Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Zakon o Državnom inspektoratu iz Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za 2018.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DURITAS d.o.o. PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Na prvom mjestu savjetodavna uloga inspektorata. Neprimjerenim kaznama guši se gospodarstvo, destimulira se privatno poduzetništvo. Mali i mikro poslovni subjekti žive u strahu od velike, i za njih nepremostive kazne. Savjet i opomena inspektora djelovali bi stimulativno, mala i simbolična kazna jenom malom obrtniku koji prehranjuje svoju obitelj doveli bi do više razine znanja i poštivanja zakonskih odredbi od strane poduzetnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Elvira Milovan PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE U Zakonu o državnom inspektoratu potrebno je uvrstiti savjetodavnu ulugu inspektorata u s skladu sa praksom drugih članica EU. Prema našoj praksi inspektorat djeluje prvenstveno represivno. U Zakon je potrebno uvrstiti da kod počinjenja lakših prekršaja gdje nema nikakve štete za državni proračun ukinuti sankcioniranje uz uputu obvezniku što treba ispraviti, kod počinjenja lakših prekršaja minorne vrijednosti uvesti prvo opomenu obvezniku uz rok za otklanjanje. Ukoliko obveznik ponavlja isti prekršaj ili nakon opomene u zadanom roku ne ispravi tada sankcionirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Nezavisni hrvatski sindikati PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Kazne koje se mogu izreći pravnim i fizičkim osobama u slučaju nepoštivanja određenih zakona, propisane su upravo tim posebnim zakonima. Tako su npr. u Zakonu o radu (NN 93/14) propisane upravne mjere (naredbe usmenim rješenjem i zapisniku da se određenom roku otklone nepravilnosti). Upravne mjere su upravo propisane kako bi došlo do rasterećenja sudova od procesuiranja te kako bi se poslodavce upozorilo na nepravilnosti te im se naredio ispravak nepravilnosti u određenom roku. Uz upravne mjere propisani su lakši, teži i najteži prekršaji. Mišljenja smo kako nije moguće Zakonom o Državnom inspektoratu urediti mogućnost nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja i rasterećenje sudova od procesuiranja u slučaju utvrđenih lakših prekršaja koje nadzirane osobe otklone u određenom roku danom od strane inspektora , jer se ovim Zakonom treba propisati ustrojstvo, dužnosti i ovlasti inspektora, uvjeti za obavljanja inspekcijskih poslova i sl., a zakon ne može ulaziti u prekršajne odredbe drugih zakona, odnosno mijenjati ili stavljati izvan snage odredbe drugih zakona. Dakle, ove ciljeve je potrebno postići odgovarajućom izmjenom posebnih zakona koji uređuju prekršaje, a ne ovim zakonom. Želimo napomenuti da Jedinstvena metodološka-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor (NN br. 74/15) u članku 49. jasno propisuju da se izmjenama i dopunama određenog propisa ne može mijenjati i dopunjavati drugi propis. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora stava je da, iako ta pravila nisu u potpunosti jasna, radi pravne sigurnosti i cjelovitosti pravnog sustava nije dopušteno jednim zakonom mijenjati ili ukidati odredbe drugog zakona, već je potrebno donijeti izmjene ili eventualne dopune tog drugog zakona. Djelomično prihvaćen Mogućnost neprocesuiranja pa time i nesankcioniranja u slučaju utvrđenja počinjenog prekšaja osim uređenja posebnim zakonom dana je uvođenjem načela oportuniteta temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona iz 2013.g. Naime dana je mogućnost ovlaštenom tužitelju, odnosno inpekcijskom tijelu da usprkos utvrđenju dostatnog stupnja sumnje u počinjeni prekršaj odluči da neće pokrenuti postupak pod pretpostavkama da je vjerojatno da će se u prekršajnom postupku primijeniti članak 24a. o beznačajnom prekršaju ili ako se može primijeniti oslobođenje od kazne prema članku 38. Prekršajnog zakona. Nadalje, prema odredbama navedenog Zakona dana je mogućnost ovlaštenom tužitelju da primjeni načelo oportuniteta kao dvostruko uvjetovano i to preuzimanjem određenih obveza od strane počinitelja i pod pretpostavkom da on nije bio počinitelj istog prekršaja. Kako bi se izbjeglo diskreciono pravo inspektora o primjeni navedenih odredbi Zakona, potrebno je urediti navedena postupovna pitanja predmetnim Zakonom.
4 Darko Balog PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE U Zakonu o državnom inspektoratu potrebno je uvrstiti savjetodavnu ulugu inspektorata u s skladu sa praksom drugih članica EU. Prema našoj praksi inspektorat djeluje prvenstveno represivno. U Zakon je potrebno uvrstiti da kod počinjenja lakših prekršaja gdje nema nikakve štete za državni proračun ukinuti sankcioniranje uz uputu obvezniku što treba ispraviti, kod počinjenja lakših prekršaja minorne vrijednosti uvesti prvo opomenu obvezniku uz rok za otklanjanje. Ukoliko obveznik ponavlja isti prekršaj ili nakon opomene u zadanom roku ne ispravi tada sankcionirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 ANDREA BLAGEC PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Za sve manje prekršaje uvesti sankciju opomene, bez novčanih kazni, a zakone treba mijenjati i definirati kazne u relativnim, a ne apsolutnim financijskim pokazateljima ( npr. vezati novčanu kaznu uz % ostvarenog godišnjeg prometa ili nekim drugim pokazateljem kako ne bi neprimjerenim kaznama gušili male poduzetnike… Za nekoga 10.000,00 kn znači "ključ u bravu", a drugome to ne predstavlja ništa... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 ANDREA BLAGEC PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Mogućnost nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja - izmijeniti u: Kod počinjenja lakših prekršaja gdje nema nikakve štete za državni proračun ukinuti sankcioniranje uz uputu obvezniku što treba ispraviti, kod počinjenja lakših prekršaja minorne vrijednosti uvesti prvo opomenu obvezniku uz rok za otklanjanje. Ukoliko obveznik ponavlja isti prekršaj ili nakon opomene u zadanom roku ne ispravi tada sankcionirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 AUTOPRIJEVOZ PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Žalosno je što vi samo mijenjate zakone ,a ništa konkretno ti zakoni ne donose.Primjer takvog zakona je 2.5 godišnji rad Ubera u Hrvatskoj .Do sad je donesena samo jedna nepravomočna presuda.Iako se tvrtka hvali sa tri tisuće vozača koji nelegalno rade inspekcija ih ne može ili ne želi spriječiti u tome.Isprika im je da to nije njihova nadležnost da je to carinski prekršaj dok oni prebacuju na inspektorat.Još gora isprika prometnog inspektorata je da nemaju dovoljno ljudi kao da sankcioniranje ovog rada na crno koji ugrožva legalne taksi vozače treba nekoliko stotina inspektora,a ne dvoje koje bi u samo nekoliko satnom inspekcijskom nadzoru mogli obaviti taj posao.Žalosno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Denis Peloza PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Sankcije i visina prekršajnih kazni mogu biti određivane prema stvarnoj šteti i značaju/težini prekršaja. Osnovni postulat i smisao kažnjavanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 Davor Brkić PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE U točci 3.2. - mogućnost nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja., izmjeniti u obavezu nesankcioniranja lakših prekršaja, odnosno obavezu upozorenja i poziva na otklanjanje pogreške, umjesto sankcioniranja. Prilikom donošenja izmjena ostalih zakona (zakona o porezu na dobit, porezu na dohodak, zakonu o pdv-u, i ostalih.) uvesti isto pravilo, pošto u većini lakših prekršaja nema negativnog utjecaja na državni proračun, odnosno nitko nije oštećen. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Ivana Vučković PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Mogućnost nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja - izmijeniti u: Kod počinjenja lakših prekršaja gdje nema nikakve štete za državni proračun ukinuti sankcioniranje uz uputu obvezniku što treba ispraviti, kod počinjenja lakših prekršaja minorne vrijednosti uvesti prvo opomenu obvezniku uz rok za otklanjanje. Ukoliko obveznik ponavlja isti prekršaj ili nakon opomene u zadanom roku ne ispravi tada sankcionirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Violeta Vrdoljak PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Problem : U Zakonu o radu, Zakonu o zaštiti potrošača, Zakonu o računovodstvu, Općem poreznom zakonu, Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom definirane su kazne u apsolutnim iznosima . Primjer drakonske kazne ( za prekršaj koji nema nikakve fiskalne posljedice) iz Zakona o radu koja može u trenu uništiti malog poduzetnika koji ovisi o „milosti ili nemilosti“ inspektora: Novčanom kaznom od 61.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba:1) ako ne vodi evidenciju o radnicima i o radnom vremenu ili je ne vodi na propisan način, ili ako na zahtjev inspektora rada ne dostavi podatke o radnicima i o radnom vremenu (članak 5.) Prijedlog:Za sve manje prekršaje uvesti sankciju opomene, bez novčanih kazni, a zakone treba mijenjati i definirati kazne u relativnim, a ne apsolutnim financijskim pokazateljima ( npr. vezati novčanu kaznu uz % ostvarenog godišnjeg prometa ili nekim drugim pokazateljem kako ne bi neprimjerenim kaznama gušili male poduzetnike… Za nekoga 10.000,00 kn znači "ključ u bravu", a drugome to ne predstavlja ništa... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 Željka Beljan PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Mogućnost nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja - izmijeniti u: Kod počinjenja lakših prekršaja gdje nema nikakve štete za državni proračun ukinuti sankcioniranje uz uputu obvezniku što treba ispraviti, kod počinjenja lakših prekršaja minorne vrijednosti uvesti prvo opomenu obvezniku uz rok za otklanjanje. Ukoliko obveznik ponavlja isti prekršaj ili nakon opomene u zadanom roku ne ispravi tada sankcionirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 Ružica Vrdoljak PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE U točki 3.2 navedena je mogućnost nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja. Smatram kako bi navedenu MOGUĆNOST trebalo izmijeniti u PRAVILO kada je kod gospodarskog subjekta prekršaj počinjen prvi put. Radi prečestih promjena propisa koje je teško pratiti, a ponekad i teško protumačiti, svrha inspekcijskog nadzora bi prvo trebala biti savjetodavnog karaktera, a tek nakon što se ustanovi da prekršitelj u zadanom roku nije ispravio propust ili ako je isti prekršaj ponovljen, krenuti s kažnjavanjem. Također, predviđene kazne za prekršaje su uglavnom nerealno velike (drakonske) za male poslovne subjekte i ne odgovaraju počinjenoj šteti, pogotovo kod prekršaja kod kojih nema štete za proračun, te bi ih trebalo smanjiti za 50-70%, a u slučaju plaćanja u kratkom roku (8 dana) da se smatra da je 50% podmirenog iznosa kazne ista u potpunosti podmirena (kao kod prometnih prekršaja). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 Davor Geci PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Mogućnost nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja - izmijeniti u: Kod počinjenja lakših prekršaja gdje nema nikakve štete za državni proračun ukinuti sankcioniranje uz uputu obvezniku što treba ispraviti, kod počinjenja lakših prekršaja minorne vrijednosti uvesti prvo opomenu obvezniku uz rok za otklanjanje. Ukoliko obveznik ponavlja isti prekršaj ili nakon opomene u zadanom roku ne ispravi tada sankcionirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
15 Vesna Ujdenica PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Sama formulacija " - mogućnost nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja " i dalje ostavlja mogućnost kažnjavanja za lakše prekršaje koji ni na koji način ne oštećuju državni proračun i ostavlja prostor za različita tumačenja pojedinih inspektora. Umjesto toga, za manje i lakše prekršaje uvesti izricanje pisanog upozorenja i upute kako ispraviti grešku, pa tek ako se ona učestalo ponavlja, onda sankcionirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
16 Sanja Dermišek Rajković PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Mogućnost nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja - izmijeniti u: Kod počinjenja lakših prekršaja gdje nema nikakve štete za državni proračun ukinuti sankcioniranje uz uputu obvezniku što treba ispraviti, kod počinjenja lakših prekršaja minorne vrijednosti uvesti prvo opomenu obvezniku uz rok za otklanjanje. Ukoliko obveznik ponavlja isti prekršaj ili nakon opomene u zadanom roku ne ispravi tada sankcionirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
17 NO BOSS JDOO PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE U točki 3.2. Mogućnost ne sankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja potrebno je izmijeniti u slijedeće : Kod počinjenja lakših prekršaja gdje nema nikakve štete za RH potrebno je ukinuti sankcioniranje te dati uputu obvezniku kako treba ispraviti načinjenu pogrešku, te kod počinjenja lakših prekršaja od neke vrijednosti uvesti prvo opomenu obvezniku uz rok za otklanjanje od 30 dana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
18 TURIST PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE U točki 3.2 navedena je mogućnost nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja. Smatramo kako bi navedenu MOGUĆNOST trebalo izmijeniti u PRAVILO kada je kod gospodarskog subjekta prekršaj počinjen prvi put. Radi prečestih promjena propisa koje je teško pratiti, a ponekad i teško protumačiti, svrha inspekcijskog nadzora bi prvo trebala biti savjetodavnog karaktera, a tek nakon što se ustanovi da prekršitelj u zadanom roku nije ispravio propust ili ako je isti prekršaj ponovljen, krenuti s kažnjavanjem. Također, predviđene kazne za prekršaje su uglavnom nerealno velike (drakonske) za male poslovne subjekte i ne odgovaraju počinjenoj šteti, pogotovo kod prekršaja kod kojih nema štete za proračun, te bi ih trebalo smanjiti za 50-70%, a u slučaju plaćanja u kratkom roku (8 dana) da se smatra da je 50% podmirenog iznosa kazne ista u potpunosti podmirena (kao kod prometnih prekršaja). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
19 Dubravka Gašparac PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE U Zakonu propisati mogućnost nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja. Kod počinjenja lakših prekršaja ili propusta, gdje nema nikakve štete za državni proračun ukinuti sankcioniranje uz pismenu uputu obvezniku što treba ispraviti, kod počinjenja lakših prekršaja minorne vrijednosti uvesti prvo pismenu opomenu obvezniku uz rok za otklanjanje. Ukoliko obveznik ponavlja isti prekršaj ili nakon opomene u zadanom roku ne ispravi tek tada sankcionirati počinjeni prekršaj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 Božica Ištvanić PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE U Zakonu propisati mogućnost nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja. Kod počinjenja lakših prekršaja ili propusta, gdje nema nikakve štete za državni proračun ukinuti sankcioniranje uz pismenu uputu obvezniku što treba ispraviti, kod počinjenja lakših prekršaja minorne vrijednosti uvesti prvo pismenu opomenu obvezniku uz rok za otklanjanje. Ukoliko obveznik ponavlja isti prekršaj ili nakon opomene u zadanom roku ne ispravi tek tada sankcionirati počinjeni prekršaj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
21 ZDENKO KORDA PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Mogućnost nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja - izmijeniti u: Kod počinjenja lakših prekršaja gdje nema nikakve štete za državni proračun ukinuti sankcioniranje uz uputu obvezniku što treba ispraviti, kod počinjenja lakših prekršaja minorne vrijednosti uvesti prvo opomenu obvezniku uz rok za otklanjanje. Ukoliko obveznik ponavlja isti prekršaj ili nakon opomene u zadanom roku ne ispravi tada sankcionirati. Dodatno ukoliko je načinjen ozbiljniji prekršaj prvi put mogućnost plaćanja kazne u ratama ili ako se plati kazna u visini 2/3 odmah da se smatra plaćenom (kao što je kod prometnih prekršaja).U slučaja ponovnog počinjenja istog prekršaja puna kazna. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 Marta Ana Cesar PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Nadovezujem se na prethodne komentare. U slučaju lakših prekršaja trebalo bi prvo izdati upozorenje, a kažnjavati tek ukoliko se prekršaj ponovi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
23 Nenad Puljić PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE U procjeni nedostaju iskazi učinaka u područjima rada, socijalne sigurnosti i ljudskih prava, na ozljeđivanje radnika, osoba na radu i drugih osoba, na profesionalne bolesti, te druge preventivne aktivnosti Državnog inspektorata u području zaštite na radu. Ovo područje je važan dio reformskih mjera Vlade pa držim da bi bilo nužno u procjenu uvrstiti i ovo područje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
24 Damir Borović PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Predlažem pod promjenama koje se očekuju u području koje se namjerava urediti dodati mogućnost u postojeći ustroj dodati i neke nove inspekcije (npr. ustrojavanje inspekcije za sigurnost dizala) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
25 Barbara Džeba PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Slažem se sa ostalim komentarima: Kod počinjenja lakših prekršaja gdje nema štete ( ili je ona minorna za državni proračun) ukinuti sankcioniranje, dati opomenu i uputu obvezniku što treba ispraviti, tek nakon davanja razumnog roka za uklanjanje prekršaja mogućnost sankcioniranja uz razumnije kazne. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 Jurica Zuanović PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Nadovezujem se na prethodni komentar: Kod počinjenja lakših prekršaja gdje nema nikakve štete za državni proračun ukinuti sankcioniranje uz uputu obvezniku što treba ispraviti, kod počinjenja lakših prekršaja minorne vrijednosti uvesti prvo opomenu obvezniku uz rok za otklanjanje u trajanju od 30 dana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
27 Vesna Varšava PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Mogućnost nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja - izmijeniti u: Kod počinjenja lakših prekršaja gdje nema nikakve štete za državni proračun ukinuti sankcioniranje uz uputu obvezniku što treba ispraviti, kod počinjenja lakših prekršaja minorne vrijednosti uvesti prvo opomenu obvezniku uz rok za otklanjanje. Ukoliko obveznik ponavlja isti prekršaj ili nakon opomene u zadanom roku ne ispravi tada sankcionirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
28 Smiljana Jerković PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 1 OPĆE INFORMACIJE Kod počinjenja lakših prekršaja gdje nema nikakve štete za državni proračun ukinuti sankcioniranje uz uputu obvezniku što treba ispraviti, a kod počinjenja lakših prekršaja minorne vrijednosti uvesti prvo opomenu obvezniku (uz razuman rok za otklanjanje). Ukoliko obveznik ponavlja isti prekršaj ili nakon opomene u zadanom roku ne ispravi tada sankcionirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
29 Tamara Hlebec PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 1 OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u praksi se bezbroj puta susrećemo s oprečnim mišljenjima poreznih savjetnika, i dvojimo što na kraju napraviti i da li je upravo taj nam odabir ispravan. MOLIMO VAS, omogućite nam bar nesankcioniranje kaznama u slučaju počinjenja lakših prekršaja gdje nema nikakve štete za RH, prvo bi trebalo dati uputu obvezniku kako treba ispraviti načinjenu pogrešku, te kod počinjenja lakših prekršaja od neke vrijednosti uvesti prvo opomenu obvezniku uz rok za otklanjanje od 30 dana, pa ako se ogluši onda sankcionirati kaznama. Ovakve rigorozne kazne zbog katkad nezamijećenih omaški doprinose jedino zatvaranju malih obveznika, zbog nemogućnosti plaćanja, pa zar se tako potiče razvoj gospodarstva? Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
30 Darko Balog PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 1 OPĆE INFORMACIJE U točki 3.2. Mogućnost ne sankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja potrebno je izmijeniti u slijedeće : Kod počinjenja lakših prekršaja gdje nema nikakve štete za RH potrebno je ukinuti sankcioniranje te dati uputu obvezniku kako treba ispraviti načinjenu pogrešku, te kod počinjenja lakših prekršaja od neke vrijednosti uvesti prvo opomenu obvezniku uz rok za otklanjanje od 30 dana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
31 Damir Heinrich PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 1 OPĆE INFORMACIJE Mogućnost nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja - izmijeniti u: Kod počinjenja lakših prekršaja gdje nema nikakve štete za državni proračun ukinuti sankcioniranje uz uputu obvezniku što treba ispraviti, kod počinjenja lakših prekršaja minorne vrijednosti uvesti prvo opomenu obvezniku uz rok za otklanjanje. Ukoliko obveznik ponavlja isti prekršaj ili nakon opomene u zadanom roku ne ispravi tada sankcionirati. Sankcije gradirati prema općem financijskom stanju prekršitelja. Minimalna kazna je nekome ključ u bravu... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
32 Ana Dujmović PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 2 ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
33 Darija Lukić PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3 UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA U zakonskom rješenju svakako predvidjeti savjetodavnu ulogu inspekcijskih tijela, te nesankcioniranje gospodarskih subjekata u slučaju lakših prekršaja, gdje nema štete za državni proračun niti za treće strane. Čak i u slučaju "većeg" prekršaja, a ako je iz preostalog poslovanja evidentno da je prekršaj rezultat propusta/greške, predvidjeti mogućnost opomene i davanje roka za otklanjanje. Prekršaje jasno definirati, tako da za poduzetnike nema dvojbe što kako treba raditi, ali i iz razloga da se izbjegne različito postupanje inspekcijskih tijela. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
34 Andreja Prejel PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3 UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Pri Državnom inspektoratu osnovati savjetodavnu službu sa svrhom bolje komunikacije ,savjetovanja i pomoći za razumijevanje propisa u praktičnoj primjeni . Praksa pokazuje da nadležne službe ministarstva nemaju identičan stav prilikom tumačenja određenih nejasnih odredbi zakonodavca. Poboljšanjem komunikacije i partnerskim odnosom s poduzetnicima, naglaskom na mikro , male poduzetnike i obrtnike , postiglo bi se bolje poštivanje složenih,opširnih i pre često mijenjanih propisa . MOGUĆNOST nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjena lakših prekršaja, izmijeniti u jasno propisanu mjeru izricanja „OPOMENA“ i razumnim rokom za otklon .Prijedlog se odnosi na banalne, nenamjerne greške kojima nije oštećen državni proračun ,a što će postići pozitivniji rezultat, te daljnje ostvarivanje ciljeva kontrole . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
35 Nina Dražić PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3 UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Potrebno je izmijeniti točku 3.2. na način da se uvede obavezno prvo upozorenje obvezniku, uz uputu na koji način otkloniti pogrešku, te sankcioniranje tek ako se pogreška ne otkloni u zadanom roku ili ako se ponovi; uskladiti visinu kazne sa veličinom gospodarskog subjekta, ne „ubijati“ poduzetnički duh u malim poduzetnicima kaznama koje su primjerenije velikim tvrtkama. Prije svega neophodno je jasno propisati zakone i pravilnike kako ne bi bilo mjesta za različita tumačenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
36 Varna Laco PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3 UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Točka 3.2. Utvrđivanje ishoda odnosno promjena - Mogućnost nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja - izmijeniti u: Kod počinjenja lakših prekršaja gdje nema nikakve štete za državni proračun ukinuti sankcioniranje uz uputu obvezniku što treba ispraviti, kod počinjenja lakših prekršaja minorne vrijednosti uvesti prvo opomenu obvezniku uz rok za otklanjanje. Ukoliko obveznik ponavlja isti prekršaj ili nakon opomene u zadanom roku ne ispravi tada sankcionirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
37 Ivana Surjan Mitrović PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3 UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Točka 3.2. Utvrđivanja ishoda odnosno promjena - Mogućnost nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja - izmijeniti u: Kod počinjenja lakših prekršaja gdje nema nikakve štete za državni proračun ukinuti sankcioniranje uz uputu obvezniku što treba ispraviti, kod počinjenja lakših prekršaja minorne vrijednosti uvesti prvo opomenu obvezniku uz rok za otklanjanje. Ukoliko obveznik ponavlja isti prekršaj ili nakon opomene u zadanom roku ne ispravi tada sankcionirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
38 Radojka Manojlović PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3 UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Smatramo kako bi navedenu MOGUĆNOST trebalo izmijeniti u PRAVILO kada je kod gospodarskog subjekta prekršaj počinjen prvi put. Radi prečestih promjena propisa koje je teško pratiti, a ponekad i teško protumačiti, svrha inspekcijskog nadzora bi prvo trebala biti savjetodavnog karaktera, a tek nakon što se ustanovi da prekršitelj u zadanom roku nije ispravio propust ili ako je isti prekršaj ponovljen, krenuti s kažnjavanjem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
39 Diana Tomičić PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3 UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA S obzirom na učestale promjene propisa i s obzirom na deklarirano "partnerstvo" između poduzetnika i porezne uprave potrebno je izmijeniti točku 3.2 na način da se izbaci "mogućnost nesankcioniranja" a umjesto toga da se uvede "obavezno prvo upozorenje obvezniku na lakše prekršaje uz izricanje opomene" naročito u situaciji kada nema stvarne štete za Državni proračun i kada je očito da se radi o nenamjernom propustu - a često se događa da niti mjerodavna ministarstva nemaju identično stajalište prilikom tumačenja određenih stavki zakona. Također kaznene odredbe treba smanjiti za lakše prekršaje tako da su u skladu sa težinom prekršaja i sa veličinom gospodarskog subjekta, a ne da se gospodarski subjekti kažnjavaju za minorne nenamjerne propuste u kojima nema stvarne štete za proračun na način da izrečena kazna u cijelosti onemogući daljnje poslovanje gospodarskog subjekta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
40 SANDRA MARTINAC PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3 UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA 1.Pod točkom 3.2. brisati riječ "mogućnost" i staviti "opomena gospodarskim subjektima u slučaju počinjenja lakših prekršaja" (pod lakšim prekršajima podrazumijeva se sve ono što ne oštećuje Državni proračun ) -smanjiti kazne za lakše prekršaje kojima se ošteti Državni proračun zbog čestih mijenjanja zakona i nemogućnosti praćenja istih Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
41 Snježana Ljubenko PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3 UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poduzetnike se ne smije gušiti drakonskim kaznama jer se time obeshrabruje i stvara antipoduzetnička klima. Potrebno je u točki 3.2 promijeniti „mogućnost nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja“ . Riječ MOGUĆNOST zamijeniti sa riječju PRAVILO budući da smo godinama svjedoci situacija na terenu gdje inspektori kažnjavaju drakonskim kaznama za minorne prekršaje. Propisi se često mijenjaju, dvosmisleni su i u proturječni te ih teško popratiti i protumačiti. Prečesto od samih ministarstava koje su propise donijeli dobivamo različita mišljenja i tumačenja. Svrha inspekcijskog nadzora bi prvo trebala biti savjetodavnog karaktera, a tek nakon što se ustanovi da prekršitelj u zadanom roku nije ispravio propust ili ako je isti prekršaj ponovljen, krenuti s kažnjavanjem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
42 ADELA d.o.o. PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3 UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Smatramo kako bi navedenu MOGUĆNOST trebalo izmijeniti u PRAVILO kada je kod gospodarskog subjekta prekršaj počinjen prvi put. Radi prečestih promjena propisa koje je teško pratiti, a ponekad i teško protumačiti, svrha inspekcijskog nadzora bi prvo trebala biti savjetodavnog karaktera, a tek nakon što se ustanovi da prekršitelj u zadanom roku nije ispravio propust ili ako je isti prekršaj ponovljen, krenuti s kažnjavanjem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
43 Ana Dujmović PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3 UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poduzetnike se ne smije gušiti drakonskim kaznama jer se time obeshrabruje i stvara antipoduzetnička klima. Potrebno je u točki 3.2 promijeniti „mogućnost nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja“ . Riječ MOGUĆNOST zamijeniti sa riječju PRAVILO budući da smo godinama svjedoci situacija na terenu gdje inspektori kažnjavaju drakonskim kaznama za minorne prekršaje. Propisi se često mijenjaju, dvosmisleni su i u proturječni te ih teško popratiti i protumačiti. Prečesto od samih ministarstava koje su propise donijeli dobivamo različita mišljenja i tumačenja. Svrha inspekcijskog nadzora bi prvo trebala biti savjetodavnog karaktera, a tek nakon što se ustanovi da prekršitelj u zadanom roku nije ispravio propust ili ako je isti prekršaj ponovljen, krenuti s kažnjavanjem. Kazne treba smanjiti za lakše prekršaje tako da su U SKLADU S TEŽINOM i s VELIČINOM GOSPODARSKOG SUBJEKTA. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
44 ANTONIJA ROZALIJA KALEMBER PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3 UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Mogućnost nesankcioniranja uvesti kao pravilo kada je kod gospodarskog subjekta prekršaj počinjen prvi put bez obzira na težinu prekršaja. Radi prečestih promjena propisa koje je teško pratiti, a ponekad i teško protumačiti, svrha inspekcijskog nadzora bi prvo trebala biti savjetodavnog karaktera, a tek nakon što se ustanovi da prekršitelj u zadanom roku nije ispravio propust ili ako je isti prekršaj ponovljen, krenuti s kažnjavanjem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
45 Ines Tuba PRILOG 1. OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 9 PRILOZI Mogućnost nesankcioniranja gospodarskih subjekata u slučaju počinjenja lakših prekršaja - izmijeniti u: Kod počinjenja lakših prekršaja gdje nema nikakve štete za državni proračun ukinuti sankcioniranje uz uputu obvezniku što treba ispraviti, kod počinjenja lakših prekršaja minorne vrijednosti uvesti prvo opomenu obvezniku uz rok za otklanjanje. Ukoliko obveznik ponavlja isti prekršaj ili nakon opomene u zadanom roku ne ispravi tada sankcionirati. Sankcije gradirati prema općem financijskom stanju prekršitelja. Minimalna kazna je nekome ključ u bravu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.