Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 AZ Consulting Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom Bilo bi dobro da se specificiraju ISO norme. Naime, norma ISO / TS 16949 „Upravljanje kvalitetom u autoindustriji“ bazirana na ISO 9001 normi trenutno ima trogodišnji prijelazni period pa se firme mogu certificirati i po staroj i po novoj normi. Kako nova norma nema predznak ISO već IATF (ali ostaje međunarodno priznata norma) Ovdje se nameću dva pitanja: 1. Mogu li konkurirati firme koje koje već sada idu na IATF 16949 ? 2. Mogu li konkurirati firme koje imaju ISO / TS 16949 i prelaze na IATF 16949 ? Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
2 Good Spirit d.o.o. Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom Molimo da se u prihvatljive norme uključi i IFS (International Featured Standard) koja je vrlo bitna za izvoz prehrambenih proizvoda i pića u Njemačku i Austriju. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
3 Kvalikon d.o.o. Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom ..."Kod podnošenja projektnog prijedloga i tijekom provedbe projekta prijavitelj/korisnik se mora pridržavati postupaka nabave utvrđenih u Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, a isti je dostupan na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr ( http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti )." - ovaj link nije moguće aktivirati. Prijedlog: omogućiti pristup dokumentima na ovom linku čim je prije moguće. Primljeno na znanje Poveznica je neaktivna uslijed migracije podataka. Bit će ispravljeno.
4 Kvalikon d.o.o. Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom ..."12. prijaviteljima koji imaju iskazan gubitak prema godišnjem financijskom izvješću u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga ili posljednjem dostupnom financijskom izvješću (što je prije primjenjivo) dokazuje se: Obrazac 2. Izjava o usklađenosti s UZP-om, GFI-POD, ostali dostupni izvori". Komentar: mišljenja smo kako iskazan gubitak u prethodnoj poslovnoj godini ne bi trebao biti ograničavajući faktor za prijavu, jer poslovni gubitak može nastati iz više razloga na koje poduzeće nije moglo utjecati, što ne znači nužno da poduzeće u dugom roku posluje loše ili nema budućnost. Prijedlog: izbaciti ovaj uvjet iz Uputa. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
5 Kvalikon d.o.o. Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom Točka 2.3. Kriteriji za isključenje prijavitelja: velik broj poduzeća je prilikom registracije pri nadležnom Trgovačkom sudu kao djelatnost uvelo i Trgovinu na veliko i malo, bez obzira da li istu aktivno obavljaju. Prema navedenom prijedlogu Upute, takva poduzeća bi bila izuzeta iz mogućnosti financiranja uvođenja sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom. Prijedlog: jasnije obrazložiti isključenja (npr. pojasniti da se isključenje odnosi samo na poduzeća čija je glavna djelatnost prema NKD-u uvedena kod Državnog zavoda za statistiku kao Trgovina na veliko i malo). Mišljenja smo kako isključenja ne bi trebalo uopće biti za poslovne subjekte koji obavljaju djelatnosti u privatnom sektoru, jer svima je važno da imaju sustav upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, radi dugoročnog razvoja i opstanka na tržištu. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
6 Zoran Lukić 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1Strateški i zakonodavni okvir Treba li pod Nacionalno zakonodavstvo umetnuti slijedeće zakone: - Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, - Zakona o željeznici.... - Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila... ... itd... Ovdje navodim zakone vezano za željeznicu gdje se spominje sustav kvalitete... Nije prihvaćen Kako je navedeno u napomeni, u točki 1.1; dužnost je prijavitelja provjeriti primjenjivo zakonodavstvo u trenutku dostave projektnog prijedloga, jer će se na prijavitelja primijeniti propisi koji su na snazi (važeći) u trenutku podnošenja projektnog prijedloga.
7 Obrt za poslovne usluge "IL" 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Predlažem da se intenzitet potpore poveća na:  Najviše 85% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća  Najviše 70% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća a kako je bilo navedeno u prethodnim dokumentima Primljeno na znanje Razmotrit će se.
8 Olivija Barišić 2.PRAVILA POZIVA, 2.1Prihvatljivost prijavitelja Da li smo kao gradsko komunalno poduzeće sa 180 zaposlenika registrirani kao trgovačko sa ograničenom odgovornošću dakle spadamo u srednje poduzeće čiji je vlasnik grad Split prihvatljivi za ovaj natječaj? Nije prihvaćen Na Poziv se mogu javiti subjekti malog gospodarstva, mali i srednji poduzetnici sukladno definiciji danoj u Prilogu I Uredbe Komisije 651/2014. Spomenuti Prilog I, članak 3, stavak 4 navodi kako se „poduzeće ne može smatrati malim i srednjim poduzećem ako jedno ili više tijela javne vlasti zajedno ili samostalno, izravno ili neizravno upravlja s 25 % ili više kapitala ili glasačkih prava u dotičnom poduzeću.“
9 Renato Slaviček 2.PRAVILA POZIVA, 2.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Pod NKD 68 - Poslovanje nekretninama - registrirani su i upravitelji zgrada kojima bi uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (tipa ISO 9001) uvelike značilo u svakodnevnom poslovanju kako bi svojim radom ispunili očekivanja suvlasnika zgrada kojima upravljaju. U tijeku su velike investicije i projekti u energetsku obnovu zgrada (stambenih, javnih, ...) financiranih iz EU, nacionalnih i privatnih sredstava što potvrđuje značaj ovog sektora. Predlažem da se sektor NKD oznake 68 ne isključi iz mogućnosti prijave. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
10 Deloitte d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.4Broj projektnih prijedloga i bespovratnih sredstava po Prijavitelju Molimo dodati tekst ili pojašnjenje da jedan projektni prijedlog može sadržavati veći broj elemenata (sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima), te molimo pojasniti ukoliko postoji neko ograničenje u broju sustava upravljanja čije se uvođenje može sufinancirati po jednom projektnom prijedlogu. Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
11 Deloitte d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Poštovani, zahtjev koji se odnosi na promjenu u provedbenoj JPRS nakon podnošenja prijave molimo izmijeniti na način da isti neće biti restriktivan prema slobodnom gospodarskom djelovanju Korisnika. Naime, predmet Poziva kao i cijeli IP 3d OPKK usmjeren je ka jačanju konkurentnosti MSPa. Korisnik zahvaljujući provedbi projekta može odmah po provedbi projekta ostvariti, primjerice, znatno povećanje prihoda od prodaje i ostvariti gospodarski rast, koji pak može rezultirati potrebom za proširenjem postojeće poslovne jedinice. Za neke Korisnike postojeća lokacija možda neće biti dostatna te će biti potrebno preseljenje, a ista se situacija može dogoditi ukoliko nekom Korisniku, primjerice, otkažu ugovor o najmu i bude prisiljen promijeniti lokaciju. U tom slučaju Korisnik će biti ograničen u traženju nove lokacije samo zato što je po javnom pozivu dobio do 380.000 kn bespovratnih sredstava. Odnosno, bit će moguće kažnjen ukoliko iz bilo kojeg razloga promjeni lokaciju van aktualne JPRS. Pozivom se zahtjeva "Isto tako prijavitelji moraju osigurati održivost rezultata projekta 2 godine nakon završetka provedbe sukladno točki 5.3 Uputa. ". Međutim, vezano na prethodni paragraf, promjena u provedbenoj JPRS ne mora nužno utjecati na održivost rezultata projekta. Primjerice, ISO se uvede na lokaciji Korisnika u JPRS Grad Zagreb. U roku 12 mjeseci Korisnik želi proširiti postojeću poslovnu jedinicu i uđe u investicijski ciklus u Sisačko-moslavačkoj županiji. Tada je na novoj lokaciji samo potrebno izvršiti validaciju situacije i promjenu dokumenata sustava te dobiti novi certifikat (dakle, nije potrebno iznova certificirati cijeli sustav). Predmetno također možete regulirati Posebnim uvjetima ugovora na način da je Korisnik, ukoliko mijenja lokaciju JPRS, dužan iz vlastitih sredstava ishoditi novi, jednakovrijedan certifikat kako bi se osigurala održivost rezultata. Jasno nam je da ovim zahtjevom također želite eliminirati mogućnosti manipulacije vezano za Kriterije odabira (vezano za JPRS), no držimo da postoje i drugi načini prevencije manipulacije (dakle, osim stroge zabrane promjene u provedbenoj JPRS nakon podnošenja prijave). U svakom slučaju Vas molimo da razmislite o drugačijoj formulaciji točke 2.5. na način koji će omogućiti opcije regulacije slučaja preseljenja lokacije Korisnika na poticajan, a ne na restriktivan način (a uzevši u obzir da nam "de minimis" Uredba omogućava određenu fleksibilnost u pogledu kreiranja uvjeta i načina dodjele bespovratnih sredstava u odnosu na Uredbu 651/2014). Primljeno na znanje Razmotrit će se.
12 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 2.PRAVILA POZIVA, 2.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Što je autor mislio kada je napisao da promjena u provedbenoj JP(R)S nakon podnošenja prijave nije dopuštena? ...Što ako proizvodna tvrtka (potencijalni prijavitelj), već 20 godina sa sjedištem u ZG (manje bodova), nakon što dobije sredstva, otvori pogon u poduzetničkoj zoni u Špičkovini (više bodova) i promijeni adresu? To znači da nije "lažno" iskoristio sustav bodovanja, jer je iz razvijenijeg dijela Hrvatske otišao u manje razvijeni (što je i ideja Poziva). Ako se već bojite transfera iz Špičkovine u ZG nakon dobivanja sredstava, ne bi se trebali bojati transfera proizvodnje iz ZG u Špičkovinu. Nemojte rezati sjekirom u namjeri da provedete projekt Slavonija. Koristite skalpel. Budite precizni sa pravilima kako ostali ne bi postali kolateralne žrtve. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
13 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 2.PRAVILA POZIVA, 2.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Što je autor mislio kada je napisao da se projekt može provoditi samo u jednoj JP(R)S? Primjer... Sjedište i pogon proizvodne tvrtke (potencijalnog prijavitelja) je u ZG, no tvrtka ima i podružnicu (izdvojeni pogon) u Špičkovini. Kako pristupiti uvođenju npr. ISO 9001 koji obuhvaća cijeli poslovni sustav tj. obje adrese, imajući na umu da se projekt može provoditi samo u jednoj JP(R)S? Ispada da je takvo ulaganje neprihvatljivo. Pokušajte uvesti neke parametre i pravila koje bi takvim ulaganjima (koja nisu nimalo egzotična) ipak dala mogućnost korištenja sredstava. Ako se bojite da će maštoviti poduzetnici zlouporabiti pravila pa iskoristiti poslovnicu iz Vukovara kao prijavitelja (više bodova) da bi uveli ISO 9001 i u ZG sjedištu (manje bodova), onda napravite tako da u slučaju sjedišta i više poslovnica u različitim JP(R)S, bodove dodjeljujete prema JP(R)S koja je najrazvijenija (najmanje bodova). Primljeno na znanje Razmotrit će se.
14 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 2.PRAVILA POZIVA, 2.6Prihvatljivost projekta "Rezultati projekta ulaganja MSP-a se moraju zadržati na mjestu ulaganja, najmanje 3 (tri) godine nakon završetka projekta" .... vidi komentar pod 2.5. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
15 Obrt za poslovne usluge "IL" 2.PRAVILA POZIVA, 2.7Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? Smatram da tekst prijedloga ostavlja prostora za različita tumačenja, iako je riječ o izrazito standardiziranim aktivnostima. Nadalje, čitava shema akreditacije i certifikacije sustava upravljanja prema međunarodno priznatim normama ustrojena je na način da za svaku certifikacijsku shemu postoji postupak akreditacije, a s time i tijela koja su akreditirana za određenu certifikacijsku shemu. To je ujedno i jedini međunarodno priznati način osiguranja stručnosti i neovisnosti u postupku certificiranja. Registracija poslovnog subjekta za određenu djelatnost u sudskom registru ne osigurava nikakvo jamstvo stručnosti i neovisnosti. Na kraju, jedino se akreditacijom sprječava mogućnost da isto tijelo radi i uvođenje sustava i njegovu certifikaciju, a što predstavlja klasični primjer sukoba interesa. Slijedom navedenog predlažem izmjenu teksta na slijedeći način: Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju: ◊ ulaganja u certificiranje sustava upravljanja prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema (poput različitih ISO normi, FSC, PEFC, BRC, GLOBAL G.A.P…) ◊ savjetodavne usluge kod pripreme i uvođenja sustava upravljanja ◊ edukaciju zaposlenika/osoblja organizacije u čije poslovanje se uvodi sustav. Aktivnosti certifikacije / certificiranja sustava upravljanja mogu biti prihvatljive isključivo ukoliko su provedene od strane tijela akreditiranog za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
16 Obrt za poslovne usluge "IL" 2.8Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1.Prihvatljive kategorije troškova Predlažem izmjenu teksta na način naveden u nastavku, a u skladu s primjedbama iznesenim pod točkom 2.7: Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima: ◊ certificiranje sustava upravljanja prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema, ◊ troškovi pripreme i uvođenja sustava upravljanja (usluge savjetnika – početna analiza stanja, izrada projektnog plana, izrada dokumentacije, uvođenje sustava u primjenu) ◊ nabava (kupnja) norma ◊ edukacija djelatnika ◊ troškovi vezani uz vidljivost projekta, odnosno uz obvezu prijavitelja da objavi činjenicu da EU sufinancira projekt te da se radi o projektu koji se provodi u sklopu OPKK-a sufinanciranog od strane EFRR-a. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
17 Deloitte d.o.o. 2.8Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1.Prihvatljive kategorije troškova Molimo pojasniti koje se savjetodavne i konzultantske usluge smatraju prihvatljivim troškom. Primjerice, nije razvidno je li usluga provedbe projekta i izvještavanja tijekom provedbe prihvatljiv trošak. Nije razvidno je li usluga pripreme i provedbe postupaka nabave po Prilogu 4. prihvatljiv trošak. Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
18 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 2.8Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1.Prihvatljive kategorije troškova Jesu li troškovi pripreme projektne dokumentacije, provedbe javne nabave i općenito projekta prihvatljivi troškovi. Predlažemo jasno istaknuti. Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
19 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 2.8Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1.Prihvatljive kategorije troškova Što je autor mislio kada je napisao...."troškovi pripreme (snimak stanja, definicija projekta, modela sustava i postavljanje ciljeva)"? Troškovi pripreme - čega? Molim razjasniti. Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
20 Obrt za poslovne usluge "IL" 2.8Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.2.Neprihvatljivi troškovi Stavka „troškovi akreditacije tijela za ocjenjivanje sukladnosti“ obuhvaća veoma široko područje. Naime, osim certifikacijskih kuća koje se akreditiraju prema normi ISO 17021 za certifikaciju sustava (i u poduzećima koja će se javljati na natječaj), na ovaj način se isključuju i ispitni i umjerni laboratoriji koji se akreditiraju u skladu sa zahtjevima međunarodne norme ISO 17025. Kako je riječ o pravnim osobama koje su registrirane za djelatnosti koje su prihvatljive u sklopu ovog natječaja, a zbog svog specifičnosti poslovnih aktivnosti moraju klijentima osigurati veoma visoku razinu stručnosti i neovisnosti što se dokazuje gotovo isključivo posjedovanjem akreditacije u skladu s normom ISO 17025 za određeno područje/metodu ispitivanja/umjeravanja, predlažem slijeće izmjene: 1) U članku 2.7 dodati i: „ulaganje u akreditaciju laboratorija u skladu sa zahtjevima međunarodne norme ISO 17025“ 2) U članku 2.8.1 dodati „akreditacija laboratorija u skladu sa zahtjevima međunarodne norme ISO 17025“ 3) U članku 2.8.2 zamijeniti tekst „troškovi akreditacije tijela za ocjenjivanje sukladnosti“ „troškovi akreditacije tijela koje provodi certifikaciju sustava“ Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
21 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 2.8Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.2.Neprihvatljivi troškovi Neprihvatljivi su troškovi nastali izvan prihvatljivog razdoblja... Vidi komentar pod 2.8.1..... Je li usluga pripreme projekta prihvatljiv trošak? Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
22 Nataša Bjelobabić 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Ne radi ovaj link http://efondovi.mrrfeu.hr ! Primljeno na znanje Bit će ispravljeno.
23 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Dokumentacija koju je po potrebi prijavitelj dužan dostaviti samo na dodatni upit PT-a uključuje i potvrdu porezne uprave u izvorniku da je prijavitelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Ako smo dobro shvatili, ta se potvrda mora zatražiti od porezne tek nakon što se preda projektna prijava, tj. u sljedećih 30 dana nakon prijave, kako bi se u trenutku prije odluke o financiranju mogla poslati PT-u. Stava smo da je to vrlo nezgodno, jer će mnogi poduzetnici zaboraviti podići tu potvrdu nakon što predaju projekt pa će kasnije, kad ih PT bude tražio imati problem. Predlažemo da se potvrda dobavi iz porezne tek kad ju PT zatraži od budućeg korisnika. To će rješiti spomenuti problem, ali i vjerujemo dati najbolji uvid u (trenutnu) situaciju poduzetnika po pitanju poreznog duga. Primljeno na znanje Bit će pojašnjeno.
24 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga "Dokumentacija koja zahtijeva potpis Prijavitelja, mora biti sken izvornika, ovjeren potpisom ovlaštene osobe za zastupanje ili datoteka u .pdf formatu ovjerena elektroničkim potpisom ovlaštene osobe za zastupanje, dostavljen elektroničkim putem te dostupan u izvorniku na zahtjev nadležnog tijela." - Ovo je nejasno. Sken mora biti ovjeren potpisom ovlašetene osobe? Naknadno ili? Naime, i sami navodite da se radi o dokumentaciji koja zahtjeva potpis Prijavitelja, pa je neobično da odmah nakon toga govorite kako mora biti ovjeren. Prdlažemo ovo bolje objasniti. Prihvaćen Bit će pojašnjeno.
25 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 3.KAKO SE PRIJAVITI, 3.2Podnošenje projektnog prijedloga Ovo je vrlo nezgodno. Predlažemo tekst: "Projektni prijedlog podnosi se u elektroničkom obliku putem sustava eFondovi od strane ovlaštene osobe Prijavitelja ili povezane osobe koju je ovlaštena osoba Prijavitelja ovlastila u sustavu eFondovi". Nije prihvaćen Kako je navedeno u točki 3.2. Uputa; Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.
26 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 4.POSTUPAK DODJELE, 4.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava "U slučaju da se proces ocjenjivanja svih kriterija odabira ili samo dijela kriterija odabira povjeri neovisnim procjeniteljima, uloga Odbora bit će provjera usklađenosti procjena s metodologijom odabira i potvrđivanje rezultata odabira."... Koji su to neovisni procjenitelji i po kojem su ključu birani? Predlažemo dodati tekst... "U slučaju kada se proces ocjenjivanja povjeri neovisnim procjeniteljima, PT ima obavezu to javno objaviti na službenim stranicama natječaja kao i direktno obavjestiti sve Prijavitelje čiji su projektni prijedlozi zaprimljeni." Također, svaka druga informacija koja u tom trenutku jamči tarnsparentnost postupka odabira neovisnih procjenitelja (kao npr. istaknuti na koji su se način i kada neovisni procjenitelji odabrali), a koja neće ugroziti provedbu natječaja je ne samo poželjna nego i obavezna. Prisjetite se dosadašnjih sumnjivih rješenja (npr. E-Impuls) .... Dužni ste prema javnosti biti transparentni jer inače potičete sumnju u korektnost i kvalitetu postupka dodjele te stvarate podlogu za eroziju sustava potpora. Primljeno na znanje Postupak dodjele bespovratnih sredstava provodi se u skladu s primjenjivim zakonodavnim okvirom te Zajedničkim nacionalnim pravilima.
27 Robert Ravenšćak / RAVECON poslovno savjetovanje 4.POSTUPAK DODJELE, 4.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava "U opravdanim slučajevima, UT može produžiti trajanje postupka dodjele za pojedine ili sve projektne prijedloge .".... Koji su to opravdani slučajevi? Predlažemo da to konačno jasno i glasno definirate i navedete u natječaju kako bi to obvezalo one koji rokove stalno probijaju tj. da stvorite pretpostavke da se svi drže reda i pravila, a ne samo Prijavitelji. Primljeno na znanje Postupak dodjele bespovratnih sredstava provodi se u skladu s primjenjivim zakonodavnim okvirom te Zajedničkim nacionalnim pravilima.