Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjeni pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRAVILNIK Prijedlozi Udruženja leasing društava HGK: 1. Predlaže se promjena tretmana troška obrade ugovora kod financijskog leasinga, koji se sada vodi u pasivi, na način da se umanjuju potraživanja po osnovi financijskog leasinga u aktivi, na koji način i danas leasing društva isto prezentiraju vlasnicima, a po naputku HNB-a. Naime, sukladno MRS 17, neto ulaganje u najam je bruto ulaganje u najam diskontirano za kamatnu stopu sadržanu u najmu dok je pak kamatna stopa sadržana u najmu diskontna stopa koja na početku najma uvjetuje ukupnu sadašnju vrijednost minimalnih plaćanja najma i nezajamčenog ostatka vrijednosti koja treba biti jednaka zbroju fer vrijednosti najmljenog sredstva i bilo kojih izravnih troškova najmodavca. Sukladno navedenom, budući da trošak obrade ugovora ulazi u osnovicu za izračun diskontne stope kao dio minimalnih plaćanja najamnine kako bi se u financijskim izvještajima ispravno prikazalo neto ulaganje u leasing, koje čini osnovicu za obračun kamatnih prihoda, nerazgraničeni dio troška obrade ugovora trebao bi umanjiti neotplaćenu glavnicu po financijskom leasingu. 2. Izmjena obrasca „Izvještaj o promjenama ispravka vrijednosti (IV)“ Poziciju 3 „Amortizacija diskonta“ potrebno je preimenovati u „Usklađivanje kamatnog prihoda“ budući da se po MSFI 9 više ne vrši amortizacija diskonta predviđenih novčanih tokova kod izloženosti po specifičnim rezervama već se kamatni prihod obračunava na amortizirani trošak kod izloženosti umanjenih za kreditne gubitke sukladno točki 5.4. Mjerenje po amortiziranom trošku MSFI 9. Slijedom toga, potrebno je izmijeniti i poziciju 6 „Završno stanje“ na način da pozicija 3 ulazi u zbroj završnog stanja budući da ista povećava ispravak vrijednosti, odnosno zbroj treba glasiti 6=1+2+3-4-5. Djelomično prihvaćen Prijedlog pod točkom 1. se ne prihvaća jer navedeno nije predmet regulacije Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava. Prijedlog pod točkom 2. se prihvaća.