je o toj činjenici dužna obavijestiti sud, slijedom čega nema potrebe posebno navoditi da je stranka dužna to učiniti podneskom. Uz podnesak će biti moguće u sustavu dostaviti i priloge, kao na primjer dokaz o oslobođenju od plaćanja sudske pristojbe.