Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ana Hmura PLAN I OKVIRNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE, I. PLAN OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE 1. Minimalan broj nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače U tabelarnom prikazu minimalnog broja sati za kandidate koji žele steci A1 kat. a posjeduju B,B+E,...minimalan broj sati je upisano 7 , treba promjeniti na 15 sati, jer je7 sati pre malo sati da bi se odradili nastavni sadržaji. Nije mi nikako jasno kako je netko i na koji način došao do minimalnog broja od 7 nastavnih sati? Po kojim kriterijima 7? Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća.
2 Ana Hmura 6. Evidencija i dokumentacija, Članak  26. Članak 26.stavak 6. mjenja se i glasi Instruktor vožnje kod sebe u vozilu tijekom osposobljavanja smije imati samo po jedan blok naloga jedne autoškole s ovjerenim obrascima.... Ako instruktor vožnje radi u dvije autoškole...i npr. radi na istom vozilu...nemoguće je da ima jedan blok naloga.. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer je odredbama ovog Pravilnika više nego jasno propisana procedura zaduženja i vođenja naloga za osposobljavanje.
3 Ana Hmura 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 21. Članak 21.stavak 1. mjenja se i glasi...Nastava iz nastavnog predmeta PPSP organizira se u skupini do najvise 24 kandidata ovisno o prostorno- tehničkim mogućnostima autoškole. ( u obrazovnim skupinama srednjoskolskog obrazovanja su također skupine do 24 polaznika) Članak 21. stavak 3. mjenja se i glasi: Autoškola je dužna obavjestiti ovlastenu stručnu organizaciju o datumu i vremenu početka izvođenja nastave iz nastavnog predmetaPPSP, najkasnije na dan početka izvođenja nastave, putem jedinstvenog informacijskog sustava... Autoškole upisuju kandidate najčešće i neposredno prije početka tečaja iz Prometnih propisa i ovakav način već ustaljenog a dobrog i kvalitetnog obavještavanja stručne organizacije bi stvorio probleme poslovanju autoškola a što mislim da nema potrebe i stoga mislim da se kao takav ovaj članak mora izmjeniti. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
4 Ana Hmura 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 20. Članak 20.stavak. 2, briše se i glasi : Nastavni sat traje 45 minuta , a blok sat traje 90 minuta nakon čega instruktor vožnje koristi stanku od 5 minuta i za blok sat stanku od 10 minuta .... Nastavni sat kao takav ima svoju određenu artikulaciju nastavnog sata ( uvodni dio glavni dio i završni dio) ... zbog čega stanka od 15 minuta nakon svakog sata od 45 minuta i stanka od 30 minuta nakon blok sata...struka u ovome vidi veliki problem ...ugledajte se na obrazovanje i proces nastave pa će Vam sve biti jasno Članak 20. stavke 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 i 15 brisu se i treba uvesti samo : Radno vrijeme stručnih djelatnika u autoškoli (stručni voditelj, predavač i instruktor vožnje) uređuju se sukladno Zakonu o radu U Zakonu o radu je uređeno radno vrijeme dnevno, mjesečno, godišnje...preraspodjele radnog vremena , pravo na stanku, pauzu..pravo na korištenje godišnjih odmora.... Ovo je nepotrebno nabrajanje a sve ovo pobrojeno u stavkama 2 do 15 je u suprotnosti sa Zakonom o radu...tako da ni kao prijedlog nije upotrebljiv za Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače i smatram da ih treba brisati. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća zbog narušavanja propisanih pedagoških standarda izvođenja nastave.
5 Ana Hmura 4. Osposobljavanje kandidata za vozače, Članak 18. Članak 18.....brisati : aneks ugovora o dopunskom programu osposobljavanja s cijenom dopunskog nastavnog sata.. Nema potrebe uvođenja dodatnih administrativnih pravnih akata: aneksa, jer to sve uz cijenu dodatnog osposobljavanja stoji vec u ugovoru između autoskole i kandidata. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća zato jer svaka nova obveza između autoškole i kandidata za vozača mora biti ugovorena.
6 Ana Hmura 3. Kriteriji za izvođenje nastave, Članak 14. Članak 14. stavak 2 treba brisati.. Vozilo autoškole je podvrgnuto atestu o čemu postoji potvrda o ispitivanju, kada se ploča autoskola skine sa vozila to vozilo vise nije iste težine i određenih karakteristika sukladno toj potvrdi o ispitivanju ...to nije to vozilo.. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer bi to predstavljalo dodatne troškove za autoškole, a postojeće rješenje udovoljava svim potrebnim zahtjevima.
7 Ana Hmura 2. Djelatnici autoškole, Članak 11. Članak 11. treba izbrisati.... Adnministrativne poslove u autoškoli obavlja i voditelj autoškole u sklopu svog radnog vremena. Nema potrebe opisivati rad administrativnog djelatnika ako za njim u autoškoli ne postoji potreba. Za svakog djelatnika su opisani njegovi poslovi u ugovoru između zaposlenika i poslodavca i stoga smatram da ovaj članak treba izbrisati. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer člankom 11. Pravilnika se uopće ne propisuje autoškolama obveza da imaju administrativne djelatnike veće se samo propisuju poslovi koje autoškola treba obavljati.
8 Ana Hmura 2. Djelatnici autoškole, Članak 9. Smatram da u članku 9. se mora uvesti stavak u kojem je roku MUP dužan od primitka zahtjeva izdati dozvole po zaprimljenim zahtjevima. Ovaj se podatak mora upisati iz razloga da osoba koja je podnijela zahtjev može planirati početak rada. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer su rokovi propisani odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
9 Ana Hmura 2. Djelatnici autoškole, Članak 9. Članak 9. stavak 1. brisati :.Uz zahtjev za izdavanje dozvole instruktora prilaže se uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima, koje ne smije biti starije od 6 mjeseci. Smatram da je liječničko uvjerenje nepotreban trošak instruktoru uz jos skupe administrativne naknade za ishođenje nove licence. Dali postoji opravdanost uvođenja potrebe liječničkog uvjerenja za instruktora vožnje prilikom ishođenja licence? Kao i kandidatima koji ne polože vozački ispit u roku od 6 mjeseci..nepotreban novi trosak. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer su rokovi propisani odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
10 Ana Hmura 2. Djelatnici autoškole, Članak 5. Članak 5.stavak 2. mjenja se i glasi: Osoba iz stavka 1.ovog članka može obavljati povjerene joj poslove po Zakonu o radu. Sve drugo sto ste napisali je nejasno definirano i u suprotnosti jedno sa drugim..sto znači više od broja nastavnih sati određenog radnim vremenom? kojim radnim vremenom?... ako je radno vrijeme uređeno Zakonom o radu i za sto su poslodavci prilikom obračuna plaće dužni voditi određene obrasce Evidencije radnog vremena zaposlenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Ana Hmura 2. Djelatnici autoškole, Članak 7. Članak 7.stavak 2....mjenja se i glasi :U slučaju objektivne spriječenosti obavljanja poslova predavača, aautoškola mora osigurati zamjenu za istog osobom instruktorom vožnje koja ima najviše radnog iskustva na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače u periodu od najduže 60 dana. Nemoguće je da se zbog jedne osobe u procesu osposobljavanja može dogoditi da cijeli sustav bude upitan..nesiguran.. ..za ostale zaposlenike autoškole. Smatram da je 60 dana razuman rok da se nađe osoba koja ispunjava određene uvjete za predavača. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća na predloženi način, s time da se rok ograničava na 42 dana.
12 Ana Hmura 2. Djelatnici autoškole, Članak 6. Članak 6. stavak.2. mjenja se i glasi ...u slučaju objektivne spriječenosti obaljanja poslova stručnog voditelja autoškola mora osigurati zamjenu za istog osobom koja ima najvise radnog staza u osposobljavanju kandidata za vozača i to u vremenskom periodu od najduze 60 dana. Smatram da je 60 dana razuman rok u kojem se autoškola moze prilagoditi i pronaći osobu koja ispunjava uvjete za stručnog voditelja autoškole...nije tajna da trenutno na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje nema niti jedna nezaposlena osoba koja ima licencu stručnog voditelja autoškole...dali da ako se ne osigura zamjena...treba zatvoriti postojeću autoškolu koja osigurava rad predavaču, administrativnom djelatniku i instruktorima? Ovaj stavak je nužno izmjeniti jer dovodi u nepovoljan i nesiguran položaj ostale djelatnike autoškole zbog bolesti...smrti ...postojećeg voditelja autoškole. Do sada je u postojećem Pravilniku takva mogućnost u manjem broju dana postojala i to je bilo kvalitetno rješenje koje smatram danije nitko zlorabio....zašto je to promjenjeno? Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća na predloženi način, s time da se rok ograničava na 42 dana.
13 Ana Hmura 1. Uvjeti za osposobljavanje, Članak 3. Članak 3.stavak 2 brisati...osim promjene sjedišta poslovnog subjekta....svi podaci u Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače koje vodi autoškola su provjerljivi pri nadzoru stoga smatram da je ovo nepotreban administrativan posao i opterećenje za poslovne subjekte, autoškole. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća zbog nemogućnosti uvida u ispunjenje propisanih uvjeta rada autoškole.
14 Auto škola Hajduk d.o.o. 7. Financiranje, Članak 29. Troškove osposobljavanja također mogu snositi roditelji, skrbnici, pravne i fizičke osobe, Hrvatski zavod za zapošljavanje, razni EU fondovi i razni drugi izvori sukladni zakonu. Stoga ovu odredbu treba nadopuniti. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer je kandidat za vozača osoba s kojom se autoškola nalazi u ugovornom odnosu.
15 Auto škola Hajduk d.o.o. 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 24. Predlažemo članak 24. mijenjati tako da glasi: „Kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije, autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku do najdulje šest mjeseci od dana početka osposobljavanja, a kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za upravljanje drugim kategorijama vozila u roku koji je proporcionalno kraći, ovisno od propisanog minimalnog broja nastavnih sati za taj program. U rok završavanja upisanog programa ne uračunava se vrijeme za koje se kandidat nije osposobljavao zbog prekida osposobljavanja te vrijeme čekanja na provedbu ispita te polaganje ispita.“ Obrazloženje: Brisati riječi „od tri“. Članak 24. suprotan je odredbama članka 22. stavka 2. ovog pravilnika jer je istim propisano da kandidat B kategorije može završiti osposobljavanje u roku koje je kraće od 3 mjeseca, što u ovaj članak zabranjuje. Dodati rečenicu: „U rok završavanja upisanog programa ne uračunava se vrijeme za koje se kandidat nije osposobljavao zbog prekida osposobljavanja te vrijeme čekanja na provedbu ispita te polaganje ispita.“, jer su u pravilu dugački rokovi čekanja na provedbu ispita. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer je odredbama ovog pravilnika definiran optimalan rok procesa osposobljavanja.
16 Auto škola Hajduk d.o.o. 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 22. Molimo u st. 2. članka 22. jasno i točno odrediti koliko s jednim kandidatom za vozača instruktor vožnje smije izvoditi nastavu na autocesti ili na cesti izvan naselja, jer po napisanom, instruktor s jednim kandidatom može izvoditi nastavu i tri sata dnevno. Uostalom, po planu i okvirnom programu osposobljavanja kandidata za vozače propisano je da kandidat za vozača vozila B kategorije tijekom osposobljavanja mora upravljati vozilom najmanje dva nastavna sata noću i najmanje tri nastavna sata na autocesti ili na brzoj cesti ili na državnoj cesti gdje autocesta ili brza cesta nije izgrađena, što se posebno evidentira u knjižici kandidata za vozača. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer je jasno ovim Pravilnikom propisano da instruktor vožnje tijekom osposobljavanja kandidata za vozača na autocesti može izvoditi tri nastavna sata dnevno.
17 Auto škola Hajduk d.o.o. 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 21. Predlažemo članak 21. st. 1. i st. 3 mijenjati tako da glase: „(1) Nastava iz nastavnog predmeta PPSP organizira se u skupini do najviše 24 kandidata za vozača, ovisno o prostorno-tehničkim mogućnostima autoškole. Oblik nastave može biti frontalni (predavačka nastava), rad u skupinama, konzultacije, stručne radionice i drugi pogodan oblik, a mora omogućiti aktivno sudjelovanje svih kandidata za vozače u realizaciji nastave. (3) Autoškola je dužna obavijestiti ovlaštenu stručnu organizaciju o datumu i vremenu početka izvođenja nastave iz nastavnog predmeta PPSP, najkasnije na dan početka izvođenja nastave, putem jedinstvenog informacijskog sustava. „ Obrazloženje: Predlažemo da autoškole koje posjeduju prostorno-tehničke mogućnosti mogu izvoditi nastavu iz nastavnog predmeta PPSP u skupini do najviše 24 kandidata za vozača, kao i npr. što u obrazovnoj skupini programa srednjoškolskog obrazovanja može biti najviše 24 polaznika. Autoškole oglašavaju početak nastave iz PPSP najčešće putem medija ili vlastitih web stranica. Kandidati se mogu upisati na dan početka nastave iz PPSP. To je najčešće prvi dan u tjednu, tj. ponedjeljak. Kada bi u tom slučaju autoškola morala obavijestiti ovlaštenu stručnu organizaciju? Ponekad autoškola nema saznanja dan prije da se kandidat npr. C ili D ili CE kategorije želi upisati, već u pravilu kandidati dolaze na oglašeni dan početka nastave, a ne dan prije. Dakle, ova odredba je neprovediva na način kako je propisana, stoga je molimo, korigirati sukladno našem prijedlogu. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
18 Auto škola Hajduk d.o.o. 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 20. Predlažemo članak 20 st 14. mijenjati tako da glasi: „(14) Za obračun ukupne satnice rada stručnih djelatnika autoškole u obzir se uzimaju ukupno ostvareni nastavni sati u uvjetima preraspodjele i prekovremenog rada, a obračunsko usklađenje ukupnog radnog vremena izvršava se za razdoblje jedne kalendarske godine.“ Obrazloženje: Stavak se mora odnositi na sve stručne djelatnike autoškole. Riječi „do punog“ zamijeniti s riječju „ukupnog“. Izuzetno važna odredba jer je člankom 5. stavkom 2. i člankom 20. st 15. ovog pravilnika propisano radno vrijeme stručnih djelatnika autoškole sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi, tj. Zakonom o radu, koji dopušta prekovremeni rad, što će olakšati svima organizaciju rada u autoškoli. Do sada smo imali kršenja ukupnog radnog vremena kod instruktora vožnje, a mogućnošću prekovremenog rada ovakve situacije se ne bi smjele događati. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
19 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. 7. Financiranje, Članak 29. Članak 29. stavak 1. Suprotno odredbama o obveznim odnosima. Troškove osposobljavanja za kandidata ima pravo snositi tko god hoće. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer je kandidat za vozača osoba s kojom je autoškola u ugovornom odnosu.
20 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. 6. Evidencija i dokumentacija, Članak  26. • Potrebno je iz cjelokupnog poslovanja autoškole u svim dokumentima, dokumentaciji , evidenciji ovjerama izbaciti upotrebu pečata jer je isto određeno Odlukom Vlade RH o ukidanju upotrebe pečata iz poslovne prakse iz 2016 godine Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer i dalje postoji mogućnost korištenja pečata.
21 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. 6. Evidencija i dokumentacija, Članak  26. Članak 26. stavak6. suprotan pozitivnim propisima. Instruktor vožnje ima pravo raditi kod više poslodavca pa bi onda vjerojatno jedan nalog trebao ostaviti na parkiralištu dok kod sebe ima drugi.- nejasno definirano??? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. 6. Evidencija i dokumentacija, Članak  26. Članak 26. stavak 6 nejasan i nepotpun, krivo određen Nemoguće je da instruktor vožnje popunjava obrazac naloga prije početka nastave (znači sat još nije započeo a zaposleniku se određuje da upisuje nešto što još nije započelo. Zamislite da nastavnik u školi ispunjava dnevnik rada s imenikom na hodniku prije nego uđe u učionicu) - bespotrebno se upisuju podaci o vozilu koji su nepotrebni marku i tip vozila reg oznaku, kategoriju vozila. Ovo je bespotrebno birokratiziranje dokumentacije koje nema smisla jer iz jednog podatka o vozilu( npr. REGISTARSKA OZNAKA) su provjerljivi svi drugi podaci. Nepotrebno ostavljanje rubrike DO za upisivanje na kraju nastavnog sata . Na početku nastavnog sata se zna kad isti počinje , određeno je trajanje nastavnog sata pa je samim tim podacima i određen kraj nastavnog sata. Ispisivanje dokumentacije treba pojednostaviti a ne zakomplicirati. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija jer je postupak zaduživanja i popunjavanja obrasca naloga jasno propisan odredbama ovog Pravilnika.
23 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. 6. Evidencija i dokumentacija, Članak  26. Članak 26. stavak 2. nejasno određen stavak - Završetak osposobljavanja nije identično što i polaganje vozačkog ispita . Autoškola čuva dokumentaciju tri godine od završetka osposobljavanja jer nema veze s provedbom vozačkih ispita. * nepotrebno čuvanje Knjižice kandidata za vozača 5 godina ako se sva ostala dokumentacija čuva tri godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
24 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. 6. Evidencija i dokumentacija, Članak 25. Članak 25. stavak 3. duplicira ispunjavanje evidencije te stvara nepotreban trošak i gubitak vremena. Treba omogućiti da se evidencija vodi na jedan od ponuđenih načina. NOVI STAVAK (3) Evidencije iz stavka 1.i 2. ovoga članka vode se na računalu ili ručno, a ispunjavaju se prema naputku danom uz taj obrazac odnosno pisanoj uputi izdavatelja evidencije. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer je vođenje evidencija u pisanom obliku nužno i treba biti jedinstveno.
25 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 24. Predlažemo brisanje članka 24. te bi novi članak glasio: • Kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije, autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku do najdulje šest mjeseci od dana početka osposobljavanja, a kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za upravljanje drugim kategorijama vozila u roku koji je proporcionalno kraći, ovisno od propisanog minimalnog broja nastavnih sati za taj program . U rok završavanja upisanog programa ne uračunava se vrijeme za koje se kandidat nije osposobljavao zbog prekida osposobljavanja te vrijeme čekanja na provedbu ispita te polaganje ispita. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 21. Članak 21. stavak 3. Suprotno je pozitivnim propisima da se izvješćuje stručna organizacija unaprijed za početak nastave koji još nije niti počeo i podložan je promjeni jer se radi o radu s polaznicima. • PROMJENA ČLANKA – Na dan početka izvođenja nastave . Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
27 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 20. Članak 20. stavak 16 u suprotnosti je s obvezom vođenje evidencije radnog vremena propisanog Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima čl. 10 stavak 1 i 2. Autoškola je dužna izvješćivati državna tijela o radnom vremenu radnika te je potpuno nepotrebno dostavljati ju više puta i to organizaciji koja nema nikakve veze s radnim vremenom radnika, danim odnosima niti pravima iz radnih odnosa. Ministarstvo može na temelju međuresorne suradnje ministarstava doći do podataka o radnom vremenu radnika. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija jer su ti podaci potrebni za uspješno obavljanje poslova stručnog nadzora.
28 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. 4. Osposobljavanje kandidata za vozače, Članak 19. Članak 19.stavak 3. Autoškola nema druge originalne dokumente koji su u posjedu autoškole jer ne postoje već su svi od kandidata i u njegovom posjedu. NOVI STAVAK • (3)Autoškola je dužna kandidatu za vozača koji nastavlja osposobljavanje u drugoj autoškoli izdati potvrdu o završenom dijelu programa za nastavak osposobljavanja po zahtjevu kandidata za vozača pod uvjetom da ispuni sve obveze iz ugovora. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer su obveze između autoškole i kandidata za vozača uređene ugovorom o osposobljavanju.
29 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. 2. Djelatnici autoškole, Članak 9. •Članak 9. stavak 2. nepotrebno se administrativno opterećuje više osoba , stvara se trošak i produljuje postupak te se odgađa rad djelatnika. Članak 9. stavak 3. BRIŠE SE – putem ovlaštene stručne organizacije iz članka 206. Zakona. Članak 9. stavak 4. BRIŠE SE Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer su rokovi i procedura propisani odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
30 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. 2. Djelatnici autoškole, Članak 9. • Nepošteno i neprincipijelno izdavanje dozvole instruktora vožnje s svim drugim dokumentima koje građaninu izdaje neko državno tijelo. Pa ni vozačka dozvola, osobna iskaznica, kad se izgubi ne dobiva se na period koji je vrijedio na izgubljenom dokumentu. (OSOBA ponovno plaća sve pristojbe i snosi sve troškove izdavanja dozvole) U suprotnosti s akcijskim planom Vlade RH, odluci o smanjenju parafiskalnih nameta stvara se nepotreban financijski trošak te se opterećuju građani . Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer su rokovi i procedura propisani odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
31 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. 2. Djelatnici autoškole, Članak 9. • Članak 9. stavak 1. nepotrebno financijski i administrativno opterećuje osobe koje traže izdavanje dozvole instruktora vožnje. Naime dozvola instruktora vožnje izdaje se samo osobama koje imaju valjanu vozačku dozvolu za određenu kategoriju i za koju se mora prilikom vađenja priložiti valjano zdravstveno uvjerenje koje je identično i za vozača određene kategorije i za instruktora određene kategorije. Suprotno akcijskom planu rasterećenja gospodarstva smanjivanja parafiskalnih nameta te to treba brisati: Uz zahtjev za izdavanje dozvole instruktora prilaže se uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima, koje ne smije biti starije od 6 mjeseci. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer su rokovi i procedura propisani odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
32 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. 2. Djelatnici autoškole, Članak 7. Identično članku 6., potrebno je propisati tko može mijenjati predavača u slučaju objektivne spriječenosti obavljanja poslova predavača u autoškoli i u kojem vremenskom roku. Nije prihvatljivo ne propisati razuman rok za pronalaženje novog predavača u autoškoli. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na odgovarajući način.
33 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. 2. Djelatnici autoškole, Članak 6. Članak 6. stavak 2. onemogućava rad autoškole. Smatramo da ga treba mijenjati te da glasi: U slučaju objektivne spriječenosti obavljanja poslova stručnog voditelja u autoškoli (bolovanje, godišnji odmor), istog može zamijeniti i osoba koja je zaposlena u toj autoškoli, a koju odredi stručni voditelj autoškole, ako ima uvjete za stručnog voditelja ili osoba koja ima zakonom propisanu stručnu spremu ili osoba koja kao instruktor vožnje ima najviše radnog iskustva, ali ga ne može mijenjati dulje od 60 radnih dana tijekom kalendarske godine.“ Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
34 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. 2. Djelatnici autoškole, Članak 5. * Članak 5. stavak 1. je u suprotnosti je sa ZOSPC članak 202. stavak 1. točka 1. zbog toga što Zakon dopušta rad osobi a pravilnik nejasno definira rad djelatnika da može raditi prema potrebi. Svaki djelatnik autoškole smije raditi sve poslove za koje ima propisane uvjete i valjane dozvole. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, jer predloženo rješenje postiže svrhu koja se predlaže tim prijedlogom.
35 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. 1. Uvjeti za osposobljavanje, Članak 4. Članak 4. st.2 • Nisu propisani vremenski rokovi u kojima je dužna stručna organizacija utvrditi uvjete i obavijestiti Ministarstvo što dovodi do mogućnosti onemogućavanja rada. Nije prihvaćen Prijedlog se ne može prihvatiti jer su rokovi propisani zakonskim odredbama.
36 AUTO ŠKOLA ZADAR d.o.o. 1. Uvjeti za osposobljavanje, Članak 3. • Članak 3. stavak 2. nije u skladu s Akcijskim planom rasterećenja gospodarstva Vlade RH . • Članak 3. stavak 2. nije u skladu s dostavom podataka državnim tijelima samo jednom ( ONCE ONLY ) a onda tu informaciju tijela državne uprave razmjenjuju međusobno prema potrebi • IZMJENA – Nakon riječi Primitka nadodaje se tekst OSIM PODATAKA KOJE JE AUTOŠKOLA DUŽNA DOSTAVITI DRUGOM TIJELU DRŽAVNE UPRAVE ILI PODATKA KOJI JE tijelu državne uprave DOSTUPAN ILI JAVAN. Nije prihvaćen Prijedlog se ne može prihvatiti zbog nemogućnosti uvida u ispunjenje propisanih uvjeta rada autoškole.
37 AUTOKLUB MIRAMARE 2. Djelatnici autoškole, Članak 10. 1.Uvjeti i način osposobljavanja ČL.10,Stručni voditelj autoškole, predavač u autoškoli i instruktor vožnje dužni su o vlastitom trošku oglasiti nestanak dozvole (licencija) u »Narodnim novinama«. TREBA cijeli članak 10. izbaciti Nijedan dokument osobna karta,vozačka dozvola,putovnica ako nestanu ,više se za njih ne mora oglasiti nestanak(dati oglas) u Narodnim Novinama. Tako da ne bi trebalo ni za licence. Zašto raditi opet nepotreban trošak. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
38 Autoškola Rotor 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 20. Članak 20.stavak 6. nije u skladu je s odredbama Zakona o radu članak 66. st.1,2,6,7,8. Članak 20.stavci 7,8,9,10,11i 12 nisu u skladu s odredbama o preraspodijeljenom radnom vremenu Zakona o radu u članku 67. Članak 20.stavak 14. nije u skladu s Zakonom o radu. Radno vrijeme instruktora vožnje uskladiti s Zakonom o radu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
39 Autoškola Rotor 1. Uvjeti za osposobljavanje, Članak 3. Članak 3. stavak 2.u skladu s Akcijskim planom administrativnog rasterećenja Vlade RH , članku 82. Zakona o sustavu državne uprave te predstavljaju nepotreban administrativni trošak prema SCM formuli. Autoškola je dužna izvijestiti ovlaštenu stručnu organizaciju samo o promjenama koje joj temeljem javnih ovlasti nisu dostupne ili nisu u registru državne uprave. Nije prihvaćen Prijedlog se ne može prihvatiti zbog nemogućnosti uvida u ispunjenje propisanih uvjeta rada autoškole.
40 Autoškola Rotor 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 20. Članak 20.stavak 16. nije u skladu s Zakonom o radu koji propisuje evidenciju radnog vremena te Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima članak 10.stavak 2. Članak 20. stavak 16. predstavljaju nepotreban administrativni trošak prema SCM formuli jer propisuje nove administrativne troškove koji se povećavaju 52 puta te članku 82. Zakona o sustavu državne uprave jer se isti podatak dostavlja više puta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
41 Autoškola Rotor 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 20. Članak 20. stavak 2. nije u skladu s definicijom nastavnog sata koji je propisan Zakonom odgoju i obrazovanju članak 51. stavak 4. Nastavni sat propisuje rad s kandidatom odnosno polaznikom nekog obrazovanja odnosno osposobljavanja , a ne sa radnim vremenom neposrednog izvršioca posla. Članak 20. stavak 2. u suprotnosti je s artikulacijom nastavnog sata. Članak 20. stavak. 2. u suprotnosti je s obveznim odmorima radnika koji su propisani Člankom 73.stavak 1. Zakona o radu. Prijedlog Nastavni sat traje 45 minuta a blok sat 90 minuta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
42 Autoškola Rotor 6. Evidencija i dokumentacija, Članak 27. Svi obrasci evidencije i dokumentacije trebaju biti bez oznake MJESTO PEČATA jer je upotreba pečata ukinuta uredbom vlade RH i dio je administrativnog rasterećenja gospodarstva. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer i dalje postoji mogućnost korištenja pečata.
43 Autoškola Rotor 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 24. Članak 24. propisuje omogućavanje programa u trajanju od minimalno tri mjeseca što nije u skladu s nastavnim planom i programom jer je moguće završiti i prije od tog roka , a maksimalan rok ovakvom odredbom nije pravičan jer rok ovisi o pružanju druge ( Nastava iz Pružanja prve pomoći koje ne izvodi autoškola ), usluge odnosno provedbe vozačkog ispita. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
44 Autoškola Rotor 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 21. Članak 21. stavak 3. onemogućava pružanje usluge jer je ograničava pravo autoškole da počne s nastavom na isti dan kad i upiše kandidate u autoškolu, a sama pravna odredba nema nikakvu zaštitnu funkciju. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
45 Autoškola Rotor 4. Osposobljavanje kandidata za vozače, Članak 18. Ugovor ne može sadržavati anex ugovora. Anex ugovora je drugi dokument. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
46 Autoškola Rotor 6. Evidencija i dokumentacija, Članak  26. Članak 26. Stavak 5 nejasan nepotpun krivo određen • Nemoguće je da instruktor vožnje popunjava obrazac naloga prije početka nastave ( znači sat još nije započeo a zaposleniku se određuje da upisuje nešto što još nije započelo. - bespotrebno se upisuju podaci o vozilu koji su nepotrebni ( marka i tip vozila reg oznaku, kategoriju vozila. ) Ovo je bespotrebno birokratiziranje dokumentacije koje nema smisla jer iz jednog podatka o vozilu ( npr REGISTARSKOJ OZNACI ) su provjerljivi svi drugi podaci. Nepotrebno ostavljanje rubrike DO za upisivanje na kraju nastavnog sata . Na početku nastavnog sata se zna kad isti počinje , određeno je trajanje nastavnog sata pa je samim tim podacima i određen kraj nastavnog sata. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija jer je postupak zaduživanja i popunjavanja obrasca naloga jasno propisan odredbama ovog Pravilnika.
47 Autoškola Rotor 6. Evidencija i dokumentacija, Članak  26. Članak 26.stavak 2. nejasno definira rokove jer završetak osposobljavanja i polaganje vozačkog ispita nije identičan podatak. Ako autoškola osposobaljava onda se rokovi za čuvanje dokumentacije trebaju određivati prema datumu završetka osposobljavanja. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija jer su rokovi jasno propisani.
48 Autoškola Rotor 6. Evidencija i dokumentacija, Članak 25. Članak 25. propisuje vođenje dvostruke evidencije elektronski i ručno što predstavlja dodatni administrativni trošak , nema nikakvu funkciju da se vodi dvostruko. Treba propisati da se evidencija vodi ručno ili elektronski. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer je vođenje evidencija u pisanom obliku nužno i treba biti jedinstveno.
49 Autoškola Rotor 4. Osposobljavanje kandidata za vozače, Članak 19. Članak 19. stavak 2. je nedefiniran i neprovediv jer nije propisano što je prekid osposobljavanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
50 Autoškola Rotor 3. Kriteriji za izvođenje nastave, Članak 14. Članak 14. stavak 1. nije u skladu s člankom 204. stavak 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Vozilo mora biti uvijek označeno prema Zakonu. Članak 14. stavak 2. nije u skladu s člankom 276. stavkom 1. Zakona o sigurnosti prometa Vozilo za osposobljavanje koje se koristi u autoškoli nadograđeno je i podvrgnuto ispitivanju te je za isto izdana potvrda. I ploča za obilježavanje vozila je sastavni dio nadogradnje. Skidanjem ploče s vozila ono više ne odgovara uvjetima za koje mu je izdana potvrda nakon ispitivanja. Kada se vozilo vraća u prvobitno stanje nakon sto se više ne koristi u osposobljavanju ponovno se radi ispitivanje i dobiva nova potvrda o ispitivanju. Sa svakom preinakom a bez ispitivanja vozilo nije u skladu s odredbom Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Vozač vozila koje ima istaknutu ploču autoškole a ne koristi ga u osposoblčjavanje ne bi trebao biti u prekršaju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
51 Autoškola Rotor 2. Djelatnici autoškole, Članak 11. Članak 11. nije u skladu s člankom 202. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji propisuje djelatnike koje mora imati autoškola. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija jer se Pravilnikom samo propisuju poslovi koji se trebaju obavljati.
52 Boris Poleto PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Primjedba na čl.6 stavak 2, u svezi zamjene stručnog voditelja za vrijeme objektivne odsutnosti. Mislim da taj stavak treba promjenit jer prvo se ne definira objektivna odsutnost, s druge strane,kako autoškole osigurati drugog stručnog voditelja npr. kratkotrajna bolovanje , bolest člana obitelji,ili u extremnom slučaju iznenadna smrt i sl. ako nemaju zaposlenu drugu osobu koja zadovoljava uvjete.Tu su posebno na udaru manje autoškole kojih je ionako većina. Treba ostati da po starom pravilniku da ga može mijenjati instruktor vožnje najstariji po stažu do najduže 42 dana . Stoga, predlažem da se taj stavak promjeni jer će izazvati puno nepotrebnih problema . LP Boris Poleto Djelomično prihvaćen Prijedlog se prihvaća djelomično.
53 Denis Ožegović PLAN I OKVIRNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE, I. PLAN OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE U tabelarnom pregledu minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila umjesto predloženih 15 nastavnih sati iz nastavnog predmeta UV za kandidate koji žele steći A kategoriju, a posjeduju vozačku dozvolu A2 kategorije predlažemo izmjenu od 10 nastavnih sati iz UV. Uostalom, tako bi se izjednačio minimalan broj nastavnih sati sa osobama koje žele steći A kategoriju, a posjeduju AM ili A1, što bi bilo logično. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća.
54 Denis Ožegović PLAN I OKVIRNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE, I. PLAN OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE PRIVITAK 1. PLAN I OKVIRNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE I. PLAN OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE U tabelarnom pregledu minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila umjesto predloženih 7 nastavnih sati iz nastavnog predmeta UV za kandidate koji žele steći A1 kategoriju, a posjeduju vozačku dozvolu B, BE, C1, C1E, D1, D1E, D , DE, F, G i H kategorije, predlažemo izmjenu od 15 nastavnih sati, kako je bilo i do sada. Razlog je što 7 nastavnih sati nije dovoljno da se kandidat osposobi po propisanim sadržajima okvirnog programa iz nastavnog predmeta: od upoznavanja vozila, preko posebnih radnji vozilom na prometnom vježbalištu te još deset propisanih sadržaja na javnoj cesti. Nije prihvaćen Prijedlog se ne može prihvatiti, jer je prihvaćen obrazloženi prijedlog Hrvatske gospodarske komore, Sekcije za trgovinu.
55 Denis Peloza 2. Djelatnici autoškole, Članak 6. Članak 8. st.2. zamjena stručnog voditelja istovjetno sa zamjenom predavača. 30 dana godišnjeg odmora , 42 dana bolovanja i 30 dana zakonski očekivani zakonski otkazni rok ukoliko autoškola mora "oteti" stručnog voditelja ili predavača nekoj drugoj autoškoli jer na tržištu i na HZZZ kako tvrde nema prijavljenih tražitelja posla tog profila. 102 dana i 15 dana za pravno formalne radnje 120 dana. Ukoliko autoškola iz nekih razloga ostane bez stručnog voditelja ili predavača pojedinačno ili u jednoj osobi, ostaje nepoznato u kojem roku mora osigurati novog djelatnika prije nego prestane sa radom? Zahtjev za osiguranje zamjenske osobe koja ispunjava uvjete je svakako neprimjereni i otežavajući kriterij u odnosu na dosadašnje. Ključne su činjenice: ako se radi o objektivnoj spriječenosti (go, bo, školovanje) te osobe dakle nisu izašle iz radnog odnosa i osiguranja stoga su oni i dalje zadržavaju svoja prava i na teret su poslodavca svakako do prvih 42 dana bolovanja. Ako su i dalje zaposlenici dakle nije im odobren niti su zatražili neplaćeni dopust, iz kojeg obejktivnog razloga i na koji način bi autoškola morala osigurati zamjenu a da prethodno ne otkaže radni odnos. Postavlja se nekoliko objektivnih pitanja: ČIme se vodi predlagatelj na takvo izuzetno podizanje značaja i do kojeg stupnja su dovedeni stručni djelatnici koji zapravo svojim odsustvom u suštini ne predstavljaju objektivni rizik i štetu za društvo, osim što je u slučaju njihove nedostupnosti cijela autoškola mala ili velika zajedno sa zdravim i prisutnim zaposlenicima dovedena u pitane.? Ne umanjujći njihov značaj moramo se upitati da li te osobe imaju zakonsko pravo na godišnji odmor i slobodne dane pa navedeno često ne koriste ili ga koriste u tajnosti , da li te osobe moraju prihvatiti činjenicu da ne bi smjeli poboljevati, pa neki rade i bolesni na svoj rizik iako imaju preporučeno bolovanje (poseban slučaj kada se radi o stručnom voditelju ili predavaču koji su istovremeno (su)vlasnici ili obrtnici? Da li te osobe treba otkazati radni odnos jer ih moramo zamijeniti sa novim osobama? Da li se u slučaju opravdanog odsustovanja tijekom godine u javnom ili privatnom sektoru sasvim svejedno, ravnatelji, stručni suradnici i voditelji sektora mijenjaju ili otkazuju posebno u slučaju objektivne spriječenosti? Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
56 Denis Peloza 2. Djelatnici autoškole, Članak 5. Članak 5. stavak 1. Zakonodavac se nepotpunim i nejasnim zakonskim odredbama doveo u situaciju problematika propisivanja i opisivanja rada u odnosu na dosadašnje Pravilnike pa je najjednostavnije napisati prema potrebi. Problem se poavljuje u trenutku kada postaje upitno kako nadzirati rad stručnog osoblja i provesti bazu za represivni model prekršajnog kažnjavanja. Izmjenjena okolnost da se više zapošljavanje ne uređuje isključivo u punom ili pola radnog vremena i činjenicu da jedna osoba u autoškoli može obavljati sva ti posla uključujući , vođenje, upravljanje , prijem ali i tajničke poslove jednostavno nameće pitanje odnosa i zapravo je nemoguće zadržati nadzor i kontrolu ukoliko je u jednoj osobi istovremeno poslodavac i posloprimac i tko kome tu odgovara. Suština je obliku i načinu Ugovora o radu i njegovim aneksima i kako se isti složi, odnosno da kakav suštinski nazdor uopće imaju ministarstvo i stručna organizacija na takav proces. Najblaže rečeno kao primjer bih naveo primjer problematiku kako nije za očekivati da će vlasnik obrta ili poduzetnik samozapošljavatelj u ovim okolnostima sam sebi prijaviti , obračunati i isplatiti 50% uvećanu satnicu za prekovremeni rad a u skladu sa time prema svojem zaposleniku imao bi takvu obvezu. Dosadašnji nadzor i kontrola radnog vremena derogirani su ne ovim pravilnikom već posljednjim izmjenama i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Problematika bi trebala ili prijeći u nadležnosti Zakona o radu i slijedom toga inspekcije rada kao dio inspektorata a čija se reorganizacija najavila. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
57 Denis Peloza 1. Uvjeti za osposobljavanje, Članak 4. Članak 4. stavak 2. (potrebno je izmjeniti i dopuniti) Prema predloženome to bi se moglo odnositi isključivo na aktivne autoškole koje iz nekog razloga prekinule rad na osposobljavanju ili im je oduzeto ovlaštenje i pravo na rad primjenom "legendarnog" članka 213.ZSPC, obzrirom da je jasno istaknuto "može nastaviti" što predmijeva da je rad prekinut. Mogućnost da autškola postavi zahtjev za promjenom ili npr. povećanjem kapaciteta ne znači i automatizmom prekid rada. Nadalje, određivanje rokova "nakon" utvrđivanja uvjeta i obavejštavanja Ministarstva postupak nije primjereno, a posebno ukoliko bi pravna osoba, poduzetnik , porezni obveznik imao nepoznat rok i uvjete stjecanja odobrenja. U ovom slučaju bez obzira na mogućnost pozivanja na upravno pravne rokove 30/60/90 dana ili npr. na šutnju administracije ne bi imalo smisla. Predlaže se na jednostavan način propisati utvrditi primjerene rokove postupka. Cijeli postupak ne bi trebalo trajati duže od 15dana + dodatni rok od 15 dana za potrebne prilagodbe u slučaju neispunjavanja uvjeta. Nije prihvaćen Prijedlog se ne može prihvatiti jer su rokovi propisani zakonskim odredbama.
58 Denis Peloza 3. Kriteriji za izvođenje nastave, Članak 13. Čl. 13. st.2 (brisati, promijeniti, ispraviti i dopuniti ovisno o namjeri predlagača) Prijedlog za predlagača: ispraviti i dopuniti članak. Opis "Osobe s posebnim potrebama" nije primjeren i nije jasno na što se to točno odnosi. Pretpostavka je da predlagač propisa ima namjeru navesti Osobe s tjelesnim oštećenjem ili nekim od nedostataka koja nije, nemože ili je tek u postupku stjecanja statusa Osobe s invaliditetom. Na ovakav način predložen članak nema jasnog učinka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
59 Dinko Beronić 6. Evidencija i dokumentacija, Članak  26. Iza članka 26. trebalo bi dodati članak 26.a, a koji bi glasio: Članak 26.a (1) Za provedbu odredbi ovog pravilnika i drugih propisa koji se odnose na evidenciju i dokumentaciju odgovoran je stručni voditelj autoškole. (2) Instruktori vožnje, predavači i drugi djelatnici autoškole odgovorni su za pojedinačne poslove ili zadatke za koje su zaduženi po svojoj funkciji ili radnom mjestu, te koje im dodijeli poslodavac. (3) Svaka djelatna osoba koja je zadužena za određene zadatke u vezi s dokumentacijom i evidencijama, bez obzira na to da li posao obavlja samostalno ili u funkciji ovlaštene osobe autoškole, za svoj rad odgovara svojom stručnošću i savješću, te materijalno, ili je u skladu s propisima o stegovnoj, odštetnoj i kaznenoj odgovornosti osobno odgovorna za ispravno, pravovremeno i točno postupanje. Primjer : Ako voditelj ima samo 2 instruktora , a to je dnevno 16 sati nastave iz uv, po tome ispada da bi isti samo da bi kontrolirao i odgovarao za propuste instuktora trebao samo to raditi. Svaki djelatnik ima dozvolu i licencu i upoznat je što mora raditi i na koji način. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija jer su poslovi stručnog voditelja autoškole jasno propisani odredbama ovog Pravilnika.
60 Dinko Beronić PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Moje primjedbe na predloženi pravilnik : Ovakvim prijedlogom pravilnika kakav ste odredili voditelju je nemoguće biti bolestan ili čak koristiti godišnji odmor, a da autoškola može normalno raditi. 2. Čl. 9 stavak 2 treba izmijeniti i reći da nova dozvola vrijedi na rok izdavanja 10 godina od datuma izdavanja, a ne do roka dozvole koja je izgubljena. Ili da u tom slučaju izdavanje duplikata dozvole bude besplatno. Nepotrebno se stvaraju troškovi. 3. Čl. 10 treba u potpunosti izbrisati. Po novim odredbama više ni gubitak osobne iskaznice ili vozačke dozvole ne treba oglašavati u NN. Nepotrebni i suvišni troškovi. 4. Novi Zakon ne poznaje administrativnog djelatnika autoškole, te samim time smatram da je čl. 11 krivo formuliran, te bi se kao takav trebao izbrisati. 5. Čl. 20 stavak 16 je potrebno izmijeniti da se evidencija o ukupno realiziranom broju nastavnih sati dostavlja do polovice tekućeg mjeseca za prethodni mjesec (kao i do sada) , a ne da se to radi na tjednoj razini. Sve se temelji na mjesečnoj razini i godišnjoj, pa bi trebalo i ovo prilagoditi tome. Na ovaj način obujam posla raste, a ništa se zapravo ne postiže. 6. Čl. 21 je potrebno izmijeniti na način da se početak nastave iz predmeta PPSP -a prijavljuje najkasnije na dan početka PPSP-a ( kao i do sada ), a ne dan prije. U praksi koju provodimo dogodi se poneki puta da se od planiranog početka tečaja od istog i odustaje zbog malog broja kandidata. 7. Smatram da je čl. 30 nepotreban i da se u samoj metodici obuke ne mijenja ništa, te samim time je članak nepotreban i trebalo bi ga izbaciti iz pravilnika. Lp, Beronić Dinko Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
61 Florijan Mihaljević 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 21. Poštovani, potrebno je navedeni stavak članka ispraviti na način da glasi kao u članku 24. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozača: Autoškola je dužna obavijestiti ovlaštenu stručnu organizaciju o datumu i vremenu početka izvođenja nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, najkasnije NA DAN POČETKA izvođenja nastave, putem elektroničke pošte ili jedinstvenog informatičkog sustava. Obrazloženje: Autoškole se oglašavaju na način da je početak tečaja ujedno i zadnji dan upisa u autoškolu. Praksa je pokazala kako se na dan početka tečaja upiše velik broj kandidata, često i polovica grupe upiše taj dan tečaj. Ovakav prijedlog Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozača mogao bi uzrokovati brojne gubitke i probleme u radu autoškola. Obzirom da je do sada sve funkcioniralo bez problema po tom pitanju, nema razloga da se tako i ne nastavi. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
62 Florijan Mihaljević 3. Kriteriji za izvođenje nastave, Članak 12. Članak je nedorečen: navedeno je kako nastavna sredstva i pomagala (...) moraju biti u skladu s posebnim propisom kojim se reguliraju minimalni standardi o radu autoškola, međutim nigdje nije navedeno gdje se isti nalazi, niti njegov sadržaj... Dakle, nije moguć uvid pa tako ni komentar o minimalnom standardu rada autoškola. Na ovaj način ostavljena je mogućnost o tome da netko treći odlučuje o uvjetima rada djelatnika autoškola, bez da se iste te djelatnike upozna s eventualnim novostima i posavjetuje s njima. Takvi se sustavi u povijesti nazivaju robovlasnički, a koji su odavno napušteni, stoga ovim putem molim poveznicu na posebni propis o minimlanim standardima o radu autoškole, s mogućnošću komentara. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer su takve odredbe propisane Pravilnikom o minimalnim standardima za rad autoškola.
63 HGK 3. Kriteriji za izvođenje nastave, Članak 12. Udruženje autoškola HGK predlaže izmijeniti ovaj članak tako da glasi: "Minimalna razina tehničke opremljenosti učionice autoškole za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta PPSP, uredskog prostora za prijem kandidata za vozače i rad stručnog voditelja autoškole, sanitarnih prostora za potrebe svih korisnika poslovnog prostora autoškole, minimum nastavnih sredstava i pomagala potrebnih za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta PPSP i UV, vozila AM, A1, A2, A, B, C1, C, D1, D, F i G kategorije za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta UV, ploče za označavanje vozila te naljepnice s oznakama autoškole moraju biti sukladni posebnom propisu kojim se reguliraju minimalni standardi o radu autoškola." Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
64 HGK PLAN I OKVIRNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE, I. PLAN OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE Udruženje autoškola HGK predlaže u tabelarnom pregledu minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila umjesto predloženih 7 nastavnih sati iz nastavnog predmeta UV za kandidate koji žele steći A1 kategoriju, a posjeduju vozačku dozvolu B, BE, C1, C1E, D1, D1E, D , DE, F, G i H kategorije, predlažemo slijedeću izmjenu od 15 nastavnih sati. Obrazloženje: dosadašnjih godina praksa je pokazala da je 15 sati minimalna satnica iz nastavnog predmeta UV potrebna za osposobljavanje kandidata koji žele steći A1 kategoriju, a posjeduju vozačku dozvolu B, BE, C1, C1E, D1, D1E, D , DE, F, G i H kategorije. 7 nastavnih sati nije dovoljno da se obrade svi propisani sadržaji okvirnog programa iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, koje navodimo u nastavku: Kategorija A1 1. Upoznavanje i priprema vozila. 2. Namještanje zaštitne opreme: rukavice, odjeća, obuća i zaštitna kaciga. 3. Dnevni preventivni tehnički pregled vozila. A) Posebne radnje vozilom – sadržaji na prometnom vježbalištu 1. Skidanje vozila s njegovih nožica, postavljanje na nožice, pokretanje bez pomoći motora, hodajući uz vozilo. 2. Vožnja po pravcu i zaustavljanje. 3. Mijenjanje brzina, vožnja malom brzinom i zaustavljanje. 4. Slalom vožnja. 5. Vožnja po osmici. 6. Kočenje i zaustavljanje. B) Sadržaji osposobljavanja na javnoj cesti – ponašanje u prometu 1. Uključivanje u promet i isključivanje iz prometa: utvrđivanje prometnih uvjeta, uporaba pokazivača smjera, kontrola vozila, izbor trenutka za uključivanje, propuštanje pješaka i vozila, zaustavljanje, mjere opreza, silazak s vozila, ostavljanje vozila. 2. Vožnja cestom: položaj vozila u prometnoj traci, izbor prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, mijenjanje brzina, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim uvjetima (kiša, noć, magla, ako postoji), mimoilaženje, propuštanje vozila pri mimoilaženju, praćenje uvjeta i odvijanja prometa. 3. Vožnja zavojima, kočenje prilagodba brzine vožnje. 4. Približavanje raskrižju, prestrojavanje, vožnja raskrižjem, skretanje ulijevo i udesno, izbor prometne trake, promjena prometnih traka, propuštanje vozila, odnos prema pješacima. 5. Postupanje prema znakovima u prometu. 6. Pretjecanje i obilaženje (ako je moguće): pravilnost postupka, provjera prometnih uvjeta, uporaba pokazivača smjera, prilagodba brzine vožnje. 7. Uključivanje na autocestu ili brzu cestu ili cestu namijenjenu za promet motornih vozila i isključivanje s tih cesta (ako postoji), korištenje trake za ubrzavanje i usporavanje. 8. Upravljanje vozilom prometnicama s posebnim karakteristikama (ako postoje): kružni tok prometa, prijelaz ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u razini, vožnja uz stajališta vozila javnog prijevoza putnika, vožnja u tunelu, vožnja uzbrdicama ili nizbrdicama. 9. Samostalna vožnja. 10. Ponašanje prema drugim sudionicima u prometu sukladno prometnim propisima i pravilima. U tabelarnom pregledu minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila koji žele steći C kategoriju, nije uzeto u obzir da kandidat može posjedovati vozačku dozvolu D1, D1E, D ili DE kategorije, stoga predlažemo da se to uzme u obzir, na način da kandidati za vozače vozila koji žele steći C kategoriju, a posjeduju vozačku dozvolu D1, D1E, D ili DE kategorije moraju se osposobljavati najmanje 5 nastavnih sati iz PPSP i najmanje 10 nastavnih sati iz UV. Obrazloženje: Smatramo diskriminatornim da osoba koja želi steći C kategoriju, a posjeduje vozačku dozvolu D1, D1E, D ili DE kategorije, se osposobljava po prijedlogu Programa najmanje 15 nastavnih sati iz PPSP i najmanje 15 nastavnih sati iz UV, a posjeduje „višu“ kategoriju od one koju polaže. Nije prihvaćen Prijedlog se ne može prihvatiti, jer je prihvaćen obrazloženi prijedlog Hrvatske gospodarske komore, Sekcije za trgovinu.
65 HGK PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE, II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Udruženje autoškola HGK predlaže izmijeniti stavak 2. tako da glasi: "(2) Ukoliko kandidati za vozače iz stavka 1. ovoga članka u predviđenom roku ne dovrše osposobljavanje autoškola će nastaviti uslugu osposobljavanja sukladno odredbama ovoga Pravilnika." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
66 HGK 7. Financiranje, Članak 29. Udruženje autoškola predlaže izmijeniti članak 29. tako da glasi: "(1) Troškove osposobljavanja u cijelosti snosi kandidat za vozača ili zakonski zastupnik kandidata za vozača. (2) Pri prelasku u drugu autoškolu, kandidat za vozača ili zakonski zastupnik kandidata za vozača obvezan je podmiriti sve dospjele troškove za pružene usluge i naknadu za ispisni postupak utvrđene ugovorom o osposobljavanju." Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer je kandidat za vozača osoba s kojom je autoškola u ugovornom odnosu.
67 HGK 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 24. Udruženje autoškola HGK predlaže izmijeniti ovaj članak tako da glasi: "Kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije, autoškola je dužna omogućiti uslugu završavanja upisanog programa osposobljavanja u roku do najdulje šest mjeseci od dana početka osposobljavanja, a kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za upravljanje drugim kategorijama vozila u roku koji je proporcionalno kraći, ovisno od propisanog minimalnog broja nastavnih sati za taj program. U rok završavanja upisanog programa ne uračunava se vrijeme za koje se kandidat nije osposobljavao zbog prekida osposobljavanja te vrijeme čekanja na provedbu ispita te polaganje ispita." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
68 HGK 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 22. Udruženje autoškola HGK predlaže izmijeniti stavke 1. i 2. na način: "(1) Nastava iz nastavnog predmeta UV na javnoj cesti može započeti s kandidatom za vozača koji je prethodno položio ispit iz nastavnog predmeta PPSP. (2) Nastava iz stavka 1. ovoga članka izvodi se individualno, a prvih pet sati po jedan nastavni sat dnevno za kandidate za vozača koji se osposobljavaju za B kategoriju. S jednim kandidatom za vozača instruktor vožnje ne smije izvoditi nastavu dulje od dva nastavna sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili na cesti izvan naselja, koja može trajati tri nastavna sata prema programu osposobljavanja kandidata za vozače." Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
69 HGK 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 21. Udruženje autoškola HGK predlaže izmijeniti ovaj članak tako da glasi: "(1) Nastava iz nastavnog predmeta PPSP organizira se u skupini do najviše 24 kandidata za vozača, ovisno o prostorno-tehničkim mogućnostima autoškole. Oblik nastave može biti frontalni (predavačka nastava), rad u skupinama, konzultacije, stručne radionice i drugi pogodan oblik, a mora omogućiti aktivno sudjelovanje svih kandidata za vozače u realizaciji nastave. (2) U tijeku dnevnog radnog vremena s jednom skupinom iz nastavnog predmeta PPSP smiju se održati najviše do četiri (4) nastavna sata, a tijekom jednog tjedna najviše dvadesetdva (22) nastavna sata rapoređeno u šest (6) dana. (3) Autoškola je dužna obavijestiti ovlaštenu stručnu organizaciju o datumu i vremenu početka izvođenja nastave iz nastavnog predmeta PPSP, najkasnije sa danom početka izvođenja nastave, putem jedinstvenog informacijskog sustava." Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
70 HGK 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 20. Udruženje autoškola HGK predlaže izmijeniti članak 20. na način da glasi: "(1) Nastava iz svih nastavnih predmeta je obvezna i provodi se u okviru nastavnih sati sukladno Planu i okvirnom programu osposobljavanja kandidata za vozače. (2) Nastavni sat traje 45 minuta, a blok sat 90 minuta u okvirima dopuštenog i ugovorenog radnog vremena stručnih djelatnika. (3) Predavač i instruktor vožnje nakon svakog nastavnog sata imaju pravo na stanku od pet minuta, a nakon blok sata deset minuta, a zbog naravi posla ukoliko rade unutar nepunog dnevnog radnog vremena do šest sati dnevno imaju pravo na jedan odmor od najmanje petnaest minuta, a ukoliko rade u punom dnevnom radnom vremenu imaju pravo na jedan ili više odmora u ukupnom trajanju do trideset minuta koje koriste prema potrebi, osim na početku ili na kraju radnog vremena. (4) Ako su ispunjeni uvjeti za preraspodjelu radnog vremena stručni djelatnici autoškole mogu raditi u preraspodijeljenom radnom vremenu do ukupno raspoloživog fonda sati u kalendarskoj godini srazmjerno punom ili nepunom radnom vremenu, odnosno sukladno odredbama zakona kojim se reguliraju radni odnosi. (5) Preraspodijeljeno radno vrijeme, ne smatra se prekovremenim radom, a u slučaju prekovremenog rada taj rad ne smije trajati duže od 8 sati tjedno, 16 sati mjesećno i 176 sati godišnje u slučaju rada u punom radnom vremenu. (6)Predavač i instruktor vožnje koji rade u punom radnom vremenu tijekom osposobljavanja kandidata za vozače smiju izvoditi najviše osam nastavnih sati dnevno. (7) Iznimno, u preraspodijeljenom radnom vremenu zbog naravi posla i provedbe ispita instruktor vožnje koji radi u punom radnom vremenu može izvoditi devet nastavnih sati dnevno bez prekovremenog rada. (8) Tjedno radno vrijeme predavača i instruktora vožnje koji radi u punom radnom vremenu ne smije biti duže od 40 nastavnih sati. (9) U preraspodijeljenom radnom vremenu zbog naravi posla i provedbe ispita instruktor vožnje koji radi u punom radnom vremenu može izvoditi najviše do 52 nastavnih sati tjedno. (10) Iznimno, samo za instruktore vožnje koji rade u punom radnom vremenu preraspodijeljeno tjedno radno vrijeme može se zbog naravi posla i provedbe ispita produljiti najviše do 56 nastavna sata, ali najviše dva tjedna tijekom jednog mjeseca i u okvirima preraspodjele mjesečnog radnog vremena. (11) Mjesečno radno vrijeme predvača i instruktora vožnje koji rade u punom radnom vremenu godišnje u prosjeku traje 168 nastavnih sati, a najviše 184 nastavna sata prema propisanoj satnici za najdulji mjesec, (12) U preraspodijeljenom radnom vremenu zbog naravi posla i zbog provedbe ispita instruktor vožnje koji radi u punom radnom vremenu smije izvoditi najviše do 216 nastavnih sati mjesečno. (13) Ukupno godišnje radno vrijeme instruktora vožnje bez prekovremenog rada ne smije biti dulje od radnog vremena propisanog odredbama zakona kojim se reguliraju radni odnosi, umanjeno za neradne dane, godišnji odmor i bolovanja. (14) Za obračun ukupne satnice rada u obzir se uzimaju ukupno ostvareni nastavni sati u uvjetima preraspodjele i prekovremenog rada, a obračunsko usklađenje do ukupnog radnog vremena izvršava se za razdoblje jedne kalendarske godine . (15) Radno vrijeme radnika autoškole koji obavljaju stručne poslove (stručni voditelj, predavač i instruktor vožnje) uređuje se sukladno odredbama zakona kojim se reguliraju radni odnosi. (16) Autoškola vodi evidenciju o ukupno realiziranom broju nastavnih sati po instruktoru vožnje i obvezna je najkasnije do 31. siječnja tekuće godine ovlaštenoj stručnoj organizaciji dostaviti cjelovito izvješće za prethodnu godinu, putem jedinstvenog informacijskog sustava. (17) Evidenciju iz stavka 16. ovog članka ovlaštena stručna organizacija obvezna je dostavljati na uvid Ministarstvu." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
71 HGK 4. Osposobljavanje kandidata za vozače, Članak 19. Udruženje autoškola HGK predlaže izmijeniti stavak 1. na način da glasi: "(1) Kandidat za vozača se može ispisati iz autoškole u kojoj se osposobljava i nastaviti osposobljavanje u drugoj autoškoli, nakon što podmiri sve dospjele obveze i ugovorenu administrativnu naknadu za ispis iz autoškole." Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer su obveze između autoškole i kandidata za vozača uređene ugovorom o osposobljavanju.
72 HGK 4. Osposobljavanje kandidata za vozače, Članak 18. Udruženje autoškola HGK predlaže izmijeniti članak 1. tako da glasi: " (1) Prava i obveze autoškole i kandidata za vozača u procesu osposobljavanja uređuju se ugovorom u pisanom obliku, koji mora sadržavati sljedeće obvezne elemente: osobne podatke kandidata za vozača, podatke ugovaratelja ili naručitelja ukoliko se radi o drugoj osobi ili pravnoj osobi, obvezu autoškole o pružanju usluge osposobljavanja za upravljanje vozilom određene kategorije u razdoblju propisanom člankom 24. ovoga Pravilnika, obvezu autoškole da pravodobno informira kandidata za vozača o njegovim obvezama i pravima, obveze kandidata za vozača za sudjelovanjem u nastavi, cijenu nastavnog sata za pojedini nastavni predmet i za minimalni propisani broj sati, administrativnu naknadu za ispis iz autoškole definiranu cjenikom autoškole, trajanje osposobljavanja, način podmirivanja naknade za osposobljavanje, cijenu nastavnog sata za dopunski program osposobljavanja, način razvrgnuća ugovora, način rješavanja sporova i nadležnost suda te obvezu kandidata za vozača da pravodobno obavijesti autoškolu o namjeri prekidanja procesa osposobljavanja ili nedolasku na nastavu iz pojedinog nastavnog predmeta." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
73 HGK 4. Osposobljavanje kandidata za vozače, Članak 16. Udruženje autoškola HGK predlaže izmijeniti ovaj članak na način: "Proces osposobljavanja kandidata za vozače započinje nastavom iz nastavnog predmeta PPSP, a po potrebi može i nastavom iz nastavnog predmeta PPP, ukoliko je kandidat za vozača sklopio ugovor s autoškolom i izdana mu je Knjižica kandidata." Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer je jasno odredbama ovog Pravilnika propisan početak osposobljavanja.
74 HGK 3. Kriteriji za izvođenje nastave, Članak 13. Udruženje autoškola HGK predlaže izmijeniti stavak 2. tako da glasi: "(2) Osobe s tjelesnim oštećenjem ili specifičnim zahtjevima koji zahtjevaju dopunske prilagodbe nastavnog procesa osposobljavat će se sukladno posebnoj uputi ovlaštene stručne organizacije za svaki pojedini slučaj, nakon prethodnog usuglašavanja sa autoškolom, kandidatom ili njegovim zakonitim zastupnikom i ako udovoljava zahtjevima sukladno Uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
75 HGK 3. Kriteriji za izvođenje nastave, Članak 12. Udruženje autoškola HGK predlaže izmijeniti ovaj članak na način da glasi: "Minimalna razina tehničke opremljenosti učionice autoškole za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta PPSP, uredskog prostora za prijem kandidata za vozače i rad stručnog voditelja autoškole, sanitarnih prostora za potrebe svih korisnika poslovnog prostora autoškole, minimum nastavnih sredstava i pomagala potrebnih za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta PPSP i UV, vozila AM, A1, A2, A, B, C1, C, D1, D, F i G kategorije za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta UV, ploče za označavanje vozila te naljepnice s oznakama autoškole moraju biti sukladni posebnom propisu kojim se reguliraju minimalni standardi o radu autoškola." Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
76 HGK 2. Djelatnici autoškole, Članak 9. Udruženje autoškola HGK predlaže izmijeniti stavak 4. na način da glasi: "(4) Stručna organizacija dužna je u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva isti dostaviti Ministarstvu radi izdavanja dozvole, a podnositelja izvijestiti o statusu podnesenog zahtjeva i okvirnom roku dostave dozvole." Nije prihvaćen Prijedlog se ne može prihvatiti, jer se procesi odvijaju u realnom vremenu, te je rok od osam dana suvišan.
77 HGK 2. Djelatnici autoškole, Članak 7. Udruženje autoškola HGK predlaže izmijeniti stavak 2. tako da glasi: "U slučaju objektivne i dugotrajne spriječenosti obavljanja poslova predavača u autoškoli (bolovanje, obrazovanje ili slično), istog može zamijeniti osoba koja je zaposlena u toj autoškoli, a koju odredi stručni voditelj autoškole ako ima uvjete za stručnog voditelja, ili osoba koja ima zakonom propisanu stručnu spremu ili osoba kao instruktor vožnje ima najviše radnog iskustva, ali ga ne može mijenjati duže od 90 radnih dana tijekom kalendarske godine." Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
78 HGK 2. Djelatnici autoškole, Članak 6. Udruženje autoškola HGK predlaže izmijeniti članak 6. tako da glasi: "(1) Stručni voditelj odgovoran je za rad autoškole te obavlja sljedeće poslove: - organizira osposobljavanje kandidata za vozače u skladu s važećim propisima, - odgovara za urednost i čuvanje upisne dokumentacije, - u ime autoškole sklapa i ovjerava ugovore s kandidatima za vozače kada je za to ovlašten - izdaje i svojim potpisom ovjerava knjižicu kandidata za vozača i nalog za osposobljavanje, - nadzire rad predavača i instruktora vožnje u autoškoli, - prati i nadzire nastavni proces osposobljavanja, te kontrolira pripadajuću dokumentaciju i evidenciju, - sudjeluje s instruktorom vožnje u procjeni uspješnosti svladavanja programa osposobljavanja za pojedinog kandidata za vozača iz nastavnog predmeta UV, - utvrđuje plan i raspored upisanih kandidata za vožnju s pojedinim instruktorom vožnje, - provjerava razinu osposobljenosti kandidata za vozača prije prijave polaganja vozačkog ispita te svojim potpisom ovjerava svladavanje programa, - ovjerava vjerodostojnost upisanih podataka o osposobljavanju kandidata za vozača iz pojedinog nastavnog predmeta u knjižici kandidata za vozača i nalogu za osposobljavanje, - ovjerava podatke o eventualnom ponovnom osposobljavanju kandidata za vozača iz nastavnog predmeta PPSP ili UV u knjižici kandidata za vozača, - ovjerava upisane podatke o osposobljenosti kandidata za vozače unesene u prijavnicu za vozački ispit, - savjetuje i nadzire rad administrativnih djelatnika autoškole, - po potrebi obavlja poslove ili zamjenjuje instruktora vožnje i predavača - obavlja i druge poslove u vezi s osposobljavanjem kandidata za vozače u autoškoli, - planira i vodi evidenciju nastavnih sati stručnih djelatnika autoškole - nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektroničkom obliku ili putem jedinstvenog informatičkog sustava ovlaštenoj stručnoj organizaciji - određuje stručnog djelatnika koji ga zamjenjuje u slučaju njegove privremene odsutnosti. (2) U slučaju objektivne i dugotrajnije spriječenosti obavljanja poslova stručnog voditelja u autoškoli (bolovanje, obrazovanje ili slično), istog može zamijeniti i osoba koja je zaposlena u toj autoškoli, a koju odredi stručni voditelj autoškole, ako ima uvjete za stručnog voditelja ili osoba koja ima zakonom propisanu stručnu spremu ili osoba koja kao instruktor vožnje ima najviše radnog iskustva, ali ga ne može mijenjati dulje od 90 radnih dana tijekom kalendarske godine." Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
79 HGK 2. Djelatnici autoškole, Članak 5. Udruženje autoškola HGK predlaže izmijeniti stavke 1. i 2. tako da glase: "(1) Stručni djelatnici autoškole mogu u okviru ugovorenog radnog vremena kombinirati obavljanje poslova tako da jedna osoba može obavljati poslove: - stručnog voditelja i predavača u autoškoli i osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktor vožnje, ako ispunjava propisane uvjete i ima valjane dozvole, - predavača u autoškoli i osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktor vožnje, ako ispunjava propisane uvjete i ima valjane dozvole, - instruktora vožnje ako ispunjava propisane uvjete i ima valjane dozvole. (2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka obavlja poslove prema ugovorenom fondu sati za puno ili nepuno radno vrijeme sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi i ukupno radno vrijeme prema razdoblju." Primljeno na znanje Primljeno na znanje, jer predloženo rješenje postiže svrhu koja se predlaže tim prijedlogom.
80 HGK 1. Uvjeti za osposobljavanje, Članak 4. Udruženje autoškola HGK predlaže izmijeniti stavak 2. tako da glasi: "(2) Ako autoškola uputi zahtjev stručnoj organizaciji za promjenom učionice, uredskog prostora ili prometnog vježbališta, može nastaviti osposobljavati kandidate za vozače u promijenjenim uvjetima nakon što stručna organizacija najkasnije u roku petnaest dana od dana primitka zahtjeva autoškoli potvrdi ispunjenje uvjeta i o tome obavijesti Ministarstvo. " Nije prihvaćen Prijedlog se ne može prihvatiti jer su rokovi propisani zakonskim odredbama.
81 HGK 1. Uvjeti za osposobljavanje, Članak 3. Udruženje autoškola HGK predlaže izmijeniti stavak 2. tako da glasi: "(2) O svim promjenama uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, autoškola je dužna izvijestiti ovlaštenu stručnu organizaciju elektroničkim putem ili putem jedinstvenog informatičkog sustava najkasnije osmi dan po promjeni uvjeta, a ovlaštena stručna organizacija dužna je izmijenjeni Pravilnik o organizaciji i uvjetima rada autoškole proslijediti Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku osam dana od dana njegova primitka." Nije prihvaćen Prijedlog se ne može prihvatiti, jer se procesi odvijaju u realnom vremenu, te je rok od osam dana suvišan.
82 HGK PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Udruženje autoškola HGK predlaže izmijeniti članak 1. stavak 1. tako da glasi: "(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način osposobljavanja kandidata za vozače pojedine kategorije vozila (u daljnjem tekstu: osposobljavanje), Plan i okvirni program osposobljavanja, prostorni uvjeti, nastavna sredstva, pomagala i oprema potrebni za izvođenje osposobljavanja, vođenje evidencija i dokumentacije o osposobljavanju kandidata za vozače, obliku dozvole (licence) te sadržaju drugih obrazaca u vezi s osposobljavanjem kandidata za vozača i provođenju vozačkih ispita." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
83 HGK ŽK Split 7. Financiranje, Članak 29. Predlažemo članak 29. st. 1. mijenjati tako da glasi: „Troškove osposobljavanja snosi kandidat za vozača, roditelj ili skrbnik kandidata koji se osposobljava, poslodavac, pravna ili fizička osoba te se troškovi osposobljavanja mogu podmiriti iz drugih izvora u skladu sa zakonom.“ Obrazloženje: Troškove osposobljavanja mogu snositi osim kandidata, roditelji ili skrbnici kandidata koji se osposobljava, poslodavci, Hrvatski zavod za zapošljavanje, razni fondovi i dr. Dakle, kandidat za vozača nije i ne može biti jedini tko snosi troškove osposobljavanja. U najmanjem broju slučajeva kandidat snosi troškove, jer su to u pravili mladi ljudi, koje financiraju roditelji i po mogućnosti svi gore navedeni slučajevi. Članak 29. st. 2. (2) Pri prelasku u drugu autoškolu, kandidat za vozača obvezan je podmiriti stvarno nastale troškove postupka ispisa utvrđene ugovorom o osposobljavanju. Članak 29. st. 2. mijenja se i glasi: (2) Pri prelasku kandidata za vozača u drugu autoškolu, osoba iz stavka 1. ovog članka obvezna je podmiriti sve troškove stvarno nastale tijekom osposobljavanja uključujući i troškove postupka ispisa utvrđene ugovorom o osposobljavanju. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer je kandidat za vozača osoba s kojom se autoškola nalazi u ugovornom odnosu.
84 HGK ŽK Split 6. Evidencija i dokumentacija, Članak 27. Predlažemo da se članak 27. mijenja se tako da se upotreba pečata briše u cijelom članku. Obrazloženje: Sukladno odredbi Vlade Republike Hrvatske, ukinula se formalna upotreba pečata prije više od godinu i pol dana. Dovoljno je potpisom izvršavati ovjeru. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer i dalje postoji mogućnost korištenja pečata.
85 HGK ŽK Split 6. Evidencija i dokumentacija, Članak  26. U čl. 26. st 7. iza riječi "ovjerena" dodati riječ „potpisom“. Sukladno odredbi Vlade Republike Hrvatske, ukinula se formalna upotreba pečata prije više od godinu i pol dana. Dovoljno je potpisom izvršavati ovjeru Naloga za osposobljavanje, tako i ostale dokumentacije. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća.
86 HGK ŽK Split 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 24. Članak 24. mijenja se i glasi: „Kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije, autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku do najdulje šest mjeseci od dana početka osposobljavanja, a kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za upravljanje drugim kategorijama vozila u roku koji je proporcionalno kraći, ovisno od propisanog minimalnog broja nastavnih sati za taj program. U rok završavanja upisanog programa ne uračunava se vrijeme prekida osposobljavanja i čekanja na provedbu ispita te polaganje ispita.“ Obrazloženje: Brisati riječi „od tri“. Članak 24. suprotan je odredbama članka 22. stavka 2. ovog pravilnika jer je istim propisano da kandidat B kategorije može završiti osposobljavanje u roku kraćem od 3 mjeseca. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer je odredbama ovog pravilnika definiran optimalan rok procesa osposobljavanja.
87 HGK ŽK Split 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 21. Predlažemo da članak 21. st. 1. i st. 3 mijenjaju se i glase: „(1) Nastava iz nastavnog predmeta PPSP organizira se u skupini do najviše 24 kandidata za vozača, ovisno o prostorno-tehničkim mogućnostima autoškole. Oblik nastave može biti frontalni (predavačka nastava), rad u skupinama, konzultacije, stručne radionice i drugi pogodan oblik, a mora omogućiti aktivno sudjelovanje svih kandidata za vozače u realizaciji nastave. (3) Autoškola je dužna obavijestiti ovlaštenu stručnu organizaciju o datumu i vremenu početka izvođenja nastave iz nastavnog predmeta PPSP, najkasnije na dan početka izvođenja nastave, putem jedinstvenog informacijskog sustava. „ Obrazloženje: Predlažemo da autoškole koje posjeduju prostorno-tehničke mogućnosti mogu izvoditi nastavu iz nastavnog predmeta PPSP u skupini do najviše 24 kandidata za vozača, kao i npr. što u obrazovnoj skupini programa srednjoškolskog obrazovanja može biti najviše 24 polaznika. Autoškole oglašavaju početak nastave iz PPSP najčešće putem medija ili vlastitih internetskih stranica. Kandidati se najčešće upisuju na dan kada je oglašen početak nastave iz PPSP. To je najčešće ponedjeljkom. Kada bi u tom slučaju autoškola morala obavijestiti ovlaštenu stručnu organizaciju? Ponekad autoškola nema saznanja dan prije da se kandidat npr. C ili D ili CE kategorije želi upisati, već u pravilu kandidati dolaze na oglašeni dan početka nastave, a ne dan prije. Dakle, ova odredba je neprovediva na način kako je propisana. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
88 HGK ŽK Split 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 20. Čl. 20. st. 14: Stavak se mora odnositi na sve stručne djelatnike autoškole. Riječi „do punog“ zamijeniti s riječju „ukupnog“. Ovo je važna odredba koja se mora točno formulirati i ne ostavljati nedoumice, jer je člankom 5. stavkom 2. i člankom 20. st 15. ovog pravilnika propisano radno vrijeme stručnih djelatnika autoškole sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi, tj. Zakonom o radu, koji dopušta prekovremeni rad, što će olakšati svima organizaciju rada u autoškoli, posebice u dvanaestom mjesecu, kada mnogi stručni djelatnici nisu mogli raditi jer su prešlipuno radno vrijeme za jednu kalendarsku godinu. Sa mogućnošću prekovremenog rada ovakve situacije se ne bi smjele događati. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
89 HGK ŽK Split 4. Osposobljavanje kandidata za vozače, Članak 18. U čl. 18. st. 1. Aneks ugovora je nepotreban ako se ugovorom definira jedinična cijena dodatnog osposobljavanja iz pojedinog nastavnog predmeta. Po uplati dopunskog nastavnog sata/sati autoškola izdaje račun. Autoškole godinama imaju pritužbu na ovu obvezu. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća zato jer svaka nova obveza između autoškole i kandidata za vozača mora biti ugovorena.
90 HGK ŽK Split 3. Kriteriji za izvođenje nastave, Članak 12. Umjesto „ploče za označavanje vozila“ autoškola, upotrijebiti izraz „krovne oznake za označavanje vozila“. Dosadašnje krovne ploče koriste se preko 50 godina za označavanje osobnih vozila B kategorije i mislimo da je krajnje vrijeme da se po tom pitanju izvrši modernizacija. Opasne su i sa stanovišta sigurnosti prometa na cestama jer pri nepovoljnim vremenskim uvjetima ili većih brzina vožnje dolazi do njihovog padanja s krova osobnog vozila na cestu, a često i na vozilo koje se kretalo iza vozila autoškole, bez obzira na ateste proizvođača. Predlažemo krovne oznake bijele boje s natpisom AUTOŠKOLA. Krovne oznake proizvode se u više dimenzija, ali predlažemo uočljiviju dimenziju min 46 cm x min 15 cm. Krovna oznaka postavlja bi se na vozila opremljena za osposobljavanje kandidata za vozače B kategorije na ona vozila koja idu na ispitivanje vozila, o čemu Centar za vozila Hrvatske d.d. izdaje potvrdu o ispitivanju vozila. Zatečenim vozilima dati razuman višegodišnji rok za usklađenjem. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer bi to predstavljalo dodatne troškove za autoškole, a postojeće rješenje udovoljava svim potrebnim zahtjevima.
91 HGK ŽK Split 2. Djelatnici autoškole, Članak 9. Članak 9. st 2. mijenja se i glasi: „(2) U slučaju gubitka ili oštećenja dozvole iz stavka 2. ovog članka Ministarstvo će na zahtjev osobe izdati novu dozvolu s rokom važenja od 10 godina, odnosno na rok od 5 godina.“ Obrazloženje: Odredba je u suprotnosti s Akcijskim planom Vlade Republike Hrvatske i odluci o smanjenju parafiskalnih nameta. S obzirom da osoba plaća sve pristojbe i troškove izdavanja nove dozvole, smatramo da se nova dozvola treba izdati u punom roku važenja od 10., odnosno 5 godina. Uostalom tako je i pri izdavanju vozačkih dozvola, osobnih iskaznica i sl. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer su rokovi propisani odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
92 HGK ŽK Split 2. Djelatnici autoškole, Članak 9. Članak 9. st. 1. mijenja se i glasi: „(1) Dozvola instruktoru vožnje za AM, A1, A2, A, B i BE kategorije vozila izdaje se s rokom važenja od 10 godina, a za C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE kategorije s rokom važenja od 5 godina.“ Obrazloženje: Predlažemo brisati rečenicu „Uz zahtjev za izdavanje dozvole instruktora prilaže se uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima, koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.“ Dozvola instruktora vožnje izdaje se osobama koje imaju valjanu vozačku dozvolu za određenu kategoriju, što automatski podrazumijeva i da je zdravstveno sposobna za upravljanje vozilima. Odredba je u suprotnosti s Akcijskim planom Vlade Republike Hrvatske i odluci o smanjenju parafiskalnih nameta. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer su rokovi propisani odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
93 HGK ŽK Split 2. Djelatnici autoškole, Članak 7. Predlažemo da čl. 7. st. 2. mijenja se i glasi: "(2) U slučaju objektivne spriječenosti obavljanja poslova predavača u autoškoli (bolovanje, obrazovanje ili slično), istu može zamijeniti stručni djelatnik ili osoba, koja ima dozvolu predavača ili stručnog voditelja ili instrukora vožnje sa prethodnim iskustvom na poslovima predavača u nastavi, a koja ga može mijenjati do ukupno najviše 60 dana tijekom jedne kalendarske godine." Obrazloženje: U slučaju objektivne spriječenosti obavljanja poslova predavača u autoškoli potrebno je propisati tko ga može mijenjati i u kojem vremenskom roku. Nije prihvatljivo ne propisati razuman rok za pronalaženje novog predavača u autoškoli. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća na predloženi način, s time da se rok ograničava na 42 dana.
94 HGK ŽK Split 2. Djelatnici autoškole, Članak 6. Predlažemo izmjenu čl. 6. st. 2. tako da glasi: "(2) U slučaju objektivne i dugotrajnije spriječenosti obavljanja poslova stručnog voditelja u autoškoli (bolovanje, obrazovanje ili slično), istu može zamijeniti stručni djelatnik ili osoba koja ima uvjete za stručnog voditelja ili koja ima zakonom propisanu stručnu spremu ili koja kao predavač odnosno instruktor vožnje koji ima najviše radnog iskustva, a koja ga može mijenjati do ukupno najviše 90 dana tijekom jedne kalendarske godine." Obrazloženje: U slučaju objektivne spriječenosti obavljanja poslova voditelja u autoškoli potrebno je propisati tko ga može mijenjati i u kojem vremenskom roku. Nije prihvatljivo ne propisati razuman rok za pronalaženje novog voditelja u autoškoli. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća na predloženi način, s time da se rok ograničava na 42 dana.
95 HGK ŽK Split 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 20. Čl. 20. st. 16. predlažemo mijenjati tako da glasi: "Autoškola vodi evidenciju o ukupno realiziranom broju nastavnih sati po instruktoru vožnje te istu dostavlja ovlaštenoj stručnoj organizaciji na mjesečnoj razini i to u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, putem jedinstvenog informacijskog sustava." Obrazloženje: Autoškole su i do sada dostavljale realizaciju mjesečnog broja sati ovlaštenoj stručnoj organizaciji. Dostava na tjednoj razini je nametanje gospodarstvenicima - autoškolama, novih nepotrebnih obveza. Mjesečna razina je razina koja zadovoljava obračunske periode gospodarstvenika, a tjedna je neprihvatljiva. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
96 HOK 6. Evidencija i dokumentacija, Članak  26. Iza članka 26. treba dodati članak 26.a koji glasi: Članak 26.a (1) Za provedbu odredbi ovog pravilnika i drugih propisa koji se odnose na evidenciju i dokumentaciju odgovoran je stručni voditelj autoškole. (2) Instruktori vožnje, predavači i drugi djelatnici autoškole odgovorni su za pojedinačne poslove ili zadatke za koje su zaduženi po svojoj funkciji ili radnom mjestu te koje im izričito dodijeli poslodavac. (3) Svaka osoba koja je zadužena za određene zadatke u vezi s dokumentacijom i evidencijama, bez obzira na to da li posao obavlja samostalno ili u funkciji ovlaštene osobe autoškole, za svoj rad odgovara pažnjom dobrog stručnjaka te materijalno, ili je u skladu s propisima o stegovnoj, odštetnoj i kaznenoj odgovornosti osobno odgovorna za ispravno, pravovremeno i točno postupanje. OBRAZLOŽENJE: Svaki radnik za propust ili pogrešno postupanje u obavljanju posla ili zadataka iz svog dijela odgovornosti treba odgovarati samostalno i individualno, a odgovornost mora biti primjerena ovlastima. Po uzoru na propise i praksu drugih država članica EU s kojima se možemo uspoređivati takva bi odredba o definiranju i individualiziranju odgovornosti pri obavljanju poslova i radnih zadataka bila u duhu europskog zakonodavstva. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer je odredbama članka 6. ovog Pravilnika propisana odgovornost i poslovi stručnog voditelja autoškole.
97 HOK 2. Djelatnici autoškole, Članak 11. Brisati članak 11. OBRAZLOŽENJE: Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17) u članku 202. st. 1. točka 1. propisuje da "za provedbu djelatnosti iz članka 201. ovoga Zakona, autoškola mora imati: instruktora vožnje te stručnog voditelja autoškole i predavača nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila"; odnosno zakon ne navodi obvezu autoškole da ima administrativne djelatnike. Stoga se takva odredba, sukladno načelu zakonitosti, uvažavajući hijerarhiju pravnih akata, ne može nalaziti u podzakonskom aktu. Obzirom da ne postoji obveza autoškole da ima administrativne djelatnike ne postoji niti razlog da se pravilnikom propisuje koje će poslove isti obavljati. Analogijom bi se tada ovim pravilnikom trebalo propisati i koje će poslove obavljati radnici zaduženi za poslove održavanja i čišćenja, kao i druge nestručne poslove. Sukladno Zakonu o radu poslodavac može odrediti koje će sve poslove radnici obavljati, stoga ne postoji razlog da se ovim pravilnikom propisuje način obavljanja onih poslova koji ne ulaze u kategoriju stručnih poslova u autoškoli. Direktivom o uslugama na unutarnjem tržištu 2006/123 EZ, koja je bila ishodište i pokretač izmjena zakona i podzakonskih akata koji reguliraju rad autoškola, nije dozvoljeno poduzetnicima propisivati "način organizacije ureda", isto kao niti minimalnih cijena ili radnih odnosa – koje je odredbe naše zakonodavstvo implementiralo. Administrativne djelatnike se ne spominje u članku 4. ovog Pravilnika gdje se navodi koje sve podatke mora sadržavati Pravilnik o organizaciji i uvjetima rada autoškole, stoga je navod iz članka 11. "kako je to određeno Pravilnikom o organizaciji i uvjetima rada autoškole" netočan. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer člankom 11. Pravilnika se uopće ne propisuje autoškolama obveza da imaju administrativne djelatnike veće se samo propisuju poslovi koje autoškola treba obavljati.
98 HOK 6. Evidencija i dokumentacija, Članak  26. Članak 26. stavak 16. promijeniti tako da glasi: "(16) Autoškola je obvezna voditi evidenciju o ukupno realiziranom broju nastavnih sati po instruktoru vožnje te istu dostavljati ovlaštenoj stručnoj organizaciji na mjesečnoj razini, i to zaključno do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, elektroničkim putem ili putem jedinstvenog informacijskog sustava." OBRAZLOŽENJE: Za dinamiku prijave odrađene satnice instruktora vožnje ovlaštenoj stručnoj organizaciji treba propisati da bude na mjesečnoj razini, jer bi rok dostave podataka svakih tjedan dana predstavljao dodatno opterećenje za poslovanje autoškole, pretjerano administriranje i probleme u praksi. Svi radno pravni odnosi baziraju se na mjesečnom, tridesetodnevnom, ciklusu isto kao i knjigovodstvena dokumentacija koja se odnosi na podatke o radnom vremenu te dinamika isplate plaća. Stoga je i poslovno razumno i pravno opravdano podatke o radnom vremenu instruktora vožnje ovlaštenoj stručnoj organizaciji dostavljati u jednakom rokovima kao i drugim subjektima koji imaju u svom djelokrugu rada i odgovornosti radno vrijeme radnika. Smatramo da odredba koju predlaže nositelj izrade Pravilnika ne bi bila u duhu Akcijskog plana Vlade RH, kojim se predviđa pojednostavljenje i pojeftinjenje poslovanja poduzetnicima, s obzirom da je nejasno koje bi bile koristi od propisivanja roka od tjedan umjesto uobičajenog roka od mjesec dana. Također, ako se pravilnikom propisuje i način dojave podataka stručnoj organizaciji tada treba biti omogućen izbor između dva ili više načina dojave podataka. S obzirom da zakonom nije propisan način dostave ili dojave podataka ovlaštenoj stručnoj organizaciji, tada ni podzakonski akt ne može odrediti isključivo jedan način dojave podataka. Stoga predlažemo da se dojava vrši elektroničkim putem ili putem jedinstvenog informacijskog sustava. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća.
99 IVAN DUŠAN PLAN I OKVIRNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE, I. PLAN OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE Predlažem da se ukine dio plana osposobljavanja kandidata za vozače u dijelu koji se odnosi na pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći jer to nema skoro niti jedna europska zemlja. Mene jekao kandidata kad sam polagao vozački jako smetalo i iritiralo što smo to trebali slušati. To gradivo se ionako uči u sklopu zaštite na radu koji obvezuje poslodavca da svoje djelatnike obuči za polaganje prve pomoći. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, jer je ta obveza propisana odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
100 Ivica Kezele PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Kod ispita na poligonu za B kat., kod druge radnje Intezivnog kočenja veli se da kotači nesmiju blokirati ? Kako kada sada gotovo sva vozila imaju ABS i kada kočnicu treba stisnuti što jače kod iznenadnog kočenja, ne možete tražiti da kotači ne blokiraju kada se to ne događa. Malo ste u zaostatku sa vremenom ili vam je to promaklo pa bi bilo dobro da to ispravite ili da naglasite da kotači nesmiju blokirati kod vozila koja nemaju ABS a takvih danas više nema, barem ne u autoškolama. Pozdrav Ivica ! Nije prihvaćen Prijedlog se ne odnosi na proces osposobljavanja kandidata za vozače.
101 Josip Gregurić 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 21. Poštovani, vezano za članak 21. stavak 3. predlažem da se izmjeni i glasi: prijava nastave iz PPSP-a obavlja kao i do sada „najkasnije na dan početka nastave“. Obrazloženje: planirani početak nastave se zna često promijeniti ili se prilagođava broju upisanih kandidata, npr.: planiramo nastavu za četvrtak i tako smo se oglašavali, u srijedu nema upisanih kandidata ili mali broj te ne prijavimo početak nastave za četvrtak. Međutim u četvrtak se tijekom dana pojavi određeni broj kandidata što je najčešći slučaj i želimo krenuti s nastavom, nećemo moći zato što nije prijavljeno dan prije. Mislim da će nam prijedlogu pravilnika odredba iz članka 21. stavak 3. stvarati dosta problema u organizaciji izvođenja nastave iz PPSP-a, te da treba ostati kao i do sada, prijava početka PPSP-a najkasnije na dan početka nastave. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
102 Josip Gregurić 2. Djelatnici autoškole, Članak 9. Poštovani, vezano za članak 9. predlažem da se izmjeni i glasi: Dozvola instruktoru vožnje za AM, A1, A2, A, B i BE kategorije vozila izdaje se s rokom važenja od 10 godina uz zahtjev za izdavanje dozvole instruktora prilaže se uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima, koje ne smije biti starije od 6 mjeseci, a za C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE kategorije s rokom važenja od 10 godina. Dozvola stručnoga voditelja i predavača izdaje se na rok važenja od 10 godina. Obrazloženje: kako su licence vezane uz vozačku dozvolu i ona ima svoj rok važenja te se pri produžetku prilaže uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima profesionalnih kategorija svakih 5 godina, mišljenja sam da bi se po predloženomu članku samo dodatno financijski opterećivalo stručne djelatnike autoškole. Također bih predložio da se dostava licenci obavi na kućnu adresu putem pošte ili u najbližu policijsku postaju. Sada je to da Ministarstvo dostavi licencu stručnoj organizaciji, a stručna organizacija dostavi po RIC-evima, te su djelatnici dužni osobno doći i preći ponekad više od 100 km da bi je preuzeli, što također stvara dodatne troškove i gubljenje radnoga dana. Podnošenje zahtjeva stručni djelatnik autoškole za izdavanjem ili produženjem licenci obavlja tako (u većini slučajeva) svu potrebnu dokumentaciju (u kojoj je licenca koja se mijenja) da šalje poštom prema stručnoj organizaciji. Stoga ne vidim razloga zbog čega se ne može licenca poslati na isti taj način. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća.
103 Josipa Poljak PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Članak 14 stavak 2 Ploča iz stavka 1. ovoga članka za vozila B kategorije smije biti istaknuta na vozilu samo za vrijeme osposobljavanja kandidata iz predmeta Upravljanje vozilom u toku radnog vremena i ne smije se koristiti suprotno od propisanog. Ukoliko se vozilo ne koristi za osposobljavanje mora biti skinuta ili spuštena. Predlažem da se ispravi i da glasi Ploča iz stavka 1.ovoga članka za vozilo B kategorije smije biti istaknuta na vozilu za vrijeme radnog vremena instruktora vožnje jer će se time spriječiti kažnjavanje instruktora vožnje koji su nakon završenog nastavnog sata sa jednim kandidatom samostalno upravljali jedan kilometar vozilom prije početka sljedećeg sata i naravno policijski službenik ih je zaustavio i napisao kaznu u visini 1000 kuna. Posao instruktora vožnje je vrlo zahtjevan,odgovoran,stresan da bi ga ovaj članak 14 stavak 2 dodatno otežavao. Uostalom koliko je ta ploča bitna za sigurnost u prometu?? Zar je instruktor zločinac ako vozi za vrijeme radnog vremena automobil sa tablom na krovu pa ga treba sa rotirkama naganjati kako bi mu se mogla pisati kazna od 1000 kuna, čemu smo vrlo često svjedočili u gradu Zagrebu Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
104 Josipa Poljak 3. Kriteriji za izvođenje nastave, Članak 14. Članak 14 stavak 2 Ploča iz stavka 1. ovoga članka za vozila B kategorije smije biti istaknuta na vozilu samo za vrijeme osposobljavanja kandidata iz predmeta Upravljanje vozilom u toku radnog vremena i ne smije se koristiti suprotno od propisanog. Ukoliko se vozilo ne koristi za osposobljavanje mora biti skinuta ili spuštena. Predlažem da se ispravi i da glasi Ploča iz stavka 1.ovoga članka za vozilo B kategorije smije biti istaknuta na vozilu za vrijeme radnog vremena instruktora vožnje jer će se time spriječiti kažnjavanje instruktora vožnje koji su nakon završenog nastavnog sata sa jednim kandidatom samostalno upravljali jedan kilometar vozilom prije početka sljedećeg sata i naravno policijski službenik ih je zaustavio i napisao kaznu u visini 1000 kuna. Posao instruktora vožnje je vrlo zahtjevan,odgovoran,stresan da bi ga ovaj članak 14 stavak 2 dodatno otežavao. Uostalom koliko je ta ploča bitna za sigurnost u prometu?? Zar je instruktor zločinac ako vozi za vrijeme radnog vremena automobil sa tablom na krovu pa ga treba sa rotirkama naganjati kako bi mu se mogla pisati kazna od 1000 kuna, čemu smo vrlo često svjedočili u gradu Zagrebu Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
105 Josipa Poljak PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Zanimljivo je da HAK ima samooo pet tajnica koje odrađuju kompletne ispite u cijeloj Hrvatskoj što znači ispite iz PPSP,UV i Prva pomoć, a svaka autoškola treba imati tajnicu kojoj bi čak i pravilnikom propisali što bi trebala raditi. Autoškole imaju 370 tajnica koje između ostalog pune podacima informatički sustav HAK-a koji nam na kraju nije dostupan HAK je vrlo ekonomičan kad treba opteretit vlastite djelatnike,broj ispita raste a broj tajnica godinama isti,al zato autoškole treba opteretit jer one su na tržištu A puna nam usta EU direktivaaa Nema u Njemačkoj tajnica,voditelja kojima se 13 godina branilo raditi posao instruktora vožnje,nema opterećivanja gospodarstvenika. Predlažem da se Članak 11 briše jer članak 202. stavak 1.Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisuje koje djelatnike mora imati autoškola Primljeno na znanje Primljeno na znanje, a prijedlog za brisanje članka 11. se ne može prihvatiti, jer se istim propisuju samo poslovi koje treba obaviti.
106 Josipa Poljak PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Članak 20.stavak(16) Autoškola je obvezna voditi evidenciju o ukupno realiziranom broju nastavnih sati po instruktoru vožnje te istu dostavljati ovlaštenoj stručnoj organizaciji na tjednoj razini, i to u tekućem tjednu za prethodni tjedan, putem jedinstvenog informacijskog sustava. PREDLAŽEM da se BRIŠE jer nema opravdanog razloga da privatne autoškole koje su na tržištu izvještavaju udrugu građana zvanu HAK o tome koliko koji djelatnik doprinosi kolektivu.To bi trebala biti privatna stvar. Isto tako bi trebalo u nekom glasilu obznaniti da bude vidljivo svim djelatnicima autoškola koliko je pojedini ispitivač tijekom svakog mjeseca proveo vozačkih ispita,koliko je proveo ispita iz PPSP i koliko je privatno putovao do posla i natrag jer je zabrinjavajuće da ovlašteni ispitivači provedu 10 pa i 11 ispita i privatno voze 250 km do posla i nazad Ako je bitna sigurnost u prometu,onda je ovo svakaako zanimljiv detalj o kojem bi trebalo povesti računa puno više nego o tjednom vremenu instruktora vožnje koji su ionako svakodnevno nadzirani na cesti od strane policijskih službenika o čeme i postoji evidencija u MUP-u. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer su ti podaci potrebni za obavljanje poslova stručnog nadzora.
107 Josipa Poljak 2. Djelatnici autoškole, Članak 11. Zanimljivo je da HAK ima samooo pet tajnica koje odrađuju kompletne ispite u cijeloj Hrvatskoj što znači ispite iz PPSP,UV i Prva pomoć, a svaka autoškola treba imati tajnicu kojoj bi čak i pravilnikom propisali što bi trebala raditi. Autoškole imaju 370 tajnica koje između ostalog pune podacima informatički sustav HAK-a koji nam na kraju nije dostupan HAK je vrlo ekonomičan kad treba opteretit vlastite djelatnike,broj ispita raste a broj tajnica godinama isti,al zato autoškole treba opteretit jer one su na tržištu A puna nam usta EU direktivaaa Nema u Njemačkoj tajnica,voditelja kojima se 13 godina branilo raditi posao instruktora vožnje,nema opterećivanja gospodarstvenika. Predlažem da se Članak 11 briše jer članak 202. stavak 1.Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisuje koje djelatnike mora imati autoškola Nije prihvaćen Prijedlog se odbija jer se odredbama članka 11. samo propisuju poslovi koji se u autoškoli trebaju obavljati.
108 Josipa Poljak 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 20. Članak 20.stavak(16) Autoškola je obvezna voditi evidenciju o ukupno realiziranom broju nastavnih sati po instruktoru vožnje te istu dostavljati ovlaštenoj stručnoj organizaciji na tjednoj razini, i to u tekućem tjednu za prethodni tjedan, putem jedinstvenog informacijskog sustava. PREDLAŽEM da se BRIŠE jer nema opravdanog razloga da privatne autoškole koje su na tržištu izvještavaju udrugu građana zvanu HAK o tome koliko koji djelatnik doprinosi kolektivu.To bi trebala biti privatna stvar. Isto tako bi trebalo u nekom glasilu obznaniti da bude vidljivo svim djelatnicima autoškola koliko je pojedini ispitivač tijekom svakog mjeseca proveo vozačkih ispita,koliko je proveo ispita iz PPSP i koliko je privatno putovao do posla i natrag jer je zabrinjavajuće da ovlašteni ispitivači provedu 10 pa i 11 ispita i privatno voze 250 km do posla i nazad Ako je bitna sigurnost u prometu,onda je ovo svakaako zanimljiv detalj o kojem bi trebalo povesti računa puno više nego o tjednom vremenu instruktora vožnje koji su ionako svakodnevno nadzirani na cesti od strane policijskih službenika o čeme i postoji evidencija u MUP-u. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija jer su ti podaci potrebni za uspješno obavljanje poslova stručnog nadzora.
109 Josipa Poljak PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Nije li nelogično da instruktor/ica vožnje ima/treba nakon 45 minuta rada pauzu u trajanju 15 minuta,odnosno nakon nastovnog sata od 90 minuta pauzu u trajanju 30 minuta??? Nije li čudno da isti taj instruktor/ica kad ima 9 ispitnih sati (ispitni sat traje 40 minuta)ne treba i NEMA PAUZU??? Nije li čudno da instruktor/ica vožnje radi u okviru dnevnog radnog vremena 45*8=360 minuta što je 6 radnih sati,a ostatak do ukupnog radnog vremena koje se navodi je pauza u trajanju 120 minuta tj 2 sata???? Nekorektno i smiješno jer doktori koji rade vrlo zahtjvan i odgovoran posao rade 12 ili 24 sata ukoliko su dežurni???? Nije li u vremenu kad se velika pažnja posvećuje ekologiji i zaštiti okoliša okrutno tražiti od instruktora/ice vožnje da zagrijan automobil isključivanjem motora rashladi pri vanjskoj temperaturi -15 C čekajući kandidata 30 minuta zbog propisane pauze ovim člankom pravilnika??. Nije li nenormalno očekivati da pri vanjskoj temperaturi 36 C instruktor/ica klimatiziran i ugodno rashlađen automobil u kojem je kandidat predhodno učio voziti isključivanjem motora ugrije zbog propisane pauze u trajanju od 15 ili 30 minuta ovisno o trajanju predhodnog sata?? Instruktori/ice ukoliko nemaju propisane pauze postaju meta policijskih službenika koji bez obzira na urednu kompletnu dokumentaciju pišu instruktorima/icama prekršajni nalog u visini 1000 kuna ukoliko je kandidat zatečen u automobilu 5 ili 10 minuta dulje od trajanja nastavnog sata!!!! U kojoj državi EU postoje ovakve pauze propisane pravilnikom?? Ako su autoškole OBRAZOVANJE a tvrdite da jesu onda pauze u trajanjuod 15 ili 30 minuta nisu potrebne jer u Hrvatskom obrazovnom sustavu NE POSTOJE!!! Ako su autoškole vezane za PROMET a tvrdite da jesu niti u toj struci NE POSTOJE takve vrste pauze !!!! Članak 20. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače NIJE U SKLADU SA ZAKONOM,zapravo je diskriminirajući prema instruktorima vožnje kojima se brani pravo na RAD te je uz mnoge druge propisane sadržaje ovog Pravilnika razlog više da ljudi napuštaju struku. Predlažem da KORIGIRATE RADNO VRIJEME INSTRUKTORA VOŽNJE,TRAJANJE NASTAVNOG SATA,TRAJANJE PAUZE i USKLADITE SA ZAKONOM Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća zbog narušavanja propisanih pedagoških standarda izvođenja nastave.
110 Josipa Poljak 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 20. Nije li nelogično da instruktor/ica vožnje ima/treba nakon 45 minuta rada pauzu u trajanju 15 minuta,odnosno nakon nastovnog sata od 90 minuta pauzu u trajanju 30 minuta??? Nije li čudno da isti taj instruktor/ica kad ima 9 ispitnih sati (ispitni sat traje 40 minuta)ne treba i NEMA PAUZU??? Nije li čudno da instruktor/ica vožnje radi u okviru dnevnog radnog vremena 45*8=360 minuta što je 6 radnih sati,a ostatak do ukupnog radnog vremena koje se navodi je pauza u trajanju 120 minuta tj 2 sata???? Nekorektno i smiješno jer doktori koji rade vrlo zahtjvan i odgovoran posao rade 12 ili 24 sata ukoliko su dežurni???? Nije li u vremenu kad se velika pažnja posvećuje ekologiji i zaštiti okoliša okrutno tražiti od instruktora/ice vožnje da zagrijan automobil isključivanjem motora rashladi pri vanjskoj temperaturi -15 C čekajući kandidata 30 minuta zbog propisane pauze ovim člankom pravilnika??. Nije li nenormalno očekivati da pri vanjskoj temperaturi 36 C instruktor/ica klimatiziran i ugodno rashlađen automobil u kojem je kandidat predhodno učio voziti isključivanjem motora ugrije zbog propisane pauze u trajanju od 15 ili 30 minuta ovisno o trajanju predhodnog sata?? Instruktori/ice ukoliko nemaju propisane pauze postaju meta policijskih službenika koji bez obzira na urednu kompletnu dokumentaciju pišu instruktorima/icama prekršajni nalog u visini 1000 kuna ukoliko je kandidat zatečen u automobilu 5 ili 10 minuta dulje od trajanja nastavnog sata!!!! U kojoj državi EU postoje ovakve pauze propisane pravilnikom?? Ako su autoškole OBRAZOVANJE a tvrdite da jesu onda pauze u trajanjuod 15 ili 30 minuta nisu potrebne jer u Hrvatskom obrazovnom sustavu NE POSTOJE!!! Ako su autoškole vezane za PROMET a tvrdite da jesu niti u toj struci NE POSTOJE takve vrste pauze !!!! Ovaj članak 20. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače NIJE U SKLADU SA ZAKONOM,zapravo je diskriminirajući prema instruktorima vožnje kojima se brani pravo na RAD te je uz mnoge druge propisane sadržaje ovog Pravilnika razlog više da ljudi napuštaju struku. Predlažem da KORIGIRATE RADNO VRIJEME INSTRUKTORA VOŽNJE,TRAJANJE NASTAVNOG SATA,TRAJANJE PAUZE i USKLADITE SA ZAKONOM Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća zbog narušavanja propisanih pedagoških standarda izvođenja nastave.
111 Lina Tuđa PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Možemo općenito primijetiti da se u ovom Pravilniku, koji možemo smatrati najvažnijim propisom za djelatnost osposobljavanja kzv, i koji bi trebao jasno, detaljno i nedvosmisleno propisati kako će autoškole obavljati svoj posao "od općeg interesa", nalaze neke pravne praznine koje mogu autoškolama uzrokovati velike probleme. Primjerice, što ako je mišljenje o trajanju "razumnog roka" različito kod ovlaštenog nadzornika, kod policijskog službenika i kod poduzetnika? Tko će presuditi što znači "razuman rok"? Jedino rješenje je da o istom presudi sud nadležan za upravne sporove. Pravne praznine u praksi dovode do nepravednosti i pravne nesigurnosti te stoga smatramo da bi bilo dobro kada bi predlagatelj usvojio prijedloge autoškola da se termin "razuman rok" zamijeni terminom "90 dana". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
112 Lina Tuđa 2. Djelatnici autoškole, Članak 5. Članak 5. stavak 2. 2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka ne smije obavljati poslove više od broja nastavnih sati određenog radnim vremenom sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi. Nejasno je značenje ove odredbe - ako se mislilo propisati da stručni voditelj i predavač ne smiju raditi u preraspodijeljenom ili prekovremenom radnom vremenu - "ne smije obavljati poslove više od broja nastavnih sati" - onda je ostatak rečenice "sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi." u kontradikciji s prvim dijelom. Zakon kojim se uređuju radni odnosi, odnosno Zakon o radu, dozvoljava preraspodjelu radnog vremena zbog potrebe posla, uz prijavu plana preraspodjele i popisa radnika na koje se ona odnosi inspekciji rada. Također ZOR dozvoljava i prekovremeni rad do 180 sati godišnje, stoga je dio odredbe "ne smije obavljati poslove više od broja nastavnih sati" u suprotnosti s dijelom "sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi". Ako smisao ovog članka nije u ograničavanju prava predavača i voditelja na preraspodjelu i prekovremeni rad onda je članak nepotreban jer je sve regulirano ZOR-om. A ako je suprotno, onda je pravilnik proturječan zakonu, što je protivno načelu zakonitosti, i taj članak treba brisati. Slijedeći hijerarhiju pravnih akata, pravni akt niže pravne snage (pravilnik) ne može biti u proturječju sa zakonskim aktom više pravne snage (zakonom). Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća na način da se precizira ukupno radno vrijeme.
113 Mladen Balen 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 20. Članak 20. stavak 6. u suprotnosti je s dnevnim radnim vremenom određenim Zakonom o radu. 8 X 60 minuta = 480 minuta odnosno 8 radnih sati propisanih Zakonom o radu 10 X 45 minuta = 450 minuta odnosno 7,5 sati i ostane 30 min za pauzu. Stoga predlažem da instruktor vožnje tijekom osposobljavanja kandidata za vozače smije izvoditi 10 nastavnih sati dnevno , u što se računaju i ispitni sati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
114 Mladen Balen 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 20. Članak 20. stavak 3. Poslije nastavnog sata od 45 minuta PREDAVAČ i instruktor vožnje moraju pet minuta koristiti za popunjavanje dokumentacije i objašnjenja i deset minuta za pripremu narednog nastavnog sata i odmor, a poslije blok sata dvostruko više. Nije mi jasno što to predavač iz predmeta PPSP-a nakon predavanja unutar nastavnog sata od 45 minuta još objašnjava, a da nije to uspio objasniti za vrijeme predavanja što mu je svakako zadatak. Članak 20. stavak 3. u suprotnosti je s Zakonom o odgoju i obrazovanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
115 Mladen Balen 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 20. Članak 20. stavak 2. Nastavni sat traje 45 minuta U OKVIRU 60 MINUTA radnog vremena, a blok sat 90 minuta u okviru 120 minuta radnog vremena. Ne razumijem kakvi okviri? Gdje to u ima u EU? Školski sat je školski sat i traje 45 minuta kako u kompletnom školstvu tako i u autoškolama. Članak 20. stavak 2. u suprotnosti je s Zakonom o odgoju i obrazovanju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
116 Mladen Balen 2. Djelatnici autoškole, Članak 9. Članak 9. stavak 1. Dozvola instruktoru vožnje za AM, A1, A2, A, B i BE kategorije vozila izdaje se s rokom važenja od 10 godina, a za C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE kategorije s rokom važenja od 5 godina. Uz zahtjev za izdavanje dozvole instruktora prilaže se uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima, koje ne smije biti starije od 6 mjeseci. Dodatno dizanje troškova: Ako instruktor vožnje posjeduje C kategoriju vozačka dozvola izdaje mu se s rokom važenja od 5 godina.Po isteku roka od 5 godina prilikom produljenja vozačke dozvole DUŽAN JE PODVRGNUTI SE ZDRAVSTVENOM PREGLEDU ZA VOZAČA. I sad recimo instruktoru je VOZAČKA DOZVOLA istekla npr. 10.05.2014 godine i mora se podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozača. INSTRUKTORSKA DOZVOLA mu ističe npr. 03.04.2016 godine i opet se mora podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozača. Dakle dva puta u dvije godine se mora podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozača što je stvarno nepotrebno i stvara nepotrebne troškove. Ako to stavimo u kontekst članka 222. ZSPNC koji propisuje da vozači amateri kad su dobili zdravstveno uvjerenje bez ograničenja npr. kad su imali 18 godina i na temelju tog uvjerenja izvadili vozačku dozvolu, više nikada ne moraju na zdravstveni pregled pa niti kad budu imali 100 godina. Dalje ne znam što bih rekao. Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače članak 9. stavak 1. nije u skladu s Akcijskim planom rasterećenja gospodarstva Vlade RH . Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer su rokovi propisani odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
117 Mladen Balen 2. Djelatnici autoškole, Članak 6. Članak 6. važećeg Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (NN 124/12, 129/12,146/12, 151/13, 160/13) glasi: U slučaju objektivne spriječenosti obavljanja poslova stručnog voditelja u autoškoli (bolovanje, godišnji odmor), istog može zamijeniti i osoba koja je zaposlena u toj autoškoli, a koju odredi stručni voditelj autoškole, ako ima uvjete za stručnog voditelja ili osoba koja ima zakonom propisanu stručnu spremu ili OSOBA KOJA KAO INSTRUKTOR VOŽNJE IMA NAJVIŠE RADNOG ISKUSTVA, ali ga ne može mijenjati dulje od 42 RADNA DANA tijekom kalendarske godine. Novi Pravilnik pravilnik o osposobljavanju: Članak 6. stavak 2. (2) U slučaju objektivne spriječenosti obavljanja poslova stručnog voditelja, autoškola mora osigurati zamjenu za istog, OSOBOM KOJA ISPUNJAVA PROPISANE UVJETE ZA STRUČNOG VODITELJA u autoškoli. Ne vidim razloga zašto pooštravati uvjete za zamjenu stručnog voditelja, zašto se ukida neki prelazni period da autoškola osigura zamjenu, zašto se time povećavaju troškovi poslovanja autoškola (dakle autoškola mora imati rezervnog voditelja ili dva voditelja). Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače članak 6. stavak 2. nije u skladu s Akcijskim planom rasterećenja gospodarstva Vlade RH . Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
118 Mladen Balen 2. Djelatnici autoškole, Članak 5. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17) u članku 202. donosi sljedeće: Članak 202. (1) Za provedbu djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozače, u skladu s člankom 201. ovoga Zakona, autoškola mora imati: 1) instruktora vožnje te stručnog voditelja autoškole i predavača nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, KOJI MOGU OSPOSOBLJAVATI KANDIDATE ZA VOZAČE I KAO INSTRUKTORI VOŽNJE. Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače u članaku 5. stavak 1. donosi sljedeće: Članak 5. (1) Stručni djelatnici autoškole mogu u okviru radnog vremena kombinirati obavljanje poslova tako da jedna osoba može obavljati poslove: - stručnog voditelja i predavača u autoškoli, a prema potrebi i osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktor vožnje, ako ISPUNJAVA PROPISANE UVJETE i ima valjane dozvole, - predavača u autoškoli, a prema potrebi i osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktor vožnje, ako ISPUNJAVA PROPISANE UVJETE i ima valjanu dozvolu - instruktora vožnje ako ISPUNJAVA PROPISANE UVJETE i ima valjane dozvole. Zaključak: Samim time ako osoba ima valjane dozvole instruktora vožnje, predavača PPSP-a ili voditelja to znači da ima uvjete, te je potpuno besmisleno to navoditi u Pravilniku o osposobljavanju. Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače članak 5. stavak 1. u suprotnosti je sa ZOSPC članak 202. stavak 1. točka 1. . Nije prihvaćen Prijedlog se odbija jer odredba nije u suprotnosti s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
119 Novak doo 6. Evidencija i dokumentacija, Članak 27. Pečat izbaciti bezuvjetno , obzirom na način na koji se zadužuju radni nalozi. Kada je riječ o ispunjavanju Knjižice kandidata za vozača upisivanje i dostavljanje/upisivanje nepotrebnih podataka kao što je broj telefona , mail adresa može biti od strane kandidata krivo protumačena a može i odbiti davanje takovi osobnih podataka. Rezime: vođenje cjelokupne dokumentacije i evidencije je nepotrebno u tolikoj mjeri , niti malo ne utiče na osposobljenost kandidata , jedino od nas stručnih djelatnika u autoškolama ,umjesto da se više bavimo unaprjeđenjem i inovacijama u procesu osposobljavanja kandidata, pretvoreni smo u pisare i upravu u tom dijelu ima najviše pogrešaka koje redovito završavaju ne malim kaznama. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer i dalje postoji mogućnost korištenja pečata.
120 Novak doo 6. Evidencija i dokumentacija, Članak  26. Dokumentaciju o osposobljavnju kandidata koji mora voditi instruktor za vrijeme izvođenja nastave iz UV nužno je pojednostaviti, bespotrebno se upisuje sedam do osam puta na dan marka vozila ,tip,reg .oznaku ..., svi znamo da instruktoru u vozilu umjesto radnog stola služe koljena , a traži se sve upisati , čitko, sve to oduzima vrijeme koje je moglo biti iskorišten za razgovor s kandidatom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
121 Novak doo 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 24. Članak 24.rok za izvedbu programa osposobljavanja kandidata za vozače iz nastavnog predmeta PPSP i UV određen od tri do najdulje šest mjeseci od početka osposobljavanja , značilo bi da ne smije biti i kraći a što je realno i izvedivo , ne računajući vrijeme potrebno za nastavu iz PP kao i vrijeme čekanja za ispite . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
122 Novak doo 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 21. Članak 21.stavak (1) predstavlja NOVI UVJET a što je suprotno Akcijskom planu Vlade RH 2017. Zbog čega je ograničen broj polaznika na 20 ako škola ima prostorne uvjete za 24 polaznika a što je normativ za skupine ostalog srednjoškolskog obrazovanja. Stavak (2)treba izmijeniti , što znači da se s jednom skupinom iz PPSP smije održati najviše 4 nastavna sata. Stavak(3)ako se već mora obavijestiti o početku nastave , tada je na dan početka izvođenja nastave iz PPSP . Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
123 Novak doo 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 20. Članak 20.stavak (16) jes t NOVI UVJET a sto je u suprotnosti s Akcijskim planom Vlade RH iz 2017. Nadalje , Članak 20. stavak (16) u suprotnosti je s obvezom vođenja evidencije radnog vremena propisanog Pravilnijkom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima Članak 0.stavak(1,2) Autoškola je dužna izvješćivati državana tijela o radnom vremenu radnika te nepotrebno istu dostavljati više puta i to organizaciji koja nema nikakove veze s radnim vremenom radnika,radnim odnosima niti pravima iz radnih odnosa. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija jer su ti podaci potrebni za uspješno obavljanje poslova stručnog nadzora.
124 Novak doo 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 20. Članak 20.stavci ( 7,8,9,10,11,12) u suprotnosti su sa odredbama Zakona o radu o prerspodijeljenom radnom vremenu ZOR Članak 67 Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
125 Novak doo 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 20. Članak 20. stavak (2) u suprotnosti je s Zakonom o odgoju i obrazovanju Članak 51.stavak (4) gdje je definiran nastavni sat od 45 minuta , nadalje suprotan je artikulaciji nastavnog sata koji definira uvodni dio, glavni i završni dio nastavnog sata od 45 minuta. Članak 20 stavak (3) suprotan je obveznim odmorima radnika - Zakon o radu Članak 73.stavak (1) jer ovom odredbom odmor radnika je veći od onog koji se propisuje Zakonom o radu. Članak 20.stavak(6) u suprotnosti je s dnevnim radnim vremenom određenim Zakonom o radu ZOR Članak 66. stavak 1,2,6,7,8,te obveznom odmoru radnika ZOR ćlanak.7.stavak (1) te Zakonom o odgoju i obrazovanju članak 51.stavak (4) Stoga predlažem da stavak (6) glasi :instruktor vožnje tijekom osposobljavanja kandidata za vozače smije izvoditi 9 nastavnih sati dnevno , u što se ne računaju ispiti stavak (7) iznimno u preraspodjeljenom radnom vremenu zbog naravi posla instruktor vožnje smije izvoditi najviše 10 nastavnih sati dnevno , ne računajući ispite. stavak (8) tjedno radno vrijeme instruktora vožnje ne smije biti dulje od 45 nastavnih sati Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
126 Novak doo 4. Osposobljavanje kandidata za vozače, Članak 18. Članak 18.stavak (1) u suprotnosti je s Zakonom o obveznim odnosima , anex ugovora čini ugovor ?? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
127 Novak doo 3. Kriteriji za izvođenje nastave, Članak 14. Članak 14. stavak(2) ne smije biti predmet dodatnog kažnjavanja u slučaju da se zaustavi vozilo autoškole u kojemu trenutno nema kandidata odnosno nije u procesu osposobljavanja , instruktor toga momenta je na putu prema poligonu ili ispitnom mjestu ili ide na ručak s 10 -minutnom pauzom a za to ima odobrenje vlasnika. Čestim skidanjem krovne ploče i ploča na vratima dolazi do oštećenja istih i ne rijetko završavaju na kolniku ili šancu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
128 Novak doo 2. Djelatnici autoškole, Članak 9. Članak 9.stavak 1.nepotrebno financijski i administrativno opterećuje osobe koje podnose zahtijev za izdavanje dozvole za instruktora vožnje a što je suprotno Akcijskom planu Vlade RH iz 2017. Članak 9. stavak (2) također je NOVI UVJET , imajući u vidu da niti vozačk dozvola , osobna iskaznica , putovnica ako se izgubi ne dobiva se na perid koji je vrijedio na dan prijave izgubljenog dokumenta , već se uzima dan izdavanja. Članak 9.stavak (2) u suprotnosti je s Akcijskim planom Vlade RH 2017. te ga treba brisati. Članak 9.stavak (3) nepotrebno administrativno opterećenje tražitelju , produžuje rok ishođenja instruktorske dozvole i odgađa rad . Potrebno je omogućiti ishođenje instruktorske dozvole direktno na šalteru Mup-a te omogućiti uz redovnu proceduru i ubrzanu proceduru kao i za svaki drugi dokument koji se može izvaditi u Mup-u. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer isti nije u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
129 Novak doo 2. Djelatnici autoškole, Članak 7. Članak 7. stavak (1) , stavak (2) identično kao i Članak 6. predstavlja NOVI UVJET ne ma niti jednog valjanog razloga da u slučaju spriječenosti (bolest) ili prekida radnog odnosa , nastavu iz PPSP ne može izvoditi instruktor s dužim iskustvom i izvrsnim rezultatima u procesu osposobljavanja , nije nam nepoznanica termin EKSPERT . Predlažem da zamjena može trajati najmanje 90 dana. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer moraju postojati odredbe koje uređuju rad predavača autoškole.
130 Novak doo 2. Djelatnici autoškole, Članak 6. Članak 6. stavak 1.suprotan je svim pozitivnim Zakonima. Propisivane i opis poslova nužno je ostaviti poslodavcu definirati samo odgovornost. Nameće mu se potpisivanje ugovora koji ne može potpisati ako nije odgovorna osoba, kontrolira rad djelatnika iako za to nije osposobljen niti ima ovlasti. Članak 6. u potpunosti nije u skladu s zahtjevima EK i nije u skladu odredbi Zakona o radu . Predlažem brisati cijeli članak. Članak 6. stavak (2)onemogućava rad autoškole i kao takav predstavlja NOVI UVJET a što je u suprotnosti s Akcijskim planom Vlade RH 2017. Mora se omogućiti dostatan rok za zamjenu istoga najmanje 90 dana. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija jer su odredbama Pravilnika jasno propisani poslovi stručnog voditelja autoškole.
131 Novak doo 2. Djelatnici autoškole, Članak 11. Članak 11. u suprotnosti je s ZSPC čl.202 , autoškola ne mora imati zaposlenog administrativnog djelatnika. Stručni voditelj, osim ako nije ujedno i vlasnik odnosno poslodavac tvrtke , ne može određivati poslove drugim djelatnicima osim ako od vlasniak tvrtke nema pisano ovlašćenje, Nije prihvaćen Prijedlog se odbija jer se Pravilnikom samo propisuju poslovi koji se trebaju obavljati.
132 Novak doo 2. Djelatnici autoškole, Članak 5. Članak 5. stavak 1. je u suprotnosti sa ZSPC članak 202. stavak .točka 1. , naime Zakon dopušta rad osobi a pravilnik nejasno definira rad djelatnika te piše da može raditi po potrebi, Svaki djelatnik autoškole smije raditi sve poslove za koje ima propisane uvjete i valjane dozvole. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, jer predloženo rješenje postiže svrhu koja se predlaže tim prijedlogom.
133 Novak doo 1. Uvjeti za osposobljavanje, Članak 3. Članak 3. stavak (2) nije u skladu s Akcijskim planom Vlade RH o rasterećenju gospodarstvenika a posebno administrativnog rasterećenja. Članak 3. stavak (2) nije u skladu s dostavom podataka državnim tijelima samo jednom (ONCE ONLY) a onda tu informaciju tijela državne uprave razmjenjuju međusobno prema potrebi Nije prihvaćen Prijedlog se ne može prihvatiti zbog nemogućnosti uvida u ispunjenje propisanih uvjeta rada autoškole.
134 Ognjen Matijević PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Imam nekoliko primjedbi na predloženi pravilnik i kronološki bi išle ovako: 1. U prijedlogu navedenog pravilnika treba promijeniti čl. 6 stavak 2 da stručnog voditelja, u slučaju objektivne spriječenosti u trajanju od 90 dana, može mijenjati instruktor vožnje s najviše staža ili drugi zaposlenik s najviše stručne spreme. Ovakvim prijedlogom pravilnika kakav ste stavili voditelju je nemoguće biti bolestan ili čak koristiti godišnji odmor, a da autoškola može normalno raditi. 2. Čl.9 stavak 2 treba izmijeniti i reći da nova dozvola vrijedi na rok izdavanja 10 godina od datuma izdavanja, a ne do roka dozvole koja je izgubljena. Ili da u tom slučaju izdavanje duplikata dozvole bude besplatno. Nepotrebno se stvaraju troškovi. 3. Čl. 10 treba u potpunosti izbrisati. Po novim odredbama više ni gubitak osobne iskaznice ili vozačke dozvole ne treba oglašavati u NN. Nepotrebni i suvišni troškovi. 4. Novi Zakon ne poznaje administrativnog djelatnika autoškole, te samim time smatram da je čl. 11 krivo formuliran, te bi se kao takav trebao izbrisati. 5. Čl. 20 stavak 16 je potrebno izmijeniti da se evidencija o ukupno realiziranom broju nastavnih sati dostavlja do polovice tekućeg mjeseca za prethodni mjesec (kako je bilo do sada), a ne da se to radi na tjednoj razini. Sve se temelji na mjesečnoj razini i godišnjoj, pa bi trebalo i ovo prilagoditi tome. Na vaš predloženi način obujam posla raste, a ništa se zapravo ne postiže. 6. Čl. 21 je potrebno izmijeniti na način da se početak nastave iz predmeta PPSP prijavljuje najkasnije na dan početka PPSP-a, a ne dan prije. Nepotrebno se kompliciraju stvari i poneki put na planirani dan početka tečaja od istog se odustaje zbog malog broja polaznika. 7. Smatram da je čl.30 nepotreban i da se u samoj metodici obuke ne mijenja ništa, te samim time je članak nepotreban i trebalo bi ga izbaciti iz pravilnika. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
135 ORYX Autoškola 2 PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Smatramo da bi trebalo uzeti u razmatranje i prihvatiti sljedeće prijedloge: 1. čl. 6 stavak 2, potrebno je izmijeniti da glasi: „ stručnog voditelja, u slučaju objektivne spriječenosti u trajanju duljem od 90 dana u tekućoj kalendarskoj godini, može mijenjati instruktor vožnje s najviše staža ili drugi zaposlenik s najvišom stručne spreme.“ Po pravilniku u ovom obliku voditelju je nemoguće biti bolestan ili čak koristiti godišnji odmor, a da autoškola može normalno raditi. 2. Čl.9 stavak 2 treba izmijeniti i reći da nova dozvola vrijedi na rok izdavanja 10 godina od datuma izdavanja, a ne do roka dozvole koja je izgubljena. Ili da u tom slučaju izdavanje duplikata dozvole bude besplatno. Nepotrebno se stvaraju troškovi. 3. Čl. 10 treba u potpunosti izbrisati. Po novim odredbama više ni gubitak osobne iskaznice ili vozačke dozvole ne treba oglašavati u NN. Nepotrebni i suvišni troškovi. 4. Novi Zakon ne poznaje administrativnog djelatnika autoškole, te samim time smatrmo da je čl. 11 krivo formuliran, te bi se kao takav trebao izbrisati. 5. Čl. 20 stavak 16 je potrebno izmijeniti da se evidencija o ukupno realiziranom broju nastavnih sati dostavlja do polovice tekućeg mjeseca za prethodni mjesec (kako je bilo do sada), a ne da se to radi na tjednoj razin. Sve se temelji na mjesečnoj razini i godišnjoj, pa bi trebalo i ovo prilagoditi tome. Na ovaj način obujam posla raste, a ništa se zapravo ne postiže. 6. Čl. 21 je potrebno izmijeniti na način da se početak nastave iz predmeta PPSP prijavljuje najkasnije na dan početka PPSP-a, a ne dan prije. Nepotrebno se kompliciraju stvari i poneki put na planirani dan početka tečaja od istog se odustaje zbog malog broja polaznika. 7. Smatramo da je čl.30 nepotreban i da se u samoj metodici obuke ne mijenja ništa, te samim time je članak nepotreban i trebalo bi ga izbaciti iz pravilnika. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
136 Ozren Romanjek PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE I dalje nema promjena s učenjem vožnje u otežanim uvjetima. Ljetos moj bivši učenik Marko komentira svoju prometnu nezgodu: "Profesore, čim padne prva kiša svi porazbijaju aute." Naravno mislio je na sebe i svoje kolege mlade vozače. Ali nisu svi imali sreće kao on koji se okrenio na cesti i lupio zadnjim krajem u drvo. Alen je sletio s ceste, zabio se u most i poginio. Damir se zabio u susjeda koji nije preživio nesreću. Dario je sletio s ceste, lupio u most i preživio, ali kao invalid... Trojica od njih su djeca odrasla bez očeva koji su ih trebali naučiti voziti jer to u autoškoli nije predviđeno. darijevog oca sam ja optužio da je kriv za nezgodu svog sina. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer se podzakonskim aktom ne mogu propisati niti predvidjeti vremenski uvjeti prilikom osposobljavanja kandidata za vozače.
137 Petar Matić PLAN I OKVIRNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE, II. OKVIRNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE U točki (2.2 ) dodati pravilno smještanje i učvršćenje tereta kao i osiguranje od samopokretanja odvojenog priključnog vozila. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
138 Petar Matić 6. Evidencija i dokumentacija, Članak  26. U stavku (2) mijenjati dužinu čuvanja na 2. godine jer je to sasvim dovoljan period. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
139 Petar Matić 6. Evidencija i dokumentacija, Članak 25. Obveza dvostrukog vođenje evidencije koja je trajna je nepotrebno administriranje i može stvarati nepotrebne greške u prepisivanju. Za ono što je trajno treba ostati na trajnom zapisu. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer je vođenje evidencija u pisanom obliku nužno i treba biti jedinstveno.
140 Petar Matić 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 22. Stavak (7) brisati. Obrazloženje; Dok je nekim kandidatima prva polovica u istom danu je drugom druga polovica ,što znači da je vozilo pod konstantnim teretom. Razumije je propisati kao nastavnu jedinicu kao kod autoceste 2-3 nastavna sata što bi omogućilo grupiranje polaznike za te sadržaje, a time postići bolji efekt u usvajanju tih sadržaja u različitim prometnim uvjetima i smanjiti nepotrebno uništavanje vozila kao i nepotrebnu potrošnju goriva. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer je ta obveza propisana Direktivom o vozačkim dozvolama.
141 Petar Matić 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 20. Stavak 16. brisati. Obrazloženje: Do sad niti jedno poduzeće nije obvezno izvještavati o satnici svojih zaposlenika državnu upravu a kamo li Udrugu građana. Ako postoje opravdane sumnje moguće je izvršiti nadzor. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija jer su ti podaci potrebni za uspješno obavljanje poslova stručnog nadzora.
142 Petar Matić 4. Osposobljavanje kandidata za vozače, Članak 18. U stavku (1) brisati Aneks ugovora Ne potreban, ako je dopunski program obuhvaćen osnovnim ugovorom. Svaki nastavni sat je isti, osim ako se ovim unaprijed ne preferira skuplja tarifa. Koliko bi bilo aneksa ako kandidat više puta izlazi na ispit i kada je novi termin ispita ne predvidiv, određuje HAK ( U periodu godišnjih odmora nemoguće je sve uskladiti ) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
143 Petar Matić 2. Djelatnici autoškole, Članak 11. BRISATI TEKST (stručni voditelj) u autoškoli nije poslodavac i ne može određivati druge poslove za koje administrativni djelatnik nije vezan ugovorom o radu. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija jer se Pravilnikom samo propisuju poslovi koji se trebaju obavljati.
144 Petar Matić 2. Djelatnici autoškole, Članak 9. Stav (1)brisati U stavku (1) nepotrebno ograničenje na 5.g. ili 10.g. jer dozvole ili licence ne vrijede bez vozačke dozvole. Nema posebnog pregleda za djelatnike autoškole. U stavku (2) nije predviđen zamjenski dokument kojim se omogućava premoštenje administratorske procedure. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer su rokovi propisani odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
145 Petar Matić 2. Djelatnici autoškole, Članak 6. Brisati; (ovjerava svojim potpisom savladavanje programa ) Kandidat koji je prošao previđeni program ima pravo pristupanja ispitu bez obveze prihvaćanja dopunskog programa. Programom vozačkog ispita nije uključeno mišljenje voditelja niti istruktora koja bi mogla utjecati na ocjenu kandidata. Stav (2) Nedovoljno definirano na koji period se ta spriječenost odnosi i što do tada. Što je prvotnim pravilnikom kvalitetnije riješeno,PRIMJENI ODREDBU PRETHODNOG Sama uloga voditelja, kao i njegove obveze su prenapuhana jer je pred institucijama odgovoran jedino direktor ili obrtnik. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer moraju postojati odredbe koje uređuju rad stručnog voditelja autoškole.
146 Rajko Petrović PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Kolega Ozrene, o čemu ti to? Ovo nije mjesto za Crnu kroniku sa vijestima o obijesnim vozačima. Primljeno na znanje Nije riječ o nikakvom prijedlogu te se isti ne razmatra.
147 Romana Hornis 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 21. Čl.21 st.3. Ispravak "Autoškola je dužna obavjestiti ovlaštenu stručnu organizaciju o datumu i vremenu početka izvođenja nastave iz nastavnog predmeta PPSP , najkasnije NA DAN početka izvođenja nastave...." Obrazloženje: Kandidati o početku tečaja Prometnih propisa dolaze na različite načine tako da većina kandidata dolazi sa liječničkim uvjerenjem nerjetko čak pred sam početak tečaja . Smatram da bi ovakav predloženi način rada stvarao probleme ustaljenom načinu rada autoškole. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
148 Romana Hornis 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 20. Čl.20. st.2 izmjena i to: "Nastavni sat traje 45 minuta, a blok sat 90 minuta" st.3 izmjena i to: " Poslije nastavnog sata od 45 minuta predavač i instruktor vožnje moraju koristiti pauzu od 5 minuta, a poslije blok sata 10 minuta i to u ukupnom dnevnom radnom vremenu ne duze od 30 minuta." Ostale stavke: od st. 4 do st.14 brisati i uvesti : " Radno vrijeme stručnih djelatnika autoškole uređuje se po Zakonu o radu. " Čl. 20 st.16 i 17 . Briše se Obrazloženje : Zakon o radu je točno propisao na koji način mora poslodavac organizirati rad djelatnika (zaposlenika), točno se zna koliko se može raditi sati ( od 60 minuta) dnevno,tjedno, mjesečno, godišnji odmori i pravo zaposlenika na stanku pauzu....sve je razrađeno i preraspodjele radnog vremena i sva ostala prava između poslodavca i zaposlenika. Nepotrebna su ova sva nabrajanja kako trebaju raditi stručni djelatnici autoškole jer to nije ni u skladu sa zahtjevima EK , koja je jasno napisala da ne može nitko poduzetniku određivati na koji če način organizirati svoje poslovanje...naravno u skladu sa Zakonom. U suprotnosti su i sa preporukama EK za povećanje konkurentnosti i rasta hrvatskog gospodarstva i ukanjanjem prepreka slobodnom tržištu usluga. Ovi članci su u suprotnosti sa Zakonom o radu, a cijeli st.15 se poziva da se radno vrijeme uređuje sukladno odredbama zakona kojim se reguliraju radni odnosi????? U suprotnosti su i sa Nacionalnim programom reformi . St.16 BRISATI... Obrazloženje: Postoje obrasci Evidencija radnog vremena za sve zaposlenike koji moraju popuniti zaposlenici prilikom obračuna plaće ...zar to nije vjerodostojan dokument iz kojeg je vidljivo ukupno radno vrijeme za svakog djelatnika Ovaj stavak je također u suprotnosti sa Nacionalnim planom reformi....težnji ka smanjenju administrativnih radnji ... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
149 Romana Hornis 4. Osposobljavanje kandidata za vozače, Članak 18. ČL.18....BRIŠE SE "Aneks ugovora o dopunskom programu osposobljavanja s cijenom dopunskog nastavnog sata" Obrazloženje: U ugovoru između kandidata i autoškole jeveć definirana i cijena dodatnog sata iz predmeta PPSP i UV, tako da nema potrebe uređivati aneksom ugovora te stavke koje su već prethodno ugovorene i potpisane. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
150 Romana Hornis 3. Kriteriji za izvođenje nastave, Članak 13. Čl.13.st.2 izmjena i to "Osobe s posebnim potrebama osposobljavati će se sukladno posebnoj PISANOJ uputi ovlaštene stručne organizacije za svaki pojedini slučaj" Obrazloženje: Nije rjetkost da u komunikaciji sa ovlaštenom stručnom organizacijom pri raznim usmenim dogovorima budu različita tumačenja, zato smatram da je potrebna upita u pisanom obliku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
151 Romana Hornis 2. Djelatnici autoškole, Članak 11. Čl.11 brisati u cijelosti Obrazloženje: Direktivom o uslugama na unutarnjem tržištu 2006/123EZ nije dozvoljeno niti u kom smislu poduzetnicima propisivati način organizacije ureda , pa stoga je ovaj članak bespotreban. Autoškola po ZSPC ne mora imati administrativnog djelatnika čemu onda to propisivati Pravilnikom. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija jer se Pravilnikom samo propisuju poslovi koji se trebaju obavljati.
152 Romana Hornis 2. Djelatnici autoškole, Članak 9. Čl.9.st.1. Izmjena: u stavku brisati "Uz zahtjev za izdavanje dozvole instruktora prilaže se uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima, koje ne smije biti starije od 6 mjeseci" Obrazloženje: Ova odredba je u potpunoj suprotnosti sa Akcijskim planom Vlade RH i odluci o smanjenju parafiskalnih nameta. Uz zahtjev za izdavanje dozvole instruktora vožnje prilaže se preslika važeće vozačke dozvole gdje se podrazumjeva da je osoba zdravstveno sposobna za upravljanje vozilima ne vidim razlog da se taj liječnički pregled ponovo obavlja i pravi novi trošak građanima RH. U Čl.9 Obavezno uvesti rok u kojem je MUP duzan od primitka zahtjeva za izradu dozvole, zahtjev obraditi i ishoditi dozvolu (instruktor vožnje, stručni voditelj i predavač) Obrazloženje: Osoba koja je podnijela zahtjev za izdavanje dozvole (instruktora vožnje, predavača i stručnog voditelja ) mora znati u kojem je krajnjem roku MUP duzan obraditi zahtjev i izdati dozvolu) Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer su rokovi i procedura propisani odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o općem upravnom postupku.
153 Romana Hornis 2. Djelatnici autoškole, Članak 7. Čl.7.st.2 izmjena : i to U slučaju objektivne spriječenosti obavljanja poslova predavača, autoškola mora osigurati zamjenu za istog, osobom koja ispunjava propisane uvjete za predavača u autoškoli ili osobom koja ima najvise iskustva u procesu osposobljavanja kandidata za vozače (instruktor vožnje) i to u vremenskom periodu ne duljem od 90 dana u toku kalendarske godine. Obrazloženje: Mora postojati razuman rok za pronalazenje adekvatne osobe za predavača u autoškoli. Malo je osoba koje zadovoljavaju uvjete za predavača u autoškoli i stoga se mora ostaviti razuman rok autoškoli. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen na odgovarajući način.
154 Romana Hornis 2. Djelatnici autoškole, Članak 6. Čl.6.st.2 izmjena i to U slučaju objektivne spriječenosti obavljanja poslova stručnog voditelja, autoškola mora osigurati zamjenu za istog osobom koja ispunjava propisane uvjete za stručnog voditelja u autoškoli ili osobom koja ima najviše radnog iskustva u procesu osposobljavanja kandidata za vozača kao instruktor vožnje ili predavač u autoškoli, i to u vremenskom periodu ne dužem od 90 dana u toku kalendarske godine. Obrazloženje: Objektivna spriječenost za obavljanje neke djelatnosti: bolest, smrt, ...mora se propisati razuman rok za pronalaženje adekvatne osobe za obavljanje poslova stručnog voditelja autoškole jer je tih osoba vrlo malo..gotovo nema niti jedna takva nezaposlena osoba u evidenciji Zavoda za zapošljavanje i stoga smatram da mora postojati razuman rok i adekvatna zamjena . Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
155 Romana Hornis 1. Uvjeti za osposobljavanje, Članak 3. Čl. 3.st.2 treba brisati...nije sukladan Direktivama EU komisije, gdje jasno pise da poduzetnicima treba pojednostavniti obavljanje djelatnosti, smatram da je ovo administrativni namet bez svrsishodnog cilja.....u nadzorima nad radom autoškole su svi podaci jasno vidljivi...(prijave i odjave djelatnika, registracija vozila, najam poslovnog prostora....apsolutno sve) Imamo Pravilnik o radu autoškole gdje su sabrani svi važni podaci o radu te autoškole. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća zbog nemogućnosti uvida u ispunjenje propisanih uvjeta rada autoškole.
156 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB 5. Izvođenje nastave i radno vrijeme  , Članak 20. HOK: Članak 20. stavak 16. promijeniti tako da glasi: "(16) Autoškola je obvezna voditi evidenciju o ukupno realiziranom broju nastavnih sati po instruktoru vožnje te istu dostavljati ovlaštenoj stručnoj organizaciji na mjesečnoj razini, i to zaključno do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, elektroničkim putem ili putem jedinstvenog informacijskog sustava." OBRAZLOŽENJE: Za dinamiku prijave odrađene satnice instruktora vožnje ovlaštenoj stručnoj organizaciji treba propisati da bude na mjesečnoj razini, jer bi rok dostave podataka svakih tjedan dana predstavljao dodatno opterećenje za poslovanje autoškole, pretjerano administriranje i probleme u praksi. Svi radno pravni odnosi baziraju se na mjesečnom, tridesetodnevnom, ciklusu isto kao i knjigovodstvena dokumentacija koja se odnosi na podatke o radnom vremenu te dinamika isplate plaća. Stoga je i poslovno razumno i pravno opravdano podatke o radnom vremenu instruktora vožnje ovlaštenoj stručnoj organizaciji dostavljati u jednakom rokovima kao i drugim subjektima koji imaju u svom djelokrugu rada i odgovornosti radno vrijeme radnika. Smatramo da odredba koju predlaže nositelj izrade Pravilnika ne bi bila u duhu Akcijskog plana Vlade RH, kojim se predviđa pojednostavljenje i pojeftinjenje poslovanja poduzetnicima, s obzirom da je nejasno koje bi bile koristi od propisivanja roka od tjedan umjesto uobičajenog roka od mjesec dana. Također, ako se pravilnikom propisuje i način dojave podataka stručnoj organizaciji tada treba biti omogućen izbor između dva ili više načina dojave podataka. S obzirom da zakonom nije propisan način dostave ili dojave podataka ovlaštenoj stručnoj organizaciji, tada ni podzakonski akt ne može odrediti isključivo jedan način dojave podataka. Stoga predlažemo da se dojava vrši elektroničkim putem ili putem jedinstvenog informacijskog sustava. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća.
157 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB 6. Evidencija i dokumentacija, Članak  26. Također, svaka pohvala predloženom novom stavku 26a! Odgovornost svakoga zaista treba biti samostalna i individualna. Nije prihvaćen Nije riječ ni o kakvom prijedlogu te se ne može razmatrati.
158 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB 6. Evidencija i dokumentacija, Članak  26. Ispravak HOK-ovog komentara - članak 20. stavak 16. (a ne čl.26.) treba mijenjati! Nije prihvaćen Nije riječ ni o kakvom prijedlogu te se ne može razmatrati.
159 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB 2. Djelatnici autoškole, Članak 11. Članak 11. treba brisati jer Zakon o sigurnosti prometa na cestama ne propisuje obvezu autoškolama da imaju administrativne djelatnike, stoga nema osnove da ovaj Pravlnik to propisuje. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer člankom 11. Pravilnika se uopće ne propisuje autoškolama obveza da imaju administrativne djelatnike veće se samo propisuju poslovi koje autoškola treba obavljati.
160 Zrinko šimunović PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Članak 20. stavak (16) mijenja se i glasi: (16) Autoškola je obvezna voditi evidenciju o ukupno realiziranom broju nastavnih sati po instruktoru vožnje te istu dostavljati ovlaštenoj stručnoj organizaciji na godišnjoj razini, i to do kraja mjeseca siječnja sljedeće godine, putem jedinstvenog informacijskog sustava. Komentar: Neprihvatljivo je dostavljanje satnice stručnih djelatnika općenito. Zašto radimo taj posao i u koju svrhu i tko i radi čega koristi te podatke? Nema više Pravilnika o mreži i dovoljnom broju autoškola i nema više potrebe za određivanjem potrebnog broja instruktora i potencijalnog broja kandidata.Koja je djelatnost to još obavezna činiti? Ako to iz nekog suvislog razloga trebamo i dalje činiti onda neka to bude barem na godišnjoj razini. Nije prihvaćen Prijedlog je odbijen jer su ti podaci potrebni radi učinkovitog obavljanja poslova sgtručnog nadzora.
161 Zrinko šimunović PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Članak 20. stavak (2) mijena se i glasi: (2) Nastavni sat traje 45 minuta, a blok sat 90 minuta u okvirima dopuštenog radnog vremena stručnih djelatnika. Stavak (3) mijenja se i glasi: (3) Nakon svakog nastavnog sata ili blok sata predavač i instruktor vožnje imaju pravo na stanku u trajanju od najmanje pet minuta, zbog naravi posla ukoliko rade unutar nepunog dnevnog radnog vremena do šest sati dnevno imaju pravo na jedan odmor od najmanje petnaest minuta, a ukoliko rade u punom dnevnom radnom vremenu imaju pravo na jedan ili više odmora u ukupnom trajanju od trideset minuta. Stavak (4) mijenja se i glasi: (4) Instruktor vožnje zaposlen na nepuno radno vrijem može raditi prema tjednom ili mjesečnom ugovorenom nepunom radnom vremenu. Ako su ispunjeni uvjeti za preraspodjelu radnog vremena instruktor vožnje zaposlen na puno radno vrijeme može raditi u preraspodijeljenom radnom vremenu prosječno radno vrijeme tijekom kalendarske godine, odnosno sukladno odredbama zakona kojim se reguliraju radni odnosi. Stavak (6) mijenja se glasi: (6) Instruktor vožnje u punom radnom vremenu tijekom osposobljavanja kandidata za vozače smije izvoditi najviše osam nastavnih sati dnevno, u što se ne uračunavaju i ispitni sati. Komentar: Sve je u skladu s radnim zakonodavstvom, ne tražim ništa što već drugim zakonom nije regulirano, samo tražim implementaciju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
162 Zrinko šimunović PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Članak 19. stavak (1) mijenja se i glasi: (1) Kandidat za vozača se može ispisati iz autoškole u kojoj se osposobljava i nastaviti osposobljavanje u drugoj autoškoli, nakon što podmiri sve dospjele obveze i ugovorenu administrativnu naknadu za ispis iz autoškole. Komentar: Smatram da kandidat tijekom osposobljavanja, može promijeniti nekoliko autoškola u kratkom roku i svakoj od njih ostati dužan određeni iznos naknade za pruženu uslugu, tako da bi u konačnici mogao dobiti besplatnu uslugu. Pokretanje ovršnog postupka bi u tom slučaju bilo jedino rješenje naplate, a to može biti dugotrajan, opterećujući i skup postupak. Prihvaćen Prijedlog je odbijen, jer su obveze između autoškole i kandidata za vozača uređene ugovorom o osposobljavanju.
163 Zrinko šimunović PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Članak 18. stavak (1) mijenja se i glasi: (1) Prava i obveze autoškole i kandidata za vozača u procesu osposobljavanja uređuju se ugovorom u pisanom obliku, koji mora sadržavati sljedeće obvezne elemente: osobne podatke kandidata za vozača, podatke ugovaratelja ili naručitelja ukoliko se radi o drugoj osobi ili pravnoj osobi, obvezu autoškole o pružanju usluge osposobljavanja za upravljanje vozilom određene kategorije u razdoblju propisanom člankom 24. ovoga Pravilnika, obvezu autoškole da pravodobno informira kandidata za vozača o njegovim obvezama i pravima, obveze kandidata za vozača za sudjelovanjem u nastavi, cijenu nastavnog sata za pojedini nastavni predmet i za minimalni propisani broj sati, administrativnu naknadu za ispis iz autoškole definiranu cjenikom autoškole, trajanje osposobljavanja, način podmirivanja naknade za osposobljavanje, cijenu nastavnog sata za dopunski program osposobljavanja, način razvrgnuća ugovora, način rješavanja sporova i nadležnost suda te obvezu kandidata za vozača da pravodobno obavijesti autoškolu o namjeri prekidanja procesa osposobljavanja ili nedolasku na nastavu iz pojedinog nastavnog predmeta. Komentar: Sve više slučajeva se javlja, a zbog nedostatka radne snage u djelatnosti prijevoza da pravna osoba, obrtnik uputi svog djelatnika na polaganje vozačkog ispita radi poslovno uvjetovanih potreba i troškove osposobljavanja snose umjesto kandidata, s toga bi ugovor o osposobljavanju morao sadržavati i taj podatak zbog mogućnosti naplate potraživanja. Isto tako mislim, ako je cijena pojedinog dopunskog sata UV i PPSP definirana ugovorom, aneks istog je nepotreban. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
164 Zrinko šimunović PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Članak 16 mijenja se i glasi: Proces osposobljavanja kandidata za vozače započinje nastavom iz nastavnog predmeta PPSP, a po potrebi može i nastavom iz nastavnog predmeta PPP, nakon što je prethodno sklopila ugovor s autoškolom i izdana joj Knjižica kandidata. Komentar: Dosadašnja praksa je bila da se proces osposobljavanja počinje sa nastavom PPSP, ne vidim razloga da ne bi mogla početi i sa nastavom PPP. Naime dok kandidat nakon upisa, sklopljenog ugovora i izdane knjižice čeka početak nastave PPSP mogao bi odslušati nastavu PPP ako se ona organizira ranije i samim time započeti i ubrzati proces osposobljavanja. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer je jasno odredbama ovog Pravilnika propisan početak osposobljavanja.
165 Zrinko šimunović PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Člana k 13 stavak (2) mijenja se i glasi: (2) Osobe s posebnim potrebama osposobljavat će se sukladno posebnoj pisanoj uputi i u dogovoru s ovlaštenom stručnom organizacijom za svaki pojedini slučaj Komentar: Osobi sa posebnim potrebama, koja se može uključiti u proces osposobljavanja kandidata za vozača, ako je potrebna uputa stručne organizacije onda to svakako mora biti u pisanom obliku, jer bi valjda autoškola o tome morala imati i posebnu napomenu u evidenciji i dokumentaciji koju vodi i uz koju bi to bilo priloženo. Dosadašnja iskustva sa usmenim uputama su se pokazala vrlo loša u komunikaciji autoškola-stručna organizacija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
166 Zrinko šimunović PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Članak 9. stavak (1) i (2) mijenja se i glasi: (1) Dozvola instruktoru vožnje za AM, A1, A2, A, B i BE kategorije vozila izdaje se s rokom važenja od 10 godina, a za C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE kategorije s rokom važenja od 5 godina, (2) U slučaju gubitka ili oštećenja dozvole iz stavka 2. ovog članka Ministarstvo će na zahtjev osobe izdati novu dozvolu s rokom važenja od 10 godina, odnosno na rok od 5 godina. Stavak (4) mijenja se i glasi: (4) Stručna organizacija dužna je u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva isti dostaviti Ministarstvu radi izdavanja dozvole, a podnositelja izvijestiti o statusu podnesenog zahtjeva i okvirnom roku dostave dozvole. Komentar: Liječničko uvjerenje je nepotrebno kad znamo da se dozvola instruktora vožnje ne može izdati bez važeće vozačke dozvole. Ako je liječničko uvjerenje bilo potrebno za izdavanje vozačke dozvole, nepotrebno ga je ponovno prilagati, eventualna ograničenja se upisuju u vozačkoj dozvoli pa su izdavatelju dozvole instruktora razvidna uvidom u vozačku dozvolu ili njenu kopiju. Isto tako rok izdavanje dozvole zbog gubitka bi trebao biti isti kao kod izdavanja nove dozvole ili produženja postojeće. Također se događalo da kod predaje zahtjeva za izdavanje dozvole instruktora se nije znao rok kada će dobiti istu te nije ni mogao znati okvirni rok dospijeća i status iste. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija jer su rokovi izdavanja i potrebna dokumentacija propisani odredbama Zakona o sigurnosti prometa n cestama.
167 Zrinko šimunović PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Članak 7. stavak (2) mijenja se i glasi: (2) U slučaju objektivne i dugotrajnije spriječenosti obavljanja poslova predavača u autoškoli (bolovanje,obrazovanje i sl.), istog može zamijeniti stručni voditelj i osoba koja je zaposlena u toj autoškoli, a koju odredi stručni voditelj autoškole, ako ima uvjete za predavača ili osoba koja ima zakonom propisanu stručnu spremu ili osoba koja kao instruktor vožnje ima najviše radnog iskustva, ali ga ne može mijenjati dulje od 90 radnih dana tijekom kalendarske godine. - po potrebi obavlja poslove zamjene instruktora vožnje i stručnog voditelja. Komentar: Isti kao i u Članku 6. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
168 Zrinko šimunović PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Članak 6. stavak (2) mijenja se i glasi: (2) U slučaju objektivne i dugotrajnije spriječenosti obavljanja poslova stručnog voditelja u autoškoli (bolovanje,obrazovanje i sl.), istog može zamijeniti i osoba koja je zaposlena u toj autoškoli, a koju odredi stručni voditelj autoškole, ako ima uvjete za stručnog voditelja ili osoba koja ima zakonom propisanu stručnu spremu ili osoba koja kao instruktor vožnje ima najviše radnog iskustva, ali ga ne može mijenjati dulje od 90 radnih dana tijekom kalendarske godine. - po potrebi obavlja poslove ili zamjenjuje predavača i instruktora vožnje, -planira i vodi evidenciju nastavnih sati stručnih djelatnika autoškole -nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektroničkom obliku ili putem jedinstvenog informatičkog sustava ovlaštene stručne organizacije Komentar: U slučaju objektivne spriječenosti obavljanja poslova voditelja autoškola nije dobila rok za koji mora osigurati novog stručnog voditelja to je neprihvatljivo! Recimo da policijska uprava ostane bez načelnika, vrlo brzo bi se pronašao VD načelnik do imenovanja novog. To autoškoli nije omogućeno kao poslovnom subjektu, smatram da je razuman rok 90 radnih dana. Ostale izmjene su dopune poslova voditelja, koje su izostavljene ili su dopunjene. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
169 Zrinko šimunović PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Članak 5. mijenja se i glasi: Članak 5. (1) Stručni djelatnici autoškole mogu u okviru ugovorenog radnog vremena kombinirati obavljanje poslova tako da jedna osoba može obavljati poslove: - stručnog voditelja i predavača u autoškoli i osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktor vožnje, ako ispunjava propisane uvjete i ima valjane dozvole, - predavača u autoškoli i osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktor vožnje, ako ispunjava propisane uvjete i ima valjanu dozvolu, - instruktora vožnje ako ispunjava propisane uvjete i ima valjane dozvole. (2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka ne smije obavljati poslove više od broja nastavnih sati određenog radnim vremenom sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi. Riječi "prema potrebi" su bespotrebne i izbacuju se iz ovog članka, stručni djelatnici obavljaju poslove za koje ispunjavaju propisane uvjete i po vlastitoj organizaciji posla utvrđenom Pravilnikom o uvjetima i organizaciji autoškole. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, jer predloženo rješenje postiže svrhu koja se predlaže tim prijedlogom.
170 Zrinko šimunović PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE Članak 4. stavak (2) mijena se i glasi: (2) Ako autoškola uputi zahtjev stručnoj organizaciji za promjenom učionice, uredskog prostora ili prometnog vježbališta, može nastaviti osposobljavati kandidate za vozače u promijenjenim uvjetima nakon što stručna organizacija najkasnije u roku petnaest dana od dana primitka zahtjeva autoškoli potvrdi ispunjenje uvjeta i o tome obavijesti Ministarstvo. Naime, rok stručnoj organizaciji za utvrđivanje uvjeta nije propisan. Pitanje je koliko autoškola može čekati ja utvrđivanje novih uvjeta? Ovaj prijedlog to rješava. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija, jer su rokovi odlučivanja propisani odredbama Zakona o općem upravnom postupku.