Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga za razvoj poduzetništva u Gradu Vukovaru

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivana Dasović NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE ZA OTVORENI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU VUKOVARU U dijelu pravila Poziva, pod točkom 2.1. Prihvatljivost prijavitelja navedeno je, uz uvjet pripadnosti kategoriji MSP, da prijavitelj: - mora imati osnovanu podružnicu/otvorenu poslovnu jedinicu na području grada Vukovara do trenutka plaćanja potpore; dokazuje se Izvodom iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta prijavitelja ili važećim jednakovrijednim dokumentom koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja, odnosno uvidom u Obrazac 3. – Izjava prijavitelja Za vrstu potpore B) Potpore male vrijednosti na koje se odnosi de minimis Uredba visina financijske alokacije Poziva relativno je mala i iznosi 3.000.000,00 kn uz najvišu vrijednost potpore po prijavitelju od 500.000,00 kn što u praksi znači da će biti odobren manji broj projektnih prijava (možda desetak). Smatram da je neprihvatljivo da se dozvoli prijava na natječaj poslovnim subjektima koji barem u trenutku predaje projektne prijave ne posluju već na području Grada Vukovara. Ovako posloženi uvjeti prihvatljivosti prijavitelja dozvoljavaju da se moguće i cijela financijska alokacija za potpore male vrijednosti odobri, ne subjektima koji posluju u otežanim uvjetima u Gradu, već onima iz bilo kojeg dijela RH koji tek razmišljaju o proširenju svog poslovanja na područje Vukovara. Smatram da je osnovna intencija ovog natječaja bila da se olakša poslovanje i omoguće investicije poduzetnicima koji već posluju i zapošljavaju na području Vukovara. Predlažem stoga da se u točki 2.1. Uvjet prihvatljivosti prijavitelja promjeni i glasi: - mora imati osnovanu podružnicu/otvorenu poslovnu jedinicu na području grada Vukovara u trenutku predaje projektne prijave; dokazuje se Izvodom iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta prijavitelja ili važećim jednakovrijednim dokumentom koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja, odnosno uvidom u Obrazac 3. – Izjava prijavitelja Također, molim da uzmete u razmatranje mogućnost da se u prihvatljive troškove doda i kupnja teretnih automobila koja su često neophodan dio ulaganja u pokretanje nove proizvodnje. S poštovanjem, Ivana Dasović Nije prihvaćen ODBIJEN Sukladno točki 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, predmet Poziva je podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Vukovara. Svrha Poziva je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Vukovara sa ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Ograničavanje dolaska i ulaganja novih poduzeća na području grada Vukovara imalo bi negativan utjecaj na doprinos postizanju predmeta i svrhe Poziva. Stoga prijedlog vezano uz mijenjanje uvjeta prihvatljivosti prijavitelja u dijelu obveze osnivanja podružnice/otvaranja poslovne jedinice na području grada Vukovara nije u skladu s ciljem i predmetom poziva. Također, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014, nije dozvoljeno postavljanje uvjeta koji podrazumijevaju neizbježnu povredu prava Unije. Naime, uvjet koji obvezuje korisnika na poslovni nastan predstavlja povredu prava Unije, dok se sukladno navedenoj Uredbi dopušta zahtjev/uvjet da prijavitelj ima poslovnu jedinicu/podružnicu u programskom području, ali samo u trenutku plaćanja potpore. Sukladno članku 13. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014, regionalne potpore se ne mogu dodijeliti u sektoru prometa. Naime, sukladno članku 2. Uredbe, sektor prometa, odnosno sektor prijevoza definiran je kao zračni, pomorski, cestovni ili željeznički prijevoz putnika te kopneni prijevoz plovnim putovima ili usluge prijevoza tereta za najam ili naknadu te s tim povezana infrastruktura (u prvom redu infrastruktura zračnih luka); točnije, „sektor prijevoza” znači sljedeće djelatnosti prema klasifikaciji NACE Rev. 2: (a) oznaka NACE 49: Kopneni prijevoz i cjevovodni transport; isključujući NACE 49.32 Taksi službu, 49.42 Usluge preseljenja, 49.5 Cjevovodni transport; (b) oznaka NACE 50: Vodeni prijevoz; (c) oznaka NACE 51: Zračni prijevoz, isključujući NACE 51.22 Svemirski prijevoz. Iz tog razloga vozila koja mogu biti upotrebljena u sektoru prijevoza nisu prihvatljiv trošak. Također, sukladno članku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013, de minimis potpora se ne smije koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.
2 Ivana Dasović 1. OPĆE INFORMACIJE,  1.5. Obveze koje se odnose na državne potpore/Vrste, iznos i intenzitet potpore U dijelu pravila Poziva, pod točkom 2.1. Prihvatljivost prijavitelja navedeno je, uz uvjet pripadnosti kategoriji MSP, da prijavitelj: - mora imati osnovanu podružnicu/otvorenu poslovnu jedinicu na području grada Vukovara do trenutka plaćanja potpore; dokazuje se Izvodom iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta prijavitelja ili važećim jednakovrijednim dokumentom koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja, odnosno uvidom u Obrazac 3. – Izjava prijavitelja Za vrstu potpore B) Potpore male vrijednosti na koje se odnosi de minimis Uredba visina financijske alokacije Poziva relativno je mala i iznosi 3.000.000,00 kn uz najvišu vrijednost potpore po prijavitelju od 500.000,00 kn što u praksi znači da će biti odobren manji broj projektnih prijava (možda desetak). Smatram da je neprihvatljivo da se dozvoli prijava na natječaj poslovnim subjektima koji barem u trenutku predaje projektne prijave ne posluju već na području Grada Vukovara. Ovako posloženi uvjeti prihvatljivosti prijavitelja dozvoljavaju da se moguće i cijela financijska alokacija za potpore male vrijednosti odobri, ne subjektima koji posluju u otežanim uvjetima u Gradu, već onima iz bilo kojeg dijela RH koji tek razmišljaju o proširenju svog poslovanja na područje Vukovara. Predlažem stoga da se u točki 2.1. Uvjet prihvatljivosti prijavitelja promjeni i glasi: - mora imati osnovanu podružnicu/otvorenu poslovnu jedinicu na području grada Vukovara u trenutku predaje projektne prijave; dokazuje se Izvodom iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta prijavitelja ili važećim jednakovrijednim dokumentom koje je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja, odnosno uvidom u Obrazac 3. – Izjava prijavitelja Nije prihvaćen ODBIJEN Sukladno točki 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, predmet Poziva je podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Vukovara. Svrha Poziva je održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Vukovara sa ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Ograničavanje dolaska i ulaganja novih poduzeća na području grada Vukovara imalo bi negativan utjecaj na doprinos postizanju predmeta i svrhe Poziva. Stoga prijedlog vezano uz mijenjanje uvjeta prihvatljivosti prijavitelja u dijelu obveze osnivanja podružnice/otvaranja poslovne jedinice na području grada Vukovara nije u skladu s ciljem i predmetom poziva. Također, sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014, nije dozvoljeno postavljanje uvjeta koji podrazumijevaju neizbježnu povredu prava Unije. Naime, uvjet koji obvezuje korisnika na poslovni nastan predstavlja povredu prava Unije, dok se sukladno navedenoj Uredbi dopušta zahtjev/uvjet da prijavitelj ima poslovnu jedinicu/podružnicu u programskom području, ali samo u trenutku plaćanja potpore.
3 Sanibel obrt za savjetovanje  2.8. Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1. Prihvatljive kategorije troškova Iz točke 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?, evidentno je da se dodjelom potpora u okviru ovog poziva primarno cilja na ulaganja u imovinu poduzeća, što potiče poboljšanje konkurentnosti poduzetnika na području grada Vukovara. Također, iz točke 2.5. Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i trajnost rezultata projekta, jasno je da su poduzetnici korisnici dužni osigurati trajnost projekta i projektnih rezultata minimalno tri godine od završnog plaćanja, odnosno iz točke 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva, evidentno je da su korisnici dužni ostvariti Pokazatelje u trećoj godini nakon godine završetka projekta. Kako bi korisnici mogli osigurati postizanje ciljanih rezultata svojih projekata, odnosno doprinositi ostvarenju predmeta i cilja Poziva, predlažemo uključivanje u naveden popis prihvatljivih troškova trošak osiguranja objekata za vrijeme gradnje, rekonstrukcije ili modernizacije, kao i trošak osiguranja nabavljene ili izgrađene imovne (od potresa, poplave, požara, udara groma, eksplozije, loma, krađe, itd.) i to za relevantno razdoblje provedbe projekt i cjelokupno razdoblje trajnosti projekta od tri godine. Na taj način bi se osiguralo da vanjski faktori nemaju utjecaj sprječavanja postizanja pokazatelja projekata i Poziva. Nije prihvaćen ODBIJEN U Uputama za prijavitelje je navedeno kako je identificirana potreba ulaganja u razvoj poduzetništva slijedom čega je ovaj Poziv usmjeren na povećanje kapaciteta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području grada Vukovara. Temeljem navedenog, jasno je da bi se dostupna sredstava morala prioritetno koristiti za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, što je i dodatno vidljivo iz ograničenja postotaka prihvatljivih projektnih troškova za popratne aktivnosti (marketing, vidljivost, upravljanje, itd). Obzirom da je alokacija dostupna za ovaj Poziv ograničena na samo 7.000.000 HRK, bilo kakvo sufinanciranje aktivnosti ili izdataka koje nisu direktno povezane s ulaganjem u materijalnu i nematerijalnu imovinu ima značajan utjecaj na potencijalno ostvarenje pokazatelja Poziva. Iz toga razloga nije moguće sufinancirati troškove poput osiguranja imovine, koji su u stvari troškovi redovnog poslovanja.