Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o provedbi mjere m8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Čuljak PRAVILNIK Članak 3., st. 12) i Članak 10 su u koliziji, pa je potrebno izmijeniti Članak 10. i to ili u: „Prihvatljiva su ulaganja u malu infrastrukturu.“ , ili navesti sve jer u Članku 10 nisu navedeni platoi, a u Članku 3 nisu navedeni smjerokazi, što kasnije može biti problem za prijavitelje. Također u Članku 3., st 12) su navedeni „vidikovci i ostali objekti“ a nakon toga se u zagradi pod ostalim objektima ponovo navode „vidikovci“. Djelomično prihvaćen Poštovani, U oba navedena članka nabrajanje prihvatljivih ulaganja završavaju sa „ i slično“ čime se podrazumijevaju sva ulaganja koja svojim karakterom odgovaraju cilju operacije te su logičan dio zamišljenog projekta i cjeline. Zahvaljujemo na sugestiji te će riječ „vidikovci“ u zagradi biti brisana.
2 Josipa Bašić UVJETI PRIHVATLJIVOSTI, Prihvatljivi korisnici tipa operacije 8.5.2 d) udruge civilnog društva zamijeniti za: neprofitne organizacije čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode. Područje djelovanja neprofitne organizacije se može dokazati kroz statut u kojem su jasno navedeni ciljevi i područja djelovanja neprofitnih organizacija. Zatražiti da se priloži statut kao obveznu dokumentaciju za neprofitne organizacije. e) Što će se prilagati kroz obveznu dokumentaciju kao dokaz da je područje djelovanja pravne osobe usmjereno na zaštitu okoliša i prirode kada prema važećoj Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 ne postoji područje/ odjeljak/ skupina/ razred ''zaštita okoliša i prirode''. Analizirajući NKD 2007 utvrđeno je da postoji područje E i jedan razred područja R koje najbliže opisuju djelatnosti zaštite okoliša i prirode. Slijedom navedenog preporuka je da članak 6, stavak e glasi: '' druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti a koje su registrirane za zaštitu okoliša i prirode. Prihvatljive djelatnosti prema NKD-u 2007 jesu: 36.0, 37.0, 38.1, 38.2, 39.0, 91.04. '' Nije prihvaćen d) Ne prihvaća se. Prihvatljivi korisnici za tip operacije 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture« definirani su Uredbom 1305/2013 te kao takvi preneseni u Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Sukladno Zakonu o udrugama udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi. Statut udruge, između ostalog, sadrži i odredbe o području djelovanja i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te korisnik time dokazuje zadovoljavanje uvjeta da je područje djelovanja udruge usmjereno na zaštitu okoliša i prirode. e) Pojašnjenje: Obvezna dokumentacija kojom se dokazuje da je područje djelovanja pravne osobe usmjereno na zaštitu okoliša i prirode su Obavijest o razrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 koju, osim brojčanih oznaka navedenih u prijedlogu, treba dopuniti brojčanom oznakom 8130 – Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika (područje N - ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI) ili osnivački statuti i ostali ekvivalentni dokumenti iz kojih je razvidna poveznica aktivnosti subjekta na zaštitu okoliša i prirode, a istu dodatno pojašnjava i dokazuje u Idejnom planu.
3 Abies d.o.o. ULAGANJA, Uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u okviru tipa operacije 8.5.1 U članku 11. st.4. predlaže se dodati sljedeće vrste: -Orah crni- Juglans nigra Obrazloženje, u Hrvatskoj se veći dugi niz godina provodi pošumljvavanje crnim orahom kao viskovrijednom vrstom, a cjelokupni proces je i objavljen u knjizi "Crni orah u Podunavlju" gdje se na praktičnim primjerima i objašnjena i sama konverzija panjača, niskih uzgojnih oblika u viskovrijedne šume crnog oraha.Samim time predlažemo da se navedena vrsta uvrsti na popis kao prihvatljiv ŠRM. -Obična američka duglazija(P.menziesii Mirb.F.), vrsta koja se kroz dugogodišnja ispitivanja na terenu pokazla kao najprikladnija vrsta četinjača, a uslijed sušenja obične smreke pokazala uspješnija na prilagodbe klimatskih promjena. -Obični bagarem (R.pseudoacacia), iako ga mnogi smatraju korovom, te nepoženjom šumskom vrstom, ako sagledamo benefite (produkcija meda) sadašnja ekonomska vrijednost koja premašuje cijene nekih glavnih šumskih vrsta(npr. obična bukva), mogućnost korištenja u industriji, te izuzetnu potražnju u svijetu za kolcima, koljem, stupovima, mogućnost korištenja kao ogrjevnog drveta, postoji izuzetan potencijal posebno u malim šumama šumovlasnika. -Himalajski cedar(Cedrus deodara) nalazi se na popisu šumskoh vrsta RH, postoji mogućnost da se u priobalju njegovim pošumljavanjem dodaju našem priobalju estetsko-ekonomske vrijednosti. Primljeno na znanje Poštovani, Popis prihvatljivih autohtonih vrsta drveća prilikom provođenja konverzije u skladu s klimatskim i stanišnim uvjetima za pojedina šumska rezultat je zajedničkog rada stručnih timova sa Hrvatskog šumarskog instituta i Šumarskog fakulteta. Zahvaljujemo na Vašim prijedlozima koji će biti proslijeđeni navedenim institucijama te na osnovi njihova mišljenja potencijalno predloženi kao dopuna liste prihvatljivih vrsta u Programu ruralnog razvoja RH 2014.-2020. nakon čega će biti moguća i dopuna u Pravilniku.
4 DOTA ULAGANJA, Uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u okviru tipa operacije 8.5.2 Obzirom da se radi o ulaganju u izgradnju na području šuma i šumskom zemljištu, pojasniti koja je to ovlaštena osoba za izradu idejnog plana ulaganja (ovlašteni projektant ili inž šumarstva ili krajobrazni arhitekt) ? Primljeno na znanje Poštovani, ovlaštena osoba za izradu idejnog plana ulaganja može biti ovlašteni projektant, inženjer šumarstva ili krajobrazni arhitekt. Ako je predmet ulaganja gradnja objekta ovlaštena je osoba sukladno Zakonu o gradnji.
5 Općina Pašman ULAGANJA, Broj projekata po korisniku Prijedlog Općine Pašman Članak 13. treba sadržavati odredbu da se ograniči broj korisnika u programskom razdoblju po principu da se jednom korisniku može odobriti maksimalno jedan projekt po natječaju. Tako bi se osigurala pravednija raspodjela sredstava za program razvoja ruralnog razvoja i omogućilo ravnomjerniji razvoj svih ruralnih podrtučja u Republici Hrvatskoj. Smatramo da bi se usvajanjem predloženog nacrta Pravilnika izrađenog od strane ministarstva mogle pojaviti interesne skupine koje bi mogle prijaviti praktički neograničen broj projekata, što nigdje drugdje nije dozvoljeno i tako blokirati sve ostale potencijalne prijavitelje na budućim natječajima. Nije prihvaćen Poštovani, operacije unutar podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« za cilj imaju upravo navedeno - ulagati u očuvanje i povećanje ekološke vrijednosti šumskih ekosustava kako bi rekreacijske, turističke i zdravstvene koristi šuma bile dostupnije javnosti. Na taj se način doprinosi povećanju njihove okolišne vrijednosti kao i povećanju svijesti javnosti o važnosti očuvanja i održivog upravljanja šumskim ekosustavima. Stoga se te operacije ne smatraju investicijskim niti im je cilj stjecanje dobiti. Predviđena alokacija za podmjeru 8.5. dovoljna je za sve projekte koji zadovolje kriterije i uvjete prihvatljivosti.
6 LAG BILOGORA-PAPUK ULAGANJA, Broj projekata po korisniku Ukoliko bi ostala mogućnost da isti korisnik prijavi više projekata na koji način biste osigurali ravnomjernost po područjim a ulaganja. Moguće je da isti korisnik prijavi nekoliko projekata koji će biti bolje ocijenjeni a mali projekti / malih sredina ne uspiju.Zašto se u ovoj mjeri dozvoljava ova situacija a u drugim mjerama ne,pojasniti.Eventualno da korisnik sam kaže kod prijave koji mu je projekt prioritet a za druge samo ako bude sredstava pa da oni ostvare manje bodova. Nije prihvaćen Poštovani, operacije unutar podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« za cilj imaju upravo navedeno - ulagati u očuvanje i povećanje ekološke vrijednosti šumskih ekosustava kako bi rekreacijske, turističke i zdravstvene koristi šuma bile dostupnije javnosti. Na taj se način doprinosi povećanju njihove okolišne vrijednosti kao i povećanju svijesti javnosti o važnosti očuvanja i održivog upravljanja šumskim ekosustavima. Stoga se te operacije ne smatraju investicijskim niti im je cilj stjecanje dobiti. Predviđena alokacija za podmjeru 8.5. dovoljna je za sve projekte koji zadovolje kriterije i uvjete prihvatljivosti.
7 DOTA ULAGANJA, Broj projekata po korisniku Ograničiti broj projekta po korisniku, jer se stvara preduvjet da se prijavljuje velike projekte u nekoliko faza! Ovo je program ruralnog razvoja i trebao bi se odnositi na ruralna područja i manje projekte, dok ovakvo postavljeni uvjeti stvaraju mogućnost kandidiranja velikih projekta Nacionalnih parkova,parkova prirode i sl. koji imaju svoje pozive u okviru OPKK! Predstavljena situacija je prihvatljiva jedino ako jedan podnositelj može prijaviti više zajedničkih projekata sa više JLS u okviru zajedničkih projekta, gdje prijavitelj je jedan od korisnika a projekat se defacto provodi u suradnji sa JLS, onda to svakako pojasniti u Pravilniku. Nije prihvaćen Poštovani, operacije unutar podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« za cilj imaju upravo navedeno - ulagati u očuvanje i povećanje ekološke vrijednosti šumskih ekosustava kako bi rekreacijske, turističke i zdravstvene koristi šuma bile dostupnije javnosti. Na taj se način doprinosi povećanju njihove okolišne vrijednosti kao i povećanju svijesti javnosti o važnosti očuvanja i održivog upravljanja šumskim ekosustavima. Stoga se te operacije ne smatraju investicijskim niti im je cilj stjecanje dobiti. Predviđena alokacija za podmjeru 8.5. dovoljna je za sve projekte koji zadovolje kriterije i uvjete prihvatljivosti.
8 Josipa Bašić ULAGANJA, Broj projekata po korisniku Ograničiti broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u jednom natječaju na jedan projekt. Time se sprečava da se glavnina sredstava po natječaju odobre korisnicima koji imaju prednost po bodovnoj listi čime se omogućava i drugim korisnicima koji su također pripremili kvalitetne projekte da realiziraju svoje projekte. Treba spriječiti da se ne dogodi situacija kao s drugim natječajem Programa ruralnog razvoja, Mjera 4.1.1. kada su korisnici koji imaju bodovnu prednost pokupili sva sredstva čime nije dana šansa ostalim korisnicima koji su također imali kvalitetne projekte ali nisu mogli konkurirati velikim ''igračima''. Nije prihvaćen Poštovani, operacije unutar podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« za cilj imaju upravo navedeno - ulagati u očuvanje i povećanje ekološke vrijednosti šumskih ekosustava kako bi rekreacijske, turističke i zdravstvene koristi šuma bile dostupnije javnosti. Na taj se način doprinosi povećanju njihove okolišne vrijednosti kao i povećanju svijesti javnosti o važnosti očuvanja i održivog upravljanja šumskim ekosustavima. Stoga se te operacije ne smatraju investicijskim niti im je cilj stjecanje dobiti. Predviđena alokacija za podmjeru 8.5. dovoljna je za sve projekte koji zadovolje kriterije i uvjete prihvatljivosti.
9 Abies d.o.o. TROŠKOVI, Materijalni troškovi za ulaganja u okviru tipa operacije 8.5.1 U čl.17.st2. točka 1. A.1 povećati cijenu na 10.430 eura Radi smanjenja troškova njege mladih sadnica , te povećanja biološkog potencijala buduće sastoji raditi kalkulaciju na bazi 10.000 komada sadnica. A.3 povećati cijenu na 10.430eura. Obrazloženje: kalkulacija je rađena na bazi 1.600komada sadnica, iz iskustva na terenu povećati broj sadnica na 2.500 komada, radi povećanja biološkog potencijala i smanjenja troškova njege kroz razdoblje prvih 10 godina.Isto tako u kalkulaciji treba uzeti u obzir da se u ovoj kalkulaciji koristi kontejnerska sadnica koja ima opravdanje ker je sami trošak ulaganja u cijevi, kolce, te ovećani trošak sadnje a smanjeni broj sadnica opravdano korisiti sadnice obloženog korjena koje jesu u naravi skuplje, ali kroz provođenje ove mjere na terenu dokazano da sadnice obloženog korjena imaju primitak u prvoj godini veći od 90%- Nije prihvaćen Poštovani, standardni troškovi konverzije po hektaru definiranih su za četiri tipa i devet načina izvođenja konverzije za koje je moguće ostvariti potporu rezultat je rada stručnog tima iz Hrvatskog šumarskog instituta. Definirani su na temelju stvarnih prihvatljivih troškova ostvarenih u posljednje tri godine (2011., 2012. i 2013.) pred donošenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Za svaki mogući tip konverzije određeni su troškovi po jedinici površine (hektaru), dobiveni temeljem izračuna stvarnog koštanja svih prihvatljivih aktivnosti nužnih za postizanje cilja operacije. Zahvaljujemo na Vašim prijedlozima koji će biti proslijeđeni navedenoj instituciji te na osnovi njihova mišljenja potencijalno predloženi kao dopuna standardnih troškova u Programu ruralnog razvoja RH 2014.-2020. nakon čega će biti moguća i dopuna u Pravilniku