Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o ključnim elementima Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo - faza I."

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nikolina Perkov Marin 5.1. Skupina 1. -  Postojeći društveni poduzetnici, 5.1.2. Prihvatljivi Prijavitelji Tvrtka osnovana 2016. g. djeluje kao društveni poduzetnik, no kroz prvu godinu poslovanja nije ostvarena dobit. Da li je tvrtka prihvatljivi Prijavitelj za Skupinu 1 s obzirom na kriterij 3, gdje je navedeno: " Društveni poduzetnik najmanje 75% godišnje dobiti, odnosno višak prihoda ostvaren obavljanjem svoje djelatnosti ulaže u ostvarivanje i razvoj ciljeva poslovanja, odnosno djelovanja ( kriterij br. 4 Strategije ) Prijavitelj će ispunjavanje navedenog kriterija dokazati dostavom Odluke o raspodjeli dobiti za prethodnu godinu. " Nije prihvaćen Sukladno točki 5.1.2 Prihvatljivi prijavitelji ''Savjetovanja o ključnim elementima Poziva na dostavu projektnih prijedloga Jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo – faza I.'', kao jedan od uvjeta prihvatljivosti za prijavitelje Skupine 1 jest i ispunjenje Kriterija 4. Strategije razvoja društvenog poduzetništva u RH za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Budući da je jedna od osnovnih karakteristika koja odlikuje poslovanje društvenog poduzeća reinvestiranje 75% dobiti u daljnje poslovanje i jačanje ljudskih kapaciteta, Odluka o raspodjeli dobit predstavlja dokument iz kojeg je vidljivo u kojem smjeru idu daljnja ulaganja stečene dobiti određenog društvenog poduzeća. Sukladno navedenom, prihvatljivi prijavitelji za Skupinu 1 predmetnog Poziva, moraju imati ostvarenu dobit i obavezni su dostaviti navedenu Odluku.
2 Poslovni biro PBIRO d.o.o. 5.1. Skupina 1. -  Postojeći društveni poduzetnici, 5.1.3. Raspoloživa sredstva po projektu Da bi se ostvario minimalni iznos potpore od 800.000,00 kuna, uz intenzitet potpore od 50% do 70% (ovisno o aktivnostima), potrebno je planirati projekt minimalne ukupne vrijednosti oko 1.400.000,00 kn ili više. S obzirom na definirane prihvatljive aktivnosti koje su uglavnom usmjerene na tzv. meke mjere, minimalni iznos potpore je previsok. Stoga predlažemo sniziti minimalni iznos potpore na 400.000,00 kuna ili niže. Naime analizom prihvatljivih aktivnosti i mogućih realnih izdataka za njihovu realizaciju, proizlazi da se potpore u iznosu min 800.000 kuna ili više mogu ostvariti jedino uključivanjem posebno visokih izdataka: • za veliki broj novozaposlenih, što i nije pretjerano realno u okolnostima u kojim se borimo za svako novo radno mjesto, • za usluge vanjskih konzultanata (savjetnika) koje je teško nadzirati, te kao takve mogu biti i izvor mogućih nepoštenih namjera. Prihvaćen Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava će smanjiti minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu za Skupinu 1 predmetnog PDP-a na 500.000,00 kuna.
3 Poslovni biro PBIRO d.o.o. 5.1. Skupina 1. -  Postojeći društveni poduzetnici, 5.1.5. Prihvatljive aktivnosti S obzirom na veliki interes postojećih društvenih poduzetnika na prethodnom pozivu ''Poticanje društvenog poduzetništva'' (UP.02.3.1.01) kojim su se poticale i aktivnosti unapređenje i stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada kroz radionice, izobrazbe i druge oblike osposobljavanja, zatim osmišljavanje i provedba informativnih i promotivnih aktivnosti općeg karaktera u području društvenog poduzetništva te razmjena znanja i iskustava između postojećih društvenih poduzeća u RH i zemljama EU, predlažemo nastavak poticanja istih. Pored toga, postojećim društvenim poduzetnicima potreban je i poticaj za ulaganje u dugotrajnu imovinu potrebnu za razvoj i unapređenje poslovanja (računala, softveri, oprema za učilišta i druga radna oprema) tako da se predlaže uključiti iste. Primljeno na znanje Prihvatljivi troškovi za Skupinu 1 definirani su u sklopu potpora koje će se dodjeljivati društvenim poduzetnicima bez obzira na pravni oblik, a koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti, u obliku bespovratnih sredstava (potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova, potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima, potpore za usavršavanje, potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju u obliku subvencija za plaće, potpore za zapošljavanje radnika s invaliditetom u obliku subvencija za place, potpore za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom). Navedene potpore dodjeljivat će se temeljem Programa dodjele državnih potpora za razvoj društvenog poduzetništva izrađenog od strane Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, a koji je sukladan Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014. )
4 Nikolina Perkov Marin 5.1. Skupina 1. -  Postojeći društveni poduzetnici, 5.1.5. Prihvatljive aktivnosti Vezano uz aktivnost Upravljanja projektom i administracije imamo slijedeća pitanja: 1. da li je određeno koliko članova može/mora imati projektni tim 2. da li članovi projektnog tima moraju biti zaposlenici tvrtke ili je moguće da to bude vanjski suradnik ili osoba koja bi bila zaposlena na ugovor o radu za vrijeme trajanja projekta Primljeno na znanje Aktivnosti i troškovi bit će detaljnije dodatno razrađeni Pozivom na dostavu projektnih prijedloga. Tijekom istog potencijalni prijavitelji moći će postavljati pitanja vezana uz Poziv, a odgovore na ista će Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava javno objaviti u sklopu dokumentacije Poziva.
5 Nikolina Perkov Marin 5.1. Skupina 1. -  Postojeći društveni poduzetnici, 5.1.5. Prihvatljive aktivnosti Smatramo da je neophodno omogućiti ulaganje u opremu, strojeve i obrtna sredstva; s obzirom da je jedan od najvećih problema društvenih poduzetnika dostupnost financijskog kapitala.. Samo ulaganje u razvoj poslovnih planova, novih proizvoda i usluga bez mogućnosti ulaganja u potrebnu opremu za proizvodnju ili pružanje usluge neće doprinjeti jačanju kapaciteta društvenih poduzeća jer i nadalje ostaje problem nedostupnosti financiranja. Nije prihvaćen Pozivi na dostavu projektnih prijedloga (PDP) koji se raspisuju u okviru Operativnog programa ‘’Učinkoviti ljudski potencijali’’ 2014-. 2020., odnosno u sklopu Europskog socijalnog fonda prvenstveno su namijenjeni za financiranje i poticanje tzv. mekih mjera, odnosno za izobrazbe, osposobljavanja, edukacije, usavršavanja, itd. Prihvatljive aktivnosti definiraju i koji su to točno prihvatljivi troškovi tj. vrsta troškova. Na primjer, troškovi za Skupinu 1 definirani su u kao potpore koje će se dodjeljivati društvenim poduzetnicima bez obzira na pravni oblik, a koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti u obliku bespovratnih sredstava (potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova, potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima, potpore za usavršavanje, potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju u obliku subvencija za place, potpore za zapošljavanje radnika s invaliditetom u obliku subvencija za place, potpore za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom). Navedene potpore dodjeljivat će se temeljem Programa dodjele državnih potpora za razvoj društvenog poduzetništva izrađenog od strane Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, a koji je sukladan Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014.) Dakle, definirano je da je prihvatljiva aktivnost npr. dodjela potpore za zapošljavanja koja u svom opisu jasno znači pokrivanje do 50% troškova plaća novozaposlenih osoba iz ciljanih skupina u razdoblju od 12 mjeseci
6 Milan Medić 5.1. Skupina 1. -  Postojeći društveni poduzetnici, 5.1.5. Prihvatljive aktivnosti Iako u ovoj kategoriji natjecaj predvidja potpore za zaposljavanje, primjetno je da natjecaj daje prevelik naglasak na tzv. meke mjere: edukacije, obrazovanja, sajmovi... Obavezno treba otvoriti mogucnost ulaganja u opremu i strojeve, investicije u proizvodni proces, pa cak i otvoriti mogucnost dodjele obrtnih sredstava u nekom udjelu prihvatljivih troskova. Ako doista zelimo razviti drustveno poduzetnistvo, ne mozemo to postici samo mekim mjerama, a bez ulaganja u konkretan proizvodni proces drustvenog poduzeca. Nije prihvaćen Pozivi na dostavu projektnih prijedloga (PDP) koji se raspisuju u okviru Operativnog programa ‘’Učinkoviti ljudski potencijali’’ 2014-. 2020., odnosno u sklopu Europskog socijalnog fonda, prvenstveno su namijenjeni za financiranje i poticanje tzv. mekih mjera, odnosno za izobrazbe, osposobljavanja, edukacije, usavršavanja itd.. Prihvatljive aktivnosti definiraju i koji su to točno prihvatljivi troškovi tj. vrsta troškova. Na primjer, troškovi za Skupinu 1 definirani su u kao potpore koje će se dodjeljivati društvenim poduzetnicima bez obzira na pravni oblik, a koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti u obliku bespovratnih sredstava (potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova, potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima, potpore za usavršavanje, potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju u obliku subvencija za plaće, potpore za zapošljavanje radnika s invaliditetom u obliku subvencija za plaće, potpore za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom). Navedene potpore dodjeljivat će se temeljem Programa dodjele državnih potpora za razvoj društvenog poduzetništva izrađenog od strane Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, a koji je sukladan Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014. ) Dakle, definirano je da je prihvatljiva aktivnost npr. dodjela potpore za zapošljavanja koja u svom opisu jasno znači pokrivanje do 50% troškova plaća novozaposlenih osoba iz ciljanih skupina u razdoblju od 12 mjeseci
7 Poslovni biro PBIRO d.o.o. 5.1. Skupina 1. -  Postojeći društveni poduzetnici, 5.1.6. Režim/vrsta potpore - državne potpore sukladno Uredbi o općem izuzeću (Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014.,) Točkom 5.1.5 određene su Prihvatljive aktivnosti od 1. do 6., a točkom 5.1.6 određeni su Režimi/vrste potpora od a) do f). Usporedbom tako određenih Prihvatljivih aktivnosti sa Vrstama potpora molimo da obratite pažnju da Prihvatljive aktivnosti broj 1. i broj 6. ne nalazimo unutar navedenih Vrsta potpora od a) do f), odnosno, pretpostavljamo, omaškom su ispuštene, te predlažemo da se ista proturječnost ispravi. Naime, nije jasno da li se za aktivnosti 1. i 6. moraju koristiti savjetodavne usluge ili će biti moguće samostalno ih provoditi (uz sufinanciranje vlastitih troškova rada). Nije prihvaćen Aktivnosti 1. Upravljanje i administracija i 6. Promidžba i vidljivost za Skupinu 1 predmetnog PDP-a, financirati će se temeljem Programa potpora male vrijednosti za razvoj društvenog poduzetništva izrađenog od strane Ministarstva rada i mirovinskoga sustava koji je sukladan Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, kako je navedeno u fusnotama 4 i 5 „Savjetovanja o ključnim elementima Poziva na dostavu projektnih prijedloga Jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo - faza I.“.
8 mr.sc. Ivan Šprajc 5.1. Skupina 1. -  Postojeći društveni poduzetnici, a) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova Na razini informacije interesira me da li savjetovanje i informiranje u području prava javne nabave ulazi u pojmove: "redovne pravne usluge" ili "uobičajene usluge poreznog savjetovanja". Naime, zamjetno je da veliki broj MSP-ova ima znatne probleme u participaciji u postupcima javne nabave. Primljeno na znanje Aktivnosti i troškovi bit će detaljnije dodatno razrađeni Pozivom na dostavu projektnih prijedloga. Tijekom istog potencijalni prijavitelji moći će postavljati pitanja vezana uz Poziv, a odgovore na ista će Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava javno objaviti u sklopu dokumentacije Poziva
9 Nikolina Perkov Marin 5.1. Skupina 1. -  Postojeći društveni poduzetnici, c) Potpore za usavršavanje Smatramo da je potrebno u prihvatljive troškove uvrstiti trošak smještaja svih radnika koji je na usavršavanju/edukaciji ukoliko se odvija van mjesta rada/stanovanja. Navedeno je: "(c) troškovi smještaja isključeni su osim najnižih nužnih troškova smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom"; što u nepovoljan položaj dovodi društvene poduzetnike iz manjih sredina u kojima nema mogućnosti educiranja djelatnika već se oni moraju uputiti na usavršavanje van mjesta stanovanja. Nije prihvaćen Prihvatljivi troškovi za Skupinu 1 definirani su u sklopu potpora koje će se dodjeljivati društvenim poduzetnicima bez obzira na pravni oblik, a koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti, u obliku bespovratnih sredstava (potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova, potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima, potpore za usavršavanje, potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju u obliku subvencija za place, potpore za zapošljavanje radnika s invaliditetom u obliku subvencija za place, potpore za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom). Navedene potpore dodjeljivati će se temeljem Programa dodjele državnih potpora za razvoj društvenog poduzetništva izrađenog od strane Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, a koji je sukladan Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014. ), a koja definira vrste prihvatljivih troškova po pojedinoj potpori.
10 Milan Medić 5.2. Skupina 2 – Novi društveni poduzetnici, 5.2.1. Prihvatljivi Prijavitelji za Skupinu 2: Najveci nedostatak u Skupini 2 vidim u tome sto su JEDINI prihvatljivi prijavitelji - pravni entiteti, dakle samo pravne osobe... koje zele transformirati postojece poslovanje ili pokrenuti novo drustveno poduzece. Sasvim je u redu da pravne osobe budu predvidjene, ali sto je s fizickim osobama koje zele postati drustveni poduzetnici i osnivati nova drustvena poduzeca? Mozda bi prihvatljivo rjesenje (za otvaranje mogucnosti i fizickim osobama koje zele pokrenuti novo drustveno poduzece) bilo da se u ovoj skupini dozvoli prijavljivanje i onih drustvenih poduzeca ciji su osnivaci tj. vlasnici fizicke osobe, a nisu starija od 1 godine (jer takva spadaju pod Skupinu 1). Tim vise sto se pod pojmom "novi drustevni poduzetnik" lako moze razumjeti i bilo koje drustveno poduzece mladje od 1 godine. Predlazem da se u odredjenju prihvatljivih prijavitelja za Skupinu 2 postojeca odredba: Prihvatljivi Prijavitelji za Skupinu 2 su pravni entiteti koji svoje poslovanje žele ili transferirati na društveno poduzetništvo ili započeti poslovanje prema društveno poduzetničkim principima (mikro, mala, srednja poduzeća, udruge ili zadruge)... Nadopuni odredbom: ... kao i postojeca drustvena poduzeca mladja od 1 godine. Nije prihvaćen Fizičke osobe nisu prihvatljivi prijavitelji sukladno procedurama i uvjetima prihvatljivosti koji su propisani na razini Operativnog programa ‘’Učinkoviti ljudski potencijali’’ 2014.-2020., odnosno Europskog socijalnog fonda. Na razini svih PDP-ova, prihvatljivi prijavitelji mogu jedino biti različiti oblici pravnih entiteta, ovisno o vrsti PDP-a i uvjetima prihvatljivosti propisanima za prijavitelje unutar svakog od PDP-ova. Postojeća društvena poduzeća bit će prihvatljivi prijavitelji za Skupinu 1 predmetnog Poziva, ukoliko ispune uvjete prihvatljivosti propisane točkom 5.1.2 „Savjetovanja o ključnim elementima Poziva na dostavu projektnih prijedloga Jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo faza I.“, dok će prihvatljivi prijavitelji za Skupinu 2 predmetnog PDP-a bit oni pravni entiteti koji ispune uvjete prihvatljivosti propisane točkom 5.2.1 te koji žele svoje poslovanje ili započeti ili transferirati u ono društvenog poduzetnika.
11 Milan Medić 5.2. Skupina 2 – Novi društveni poduzetnici, 5.2.5. Prihvatljive aktivnosti Upadljiva je prenaglasenost tzv. mekih mjera. Sasvim je razumno da se predvidja financiranje izrade poslovnih planova i drugih akata potrebnih za pocetak rada novog drustvenog poduzeca, ali nakon toga jedino i iskljucivo financiranje obrazovanja, informiranja, promidzbe i vidljivosti je nedovoljno za uspjesno pokretanje novog drustvenog poduzeca. U natjecaju treba obavezno otvoriti mogucnost za ulaganja u poslovni proces, opremu, strojeve, infrastrukturne zahvate, projektnu dokumentaciju, pa cak u jednom udjelu ulaganja i u obrtna sredstva. Nije prihvaćen Pozivi na dostavu projektnih prijedloga (PDP) koji se raspisuju u okviru Operativnog programa ‘’Učinkoviti ljudski potencijali’’ 2014-. 2020., odnosno u sklopu Europskog socijalnog fonda prvenstveno su namijenjeni za financiranje i poticanje tzv. mekih mjera, odnosno za izobrazbe, osposobljavanja, edukacije, usavršavanja i itd. Troškovi kupnje opreme i adaptacije prostora bit će prihvatljivi troškovi u određenom postotku za Skupinu 2 predmetnog PDP-a ukoliko će se moći jasno povezati s projektnim aktivnostima odnosno ukoliko će doprinositi ostvarenju ciljeva projekta.
12 Milan Medić 5.2. Skupina 2 – Novi društveni poduzetnici, 5.2.7. Partnerstvo S obzirom da veliki broj krajnjih korisnika drustvenih poduzeca zivi u ruralnim krajevima RH, kao i na cinjenicu da poljoprivredne i nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnom podrucju predstavljaju vazan dio poduzetnicnik aktivnosti postojecih ili buducih drustvenih poduzeca, predlazem da se otvori mogucnost da obavezni partneri u stavci 5.2.7. budu i lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) te lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG-ovi). Rijec je o organizacijama koje su akreditirane pri Min.poljoprivrede za decentraliziranu provedbu Programa ruralnog razvoja, odnosno OP za pomorstvo i ribarstvo. Kao takvi, LAG-ovi i FLAG-ovi predstavljaju vazne potporne organizacije u ruralnim i ribarskim podrucjima te bi ih trebalo predvidjeti i kao moguce (obavezne) partnere u ovoj stavci. Primljeno na znanje Poduzetničke potporne institucije navedene su kao obavezni partneri za Skupinu 2 predmetnog PDP-a, a lista ostalih mogućih prihvatljivih partnera za Skupinu 2 bit će definirana objavom PDP-a.