Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Uputama za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Luka Predragović Trebalo bi promisliti o modelu za brži i jednostavniji način za dobivanje poticaja za EnU po uzoru n. pr. Njemačku, Austriju i druge. Poznato je da su uobičajene mjere: sunčana elektrana, toplinska pumpa, kogenerator, spremnici, zamjena rasvijete s LED i t.d. Poznato je i stanje tehnologije i visina troškova. Mogu se odrediti kriteriji za minimalno stanje tehnologije i bolje. Pretpostavka je da svi MSP imaju jednako pravo podnijeti projekt za poticaj osim onih za koje grupno se navede da su isključeni. Sada jednostavno svaki MSP koji priloži račun i dokaz o plačanju određene mjere ima pravo dobiti određeni iznos kao povrat sufinanciranja investicije. S druge strane osigurati povoljne kreditne linije banaka. Tada je sigurno da će mjera biti provedena. Može se jedino kontrolirati učinkovitost mjere nakon provedbe. Otpasti će mnoga administriranja i troškovi za prijavitelje. Brže i više ćemo na državnom nivou povući sredstava iz EU fondova. Mogu Vam pomoći u razradi ove ideje. Luka Predragović, Work-ing d.o.o. Varaždin Primljeno na znanje Prijedlog će se razmotriti.
2 Nina Delač Poštovani, ako projekt kojim se planiramo prijaviti na natječaj po Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017 (17.11.2017.)), čl.3.11.a) spada u radove za koje nije potreban glavni projekt, treba li se ipak, za potrebe ovog natječaja, izraditi glavni projekt? Primljeno na znanje Obavezni dio projektne dokumentacije je Glavni projekt koji uključuje proračun ušteda, a koji je izrađen prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17).
3 Luka Predragović 1.1 Strateški i zakonodavni okvir, 1.1.2 Nacionalno zakonodavstvo U popisu nacionalnog zakonodavstva nedostaje dva bitna za ovo područje zakonodavna dokumenta: 1.Pravilnik o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/2015) 2.Norma HRN EN 16247: 2014 U ovom Pravilniku.. bi trebalo uputiti na korištenje spomenute metodologije i Norme u izradi Glavnog projekta radi definicija i referentnih podataka, a u Dodatku 5. trebalo bi uputiti na promjene od dana donošenja Pravilnika. Ovdje mislim prvenstveno na pojmove "količine isporučene energije prije provedbe mjera....." ? Važno je da ta količina bude jedoznačna i referentna za one koji su na početku primjene mjera EnU i onih koji su postupku uvođenja EnMS (sustav upravljanja energijom) ili uvođenja norme ISO 50001. Nisu rezultati usporedivi a jednoznačno nose bodove? Isto tako u ocjeni ušteda emisija CO2. Nije prihvaćen U popisu je naveden Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15) sa svojim ispravnim nazivom, a pojmovi definirani ovim pozivom su pojmovi koji su važeći samo za ovaj poziv. Ovlašteni projektanti su obavezni u projektiranju poštovati sve važeće nacionalne akte i norme.
4 Lokalna akcijska grupa Bura 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.4 Financijska alokacija i iznosi bespovratnih sredstava Prema prvotnim najavama koje su bile puštene u medije, intenzitet potpore bio je definiran u visini od 100.000,00 kn do 10.000.000,00 kn. Najniži iznos od 220.000,00 kn koji je definiran prema sadašnjem nacrtu natječaja direktno isključuje mikropoduzeća, jer investicije kod većine potencijalnih korisnika prelazi isplativost samih ulaganja (temeljem infomacija sa terena). Za mikropoduzeća u ugostiteljstvu ulaganja u OIE u bruto iznosu od cca 50.000€ je veliki zalogaj, pogotovo što potencijalni korisnici na razini cijele RH su mali privatni ugostiteljski objekti, koji jednostavno nemaju financijske kapacitete na za provedbu istog u tolikoj visini, a imaju potrebe za ulaganje u poboljšanje i unapređenje energetske učinkovitosti i korištenje OIE. Smatramo da bi u natječaju trebalo vratiti najniži iznos potpore na 100.000,00 kn, kako bi i mikropoduzetnici imali jednaku priliku najtecanja na natječaju. Mislimo da svi pokretači gospodarstva imaju pravo na jednako natjecanje. Primljeno na znanje Skrećemo pažnju kako je specifični cilj 4b2 OPKK, u okviru kojeg se pokreće predmetni Poziv, namijenjen financiranju projekta koji će dovesti do povećanja energetske učinkovitosti i korištenja većih količina energije iz obnovljivih izvora u uslužnom sektoru (turizam, trgovina). Nastavno na navedeno, naglasak je na financiranju projekata kojima će se postići veće uštede energije jer je upravo ušteda energije svrha Poziva. Sredstva koja su namijenjena poticanju poduzetništva nalaze se u Prioritetnoj osi 3 OPKK.
5 INA Industrija nafte d.d. 2. PRAVILA POZIVA, 2.1 Prihvatljivost prijavitelja: tko se može prijaviti? 2.1. Prihvatljivost ponuditelja iz poglavalja 2. U navedenoj točki predloženo je da prihvatljivi prijavitelji između ostalog mogu biti velika poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizam, trgovina) ali moraju biti u 100% privatnom vlasništvu. Predlažemo brisanje navedenog uvjeta; Obrazloženje; Ovakvo ograničenje (100 % privatno vlasništvo) isključuju brojne prijavitelje koji imaju potencijal doprinijeti značajnim energetskim uštedama, a i posebice zato što i europsko zakonodavstvo ne propisuje primjenjivanje takvih kriterija (privatnih/javnih vlasničkih udjela). Tako se primjerice Člankom 2. DIREKTIVE KOMISIJE 2006/111/EZ od 16. studenoga 2006. o transparentnosti financijskih odnosa između država članica i javnih poduzeća, kao i o financijskoj transparentnosti unutar određenih poduzeća definira pojam javnih poduzeća. Sva druga poduzeća koja nisu javna smatraju se privatnima, točnije - sva poduzeća u kojima javna tijela nemaju većinski udjel, ne nadziru većinu vlasničkih prava te ne mogu imenovati više od polovine članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela poduzeća smatraju se privatnima. Obzirom na prethodno navedeno držimo da je navedeni kriterij isključiv i suprotan regulativi. Nadalje, pokazatelji rezultata iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija definirani su u apsolutnim iznosima: veći projekti velikih poduzeća (a to su često poduzeća koja imaju neki oblik javnog vlasništva) mogu u apsolutnom iznosu značajnije pridonijeti ostvarenju tih pokazatelja od manjih projekata. Primljeno na znanje Prijedlog će se razmotriti.
6 Obrt za poslovne usluge "IL" 2. PRAVILA POZIVA, 2.1 Prihvatljivost prijavitelja: tko se može prijaviti? S obzirom da u uslužne djelatnosti spadaju i neke druge djelatnosti koje ovdje nisu navedene, a u kojima su također znatne uštede u potrošnji energije primjenom mjera iz ovog Poziva, predlažem da se poziv proširi i na slijedeće djelatnosti (prema NKD 2007): H 52 i 53, I 55 i 56, J, L, M, P i Q. Nije prihvaćen Dodjela bespovratnih sredstava EU u sklopu ovog Poziva mora biti usklađena s OPKK, nacionalnim zakonodavstvom te s pravilima o državnim potporama. Skrećemo pažnju kako su u Programu dodjele državnih potpora za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima definirani prihvatljive sektori i djelatnosti. Program dodjele objavljen je, između ostalog, na internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, na sljedećoj poveznici: http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/vijesti/stupio-na-snagu-program-dodjele-drzavnih-potpora-za-promicanje-energetske-ucinkovitosti-i-obnovljivih-izvora-energije-u-poduzecima.html
7 Dragan Kovačević 2. PRAVILA POZIVA, 2.1 Prihvatljivost prijavitelja: tko se može prijaviti? Poštovani! Problem 100% privatnog vlasništva prisutan je i kod tvrtki iz sektora trgovine. Iz istog razloga kao i kod dioničkih društava u sektoru turizma, Republika Hrvatska je prisutna u vlasništvu velikog broja tvrtki u manjem postotku. Primjerice, u tvrtki Pevec d.d., Hrvatske šume su vlasnik 1,48 %, čime bi po trenutnim uvjetima Pevec d.d. automatski bio neprihvatljiv prijavitelj u sklopu ovog poziva. Predlažemo da razmotrite mogućnost promjene ovog uvjeta da prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog poziva mogu biti poduzeća koja su u pretežno privatnom vlasništvu od najmanje 50 %. Dragan Kovačević, Regionalna Razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. Primljeno na znanje Prijedlog će se razmotriti.
8 Alca Zagreb d.o.o. 2. PRAVILA POZIVA, 2.1 Prihvatljivost prijavitelja: tko se može prijaviti? Poštovani, Alca Zagreb trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za uvoz, izvoz i trgovinu na veliko i malo je veliko poduzeće u 100% privatnom vlasništvu. Tvrtka se bavi trgovinom/distribucijom proizvoda te isporučuje robu na više od 12.000 lokacija diljem zemlje, ali tvrtka po djelatnosti spada u skupinu H 52.10 - skladištenje robe. Prema uvjetima ovog Poziva nismo u mogućnosti aplicirati. Obzirom da se tvrtka zaista bavi trgovinom na veliko i malo, također i što je skupina H 52.10 direktno naslonjena na trgovinu molimo Vas da nam omogućite prijavu/apliciranje na natječaj pogotovo uzevši u obzir da u dugoročnom planu nema natječaja na koji se tvrtka poput naše može prijaviti. Za sva dodatna pitanja stojim na raspolaganju. Lijep pozdrav, Asmir Oraščanin, Alca Zagreb d.o.o. Nije prihvaćen Odgovoreno u prethodnom komentaru.
9 Goran Oreški 2. PRAVILA POZIVA, 2.1 Prihvatljivost prijavitelja: tko se može prijaviti? Poštovani, imamo puno upita od poduzeća koja se bave skladištenjem i distribucijom robe za potrebe trgovina te posjeduju logističke centre sa velikim skladišnim prostorima i hladnjačama. Iako se bave robom za potrebe trgovina po djelatnosti one spadaju u skupnu H 52.10 - skladištenje. Predlažemo da se i ta skupina blisko povezana s trgovinom uključi u ovaj poziv. Nije prihvaćen Dodjela bespovratnih sredstava EU u sklopu ovog Poziva mora biti usklađena s OPKK, nacionalnim zakonodavstvom te s pravilima o državnim potporama. Skrećemo pažnju kako su u Programu dodjele državnih potpora za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u poduzećima definirani prihvatljive sektori i djelatnosti te da odjeljak H nije prisutan u navedenom dokumentu. Program dodjele objavljen je, između ostalog, na internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, na sljedećoj poveznici: http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/vijesti/stupio-na-snagu-program-dodjele-drzavnih-potpora-za-promicanje-energetske-ucinkovitosti-i-obnovljivih-izvora-energije-u-poduzecima.html. Također, skrećemo pažnju da su prihvatljivi oni Prijavitelji koji, uz obavljanje prihvatljivih djelatnosti, obavljaju i druge djelatnosti. U tom slučaju njihovi projektni prijedlozi moraju uključivati samo mjere koje se odnose na one djelatnosti koje su prihvatljive i navedene u Programu potpora.
10 Valamar Riviera d.d. 2. PRAVILA POZIVA, 2.1 Prihvatljivost prijavitelja: tko se može prijaviti? Poštovani, Ljubazno upozoravam na uvjet "privatnog poduzeća" uz osvrt na sličan Poziv na dostavu projektnih prijedloga za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u sektoru industrije. Naime, u spomenutom je pozivu uvjet "privatnog poduzeća" podrazumijevao 100% privatno vlasništvo. Većina dioničkih društava koja posluju u sektoru turizma su nastala privatizacijom, pri čemu je prilikom prodaje dionica nekadašnjih državnih turističkih tvrtki Republika Hrvatska u pravilu zadržavala određeni manji postotak dionica zbog eventualnih zahtjeva za restituciju odnosno povrat imovine prethodnih vlasnika. Tako je danas u vlasničkoj strukturi glavnine privatnih dioničkih društava poteklih iz privatizacije Republika Hrvatska (CERP) u pravilu i dalje prisutna sa beznačajnim udjelom u strukturi temeljnog (dioničkog) kapitala, pri čemu pod beznačajnim udjelom podrazumijevam udjel možda čak i manji od, primjerice, 0,1% temeljnog kapitala, što po svim dosadašnjim tumačenjima na koja smo nailazili ne pridonosi sumnji u klasifikaciju ovakvih turističkih tvrtki (poput Valamar Riviera d.d.) kao privatnih poduzeća. U protivnom tvrdim da će kriterij 100% privatnog vlasništva automatski isključiti iz mogućnosti prijave većinu dioničkih društava sa statusom velikih trgovačkih društava, i na taj način diskreditirati glavninu sektora "velikih turističkih poduzeća" zbog dijela njihove povijesti na koju ne mogu utjecati. Ljubazno molim za promišljanje o preciznijoj i umjerenijoj definiciji ovog kriterija. Za daljnja promišljanja o ovoj temi stojim ljubazno na raspolaganju. S poštovanjem, Mirela Schreiber, za Valamar Riviera d.d. Primljeno na znanje Prijedlog će se razmotriti.
11 Deloitte d.o.o. 2. PRAVILA POZIVA, 2.4 Broj projektnih prijedloga po prijavitelju Poštovani, podupiremo prijedlog da se omogući prijava više objekata na kojima se planira povećanje enrgetske učinkovitosti. Navedeni prijedlog će dovesti do većih rezultata uštede, osobito u sektoru trgovine gdje prijavitelji imaju više lokacija na kojima se obavlja djelatnost. U tom slučaju energetski troškova cjelina poduzeća može se tumačiti kao zbroj pojedinačnih cjelina. Nije prihvaćen Odgovoreno u prethodnom komentaru.
12 Solar panel system d.o.o. 2. PRAVILA POZIVA, 2.4 Broj projektnih prijedloga po prijavitelju Predlažemo da se u sklopu jednog projektnog prijedloga omogući prijavitelju uvrstiti više objekata na kojima se planira povećanje učinkovitosti korištenja energije te smanjenje udjela konvencionalnih goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem novih sustava za korištenje energije iz OIE. Budući da velika većina pravnih subjekata ima dva ili više objekta u vlasništvu za koje bi podnijeli projektni prijedlog smatramo da je financijsko ograničenje dopuštene ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava iz EFRR-a dovoljan kriterij za prijavitelja te mu se treba omogućiti prijavljivanje više objekata u sklopu jednog projektnog prijedloga. Broj bodova prema kriteriju Indeksa razvijenosti jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave u kojoj se provodi projekt, ukoliko se objekti nalaze u različitim JLS skupinama može se računati kao prosječna vrijednost. S poštovanjem, Vitomir Polović, direktor prodaje v.polovic@solarpanelsystem.eu Nije prihvaćen S obzirom na ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva te ravnopravnosti prema svim prijaviteljima prihvatljiv je jedan projektni prijedlog po prijavitelju. Također, srećemo pažnju kako energetski troškovna cjelina može uključiti više od jedne građevine koje se koriste u svrhu prihvatljivih djelatnosti, a za koje je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju isporučene energije te parametre koji utječu na potrošnju energije. Metodologija izračuna broja bodova prema indeksu razvijenosti se ne mijenja.
13 Marija Salajpal 2.7 Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?, 2.7.2 Aktivnosti energetske obnove Nastavno na specifični cilj 4b.2. Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina) potrebno je dodati: opremanje novih objekata i/ili objekata u izgradnji, namjene hotel u kategoriji 4 ili 5* uvođenje energetski učinkovitih fasadnih sustava, klimatizacijskih sustava i drugih sustava koji utječu na energetsku učinkovitost. Direktorica tvrtke Petronius Consulting j.d.o.o. Nije prihvaćen Skrećemo pažnju kako se tehnički izračuni moraju temeljiti na isporučenoj energiji prije provedbe mjera te da opis postojećeg stanja treba sadržavati količinu isporučene energije prije provedbe mjera. Opremanje objekata u izgradnji i/ili novih objekata se ne uključuje. Vezano uz kategorizaciju hotela, skrećemo pažnju kako je Specifični cilj 4b2 OPKK, u okviru kojeg se pokreće predmetni Poziv, namijenjen financiranju projekta koji će dovesti do povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE u turizmu ali i u trgovinama. Naglasak je na financiranju projekta kojima će se postići veće uštede energije, dok su za poticanje poduzetništva namijenjena sredstva iz Prioritetne osi 3 OPKK.
14 Jadranka d.d. 2.7 Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?, 2.7.2 Aktivnosti energetske obnove Pod 2. Obnova tehničkih sustava za korištenje zgrada energetski troškovne cjeline , kod većine sustava ( grijanje, hlađenje, unutarnja rasvjeta) navodi se "poboljšanje postojećeg sustava ili ugradnja visokoučinkovitog sustava...." , dok se kod sustava pripreme tople vode navodi samo "zamjena postojećeg sustava". Predlažemo da se i kod pripreme tople vode doda "poboljšanje postojećeg sustava" , takav projekt upravo pripremamo - na hotelu imamo dovoljno solarnih panela, ali je kapacitet spremnika za toplu vodu premali te dodatne količine vode grijemo na plin , znači da se postojeći sustav poboljšava. A takav slučaj može biti i kod hotela koji dograđuju sustav grijanja tople vode sa dodatnim solarnim panelima. Tatjana Braškić Direktorica službe projektnog menadžmenta Jadranka d.d. Primljeno na znanje Prijedlog će se razmotriti.
15 Obrt za poslovne usluge "IL" 2.7 Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena?, 2.7.3 Upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost Predlažem da se kao prihvatljiva aktivnost uvrsti i uvođenje i certifikacija sustava upravljanja energijom u skladu s normom HR EN ISO 50001, i to iz slijedećih razloga:  Poduzeće koje ima uveden i certificiran sustav upravljanja energijom u skladu sa zahtjevima norme ISO 50001 pod stalnim je nadzorom tijela koje je certifikat izdalo. Certifikacijska kuća certifikaciju provodi u skladu sa zahtjevima norme ISO 50003 gdje se, kao uvjet zadržavanja certifikata, traži da poduzeće dokazuje (kroz praćenje pokazatelja energetske učinkovitosti) stalno poboljšanje energetske učinkovitosti. Na ovaj bi se način postigla neovisna ocjena (od strane akreditirane certifikacijske kuće) učinkovitosti provedenih mjera kroz duži vremenski period.  Jedan od temelja na kojima počiva sustav upravljanja energetskom učinkovitošću prema ISO 50001 su pokazatelji energetske učinkovitosti preko kojih se, na osnovi matematičkih modela, u obzir uzimaju i utjecajne veličine koji utječu na ukupnu potrošnju energije. Najbolji primjer su poduzeća koja većinu energije troše na grijanje i hlađenje. Njihova ukupna potrošnja energije u najvećoj mjeri zavisi o vremenskim prilikama tijekom promatranog razdoblja, tako da se može desiti da ukupna potrošnja energije poraste unatoč primijenjenim mjerama i obrnuto. Prihvaćen Prijedlog će se razmotriti ali samo za poduzeća koja nisu obveznici energetskog pregleda za velika poduzeća.
16 Luka Predragović 2.8 Opći zahtjevi koji se odnose na prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.8.1 Prihvatljive kategorije troškova Trebalo bi dodati još troškove vezane na uvođenje norme ISO 50001 i EnMS (sustav upravljanja energijom) od izrade dokumentacije, instaliranja mjerne opreme, preinake u postojećim energetskim instalacijama, ugradnje opreme i OIE, instalacija komunikacijske, informatičke opreme i softvera, izrade SCADA sučelja, troškove verifikacije i certifikacije sutava. Prihvaćen Prijedlog će se razmotriti.
17 Damir Jović 4.1 Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava , 4.1.3 Faza 1 – Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti, ocjena kvalitete te provjera prihvatljivosti izdataka Ovim putem bi se htjeli osvrnuti na točku 4.1.3. "Administrativna provjera, provjera prihvatljivosti prijavitelja, provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti, ocjena kvalitete te provjera prihvatljivosti izdataka". Sporna nam je točka 7.1.1. kod ocjenjivanja projektnog prijedloga prema kriterijima odabira na temelju definirane metodologije odabira, a navedeni su u tablici u nastavku i u Prilogu 2. Kriteriji i obrasci postupka dodjele bespovratnih sredstava – Ocjenjivanje kvalitete. Smatramo da je kod navedene sporne točke 7.1.1. "Indeks razvijenosti jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave u kojoj se provodi projekt" prevelik raspon bodovanja. Naime, za projektne prijedloge koji se provode u JLS iz VII. I VIII. skupine iz Odluke o razvrstavanju (druga i prva četvrtina iznadprosječno rangiranih JLS) je 5 bodova, a ukoliko se projekt se provodi u JLS iz I. i II. skupine iz Odluke o razvrstavanju (zadnja i i treća četvrtina ispodprosječno rangiranih JLS) Prijavitelj dobije 20 bodova. Ako se uzme u obzir da je raspon ukupnog mogućeg broja bodova od 40 do 100 kako bi Prijavitelj bio prihvatljiv, a interes bude toliki da iznos alokacije od 75.000.000,00 Kn ne bude dovoljan da se sufinanciraju svi prihvatljivi Prijavitelji, moguć scenarij je taj da kriterij iz sporne točke za bodovanje bude ključan za rangiranje na listi projektnih prijedloga zbog prevelikog raspona. Kako bi cilj i svrha Poziva povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru i pružanje jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine isporučene energije , te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije, a sve sukladno nacionalnim i EU direktivama o zabrani diskriminacije, predlažemo da se u Kriteriju odabira za kvalitativnu procjenu smanji raspod mogućeg broja bodova za kriterij "Indeks razvijenosti jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave u kojoj se provodi projekt", a uzročno posljedično poveća za kriterij "Postotni iznos ostvarenih ušteda isporučene energije", što i jest poanta ovog Poziva. Nije prihvaćen Sukladno OPKK, Investicijski prioritet 4b pa samim time Specifični cilj 4b2 pridonosi uravnoteženom regionalnom razvoju RH, a kako bi se potaknulo korištenje ESI fondova upravo u onim područjima Republike Hrvatske koja najviše zaostaju za nacionalnim prosjekom prema stupnju razvijenosti te ovisno o lokaciji projekta, za podkriterij odabira 7.1. Indeks razvijenosti jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave u kojoj se provodi projekt, dodjeljivati će se bodovi prema priloženoj skali od 5 do 20 bodova.
18 Luka Predragović 6.OBRASCI I PRILOZI, 6.1 Dokumentacija Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Točka5. Dodatak 5. Tablica 3. Navedeno je za Električnu energiju -Emisija CO2 = 0,234,81 kg/MWh Ovaj podatak nije točan i ne prikazuje realno stanje ušteda u RH. On se izračunava inače za svaku godinu iz energetskog miksa stvarne proizvodnje ili nabave električne energije u RH. Prema podacima o predanoj energiji distribuciji od HOPS-a bilo je u jednoj godini trogodišnji prosjek domaće proizvodnje 52% hidroenergija, 44% termo i 3% OIE a baratalo se s podatakom Instituta „Hrvoje Požar“ da je električna energija u mreži proizvedena sa 30% konvencionalne energije a 70% iz obnovljive energije i uzima se 0,376 kg/MWh. U Hrvatskoj do sada ne postoji studija o izračunu zasnovana na kriterijima Komisije EU. U Njemačkoj i Danskoj upotrebljava se podatak da kogenerator na zemni plin smanjuje emisije do 60% a kod nas beznačajno? Komu to koristi? Provjerite referentne vrijednosti! Primljeno na znanje Dodatak 5. nije objavljen na e-savjetovanju. Obračunske tablice će biti objavljene u dokumentaciji Poziva i sadržavat će referentne važeće podatke za ovaj poziv.
19 Elena Cerin 7.POJMOVNIK I POPIS KRATICA, 7.2POJMOVNIK Poštovani, obzirom na definiciju prihvatljivih prijavitelja kojima je poziv namijenjen, a koji vrše usluge (najčešće) na više lokacija koje su namjenom povezane, te na činjenicu da prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može podnijeti maksimalno jedan projektni prijedlog, predlažem specificirati „energetski troškovnu cjelinu“ na način da ona nije ograničena na jednu građevinu i namjenom povezane građevine vezujući ju za jednu lokaciju već za lokacije u kojima prijavitelj vrši djelatnost. Zahvaljujem. Elena Cerin Nije prihvaćen S obzirom na ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva te ravnopravnosti prema svim prijaviteljima neće se mijenjati definicija energetski troškovna cjelina.