Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću na Prijedlog Pravilnika o službenim kontrolama vina, grožđa mošta, soka od grožđa, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gita Đurković PRAVILNIK O SLUŽBENIM KONTROLAMA VINA, GROŽĐA MOŠTA, SOKA OD GROŽĐA, VOĆNIH VINA I AROMATIZIRANIH PROIZVODA OD VINA  Članak 3. 15. » nepretpakovina« znači vino mošt, sok od grožđa, voćna vina, aromatizirani proizvodi od vina i na bazi vina koji se nalaze u posudama većim od 60 litara i kojima se na sadržaj može utjecati bez vidljivih promjena na posudama, a u uobičajeno se koriste pojmovi rinfuza/otvorena roba/rasuto stanje. Komentar: Sukladno propisima o hrani, koji uvode pojam „pretpakovina“, isti se odnosi na hranu i ambalažu u koju je hrana pakirana te se kao takva stavlja na tržište. U slučaju hrane koja nije pretpakirana, govorimo o „nepretpakiranoj“ hrani. Pojam „nepretpakovina“ nije pojam koji je definiran propisima. Članak 8. (3) Ako u provođenju službenih kontrola/inspekcijskih nazora, nadležna inspekcija utvrdi nesukladnost ili postoji opravdana sumnja u nesukladnost poduzet će odgovarajuće mjere, koje mogu uključivati privremenu zabranu prodaje proizvoda do okončanja postupaka, odgovarajuće zbrinjavanje proizvoda koji ne udovoljavaju zahtjevima (destilacija zdravstveno ispravnih/neškodljivo zbrinjavanje), vraćanje pošiljke u državu iz koje je proizvod uvezen/unesen. (4) Mišljenje o odgovarajućoj preradi proizvoda iz stavka 3. ovoga članka daje Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i selo (u daljem tekstu: Centar). Komentar: Sukladno članku 10. Uredbe Komisije (EZ) br. 606/2009 proizvodi koji nisu u skladu s poglavljem II. glavom III. Uredbe (EZ) br. 479/2008 ili s ovom Uredbom, moraju se uništiti. Međutim, države članice mogu dopustiti da se određeni proizvodi, čija obilježja moraju utvrditi, mogu koristiti u destilerijama ili tvornicama octa, ili u industrijske svrhe. Sukladno navedenome, da bi HCPHS mogao izdati mišljenje o preradi nesukladnih proizvoda, potrebno je definirati obilježja proizvoda koji se mogu koristiti na način iz članka 10. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 606/2009. Članak 10. (1) Uzimanje uzoraka pretpakovina mora se uzeti od iste serije ili lota te istih zapremina, u količini dovoljnoj za fizikalno kemijsko i organoleptično ispitivanje, pri čemu ukupan volumen ne smije biti manji od 5.0 L, razdijeljen u šest istovjetnih podjedinica, od kojih dvije mogu ostati kod nadziranog subjekta za drugu analizu. (2) Uzimanjem uzoraka nepretpakovine mora se osigurati da je uzorak reprezentativan, tako da predstavlja prosječan sadržaj proizvoda od kojeg se uzima, pri čemu ukupna količina uzorka ne smije biti manja od 5.0 L, razdijeljen u šest istovjetnih podjedinica, od kojih dvije mogu ostati kod nadziranog subjekta za drugu analizu. Komentar: Nejasno je da li je količina od 5,0 L propisana nekim posebnim propisom ili je proizvoljno određena. Naime, 5,0 L podijeljeno na šest istovjetnih jedinica iznosi 0,833 L što iznosi nestandardnu zapreminu pretpakovine te je nejasno na koji način će se napuniti 6 istovjetnih podjedinica ove zapremine ukoliko se uzima uzorak nepretpakovine, a standardna zapremina boce iznosi 0,75 L ili 1 L. Praktičnije bi bilo odrediti minimalnu količinu uzorka od 6,0 L (6x1L) ili 4,5L (6x0,75L). Članak 11. (1) Analiza uzoraka uzetih u službenim kontrolama/inspekcijskim nadzorima može se temeljiti na analizi fizikalno-kemijskih, mikrobioloških i senzornih parametara. (2) Fizikalno kemijske analize vina i drugih proizvoda provode se sukladno Pravilniku o uvjetima analize mošta, vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina („Narodne novine“ br. 102/04 i 121/14), a senzorna ispitivanja sukladno Pravilniku o organoleptičnom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina („Narodne novine“ br. 106/04, 137/12, 142/13, 48/14 i 01/15) podzakonskim propisima koji uređuju pitanje fizikalno kemijske analize i organoleptična svojstva vina. (3) U slučaju sumnje u autentičnost ili patvorenje može se zatražiti analize stabilnih izotopa. (4) Vina proizvedena u Republici Hrvatskoj analiziraju se na sve fizikalno-kemijske parametre te organoleptična svojstva uređena pravilnicima iz stavka 2. ovoga članka. komentar: Pravilnicima iz stavka 2. ovoga članka, odnosno Pravilnikom o uvjetima analize mošta, vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina („Narodne novine“ br. 102/04 i 121/14), kao i Pravilnikom o organoleptičnom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina („Narodne novine“ br. 106/04, 137/12, 142/13, 48/14 i 01/15) nisu propisani fizikalno-kemijski parametri kakvoće proizvoda te je nejasno koji se fizikalno kemijski parametri ispituju prilikom provođenja fizikalno kemijske analize. (5) Vina iz uvoza/unosa analiziraju se na fizikalno kemijske parametre VI1 obrasca, organoleptična svojstva, koristeći metodu „DA/NE“, vezana sortna obilježja kao i sukladnost s navodima deklariranih oznaka (npr. suho, polusuho, i dr.), te obvezujuće zakonodavstvo EU. komentar: Nije jasno na koje se fizikalno kemijske parametre analiziraju vina iz unosa, obzirom da se za vina podrijetlom iz EU ne koristi VI 1 dokument. Isto tako, potrebno je propisati prihvatljiva odstupanja za parametre koji se ispituju kod utvrđivanja sukladnosti s VI 1 dokumentom, obzirom da ista nisu propisana Uredbama iz članka 2., niti zakonima na temelju kojih se donosi ovaj Pravilnik, niti provedbenim propisima donesenim na temelju njih. Nadalje, ukoliko se vina iz uvoza/unosa organoleptično ocjenjuju metodom „DA/NE“ , sukladno Pravilniku o organoleptičnom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina („Narodne novine“ br. 106/04, 137/12, 142/13, 48/14 i 01/15), potrebno je uzeti u obzir sve podatke koji su potrebni za provedbu ocjenjivanja po ovoj metodi, a sukladno propisanom obrascu za ocjenjivanje iz Priloga 2. navedenog Pravilnika. Također, potrebno pobliže definirati na što se odnosi pojam „vezana sortna obilježja“ te na koji način ovo svojstvo može utjecati na rezultate ispitivanja. (6) Ovlašteni laboratorij dužan je podnositelju zahtjeva dostaviti izvješće o rezultatima fizikalno–kemijske analize, s mišljenjem o kakvoći, u roku od 5 dana od dana zaprimanja uzorka, osim u slučaju izotopnih ili analiza drugih parametara za koje treba duže vrijeme. (7) Ovlašteni laboratorij dužan je podnositelju zahtjeva dostaviti izvješće o rezultatima fizikalno–kemijske i organoleptične analize, s mišljenjem o kakvoći, u roku od 15 dana od dana zaprimanja uzorka. (8) U slučaju kada se samo provodi organoleptična analiza, Centar je dužan podnositelju zahtjeva dostaviti izvješće o rezultatima ocjenjivanja, s mišljenjem o kakvoći, u roku od 15 dana od dana zaprimanja uzorka. komentar: Rok za provođenje fizikalno kemijskog ispitivanja od 5 dana je prekratak, imajući u vidu neradne subote i nedjelje kao i eventualne blagdane. Primjeren rok za provođenje ispitivanja i izdavanje mišljenja o kakvoći je minimalno 5 radnih dana ili 7 dana. U slučaju iz stavka 8. kada se provodi samo organoleptičko ispitivanje uzorka, predviđeni rok za provođenje ispitivanja i izdavanje mišljenja o kakvoći od 15 dana je predug. Primjeren rok za provođenje ispitivanja i izdavanje mišljenja o kakvoći je 7 dana. Članak 12. (3) U slučaju da laboratorij iz stavka 2. ovoga članka ne može obaviti sve tražene analize može podugovoriti traženo s drugim ovlaštenim EU laboratorijem. komentar: Potrebno je definirati što to znači „drugi ovlašteni EU laboratorij“. Članak 13. (1) Svaka fizička i pravna osoba koja je u Republici Hrvatskoj primatelj pošiljke vina, mošta i soka od grožđa podrijetlom iz trećih zemalja, a koja dolazi iz zemalja članica kao nepretpakovina, obvezna je o svakoj pošiljci obavijestiti inspekciju na propisanom obrascu s prilogom VI 2 obrasca, u roku ne duljem od dva dana od dana prispijeća pošiljke, prema uputi na mrežnim stranicama Ministarstva. komentar: Nejasno je iz kojeg razloga se u članku spominje samo VI 2 obrazac. Vino iz trećih zemalja ulazi na Carinsko područje Unije uz VI 1 obrazac koji izdaje treća zemlja u kojoj je vino proizvedeno. U slučaju da se pošiljka dijeli na carinskom području Unije i šalje na različita odredišta unutar Unije, nadležna tijelo države članice na čijem teritoriju se pošiljka dijeli (carinska služba) izdaje VI 2 obrazac, na temelju VI 1 dokumenta. Članak 14. (2) Inspektor na temelju analize rizika slučajnim izborom odlučuje o namjeri uzorkovanja uvezenog vina, te je dužan u roku od 24 sata radnim danom (vrijeme subote i nedjelje se ne računaju) po zaprimanju obavijesti o uvozu obavijestiti uvoznika da će vino uzrokovati. komentar: Nejasno ja da li inspektor odlučuje o uzorkovanju na temelju slučajnog odabira ili na temelju analize rizika. (3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka inspektor mora obaviti uzorkovanje u roku ne dužem od 10 dana od dana zaprimanja obavijesti o uvozu. U tom roku uvoznik nema mogućnost stavljanja na tržište uvezenog vina. komentar: Rok za uzorkovanje od 10 dana od zaprimanja obavijesti je predug imajući u vidu sve postupke koji slijede nakon uzorkovanja proizvoda, a vezano uz činjenicu da je neophodno stranci što brže omogućiti slobodno raspolaganje s proizvodom, odnosno u slučaju nesukladnosti što ranije utvrditi istu. Primjeren rok za uzorkovanje ne bi trebao biti dulji od 5 radnih dana. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su izneseni po člancima te se predlagatelj očitovao po njima u člancima.
2 Gita Đurković Pojmovnik, Članak 3. "15. » nepretpakovina« znači vino mošt, sok od grožđa, voćna vina, aromatizirani proizvodi od vina i na bazi vina koji se nalaze u posudama većim od 60 litara i kojima se na sadržaj može utjecati bez vidljivih promjena na posudama, a u uobičajeno se koriste pojmovi rinfuza/otvorena roba/rasuto stanje." Komentar: Sukladno propisima o hrani, koji uvode pojam „pretpakovina“, isti se odnosi na hranu i ambalažu u koju je hrana pakirana te se kao takva stavlja na tržište. U slučaju hrane koja nije pretpakirana, govorimo o „nepretpakiranoj“ hrani. Pojam „nepretpakovina“ nije pojam koji je definiran propisima. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
3 Vinolog d.o.o. Pojmovnik, Članak 3. Vezano uz pojmove propisane člankom 3. prijedloga Pravilnika, mišljenja smo kako bi pojmove inspekcije i službenog pregleda trebalo objediniti, obzirom se isto i kroz sam tekst prijedloga Pravilnika poistovjećuje, primjerice kako to proizlazi iz članka 7. ili 8. istoga Pravilnika. Također pojam nesukladnost nije jasno određena, odnosno upoteba izričaja “odgovarajućim” ne predstavlja jasno određenje o tome s kojim to propisima i kriterijima vino i drugi proizovodi moraju udovoljavati da bi bili sukladni. Predlaže se da se se u pojmovniku defirnira značenje lot broja i po kojem se principu isti određuje. Djelomično prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
4 Vinolog d.o.o. Osnovna načela provedbe službenih kontrola , Članak 5. Mišljenja smo kako su osnovna načela provedbe službene kontrole nejasno i preopćenito određena te daju preširoko diskrecijsko pravo inspektrou. Naime, prijedlogom Pravilnika ostaje nejasno koje su to procedure vezane za analizu rizika po kojima bi se pojedini inspektor rukovodio pri utvrđivanju rizika imajući u vidu da je u članku 6. stavku 1. alineje 12. prijedloga Pravilnika propisano da se analiza rizika temelji pored ostaloga i na “drugim relevantnim čimbenicima”. Postavlja se pitanje koji su to drugi relevantni čimbenici? Također nejasno ostaje provjera koje dokumentacije bi ukazivala na rizik koji iziskuje provedbu službenih kontrola. Jednako tako, postavlja se pitanje koje bi to informacije mogle ukazivati na nesukladnost. Znači li to da bi bilo kakva prijava pa i ona anonimnog karatkera potaknula inspektora na porovedbu službene kontorole. Na koncu koji bi to bili “ostali čimbenici” koji doprinose učinkovitosti kontorle. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Obzirom da je izrada analize rizika interna procedura inspekcije, detalji u svezi čimbenika i dokumentacije koje će provjeravati inspekcija, biti će propisani kroz izradu procedure analize rizika. Nesukladnost je definirana u članku 3. točki 5. predmetnog Pravilnika sukladno poslanim komentarima. Što se tiče prijava anonimnog karaktera, inspekcija je po svim prijavama dužna obaviti inspekcijski nadzor.
5 Vinolog d.o.o. Analiza rizika ,  Članak 6. Vezano za stavak 1. alineje 9. ostaje nejasno koja bi to bila količina uvoza/unosa na kojima bi se temeljila analiza rizika. Također vezano za alineju 11. ističe se da je neosnovano da se analiza rizika temelji na nabavnoj/prodajnoj cijeni, obzirom da se time zadire na Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo slobode tražišnog ugovaranja. Također smatramo da je u stavku 1. istog članka potrebno dodati novu alineju koja glasi: “-procjeni uvezenog/unesenog vina od iste sorte već uzorkovanog vina iste vinarije” Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Količina uvoza/unosa na kojima će se temeljiti analiza rizika biti će propisana internim procedurama, nadležno tijelo za provođenje službenih kontrola ima pravo utvrditi kriterij količine. Po pitanju cijena kao jednog od temelja za analizu rizika, smatramo da se time ne zadire u zajamčeno pravo slobode tržišnog ugovaranja jer je cijena uvijek parametar kojim se na određeni način vodi inspekcija. Po pitanju uvođenja čimbenika koji bi se temeljio na procjeni uvezenog/unesenog vina od iste sorte već uzorkovanog vina iste vinarije, nije jasna svrha njegovog dodavanja u čimbenike na kojima se temelji analiza rizika. te stoga ne prihvaćamo prijedlog.
6 Vinolog d.o.o. Obveze nadziranih subjekata,  Članak 7. Mišljenja smo kako bi radi ujednačenog postupanja u stavku 5. treba propisati određeni rok u kojem je nadzirani subjekt dužan dostaviti podatke potrebne za provedbu inspekcijskog nadzora. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Inspektor mora imati mogućnost odrediti rok za dostavu potrebne dokumentacije i podataka, ovisno o vrsti zahtjeva i složenosti samog postupka.
7 Gita Đurković Kontrolne aktivnosti, metode i tehnike ,  Članak 8. „(3) Ako u provođenju službenih kontrola/inspekcijskih nazora, nadležna inspekcija utvrdi nesukladnost ili postoji opravdana sumnja u nesukladnost poduzet će odgovarajuće mjere, koje mogu uključivati privremenu zabranu prodaje proizvoda do okončanja postupaka, odgovarajuće zbrinjavanje proizvoda koji ne udovoljavaju zahtjevima (destilacija zdravstveno ispravnih/neškodljivo zbrinjavanje), vraćanje pošiljke u državu iz koje je proizvod uvezen/unesen. (4) Mišljenje o odgovarajućoj preradi proizvoda iz stavka 3. ovoga članka daje Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i selo (u daljem tekstu: Centar).“ Komentar: Sukladno članku 10. Uredbe Komisije (EZ) br. 606/2009 proizvodi koji nisu u skladu s poglavljem II. glavom III. Uredbe (EZ) br. 479/2008 ili s ovom Uredbom, moraju se uništiti. Međutim, države članice mogu dopustiti da se određeni proizvodi, čija obilježja moraju utvrditi, mogu koristiti u destilerijama ili tvornicama octa, ili u industrijske svrhe. Sukladno navedenome, da bi HCPHS mogao izdati mišljenje o preradi nesukladnih proizvoda, potrebno je definirati obilježja proizvoda koji se mogu koristiti na način iz članka 10. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 606/2009. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. Potrebno će se definirati u tekstu Pravilnika.
8 Vinolog d.o.o. Kontrolne aktivnosti, metode i tehnike ,  Članak 8. Vezano za stavak 1. smtaramo da je u odnosu na subjekt nadzora neodređeno i neprihvatljivo da se službene kontrole provode pored ostaloga uz sve ostalo što doprinosi učinkovitosti nadzora. Jednako tako, vezano za stavak 2. točku (b) nejasno je i neodređeno je koje su to “ostale aktivnosti” potrebne za ostvarivanje postizanja ciljeva predloženog Pravilnika i ostalih propisa o vinu i drugim proizvodima te propisima o zajedničkoj organizaciji tržišta u sektoru vina. Naime, svaki propis mora biti jasan i određen u odnosu na one na koje se odnosi! Vezano uz stavak 3. članka 8. predloženog Pravilnika nije propisano kojim aktom (rješenje, odluka i sl ) inspektor može naložiti predložene mjere. Ima li nadzirani subjekt protiv odluke nadležne inspekcije mogućnost pravnog lijeka što je zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske. Također, nije propisano što je to opravdana sumnja u nesukladnost, kojim će se parametrima pri ocjeni inspektor rukovoditi i što će biti u slučaju ukoliko se naknadno uspostavi i dokaže da sumnja nadležnog inspektroa nije opravdana, a inspektor je naložio neku od mjera propisanih u navedenom stavku. Tko će onda nadziranom subjektu naknaditi štetu koju je pretrpio u vidu gubitka što mu je inspektor zabranio prodaju proizoda do okončanja postupka ili zbog vraćanja pošiljke u državu iz koje je proizvod uvezen/unesen. Smatramo kako je nužno u stavku 4. propisati rok u kojem je Hrvatski centar za poljuprivredu hranu i selo izdati mišljenje, upravo iz razloga koji su navedeni u primjedbama na stavak 3. Nije prihvaćen Prijedlog vezan za stavak 1. se ne prihvaća. Ova odredba općenito određuje način provođenja službenih kontrola stoga i formulacija „ostalo što doprinosi učinkovitosti nadzora“ ostavlja prostor inspektoru da prema potrebi primjeni i dodatne kontrolne metode i tehnike. Prijedlog vezan za stavak 2. točku d. se ne prihvaća. Ovom odredbom zadužuje se inspektor da primjeni i ostale aktivnosti ako procjeni da su one potrebne ovisno o samom postupku, njegovoj prirodi i složenosti. Prijedlog vezan za stavak 3. se ne prihvaća. Upravne mjere kao i pravni lijekovi koje donosi inspektor izriču se rješenjem, a ovlasti se temelje na Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09) UP-u i posebnim propisima Načelno je nesukladnost je definirana u članku 2. ovoga Pravilnika. U slučaju da se naknadno uspostavi i dokaže da sumnja nadležnog inspektora nije opravdana, a inspektor je naložio neku od mjera propisanih, treba napomenuti da se radi o privremenoj mjeri za koju nema naknade. Krajnja mjera vraćanja u državu i trajna zabrana temelje se na utvrđenim činjenicama za koje je propisana takva mjera, te u tom slučaju subjekt nema pravo na naknadu, osim ako u sudskim postupcima ne dokaže suprotno. Prijedlog vezan za stavak 4. ne prihvaćamo. Rokovi su propisani u članku 11. stavcima 6., 7. i 8.
9 Vinolog d.o.o. Opće odredbe o uzimanju uzoraka , Članak 9. U stavku 1. mišljenja smo kako je nužno odrediti rok u kojem je inspektor dužan dostaviti uzorak na analizu u ovlašteni labaratorij. Smatramo da je potrebno propisati jedan kraći rok ne duži od 3 dana imajući u vidu da se radi o prehrambenom proizvodu. Bez jasnog određivanja roka daje se velika ovlast inspektorima da sami odlučuju o dužini trajanja inspekcijskog nadzora. Nadalje, smatramo da je potrebno propisati iznimku od stavka 1. članka 9. navedenog Pravilnika, te u istom članku dodati iza stavka 1. novi stavak 2. koji bi glasio: “Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka, u slučaju kada nadzirani subjekt tijekom provođenja inspekcijskog nadzora inspektoru predoči službenu dokumentaciju o provedenoj analizi od strane labaratorija ovlaštenog od stane službenog tijela Europske unije kojima se dokazuje sukladnost, inspektor nije u obvezi uzimati uzorak radi analize.” Naime, navedenom smatramo potrebnim dodati kako bi se izbjeglo ponovno i nepotrebno analiziranje proizvoda koje je već prošlo analizu u ovlaštenom labaratoriju od strane službenog tijela Europske unije a što bi nadzirani subjekt dokazivao službenom dokumentacijom o sukladnosti izdanom od takvog labaratorija, a što bi uvelike ubrzalo postupak svih sudionika inspekcijskog nadzora. U stavku 2. u alineji 1. predlažemo dodati iza riječi: “ istog proizvoda” dodati riječi: “neovisno o tome uvozi li se/unosi li se u više navrata”. Naime, navedenu odredbu je potrebno nadopuniti kako je predloženo iz razloga što u slučaju uvoza/unosa većih količina istog proizvoda logično je da će se radi potrebe transporta isti proizvod morati uvesti/unijeti podijeljen u više transportnih sredstava, odnosno cisterni. Stoga, ukoliko se radi o istom proizvodu, odnosno proizvodu iste sorte vina, što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom, ukoliko je uzet uzorak iz jedne cisterne, da nije potrebno uzimati uzorke iz drugih cisterni, ukoliko iste prate dokumentacija da se radi o istom proizvodu, odnosno istoj sorti vina koja je već uzorkovana. Navedeno je potrebno propisati kako se nepotrebno ne bi provodio postupak uzorkovanje onog proizvoda za koje je uzorkovanje već provedeno, samo iz razloga što se isto transportira u drugom transportnom sredstvu. Nadalje, u alinei 4. stavka 2. potrebno je radi određenosti propisati da će se uzorak uzet za analizu dostaviti u roku ne dužem od 3 dana ovlaštenom labaratoriju. Osim određenosti pravne norme, navedeno je potrebno propisati kako bi se jasno mogao odrediti dužina trajanja inspekcijskog postupka, koji bi se trebao provesti u što kraćem roku kako bi nadzirani subjekt mogao dalje nesmetano poslovati, tim više imajući u vidu da se radi o vinu kao prehrambenom proizodu kojji ukoliko se uvozi/unosi u nepretpakovinama podložno je gubitku svojih kvalitativnih svojstava uslijed dužeg stajanja u obliku nepretpakovine. Također smo mišljenja, kako je u alineji 5. stavka 2. članka 9. potrebno određeno navesti koji su to “odgovarajući uvjeti” u kojima treba treba čuvati uzorke do završetka postupka, odnosno barem odrediti parametre kako što su temperatura, tip ambalaže u kojima se čuvaju uzorci isl. U alineji 6. smatramo da je također nužno propisati rok u kojem je inspektor dužan nadziranog subjekta pisano izvjestiti o rezultatima analize, koji ne bi trebao biti duži od 8 dana. Naime, od navedenoga ovisi daljnje radnje koje će nadzirani subjekt eventualno poduzimati, na koncu staviti robu u promet. Ne određivanje navedenog roka daje previše ovlasti inspektoru koji može o rezultatima analze obavijestiti nadziranog subjekta i nakon proteka primjerice roka od 30 dana, a što posljedično uzrokuje nadziranom subjektu gubitke, pa se postavlja pitanje tko je dužan te gubitke naknaditi nadziranom subjektu. U stavku 5. članka 9. također je potrebno odreti i jasno propisati rok u kojima je se uzorak za drugu analizu dostavlja ovlaštenom labaratoriju po zahtjevu i izoru nadziranog subjekta. Predlaže se da to bude rok od 2 dana o primikta zahtjeva nadziranog subjekta. Navedeno se predlaže iz razloga kako bi se što prije provela druga analiza i time omogućilo nadziranom subjektu da može proizvode staviti na tržište i spriječilo uzrokovanje gubitaka koje bi nadzirani subjekt mogao pretrpjeti radi neodređivanja roka. U stavku 6. je također potrebno propisati u kojem roku je ovlašteni labaratorij treba provesti drugu analizu, koji rok ne bi trebao biti duži od 7 dana. Vezano za stavak 7. postavlja se pitanje zbog čega bi rezultat trećeg ispitivanja konačan, odnosno što ukoliko su rezutati sve tri provedene analize različite? Osim toga što u situacija kada sve tri analize pokažu različite rezultate a vino je zdravstveno ispravno? U vezi stavka 11. nejasno je po kojim će kriterijma inspektor procjenivati da je nužno da se po anonimnim prijavama uzimaju uzorci. Naime, mišljenja smo kako je nužno propisati da se po anonimnoj prijavi barem prvi puta provede uzorkovanje iste pretpakovine/nepretpakovine, te da ukoliko se po provedenom uzorkovanju ustanovi da je vino iz iste pretpakovine/nepretpakovine sukladno, da se više ne provodi uzorkovanje istih pretpakovina/nepretpakovina po drugim anonimnim prijavama. U stavku 12. nejasno je kako će prijavitelj snositi troškove analize ukoliko se radi o anonimnoj prijavi? Djelomično prihvaćen Prijedlog vezan za stavak 1. ne prihvaća se. Rok je propisan člankom 17. Zakona o služben kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13, 14/14 i 56/15). Također se ne prihvaća prijedlog da je potrebno propisati iznimku od stavka 1. članka 9. navedenog Pravilnika obzirom da se službene kontrole provode na temelju analize rizika, što uključuje sva vina i druge proizvode na tržištu bez obzira koji vid kontrola su već prošla. RH u skladu sa uredbama EU i nacionalnim propisima dužna je uspostaviti i osigurati sustav službenih kontrola kojem su podložni svi subjekti i svi proizvodi na tržištu RH u cilju poštivanja propisa i zaštite potrošača. Prijedlog vezan za stavak 2. alineju 2. ne prihvaća se obzirom da inspektor ima diskreciono pravo da kontrolirati svaku pošiljku ukoliko na temelju analize rizika procjeni da je to potrebno. Prijedlog vezan za stavak 2. alineju 4. ne prihvaća, obzirom da je u Prijedlogu pravilnika navedeno da će inspektor bez odgađanja dostaviti uzorak ovlaštenom službenom laboratoriju. Prijedlog vezan za stavak 2. alineju 5. ne prihvaća se obzirom da su uvjeti čuvanja uzoraka propisani člankom 17. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja. Prijedlog vezan za stavak 2. alineju 6. prihvaća se. Prijedlog vezan za stavak 5. ne prihvaća se, obzirom da je u tekstu Pravilnika propisano da će se uzorak za drugu analizu bez odgađanja dostaviti ovlaštenom službenom laboratoriju, što znači da inspektor uzorak za drugu analizu dostavlja odmah po zahtjevu. Prijedlog vezan za stavak 6. ne prihvaća se obzirom da su rokovi propisani u članku 11.Prijedloga pravilnika. Prijedlog vezan za stavak 7. ne prihvaća se obzirom da se prilikom provođenja kontrola općenito, kontrole i analize ne mogu provoditi u nedogled, odnosno mora postojati konačna analiza, a to je obično treća analiza, kao što je i ovdje propisano. Predmetno je sukladno nacionalnom i EE zakonodavstvu. Prijedlog vezan za stavak 11. ne prihvaća se. Inspektor je obvezan provjeriti sve prijave, pa i anonimne te shodno procjeni inspektora postupiti po njima. Pri tome nije moguće propisati sve kriterije i situacije koje se mogu pojaviti, ali inspektor postupa po načelu predostrožnosti te će u slučaju anonimne prijave procijeniti ozbiljnost i potrebu u skladu s prethodnom praksom i iskustvom koje je imao sa subjektom na kojeg se upućuje u anonimnoj prijavi. Inspektori prate stanje u području, pa tako i već poduzete mjere protiv određenih subjekata, kao i analize rizika te temeljem takvih evidencija procjenjuju hoće li ili ne uzimati uzorak po anonimnoj prijavi. Prijedlog vezan za stavak 12. ne prihvaća se, obzirom da u slučaju anonimne prijave ukoliko je uzorak nesukladan troškove snosi prijavljeni subjekt, a u slučaju sukladnosti, troškove snosi inspekcija.
10 Gita Đurković Posebne odredbe o uzimanju uzoraka vina i drugih proizvoda , Članak 10. „(1) Uzimanje uzoraka pretpakovina mora se uzeti od iste serije ili lota te istih zapremina, u količini dovoljnoj za fizikalno kemijsko i organoleptično ispitivanje, pri čemu ukupan volumen ne smije biti manji od 5.0 L, razdijeljen u šest istovjetnih podjedinica, od kojih dvije mogu ostati kod nadziranog subjekta za drugu analizu. (2) Uzimanjem uzoraka nepretpakovine mora se osigurati da je uzorak reprezentativan, tako da predstavlja prosječan sadržaj proizvoda od kojeg se uzima, pri čemu ukupna količina uzorka ne smije biti manja od 5.0 L, razdijeljen u šest istovjetnih podjedinica, od kojih dvije mogu ostati kod nadziranog subjekta za drugu analizu.“ Komentar: Nejasno je da li je količina od 5,0 L propisana nekim posebnim propisom ili je proizvoljno određena. Naime, 5,0 L podijeljeno na šest istovjetnih jedinica iznosi 0,833 L što iznosi nestandardnu zapreminu pretpakovine te je nejasno na koji način će se napuniti 6 istovjetnih podjedinica ove zapremine ukoliko se uzima uzorak nepretpakovine, a standardna zapremina boce iznosi 0,75 L ili 1 L. Praktičnije bi bilo odrediti minimalnu količinu uzorka od 6,0 L (6x1L) ili 4,5L (6x0,75L). Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
11 Vinolog d.o.o. Posebne odredbe o uzimanju uzoraka vina i drugih proizvoda , Članak 10. Vezano za stavak 1., a obzirom da ista serija može imati više lot brojeva, znači li to da će inspektor provoditi uzorkovanje vina koji imaju različite lot brojeve a iz iste su serije? U stavku 2. nije jasno što se konkretno smatra “ prosječan sadržaj proizvoda od kojeg se uzima uzorak”? Stoga se predlaže da se u pojmovniku jasno definira što se smatra prosječnim sadržajem proizvoda. Nije prihvaćen Prijedlog vezan za stavak 1. ne prihvaća se. Sukladno Pravilniku o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada (NN 26/2013), serija« ili »lot« podrazumijeva seriju prodajnih jedinica hrane koja je proizvedena, prerađena ili pakirana u gotovo jednakim uvjetima. Slijedom navedenog "serija" ili "lot" su jednaki pojmovi i ne može se dogoditi da ista serija ima različite lot brojeve. Prijedlog vezan za stavak 2. ne prihvaća se. Predmetno se odnosi na nepretpakirane proizvode koji su smješteni u više posuda, a uzima se jedan uzorak, radi ujednačavanja.
12 Gita Đurković Fizikalno-kemijske, mikrobiološke i organoleptične analize ,  Članak 11. „(1) Analiza uzoraka uzetih u službenim kontrolama/inspekcijskim nadzorima može se temeljiti na analizi fizikalno-kemijskih, mikrobioloških i senzornih parametara. (2) Fizikalno kemijske analize vina i drugih proizvoda provode se sukladno Pravilniku o uvjetima analize mošta, vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina („Narodne novine“ br. 102/04 i 121/14), a senzorna ispitivanja sukladno Pravilniku o organoleptičnom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina („Narodne novine“ br. 106/04, 137/12, 142/13, 48/14 i 01/15) podzakonskim propisima koji uređuju pitanje fizikalno kemijske analize i organoleptična svojstva vina. (3) U slučaju sumnje u autentičnost ili patvorenje može se zatražiti analize stabilnih izotopa. (4) Vina proizvedena u Republici Hrvatskoj analiziraju se na sve fizikalno-kemijske parametre te organoleptična svojstva uređena pravilnicima iz stavka 2. ovoga članka.“ komentar: Pravilnicima iz stavka 2. ovoga članka, odnosno Pravilnikom o uvjetima analize mošta, vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina („Narodne novine“ br. 102/04 i 121/14), kao i Pravilnikom o organoleptičnom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina („Narodne novine“ br. 106/04, 137/12, 142/13, 48/14 i 01/15) nisu propisani fizikalno-kemijski parametri kakvoće proizvoda te je nejasno koji se fizikalno kemijski parametri ispituju prilikom provođenja fizikalno kemijske analize. „(5) Vina iz uvoza/unosa analiziraju se na fizikalno kemijske parametre VI1 obrasca, organoleptična svojstva, koristeći metodu „DA/NE“, vezana sortna obilježja kao i sukladnost s navodima deklariranih oznaka (npr. suho, polusuho, i dr.), te obvezujuće zakonodavstvo EU.“ komentar: Nije jasno na koje se fizikalno kemijske parametre analiziraju vina iz unosa, obzirom da se za vina podrijetlom iz EU ne koristi VI 1 dokument. Isto tako, potrebno je propisati prihvatljiva odstupanja za parametre koji se ispituju kod utvrđivanja sukladnosti s VI 1 dokumentom, obzirom da ista nisu propisana Uredbama iz članka 2., niti zakonima na temelju kojih se donosi ovaj Pravilnik, niti provedbenim propisima donesenim na temelju njih. Nadalje, ukoliko se vina iz uvoza/unosa organoleptično ocjenjuju metodom „DA/NE“ , sukladno Pravilniku o organoleptičnom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina („Narodne novine“ br. 106/04, 137/12, 142/13, 48/14 i 01/15), potrebno je uzeti u obzir sve podatke koji su potrebni za provedbu ocjenjivanja po ovoj metodi, a sukladno propisanom obrascu za ocjenjivanje iz Priloga 2. navedenog Pravilnika. Također, potrebno pobliže definirati na što se odnosi pojam „vezana sortna obilježja“ te na koji način ovo svojstvo može utjecati na rezultate ispitivanja. „(6) Ovlašteni laboratorij dužan je podnositelju zahtjeva dostaviti izvješće o rezultatima fizikalno–kemijske analize, s mišljenjem o kakvoći, u roku od 5 dana od dana zaprimanja uzorka, osim u slučaju izotopnih ili analiza drugih parametara za koje treba duže vrijeme. (7) Ovlašteni laboratorij dužan je podnositelju zahtjeva dostaviti izvješće o rezultatima fizikalno–kemijske i organoleptične analize, s mišljenjem o kakvoći, u roku od 15 dana od dana zaprimanja uzorka. (8) U slučaju kada se samo provodi organoleptična analiza, Centar je dužan podnositelju zahtjeva dostaviti izvješće o rezultatima ocjenjivanja, s mišljenjem o kakvoći, u roku od 15 dana od dana zaprimanja uzorka.“ komentar: Rok za provođenje fizikalno kemijskog ispitivanja od 5 dana je prekratak, imajući u vidu neradne subote i nedjelje kao i eventualne blagdane. Primjeren rok za provođenje ispitivanja i izdavanje mišljenja o kakvoći je minimalno 5 radnih dana ili 7 dana. U slučaju iz stavka 8. kada se provodi samo organoleptičko ispitivanje uzorka, predviđeni rok za provođenje ispitivanja i izdavanje mišljenja o kakvoći od 15 dana je predug. Primjeren rok za provođenje ispitivanja i izdavanje mišljenja o kakvoći je 7 dana. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezan za stavak 2. ne prihvaća se obzirom da se u stavku 2. misli na samu provedbu fizikalno kemijske analize, odnosno koja tijela mogu provoditi analize za službene kontrole, pod kojim uvjetima i na koji način. Prijedlog vezan za stavak 5. prihvaća se te će biti uvršten u tekst Prijedloga pravilnika. Općeniti komentar da je potrebno propisati prihvatljiva odstupanja za parametre koji se ispituju kod utvrđivanja sukladnosti s VI 1 dokumentom ne prihvaća se iz razloga što su odstupanja propisana za svaku akreditiranu metodu analize koju provode laboratoriji. Prijedlog vezan za stavak 8. ne prihvaća se obzirom da su rokovi usuglašeni sa ovlaštenim tijelom koje provodi organoleptičko ocjenjivanje.
13 Vinolog d.o.o. Fizikalno-kemijske, mikrobiološke i organoleptične analize ,  Članak 11. U stavku 5. predlaže se iza riječi: “analiziraju se” dodati riječi: “sukladno pravilnicima iz stavka 2. ovoga članka”. Navedeno se predlaže iz razloga jednakog postupanja u odnosu na vina proizvedena u Republici Hrvatskoj i vina koja se uvoze/unose. U stavku 7. mišljenja smo kako je potrebno propisati kraći rok u kojem je ovlašteni labaratorij dužan podnositelju zahtjeva dostaviti izvješće o rezultatima fizikalno-kemijske i organoleptične analize, s mišljenjem o kakvoći. Naime, smatramo da je rok od 15 dana od dana zaprimanja uzorka predug, obzirom da se radi o prehrambenom proizvodu koje ukoliko se nalazi u nepretpakovima gubi svoja kvalitativna svojstva, te zbog dugog roka podnositelju je zahtjeva je onemogućeno stavljanje proizvoda na tržište što mu može uzrokovati gubitke. Stoga predlažemo da se umjesto 15 dana odredi rok od 8 dana. Nije prihvaćen Prijedlog vezan za stavak 5. ne prihvaća se obzirom da u tom stavku navodi obvezujuće zakonodavstvo EU. Prijedlog vezan za stavke 6., 7. i 8. ne prihvaća se, obzirom da su rokovi usuglašeni sa tijelima koja provode fizikalno-kemijsku analizu odnosno organoleptičko ocjenjivanje.
14 Gita Đurković Ovlašteni  laboratoriji ,  Članak 12. „(3) U slučaju da laboratorij iz stavka 2. ovoga članka ne može obaviti sve tražene analize može podugovoriti traženo s drugim ovlaštenim EU laboratorijem.“ komentar: Potrebno je jasnije definirati što to znači „drugi ovlašteni EU laboratorij“. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća te će biti uvršten u tekst Prijedloga pravilnika.
15 Vinolog d.o.o. Ovlašteni  laboratoriji ,  Članak 12. Predlažemo da se iza stavka 5. doda novi stavak u kojem će se propisati što ukoliko rezutat druge senzorne analize ne odgovara uvoznoj dokumentaciji i deklariranim proizvodima (pretpakovina/nepretpakovinama). Navedeno se predlaže obzirom da je navedenim prijedlogom Pravilnika ostalo nerješeno pitanje može li se vino za koju je rezultat druge senzorne analize pokazao da ne odgovara uvoznoj dokumentaciji i delariranim proizvodima, predeklarirati sukladno rezultatu senzorne analize. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, u suprotnosti sa ciljevima službene kontrole.
16 Gita Đurković Obvezno izvješćivanje ,    Članak 13. „(1) Svaka fizička i pravna osoba koja je u Republici Hrvatskoj primatelj pošiljke vina, mošta i soka od grožđa podrijetlom iz trećih zemalja, a koja dolazi iz zemalja članica kao nepretpakovina, obvezna je o svakoj pošiljci obavijestiti inspekciju na propisanom obrascu s prilogom VI 2 obrasca, u roku ne duljem od dva dana od dana prispijeća pošiljke, prema uputi na mrežnim stranicama Ministarstva.“ komentar: Nejasno je iz kojeg razloga se u članku spominje samo VI 2 obrazac. Vino iz trećih zemalja ulazi na Carinsko područje Unije uz VI 1 obrazac koji izdaje treća zemlja u kojoj je vino proizvedeno. U slučaju da se pošiljka dijeli na carinskom području Unije i šalje na različita odredišta unutar Unije, nadležna tijelo države članice na čijem teritoriju se pošiljka dijeli (carinska služba) izdaje VI 2 obrazac, na temelju VI 1 dokumenta. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća te će biti uvršten u tekst Pravilnika.
17 Vinolog d.o.o. Obvezno izvješćivanje ,    Članak 13. Predlažemo da se u navedenom članku doda novi stavak 3. u kojem će se propisati da se pošiljke vina, mošta i soka od grožđa, kao nepretpakovine, a koje se provoze kroz Republiku Hrvatsku, odnosno neće biti stavljene na tržište u Republici Hrvatskoj izuzmu od primjene odredbi ovog Pravilnika. Naime, navedeno se predlaže jer će vino koje se uvozi/unosi iz druge države biti stavljeno na tržište druge države, a što će se dokazivati uvoznom i izvoznom dokumentacijom. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća te će biti uvršten u tekst Pravilnika.
18 Gita Đurković Uvoz vina ,  Članak 14. „(2) Inspektor na temelju analize rizika slučajnim izborom odlučuje o namjeri uzorkovanja uvezenog vina, te je dužan u roku od 24 sata radnim danom (vrijeme subote i nedjelje se ne računaju) po zaprimanju obavijesti o uvozu obavijestiti uvoznika da će vino uzrokovati.“ komentar: Nejasno ja da li inspektor odlučuje o uzorkovanju na temelju slučajnog odabira ili na temelju analize rizika. „(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka inspektor mora obaviti uzorkovanje u roku ne dužem od 10 dana od dana zaprimanja obavijesti o uvozu. U tom roku uvoznik nema mogućnost stavljanja na tržište uvezenog vina.“ komentar: Rok za uzorkovanje od 10 dana od zaprimanja obavijesti je predug imajući u vidu sve postupke koji slijede nakon uzorkovanja proizvoda, a vezano uz činjenicu da je neophodno stranci što brže omogućiti slobodno raspolaganje s proizvodom, odnosno u slučaju nesukladnosti što ranije utvrditi istu. Primjeren rok za uzorkovanje ne bi trebao biti dulji od 5 radnih dana. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezan za stavak 2. prihvaća se te će biti uvršten u tekst Pravilnika. Prijedlog vezan za stavak 5. se ne prihvaća.10 dana je krajnji rok, a inspektori u pravilu odrađuju uzorkovanje u najkraćem mogućem roku.
19 Vinolog d.o.o. Uvoz vina ,  Članak 14. U stavku 3. smatramo predug rok u kojem inspektor mora obaviti uzorkovanje u roku ne dužem od 10 dana, predugo određen, obzirom da nakon provedenog uzorkovanja nadalje slijedi daljnja procedura u kojem ovlašteni labaratorij treba obaviti analizu te izdati pisano mišljenje, a nakon toga još postoji mogućnost druge i treće analize. Zbog sveg toga cijeli postupak provedbe uzorkovanja i analize može se produžiti i na period duži od mjesec dana u kojemu nadzirani subjekt ne može postupiti sa proizvodima, odnosno staviti iste na tržište, što bi svakom nadziranom subjektu uzrokovalo gubitke i nepotreban zastoj u poslovanju. Stoga predlažemo da se odredi da inspektor mora obaviti uzorkovanje u roku od dva 2 radna dana, a sve s ciljem ubrzanja cijelokupnog postupka te izbjegavanja eventualnih gupitaka nadziranim subjektima. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, 10 dana je krajnji rok, a inspektori u pravilu uzorkovanje obavljaju u najkraćem mogućem roku.
20 Vinolog d.o.o.  Stupanje na snagu , Članak 15. Ne propisuje prestanak važenja Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (“Narodne novine”, broj: 48/2014, 83/2014, 147/2014 i 110/2016). Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća, Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu ("Narodne novine", broj 127/2017) ukinuti su članci od 20a. do 20d. koji su se odnosili na kontrolu vina iz uvoza/unosa, a koji su bili propisani u izmjenama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu objavljenim u Narodnim novinama broj 116/2016.