Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku povratka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PGP Sisak Prijelazne i završne odredbe, Članak 15. Ako prestaje važiti predmetni Pravilnik onda se isti ne može primjenjivati na čl.14., jer isto mora biti navedeno upravo u čl.15 što u ovom slučaju ne stoji. Prihvaćen Članak 118. stavak 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (NN 69/2017) glasi: „(6) Do sastavljanja popisa pružatelja pravne pomoći na temelju odredbi ovoga Zakona besplatna pravna pomoć pruža se na temelju Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11. i 74/13.)“. Zbog toga, članak 14. i 15. Pravilnika će se izmijeniti da glasi: Članak 14. „Ministarstvo ne mora objaviti javni natječaj temeljem članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, ako ugovor iz članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika sklopi dovoljan broj pružatelja pravne pomoći za područje upravnog suda koji se nalaze na popisu pružatelja pravne pomoći koji je sastavljen temeljem Pravilnika o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku protjerivanja i povratka stranaca (»Narodne novine«, broj: 28/2014, 20/2015). Članak 15. „Sastavljanjem popisa pružatelja pravne pomoći iz članka 3. stavka 5. ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku protjerivanja i povratka stranaca (»Narodne novine«, broj: 28/2014, 20/2015).“
2 Ivana Canjuga Odabir pružatelja pravne pomoći, Članak 3. Članak 3. st.5. određuje da će sa odvjetnikom i udrugom čiji je pravnik odabran na javnom natječaju, Ministarstvo sklopiti ugovor kojim se utvrđuje plaćanje troškova pružanja pravne pomoći. Nije utvrđeno što sve čini troškove pružanja pravne pomoći ( npr. putni troškovi uopće nisu spomenuti ), kao niti visina troškova pravne pomoći koju će pružati odvjetnici ( imajući na umu Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika ). Prihvaćen U članku 3. stavku 5. Pravilnika brišu se riječi: „kojim se utvrđuje način utvrđivanja i isplate troškova pravne pomoći“. Članak 10. Pravilnika će se izmijeniti da glasi: „Način utvrđivanja i isplate troškova pravne pomoći odredit će se ugovorom sklopljenim između Ministarstva i odvjetnika, odnosno udruge.“
3 MARTINA GRGEC Utvrđivanje imovinskog stanja, Članak 5. Limit je prenisko određen, posebice s obzirom da se vrijednost novca i stvari zbraja, pa je dovoljno da posjeduje npr. mobitel (smartphone), vjenčani prsten i 100 EUR te da već nema pravo na pravno zastupanje (pa bi odvjetnika bio dužan platiti po punoj propisanoj Tarifi za rad odvjetnika, što bi iznosilo 2.500,00 + PDV po radnji (dakle najmanje 6.250,00 kn za tužbu i jednu raspravu), a čemu treba dodati i trošak sudske pristojbe na tužbu i presudu (za što sasvim sigurno stranac ne bi mogao pribaviti dostatna sredstva prodajom navedenih stvar tj. mobitela i vjenčanog prstena). Trebalo bi odrediti najmanje iznos od 1-1,5 prosječne bruto plaće, ili 2 prosječne neto plaće. Nije prihvaćen Navedena odredba je usklađena s istovjetnom odredbom koja se odnosi na besplatnu pravnu pomoć u postupku međunarodne zaštite.
4 MARTINA GRGEC Prijelazne i završne odredbe, Članak 14. Nije jasno da li se to odnosi samo na pružatelje (pravnike iz udruga) s kojima je Ministarstvo već ranije sklopilo ugovor (prema dosadašnjem Pravilniku) ili bi uključivalo i ugovore će biti sklopljeni nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika sa svim pružateljima navedenim na dosadašnjem popisu pružatelja, obzirom da se takav ugovor prema dosadašnjem Pravilniku sklapao samo s udrugama a ne i ostalim pružateljima (odvjetnicima). Nije prihvaćen Iz članka 3. stavka 5. jasno proizlazi da se sa svim pružateljima pravne pomoći sklapa ugovor. Pružateljima koji se već nalaze na listi bit će ponuđeno sklapanje ugovora bez novog javnog natječaja.
5 MARTINA GRGEC Ostvarivanje prava na pravno savjetovanje , Članak 6. Prema čl. 2 i čl. 6 st. 1 Pravilnika, sadržaju obrasca obavijesti i zahtjeva za BPP, proizlazi da se pravno savjetovanje i pravno zastupanje međusobno isključuju te se ne mogu kumulirati, a nije jasno da li državljanin treće zemlje ima pravo podnošenja zahtjeva za odobrenje pravnog zastupanja isključivo odmah pri uručenju obavijesti o pravu na BPP, ili bi taj zahtjev mogao podnijeti i kasnije, tj. nakon nekoliko dana od uručenja te obavijesti. Moguće su situacije da osoba u tom trenutku ne može odlučiti, što bi značilo da je uslijed toga zapravo izgubila pravo na pravno zastupanje (a dobila samo pravo na pravno savjetovanje). Iz odredaba Pravilnika nije jasno što u situaciji kada osoba zbog neukosti ili pogrešnog razumijevanja obavijesti o pravu na BPP, nije odmah podnijela zahtjev za pravno zastupanje ali nakon dan ili dva (ili čak nakon eventualnog pravnog savjetovanja shvati) da nije dobro razumjela obavijest o BPP i želi ipak ostvariti pravo na zastupanje (a i npr. pružatelj (koji je i pružio savjet) je suglasan da se pružena usluga savjetovanja ne mora smatrati posebnom uslugom savjetovanja, nego konzultacijama radi pokretanja upravnog spora (dakle u sklopu pravnog zastupanja). Trebalo bi jasno regulirati do kada osoba može podnijeti zahtjev za pravno zastupanje (odmah pri uručenju obavijesti odnosno najkasnije u roku od xxx dana od dana uručenja obavijesti) , jer bi se u protivnom čl. 6 st. 1 mogao tumačiti na različite načine (npr. a) da se zahtjev mora podnijeti isključivo odmah pri uručenju obavijesti o pravu na BPP, ili b) da taj zahtjev može podnijeti i naknadno, ukoliko već nije ostvario pravo na pravno savjetovanje i sl.). U čl. 6 st. 2 - trebalo bi dodati riječ "odmah" ("..odmah pri smještaju u prihvatni centar za strance uručit će mu se.." U čl. 6 st. 3 Nije jasno do kada će se zastati s izvršenjem prisilnog udaljenja (da li do ostvarenja pravnog savjetovanja tj. do samog dolaska pružatelja pravne pomoći s prevoditeljem ili do nekog drugog trenutka) Nije prihvaćen Postupak obavješćivanja o pravu i podnošenja zahtjeva za pravno zastupanje je žuran, što proizlazi iz sljedećeg: - Nakon uručenja odluke u vezi povratka stranca se ili pušta na slobodu ili ga se odmah prisilno udaljava (osim ako ga se ne smješta u prihvatni centar za strance), pa više nije dostupan i sve radnje u vezi obavješćivanje i podnošenja zahtjeva moraju se obaviti odmah. - U obrascu obavijesti je navedeno sljedeće: „Ako smatrate da ispunjavate navedene uvjete, zahtjev za odobrenje pravnog pred upravnim sudom možete potpisati na dnu ove obavijesti“ i „Pravo na pravno savjetovanje možete ostvariti na način da sami odaberete i kontaktirate pružatelja pravne pomoći s popisa koji će Vam se uručiti nakon što svojim potpisom potvrdite da ste primili ovu obavijest“. - U članku 6. stavku 1. je navedeno sljedeće: „Državljaninu treće zemlje koji nakon primljene obavijesti iz članka 4. ovoga Pravilnika ne podnese zahtjev za odobrenje pravnog zastupanja uručit će se popis pružatelja pravne pomoći za područje upravnog suda.“ U vezi članka 6. stavka 3. Pravilnika, s prisilnim udaljenjem se zastaje dok stranac ne ostvari pravni savjet.
6 PGP Sisak Prijelazne i završne odredbe, Članak 14. Popis pružatelja svako toliko morao bi se revidirati, točnije svakih 6 mjeseci potrebito je da se sama baza osvježi tj. izvrše dopune ili izmjene. Nije prihvaćen Popis pružatelja se stalno ažurira i to nije potrebno propisivati pravilnikom.
7 PGP Sisak Naknada troškova od državljanina treće zemlje, Članak 13. Potrebito je definirati instrumente za detekciju poboljšanja financijske situacije državljanina treće zemlje i načine provjere davanja neistinitih podataka.Financijska situacija državljana treće zemlje može se samo dugotrajnošću postupka pogoršati, a ne poboljšati. Nije prihvaćen U praksi je vrlo teško utvrditi posjeduje li stranac (ne)dovoljna financijska sredstava, pa svi stranci imaju pravo na neki oblik besplatne pravne pomoći jer ne posjeduju financijska sredstva.
8 PGP Sisak Raskid ugovora s pružateljem pravne pomoći, Članak 12. Članak 12 st. 1 trebao bi glasiti: Ako pružatelj pravne pomoći pravnu pomoć obavlja suprotno pravilima struke, Ministarstvo je dužno uputiti prigovor na rad odvjetnika ili Udruge, istima na očitovanje. Ukoliko isti nastave sa obavljanjem pravne pomoći suprotno pravilima struke , Ministarstvo će raskinuti ugovor sklopljen s odvjetnikom, odnosno Udrugom. Predloženi stavak 1 na ovako sročen način daje mogućnost zloporabe i neposrednog utjecaja Ministarstva na profesionalni rad pružatelja BPP-a, kao i predloženi stavak 2. Naime, Ministarstvo bi trebalo objaviti javno popis onih pružatelja pravne pomoći s kojim je raskinulo Ugovor time bi se učinila veća transparentnost i otvorila mogućnost objave natječaja i izbora dodatnih kandidata sukladno čl.3 predmetnog Pravilnika. St. 2 predmetnog članka se briše. Nije prihvaćen U kontekstu rada odvjetnika predložena izmjena bila bi nepotrebno administriranje.
9 PGP Sisak Ostvarivanje prava na pravno savjetovanje , Članak 6. U čl. 6 st. 1 i st. 2 brišu se obzirom da bi kod stavka 1 predložena odredba značila nedopušteno raspolaganje voljom stranaka, a stavak 2 nema smisla jer ga već regulira čl.4. U st. 4 pravo na pravni savjet morao bi državljanin treće zemlje ostvariti ne samo jednokratno, već svo vrijeme dok se ne okonča postupak povratka. Nije prihvaćen Članak 6. stavak 1. i 2. propisuju način postupanja policijskog službenika kada stranac koji je primio obavijest ne podnese zahtjev za pravno zastupanje. Istina je da je rok za podnošenje zahtjeva za pravno zastupanje vrlo kratak, međutim to uvjeti za pravno zastupanje su jasni i odredivi i policijskom službeniku i strancu, a priroda postupka povratka zahtijeva žurnost jer nakon uručenje odluke u vezi povratka stranac u pravilu više nije dostupan. Članak 6. stavak 2. i članak 4. Pravilnika propisuju vremenski različita postupanja policijskog službenika. Članak 6. stavak 2. propisuje način postupanja nakon što je stranac (kojeg treba smjestiti u centar) obaviješten, a članak 4. propisuje način obavješćivanja. U vezi stavka 4. Pravilnika, pravni savjet podrazumijeva vremenski jednu radnju (pravno savjetovanje) koju se provodi nakon donošenja odluke u vezi povratka, a pravno zastupanje podrazumijeva više radnji (pisanje tužbe i radnje na sudu).
10 PGP Sisak Utvrđivanje imovinskog stanja, Članak 5. Članak 5.stavak 1. i 3. trebali bi glasiti: Smatra se da državljanin treće zemlje u postupku povratka posjeduje dostatna novčana sredstva ili stvari veće vrijednosti ako posjeduje novčana sredstva u iznosu 2 prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj ili stvar/i čija vrijednost prelazi 2 puta navedeni iznos, odnosno ako ukupni iznos novčanih sredstava i stvari koje posjeduje prelazi iznos 2 prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj.Navedeno je potrebno obzirom da bi de facto zbog cca 4 000 kn osobe izgubile pravo na BPP, a iznos premali obzirom na cijene pravnih usluga u RH. Nije prihvaćen Navedena odredba je usklađena s istovjetnom odredbom koja se odnosi na besplatnu pravnu pomoć u postupku međunarodne zaštite.
11 PGP Sisak Odabir pružatelja pravne pomoći, Članak 3. U čl. 3 st. 3 osim kriterija ravnomjerne zastupljenosti trebalo bi uzeti u obzir: iskustvo, rezultate te dugogodišnju praksu pružatelja pravne pomoći u području pružanja besplatne pravne pomoći /udruga/.Trebaju se definirati instrumenti kontrole javnog natječaja. Navedeno je potrebno promijeniti obzirom da je kao jedini pravi kriterij postavljen zastupljenost pružatelja BPP-a, što u praksi može dovesti do suprotnih i neželjenih učinaka ako bi takav posao obavljali neiskusni pružatelji. Stavak 3. bi trebao glasiti: Prilikom odabira kandidata vodit će se računa o ravnomjernoj zastupljenosti pružatelja pravne pomoći na cijelom području Republike Hrvatske, te o iskustvu i dosadašnjim rezultatima rada. Nije prihvaćen Budući da se besplatna pravna pomoć sufinancira iz sredstava EU fonda, kontrolu provedbe javnog natječaja provodi Samostalni sektor za schengensku koordinaciju i fondove Europske unije, što uključuje kontrolu javnog natječaja.
12 PGP Sisak Pojmovi, Članak 2. U čl.2 st. 1 morala bi se navesti posebna stavka koja bi se odnosila na osobe bez državljanstva i neregistrirane osobe , te iste navoditi u svim člancima predmetnog Pravilnika uz državljane trećih zemalja. Stavak 3. trebao bi glasiti:Pravna pomoć iz stavka 2. ovoga članka financira se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, pozicije Ministarstva pravosuđa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te iz sredstava fondova Europske unije. Nije prihvatljivo da za provedbu ovog Pravilnika sredstva osigurava Ministarstvo unutarnjih poslova, već isključivo Ministarstvo pravosuđa. Naime, Ministarstvo pravosuđa direktno provodi policijske poslove sukladno pozitivnim zakonskim propisima RH u pogledu tj. u svezi sa postupanjem i pravima trećih osoba u RH, pa bi njihovo financiranje predstavljalo mogući sukob interesa. Nije prihvaćen U članku 2. stavku 1. točki 4. Zakona o strancima je navedeno da je državljanin treće zemlje osoba koja nema državljanstvo države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije, dakle i osoba bez državljanstva. U članku 117. stavku 10. Zakona o strancima je propisano da troškove pravne pomoći koja se pruža sukladno odredbama Zakona o strancima snosi MUP.
13 PGP Sisak Predmet, Članak 1. Ovim Pravilnikom potrebno je urediti i način pružanja besplatne pravne pomoći osobama bez državljanstva i neregistriranim osobama (de facto apatrida) u cilju daljnjeg razvoja nacionalnog zakonodavnog okvira. Nije prihvaćen U članku 2. stavku 1. točki 4. Zakona o strancima je navedeno da je državljanin treće zemlje osoba koja nema državljanstvo države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije, dakle i osoba bez državljanstva.
14 Ivana Canjuga Obavijest o pravnoj pomoći, Članak 4. Članak 4. st.1. određuje da će policijska uprava odnosno policijska postaja koja vodi postupak donošenja odluke u vezi s povratkom državljaninu treće zemlje uručiti obrazac Obavijesti o besplatnoj pravnoj pomoći (Obrazac 1), tiskan na jeziku koji državljanin treće zemlje razumije. Ukazuje se da nije određeno kada će se državljaninu treće zemlje uručiti taj obrazac. Smatram da bi u ovoj odredbi trebalo stajati da će mu se taj obrazac uručiti odmah na početku postupka, odnosno bez odgode. Nadalje, iz Obrasca 1 proizlazi da državljanin treće zemlje pravo na pravno savjetovanje može ostvariti na način da sam odabere i kontaktira pružatelja pravne pomoći s popisa koji će mu biti uručen nakon što svojim potpisom potvrdi da je primio obavijest o besplatnoj pravnoj pomoći. Nije jasno kako će državljanin treće zemlje koji ne razumije hrvatski jezik sam bez pomoći prevoditelja kontaktirati pružatelja pravne pomoći, a posebice nije jasno kako će državljani trećih zemalja koji će biti smješteni u prihvatni centar za strance,gdje im se oduzimaju mobiteli, sami i bez znanja hrvatskog jezika ( odnosno pomoći prevoditelja ), kontaktirati pružatelja pravne pomoći. Nije prihvaćen U članku 4. stavku 1. Pravilnika je navedeno da obrazac uručuje PU/PP koja vodi postupak za donošenje odluke u vezi s povratkom, obrazac se mora uručiti prije okončanja postupka donošenja odluke odnosno prije uručenja odluke. Također, besplatna pravna pomoć se može ostvariti tek nakon uručenja odluke. Stranac kojeg se nakon uručenja odluke povratka pušta na slobodu uvijek ima mogućnost kontaktirati pružatelja pravne pomoći. Pružanje besplatne pravne pomoći u prihvatnom centru za strance će biti posebno organizirano odnosno potpomognuto.
15 MARTINA GRGEC Rješavanje zahtjeva za pravno zastupanje, Članak 7. Čl. 7 st. 1 Treba navesti točan rok (odmah, a najkasnije u roku xx dana) u kojem će policija uprava odnosno policijska postaja donijeti rješenje o odobrenju pravnog zastupanja i u kojem roku će ga dostaviti podnositelju zahtjeva, jer pružatelj ne može ostvariti pravo na zastupanje ukoliko nema rješenje o odobrenom pravu i popis pružatelja. To mora biti žurno, odnosno rokovi za donošenje rješenja moraju biti iznimno kratki i unaprijed poznati odnosno ograničeni, jer je i rok za podnošenje tužbe upravnom sudu unaprijed poznat i ograničen, a nakon donošenja i dostave rješenja potreban je još niz radnji (organizacija dolaska pružatelja i s prevoditeljem i usklada termina, razgovor i potpis punomoći, pribava spisa i pregled spisa, priprema tužbe), u protivnom pravo na efikasan pravni lijek moglo biti ugroženo. Članak 7 .st 2 - dodati rok za donošenje i dostavu rješenja i popisa pružatelja Djelomično prihvaćen Postupak rješavanja zahtjeva za pravno zastupanje je žuran, što proizlazi iz sljedećeg: - Nakon uručenja odluke u vezi povratka stranca se ili pušta na slobodu ili ga se odmah prisilno udaljava (osim ako ga se ne smješta u prihvatni centar za strance), pa više nije dostupan i sve radnje u vezi rješavanja zahtjeva za pravno zastupanje moraju se obaviti odmah. U članku 7. Pravilnika dodat će se novi stavak 4. koji glasi: „postupak rješavanja zahtjeva za pravno zastupanje je žuran.“
16 PGP Sisak Prevođenje, Članak 9. Ovlašteni pružatelji pravne pomoći koji su registrirani pri Ministarstvu morali bi imati popis svih prevoditelja jer time bi se time skratio postupak. Potrebno je izostaviti u članku 9 st.1 „na njihov zahtjev“. Stavak 2 i 3 potrebito je brisati jer smatramo da bi se time ograničavala pravila struke koju provode pružatelji BPP-a i prevoditelji, obzirom da zasigurno ima kompliciranijih pravnih problema za koje je potrebno duže vrijeme, a tako i duže vrijeme prijevoda, a trošak ovako postavljenih pravila bio bi zanemariv u odnosu na mogućnost kvalitetno riješenih problema. Djelomično prihvaćen U članku 9. stavku 1. će se brisati riječi: „na njihov zahtjev“. Stavci 2. i 3. neće se brisati jer je planirano vrijeme dovoljno za pravni savjet i pravno zastupanje, imajući na umu prirodu postupka povratka.
17 PGP Sisak Obveze pružatelja pravne pomoći, Članak 8. U članku 8 st. 3 pružatelju/ima pravne pomoći trebao bi se odrediti rok od 8 dana za dostavu punomoći za zastupanje, ne kako se navodi „odmah“. Djelomično prihvaćen Članak 8. stavak 3. će se izmijeniti da glasi: „Pružatelj pravne pomoći dužan je dostaviti punomoć za zastupanje policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji iz članka 7. ovoga Pravilnika u roku od 7 dana od dana izdavanja punomoći“.
18 PGP Sisak Rješavanje zahtjeva za pravno zastupanje, Članak 7. U kojem roku se podnosi zahtjev za pravno zastupanje te u kojem roku PU ili ti PP mora donijeti rješenje o odobravanju pravnog zastupanja.Sam postupak morao bi nositi oznaku žurnosti. Djelomično prihvaćen Postupak obavješćivanja o pravu i podnošenja zahtjeva za pravno zastupanje je žuran, što proizlazi iz sljedećeg: - Nakon uručenja odluke u vezi povratka stranca se ili pušta na slobodu ili ga se odmah prisilno udaljava (osim ako ga se ne smješta u prihvatni centar za strance), pa više nije dostupan i sve radnje u vezi obavješćivanje i podnošenja zahtjeva moraju se obaviti odmah. - U obrascu obavijesti je navedeno sljedeće: „Ako smatrate da ispunjavate navedene uvjete, zahtjev za odobrenje pravnog pred upravnim sudom možete potpisati na dnu ove obavijesti“ i „Pravo na pravno savjetovanje možete ostvariti na način da sami odaberete i kontaktirate pružatelja pravne pomoći s popisa koji će Vam se uručiti nakon što svojim potpisom potvrdite da ste primili ovu obavijest“. - U članku 6. stavku 1. je navedeno sljedeće: „Državljaninu treće zemlje koji nakon primljene obavijesti iz članka 4. ovoga Pravilnika ne podnese zahtjev za odobrenje pravnog zastupanja uručit će se popis pružatelja pravne pomoći za područje upravnog suda.“ U članku 7. Pravilnika dodat će se novi stavak 4. koji glasi: „postupak rješavanja zahtjeva za pravno zastupanje je žuran.“
19 Ivana Canjuga Rješavanje zahtjeva za pravno zastupanje, Članak 7. Članak 7. st.1. i st. 2. određuju rješavanje zahtjeva za pravno zastupanje. Iz ove odredbe ne proizlazi u kojem roku je policijska uprava odnosno policijska postaja dužna odlučiti o zahtjevu za pravno zastupanje. Smatram da bi trebalo unijeti odredbu da je postupak rješavanja zahtjeva za pravno zastupanje žuran postupak. Djelomično prihvaćen Postupak rješavanja zahtjeva za pravno zastupanje je žuran, što proizlazi iz sljedećeg: - Nakon uručenja odluke u vezi povratka stranca se ili pušta na slobodu ili ga se odmah prisilno udaljava (osim ako ga se ne smješta u prihvatni centar za strance), pa više nije dostupan i sve radnje u vezi rješavanja zahtjeva za pravno zastupanje moraju se obaviti odmah. U članku 7. Pravilnika dodat će se novi stavak 4. koji glasi: „postupak rješavanja zahtjeva za pravno zastupanje je žuran.“