Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu pravilnika o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku PRAVILNIK Pravilnik zahtijeva pozorno lektoriranje u suradnji sa stručnim društvima. Treba pisati članak 24. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti umjesto Članak 14. stavak 1. Zakona (“Naslov iznad članka 24. mijenja se i glasi: »Granice ozračenja, preporučena dozna ograničenja i referentne razine«. Članak 24. mijenja se i glasi: »(1) Granice ozračenja za pojedinog stanovnika, izložene radnike, određene organe ili tkiva čovjekova tijela, osoba koje se obučavaju ili obrazuju za rad u području izloženosti te preporučeno dozno ograničenje za pojedinog stanovnika, osobe koje svjesno i dragovoljno pridržavaju pacijenta i pomažu mu tijekom dijagnostičkih pregleda ili postupaka u medicini i dentalnoj medicini uporabom izvora ionizirajućeg zračenja, osoba koje dragovoljno sudjeluju u medicinskim i biomedicinskim, dijagnostičkim ili terapijskim, istraživačkim programima koji uključuju uporabu izvora ionizirajućeg zračenja, osoba koje su izložene nemedicinskom ozračenju te referentne razine za postojeće ozračenje propisat će se pravilnikom koji donosi ravnatelj Zavoda uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo”)? Prihvaćen Ispravljeno
2 Andrea Rapić PRAVILNIK Treba stajati da se ovaj Pravilnik donosi na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (Narodne novine br. 141/13, 39/15, 130/17), a ne članka 14, stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (Narodne novine br. 141/13, 39/15, 130/17) Prihvaćen Ispravljeno
3 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Predmet propisa, Članak 1. “dijagnostičkog, ” umjesto “dijagnostičkih pregleda, ” ili definirati pregled spram postupka Prihvaćen Ispravljeno
4 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Objašnjenje pojmova, Članak 3. 1)”stručni tehnički servis” umjesto “ovlašteni stručni tehnički servis”, jer je inače “ovlašteni…servis…koji je ovlašten…” ?); “ovlašten za mjerenje” umjesto “ovlašten ili za mjerenje” (jer ne može biti “ovlašten ili za mjerenje...i za procjenu” ?) 4) “sigurnosti (“ umjesto “sigurnosti(“; “130” umjesto “XX” 5) prema 2013/59 ("representative person" means an individual receiving a dose that is representative of the more highly exposed individuals in the population...”) “više visoko ozračene pojedine stanovnike” umjesto ”više izložene pojedine stanovnike”, jer je vjerodostojnije 7) prema 2013/59 (“operate”) “radi”/”djeluje”/“vozi” ili sl. umjesto “operira” (2) “130” umjesto “XX” Prihvaćen 1) Ispravljeno 4) Ispravljeno 5) Ispravljeno 7) Promijenjeno u ...koje "izvodi letačke operacije"na visini.... To je terminologija koja se koristi u zrakoplovstvu
5 Hrvatska komora zdravstvenih radnika SR ZRTD Objašnjenje pojmova, Članak 3. Članak 3. st 5. definicija pojma „Reprezentativna osoba“ nije jasna. Primljeno na znanje Definicija reprezentativne osobe u Direktivi 2013/59/EURATOM glasi: "representative person" means an individual receiving a dose that is representative of the more highly exposed individuals in the population, excluding those individuals having extreme or rare habits; a službeni prijevod glasi: „reprezentativna osoba” znači pojedinac koji primi dozu koja je reprezentativna za više izložene pojedince u stanovništvu, osim pojedinaca koji imaju iznimne ili rijetke navike;
6 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Granice ozračenja za izložene radnike, Članak 4. (2) “ovoga” umjesto “Ovoga” (4) prema 2013/59 “uključujući i godine” umjesto “uključujući i godinu”; “granica ozračenja navedena u stavku 1. ovoga članka prekoračena,” umjesto “granica ozračenja prekoračena” jer je jasnije/određenije Prihvaćen Ispravljeno
7 Marija Surić Mihić Granice ozračenja za izložene radnike, Članak 4. U stavku 2. treba ispraviti riječ Ovoga u ovoga Prihvaćen Ispravljeno
8 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Granica ozračenja za pripravnike i studente, Članak 5. Stavak 1. i stavak 2. – Što je s onima koji nemaju "obvezu raditi s izvorima ionizirajućeg zračenja" već samo biti u području izloženosti? Nije prihvaćen Navedeno je obuhvaćeno u članku 11. stavku 1. ovoga Pravilnika
9 Hrvatska komora zdravstvenih radnika SR ZRTD Granica ozračenja za pripravnike i studente, Članak 5. Članak 5. st. 2. Strukovni razred za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika je stava da maloljetne osobe ne bi smjele biti izložene izvorima ionizirajućeg zračenja, posebno prilikom srednjoškolskog obrazovanja. Nije prihvaćen Ovo je odredba iz članka 11.2. DirektiveVijeća 2013/59/Euratom
10 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Granica ozračenja za pojedinog stanovnika, Članak 6. (4) “zbroj” umjesto “sumu” analogno članku 4. (3) Prihvaćen Promijenjeno
11 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Posebno odobrena izlaganja, Članak 7. Na više mjesta u pravilniku “sukladno posebnom propisu” – neodređeno i neobvezujuće; kojem propisu, tko, kada, kako, temeljem čega, itd. ga donosi? Isto vrijedi i za sva ostala analogna mjesta u tekstu pravilnika; (1)Ne postoji odredba članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika; ispraviti (2) dosljedno rabiti „razdoblje“ umjesto „period“ analogno članku 4. itd., isto na svi ostalim analognim mjestima u tekstu pravilniku (4) „osobnim dozimetrom s ili bez mogućnosti trenutnog očitavanja doze“ umjesto „osobnim dozimetrom ili osobnim dozimetrom za izravno očitavanje primljenih doza“ - aktivni i pasivni dozimetri, uvođenje definicija?; pasivni dozimetri se inače spominju u daljnjem tekstu pravilnika?; ispraviti/promijeniti i na svim ostalim analognim mjestima u tekstu pravilnika (8) „koji će biti naknadno utvrđeni“; tko, kada kako,..? Djelomično prihvaćen (1) Ispravljeno (2) Usklađeno (4) stavak 4. zadovoljava odredbu 52.1f Direktive 2013/59 (8) nadopunjeno i glasi .... "i sl. te drugih koje će Zavod naknadno utvrditi".
12 Marija Surić Mihić Posebno odobrena izlaganja, Članak 7. U stavku 1. u popisu priloga Zahtjevu prva crtica treba ispraviti tekst "s odredbom članka 4. stavka 6." u "s odredbom članka 4. stavka 4." Naime, u članku 4. se u stavku 4. govori o posebno odobrenim izlaganjima, stavak 6. ne postoji. Prihvaćen Ispravljeno
13 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Izuzeće od primjene granica ozračenjane se stavi i ova obvezane rada koja provodi zdravstveni nazor izloženog radnika???iz rezultata radiološkog nad, Članak 8. Ovo već piše u Zakonu [članak 27. stavak (1.)]. Prihvaćen Članak je uklonjen
14 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Preporučeno dozno ograničenje za profesionalno ozračenje, Članak 9. Stavak (1) – U kom smislu “pod nadzorom” Zavoda? Molimo pojasniti i/ili promijeniti izričaj. Stavak (4) „kao efektivna ili ekvivalentna doza“ umjesto „izraženo u smislu pojedine efektivne ili ekvivalentne doze“ jer je kraće/određenije Stavak (5) – Predlaže se umjesto “primjenjivati” izričaj “uzeti u obzir”. Prihvaćen 1) Promijenjeno u "uz odobrenje Zavoda". Preporučeno dozno ograničenje dio je Analize rizika koje u postupku odobravanja djelatnosti odobrava Zavod. Navedeno ispunjava zahtjev iz članka 6.1 Direktive 2013/59/Euratom 4) Promijenjeno 5) Promijenjeno
15 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Preporučeno dozno ograničenje za pojedinog stanovnika., Članak 10. nedosljedno pisanje decimalnih brojeva u pravilnicima; decimalna točka ili decimalni zarez? Pr. 0.3 mSv, decimalni brojevi u tablicama i dr. Primljeno na znanje Ujednačeno je
16 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Preporučeno dozno ograničenje za medicinsko ozračenje, Članak 11. U stavku 7. trebalo bi umjesto savjetovati se sa stručnjakom za medicinsku fiziku stajati savjetovati se sa stručnjakom za zaštitu od zračenja. Nije prihvaćen Odredba je u skladu s člankom 83.2 Direktive 2013/59/Euratom.
17 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Preporučeno dozno ograničenje za medicinsko ozračenje, Članak 11. (1)„dijagnostičkom, “ umjesto „dijagnostičkom pregledu“ ili definirati pregled spram postupka (2)“postupka“ umjesto “pregleda ili postupka“ ili definirati „pregled“ i „postupak“, isto i na svim ostalim analognim mjestima u tekstu pravilnika; Suvremena medicina, osobito liječenje, je (ultimativno) "patient-specific/personalized/individualized" itd., kao i biokinetika radiofarmaceutskih pripravaka (s osobitim naglaskom na radioterapijsku); stoga valja napisati „temeljem literaturnih podataka, podataka o aktivnosti radionuklida primijenjenog u pacijenta, obveznih mjerenja radioterapijske aktivnosti radionuklida u tijelu pacijenta i/ili mjerenja izloženosti osoba“ ili sl. umjesto „temeljem literaturnih podataka, podataka o aktivnosti radionuklida primijenjenog pacijentu ili temeljem mjerenja izloženosti osoba“; (4) 0,1 mSv nema u 2013/59, koji je izvor tog podatka?; (5) “definirati sa strane medicinskog stručnjaka i/ili osobe koja ga je uputila u sudjelovanje u takvom programu“ je nedovoljno jasno i određeno; definirati medicinskog stručnjaka i osobe koje imaju pravo upućivanja u sudjelovanje u takvom programu; uključiti i stručnjaka za medicinsku fiziku i/ili stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (6) može biti razmjerna (ali može biti i obrnuto razmjerna?), stoga napisati “mora biti razmjerna koristi od sudjelovanja, ali niža od 10 mSv u jednoj godini“ umjesto “može biti proporcionalna koristi od sudjelovanja, ali mora biti niža od 10 mSv u jednoj godini“; nedosljedna uporaba „razmjeran“/“proporcionalan“ u pravilniku Prihvaćen (1) promijenjeno (2) Promijenjeno : Nositelj odobrenja mora procijeniti efektivnu dozu osoba iz stavka 1. ovoga članka, za pojedini tip postupka, temeljem literaturnih podataka, podataka o aktivnosti radionuklida primijenjenog u pacijenta, obveznih mjerenja radioterapijske aktivnosti radionuklida u tijelu pacijenta i/ili mjerenja izloženosti osoba iz stavka 1. ovoga članka uporabom osobnog dozimetra s direktnim ili odgođenim očitanjem. (4) ICRP 103, Chapter 6, Table 8. (5) Navedeno odgovara odredbi 56.3d. Direktive 2013/59. Definicija "practitioner" iz čl.4. st. 66 Direktive će biti preuzeta u Pravilniku o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja. (6) Ispravljeno u: “mora biti razmjerna koristi od sudjelovanja, ali niža od 10 mSv u jednoj godini“
18 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Djelatnosti i aktivnosti koje uključuju namjerno izlaganje ljudi radi izrade slika u nemedicinske svrhe, Članak 12. U stavku 3. trebalo bi stajati savjetovati se sa stručnjakom za zaštitu od zračenja Prihvaćen Izbrisano je "i sa stručnjakom za medicinsku fiziku".
19 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Procjena efektivne i ekvivalentne doze, Članak 13. (4) i (5) “Priloga I” umjesto “Priloga 1.” (rimski i bez točke) dosljedno ostalim analognim mjestima u tekstu. Prihvaćen Ispravljeno u "Prilog I".
20 Marija Surić Mihić Procjena efektivne i ekvivalentne doze, Članak 13. U stavku 5. treba ispraviti "Priloga 1." u "Priloga I." Prilozi su označeni rimskim brojevima Prihvaćen Ispravljeno u "Prilog I".
21 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Reprezentativna osoba, Članak 14. (1)“prijenos” ili ”širenje” radionuklida u okoliš? (2) “mora imati zajedničke prehrambene i životne navike” s kim? (5) nedosljedna uporaba “unutrašnje”/”unutarnje” u pravilnicima; prijedlog: “unutarnje”; „udisanja, gutanja i/ili prijenosa radionuklida kroz kožu, “ umjesto „udisanja i gutanja radionuklida “ Djelomično prihvaćen (1) ispravljeno u prijenos (2) dodano je "pojedinog stanovnika" (na pr. vrijeme boravka u zatvorenim ili na otvorenim prostorima, najčešće sportske aktivnosti na otvorenom, ribolov i sl."). (5) uzeto na znanje, biti će ujednačeno; Ovim stavkom se prenosi odredba članka 66. (c) i i ii Direktive 2013/59 i tu se ne navodi prijenos kroz kožu.
22 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Referentne razine za postojeće ozračenje, Članak 15. (1)“navedene” umjesto “pobrojane” sukladno izrijeku na svim ostalim analognim mjestima u tekstu pravilnika; “ravnatelj Zavoda“ umjesto „ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost“; „1 mSv i 20 mSv“ umjesto „1 i 20 mSv“ Prihvaćen Promijenjeno
23 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Referentna razina za građevni materijal, Članak 18. brisati “[EU BSS 35.1.]”, a navesti sve što možebitno treba u tom smislu u članku 2. Prihvaćen Izbrisano. zabunom je ostalo kao podsjetnik na vezu sa Direktivom
24 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Referentna razina za građevni materijal, Članak 19. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a brisati “[EU BSS 35.1.]”, a u članku 2. navesti sve što možebitno treba u tom smislu. Prihvaćen Izbrisano.
25 Marija Surić Mihić Referentna razina za građevni materijal, Članak 19. U naslovu iznad članka 19. treba izbrisati tekst u zagradi. Prihvaćen Izbrisano
26 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Kategorizacija izloženih radnika, Članak 20. Sekcija za kliničko inženjerstvo HDBIMF-a U stavcima(1) i (2) "osigurati provođenje kategorizacije" umjesto "osigurati kategorizaciju" jer je jasnije/određenije i analogno izrijeku u stavku (3) ("prilikom provedbe kategorizacije"); isto i na svim ostalim analognim mjestima u tekstu Iz stavaka (2) i (3) nije jasno kada i kako se točno, u odnosu na dan stupanja Pravilnika na snagu, provodi kategorizacija radnika koji već rade pod osobnim dozimetrijskim nadzorom.(?) Prihvaćen (1) i (2) Promijenjeno u: "osigurati provođenje kategorizacije" (3) Promijenjeno u: "prilikom provedbe kategorizacije" i na svim analognim mjestima ; Način provođenaj kategorizacije radnika naveden ju u članku 20. tavak 3. alineja 1.: "- vrijednosti ukupne efektivne ili ekvivalentne doze za pojedinog izloženog radnika ili izložene radnike na istim ili sličnim poslovima dobivene iz rezultata osobnog dozimetrijskog nadzora u neprekinutom trajanju od 1 godine s početkom u mjesecu stupanja na snagu ovog Pravilnika",
27 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Kategorizacija izloženih radnika, Članak 20. U stavku 4. treba definirati što znači redovito preispitivati. Redovito može biti i mjesečno i godišnje i svakih 10 godina ... Možemo pretpostaviti da je to jedanput godišnje prema Članku 23. stavak 3., ali kako se taj članak poziva na Članak 22. stavak 6. koji se odnosi na izložene radnike B kategorije, nejasno je što je s izloženim radnicima A kategorije. Prihvaćen (4) Tekst je izmijenjen i glasi: Nositelj odobrenja i vanjski izvođač obvezni su najmanje jednom godišnje preispitivati kategorizaciju svojih izloženih radnika, a osobito pri svakoj izmjeni radnih uvjeta ili opisa posla koji mogu utjecati na rizik od ozračenja izloženih radnika te na temelju preporuke iz zdravstvenog nadzora izloženog radnika sukladno posebnom propisu.
28 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Kategorizacija izloženih radnika, Članak 20. Stavak (1) “1. izloženi radnici kategorije A” umjesto ” - Izloženi radnici kategorije A“; u novi red „- efektivnu dozu višu od 6 mSv ili“; „2. izloženi radnici kategorije B“ umjesto „1. Izloženi radnici kategorije B“; Stavak (2) „izloženih radnika prije početka njihovog rada u području izloženosti“ umjesto „izloženih radnika početka rada u području izloženosti“; Stavak (3) alineja 1. – Na ovaj se način sve one koji su godinama na dozimetriji prisiljava da budu još godinu dana. Predlaže se smisliti izričaj kojim bi se za osobe koje su na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika dulje od godinu dana kategorizacija provela uzimajući u obzir doze primljene tijekom tog vremena. Za sve ostale propisati obvezu da budu pod dozimetrijskim nadzorom do isteka godine dana od dana početka dozimetrijskog nadzora. (3) nedosljedan izrijek u tekstu: „vrijednosti ukupne...doze“/“ukupna vrijednost...doze“/...; uskladiti na svim ostalim analognim mjestima u tekstu pravilnika „dobivene iz rezultata njihovog osobnog dozimetrijskog nadzora“ umjesto „dobivene iz rezultata osobnog dozimetrijskog nadzora“ jer je jasnije/određenije; „dužni su savjetovati se sa“ umjesto „dužni su savjetovati sa“ Djelomično prihvaćen (1) Ispravljeno (2) Ispravljeno u : „izloženih radnika prije početka njihovog rada u području izloženosti“ (3) alineja 1. - Ne prihvaća se - odluka regulatora (3) izrijek „vrijednosti ukupne...doze“/“ukupna vrijednost...doze“/ je ujednačen - umjesto „dobivene iz rezultata osobnog dozimetrijskog nadzora“ unesena je izmjenja: „dobivene iz rezultata njihovog osobnog dozimetrijskog nadzora“ , - umjesto „dužni su savjetovati sa“, unesena je izmjena: „dužni su savjetovati se sa“
29 Andrea Rapić Kategorizacija izloženih radnika, Članak 20. U stavku 2 članka 20 nedostaje riječ "prije". Tekst bi trebao glasiti: (2) Nositelj odobrenja ili vanjski izvođač mora osigurati kategorizaciju svojih izloženih radnika prije početka rada u području izloženosti. Prihvaćen Ispravljeno u: Nositelj odobrenja ili vanjski izvođač mora osigurati kategorizaciju svojih izloženih radnika prije početka rada u području izloženosti.
30 Marija Surić Mihić Kategorizacija izloženih radnika, Članak 20. U stavku 1. prije teksta "izloženi radnici kategorije A" umjesto - treba staviti broj 1., a prije teksta "efektivnu dozu višu od 6 mSv" treba staviti -. U stavku 1. umjesto broja 1. ispred teksta "izloženi radnici kategorije B" treba staviti broj 2. Prihvaćen Ispravljeno
31 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Obveza provođenja osobnog dozimetrijskog nadzora, Članak 21. Stavak 1. Predlaže se “pojedinačnog mjerenja” zamijeniti s “pojedinačne procjene”. Stavak 2. – Predlaže se dodati da je nositelj odobrenja obvezan način odrediti u suradnji s RPE. Nije prihvaćen (1) Pojedinačno mjerenje je propisano člankom 41.1. Direktive 2013/59. (2) Navedeno se nalazi u članku 22., stavak 10.
32 Hrvatska komora zdravstvenih radnika SR ZRTD Obveza provođenja osobnog dozimetrijskog nadzora, Članak 21. Članak 21. st.2. red 2. brisati riječ „barem“ Djelomično prihvaćen Riječ barem je zamijenjena drugim izričajem i glasi: ...na način koji "će nedvosmisleno dokazati" da su ispravno kategorizirani.
33 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Način provođenja praćenja ozračenja, Članak 22. Stavak 4. – “odobrio Zavod” – Kada i čime (kojim aktom)? Nije prihvaćen Ovo je zahtjev članka 41.3. Direktive 2013/59
34 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Mjerno razdoblje i rokovi za procjenu ozračenja izloženih radnika, Članak 23. U stavku 5. propisan je rok od 15 dana po završetku mjernog razdoblja za dostavu dozimetara dozimetrijskom seervisu. U praksi se pokazalo da je takav striktni rok skoro nemoguće ispoštovati, prije svega jer se dostava obavlja putem pošte koja često kasni. Nositelj odobrenja koji je na vrijeme poslao dozimetre ne može utjecati na dostavu i eventualno biti i kažnjen ako je pošta dostavila dozimetre npr. 18. u mjesecu. Predlažemo ovdje umjesto riječi riječ dostaviti zamijeniti riječju poslati ili produžiti rok. U stavku 6. kao i u stavku 5. predlažemo riječ dostaviti zamijeniti riječju poslati. Ni dozimetrijski servis, kao niti korisnik ne može utjecati na rok dostave. Dosadašnja praksa je pokazala da na vrijeme poslani dozimetri (prije 30-og u mjesecu) često putuju još barem tjedan dana u idućem mjesecu. Nije prihvaćen Regulator smatra da je navedeni rok moguće ispoštovati i da dozimetar mora biti dostavljen do određenog datuma, a na obvezniku je da vodi računa da ga pošalje na vrijeme.
35 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Mjerno razdoblje i rokovi za procjenu ozračenja izloženih radnika, Članak 23. Stavak 4. poziva se na procjenu ozračenja opisanu u stavku 6. članka 22., koji se odnosi na izložene radnike kategorije B, pa ostaje nejasno kako postupiti u slučaju ozračenja ili izvanrednog događaja u kojemu je sudjelovao izloženi radnik kategorije A. Prihvaćen Stavak 4. je nadopunjen i glasi: U slučaju slučajnog ozračenja ili izvanrednog događaja u kojima je sudjelovao izloženi radnik ili vanjski izloženi radnik nositelj odobrenja mora odmah osigurati procjenu ozračenja na sukladno načinu izlaganja i mora uključiti: - procjenu vanjskog ozračenja na način opisan u stavku 2. članka 21 . ili na temelju rezultata radiološkog nadzora mjesta rada sukladno posebnom propisu ili na temelju kontinuiranog mjerenja operativnih doznih veličina za nadzor prostora opisanih u članku 12. stavku 3. točki 1. ovoga Pravilnika, - procjenu osobnog unutarnjeg ozračenja na način opisan u stavku 3. članka 21. ili na temelju rezultata radiološkog nadzora radnog mjesta sukladno posebnom propisu, - procjenu ozračenja na drugi prikladan način, prema savjetu stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja. Napomena: Budući je članak 8. uklonjen, članak 23.(mjerno razdoblje i rokovi za procjenu ozračenja) postaje članak 22. a članak 21 na koji se poziva u stavku 4. odnosi se na način provođenja praćenja ozračenja.
36 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Rad na više mjesta rada ili kod različitih poslodavaca, Članak 24. Stavak (1) - Čudno zvuči da su obvezni nositi iste osobne dozimetre, a onda sukladno savjetu RPE-a. Stavak (2) - “Pravilnika, uzimaju“ umjesto „Pravilnika , uzimaju“ Stavak (4) - Tko je “poslodavac“? U kom smislu “pod odgovornošću”? Predlaže se neki drugi izričaj. Djelomično prihvaćen (1) Savjet RPE se odnosi na vrstu/tip i položaj dozimetra; (2) ispravljeno (4) u definicije je dodana definicija za poslodavca. Poslodavac je pravna ili fizička osoba koja zapošljava vanjske izložene radnike.
37 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Vanjski izloženi radnici, Članak 25. (1) brisati “[EU BSS 51.3h]“; a u članku 2. navesti sve što možebitno treba u tom smislu; (3) “3. Rezultati“ umjesto „3. Rezultate“, analogno točkama 1. i 2.; „ekvivalentna doza za kožu i/ili ekstremitete i/ili leću oka u mSv“ umjesto „ekvivalentna doza za kožu i/ili ekstremitete i/ili leću oka“, analogno izrijeku za efektivnu dozu, ili brisati sve "mSv" Prihvaćen (1) Izbrisano (3) Ispravljeno - iza ....." i/ili leću oka" dodano "u mSv"
38 Marija Surić Mihić Vanjski izloženi radnici, Članak 25. U stavku 1. izbrisati zagradu [EU BSS 51.3h] Prihvaćen Izbrisano
39 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Prijava na osobni dozimetrijski nadzor, Članak 26. Izložene radnike kategorije B za koje se provodi osobni dozimetrijski nadzor nije potrebno prijaviti u dozimetrijski servis? Kako se onda provodi njihov dozimetrijski nadzor? Nije prihvaćen To je odluka regulatora. - može se prijaviti ali nije obvezno. Provodi se sukladno načinu mjerenja izlaganja opisanog u člankuu 22. stavak 6.
40 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Položaj nošenja osobnog dozimetra, Članak 27. Stavak 4. – Iz ovakve formulacije stavka proizlazi da svi moraju nositi dozimetre za procjenu doze očne leće. Predlaže se definirati tko ih je obvezan nositi (a kako je to napravljeno u prethodnom stavku). Nije prihvaćen Određuje se prema savjetu stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja sukladno članku 22. stavak 10. ovoga pravilnika.
41 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Izražavanje mjernih rezultata, Članak 28. (2) „vrijednosti efektivne doze odnosno leću“ nadopuniti/ispraviti; Prihvaćen Ispravljeno u: .... "procijenjene vrijednosti efektivne doze odnosno ekvivalentne doze za leću"...
42 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Zahtjevi na točnost dozimetrijskog sustava, Članak 29. Nije uobičajeno pisati toliki razmak između oznake neke veličine i indeksa, a i nije dosljedno (Ht, H t); ispraviti i na svim ostalim analognim mjestima u tekstu pravilnika? Primljeno na znanje Provjereno. Do pomaka je došlo tijekom formatiranja/učitavanja dokumenta za e-savjetovanje.
43 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Sadržaj izvješća o procjeni osobnog ozračenja, Članak 30. Stavak 1. točka 8. – Nejasno je kako se računa petogodišnje razdoblje. Ako se misli na kalendarsku godinu, napisati tako. Ako se misli na zadnjih 60 mjernih razdoblja, napisati tako. Predlažemo zadnjih 60 mjernih razdoblja. Nije prihvaćen U skladu je s člankom 4. stavak 2. podstavak 1. ovoga Pravilnika.
44 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Posebni zahtjevi za izvješće o procjeni osobnog ozračenja, Članak 31. Stavak 3. Ovaj rok se čini daleko prekratak. Postoji operativni problem sa ovakvim postupkom, vezan uz samu logistiku provođenja mjerenja. Dobra dosadašnja praksa dozimetrijskih servisa jest da dozimetri, ako i prekorače predviđeni rok za očitanje, budu očitani u slijedećem ciklusu. Primjerice, dozimetar nošen u 1. mjesecu se vrati 18.2. i ne bude očitan u predviđenom roku (jer je za njega predviđeno vrijeme očitanja bilo 15.2.), ali biti će očitan u slijedećem terminu, dakle 15.3. Time se dolazi do podatka o potencijalnom ozračenju i bilo bi ispravno taj podatak upotrijebiti (upisati u izvješće). S obzirom na ovaj predloženi okvir, u tom trenutku bi za to mjerno razdoblje već bila upisana procijenjena doza i rezultat očitanja dozimetra (iako vjerodostojniji od procjene) bi bio neupotrebljiv. Zaključno svemu navedenome, predlažemo da se zadrži dosadašnja praksa, odnosno da se procjene doza rade samo za one dozimetre koji se ne vrate niti nakon 3 mjeseca od završetka mjernog razdoblja. Time se postiže svrha mjere, da se sankcioniraju oni koji ne vraćaju dozimetre, a i da se doze procjenjuju samo onda kada je to zbilja nužno (kada je dozimetar oštećen, trajno izgubljen ili sl.). Predlažemo da Stavak 2. glasi: (2) Ako izloženi radnik ili vanjski izloženi radnik izgubi ili ošteti osobni dozimetar ili se i nakon isteka roka od 3 mjeseca po završetku mjernog razdoblja, dozimetar ne vrati dozimetrijskom servisu, nositelj odobrenja mora u suradnji sa stručnjakom za zaštitu od ionizirajućeg zračenja provesti procjenu ozračenja za izloženog radnika za predmetno mjerno razdoblje, a za predmetno razdoblje u izvješće o mjerenju osobnog doznog ekvivalenta se unosi napomena da se dozimetar ne može očitati. Predlažemo da Stavak 3. glasi: (3) Nositelj odobrenja mora provesti procjenu ozračenja izloženog radnika ili vanjskog izloženog radnika iz stavka 2. ovoga članka najkasnije 30 dana nakon isteka tromjesečnog perioda predviđenog stavkom 2. ovoga članka i procijenjenu vrijednost unijeti u evidenciju o izloženim radnicima iz članka 32. ovoga Pravilnika. Djelomično prihvaćen stavak 3. izmijenjen u:.... "najkasnije devedeset dana nakon završenog mjerenog razdoblja za koje nije bilo moguće očitati osobni dozimetar"
45 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Posebni zahtjevi za izvješće o procjeni osobnog ozračenja, Članak 31. Stavak 2. Formulacija ovog stavka je zbunjujuća jer se riječ procjena koristi za dvije različite stvari. Prvo, u kao u stavku 1. "procjenu osobnog ozračenja" koristimo kao izraz za podatak koji smo dobili očitanjem dozimetra, a onda u stavku 2. provodimo procjenu jer se doza ne može procijeniti ??? Predlažemo da se u slučaju kada se dozimetar iz bilo kojeg razloga ne može očitati i vrši se procjena, u izvješće o procjeni osobnog ozračenja piše da se dozimetar nemože očitati, a ne da se doza ne može procijeniti. Nije prihvaćen Radi se o izvješću o procjenjenoj dozi, a ne akreditiranom izvješću o mjerenju
46 Ekoteh dozimetrija d.o.o. Posebni zahtjevi za izvješće o procjeni osobnog ozračenja, Članak 31. Stavak 1. Dugogodišnje iskustvo pokazalo je da je praksa upisivanja „0“ kao rezultata mjerenja iznimno loša. Korisnici dobivaju dojam da se „ništa nije izmjerilo“ odnosno „da se ništa ne radi, dozimetri se ne očitavaju. Predlažemo da se u izvješće o procjeni osobnog ozračenja izloženih radnika upisuju vrijednosti efektivnog doznog ekvivalenta koje su više od 0,08 mSv. Za niže vrijednosti upisivati „<0,08 mSv“, a nikako "0". Nije prihvaćen RP 160 propisuje da se vrijednosti efektivne doze, ekvivalentne doze za kožu, ekstremitete ili leću oka ispod granice izvještavanja pišu kao 0 i tako pribrajaju u evidenciji izloženog radnika. U izvješću o mjerenju Hp(10) i ostalih operativnih veličina može se upisati < odgovarajuće granice bilježenja
47 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku V. DOZIMETRIJSKI NADZOR IZLOŽENIH RADNIKA, Pristup podacima o osobnom ozračenju [EU BSS 44] brisati “[EU BSS 44]”, a u članku 2. navesti sve što možebitno treba u tom smislu. Prihvaćen Izbrisano EU BSS 44
48 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Pristup podacima o osobnom ozračenju [EU BSS 44], Članak 34. (1) „3., 4., 5., 6. i 7.“ umjesto „3., 4., 5.,6. i 7.“ Stavak 2. točka 1. – Nejasno je na koji će način ravnatelj Zavoda “propisati” (donošenjem novog pravilnika?), kao i to na koji će način nositelji odobrenja biti obaviješteni o obliku i načinu dostave. Djelomično prihvaćen Izbrisano EU BSS 44; (1) unesen razmak između " 5., i 6." stavak 2. točka 1. biti će utvrđeno do vremena kada pravilnik stupi na snagu
49 Marija Surić Mihić Pristup podacima o osobnom ozračenju [EU BSS 44], Članak 34. U naslovu iznad članka 34. treba izbrisati [EU BSS 44] Prihvaćen Izbrisano EU BSS 44
50 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku Kriteriji za posebni radiološki nadzor mjesta rada, Članak 36. Stavak 1. – Zašto samo s ovlaštenim stručnim tehničkim servisom? Zašto ne i s RPE? Nije prihvaćen RPE samo savjetuje a STS ima ovlaštenje za provođenje navedenog.
51 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku PRAVILNIK, Prilog I. Faktori za ponderiranje zračenja u tkiva [EU BSS 44.4, Annex II] brisati [EU BSS 44.4, Annex II] nedosljedan izrijek “ostala tkiva”/”preostala tkiva” za isti pojam u istoj tablici; Prihvaćen Izbrisno EU BSS 44.4 Annex II; Usklađen izrijek u "ostala tkiva"
52 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku PRAVILNIK, Prilog II. Obvezni podaci za osobni dozimetrijski nadzor izloženih radnika 2.b) ”broj telefona, adresa e-pošte” umjesto ” kontakt telefon, e-mail“; isto i na svim ostalim analognim mjestima u tekstu pravilnika 3. brisati „d)“ Prihvaćen ispravljeno
53 Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku PRAVILNIK, Prilog IV. Prehrambene i životne navike reprezentativne osobe u praznu ćeliju tablice Starosna dob/Jedinica upisati “godine”, a brisati “g” u redu Starosna dob; “<1” umjesto “<=g”; “reprezentativne osobe” umjesto “reprezentativneosobe”; promijeniti intervale starosti na način da nemaju zajedničkih elemenata (pr. <1, 1-2, 3-7, 8-12, 13-17, > 17 ili sl., inače pr. 12-godišnjak pije i 150 i 200 litara vode za piće godišnje; u ćeliji tablice Voda za piće/Jedinica “L/god” umjesto “L/g”; u ćeliji tablice brzina disanja/Jedinica "3" napisati kao eksponent "m”; brisati točke nakon tisućica (pr. “7000” umjesto “7.000”; “0.8 L vode“ umjesto „0.8l vode“; „proizvedenog izvan države/regije koja se smatra kontaminiranom“ umjesto „proizvedenog van države/regije koje se smatra nekontaminiranim“? Prihvaćen Ispravljeno